koken? Grootouders onze dagen van Watersport Levens waarheden Zieken verpleg ing huis meubelen Het zelf schilderen van Wat zullen we Strandjurkje meisjes van 2 jaar voor 3 I «1 in D I wenken Kleine Vegetarische gerechten U 37^9 OVERNEMING UIT DEZE RUBRIEK ZONDER TOESTEMMING VERBODEN AU R. K. MACHTELD. in PO LA. te FRIEDA GABRIELS. die O anemoon. It- knoopjes aannaatt. DINY. het het de nam voor, hard Nou misschien voor ’n korstje op kennen en onderwijl werden de uien ook gaar. De meeste vrienden zijn als de zwa luwen, die in de lente komen en heen gaan, zoodra het koud wordt. Iaat ons leeren rondom ons vreugde te verspreiden, gelijk de zon haar stra- len uitgiet over bergen en dalen. voetge- stadium kan van vleesch maakten we schijngehakt en daar hadden we recepten voor, een van linzen en van aardappelen. Ik zal maar be- aardig stuk oud Koolcroq netten allis, van. In dame C We blij bot Her E Dor kab H grit regf mee het gr« gees hek grot op 1 de eerv voor kiez: fenc han werl aen. Ee van belo: bout de v staa de z tijd; gerit stem onde gen. Mi welk door door Fran steec had) ■rif bulte naan ware uit. i wel een wach Minis nale voors der Het i richt* wiens terwi. en D kenbt andei lijk t verzot On< dat voort regel! echen hussel in pa MacD kunne groot heeft maan meer daan geest rie on lijkt. Mas HJn zaak beleid, waard ring - nenlai laadsc rijnen Wjj ten si oordee doe urn Maar doel t die wt op zie lang t Weh rende hebbei gen” 1 Het met ff De is toeg De I met Nleu bedrag Dat tisch”) ten vc burger rikte g in- (26 laat het eerste geconstateerd In dan twee een ginnen met eerst bij polijstmiddel go was, rose of blauwe toile de sole, waarbij aan- sluit “n pantalon van dezelfde stof, zjjn, dat we fttHier overheen wordt een rokje gedragen vzro vr«-vl 2 j x van fijne witte piqué, dat opzü geheel tegen elkaar aansluit, doch bij het ma ken van sportieve bewegingen de ge kleurde stof van ’t broekje laat zien. Ook als tennisjurk voor heel jonge meisjes is dit toiletje bijzonder geschikt. De gekleurde shawls blijven voor sport ook nog in de mode. Op een eenvoudig costume van witte crêpe of linnen staan ze bijzonder aardig, 'n Voorbeeld zien we in flg. 5768. Wij zullen bij al die sportieve costumes verschillende mutsjes zien dragen. Op dit gebied is ieder vrij haar eigen idee te volgen. Bij 'n tweed- jurk maken we een baret van dezelfde stof, wat in Parijs veel gedragen wordt. Ook kleine dopjes van zijde of shantung, die we naar ons gezicht vormen en ze dan hier of daar met 'n gesp of touffe bloemen vaststeken, worden veel gezien. Rjjstcroquetten smaakten ook best. Daar namen we twee kleine kopjes rijst voor en vier kopjes water. Dat water moest eerst flink koken, met 'n beetje zout en dan ging de gewasschen rijst er in en die moest dan op *n zacht vuurtje gaar en droog koken. Dan gin gen der van ’t vuur 2 geklopte eieren door, ’n beetje soja, 'n stukkie boter en wat fijn gehakte peterselie. En dan wer den der croquetten van gemaakt die gepaneerd en gebakken werden. Voor soep kenden we natuurlijk aller lei magere soepen gebruiken. We maak ten ook wel soep van andijvie, met *n beetje soja derln en kervel en peterselie. En snijboonensoep, met *n paar aardap pelen derln gekookt en soja, smaakt ook best. Gevulde uien, daar namen we cham pignons voor ofwel hard gekookte en fijn gemaakte eieren met ‘n dik melk sausje. We kookten de schoon gemaakte uien eerst half gaar, dan holden wij ze uit en vulden ze met de ragout van champignons of van eieren en soms van ieder wat en de gevulde uien zetten we dan in 'n vuurvast schoteltje. Van het nat maakten we een gebonden sausje met maizena en dat ging over de uien met nog wat paneermeel en wat stuk kies boter en daar moest dan in den wen Wanneer 't Grootmoedertje van vroeger ■oo om-en-bij de zestig was, werd ze door haar omgeving liefdevol verwend. De ge- makkelijke stoel met de ..oorkleppen'' werd klaargezet, het in kruissteek geborduurde voetenbankje kwam onder de voeten. En dan vertelde men grootmoeder zóó dik wijls, dat ze daar nu netjes rustig moest ritten en zich ontzien. tot de knappe oude dame piet haar glad, blozend ge zicht. zelf geloofde, dat ze een heel oud mensch was. die alleen nog maar deugde voor kousenbreien en sprookjesverteller Een eigenaardig zwart toestel van zijden lint en kant gaf de plaats aan. waar heur haar dunner werd, en een altijd eendere, onbevallige zwart-wollen japon omsloot de moederlijke figuur, die door al te veel stilzitten In grootmoederlijke welgedaan heid moest overgaan. Over grootmoeders rheumatiek of ischias werd breedvoerig uitgeweid; ook over het feit, dat zij een bril moest dragen, omdat nu eenmaal de gebreken van den ouden dag.. En maakten we ock nog want daar hield die meneer veel Ik hakte dan "n savoiekool goed fijn, kookte hem even af. liet hem uit druipen en roerde der dan aardappelen- puree door met *n paar rauwe eieren, *n paar fijn gemaakte hard gekookte eieren en 'n beetje zout. Dat werd dan *n stevig deeg om croquetten van te maken en die werden gepaneerd en dan in kokende slaolie mooi bruin gebakken. is men klaar, doch of die preparaten genezing zullen brengen, dat is nog een groote vraag. Ze ker, een visite bij den medicus is voor 't oogenblik uitgespaard, doch de zelfgestel de diagnose kan funeste gevolgen hebben voor de(n) betreffende(n) patiëntieen een langen nasleep van allerlei narighe den mede brengen, wat oneindig veel meer zal gaan kosten aan den dokter, dien men ten einde raad toch zal moeten raadplegen. Wil de huismoeder nagaan of er al of niet sprake kan zjjn van beginnende plat voeten, dan neemt zij een natgemaakten dikken doek of dweil en laat de patiënt daarop stappen met de bloote voeten en vervolgens op het droge zeil of op den drogen houten vloer de natte voeten zet ten. waardoor zij *n jutsten afdruk van de voeten te zien krijgt. De afdruk van een gewonen voet vertoont ongeveer den vorm van het cijfer 5. Is dat zoo dan is er geen sprake van platvoeten, doch dan moet er een of ander voeteuvel bestaan, waar door de pijnen veroorzaakt worden. En dan doet de huismoeder verstandig hier over ten spoedigste den medicus te raad plegen en niet op eigen houtje te hande len. wat zooals we gezien hebben heel verkeerd kan zjjn. Voor kastanjebroodjez kruiste ik eerst de kastanjes en liet ze 5 A 6 minuten ko ken in kokend water. Dan werden ze gepeld en in versch water verder gaar gekookt; dan kwam der nog wat boter bij en bleef 'k stoven tot t een dikke brij gewerden was. Daar kwam dan een géklopt rauw ei doorheen en ’t kastanje- vulseltje was klaar. ADRIANA KNUIST—POLLEPEL. Benoodlgd: 80 c.M. stof van breedte, 5 kleine knoopjes. Dit strandjurkje maakt ge van Spreek niet veel over u zelven, noch goed, noch kwaad, noch iets onver schilligs; geen goed, want dat is ijdel heid, geen kwaad, want dat is onop recht. niets onverschilligs, want dat is onbeduidend vroeger jaren deed bijna iedere een handwerkje, zij maakte bij voorbeeld een mooi kleedje, een tus- schenzetsel vóór bedspreien'enz.. de laat ste jaren breidt het vrouwelijk handwerk zich reeds uit tot het schilderen en ver fraaien van eigen meubelwerk. Er bestaat tegenwoordig een groote keus in voor onmlddelHjk gebruik gereed zijnde verven en lakken. We zien niet alléén enkele vrooljjk effen geschilderde stukken tusschen de donkere houten meubels, maar ook stuk ken. beschilderd met motieven of met vlammen in verschillende kleuren be werkt. Wanneer we b.v. een theeblad, een laag tafeltje of een kinderledikantje met een motief willen bewerken, en het is geschilderd en met een laag vernis bedekt, dan moet dit eerst zorgvuldig met zeepsop geboend worden, om al het stof en vuil te verwijderen. Het moet goed droog zijn voor men begint te schilderen. Is het hout nieuw, ongevernist, droog, dan zal het waar schijnlijk een laag lijmwater noodig hebben. Dit kan geprobeerd worden door een klein stukje te schilderen. Wanneer de verf er te veel Intrekt, moet lijmwa ter toegepast worden. Men gaat dan gevorderde jaren toen reeds dikwijls pijn gedaan hebben tegenwoordig zouden ze nog sterker als tactloos gevoeld worden! Want wie zou het wagen, tot een slanke dame van midden of einde veertig, met een grijzend pagehoofd en sportief-korten rok. die bij gelegenheid nonchalant op merkt. toch eens wat tegen haar rheuma tiek te moeten doen, medelijdend te zeg gen: ,.Ja, ja. die ouderdomsgebreken!” Even onmogelijk ware dat tegenover een heer in de vijftig, die tégen den mast van zjjn zeiljacht leunt, of, van de tennisbaan komend, vertelt, dat hij binnenkort voor zijn neuralgie eens een badplaats zal moe ten bezoeken. Nog tactloozer is het. van ouderdomsverschijnselen te spreken, wan- neer het jong-biljven of jong-schijnen een bitter moeten beteekent En dat is tegen woordig het geval bij al degenen, die nog I in beroep of betrekking werkzaam zijn. Ouderen menschen bekomt de arbeidsspan- ning wanneer die ten minste geen over spanning is heel goed, terwijl het zich- terugtrekken, op-rust-gaan. gewoonlijk een Instorting, een plotseling veel-ouder wor den ten gevolgg heeft. De overspanning, waartoe de tegen woordige tijd menigen oude van dagen dwingt, vormt daarentegen een treurig hoofdstuk. En naar den gemakkelijken stoei der veel te jonge grootouders van vroeger verzucht menige oude man. dien we in het gewoel der grootstad, 't voor zichtigheids- en onzekerheidsgevoel zijner jaren ten spijt, op de rijdende tram zien springen; hij mag immers niet door seniel- trage plichtsvervulling zijn ook nóg zoo poever postje verliezen. Het verdient aandacht en belangstelling, hoe de oudere generatie zich op den te- Het woord „Jeugdbeweging" is een geijkte term ge worden. Er voltrekt zich echter ook een „ouderen-beweging”, die langzamerhand een geheel nieuw type van oudere men schen in het leven roept! geeft, altijd het «tikt ge de naden van het rokje, waar- na ge onderaan een 4 C.M. oreeden zoom inmaakt. Ook de schoudemaadjvs, kunt ge verbinden, waarna ge het rokje boven aan Inrimpelt. Nu maakt ge het stukje op het rokje, waartoe ge het zoover haalt, dat dit de vereischte breedte cM.) heeft gekregen. Midden voor ge 2 c.M. glad; daar komt later 1 splltje overheen, dat ge van bovenaf gemeten 10 c.M. lang inknipt. De splltreepjes knipt ge 11 cM. lang en 4 cM. breed, waarna ge ze op 14 cM. langs stikt en aan den achterkant overzoomt. De armsgaatjes en het halsje werkt ge af met een schuin biesje, de armsgaatjes worden er mee om geboord, terwijl de bies langs het halsje heelemaal naar binnen wordt geslagen. Ook het kraagje wordt, indien dit niet van dezelfde stof is, aan den halskant met een schuin blesje afgewerkt, terwijl de buitenomtrek wordt omgehaakt of af gefestonneerd. Met een zoomsteek wordt het op het jurkje genaaid. Op het splltje zet ge vijf aardige kleine knoopjes, terwijl ge er voor sluiting drie kleine druk- Gestoofde eieren moest ik wellis klaar maken voor bij de koffie van die me neer. Daar kookte ik 4 eieren hard voor en die werden dan In vierde parten ge sneden. 10 gram boter fruitte ik met evenveel bloem, daar kwam een halve liter gekookte melk bij met nog wat room, zout en peterselie en in dat sausje liet ik de eieren dan nog 'n kwartier stoven op 'n zacht vuurtje. Het leven alleen van zijn treurlgen kant te bezien, is een ondankbaarheid tegenover God. te koopen. En dan z^n er nog massa's dames, «ie het veel lievar zelf doen. Vooral omdat dit werk zooveel voldoening geeft, het is een belangrijk werkstuk, wanneer 't af is. En de techniek is zóó eenvoudig, maar men moet geduld heb ben. Wjj teekenen eerst een motief op een velletje papier (vooral bloem-, blad-, of vruchtenmotieven zjjn hiervoor zeer ge schikt», prikken deze teekenlng langs de potloodlijnen door en stuiven haar over met houtskool op een lapje zijde of ander materiaal. Nu werken we den omtrek met den festonsteek. knip pen haar daarna langs de steken uit en rijgen het motief op het daarvoor be stemde voorwerp. Ver volgens naaien we 't onzichtbaar op langs den omtrek1 voor grootvaders ouderdomssymp- tomen had men eveneens veel égards. Hij zat in zijn lange kamerjapon in den tweeden stoel met oorkleppen een stramme oude heer, met een kapje op den kalen schedel, en had tijd ach, veel te veel tijdwat een ouderen heer heelemaal niet goed bekomt. En wanneer ze niet gelooven wilden, dat ae heel oude menschen waren, hoefden ze maar de portretten van hun tijd te bekijken steeds kon men aan de pose van grootvaders en grootmoeders zien, hoe zij tot de oudste generatie behoorden, ook wanneer ze door twee-, drle-jarige kleinkinderen omdarteld werdendaar bij moeten grootouders van driejarige genwoordigen tijd Instelt! kleinkinderen bij de vroegere jonge huwe lijken gemiddeld midden veertig tot mid den vijftig zijn geweest! Tegenwoordig mogen grootouders jonger Hjn zoo jong als ze zich voelen. Mogen de vroegere liefdevolle égards voor de sneden leer met een plaatje vernikkeld blik of ijzer er onder geslagen. De schoen maat wordt gevraagd en men ontvangt een paar, op dat nummer corresponde*- rende voetsteunen. Deze worden in de schoenen gelegd en men denkt dat daarmede dan 1 euvel gezond wordt gemaakt. Voor een luttel bedrag Schijngehakt van aardappelen Daar ik 'n 20 gekookte aardappelen *n paar gestampte beschuiten. 1 gekookt en 1 rauw ei, 2 fijn ge hakte uitjes, peper en zout en fijn ge hakte peterselie. Dat werd dan verder net zoo behandeld as *t schijngehakt van linzen. Bij t bakken bedroop ik de bal len dan telkens met boter en nu en dan deed ik 'n beetje koud water bij de jus om ze mooi bruin te krijgen. Bij dat schijngehakt maakten we dan croquetten van kool of van rijst of ge vulde uien. toegepast eerst gronden. Het zal misschien noodzakelijk zijn twee lagen grondverf te nemen. We ne men voor dit gronden verf in de ge- wenschte kleur, want het wordt niet met glansverf over gedaan. Wanneer het hout glad is, is het onnoodlg de verf er in te schuren; doch moet dit wel gebeu ren, dan doet men dit bij de eerste verf laag, met een fijn soort schuurpapier. Het motief kan geschilderd worden met olieverf. We kunnen voor het mo tief wel een patroon kiezen en het over drukken met carbonpapier. Ook kunnen we een chabloon koopen, het optikken met een chablooneerkwastje en het daarna in de kleuren met olieverf over- schilderen. We kunnen, om tube-verven te ver dunnen, benzine, ether of terpentijn toepassen; terpentijn droogt echter minder snel. Wanneer de decoratie ge maakt Is, lakken we het geheel over met snel drogende lak, die met 'n platten kwast in een dunne laag op gebracht wordt. Dit is wel practlsch, daar we het voorwerp dan kun nen aflappen. Het lak ken gebeurt eerst, nadat de verf zeer goed droog is. In plaats van lakken, kan men de voorwerpen polijsten met een vloei baar polijstmiddel, klaar gekocht of zelf gemaakt. Het beste voor dit doei wordt maakt van witte lijnolie en terpen tijn. Een stukje was smelt men met een paar drup pels lijnolie in een pannetje en voegt dan een theelepel tje terpentijn toe, onder goed roeren. Men wrijft bet met een flanellen doek uit. Degene, die wel lakken wil, maar niet houdt van een spiegelend opper vlak, kan het voor werp na ’t lakken als volgt behande len: Een beetje puim steenpoeder wordt vochtig gemaakt, we nemen een stuk vochtig flanel om de vingers, doopen dit in het puim steenpoeder en wrijven daarmee de geheel droge ver nislaag zachtjes steeds in de rond te, niet heen en weer. Is 1 vernis na de wrijving te mat, dan wrijven we 't voorwerp na met een lapje met slaolie of vaseline. Onlangs zag ik een kast, oorspronke lijk een leeljjke, greenenhouten kast met porceleinen knoppen, kuif en gedraaide pooten, die, zooals de eigenares vertelde, al jaren ergens op den rommelzolder had gestaan en welke onherkenbaar vernieuwd was. De versiering werd weggenomen en vervangen door een lange reep hout, met verstek op de fronthoeken. De gedraaide pooten mochten blijven, doch ze werden weggewerkt door de uitgezaagde versie ring, welke met enkele groote spijkers en verder met lijm werd bevestigd, de porceleinen knoppen werden er afge haald en de gaten dichtgestoptzoo had men den vorm van de kast verbeterd, maar de gele kleur had niets aantrek kelijks. Het oppervlak werd met schuurpapier geschuurd, goed schoon geborsteld en met een vochtigen doek afgenomen. Voor het overschikleren werd gebruikt een goede kwaliteit verf, in een roodbruine kleur, sterk met terpentijn verdund en met groote strekep op de kast gesmeerd, met ’t resultaat, dat de bruine, verdunde verf op den gelen ondergrond een oud- mahonle aanzicht gaf. (Ditzelfde kun nen we natuurlijk eok bereiken door 'n anders gekleurde kast eerst geel te gronden). Daarover kwam een dunne laag vernis, zoodat de verf wel glansde, maar toch niet heel glimmend was. De oude knoppen werden door bronskleu rige vervangen. Op bijgaande teekenlng ziet men de veranderde kast. Iets aar digs, zelfs moois bereiken we door een blank houten oppervlak te beitsen en dan te lakken. De beits strijken we met een platten kwast gelijkmatig op t vlak. Als het na 3 of 3 uur droog is, wordt het Inge schuurd met schuurpapier, vervolgens weer gebeitst, vooral niet dik, laten dro gen, uitpoetsen met een harden boender en vervolgens lakken met een sneldro gende lak. Vooral een mahonie gebeitst vlak, op die manier behandeld, wordt schitterend. 't Liefst beit.se men op wit triplex; daarmede bereiken we de beste resulta ten Heeft een der huisgenooten een visch- giaat in de keel gekregen, dan kan dat lastige, pijn veroorzakende ding met suc ces verwijderd worden door een rauw ei plotseling naar binnen te slikken, zoo uit den dop. Heeft de huisvrouw een patiënt in huls, die verwond is, of aan een of ander lichaamsdeel geopereerd werd, dan denke zij bij het aan- en uitkleeden der patiënt aan het volgende: Bü het aankleeden steeds zieke lichaamsdeel nemen en uitkleeden komt dit het laatste aan beurt. Het zal den patiënt veel pijn en last besparen. De huismoeder denke er niet te licht over, wanneer een der huisgenooten klaagt over pijn ld de voeten, in de en kels, en na lange wandelingen over pijn in den rug. Er kunnen afwijkingen in de voeten ontstaan zijn, die zoo maar op her eerste gezicht niet te herkennen zijn. Deze afwijkingen behoeven nog niet eens altijd ontstaan te zijn door het dra gen van ondoelmatig schoeisel, het kunnen erfelijke feiten zijn. De platvoet is wel het meest voorkomende brek, dat vooral in niet door een leek worden. In een huishouden meent men alreeds gauw, wanneer er over pijn in de voeten geklaagd wordt, dat doorzakken van den voet wel de oorzaak zal zijn. En men stapt naar den schoenmaker, die zich somtijds ook voetspecialist noemt met de(n) pa tiënt om een paar voetsteunen. Dat zijn van die voorwerpen van in den vorm ge- 80 cM. aardige goed wasch- barë stof, dus iets ais zephir, gekleurd linnen of katoen. Het kan een fijn jurkje worden, wanneer ge het maakt van voile, of moti^ellne. in een tint, die uw Klein meisje aardig staat, terwijl men dan een kraagje van effen wit neemt. Het pa troontje is gemakkelijk te maken. Voor het kraagje legt ge voor- en achterstukje bij het armsgat LH c.M. over elkaar. Hierna kunt ge t kraagje, dat vanaf den hels gemeten 5 cA4. breed wordt, er op af teevenen Het rokje is voor en achter hetzelfde. Vervolgens legt men de patro nen op de stof. Zoo ge wel ziet, is een klein lapje al voldoende, zoodat ge bet van een oversenotje van een andere jurk of van iets ouds kunt maken. Het geheel knipt ge met een naad uit. Hierna Schijngehakt van linzen. Daarvoor kookten we een pond linzen goed gaar en dan lieten we die op 'n vergiet uit lekken. Daar kwamen dan nog 2 hard gekookte eieren bü en 2 rauwe eieren, 'n paar fijn gesneden uien, wat peper en zout en fijn gehakte peterselie. De uien werden met plantenboter gefruit, de linzen door ’n zeef fijn gewreven, de rauwe eieren geklopt en de hard ge kookte eieren fijn gemaakt. Dan werd t heele zaakje goed door mekaar gemengd, met peper en zout er door en de fijn ge hakte peterselie en daar maakte ik dan ballen van en die werden door eiwit en paneermeel gehaald en dan in boter gebakken. Als het seizoen van mist en regen voorbij, is en wjj. Hollanders, nu eens blij moesten r" -- waren, dan beginnen we vol enthousias me te praten over water én weer water. We maken plannen voor de zomervacan- tie aan zee of voor minstens eenige roei- of zeiltochtjes. Bij het bespreken van deze plannetjes sluit zich vanzelf de vraag aan: wat zullen we aandoen? Hebben we nog een goede, kleurige jum per van het vorig jaar, dan kan die waarschijnlijk nog dienst doen, want deze is ook dit seizoen nog in de mode. Hebben we ons misschien dit voorjaar een tweed-costume aangeschaft of ge- moesd japonnetje, wat de groote mode van dezen zomer is. dan kunnen we, als het eenvoudig is van model en met vol doende ruimte in den rok, het hier best mee doen. No. 5520 geeft ons een voorbeeld van een dergelijk toiletje. Zijn we echter in de noodzakelijkheid iets nieuws aan te schaffen, dan is flg. 5769 zeer aan te bevelen. Het bestaat uit een blouse van Gevolde broodjes moesten er ook nog allis wezen. Dan sneed ik 't kapje van geraspte broodjes af en ik holde ze van binnen voorzichtig uit en dan Het ik der eerst wat boter in druipen en as ac gevuld waren ging t dekseltje der weer op, werden ze van bulten met boter be smeerd en dan werden ze in den oven gebakken. Soms vulden we de broodjes met eie ren en soms met kastanjes. Voor de eier- broodjes nam ik 3 hard gekookte en fijn gemaakte eieren en 3 rauwe eieren, n stukje boter, room en geraspte kaas. Dat wend allemaal goed door mekaar geroerd met nog 'n beetje zout en dat vulsel ging in de broodjes. Het is waar, dat een vrouw naast haar liefde een levenstaak kan hebben, maar het diepgaand verschil tusschen haar en den man bestaat voorbands hierin, dat hjj vaker in hetgeen hij schept, dan in de wijze, waarop hij be-* mint, het beste, wat in hem is, terwijl bij de vrouw bijna omgekeerde het geval is. ELLEN KEY, vraagt me een dame of ik ook 'n paar vegetarische gerech ten voor haar weet Nou. *t is maar goed, dat ik vroeger, bij mevrouw zali ger, altijd alles in 'n boekkie opschreef as we weer es wat nieuws kookten. Want mevrouw had 'n oom en as u X mij vraagt, dan geloof ik vast dat ‘t een suikeroom was, want daar werd altijd 'n heele drukte voor gemaakt en Je kon toch met den besten wil van de wereld niet zeggen asdat 't een aardige man was. Nou affijn, das tot daarantoe, maar oom dan die was vegetariër en as die bij ons kwam logeeren, dan kwam mevrouw altijd met 'n vegetarisch kook boek in de keuken, dat ze der omspres voor had aangeschaft. En zoodoende heb 'k toen 'n paar dingen die me best smaakten in men eigen boekkie opge schreven. plaats Wij zien den laatsten tijd veel be schilderde, geborduurde en geapph- queerde voorwerpen. Over deze laat ste techniek wil ik het juist met hebben. Wjj zien deze veel toegepast op japonnen, kleed jes, lampekapjes. etc. Applica- tiewerk - - - - gewild, staat. "ons kleedingstuk of gebruiks voorwerp. Maar niet iedereen heeft een zoo ruime beurs om is juist daarom zoo omdat 't voornaam het geeft cachet aan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 24