Uit Stad Vaticaan HET IS DOELTREFFEND i 4’ DE VAN HET De Lange De Moraaz te Alkmaar WAAROM LIKDOORNS? DURE DINGEN N Moderne Klokken De nieuwe verlichting van BLADZIJDE 1 ZATERDAG 14 JUNI 1930 PROVINCIAAL NIEUWS De Paus in St. Pieter Eindexamens RUkskweekschool Gevonden voorwerpen VEILING-O VERZICHT De Kaasmarkt ALKMAAR Het on wéér van Donderdagavond en Telefoon 324 ALKMAAR versiering Sint Pieter om overtollige kasgelden te storten in rekening-courant bij de Firma ZAADMARKT 94 fWEEDE BLAD ANNA PAULOWNA H, KATER BEEMSTER ENKHUIZEN Door de ouderwetsche groene Likdoorn Tinctuur direct, verdwenen. Prijs 35 cent per flacon Alom verkrijgbaar. FABRIKAAT N. V. Drogerij en Chemicaliënhandel „VRIESIA” v.h. JAN DE VRIES Zaadmarkt De’plechtige Zaligverklaring van Paola Frassinetti Aan komen vliegen I De Éérste meloenen 11869 ÏH pCt. vergoed wordt, ronder berekening van omrei provisie kaars 11015 1’424 13503 13520 wij 18123 18715 18722 19844* 15e LüsU II. MH- terwijl 8 Ook konden schoolhoofden, op eigen Aan de Alkmaarsche veiling zijn gister de eerste meloenen aangevoerd door den heer G. van Dijk, tuit Bergen. omstandigheden mogen leden da- delden werd 9695 104’8 11068 12228 12425 3910 4787 5420 6452 6905 7559 8129 8641 5 140 366 730 1012 1184 1382 1478 8014 8388 8657 8875 Ook konden schoolhoofden, op eigen risico, kweekellngen opleiden. Voor lederen geslaagde kregen zij dan een subsidie. 15785 15920 17639 17728 17907 18684 92 259 523 880 1080 1252 1455 11714 11895 14081 14300 18917 19139 19295 7160 9603 19810 f 100 11954 12174 113» 11462 19189 19312 659 1296 2533 3358 3899 4732 5404 6371 6898 7515 8090 8588 9154 9688 nder- t Te ilzer- eet tot Geslaagd de heeren C. de Witt. den Hel der, J. Keuss. J. v. d. Molen en J. Noorman, Alkmaar, B. Brouwer en J. Deutekom, Beha gen. Veiling der kerkbollen Donderdagavond zou de veiling van de bollen der parochie kerk van O. L. Vr. Praesentatie worden ge houden. Ongeveer half 8 brak evenwel een hevig onweer los, waardoor de veiling niet kon doorgaan. Hiervoor is nu vastgesteld as. Dinsdagavond. f4 676 1340 2607 16573 16804 16978 17124 17461 17635 17725 17886 18067 12677 13082 13891 14656 15194 16074 16574 17390 17898 18374 19612 20391 11294 11413 1777 F985 2087 2356 2612 2813 2983 3247 3400 12810 13223 14148 14753 15445 16104 16657 17439 17988 I9G77 19654 636 1219 2414 3162 3806 4657 5200 6241 6825 7489 7971 8570 9001 9646 10469 128 360 675 989 1176 1371 1469 1605 1913 2045 2146 2425 2680 2832 3163 3326 3538 3720 3985 4153 4.361 4677 4911 5237 5551 5838 62T0 6443 6590 6723 6980 7172 7477 7682 8010 8368 8625 8870 9119 9297 9584 9801 12844 13282 3846 4112 4350 4532 4835 5063 5422 5763 6082 6414 6550 6673 6873 7060 7453 7640 7898 8202 8535 B8M 9075 9177 9494 9728 9921 49 255 448 775 1078 1225 1416 1491 1705 1978 2074 2204 2554 2740 2943 3105 3387 3606 383- 4061 42.36 4472 4894 5005 5351 5719 6033 6340 6519 6641 6809 7035 7374 7508 7773 8073 8452 8750 8.907 9166 9476 9715 9836 19670 I99.W 20.958 20481 legen, plant inter- io. 10 ’f'O 942 1643 20«X) 3718 ^974 4868 5610 66-40 7137 7716 8913 9’54 19007 10530 114.2 12631 12972 13392 14410 15l6r 15945 16538 1 763 van l 390 978 1807 3048 3755 4191 5104 575.3 6679 7183 7750 8-382 8029 9526 10230 l<»564 11504 Overigens deden zich geen ernstige onge vallen voor. Tegen 11 uur, nadat het zware weer on geveer vier uur geduurd had, was het weer opgeklaard. Ook hier ter stede n.l. bij den heer A Kruit, Omval, is tijdens het onweer de bliksem in- geslagen, zonder ernstige schade te veroor zaken. De bliksem kwam door den schoor steen naar binnen, vernielde het plafond en ging door het openstaande raam weer naar buiten. XX UK MAAR M IENT24* 119 325 567 963 U36 1300 1461 1594 1865 2026 2116 2395 2657 2819 3084 3316 3527 3701 3976 4135 4360 4573 4894 5193 5501 5799 6233 6439 6576 6712 6968 7170 7475 7668 7959 8357 8611 8864 9090 9291 9546 9796 10080 10108 10515 10524 10827 10867 11050 11080 16929 17457 17994 19210 19812^19850 20606 20614 - 6305 i 6460 3 6599 6756 6997 19219 19890 20616 20627 2530 5917 7620 7926 7254 18358 2564 2781 12.767 15334. 16376 152$ 1529 1715 1979 2084 2276 2610 2793 2970 3207 3393 3658 3673 3842 40?5 4’46 4491 4811 5046 5399 5735 6055 6391 6521 6645 6860 7037 7403 7562 7805 8108 8491 8811 89 $8 9171 9480 9721 9899 12713 13212 14058 1469’ 15370 16190 16614 17358 17947 IM964 19638 20404 ’0473 en de moord- tegenover den en Betreffende de Zaligverklaring van Psola v_.a co-res- 82 787 1446 2842 3497 3664 3918 4854 556.3 6562 6927 7569 8134 8732 9219 0816 10480 11214 Nieten: 89 257 498 807 1079 1232 1443x Zegels plakken Over het plakken van zegels van de ouderdoms en invaliditeitswet denken velen gemakkelijk. Heel dikwijls niet in overeenstemming met de ambtenaren van de arbeidswet. Dat heeft ook P. de W. van hier ondervon den, die verzuimd had te plakken voor z’n dienstbode en daarvoor 40 geldboeten kreeg Aardappelen: Schotsche Muizen van 50 cent of 40 dagen hechtenis Gesignaleerd De passagier uil Gro ningen. die zich in bêschonken toestand be vond aan boord van de veerboot Stavoren Enkhuizen. zooals we reeds meldden, bleek nog iets met de Justitie hebben uit te staan. Na den nacht op het bureau van politie te hebben doorgebracht, bleek nog dat hij stond gesignaleerd in het Algemeen Politieblad. De man is hierna op transport gesteld naar Alkmaar. De middenstand en de Z. V. T. In de vergadering van den Enkhuizer Neutralgn Middenstandsbond, werden plannen bespro ken in verband met de alhier te houden Z. V. T. Na eenige discussie werd besloten een etalagewedstrijd te organiseeren en wei om de origineelste étalage in verband met de Z. V. T. Hiertoe werd besloten, om ook de klein ste winkeliers een kans te kunnen geven op een prijs. De jury zal worden samengesteld uit per sonen buiten den middenstand staande. Drukke jaarmarkt De traditioneele jaarmarkt, welke wordt gehouden ieder jaar des Maandags na de kermis, belooft dit jaar wel bijzonder druk te worden. Het aantal aanvragen om een stand voor deze jaarmarkt is zoo groot, dat beide zijden van waarvoor een rente gan versiering, welke thans zoo goed als en geheel in functie zal zijn bu van 22 en 29 Juni. maar 14545 14829 14952 15142 15149 15318 15349 15520 15571 15786 15812 15966 16023 16245 16269 14546 14870 14896 15018 15046 15186 15200 15384 15399 16597 16830 16854 6991 I7O08 17156 77173 17472 17493 17650 17685 17731 17743 17910 17924 18112 18187 18272 I852G 18552 Pausmarsch, levendig to 40 50.000 aanwezigen, de den Zuiderhavendijk hiervoor zullen moeten worden gebezigd. Iets wat nog nooit is voorgekomen. Bij de Zuivelfabriek „Excelsior” te H.H- Waard Z. is aan komen vliegen een postduif gemerkt: Ster 329 A 5861. Aanwezig aan het Bureau ixn polltii*. Langestraat en aldaar te bevragen op alle werkdagen tusschen 11 en 1 uur, de navol gende voorwerpen als gevonden gedepo neerd op: 7, 8, 9, 10. 11 en 12 Juni 1930. Abonnement Langendijker bussen. Stroo- hoedje; knipmesje; horlogeketting; rozen krans; cachenez; baret; portemonnale met inhoud; handschoenen; sleutels. Ofschoon nog niet heelemaal ge reed. werd Zondag een proef genomen met de nieuwe verlichting en versiering van Sint Pieter, welke nog meer pracht en luister moeten btjzetten aan de grootsche feestelijkheden, die in den loop van deze maand het Jubeljaar van 's Pausen Gouden Priesterschap zullen besluiten. Deze proef is niet alleen geslaagd, maar een succes ge waden. En het is te hopen, dat men na het Jubeljaar niet meer zal terugkeeren tot de oude zoogenaamde „versiering" van Sint Pieter in werkelijkheid maakte men de Basiliek alleen bont, pronkerig en leeljfk; - en dat voor blzondere gebeurtenissen de zoo slle verwachtingen overtreffende methode ml worden aangehouden. het leven en de wonderen der Zalige in beeld brachten, onthuld. Op hetzelfde oogenblik begonnen de klok ken van Sint Pieter te luiden en straalde de - Basiliek van het gelijktijdig ontstoken licht. Een „Te Deum” werd aangeheven, waarna de plechtige Hoogmis werd opgedragen door Mgr. Rossi, Patriarch van Konstantinopel. Om zes uur in den middag daalde Z. H PftM XI In Sint Pieter af om de nieuwe Za lige te vereeren. De Paus begaf zich te mid den van Zijn gevolg naar de Sacraments kapel waar HU eenige oogenblikken in aan bidding doorbracht, om van daar uit op de sedla gestatoria, onder de tonen van den [ejuicht door de lasillek binnen te gaan. In den Pausenstoet werden 18 Kardi nalen geteld. Aangekomen voor het altaar der Cathedra, verliet de H. Vader de sedta gestatoria en knielde In den bidstoel. Het koor hief „O, Sacrum Convivium" aan. terwUl het Aller heiligste werd uitgesteld dat de Paus bewie rookte. Nadat het koor een hymne ter eere der H. Maagd en het „Tantum Ergo” gezon gen had, werd de plechtige zegen gegeven met het Allerheiligste. Daarmee was het korte Lof ten einde en nam Z. H. Pius XI de gebrulkelUke geschen ken ih ontvangst. De Postulator Generaal overhandigde Hem een relikwie der Zalige in kunstig schrUn en Haar levensbeschrUvlng en beeltenis. De geschenken gingen verge- zeld van de traditioneele boeket kunst bloemen. 1 Ook de Prelaten en leden van het corps diplomatique ontvingen een levensbeschrij ving en beeltenis der Zalige ten geschenke Om zeven uur verliet de Paus op de sedta gestatoria de BasUiek. 19211 19326 19338 19533 19578 10583 19822 19837 20019 20118 11386 11404 11680 11689 11885 11891 12017 12023 12343 12373 12722 12888 12908 13206 13210 13236 13517 13822 14067 31 188 381 77C 1027 1188 13S7 1472 1685 1931 2058 2192 2552 2737 2942 3181 3364 3557 3815 4042 4228 4432 4739 4953 5321 5712 5896 6333 6485 6600 6795 7011 7223. 7485 7729 80.36 8431 8668 8876 9532 9329 9663 9832 10168 10235 10286 10314 10393 10534 10632 10634 10937 10955 10975 116 317 561 953 1106 1267 1458 1530 1864 1992 2095 2390 2614 2817 3056 3290 3485 3676 3911 4117 4357 4538 4875 5181 5476 5786 6198 6420 6558 6699 6878 7107 7459 7646 7914 8224 8582 8852 9089 9227 9510 9730 10033 10476 10712 10744 10826 10997 11015 11049 Roomsche school werd met zoon eeht min achtend lachje gesproken i En hi«r ook kwam ik opnieuw in contact met dure dingenEcht dure’s Avonds volgde ik de lessen aan de RUkskweekschool ter op leiding voor de hoofdakte. En zoodoende zag ik het weelderige gebouw ook van bin- ner en merkte al ras. dat men het hier maar voor het a’ggen had! Van wat de RUkskweekschool kostte aan gebouwen, on derhoud. personeel, leerschool enz. enz., had men hier tien bshoorlUke Roomsche scho len kunnen onderhouden Ik zal den lezer niet vervelen met mUn avonturen in dienst! Na mUn vaderlands- lievenden plicht volbracht te hebben, kreeg ik weer een betrekking in het landelUke Limmen. alweer op f 550. later Op f 600 salaris en nog steeds met drie weken vacan- tie in een jaar. In dit dorp, voor drie kwart Roomsch, was nog geen bijzondere school! Het hoofd was protestant, de „juffrouw” Roomsch en omdat ik natuurlUk ook Ka tholiek was. had ik al dadelUk der. libe ralen anti-jvapistischen schoolopziener uit Alkmaar tegen mü! Want deze heer had een Alkmaarschen kweekeling benoemd wil len zien, een van' zUn liberale bescherme lingen en ook al 'n Vrijmetselaar in den dop! De stugge en kalme Limmer boeren lieten zich echter niet dwingen en hielden mU trouw de hand boven het hoofd tegen de plage rijen van den schoolopziener. Ik heb daar ook twee en een half jaar prettig gewerkt, tot ik mUn definitieve betrekking in de hoofdstad van Noord-Holland kreeg. Nu weer aan een Roomsche school! Weliswaar nog steeds op f 600 traktement, maar einde- lUk met een heele tnaanu vacantie in den zomer! En nu kom ik toch heusch tot de eigen- lUke „dure dingen’, die ik beloofd heb. N. Ben halve eeuw geleden werden de lief hebbers opgeleid tot onderwijzer als kweeke ling aan een der vUf RUkskweekscholen of der vele RUksnormaalscholen. De kweekscholen waren natuurlUk het meest volmaakt en konden toen reeds ge- rehand worden tot de dure dingen. Alles, wat er voor deze openbare Instellingen noo- dig was, werd door het RUk uit ruime beurs verstrekt en de armzalige toestand van het bijzonder onderwijs maakte een nog schrij nender Indruk, vergeleken by deze lieve lingen der liberalen! BU de rijksnormaalscholen ging het wat eenvoudiger toe. maar toch behoefde men daar In alle geval niet te pingelen, zooals op de Roomsch? en ChristelUke scholen. Wat er noodlg was, kwam er ook wel. De normaalschool In de stad mUner jeugd st«nd bUzonder goed aangeschreven. De directeur was een bekend paedagoog en de leeraren warer. bUna allen stuk voor stuk ervaren mannen en in hun vak knappe koppen. BUna alle schoolhoofden der stad waren aan deze normaalschool verbonden, zelfs nok de bovenmeester van onze Room sche school en die van „de school met den Bijbel". De lessen werden du. buiten de gewone schooluren gegeven: des zomers s morgens van 7 tot 8. des winters van half 8 tot halt 9 en verder in de' avonduren ril des Woensdags- en Zaterdagsmiddags. »an onze Roomsche school volgden ook een «ettal kweekellngen den cursus en zij waren bU lang- a de minsten niet! Integendeel! De onderlinge verhouding uer kweekelin- gen (mannelijke en vrouwelUke) op de nor- ®“lsch°ol was uitstekend Er waren er liberalen, (die aan „niks" deden', firotes- tanten (gewone), fUnen (van de school met ”en Bijbel). Roomschen en een enkele “«èlK, De lassen werden gegeven in de. 11317 11337 11440 11448 11737 11757 11914 12100 12127 12452 12453 12643 12671 12783 12791 13062 13063 13248 14250 13544 13563 13863 13929 13934 14083 14085 14405 1*409 daartegenover stelling moesten nemen en op onderwUsgebied ook de katholieke vaan hoog moesten houden Tegen al die officieele geschiedbeschou wing werd ons op school ook nog een sterke liefde Ingeprent voor Kerk en Paus. Ik her inner mU al den dag van gister, boe wU onder den indruk kwamen, toen onze boven meester ons den dood vertelde van Pius IX in 1878; en hoe wU trotsch en fier den kop omhoog staken, toen hij ons wat later de verkiezing mededeelde van Leo XIII! Hoe wU gloorden met onzen nieuWen Paus, het .Lumen in coelo!” Op den bepaalden tUd deden wU ons onderwUzers-examen. Met glans! Twee kweekellngen van onze Roomsche school behaalden met 78 punten het hoogste aan tal op één na van de examens in de ge- heele provincie, en de jonge man. die met 79 punten het beste examen deed, was óók van onze normaalschool Reden om trotsch te zUn voor directeur en leeraren, welke tot uiting kwam door een paar fUne sigaren en eyn glaasje jxirt bij den directeur! En nu solliciteerenDaar er toen juist een periode was van gebrek aan onderwijskrachten waren wU allen binnen ‘wee maanden ge plaatst. Tk voor mU kreeg een betrekking in het florissante dorp Harmelen bU Utrecht. Wat een verschil met de kale provincie Friesland! Een streek vol natuurschoon, vooral langs den straatweg en den schilder- achtigen Ouden RUn! Daarbij kwamen nog het „Huis te Harmelen” met zUn prachtige bosschen en waterpartijen en een klein uurtje verder het kasteel Haar-ZuUlen. dat toen nog een imjxeante ruïne was. Wat heb Ik daar gewandeld en geteekend! Maar zooals overal de Roomsche school van Harmelen kon men heusch niet tot de dure dingen rekenen! Twee lokalen, door e>_n glazen schot gescheiden, dat was alles. Een ix>rti.altje gaf verbinding met het huls van het hoofd der school. In het eene lokaal nu kreeg ik als jong maatje van even 14910 14924 15118 15129 15277 15288 16087 16228 16245 16269 16286 16353 16356 16.360 16.394 16412 16475 16533 16559 16573 14597 16613 16618 16778 16795 16804 168.30 18854 16858 16953 16967 16978 6991 17<»0S 17027 17095 17121 17124 17156 77172 17100 17274 17280 17.348 17371 17461 17472 17493 17509 17536 17540 17545 17550 17635 17639 17650 17685 17686 17716 17718 17722 17725 17728 17731 1774.3 17744 17757 17789 17875 17886 17907 17910 17924 17934 17941 18008 18060 18067 18064 18112 18123 18129 18143 18149 18162 18171 18187 18212 1 8.3'0 184.38 1 8439 18470 18475 18478 18507 18520 18552 18692 l»707 18730 18752 1*763 18769 1*792 18826 18850 18859 18860 18.490 1S904 18917 18918 180*1 18965 19020 19091 19111 19135 19139 19151 19192 19211 19215 19280 19286 19’05 19303 10314 19326 19338 10369 10392 10430 19452 10472 10605 10758 J0043 199.89 NQ8’ 2036? 2ONk 20561 20726^117.35 20896 20950 De aanvoer de de kaasmarkt is gisteren weer boven de 200 000 K.G. gekomen. De factoren, die vorige week den aanvoer drukten, schünen dus te zUn uitgewerkt. We leven dan ook in de weken, dat de grootste aanvoeren verwacht mogen wor den. De prijzen waren niet veel lager dan vorige week, maar veel gelUkmatlger, waar door de handel beter was en niet, als vorige week, veel onverkocht terugging. Het vreemdelingenbezoek neemt alweer toe. gisteren waren er meerdere gezelschap pen, o.a een groote groep kostschoolmeis jes. onder gelelde van E.E. Zusters. Ook voor het beklimmen van den Waagtoren was veel belangstelling. ^ussinetti meldt onze Romeinsche OTdent nader: gersten Pinksterdag begon in ~int Pieter 4e reeks van grootsche feestelijkheden welke n den loop van deze malnd liet jubileum- .aar ter gelegenheid van ’s Pausen gouden riesterschap zullen besluiten met de zallg- .■wklaring der Eerbiedwaardige Dienaresse Gods. Paola Frassinetti. pe Vatlcaa.ische Basiliek leek dit maal nog groctscher, nog indrukwekkender door ,4e kostbare en zrer smaaO’ Sl» versiering relke Juist bU deze gelegenneid voor het al- trFéis’ werd oarzuefd. De wanaen, welke net donker-rood waren gedost en kwistig net hangtapüten waren veislerd straalden van een zee van licht dat door honderden iustres, waaronder er waren met 700 licht punten. werd uitgestraald. Boven het hoofdaltaar der Kathedraal tuachen antieke tapUten welke de WUsheid en de Kracht verbeeldden, hing de zoo genaamde „Gloria” der nieuwe Zalige: een neer dan levensgroot schilderU der diena resse Gods Andere dergelUke schilderUen hingen aan dan voorgevel, in de portiek en aan de beide loges van de H. Helena en van de H. Vero nka; deze laatste twee brachten de wonde ren in beeld welke In de zaak der Zaligver klaring beslisten In tegenwoordigheid van enkele Kardina len, van vele Aartsbisschoppen, Bisschoppen, leden der Romeinsche Congregaties, depu taties der zusters van de H. Dorothea die in de zalige haar stichtster vereeren, en tien- dubenden geloovigen, waaronder vele pelgrims bad om tien uur de lezing plaats van het leven der Zalige en van het decreet der Za ligverklaring. Aan hat eind dezer lezing stonden alle aanwezigen op en werden onder doodsche stilte de „Gloria" en de qphllderUen welke 1 s j o t ll o-l i N 483e STAATSLOTERIJ Trekking van Vriidaz 13 Juni 193C. Se KLASSE. 16e LIJST. Hooge prijzen: 3653 3996 7635 8587 f 1000. 400 200 2900 4470 4738 4973 6800 16955 17632 17795 1 Prüzen 105 866 1519 2036 3707 3014 4864 5564 6638 6978 7621 8249 8000 0233 0884 10498 11376 in totaal 90 leerlingen! In het tweede lo kaal heerschte het hoofd over een weinig minder kinderen. En toen twee maanden later het hoofd ziek werd, moest ik veer tien dagen lang de heele school betieeren, met als noodzakelUke hulp twee pientere jongens uit de hoogste klas, die mU bU de allerkleinsten hieljuen. Toch was ik goed af, want ik verdiende 600 gulden! Maar de vacanties vielen niet mee Eén week met Kerstmis, één me. Paschen en één heele week zomervacantie in September, als er kennis was in het dorp. De toestanden waren ook nog ouderwetsch. Het hoofd en zUn hulp zetten ’s morgens zelf de schoolkachels aan. BUna alle kinderen droegen klompen, en die werden onder schooled aan de voeten gehouden. Alleen, als er iemand „naar achter" moest, hield hU zun holsblokken in de hand en liep op kousevoeten naar de bewuste plaats, ’t Was dus een toer om in de klas de stilte te bewaren! Met de leermiddelen was het al even zuinig gesteld als overal elders en ook hier stak de kleine openbare school ons de oogen uit met drie klassen, elk van 30 a 40 leerlingen, terwyl het personeel zoo Wat alles kon krugen, wat hun hartje begeerde! Wel was de gemeente in groote meerderheid katholiek, maar als de gemeenteraad soms wou bezuinigen op het openbaar onder- wUs, kwamen al gauw de arrondtssements- en desnoods de districts-schoolopziener die brutale boeren op-de vingers tikken! Want alle hooge baantjes waren natuurlUk bezet door liberalen! Een mensch wil graag hooger op! Na een jaartje solliciteerde ik naar de nieuwe Roomsche school in Deventer en werd daar ook benoemd. Echter maar tljdelUk en op een salaris van f 550! De markt was dus weer ruimer voorzien! Enfin, ik nam het aan. want het lot had beslist, dat ik tóch als milicien het land zou moeten dienen In Deventer nu voelde Ik opnieuw en nog stuitender de tegenstelling tusschen open baar en paander onderwijs. Over de nieuwe wUkende kwaliteit toch was heel slecht en menigmaal voor den minimumprijs slechts te plaatsen. Herhaalde malen liep de wUzer döor. Slechts voor de allerbeste partUen was nog eenige belangstelling en dan was het nog maar voor een klein prijsje Meer dere partijen prima kool konden het niet verder dan enkele centen per stuk brengen. Van een eenigszins loonende teelt is op deze manier dan ook geen sprake. Inmid dels willen wU hopen dat de omstandighe den wat ten gunste keeren Koeler weer b v. zou allicht eenige uitwerking ten goede kunnen hebben. Spinazie komt nog slechts in onbedui dende kwantums ter markt, blukbaar maai goed ook. want de vraag is niet van groots beteekenis. De laatste dagen komt nog wel een r>artijt.je „Suikerspinazie” ter markt, dat voor pryzen van 20 tot 40 cent per kist van 6 K.G. plaatsing vindt. De prijs van spinazie was evenals de kwaliteit sterk uiteenloojiend. Hiervoor werd van 10 tot 30 cent per kist betaald. Postelein weid ruim aangeboden Ock hier was in kwaliteit en Prijs vrU veel ver schil. De' noteeringen liepen van 212 per 100 K.G. Den laatsten dag voor Pinksteren kwa men reeds tamelUk wat Peulen^uit den hoek, wat een tameluke keldering in den Prijs bracht. De prUs liep toen van 23 tot 9215 26 cent per K.G. Doppers prUsden bU ge- ringen aanvoer van 34 tot 42 cent per K.G. AndUvie vond weer goed haar weg met voor goede kwaliteit pruzen tot 4 20 per 100 struiken Mooie radys werd met 36.501’935 gewaardeerd. 13352 De eerste tuinboonen werden met 3 60 14239 per zak betaald. 15127 Er kwamen flinke aanvoeren van jonge wortelen. Ook hiervan llejien kwaliteit en j^ogs jyj 12 AMSTERDAM. 13 LangedUker muizen f 89; LangedUker kleine f 44.50; Andyker muizen f*g—9; AndUker^265 kleine f 44.50; Westlandsche muizen f 8; 1248I Westlandsche kleine 1 6 Aanvoer 4 ladingen 12672 12602 307 H L. 12T99 12864 BROEK OP LANGENDIJK. 13 Juni. Aan-JJOU gevoerd werden70 stuks 1ste soort bloem- kool f 4.80, 10.000 Kg. tomaten A f 50.90— [3™, f 52.20; idem B f 49.90; idem C f 47.80; idem 14097 CC f 2190 - sche mt.: Drie Algen f 2.80f 63500 Kg. wortelen 14927 f 7.40—f 9.10 per 100 Kg. 15137 ALKMAAR, 13 Juni. Kaasmarkt. Aan-™5 voer 101 stapels, wegende 202.000 K.G. Fa-j5667 brieks. kleine ƒ40; fabrieks commissie ,'38,15910 boeren commissie ƒ42, boeren kleine ƒ40.16159 16172 Handel goed. 12818 13254 141«2 14100 14900 14912 15484 15563 163Ï7 16352 16694 17442 17974 19122 „AFSLAGVER. BEEMSTER. Pl'RMEKEM) - EN OMSTREKEN" Voor de sla waren de omstandiAi buitengewoon gunstig te noemen in Me gen achter ons. Inzonderheid was dit net geval met de betere kwaliteit. Ondanks de zeer groote aanvoeren was er voor goed produkt steeds gemakkelijk plaatsing. Ver schillende dagen overtrof de vraag het aan bod zelfs belangrijk, wat ab natuurlyk gevolg, een oploopende markt te zien gaf. Als hoogste prys werd zelfs nog boven de 5.per 100 betaald, wat we in de ge geven omstandigheden vrywel een luxe- prys mogen noemen. Inmiddels heeft het warme weer een geweldige opruiming in de velde staande partUen ze gingen doorschieten. 1266’ I X>l4 13708 14484 15172 160?’ 16’56 17’72 17801 18195 1’248 K468 10567 20311 nog te velde staande partUen dbhouden. doordat ze gingen doorschieten. Zelfs nog voor er eenige kropvorming had plaats ge had. Ongetwijfeld loopt de komende dagen de aanvoer van sla heel sterk terug. Het tegenovergestelde verwachten daarentegen van de bloemkool. Hoewel wU aan onze veiling in dit seizoen nog nimmer zulke, grocte aan voeren zagen als de laat ste dagen het geval was. verwachten wU de komende dagen van dit artikel nog een tamelUke uitbreiding. De dagen achter ons lieten een droevig beeld achter. Even af- 19369 19599 19849 20143 20199 20314 20400 20422 2(1449 20450 20457 20626 20652 20668 >0709 20710 20712 20738 20755 20,84 20786 20808 20871 20966 20087 2090’ Verbeteringen- 1 20834 m'r. 20834 C lokalen der openbare school, waar onze directeur hoofd was. Eèn der dure dingen van den lateren tUd was nog niet bekend, n.l. het instituut der ambulante hoofden. Alleen Amsterdam, dat voor het O. O. met geld smeet, voerde weldra het systeem der ambulanten In, maar overal elders stond het hoofd voor zUn eigen klas. En wat moet ik nu zeggen van het onderwUs aan onze normaalschool? Godsdienstig was het natuurlUk niet; ongodsdienstig ook niet; neutraal dus! Maar toch merkten wU zoo nu en dan wel. dat er Iets niet in den haak was. Later heb ik gemerkt, dat <*e lessen in de natuurwetenschap doordrongen waren van den geest van Darwin. Moleschott. Hackel, Bölsche en andere „corypheeën”. De paedaqogie (en de zielkunde!) berustte geheel op liberale stellingen en opvattingen en het was maar goed, dat we nu en dan een tegengif kregen van onzen pastoor en van onzen bovenmeester. Deze laatste vooral liet zich niet de kaas van het brood eten! Onze onderwUzer in de geschiedenis, hoofd van een openbare school, was een steil- liberale protestant en in zyn hart Vn felle anti-paap! Maar natuurlyk moest hij zich bedwingen en „neutraal” blyven. 't Geen niet wegnam, dat wU eenmaal een lofrede moesten hooren op Luther en vooral op zUn: „Hier sta ik; ik kan riiet anders!” En als ht het had over den 80-jarigen oor log, en Oranje, en de watergeuzen, en Den Briel en al wat daarmee samenhangt, dan kwamen de Roomschen er bekaaid af! Maar toen wU wat ouder werden, vooral toen wU in de vierde klas zaten. Heten wU dat niet op ons zitten! De actie van Alberdingk ThUm, van NuUens, van Smit en Cramer en andere voormannen begon door te wer ken! De eerste jaargangen van de Katho lieke Illustratie hadden wU verslonden en de PauselUke Zouaven waren onze helden, waarby de Watergeuzen niet konden halen. Onze bovenmeester had ons ter lezing ge geven „de Nederlandsche Beroerten” en 539 Z 1631 2227 3076 379.3 4316 5142 6019 6.805 7.367 7837 8365 8990 9538 10238 10775 11,797 10894 11930 11951 Aanwezig en te bevragen by de navol gende Ingezetenen, onderstaande voorwer pen. als gevonden a&ngegeven op: 7, 8, 9, 10. 11 en 12 Juni 1930: Stuk hout. W. Klaver, HellooërdUk 31; belastingmerk. Knaap, Verdronkenoord 34 medaillon. H. Harder. Westerweg 282; geld stuk. M. yeneker. Laat 90; portemonnale met inhoud.'J. van Baar, Llefdelaan 1; veld- flesch. J. Plant, Bergeweg 64; portemonnale. met inhoud. P. Zantvoort, Snaarmanslaan 18; belastingmerk in etui, P. de Vries, Van Everdingenstraat 41; belastingmerk in etui. A. Zwart, Achterwezel 30; portemonnale met inhoud. D. Beenders, Lindenlaan 35; broche, N. van Heugten, Nleuwlanderslngel 19; huissleutel, G. Oostermeyer. Ropjeskuil 28; belastingmerk in etui, O. Huiberts. Bo- terstraat 18; taschje met Inhoud, Blom, Wes terweg 61; armbandhorloge, K. Netel, Ach- terwczel D 7; Duitsche herder, A. J. van Straten, melkboer, Westerweg. Helloo; paar waschleeren handschoenen. W. Asma, Oos- terburgstraat 7; duimstok; H. de Boer, Snaarmanslaan 145; broohe, C. L. van Veen. Friedrich Engelszstr. 7; belastingmerk, H. J. Hazes, Geesterslngel 1; driewielig klnder- rwiel, G. Ratsma, Piersonstraat 34: vulpen, Delver, Breedstraat 18; vulpen. W. P. de Boer. Geest 5; dame’taschje, D. Lansen. Laat 150; fransch boekje, R. RanzUn, Geest 10; huissleutel. B. Sanders, Hofstraat 12. 15879 15906 15910 16106 16149 16305 16339 16499 16521 16733 16753 16885 16944 17058 17076 17274 18904 19111 19135 19280 19286 19392 19430 19623 19854 kwamen flinke aanvoeren van jonge Ook hiervan liejien kwaliteit en prijs nogaL uiteen WU boekten van 3.17490 1771Ö tot 15.— per 100 bos. Veel animo schUnt 17997 er voor dit artikel juist niet te bestaan. Voor rabarber werd even meer belang stelling aan den dag gelegd By een gemid- prys van pl.m. 5.per 100 bos de markt goed geruimd. De aanvoer is iets af nemende. Schotsche muizen werden tegen 10 a 11 per 100 K.G. uit de markt genomen De aanvoer was nog beperkt. y Voor aardbeien werd by ruimen aanvoer goed belangstelling getoond. Als hoogsten prijs zagen wy nog 32 cent per doosje be- talen, met een gem.ddelde voor eerste soort 1929 van 24 a 25 cent. 2054 2184 2478 - 2682 MA RK TNIE U WS 3551 3176 3328 3541 ALKMAAR. 13 Juni 1930, Graanmarkt. 3724 Aangevoerd totaal 583 H.L., als 64 H L. 3993 tarwe f 10.50—10 75 308 H L. gerst 6.50— 4206 7.25; 160 haver. 5.75650f 12 bruine boo- 4398 nen 15.0015.50; witte boonen 3033; 1 kar- l735 wijzaad 34.00. Diverse. 18 erwten, groote 52M groene 19 00. alles per 100 K.G. Handel stug. 5597 PURMEREND. 11 Juni „Afslagvereem- 5890 ging Beem’ter. Purmerend en Omstr,” - - -- 1.15—2.80. I kl. Schotsche Muizen 0.502.00 per zak. (50 K.G.); Tuinboonen 2.30 per zak (15 Kf:G.>; Peulen 5.508.00 pér zak (50 K.G.); Dop- 7207 erwten 8.5012.50 per zak <50 KG.); Aard- 7478 beien 0.460.68 per K.G.; Komkommers 0 10 7702 per stuk; Tomaten A 30.00 per 100 K.G.: Tomaten C 18.00 per 100 K.G.; Bloemkool 2.0010.00 per 100; Spinazie 0.100.64 per mand <6 K.G.); Postelein 0.300.48 per 9^28 mand <6 K.G.); Sla 0.403.40 r>er 100 krop; 9302 AndUvie 3 004.20 per 100 krop; Radys 9639 2.80 per 100 bos; Peterselie 5.10 per 100 bos: 9826 Selderij 5.007.00 per 100 bos; Rabarber 2 006.10 per 100 bos; Wortelen 4.00—19 00 j»er 100 bos; Prei 3.605.80 per 100 bos; Sla-j'io87 boonen 0.600 72 per K.G.; Snyboonen 0.40H109 11119 11175 11291 -0 5» per K.G. 11342 11381 AMSTERDAM. 13 Juni. Aardappelpryzen1}477 {jgti - L" 11974 12007 12838 12516 12068 12381 12542 12558 12559 1264t 12696 12722 12743 12780 12886 12888 12908 1.3037 13166 14295 13375 13435 13671 13750 13807 13994 14048 14056 14110 14214 14219 14241 135 000 Kg. aardappelen Schot-14417 14470 14545 14546 14628 14639 14698 14722 luizen f 6.40—f 8; Kleine f 0.50—f 1.20; 14762 14781 1482« 11870 14896 14906 14941 14952 15018 >5046 15074 15263 15458 15473 15482 15578 15585 15606 15628 15632 15825 16075 de Heiligverklaringen bestaat voor alles uit een kwistige, hoogst smaakvolle verspreiding van antieke hangtapyten. waarvan het Vaticaan een der waardevolste collecties ter wereld bezit. Vroeger werden alleen die kleine exempla ren, genoemd naar Alexander VII. die ze vervaardigen liet, in de absis opgehangen Thans is de absis juist het minst ge lukkige deel van Sint Pieter, dat door de matgrUze kleur van het carrarisch marmer een zeer doodschen indruk maakt; ge heel bedekt met het warme rood van tapU ten. waarin de twee groote figuren der WUsheid en der Kracht juist voldoende rus tige onderbreking geven. Ook de pilasters van het middenschip zyn met tapUten be hangen. Om bontheid te vermijden, heeft men er alleen genomen, welke bloemen en figuren voorstellen. Bovendien is het te sterke licht, dat door de groote ramen bo ven den piortiek naar binnen pleegt te val len. getemperd door die transparanten, waarvan het middenste met het pauselyk warden, de twee uitersten met engelen figuren beschilderd zUn. De geheel nieuwe verlichting wordt ver zorgd door lustres en schijnwerpers De lustres zUn van koper en rijkelUk behangen met staafjes geslepen kristal, waarvan men het veelkleurig effect de vroegere ver lichting heeft kunnen bestudegren. Men be schikt over 14.000 lichtpunten, welke over 700 lustres verdeeld zUn. Deze lustres die nen. ten eerste, om al de architectonische lUnen van den grootsten tempel der Chris tenheid duidelUk te doen uitkomen, ten tweede, om door juiste verdeelfrig der licht bronnen een grootsch clair-obscur-efect te bereiken. Daarom heeft men lustres ver vaardigd van verschillende grootte en licht sterkte. die de verste deelen der Basiliek In schemering houden en een langzamen over- gang vormen naar het hart van Sint Pieter het altaar der Confessio onder den koepel, dat zich baden zal in een zee van licht. Oe kleinste lustres zullen 12 lichtpunten dra gen. de grootste 400. Aan de voltooiing van het nagestreefde effect wordt meegewerkt door 200 schyn- werpers, waarvan er 120 in het middenschip en 80 in den koepel zUn aangebracht. Deze schUnwerpers bestrijken alleen het boven deel der Basiliek Beneden zal Stnt Pieter alzoo vaag beschenen worden door d’ lustres, welke de roode tapUten een war men gloed geven, terwUl het vergulde pla fond en de mozaïek-koepel goud zullen glanzen als in de laaiende zon. De total' lichtsterkte bedraagt 300.000 kaars er wordt gevoerd door 3000 K.W. Tevens en dit is misschien de waarde- volste verandering zullen voortaan alle aanwezigen muziek, zang en gebed kunnen beluisteren. Tot heden was het machtigste koor en het spel der twee groote orgels alleen bestemd voor de Prelaten, het Vati- ca-.nsche Hof en het corps diplomatique, die hun plaatsen in de absis hadden. De 40 tot 80.000 menschen achter de confessio ver stonden niets. Hiervoor heeft Philips een oplossing gevonden door 80 luidsprekers aan te brengen. De totale kosten dt» veranderingen be dragen rond drie ton. Waar nog een halve ton bU komt voor de illuminatie van voor gevel en koepel, een schouwspel, dat de Romeinen op de laatste twee Zondagen de zer maand te genieten zuilen krijgen. Wie toch van plan is naar Rome te ko men. moest Uever vóór het einde dezer maand de reis naar de Eeuwige Stad aan vaarden. martelaren van Gorcum jjartUen in Noord-Holland „held" SonoU en zUn medeplichtigen met een stalen gezicht stelden wU onzen leeraar vragen betreffende de konkelarijen van den Prins van Oranje en zUn broeders, die den man een kleur van woede deden krijgen! Want het spreekt vanzelf, dat hij dezen Roomschen geschiedschrijver niet gelezen had, en ook niet lezen zou, en hU moest zyn ergernis dus verbijten en draaide wat om de zaak heen en kon niet anders zeggen, dan dat NuUens niet „neutraal" was! En onze mede-kweekelingen noemden ons „partijdig", maar dat deerde onze Friesche koppen niet. Ook op het openbaar onderwijs, dat ons toen al duur toeleek, kregen wU een an deren kyk! Onze bovenmeester gaf ons n.l. uit de Vincentius-bibHotheek (ja, ja, die was er toen ook al!) ter lezing de verschenen jaargangen van „het Dompertje van den Ouden ValentUn". Wat hebben wU daarvan gesmuld, vooral van de artikelen. waarin de Oude ValentUn het aan den stok had met „broeder Houvast!” Want die „broeder Houvast" was niemand minder dan de direc teur van onze normaallessen! De man be kleedde een nog al hoogen graad in de Orde der VrUmetselaren en had heel onvoor zichtig aan den Ouden ValentUn eenig „houvast" gevraagd betreffende diens be schouwingen over den ongodsdienstigen aard van het openbaar onderwUs. En hU kreeg .houvast!” Lieve hemel, wat ging net er van langs! En al wis onze directeur een sympathieke man, en al was hU nog zoo knap en bereisd, (hy was heel in Parijs geweest!) en al meende hU het mogelyk wel goed wU gnuifden er toch in, dat hU van een Roomsche zoo deeHUk op zyn huid had gekregen! Stel u nu eens voor, dat er in onze woonplaats geen katholieke schoo» was ge weest! N u werden wy niet alleen Immuun gemaakt tegen de smetstof van het open- Nadadt het den geheelen dag Donderdag broeierig was geweest, heeft zich des avonds tegen half 8 een reeds eenlgen tyd dreigend onweer boven de stad en omgeving ontladen, dat gepaard ging met hevige regenbuien. De onweersbui kwam uit Oostelyke rich ting en breidde zich in den loop van den avond uit tot alle windstreken, zoodat ver schillende buien tegen elkaar op kwamen zetten. Uit locd-grUze luchten viel eenige uren een overvloedige alles-verfrisschende en zeer welkome regenbui; hier en daar vielen groo te hagelsteenen, die sjioedig versmolten. In de stad en onmlddellUke omgeving heeft het onweer geen ernstige gevolgen gehad. Zooals men elders in dit blad kan lezen. werdAinder de gemeenten Oudorp. Schagen en Oud- karsjiel een koe door den bliksem gedood; in TuitjenhorA. werd een boerderij, annex café, getroffen door den bliksem, een prooi van het vuur, in Schagen werden een wo ning en het dak van de Ned. Herv. Kerk beschadigd, terwijl in Zuid-Scharwoude een schoorsteen het moest ontgelden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 5