Fordson. SCHERMER TIPTOP AFBRAAK Waterverf COMPLETE MEUBILEERING Voor f 20.- een pracht van een handnaai- machlne met afsluitkap en alle toebehooren. Door en door gegarandeerd A. hilDering Zaadmarkt 66-68 - Telefoon 236 Alkmaar GAZELLE-RIJWIELEN I s VAN NELLE’S PAKJES KOFFIE M. K. HONIG’s GLUTENVOER I N.V. Stijfseliabriek „De Bijenkorf” H B Profiteert van FORD 's oniiitputtelijke hulpbronnen i a fel ■a iiSBi y. HOORN ALCM ARI A - GARAGE ROELOF DE VRIES, Dijk ea Kaamauakangrackt, Tal. 1030 LUXE AUTO-VERHUUR 15 cent Der Kilometer. Vrije benzine. J. HABBÉ - - - - c. DE GROOT - BAKKUM illll LINCOLN Ml fi HUWELIJK JACOB KUIJT J. SCHOORL P Beëedigd Makelaar - Schagen FRAENKEL KIMMEL J. J. DE ROOS - ALKMAAR 2 D. A. BAKKER handel in .bouwmaterialen BMW Vervoert Uwe GOEDEREN per ALKMAAR-PACKET Lekker en niet duur iHI Laat 115—117 CENTRAAL DROGIST „HET GROENE KRUIS” HOOGZIJDE 27 - SCHAGEN GOED en GOEDKOOP u Overal te ontbieden Beleefd aanbevelend CTS. ill: •- VRAAGT UWEN WINKELIER z. I -« Deensche Koolplanten Bewaarkoolplanten OFFICIAL FORD DEALERS: GARAGE W. SCHMIDT. HEILIGLAND 24-28. ALKMAAR BLAAUBOER KOSSEN. SCHAGEN Een paard aangeboden voor den hooibouw. Te bevragen: J. BRUIN, Middenweg, Heerhugowaard- Zuld. 2 MAAL DAAGS NAAR AMSTERDAM EN TERUG 1 MAAL DAAGS NAAR DEN HELDER EN TERUG Te ALKMAAR eigen afhaal- en besteldienst Eau de Cologne 3 Huis met de Luifel DEPOT PURF1NA-OLIÊN Steeds voorradig complete ameublementen vanaf f35 Groote partij afbraak ta koop, van diverse perceeloB BAANPAD - ALKMAAR 0 - - 5 PORSELEIN. GLAS EN AARDEWERK nog altijd de beste Wij leveren U op proef onze ELECTRO LABOR-8TOFZUI- OER van 45.00, of onze WONDER TELEF. 16. H.H. WAARD TELEFOON 82 TANDARTS Alleen 104 Niéuwendijk 104, A’dam, Tel. 32075 Agent: COMPLEET VANAF F 68.- •Mi tJ L z. J NV. NEDERLAND5CHE FORD AUTOMOBIEL FABOI EK, ROTTERDAM «ES (N.-H.) TELEFOON 501 Opticien Heiloo Mesjes voor GHette-apparaten 5 (50 ct. p. 12), 19 (100 ct. p. 12) 15 en 25 ct. per stuk Scheerzeepen - Scheerkwasten GLUTENKOEKEN van 1 Kilo en Briketjes GLUTOR (Glutenvoer met melasse) „G.G.”-KOEKEN (met Vs grondnoten1 ,G.L.”-KOEKEN (met ¥3 lijnmeel) voorheen M. K. HONIG, Koog aan de Zaan onuitputtelijke hulpbronnen, de geweldige pro- ductie-capaciteit, het ter wereld ongeëvenaarde, meesterlijk getrainde samenspel tusschen mensch en machine en het oeconomisch rendement van Ford’s voorbeeldige organisatie. Profiteert van deze voordeelen. koopt voor uw bedriif een.Ford-Tmrk GEBR. SCHOEN Opgericht 1874 - Opgericht 1874 VISSCHERSLAAN 11 - ALKMAAR Bekend adres voor Hotels en Kerkgoederen - Prijscourant op aanvtuag - Beleefd aanbev. GEBR. SCHOEN DE PRIJZEN ZIJN: Ford maakt het U mogelijk een vrachtwagen vai buitengewone kwaliteit tc koopen tegen een zeer JUTH SJoondn e- A o L n :-S:2; :gg: I b> L l voor I L n. rf P- x r Verkrfjgb. In 30 moderne Meuren vanaf 25 cent per pondspak, bij fr ist Iet de as tie iet le en Jt VRAAGT OFFERTE bij om* w*d*rverkoop*rs ff Te koop beste en gele 150 per duizend. TH. BOT, Kager- djjk, Obdatn. Koop en verkoop van hnizen en landerijen. Opmaken van koopakten, huurcontracten, volmachten, schuldbekentenissen, firma-eontraeten. borgstelling, enz. Regeling van nalatenschappen (voogdbenoeming, inventaris, taxatiën, successie-memorie, akte van boedelscheiding). VLUGGE AFWERKING EN ZEER BILLIJKE TARIEVEN. A 4AAkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA KOOPT UW PER MAAT 4 in het 1 HUIGBROUWBRSTRAAT U KRIJGT HET BESTE Fi •OIOIOIOIOIOIOOOIOOOIOOOOOOOIOIOO q Gedempte Nieuivesloot B 57 - Telefoon 807 osc3ic3ac3BCDa<=>ac3ioac3acpscjic3ic3BC9acDaoI Een kan alleen dan gelukkig zijn. Indien de vrouw uitsluitend poetst met poets- artlkelen „OLIM”, anders is zij onte vreden, dus knorrig. ee ir- ilg er LUXE van 80.00. ALKMAAR TELEFOON 982 i P. GLAS PIJNLOOS TREKKEN I SO PER TAND OF KIE8 E FRAENKEL, Tandheelkundige, Is dagelijks in de practljk van 98 uur.- Heele gebitten vanaf 45—, In een dag gereed Men loope wegens naams- misleiding niet verkeerd. -■■■■■■ Speciale inrichting voor reparaties o o z] OPSLAGTERRE1N TE AKERSLOOT Een betrouwbaar adres voor uw BRILLEN PRIMA GLAZEN EN MONTUREN BILLIJKE PRIJZEN VAKKUNDIGE BEDIENING BAROMETERS THERMOMETERS BUIKBANDEN - BREUKBANDEN ELASTIEKEN KOUSEN Leverancier van bet Ziekenfonds muren, plafonds, schotten, behang, enz. Geeft niet af Verkleurt niet Ons Glutenvoeder, sedert 46 jaar In den handel, wordt steeds meer algemeen erkend als een der voortreffelijkste llchtverteerbare krachtvoeders, zoowel voor mest- als melkvee. I Het hooge gehalte aan phoephorzure kalk oefent een zeer gunstigen Invloed uit op de gezondheid der dieren. I Attesten van verbruikers en verge!, proeven ter inzage. t Wordt gefabriceerd als: GLUTENMEEL is een vorm van tuberculose. I Verwaarloost deze kwaal dus niet! Leest de brochure van Dr. J. H. VAN GRAFHORST, arts, waarin deze specialist de gun stige resultaten mededeelt, met het middel granuline verkregen bij de behandeling van klier ziekte (scrofulose)long- en ge- wrichtstuberculose (beeneter). Deze brochure met wenken en raadgevingen en vele verklarin gen van dokters en genezen patiënten wordt U bü ont vangst van Uw naam en adres gratis en franco toegezonden in gesl., onbedr. envel. door Pharm. Ond. Dr. J. H. GRAFHORST, Schevepfngen. Alkmaarschestr. No. J I Stoomwasscherij en Strljklnrichting Levert U concurreerend alle voorkomende BOUWSTOFFENalsook REGEN- BAKKEN, GIERPUTTEN en VERDERE BETONWERKEN. Alvorens ergens te vragen verzulme men niet, bij bovenstaand adres eens aan te vragen. PER HALFPONDS PAKJE F A K K E L 28 MAGNEET 35cts. GRIJSMERK 40cTs. BLAUWMERK 45cts. GROENMERK SOcts. GEELMERK 55crs. ZWARTMERK 60cts. PAARSMERK 6Scts. ROODMERK 70 CTS. ia INHOUD OlSTILLATtURS iHooM-AraruoM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 21