ONS BLAD 1 LEEKEPREEKEN El 68 09 R N JORRITSMA /Ltf; L. FRANKENBERG, Alkmaar 4 WASSCHERIJ DOE AG d ■"1 ZATERDAG 14 JUNI 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 138 VIER f40 H. Wijding lirn De gevaarlijke Bildtsche straat. IR I Voornaamste cKieuws Het noodweer van Donderdagavond Huisvredebreuk en t A udiëntie r Eiectriciteit in den tuinbouw De Afrikaansche wint alle zetels J- Drie communisten ter dood veroordeeld r i Z. D. H. Mgr. J. D. J. Aengenent JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Y D piT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN ALLE SOORTEN KOFFERS Door een motor aangereden Verkiezingen in Zuid-Afrika Voormeer 3, Alkmaar Speciaal irt£ericht 'oor allé iüne &Q&degen AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL J.GRUNO3 f' NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD I nf li n RU8T EN ONRUST 9 Een motorfielser doodjfprrden I vS I i C I l Gemvidizv regenval te Défilé voor de Koningin. bet Achtste Binnen. R M M L partü-regeertag go» heeft •en de Te Schsgen heel bedaard mee naar beneden EN Bomaanslagen in Zuid-SIavië. FTE. Nieuwe ZaliAverklarinA Paola Frassinetti I Te Ztfpe Barometerstand 9 uur v.m.760, vooruit. Twee jaar Bisschop van Haarlem Défilé voor de Koningin Een zwaar oordeel in Polen vaa de Si. Heter. Onder: de paus tijdens Boven: de nienwe eiectrtadie verUchting het korte M. Y (MM» Hm k -R ItTWttt j) ilialiiiati afin Na. 4» Redactie Na. «33 Ujkheden van Dekker. Eppmgs. j. Te Gouda we gevallen daan. LICHT OP De lantaarns moeten morgen en overmor gen worden opgestoken om 9 52 uur. tevredenheid aan dèn commandant. Het verbluf in de legerplaats duurt Juni. Op de Bildsche straat bü Utrecht ia een motorrijder door een automobilist doodgere den en de duorijdster zwaar gewond. Stormachtige debatten bü bespreking van het vraagstuk van den arbeid der Interna tionale Arbeidaconferentie. Bij werd wond. o te M s 07 en Overschie hebben zich niea- van kinderverlamming- voorga* fjURR«U: BOT flmNNEMENTEN: voor Alkmaar Agentschappen: per week 25 CL: I kwartaal f L2»; per post. per I kwartaal f 3J8 bü vooruitbetaling. Zware verwondingen Nabij De Cocksdorp (Texel) heeft gisteren een motorrijder een 6-jaiigen jongen aange reden. die. uit school komend, de straat wil de oversteken De motor sloeg over den kop. De bestuurder werd licht gewond, terwijl de jonge zware hoofdwonden en een djjbeen- breuk opliep. Hij is naar het ziekenhuis te Den Helder overgebracht Te Breeaand Tijdens het zware onweder werd bij den heer Roosloot te Bréezand een paard dood geslagen. Persoonlijke ongelukken zijn niet voorgevallen. Manioe round. Interpellaties in de Fransche Kamer over de ongeregeldheden in Indo-China. De conclusie van sc heep vaartcongres. Te Lemberg werden gisteren drie jeugdige communisten wegens het verspreiden en colporteeren van communistische pamfletten ter dood veroordeeld. In haar requisitoir verklaarde de recht bank de beklaagden schuldig aan hoog- en landsvfrraad Het socialistische blad Robotnik schrijft in verband hiermede, dat een dergelijk oor deel in Polen nog niet geveld is en het blad betwijfelt of iets dergelijks in andere landen, met uitzondering van Rusland, mogelyk sou win. Z D H de Bisschop van Haarlem zal de volgende week Maandag. Dinsdag en Vrij dag geen audiëntie verieenen bii verlies vaa *a anderen vtamr In Haarlemmermeer Tildens het zware onweder. werden op ver schillende plaatsen de electrische geleidin gen door den bliksem getroffen en geheel of gedeeltelijk vernield. Te Hoofddorp sloeg de bliksem in een op het dak van de woning van den heer v. D. staanden schoorsteen, die doormidden werd geslagen De bewoners heb ben door den hevigen slag en den dikken zwaveldamp, die in het huis was doorgedron gen. angstige oogenblikken doorleefd. Aan den Kruisweg werd een rozenkas ge troffen. hetgeen vernieling van cenige ruiten ten gevolge had. Tegen de twee studenten, die het Konin klijk Paleis te Amsterdam zijn binnen gedrongen. is 3 weken gevangenisstraf ge- etecht. e> A Meyer. O. Neefjes, L. Njjs, R. Oud. J. Redeker, C Roest. A. van Rün. J Schot ten, L. Sluys. J. Smulders. J. Suyker, H. Verbeek. C. Verheyen. P van Vliet. H. Wes- terkamp en J. Witteman. Van den heer J Strooper. Belkmerweg te 't Zand werd een schaap In de welde doodge slagen. Te Burgerbrug (Zuid-Zype) brandde de boerderij van den heer Kruijer af. t Te Schagerbrug Te Schagerbrug werd een koe van de wed. S. Brommer in de weide gedood. Ook sloeg de bliksem in de woning van den hoer A, Nadnusu en werd de schoorsteen van ha» huls van de Coop. Malerij, bewoond door den heer 8. Rentenaar, getroffen. In geen van beide gevallen ontstond brand. In een gemeenschappelijk adres aan de regeering verzoeken de drie centrale land- bouwcentrales doorvoering van bepaalde maatregelen tot verlichting van den huldigen noodtoestand in land- en tuinbon— Zondag 15 Juni is de verjaardag der Uit verkiezing van Z D H Mgr J. D J. Aengenent tot Bisschop van Haarlem Daarom zal Hoogmis in de Kathedraal te Haarlem op plechtige wijze worden op gedragen in tegenwoordigheid van den Bis- schop. met solemneele Assistentie van het Hoogwaardig Kapittel Buiten de schade aan veld en akker werd te Behagen veel schade aan huis en verlies van vee geleden Door den bliksem gedood en naar Behagen ter verwerking gebracht werden 3 koeien. 1 stier, 6 paarden, 8 varkens. 7 schapen en 1 lam. terwijl 17 jonge kippen verdronken. De overloopende riolen brachten veel schade in winkels, kelders en tuinen. Drie gebouwen werden door den bliksem getroffen. Evenwel werd geen brand veroorzaakt De toestand in Britach-Indië opstootjes. liet Duitse he kabinet en het prognun Moidenhauer. Verschenen is het Voorioopig verslag vaa de Eerste Kamer betreffende het ontwerp- wet op de winkelsluiting. Een belangrijke subsidie voor onderzoeking** Er is echter ook een rust, die erger is dan onrust en die ook in onzen z.g. onrustigen tijd een groot gevaar vormt. Innerlijke onrust kan voor de ziel zijn, wat de pijn voor het lichaam is. Bilder- dijk heeft „de lof van de pijn” gezon gen, van den wachter, die waakt en waarschuwt, wanneer er gevaar dreigt Wanneer de hand te dicht bij het vuur komt, dan schroeit de huid, is de pijn een signaal en de hand trekt terug. Zoo is er een heilzame onrust, die onze ziel waarschuwt voor gevaar: lichtzinnig heid kan overslaan tot ontucht; spot lust tot godslastering; hardvochtigheid tot krenking der naastenliefde. Het nog onbedorven geweten voelt onrust opko men, wanneer - het vleesch -pf de geest opstandig worden, van wel bekende pa den willen afwijken en dartelen gaan op den breeden weg De eerste stappen zijn gezet, maar mén heeft halt gehouden. Dan komt er innerlijke strijd van goed en kwaad; strijd, dat beteekent onrust, maar ook kans op overwinning. Na de zege keert de rust weer. Maar er is helaas ook een rust mogelijk na lange schermutselingen, waarin nederlaag op nederlaag wordt geleden, zóó, dat. het geweten langzaam afstompt, zijn stem niet meer hooren laat en ten slotte zwijgt. Dat is ook rust, maar de rust van het graf. Wanneer met individueel, i maar massaal, heele volkeren, heele geslachten door een verderfelijkan tijd- geest in zulk een stompzinnige rust vervallen, dan is het noodig. dat er hei lige onrust wordt gewekt, zooals Joan nes de Dooper deed, die zich te midden van een goddelooze wereld, van hniche- 1 lende priesters, verwijfde rijlten en mokkende armen in een heren boete- j kleed stak en de alarmklok luidde. Zulke heilige onrustverwekkers hebben alle tijdperken der geschiedenis gekend: boetpredikers en zedenmeesters, die hun stem verhieven om het volk te wekken uit een verderfelijke rust. Zoo hebben ook wij het te verstaan, wanneer in wooröTlen geschrift edele geesten onrust wekken In dit geslacht, dat zich al te gemakkelijk laat gaan in wuftheid, ver maak en levensgemak. i Geen uiterlijkheden, van welken aard ook. mogen onze zielerust, onzen ziele- vrede verstoren; maar geen levensver- zadigtng mag in ons dooden de heilige vreeze rust den maar ADVERTRNTTBPRUS: Vaa 3— resets f l-2Sj elks regel meer MK RECLAME per regel 9.75 voor de eerst* pagina; rour da •vertga pagina's 9-59 RctSKIEK .VRAAO EN AANBOD" bd voorultbetaltas per plaatsing f KM per advertentie van 6 regete; Iedere regel meer 9J3 aan de machines der industrie of het gemakkelijk verkeer in het moderne geldwezen, neen, andere tijden hadden andere middelen van vermaak, van be vrediging van zinnenlust en gelddorst, die even gevaarlijk waren voor den zielevrede en gemoedsrust een brand in een school te Kiejew tientallen kinderen gedood of ge- Sir Henri Segrave is verongelukt bij sfjn poging om het wereld-snelheidsrecord vorn motoeboofen te verbeteren. De Zuid-Afrikaansche partij heeft bij da verkiezingen voor den provincialen raad van Natal alle 25 zetels bezet. Zjj hield in dea raad 20 zetels, de Nationalisten twee en de arbeiders één. De overwinning i* in de ZuM» Atrikaansche ppUUefc uniek .Requisitoir. Het O M mr Massink. achtte het. trou wens bekend», feit bewezen, een feit dat sinds 1813. toen het gebouw Koninklijk Pa leis werd, zich niet heeft voorgedaan Hier heeft men z.1 niet te doen met een studentengrap, maar met een baldadig op zet. begaan onder den invloed van drank, doch alweer niet onder zoodantgen invloed, dat de daders niet wisten wat zij deden. Ze»r bewust zijn ril het Paleis binnenge drongen en het feit, dat de koningin niet aanwezig was. doet niet ter zake Als een huis gesloten is. dan behoort men er buiten te blijven Een bezwarende omstandigheid' te z. 1.. dat zij Juist dit gebouw uitkozen voor hun opzet. Het spreekt vanzelf, dat Paleis der Koningin ongemoeid het Paleis der Koningin moet ieder eerbied hebben Het Paleis, waar de Koningin op geregelde tijden woont, moet heilig zijn voor den Nederlander, voor een goed vaderlander. Spreker acht, gezien de ernstige bijom standigheden. een ernstige straf op zijn plaats Waar wy hier te doen hebben met een beleedigine, de koningin aangedaan, en met een benadeeling van het algemeen be lang dat wjj in eere moeten houden, acht spreker noch een voorwaardelijke veroordee- llng. noch een geldboete op zijn plaats. Hij eischt tegen ieder der beide verdachten drie weken gevangenisstraf Gistermorgen 10 uur defileerde voor de koningin en prinses Juliana een afdeeling van het 6e regiment veldartillerie uit Lelden, op doormarsch naar de legerplaats te Olde- broek. De troepen waren des nachts te Apel doorn «gekwartierd geweest. Het défilé ge schiedde onder commando van den regi- ments-commandant majoor J. E. Haltsma Muller De koningin, de prinses en dames en herren der hofhouding hadden buiten hef groote hek voor het cour plaats genomen eti lieten de troepen, voorafgegaan door acht hoornblazers, voorbijtrekken. Na afloop betuigde de koningin haar groote M baldadig men het laat. Voor In het Koninklijk Paleis Amsterdam. Het zware onweder. dat zich Donderdag avond boven de omgeving van Behagen ont lastte, ging gepaard met een buitengewo nen regenval, die veel op een wolkbreuk ge leek. In den regenmeter van de rüksland- bouwschool in Schagen werd opgevangen 128 X mM water dat is nagenoeg 1/5 van de gemiddelde jaarhoeveelheid. Wanneer deze regenval ook terecht gekomen te in de Wieringermeer moet men een week malen om het te verwijderen. De verwerklngstnrichting rijdt met haar' auto's af en aan om doode dieren uit het veld op te halen. Op tal van plaatsen dreven hooioppers in het water. Een gedeelte van den oogst vernield Donderdagavond van 8 tot 9 uur ontlastte zich boven Zevenbergen een hevig onweer, gepaard met hagelslag. Vooral de kom der gemeente en naaste omgeving moesten het ontgelden. Gistermorgen bleek, dat de oogst over 300 HA. totaal vernield was. Re- geerlngshulp voor de getroffenen is ingeroe pen. Pleidooi. Mr. J. de Vneze. de v dedlger. deed uit- Komen. dat de officier ven justitie de zaak zette in een zeer ernstig licht, maar wan neer men eiken studentenstreek, misplaatst of goed, in de rechtszaal bekijkt, dan blijft er niets van over Of men drinkt of niet drinkt, van een standpunt der algemeene orde zal men beschouwd worden als iemand die als intellectueel het voorbeeld heeft te geven. En als daar nu dan nog. als klap op den vuurpijl, bijkomt het vergrijp tegen het Koninklijk Paleis, dan Maar men vergete niet, dat deze verdachten hun straf al aardig beet hebben. In pleiters oogen te. wat de verdachten deden. verkeerd, maar men vergete toch niet, dat verdachten brooddronken waren. Als zü communisten zouden zijn geweest, zou het geval ernstiger zijn, maar hier heb ben wü te doen met jongelui van onver- I dacht goeden huize De vader van den een is generaal en de vader van den ander is een aanzienlijk makelaar. Beiden zün va derlandslievende jongelieden, die echter op een oogenbhk de kluts kwijt raakten en toen daden pleegden, die zeer zeker niet door den beugel kunnen, maar ten opzichte waarvan de Kroon zelfs te democratisch is, om het zoo ernstig op te nemen als het O M Pleiter acht met het oog op de straf, die verdachten reeds kregen, een middel- eeuwsche straf, als het O. M elschte. niet op zijn plaats Hij vraagt een geldboete of een voorwaardéliJke veroordeeling. Uitspraak 27 Juni a s. Gods. Levensblijheid, dat is de en het innerlijke evenwicht van waren christen, zij ons ideaal. geen levensgenot, dat tiet heim wee naar het hoogere doodt, zjj in ons streven, ojxlat wij met den psalmist kunnen belijden, geen rust te kunnen vinden dan bij onzen God HOMO SAPIENS ^rVTX^.H°g*T??rW‘*rd,‘n f ‘innn Levenslang, seheele ongochiktbeid tot werken door bij een ongeval met bii verlies ven een hand. Mi verlies van een biieen breuk ven oo£ K de Ultkeenn«en I uUUUe* ▼erlim nn beide armen, beide beenen of beide oooen I 7uU>" doodeHiken afloop I 250a* voet of een ooa f 125«* duim of wfirrinser f 50«~ **«0 ■rro Onze tijd is er oen van onrast. Geen giensch, die het tegenspreken zal Het is I jachten binnens- en jakkeren buitens-» I huis. In de fabrieken dreunen en stam-,. pen de machines, kloppen, ratelen, schu ren en schuiven allerlei door stoom en electrische kracht aangedreven werktui gen. In de kantoren tikken de schrijf- «1 rekenmachines en gonzen de venti- I jators. Tot in de kleinste werkplaats greünt een motor. De openbare weg van I' 7festeden is een heksenketel. Luid bel lende electrische trams snorren te mid den van toeterende auto's en knar pende vehikels. De moderne straat is een grandioos concert van wanklanken. Tot zelfs op de wegen van het platte land dreunt de vervaarlijke autobus en OP de eenzame velden zün de rustige paarden en ossen door lawaaierige ma chines vervangen. En de beroemde stilte van den huiselüken haard’ Stof figer, gramofoon, radio hebben tot aelfs de huiskamer onveilig gemaakt Het is niet moeilijk een lange litanie ever de onrust van onzen tüd te schrij den. Maar daarmee is nog geen veroor- deeling uitgesproken. Is het noodig. dat Ook de moderne mensch bü al dat jagen en jachten, bü al dat rumoer en geweld onrustig Is? Geenszins. Alleen, wie een overgang van de ouderwetsche stilte wn een uitstervend, afgesloten stadje of van plattelandsche onbewogenheid naar het intense leven van een groot stad heeft moeten doormaken; alleen hij, wiens zenuwen niet getraind zün in de snelheid van dezen tüd, kan door lichamelijke defecten tot zielsstoornis- sen komen Maar wie met telefoon, ra dio en machine is opgegroeid, of het jonge geslacht, dat niet anders dan druk verkeer en rumoer rondom zich gekend heeft, die zal innerlük niet rus tiger of onrustiger tün dan de poorters, die na het vallen van den avond de Modsmuren rondom zich gesloten wis ten en bij een kaarsvlam de stilte kon den hooren suizen in hun donker* 'kamers. Er behoeft tusschen dit en een vorig geslacht geen wezenlijk verschil te bestaan, omdat wü te midden van zoo veel meer rumoer leven en ons zooveel meer moeten haasten. Dat zün slechts uiterlijke dingen. Onze grootvaders zul len geen brief hebben kunnen schrijven, wanneer de klok harder tikte dan ge- woonlijk. De moderne bedrijfsman achrikt van zyn eigen stem, waarmee hij zün brieven dicteert, wanneer de onder of naast hem dreunende machi nes plotseling ophouden; hü is aan het geluid der motoren gewoon geraakt dat Is de muziek, die hem dagelüks be geleidt en die hü niet meer missen kan, evenmin als zoovelen de huiskamer kil en uitgestorven vinden, wanneer de radio geen geluid geeft. Is daarom de moderne mensch onrustiger, dan die van een halve of heele eeuw geleden? Geenszins. Hü heeft een ander tempo, hü leeft in een andere sfeer, hü heeft een deel van zün zenuwstelsel leeren aanpassen aan andere maten en snel heid. andere bewogenheid en geluid, dan vroeger de normale werden geacht Maar de man. die op een balcon aan den hoek van een drukke straat, mid den in een wereldstad, een boek zit te lezen of zit te peinzen, terwijl onder hem helsche claxontonen opklinken en heel de kakophonie van een modern verkeer raast en gilt, kan innerlük even rustig en onbewogen zün als de boer, die op een zomeravond aan de deur van rün landhuisje naar den zonsonder gang zit te küken. terwijl de roerlooze ■tilte door niets anders dan door het •onsen der insecten verbroken wordt. Er is meer; die man op het stadsbalcon boven den heksenketel van het mo derne verkeer kan innerlük onbewogen *Ün als een effen watervlak; de een zame landsman kan ten prooi zün aan de heftigste stormen; de stilte kan hem benauwen en de keel toeschroeven. ’s Menschen rust wordt niet zoozeer van buiten af ingestort en door uiter- beïnvloed. maar moet ont slaan van binnen uit en. is dan door dingen van buiten af niet te verstoren. Dit geldt voor iedere gezonde ziel m gezond lichaam. Wie dus waant, dat de moderne tüd m^t zün telefoon en telegraaf, met zün radio, met zün motoren, met zün snel heid, geweld en rumoer den tnensch «Ün rust ontrooft, ons minder dan etn Vroeger geslacht in staat stelt om zie lerust en zielevrede te vinden, die heeft het mis. Alleen wie zich overgeeft aan de excessen van zün tüd; wie de vin dingen van het menschelijk vernuft Misbruikt in sport en vermaak en ÉeldjacSit, alleen hü loopt kans schade te lüden aan zün ziel Maar de schuld 1Mb dan met aan de film, of de auto, Naar wü vernemen, heeft het Fonds der Electrische Industrie ter bevordering van het natuurwetenschappelük onderwijs een belangrijke subsidie verleend aan prof. Sprenger te Wagenmgen. teneinde aan de Landbouwhoogeschool te Wagenmgen we tenschappelijke onderzoekingen te kunnen verrichten op het gebied van de toepassing van eiectriciteit in den tuinbouw. Eergisteren wilde Ir een der kronkelingen om het fort op de Bildtschestraat nabij Utrecht een uit de richting Zeist komend automobilist een andere auto passeeren De opzet mislukte, daar beide wagens licht met élkaar in botsing kwamen. Tezelfder tijd na derde een tram uit de Stad De jachtende automobilist passeerde dit vehikel aan de linkerzijde en zag toen plotseling een mo torrijder in volje vaartfop zich aanstormen De bestuurder van de motorfiets kon in de bocht niet veronderstellen dat n der automo bilisten op een zoo gevaarlijk punt eensklaps links van de tram te voorschijn zou komen De motorrijder, die zün zuster op de duo had. werd van rijn voertuig geslingerd en met zware verwondingen ir de Rükskliniekcn op genomen. Hier Is hü spoedig bezweken. De toestand van zün zuster, die eveneens naar die Instelling werd vervoerd, te redelük. Bei den waren uit Breukelen afkomstig. BLIJF by Uw [T besluit en gaat nooit zonder die overheerlijke ECHTE FRIESCME BAAI TABAK den winkel uil! JA jo-»«-»»-ie crs. per half onx De Zuid-Afrikaansche Party beaet all* zetels in den provincialen raad van NataL De beide studenten der Technische Hoo- geschool te Delft, resp. 23 en 22 jaar oud. die in den avond van 11 Mei 1.1.. na af loop van de Untverstteits-roeiwedstrüden in het Noordzeekanaal. wedcrrechtelük het Ko ninklijk Paleis blnnendrongen. hebben zich gisteren voor de Vierde Kamer der Am- sterdamsche Rechtbank te verantwoorden gehad ter zake van huisvredebreuk. Beiden verklaarden onder den ipvloed van alcohol te hebben verkeerd en tame lijk dronken te zijn geweest, wat president mr. Kuysinga deed opmerken: ..Een fat soenlijk man blijft ook behoorlijk als hü dronken is”. De portier verklaarde op het krachtige bellen der heeren. het deurluikje te bobben geopend. Hy zag, dat de heeren. die voor de deur stonden, dronken waren, maar meenende met ..gentlemen” te doen te heb ben. deed hij open en verzocht hun heen te gaan. De heeren wilden echter binnen dringen. „U moet er uit! Als u zoo door gaat. komen er zeer onaangename gevolgen v*n," sprak hü maar bet movl.t niet ba ten; zü drongen naar binnen en gingen naar benen Nadat hij getelefoneerd had met de politie, kwamen de heeren weer naar 'beneden, waar zü door de inmiddels gearriveerde politie gearresteerd werden. Verder werden de ojsrichter van het ge- bou wen diens zuster gehoord De laatste kwam tijdens het voorval juist thuis en ont moette de belde heeren op de bovenverdie ping. Zij sprak hem kalm toe en waar schijnlijk daaraan is het toe te schrijven, dat ze gingen. Zooveel schijnt wel vast te staan, dat de verdachten op de eerste verdieping nogal hebben huisgehouden. Door een ongelukkig toeval stonden de slaapkamers open en zü zouden nu met beddelakens gemanoeuvreerd hebben. Op kamer 136 beschadigden zij een lichtkroon en gooiden zü, volgens den op zichter. een kachel om en verder braken zü. volgens dienzelfden gelige, een paar rui- Z D. H de Bisschop van Haarlem heeft heden in de Kathedrale Kerk van St. Bavo te Haarlem de H. Wijding van bet Priester schap toegediend aan de E.E. Heeren: J- Blankers. J Buysman. C. Campfens. Th., Dekker. E. Determeyer, B. Drost R. van Gtnkel J. Greitemann, J1. Groot.- H. V. d. Ham. B. Kenning. N. Hoek, B. Keyer. W. van Lammeren. A Leenders. J. Metselaar. W. Minnebo, W Mulder. A. Olierook. J, Simon. M van Steyn Th. Strous. J Tes- selaar. J. van Tol; alsmede de H Wydlng van het Subdia conaat aan E.E. Heeren C. Bakker. F. Ber- nefeld. F. Boe.lryk. H Brans. A. Coelen, J. Dekker. C Doeswük J. Dunselman, F. d. Gent. F. Heemskerk. H. Jansen. A Kat. Z. v. d. Klein. J. Kossen, J. Kravtwyk. A. Loerakker C. Meereboer, Meyer. G. Neefjes, L. Njjs. R. Oud. J.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1