JUBILEUM-KOOPJES ONS - NOORDEN E. W. VET Koopt nu 4 1 ööO na i 1 I I I I r I I i 1 I 1930 aren O Burgerlijke Stand Alkmaar NETTE MEISJES Drukkerij 2.69 2.19 1.45 3.25 5.89 1.59 3.29 2.79 2.29 2.29 3.89 S i „Ons Blad” I sa i ZATERDAG EN MAANDAG 1.09 0.98 0.79 0.69 1.58 0.55 0.25 0.44 0.31 Belangrijk Bericht! IJMUIDEN ALKMAAR 4 O WILLEM BOS wERKBEDRUFSv Waarom Uniet? fcinta-fentaions flanellen Mata .2^ BlsnZw.Dantalons .3?° Rijbroeken .3?° Golf broeken M^ndiföfepbpoehpn „2.40 tloleskinbroeken J.60 0.58 Manchester Broek Onze FNIDSEN 86, ALKMAAR - Tel. 1127 LANGESTRAAT 36 ALKMAAR S. KROM vraagt meisjes. Hoog loon „IDEAL” L© °G %CO^ kg BERICHTEN UIT ONZE OFFICIEELE VORIGE OPLAGE MEDEDEEL ING EN Noodweer in Frankrijk OverstroominKen en ongevallen BOKSEN om k De strijd In China Verzoening met prinses Helena VRAGENBUS A.D VERTEEREN SÏOOMWASSCHERIJ VAN I El Zakdoeken 1.18 0.48 Wit Katoen 1200 el Mousseline Lucifers HET MAMCHESTERHUIS A Alkmaar TeL 433 Hof 6 I t©:©:©:©:©:©:©i©:©’©»©i©x©.©^©’©«©*©«©»©*©‘©’© F a d a Koning Karei yan Roemenie Hevig onweer boven Holland’s Noorderkwartier Beziet onze zeldzaam lage prijzen Werkelijk ongehoord goedkoop! Ieder die dus in *t bezit is van 15 gezichten, kan thans door ruiling in het bezit komen van EEN DOOS BONBONS Vanaf heden wordt aan onze CASSA No. 2 de gelegenheid opengesteld om dubbele gezichten onzer plakkaart in te ruilen voor de ontbrekende’ IEDER VERSTANDIG ZAKENMAN GEBRUIKT DIT BEAD VOOR ZIJN RECLAME Overhemden percal, nieuwste De bokswedstrijd Sharkey- Schmeling V rouwenstraat IS HET EENIGE R. K. DAGBLAD VOOR DE DRIE NOORDEL. PROVINCIËN „Empress of Britain” O Sportjassen vanaf nr •ai Lange Stofjassen vanaf Blauw koperen broeken v.a. Mi Overalls vanaf Sportpakken vanaf sc te al Bt d >i a b d Blauw koperen jassen v.a. 'Bakkersbroeken vanaf Alle soorten Witte jassen Grijslinnen jassen vanaf Linnen broeken* vannf Sportbroeken vanaf I©: e. y :©1 Dames Schorten gebloemd, met effen rokje, leuk model met band, beslist wasch- echt, van 1.95 voor Wat het zeggen wil, onze „IDEAL” manchester broeken te dragen, als ge deze nog nooit geprobeerd hebt. Duizenden dragen ze reeds tot hun volle tevredenheid. 500 paar Kousen prima waschzijde, 15 tinten, zijden boven steek waarde 1.15 voor 500 paar Kousen nonladder. 13 1500 el Kunstzijde mooie bloemdessins. Belangrijke Rietbranden Dames Onderjurken prima macco. in alle tinten, norm, prijs 1.35, thans voor is iets aparts véél beter en daardoor véél goedkooper dan andere broeken. Wij knoeien niet met kwaliteit Alléén Eerste Aikm. Groenten en Fruithal Het noodweer in Duitschland Baddoeken Het Ministerie van Roemenië De zuigelingensterfte te Lübeck iI©I©I©.,@I©I©.,©I©^©I©I©!© Drankwet Nederlanden", de inboedel enz. bij Avis te Bennlngbroek. I Is Verzoening tusschen Noord en Zuid te Jaar met regen ,de E MTMOTS Dames Camisoles zware tinten. Iets aparts. lortn. prijs 1 49 voor... thans voor T fijn gekl. ruiten, fantaste boord. met dessins, prima, waarde 12, ct., waarde 1.95 vöor thans 6 stuks voor f*-- partij van 25 stukken, kwaliteit, Kola dus aparte dessins, norm. bijz. mooie kwaliteit. bijzonder mooi. gew. thans 10 pak prima. spotprijs prijs p. él 39. voor van 85 voor 4 J. SPRUIJT 1 de aan ALLE SOORTEN GROENTEN EN FRUIT In tegenwoordigheid van den Prins van Wales, die de doopplechtigheid verricntte. is te Glasgow van stapel geloopen het grootste schip, dat in Engeland sedert het einde van den oorlog is gebouwd, de .Empress of Bri- Manioe de vorming van ring opgedragen. dienst doen voor de verbinding tusschen En geland en Canada. winnaar was verklaard. Een helsch geloei en gefluit brak los. Zonder iets te zeggen ver liet Sharkey den ring en even later was ook Schmeling in staat, na&r zijn kleedkamer te gaan. macco i nieuws. zeegroen. i t 1 E «n; kra der •ch tot M D I b a i ki ei dt Wi Wl te wi 9 u d k e b kb ke nu he »ti ad en Jet de Ik KJ te prijs 45 ct., thans p. el I Aanvragen voor Advertentie tarieven te richten aan de Administratie te Groningen 11! Generaal Presan, die door den koning met de vorming van een kabinet was belast, heeft tain". metende 52.000 ton. Het schip zal deze opdracht in handen van den koning te ruggegeven. Prinses Helena Koningin van Roemenië Koning Carol heeft een besluit uitgevaar digd, waardoor Prinses Helena, zjjn echtge- noote, van wie hij gescheiden was cn moe der van zijn zoon Mlchaëi. den titel krijgt van Koningin van Roemenië. Voor de regeling van de opheffing der echtscheiding zal nu ook wel spoedig een op lossing gevonden worden en men verwacht een spoedige verzoening tusschen Prinses Helena en Koning Carol. Vr. Hoe moet ik mayonnaise-saus berei den om ze flink stijf te krijgen? Antw. 3 Eierdooiers. 1 d.L. olijfolie. 1% d.L. kruidenazljn, peper, zout, mosterdpoe der Klop in een groote kom met een garde de dooiers even los met peper, zout en mos terdpoeder. Voeg dan onder flink kloppen, een eetlepêl azijn er bij, vervolgens bij Door aftreden van Tsjang Kai Sjek? Uit Shanghai wordt gemeld, dat men Nanking ernstig de mogelijkheid overweegt om het conflict tusschen de nationale regee- ring en de Noordelijke generaals bij te leg gen. teneinde een eind te maken aan den burgeroorlog tusschen Peking en Nanking. Tsjang Kal Sjek zou bereid zijn, wanneer hij daardoor de kansen op verzoening grooter maakt, af te treden, aangezien hjj thans heeft toegegeven, dat hij geen kans ziet, door een beslissende overwinning op de Noordelij ken aan den burgeroorlog een einde te ma ken. Boerderij te Westwoud verbrand Tengevolge van het onweer brandde de boerderi, van mej. de Wed. C. de Boer te Westwoud, Donderdag in den namiddag tot den grond af. De boerderij werd bewoond door haar zoon. Vanjden inboedel kon, naar wij vernemen iets in veiligheid gebracht wor den. De brandspuit was spoedig op de plaats des onhells aanwezig Met alle kracht werd de strijd tegen de vuurzee aangegaan, vooral om de omliggende perceelen in de druk be bouwde Kerkebuurt te behouden. Aan bet krachtdadig optreden en onvermoeid werken van het corps brandweermannen is het te danken dat de omliggende gebouwen ge spaard bleven. Het pas vorig jaar nieuw gebouwde, direct daaraan grenzende rente- niershuis van mej. de Wed. C. de Boer, be leefde critieke oogenblikken. Het huis was verzekerd bjj de Mij. Gisteravond werd de Fransche hoofdstad door een hevig onweer geteisterd, dat ge paard ging met een wolkbreukachtigen regenval. De goten waren reeds spoedig niet meer in staat, al het water te verzwelgen, zoodat vooral het laagst gelegen gedeelte van Parijs van het water te lijden had. Ver scheidene straten kwamen blank te staan en kelders en benedenverdiepingen liepen onder. De bliksem sloeg in één der kerken, doch een begin van brand kon spoedig worden gebluscht. Ook uit de provincie wordt noodweer ge meld. Op het traject ParijsVemeuil moest het spoorwegverkeer worden stopgezet, aangezien één der tunnels onder water stond. In de nabijheid van Annecy werden 2 bruggen door het water weggeslagen. Eenige straatwegen staan eveneens onder water. Ook te Reims heeft het noodweer groote schade aangericht. De bliksem sloeg op ver scheidene plaatsen in en veroorzaakte meer dere malen brand Te Froyer werd een landarbeider voor de oogen van zijn kinderen door den bliksem getroffen en gedodd. Het Bataviasch Nieuwsblad verneemt uit het Tjeribonsche. dat op de suikeronderne ming ..Sindang Laoet" belangrijke rietbran den zijn voorgekomen, die naar alle waar schijnlijkheid zijn aangestoken. De eerste brand was in een tuin, waarbij ruim 1 bouw riet verloren ging, terwijl de tweede later uitbrak in een anderen tuin. Daarbij vielen 38 bouw aan de vlammen ten prooi. Ondertrouwd Cornells Louw en Hen- drika Baan; Jan Verhoeve en Jannetje Bom; Nicolaas Ypma en Cornelia van Strujjk. Overleden: Jan Schouten, 79 jaar. ZWOLLE Gisteravond werden door het hevige onweer op het landgoed te Kranen burg bij Zwolle 2 koeien in de wei door den bliksem gedood. Ook ettelijke boomen moesten het ontgel den. t u tionaie kleuren, in den ring, die met een oor- verdoovend gejuich door de duizendkoppige menigte werd begroet. Beiden waren in goede conditie. Schmeling woog 188 pond. Sharkey 198 pond. Nadat de beide boksers aan het pu bliek waren voörgesteld en hun helpers den ring hadden verlaten, ging dé gong voor de eerste ronde. Eerst heerschte een gespannen ademlooze stilte, toen het gevecht begon. In de 4e ronde plaatste Sharkey een har den linkschen stoot op Schmeling's maag. Als door den bliksem getroffen stortte de Duit- scher neer, de getroffen plek met de handen wrijvend en zich wringend van pijn. Er ont stond een geweldig tumult. De juryleden en de helpers kwamen in den ring en hadden een langdurig gesprek met den referee. Reeds ging de gong voor de vijfde ronde en maakte Sharkey zich gereed om te boksen, to^n de scheidsrechter mededeelde, dat Sharkey we gens het plaatsen van een te lagen stot ge- disqualiflceerd was en dat Schmeling tot over- kleine scheutjes de olie en daarna de rest van den azijn, steeds goed kloppend. Olie en azijn mogen niet te koud zijn. Is de mayonnaise te dun geworden, kan men ze dikker krijgen doon toevoeging van een op gelost blaadje gelatine of door een stukje boter zalfachtig uit te roeren en daarbij, Koningin-Moeder Macia is te Boekarest aangekomen. Alle leden van de Kon. fami lie waren aan het station, ook koning Carol, die aan zjjn vreugde over het weerzien van zijn moeder op hartelijke wijze uiting gaf. Generaal Presan niet geslaagd maar verkoopen alleen eerste soort AARDBEIEN en lederen dag versch tegen den LAAGSTEN prijs Ontvangen een pracht-partij sap pige Sinaasappelen, groot van stuk, 7 i 25 cent. Niet goed, geld terug. Alléén eerste soort FYFFES-Bana- nen MET ETIKET. lederen dag versch. Vandaar een omzet van 4 A 500 pond per week. I gebreid, iets in lila, rose, Brand te ’t Zand Donderdag woedde ook boven ’t Zand en omgeving een onweder. zoo zwaar en lang durig, als sedert menschengeheugenis daar niet Is geschied. Begonnen te ruim half 7, waren na ongeveer een uur donder en blik sem niet meer van de lucht. Te 9 uur kwam een verpoozing. na een buitengewoon hevigen stroomenden regen. doch al zeer spoedig ving het lichten en donderen weer aan. en nam toe met ongekende kracht. Nadat van de boerderij van den heer C. de Wit aan de Kolksluis. een aantal pannen van het dak waren geslagen de hooge schoorsteen van de Zoetfabriek aan den Relnzmerweg. alsmede de bliksemafleider van de R.K. kerk geraakt waren, sloeg de bliksem in de dubbele boerenplaats van den heer G. Marees. bewoond door den eigenaar, alsmede door den heer D. Marees en gezin, aan den Belkmerweg In minder dan geen tijd stond het gansche huis in vuur en vlam. Gelukkig konden de bejaarde bewoners, als mede de ki-ideren van den heer D. Marees onmiddallijk in veiligheid worden gebracht. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Te ongeveer middernacht lag de kapitale dubbele plaats aan den grond. Het onweder woedde nog voort tot half 12. waarna het langzamerhand afnam, al bleven nog lang bliksemstralen en steeds verderaf klinkende donderslagen herinneren aan het doorge stane noodweer. Het hevige onweer, dat gisteravond en gedurende een deel, van den nacht boven West-Duitschland heeft gewoed, heeft groote schade aangericht Te Gelsenkirchen werd ’n arbeider door den bliksem zoo zwaar gewond, dat hij korten tijd later overleed. Te Crefeld-Uerdingen werd een 16-jarlge boerenknecht door den bliksem getroffen en gedood. w In het Moeseldal ging het onweer met ha gel gepaard, waardoor op de wijnbergen be langrijke schade werd veroorzaakt. Op som mige plaatsen stond het water een halven meter hoog op straat. extra zwaar 45 X 90 c M wit met mooie fant. rand, waarde 85 voor Volgens de laatste berichten is thans aan een jmrtij-regee- goed roerende de te dunne mayonnaise te voegen. Vr. I: Waar moet ik mij vervoegen voor een meisje in de Ziektewet te komen? Vr. II: Hoe moet ik een stofflgen auto afvegen? Is een zacht» droge doek vol doende? Antw. I: Wij begrijr>en niet wat u bedoelt Misschien kan men u aan den Raad van Arbeid inlichten. Antw. II: Het beste kunt u daarvoor een plumeau nemen, doch met een zachten, drogen doek gaat het ook heel goed. Vr.: Wanneer vertrekt er een kinder- of pleegouderstreln naar Oostenrijk? Tot wien zich te wenden? Antw.: Een goedkoope pleegouderztretn naar Weenen en Budajiest gaat dit 12 Augustus. Voor verdere inlichtingen wende men zich tot het R. K. Comité Pleegouderstreln te Alkmaar. Te Lübeck is wederom een kind aan de geheimzinnige kinderziekte gestorven, waar door het aantal sterfgevallen is gestegen tot 38. Nadere bijzonderheden Over den wedstrijd om het wereldkampioen schap zwaargewicht boksen wordt nader ge meld: Het groote Yankee-stadion was tot de laatste plaats gevuld, toen de voorwedstrüden een aanvang namen. Een dergelijke belang stelling was in den laatsten tijd voor een boksmatch niet meer voorgekomen. De op brengst aan entree-geiden bedroeg 750.000 dollar. Alle bekende figuren uit Ncw-York op het gebied vaA industrie, handel, jx>litiek, film en sport waren aanwezig. o.a Buigë- meestcr(Walker, de oud-wercldkampioen Tun- ney, de automobielfabrikant Chrysler, de Duitsche filmster Lya di Putti en vele ande ren. In den helder verlichten ring werden de verschillende voorwedstrijden gehouden, die in het algemeen op hoog peil stonden en goede sport Heten zien. Niettemin had het publiek er begrijpelijkerwijze weinig belang stelling voor. Het wachten was op de „big fight.” Het weeF, dat aanvankelijk met regen dreigde, was èeheel opgeklaard toen Schme ling eindelijk onder het gejuich der toe schouwers den ring betrad. Even later kwam Sharkey, getooid met de Amerikaansche r.a- Na afloop van de match Slechts weinige toeschouwers hebben den slag gezien, die Schmeling geveld heeft, aan gezien de beide boksers juist in een clinch waren en er van weerszijden een regen van slagen viel. Bij onderzoek van Schmeling is echter onomstootelljk komen vast te staan, dat de stoot ruim 5 centimeter onder den gor del trof. Sharkey was zoo verbluft door den onver- wachten uitslag van den strijd, dat hjj geen woord had te zeggen. Toen Schmeling in staat was, de verslaggevers te woord te staan, ver klaarde hij het buitengewoon te betreuren, dat hij op deze wijze de overwinning en den titel in de wacht had gesleept. Hij verklaarde zich bereid, ten allen tijde, wanneer Sharkey zulks wenschte. de match over te boksen. Hij gaf toe. dat Sharkey in het algemeen In de meer derheid was geweest, maar hij verklaarde, dat zelfs de hardste slagen, die hU geïncasseerd had. hem niet buitengewoon gehinderd had den. Hij had zelfs nog in de vierde ronde de hoop op een regelmatige overwinning niet opgegeven. Heden is ingekomen een verzoek van C H. Smit alhier, om VERLOF tot den verkoop van alcoholhoudende dranken, anderen dan sterken drank voor gebruik ter plaatse van verkoop in het perceel Lombardsteeg nr. 17. Binnen twee weken na dagteekenlng dezer kan een ieder schriftelifk bezwaren tegen het verleenen van dit verlof Indienen. Alkmaar, 12 Juni 1930. Burgemeester en Wethouder» van Alkmaar, WENDELAAR, Burgemeester. A. KOELMA, Secretaris

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 6