I J. MET Jr. fyfsco o° HOOIBOUW Geen schilmachine meer LOOPJONGEN E. BUERS Houttil - Alkmaar Drukkerij „Ons Blad” STEDELIJKE MUZIEKTUIN Alkmaarsche Groenten- en Fruithal DE CRISIS IN DEN LAND- EN TUINBOUW ZOMER-ARTI KELEN koopt U nergens beter en goedkooper dan bij ons Nagekomen Kerklijsten DEN HELDER iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui ALKMAAR, VIERSTATEN, TEL. 416 marktnieuws provinciaal nieuws van ADVERTENTIËN Openbare Verkooping en en Tel. 433 Alkmaar Firma Th. Kraakman Zn. gevraagd door Apotheek Schouten-Oele Koorstraat 47 Deensche Koolplanten eerste pluk en roode Koolplanten Alkmaar Telef. 457 flinke Bakkersjongen R.K. Huishoudster DIENSTBODE MANUFACTUREN Gevraagd een NET MEISJE EEN NET MEISJE gevraagd, niet ouder dan 14 A 15 jaar. bij burgermenschen. Adres onder no. 931, bur. van dit blad. FLINK MEISJE R.K. MEISJE LANDBOUWERS- VEEHOUDERS J. Th. VAN DIEPEN De Internationale arbeids- conferentie R.K. DIENSTBODE Gemeubileerd Zit- Slaapkamertje R.K. Huishoudster Hof 6 ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN1I A NETTE WERKSTER NETTE LEERLING gevraagd. Banketbakkerij NAROLD v.h. JOH. KRAMER, Spoorstraat 61, Alkmaar. CAFÉ-RESTAURANT NETTE JONGEN R.K. Dienstmeisje R.K. Bakkersknecht SCHAGEN D. Geels Nic. Ypma en corry van Strayk NETTE WERKSTER gevraagd voor den Woensdag bij JACOBSE. Laat. T uindersknecht je R. K. Huishoudster BREEZAND HOORN Rentenierswoning Deensche Koolplanten EGMOND-B1NNEN VROUWENSTRAAT DANKBETUIGING TE KOOP M. EUPHRACIA in de wereld MARIJTJE NANNE Houtbewerking- machines De dood majoor Segrave Nederl. Staatsloterij C. C. Geels-Smit hunne 25-jarige Echtvereeniging herdenken. 4 Gemeenschappelijk program der drie centrale landbouu>-or£anisaties Dwangarbeid in de koloniën PRIJZEN VAN f 70.—. uur NIETEN t -S» Krachtige doorvoering van de Land- van HEILOO dienst terstond eek te te koop. C. BOTS, H.H. Waard-Z. TH. DUIJVES D. H. DUIJVES—BRUIN Noord-fjcharwoude. Juni 1930 -■aadel in Wijn, Gedistilleerd. Likeuren, Limonades ANNO 1804 TELEFOON 638, Terstond gevraagd een RJC.. bij G. P. BROUWERS, Egmond aan den Hoef. 811 5361 10579 15939 20198. 14455 14*27 3357 6434 11431 16344 1123 5688 4013 7299 10320 11703 14477 15087 4219 *098 11582 17210 Smederij en tierstelplaats van Landbouwwerktuigen 1124 2772 4537 7570 10479 12029 14540 15344 18246 4241 8245 11614 17953 1381 3293 5107 8320 10702 12915 14601 16938 19179 4905 9731 14461 20098 Gevraagd op een dorpje in N.-H. een flinke, nette leeftijd 3540 jaar ongev., bij wedn. met 1 soon van 13 j. Hoog loon. Br. onder no. 919, bur. van dit blad. toe voor 129 2452 3608 5909 9622 11.00 door -2.20 t en ilef Af- te le f «te hebben te 4566 8770 14421 19618 Kleine 4800 rond, smu- gevraagd zoo spoedig mogelijk, bü N. KRAAKMAN. Westerweg E 14, Heiloo. jaar, bij Westerweg -235 twig: n en oisus Con- 7e de de Gevraagd een vanaf 1 Juli tot 1 September, hoog loon en veel verval, bij JAC. HOUTEN- BOSCH. Antoniusstraat 5, Bergen. Jra. t con- Xx*- des olis- Gevraagd een als hulp in de huishouding, voor dag en nacht, met huiselijk verkeer. Br. onder no. 911. bur. van dit blad. 19—24; 1.20—2 40; kist 2.80—3.20,, gen- Ispel 135 n W. win- lerde irosa 7.45 930 Vent Le. 1230 tzen- 11.00 Lec- eon- ale- ling »1; wr ist van ar; den te er, ie- G., rik >111 [0- o. et. •te 9e, 6 onde, f.00— no- -7.45 Cco- Mlng 1150 toon- a so- t, so leert. 850 Be ll >pe- t te 15— npL eert van Ge- 2.50 ioo, R-, T„ G. ge, 3 11e Sl of la ren te- •ek >.00— icert. aatje ui 't -6.00 1. - aan i” soete ■and. 10.00 1030 .00- m- oek Nog te koop 2 prima Bobby schudders, prijs 80.en 110.Een Bijna nieuwe 1-paards maaimachine. Levering op proef bij Zijn Uw boeken in orde? Zoo niet, begin er dan in Uw eigen belang nog hedèn mede en laat U bij mij inschrijven. De meest eenvoudige methode en de beste alsmede de laagste kosten. Stelt niet uit, het kan U geldbesparing geven. Administratiekantoor Ass. accountant STRAATWEG B 139 TEL. 1174 Zitting te Alkmaar in café ZWIT SER, Waagplein, 's Maandags. Vrij dags en Zaterdags van 91 uur. Terstond gevraagd een Huishoudster, bjj Jn. HOFFER Dz., Venhuizen bü Hoorn. i Warwlck- later by de Royal Air aangeboden op gezelllgen stand Adres te bevragen Bureau van dit blad. 1165 3167 5083 7876 10619 12302 14587 16209 18731 4364 8461 12574 18983 1874 3381 5288 9617 10710 12995 14691 17046 i 19745 de te Delft, Gevraagd een klein gezin. Wasch buitenshuis. Hoog loon. Brieven onder no. 910, bureau van dit blad. en een goed als de ïrfter- heden is gekomen Gevraagd een Donderdag en Zaterdag. Adres Fa. SCHELLINGER, Achterstraat. Force. Hij werd drie malen gewond en In dagorder vermeld. In 1917 werd hij parti culier secretaris van den chef van den staf van de luchtmacht. Het jaar daarop ging hjj naar Washington, waar hij deel uit maakte van de Engelsche luchtvaartdelega- tie. J Hollander beide zoo bevragen WESTEN, Zondag 15 Juni *s middags 3 uur Gramofoon-muziek v/d Fa. Ypma 's Avonds 8 uur concert van het Stedelijk Orkest Gevraagd een 14J6 jaar, bij gebleken geschiktheid vast werk, bjj P. KWANTES, Boom- kweeker en Kascultuur, Heerhugo- waard (Zuid). Direct gevraagd een 16 17 Jaar. bij Jb. MOLENAAR, Oudewal, Wannenhuizen. Wegens militairen gevraagd een v.g.g.v., bij C. SPIL. Bakkerij, Obdam. blijvende verbetering van den toestand in den land- en tuinbouw met den grootsten spoed de door ons noodlg geachte maatre gelen zullen worden genomen. Personalia Ingetrokken is de verplaat sing van den registratle-ontvanger M. Druk- ut van Nijkerk naar hier. Den 28sten Juni a.s. hopen onze ge liefde Ouders Ondertrouwd Alkmaar, Langestraat 29 Breda, Nieuwe Boschstraat 9 Huwelijksvoltrekking 8 Juli ai. te Breda, Gevraagd een tulndersknechtje. Leeftijd pl.m. 16 Jaar, bü J. C. SCHOENMAKER, Westerweg 119, Alkmaar. Geboren en gedoopt 8 Juni Simon Petrus Stam. Denk heden aan de buitengewone collecte voor onze armen en behoeftigen. Gevraagd wegens teleurstelling In klein, eenvoudig gezin voor direct. Br. onder no. 868, bur. nm dit blad Parochie St. Joannes de Evangelist ZONDAG 15 Juni. Heden eerste Zondag na Pinksteren. feest der Goddelijke Drjeeëenheld. Epistel: 0 verheven rijkdom van Gods wijsheid en wetenschap. Evangelie: Zie, ik ben met U alle dagen tot aan de voleinding der eeuwen. De H, Cbmmunle wordt uitgereikt om kwart voor 7, kwart over 7 en onder de H. Mis van half 8. welke zal worden opgedragen voor de overleden familie Timmer-Heere. De Hoogmis om half 10 voor ons aller geestelijk en tijdelijk welzijn. Des avonds om 7 uur Lof met gebeden voor de vruchten der aarde. Door den loop der week zijn de Missen voor en wel voor de volgende intenties: voor Henrica Vervliet geb. Schol- fc. Dinsdag voor zegen over een onderne- ming. Woensdag voor zegen over een huis- Des avonds biechthooren van 8 tot 9 uur. DONDERDAG, Sacramentsdag, De H. Com munie wordt uitgereikt om half 6. Om halt gezongen H Mis door het dameskoor. Des avonds om half negen Feestlof met processie en Zegen van het H. Sacrament. Vrijdag tot eek inten'Je. Zaterdag voor een over- lede. Biechthooren van 69 uur. Zondag om half 8 tot zekere intentie. Mede namens wederzijdsche fami lie, betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele blijken van be- isngstelllng bjj ons huwelijk onder vonden. personalia Bü Koninklijk besluit van 11 Juni is benoemd tot leeraar, aan de A H. B. 8. alhier K. P. Postma, thans tü- deijjk leeraar aan die school. schaduwd. doordat twee dagen later de Amerikaan Lee Bible bjj een poging oni' dit nieuwe record te verbeteren, om het leven kwam. Segrave was pas 34 jaren oud. Hü is op gevoed te Eton en Sandhurst en diende tij dens den oorlog in het Tweede shire regiment en 1 Wegens hoogen leeftijd te koop een met grooten tuin op het mooiste ge deelte van den Straatweg tegenover de Jaoaschen. Zeer geschikt om er twee perceelen van te bouwen, als mede Gratis J. TH. VAN B 139, telefoon 1174, Heiloo. Hypotheek disponibel a.s. hoopt onze en Tante, de Eer- Te koop 20000 puik soort, bü 8. v. DIEPEN, Ursem. in het St. Franclscus échiekade 80, Rotterdam. Familie NANNE. Bergen. L. T. B. Donderdagavond vergaderde de afdeeling tuinders van den L. T. B. in café Zentveld. De opkomst was gering, slechts 14 leden waren aanwezig. Na de opening met den Chrlstelüken groet werden de notulen gelezen, die ongewü- zigd werden vastgesteld. In verband hiermede vroeg de heer Orü naar de wüze waarop de aanbesteding van het rüwerk had plaats gehad, omdat hü meende, dat daarbü een onregelmatigheid was voorgekomen. Dit werd hem toegelicht. Besloten werd, dat de volgende week met de levering van aardbeien zal begonnen wor den. Aan het gewone bord bekend gemaakt worden, of dit Woensdag 18 of Vrijdag 20 Juni zal zijn. Hierna had de verloting \an een 5-tal prij zen onder de aanwezige leden plaats, waarop de sluiting volgde. der oppervlakte cultuur grond door bevordering van ontginning an ontwatering; 7. - - - bouwuitvoerwet. Onze organisaties spreken het vaste ver trouwen uit, dat Uwe Excellentie deze voor stellen onverwijld in overweging zal willen nemen en dat tot verlichting van de oogen- bllkkelijk gevoelde moeilükheden van en tot *55 2587 3969 7117 10105 10841 11315 13722 14719 17772 17979 17987 20381 20411 20620 Pryzen van f 70.die gisteren aangege ven zün als nieten: 14870, 15149, 15277. Hoogfijne nieuwe aardappelen vanaf S cent per kilo Vandaag versche aardbeien vanaf 22 cent per pond Alleen In de Paardenkeuring te Schagen Harddraverij vereeniging „Voorwaarts'’ «ebag enhield haar jaarlüksche Paarden- Lnring met den volgenden uitslag: jpijange paarden, warmbloed: le prüs P. Graaf, Schagen; 2e prüs J. Broersen, St. SLrtensbrug; 3e prüs D. Sleutel, Schagen. jarige paarden, koudbloed: le prüs J. schagen; 2e prijs C. Spaans, Wierin- Jlmard; 3e pnjs J. Stammes. Wieringer- vaard. tweejarige paarden, warmbloed: le pnjs m. Schilder, Schagen; 2e prüs P. Timmer- H..M Schagen; 3e prüs L. Visser. St. Maar ten- Driejarige paarden, warmbloed; le prüs P. d» Oraaf. Schagen: 2e prüs W. Klok. Scha- rtrtrug; 3e prüs J. Zwaag, Schagen.^ Paarden van 4 jaar en ouder, warmbloed le prijs L- Visser, 8t. Maarten; 2e prijs K orftae, Bersingerhom3e prüs G. Visser. St. Uaartênsbrug4e prüs W. Nieman, Oude- Wegens dubbele zaken te Heiloo te koop een in volle bedrüf zünde HOENDERPARK groot 40 aren met flink HUIS groote SCHUUR iwagenloodsi KIPPEN- BOETEN etc. Koopsom zeer billijk Alle inl. gratis aJi. Makelaars- en Administratiekantoor J. TH. VAN DIEPEN, Heiloo, Straatweg B 139. telef. 1174. Steeds hypotheekgeld disponibel. Jongens- en Heeren-SchiUerhemden - Jongenssportblouses met rüf en elastiek - Blauwe James en Simson Jongensbroeken - Kim- garen, cheviot, fluweelen, manchester, peau de pêche Jongensbroeken in alle maten - Dames-, meisjes-, heeren- en jongensbadcostumes, badmutsen, badschoentjes, jongenspakjes, kruippakjes, speelpakjes. WIJ HEBBEN IN ELK ARTIKEL DE GROOTSTE SORTEERING ONZE PRIJZEN STEEDS DE LAAGSTE. Tüdens de beraadslagingen van nationale Arbeidsconferentie van het tot stormachtige debatten over de kwestie van den dwangarbeid in de koloniën en mandaatsgebieden. Tijdens deze débatten viel de een prachtige geldbelegging. inl. a.h. Makelaarskantoor DIEPEN, Straatweg Ex port veiling vroege f 0.12— stamsla- Ra barber per 10 bos. Spi nazie f 0.240.46 per kistje. Kropsla f 1.90 3.80, Bloemkool, le soort f 5.608.80, klem 2e soort f 3.104.70 per 100, Postelein 0.22 0.36 per kistje. Asperges, dik wit f0.42 0.56, idem, dik blauw f 0.310.42, idem, dun wit f 0.150.19, Idem, dun blauw f 0.08 0.12 per bos. ENKHUIZEN, 13 Juni. Noteering „Bloei menlust" Anjers f 0.100.30; LathyruP f 0.200.50; Papavers f 0 601.00; Pioenen f 13.40; Ranonkels f 0.300.70; Rozen f 1503.00; Violieren (kas) f 11.20 per 100 stuks. Aardappelen- en Fruitmarkt Groote Schotsche f 3.304.00; kleine Schotsche f 0.901.70. per baal van 100 pond. ENKHUIZEN, 12 Juni 1930. Aardappelen en Fruitmarkt. Schotsche muizen 3.00 4^0; kleine Schotsche 1.001.50 per baal van 100 pond. vaststellen van den aanslag m de Vermo gens-' en Successiebelasting, dooi niet lan ger hiervoor als grondslag te nemen de ver koopwaarde. maar de gebruikswaarde waarbü wij ons veroorloven te verwüzen naar ons gemeenschappelük adres te dezei zake d-d. 7 September 1929, gericht tot den Minister van Financiën, van welk adres wü een afschrift hlerbü insluiten 5. Aanmerkelijke verlaging van de rosten, verbonden aan den uitvoer van vee, zooals keurloonen, kosten van voorbehoedende en ting en dergelyke; 6. Aanmerkelijke en effectieve verlaging van de vrachttarieven voor het vervoer van land- en tuinbouwproducten; 7. Mede om de meestbegunstlgingsclausule effectief te kunnen maken het onverwüld geven van ruilobjecten aan de Nederland- sche onderhandelaars bü het sluiten van handelsverdragen en het zonder uitstel tref fen van maatregelen van beveiliging tegen die landen, welke door kunstmatige midde len als dumping, ultvoerpremies enz. onze positie in het internationaal ruilverkeer on- blllük verzwakken; 8. Uitvaardiging van een z.g. maalverbod. waarbü wordt voorgeschreven, dat van het bakmeel, hetwelk hier te lande wordt ge bruikt bü de broodbereiding, een zeker per centage moet afkomstig zün van inlandsche tarwe. Franschc gedelegeerde Jouhoux den Franschen regee- ringsvertegenwoordlger, een neger uit de Fransche kolonie aan. wien hü verraad aan zün groep verweet. De aangevallene zeide. dat hü. hoewel een neger zünde. toch volkomen Franschman wasgeworden. De Indische arbeidsgedelegeerde. die zich volledig op nationaal-Indisch standpunt stelde, viel de Indische regeering scherp aan. Hü verklaarde, dat de openbare Werken weliswaar noodzakelyk waren, doch men moest er zich in Europa van bewust wor den. dat deze werken bloed hebben gekost. Hü verweet de Engelsche regeering af schaffing van den dwangarbeid op de lange baan te willen schuiven. Albert Thomas legde vervolgens een ver klaring af, waarna een lang debat volgd? dat eindigde met aanneming van het En gelsche regeeringsvoorstel, volgens hetwelk het internationale verdrag opheffing van dwangarbeid voor openbare werken in zoo kort mogelüken tüd. doch, zonder overgangs tijd zal vastleggen. Gevraagde regwrlngsmaatregeien Daarom veroorloven wü ons Uwe Excel lentie in overweging te geven de navolgende maatregelen te treffen: 1. Steun van Staatswege aan de suiker bietenteelt, den graanbouw en de aardap- pelmeel-industrie Vermindering van den druk der grond belasting, inzonderheid door de afschaffing van de crisis-opcenten op de grondbelasting; 3. Afschaffing van den vleeschaccüns met behoud van het invoerrecht op vleesch. 4. Wüziging van het stelsel van waardee- rlng van landelüke eigendommen bü het ter opleiding. Brieven onder No. 933, bureau van dit blad. BROEK OP LANGENDIJK, 14 J1™*- 11.600 Tomaten A f 58.10 tot f 58.60; B f 56.70; C f 56.80; CC f 25.20; 123000 Aay°" appelen. Schotsche f 5 tot f 7.30; Kleine f 0.40 tot f 1: Drielingen f 2.40 tot f 5. AMSTERDAM. 14 Juni. De aandappei- prijzen waren heden onveranderd. Aanvoer 4 ladingen, zijnde 339 H.L* NOORDSCHARWOUDE, 14 Juni 1930 16.600 KG. Aardappelen: Schotsche mui zen 3 30 6 10, Drielingen 2.30300. 0 20 675 KG. Grove uien 1.601.70; K G. Deensche Witte Kool O.?d. HEM. 13 Juni Zuiderkogge Bloem kool I 430—6.70. II 1.80—3.60: Slaboonen 67—72; Peulen 19—24: Aardbeien ISO 0 23:, n 65— 99; Sla 1.20—240; Spinazie 5.10; Schotsche gr. in kist 2.803.20,, in zakken 2 60 -2 90, kleine 0 95—130. PURMEREND. Noteering van de ..Afrlag- vereeniging Beemster. Purmerend en Om streken” van Vrijdag 13 Juni. Aardappelen. Schotsche muizen f 1.152 per 25 K.G. ld. kleine f 030—1.10 per 25 K.G. Tuinboo- nen f 2.10—2^60 per 15 K.G. Peulen f 4—950 per 50 K.G. Doperwten f 713 per, 50 K.O. Aardbeziën f 0.48—0.74 per K.G. Komkom mers f 918 per 100. Tomaten A f 34. M. C f 24 per 100 K.G Kruisbessen f 3 20 per 100 pond. Bloemkool f 29 per 100 stuks. Spi nazie f 0 10—056 per 6 K.G. Postelein f 0.T2 —0 42 per 6 K.G. Sla f 0.40—550 per 100 krop. Andüvie f 23.40 per 100 struik. Radijs f 2.80 per 100 bos. Selderij f Z—ë per 100 boe. Rabarber f 2.804.80 per 100 bos. Wortelen f 6—19 per 100 bos. Prei f 2.40—-4 per 100 bos. Slaboonen per K.G. f 0.700.80. Snü- boonen f 0.440.68 per K.G. ALKMAAR. 13 Juni Alkmaarsche Ex portveiling Aardappelen 710 per 100 K.G. Aardbeien 0 801.62 per slof. Andü vie 3.50530 per 100 stuks. Asperges 37 44 per 100 bos. Bloemkool: l.ste soort 5 10. 2de soort 24. Kropsla f 1.505.90. Komkommers 817 per 100 stuks. Perzi ken 0.120 17 per stuk. Postelein 0.25 per bakje. Peulen 0 120.18 per pond. Ra barber 2.60—6.60, Radüs 3.80, Selderie 2.50—6 60 per 100 bos Spinazie 0.50 0.72 per oak. Snüboenen 0.240.33, Dubb. Sperci' bojnen 0310 34 per pond. To maten: H 25. B 23 70. C p 24 per 100 pond. Wortelen 511 per 1Q0 bos. WOGNUM. De Volharding. Aardappelen: Schotsche f 2.95 tot f 3 10. Kleine f 1.15 tot f 1.50 per baal; Tomaten f 0.41 tot f 0.42; Sla f 2 20 tot f 3 40; Peulen f 0.14 tot f 0.26; Slaboonen f 0 60 tot f 0.69; Wortelen f 5.40 tot f 8.70; Bloemkool f 2.50 tot f 7.50; Aard beien f 052 tot f 0.80; Komkommers f 0.11 tot f 0.16. BOVENKARSPEL. 13 Jüni. Marktbericht „De Tuinbouw Aardappelen gr. M. f 2.65 —3 50: kl. M. f 0.85 tot f 1.30 per baal; le Bloemkool f 2 10 tot f 4.70; 2e f 0.90 tot f 1.40 per 100 stuks. MEDEMBLIK. 12 Juni 1930 Marktver. St. Joseph Aardappelen: Groote Muizen f 3 20—3.65. Kleine Muizen 0.85—1.10 per baal. MEDEMBLIK. 13 Juni 1930 Van de Marktvereeniging St. Joseph. Aarappelen Groote muizen f 3.053.35 per baal, kleine Muizen 0 80—1.10 per baal. HEILOO. 13 Juni 1930 ..St Willibrordus” Aardbeien, f 0.260.40 per pond. Doperwten 0.16, Peulen f 0.140.18, Dubbele boonen f 031035 per pond, 1 f 0.14—0.40, f 0.80—0.70 H.H. PETRUS EN PAULUS ZONDAG, 15 Juni, le Zondag na Pinks te ren, feest van de Allerheiligste Drieëenheid of Drievuldigheid. De H.H. Missen half 8, I uur en half 11 de Hoogmis. 1 uur Kate- chlsmus, ’s avonds 7 uur Lof met Rozen hoedje. MAANDAG-avond 8 uur Congregatie H. pamilte mannenafdeeling. DINSDAG-avond 7 uur Lof ter epre van den H. Antonlus, half 8 Congregatie H. Fa milie, vrouwen-afdeeling. WOENSDAG-avond Maria-Congregatie, 7 uur, 1ste afd., kwart over 8 2de afd. DONDERDAG H. Sacramentsdag. Plech tige viering der instelling van het Allerhel- Upte Sacrament des Altaars. De H.H. Mis- em 6, 8 en 10 uur de Hoogmis, 's avonds 7 uur plechtig Lof met processie. VRUDAG-avond 7 uur Lof ter eere van het H. Hart met Litanie en toewüdlng. ZATERDAG-avond 7 uur Lof ter eere ven het H. Sacrament. 49 uur biechten. ZONDAG algemeene H. Communie vol gens verlangen van onzen H. Vader den Peus. Oldergeteekende betuigt hiermede z(jn hartelijken dank, in 't bizonder aan zün patroon, voor de vele welge meende blijken van belangstelling bü zün 25-jarip Jubileum als Kellner In 1 Gulden Vlies, ondervonden. AART. Naast deSe maatregelen, welke ten doel onmiddellük verlichting en steun brengen, zullen andere, welke eerst na verloop van min of meer langeren tüd ef fect sorteeren, niet kunnen worden gemist Wü geven Uwe Excellentie, voor wat deze tweede categorie betreft, de volgende voor stellen in overweging: 1. Een zoodanige reorganisatie der depar tementen, dat in het departement, waaron der Landbouw ressorteert, de landbouw (anders dan thans) de plaats inneemt, waarop hü naar recht en billükheid aan spraak kan maken. De huidige samenvoe ging van Blnnenlandsche Zaken en Land bouw achten wü ongewanscht. Ook na de reorganisatie van de departementen in bo venbedoelden zin mag een krachtige cen trale leiding aan het Departement, waaron der de Landbouw ressorteert, niet ontbre ken; 2. Tot wegneming van gebleken misbrui ken in het pachtwezen herziening van de wettelüke regeling hiervan; 3. Uitbreiding van het land- en tuinbouw- onderwüs, alsmede het landbouwhulshoud- onderwüs, en inzonderheid stichting m sneller tempo van meer lagere land- en tuinbouwscholen 4. Reorganisatie en intensiveerlng van den binnen- zoowel als van den buitenlandschen landbouwvoorllchtingsdienst 5. Herziening en verbetering der water staatswetgeving in dien zin, dat niet op de landerijen alleen de zorg voor en de finan- cieele druk van de veiligheid van het land ten opzichte van het watergevaar en den waterlast drukt; 6. Verruiming een Vliegende vou ww agent je. nieuw. Te Burgstraat 12, Alkmaar. Den 20sten Juni geliefde Zuster waarde Zuster Liefdezuster in de Orde Augustlnessen. Moederhuis haar 25-jarlg Professiefeest te vieren Gasthuis, OP DINSDAG 17 JUNI A.S. des v.m. 10 uur n. t. te HEERHUGO- WAARD (Zuid) van: w.o.: zaagmachine, vlakbank. van dikte schaafbank, boormachine, slüp- machine, natte zandslüpsteen, elec- tromotoren 7.5 en 2 P.K 1A68 drijf riemen en alle toebehooren als: assen met poelies, rond zaag bladen, beitels, boorijzers, sleutels, schakelaars, enz. enz. Een uur vóór den verkoop te zien bü den heer K. RUITER, Basserweg. Alles afkomstig van den heer J. C. KLERCF, aannemer. Deurw. VAN HUIT, Schagen. De race met „Miss England" De mecanicien verdronken Sir Henry Segrave werd Vrijdagmiddag ernstig gewond, toen zün raceboot .Miss England” in het Wlndermeremeer over den kop sloeg. Later overleed majoor Segrave aan de bekomen verwondingen. De mecanicien Halliwell verdronk, terwül de werktuigkundige Willcoks werd gewond. De raceboot zonk. Het ongeval had plaats tüdens een proef vaart als voorbereiding voor zün otficieele poging het wereldrecord waterraces op zürt naam te brengen. Segrave had o.m. beide armen gebroken, een been gebroken, gebroken ribben, terwül een der ribben de longen raakte. Segrave verscheen gistermiddag om twee uur met Miss England II, met haar groote motoren op het meer. Duizenden belangs'.J- lenden sloegen van de oevers het experiment gade, terwijl talrüke booten zich op het meer bevonden. De raceboot startte voor de eerste proef. Een bronzen propeller uit Londen medege bracht, verving de propeller welke gisteren was gebroken. Binnen enkele seconden had de boot een ontzettende vaart. Na een müi te hebben afgelegd, keerde de boot terug en zette op nieuw een geweldige spurt in. De boot keerde zich ten derde male en verplaatste zich thans büna met maximum snelheid. Het geraas der gropte motoren werd-door de oevers weerkaatst. Toen scheen het of de snelheid nog meer zou worden opgevoerd. Plotseling een enorme knal en de boot dook onder water. Het duurde verscheidene se conden aleer men het schip weer zag. Wat men toen aanschouwde was verschrikkelük. De boot kwam boven water met een groot gat in de romp. Dozünen motorbooten scho ten toe. Allereerst haalde men Willcocks op. Hü was ernstig aan het gezicht gewond en had een dübeen gebroken. Segrave werd bewusteloos te voorschün gebracht. Beiden werden aan wal gebracht en naar het hospi taal vervoerd. Segrave were1 gered door den heer King die per motorboot het eerst aanwezig was. King dook geheel gekleed te water en bracht Segrave naast zün boot. Het luk van Halliwell heeft men nog niet ge vonden. Overigens was er niemand in de boot. Omtrent de oorzaken van den ramp doen vele theorieën de ronde. Een ooggetuige zeide: „dat de bodem van den boot, naar het scheen, plotseling barstte, terwül de boot heel erg schommelde voor zü over den kop sloeg." Een ander zeide, dat de boot een stuk drüfhout zou hebben geraakt, hetgeen vol doende zou zün geweest om de ramp te ver oorzaken. Na de ramp deelden de tüdopnemers offi cieel mede, dat Miss England tüdens haar belde eerste races het wereldsnelheidsrecord voor waterinotoren heeft gebroken, door haar gemiddelde snelheid, welke 98.76 muien per uug-heeft Bedragen. De grootst te voren bereikte snelheid bedraagt 93.4 mülen ten name van den Amerikaan Garwood. De snelheid in de eerste race bedroeg 96.41 en tüdens de tweede race 101.11 mülen. De cüfers zuilen worden voorgelegd aan de In ternational Marine Yaught Club ter ver krijging van de erkenning van dit nieuwe wereldrecord. Voor zün dood heeft Segrave zich derhalve dubbel onderscheiden, doordat hü snelheids record op Zün naam heeft gebracht, zoowel te land als te water. Den 11 Maart 1929 heeft hü met zün race wagen de Golden Arrow te Dayton Beach (Florida) het snelheidsrecord te land op zün naam gebracht niet een gemiddelde snelheid van 231.36 mülen per uur, waarbü hü het toen bestaande record, ten name van den Amerlkaanschen racer Day Keeck mte büna 24 mülen per uur verbeterde. Voor deze schitterende prestatie is Segrave in den adelstand verheven. De triomf van Segrave werd toen over- De drie centrale landbouworganisaties hebben zich met het volgende gemeenschap pelük adres tot de Regeering gewend; De Christelüke Boeren- en Tulndersbond in Nederland, de Katholieke Nederlandsche Boeren- en Tulndersbond en het’ Konlnklük Nederlandsch Landbouw-Comlté veroorloven zich Uwer Excellentie aandacht te vragen voor het navolgende: De ernstige en verontrustende moellük- heden, voor welke de land- en tuinbouw zich sedert den laatsten tüd vooral ziet ge plaatst, hebben er onze organisaties gebracht in eerste instantie leder zich den toestand te onderzoeken en middelen te beramen, welke kunnen dienen om de moeilijltheden te beperken, ze het hoofd te bieden en de gevolgen ervan zoo veel mogelük te temperen. Daarna hebben zü onderling overleg gepleegd over hetgeen in dezen te doen zou zün en hebben zü be sloten Uwe Excellentie in kennis te stellen van een aantal voorstellen, waarover Onder ling overeenstemming is bereikt en waarvan de uitvoering ongetwüfeld in belangrijke mate zal kunnen büdragen om den toestand van den land- en tuinbouw te verbeteren. De moeilükheden hebben zich het eerst voorgedaan in den akkerbouw. De catastrofale inzinking der graanpryzen van de laatste maanden heeft dit onderdeel van den land bouw totaal ontredderd. Onze organisaties zün van oordeel, dat men hier niet te doen heeft met gen tijdelüke crisis, maar dat ge rekend moet worden op langdurige en wel licht nog toenemende moeilükheden. Daar enboven zün zü ervan overtuigd, dat deze moeilükheden niet beperkt zullen blüven tot den akkerbouw, maar dat zü in de naaste toekomst ook de andere onderdeden van den land- en tuinbouw zullen aantasten. Oe verschynselen, die zich voordoen in de zui velbereiding en de groententeelt wüzen reeds onmiskenbaar hierop. Wü meenen niet te veel te zeggen, wan- lieer wü als ons oordeel uitspreken, dat, in- dten de toestand zich blüft ontwikkelen ais dit den laatsten tUd het geval geweest is. de land- en tuinbouw in zün geheelen om vang met den ondergang wordt bedreigd. Onnoodig Uwe Excellentie ervan te over tuigen, dat de beteugeling der klaarblükelük ingetreden landbouwcrisis geen exclusief boerenbelang is, maar een nationaal belang van de allereerste orde, omdat de land- en tuinbouw een der grondslagen is van onze nationale welvaart en aantasting van dezen grondslag de geheele welvaart in het ern stigste gevaar moet brengen. Het spreekt vanzelf, dat allereerst noodlg Is den landbouw In zün meest bedreigde on derdeden te hulp te komen en die maatre gelen in toepassing te brengen, welke on middellük verlichting van lasten of directen steun kunnen geven. No. 4211 f 1000 met f 30.000 (premie). No. 12410 f 3000 (premie). No. 4067 f 100. en Hunne dankbare kinderen COR FRANS Alkmaar, Juni 1930. Receptie: Zondag 21 Juni van half tot vier uur In Hotel PROOT, lAngestraat. 2e' 5e de h- 3 te K. L,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 3