Binnenlandsch Nieuws e o b m c. H |si 8 BH A REGELING DER WINKELSLUITING DE VLUCHT UIT DE POPPENKAST VAN JAN KLAASSEN EN TRIJNTJE Nerveus en Overspannen Onrustig en Slapeloos Gebruikt hiertegen de ZenuwstilJende en Zenuwsterkenc Mijnhard’ts Zonuwtablett-en Glazen Huisje 75 cent. Bij Apothekers en Drogisten Bi o o o LEGÉR EN VLOOT Oud-kolonel Mgr. F. J. H. Evers Dr. C. J. K. van Aalst aan ur Paard op hol De gehuwde vrouw uit de fabriek STOOM VA A RTLIJNEN Verkeersongevallen GEMENGD NIEUWS Twee auto’s in elkaar verward Verdronken Diefstal Doodelijke val Verdronken Branden KERKNIEUWS t Indische Missie-Vereeniglng De Kinderverlamming Vrijdenkers radio-omroep KOI Binnenlandsch vleescb in het leger De tentoonstelling te Antwerpen 597 Het achtste Binnenscheepvaart Congres Salarissen van gemeenteveld wachters De Rijksweg AmersfoortHuis ter Heide I 0 LANDBOUW EN VEETEELT Mond- cn Klauwzeer Vele leden tegenstanders, sluiting des Zondags. Verdeelde opvattingen betreffende Verscheiden leden geven plaatselijke regeling de voorkei 398 vleesch In aanmerking kooit. gesteld is? Een dankschrijven van het Episcopaal Benoemd tot lid van de Eerste Kamer V rouw overleden Een dame zwaar gewond ver dronken. Verdere verbeteringen Rott., 13 Juni van I Uitbreiding van het vervoerveibod I Vervallen bijverdiensten slechts Holtenau 12 Juni ia gekant be- Vier nieuwe gevallen te Gouda I „Wie was Voltaire?" De conclusies Alle Een belangrijke concessie Nederlandse!) fabrikaat niet gebndkt Ten nadeele van S. te St. Geertruid werd ontvreemd een som van 440 gulden. 397. Toen Jokko kwam op *t platte dak. 'n regenpijp zag hij dra. „dat komt goed uit,” riep hij verblijd, „die komt me goed te sta. Langs de pijp klim ik op t hooge dak.” Hij voegde bü de daad *t woord. HIJ klom op tegen de regenpijp en zjjn tocht bleef ongestoord. academisch bracht. Een bejaarde vrouw, die enkele dagen ge leden te Warmond door een auto werd over reden toen zij de straat wilde oversteken, is aan de gevolgen overleden EMMTCO mjw JONGE JACOBUS. Rott. n. Barcelona, paaa 13 Juni Gibraltar. De 37-jarige landbouwer J. Munneke te Wildervank geraakte eergisteren bij het bin nenhaten van het hooi, toen het paard op hol sloeg, onder den wagen terecht en werd zwaar gewond opgenomen. Een half uur na het ongeluk is hjj aan de bekomen verwon dingen overleden. Levei BAK Wijs ■o 13 Juni miad»,. Te Hoogezand Is gisteravond de 21-jarige monteur E. Kremer in het zwembad Foxhol- stermeer verdronken Reddingspogingen faalden. Te Arnhem Gistermorgen omstreeks half twaalf ont stond door onbekende oorzaak een hevige brand op den zolder van het huls van den heer Franken aan de Steenstraat te Arnhem. De zolder brandde geheel uit, terwijl ook de benedenverdiepingen zware schade kwamen. De bewoner was verzekerd. Het Tweede Kamerlid, de heer Brast heeft aan den Minister van Arbeid, H. en N. de volgende vragen gesteld: Is de Minister bereid, aan de Kamer mede te deelen. waarom voor bouwmateriaal voor het Nederlandsche paviljoen op de tentoon stelling te Antwerpen op den dag der aanbe steding nog besloten werd om In plhats van het Nederlandsche fabrikaat ..Steengaas" het Oostenrijksche fabrikaat „Herakllth" te gebruiken? Het Centraal Stembureau heeft in zijn zitting van gisteren in de vacature, ontstaan door het overlijden .van mr. H. Verkouteren, tot lid van de Eerste Kamer benoemd ver klaard dr. C. J. K. van Aalst te Hoevelaken. MOERDIJK. Pacific. 1 Francisco. NICTHEROY. Pacific. Londen. HOLLAMDAÜSTRAUiLUS ALMKERK (uitr.) paa». 13 Juni nam. 8 s. Dungeness. HOLLANDB BITSCH-nrnie-MJw BOVENKERK 13 Juni v. Kurrachee 1. v. Ant werpen. STADSWIJK (thulsr.) 13 Juni te Sue*. De Hoogeer». Heer Mgr. F. J H, Evers, oud-kolonel hoofd-aalmoezenier van leger en vloot, mocht het volgende door Z. D. H. Mgr. J. H. G. Jansen onderteekende dankschrijven ontvangen Monseigneur. Nu uw eervol ontslag is ingegaan, heb ben Wij de eer Ons namens geheel het Doorluchtig Episcopaat van de Kerkprovincie van Nederland, te kwijten van den aangena- men plicht u. Monseigneur onzen oprechten hartelijken dank te betuigen voor het ont zettend veel geestelijk heil, dat u gebracht hebt aan zoo ontelbaar vele militairen te land en ter zee met moeltevolle toewijding en takt vollen arbeid gedurende zoo lange ja- ren. Uwe vruchtbare werkzaamheid zal door leven In dankbare nagedachtenis en in blij vende zegening bij allen, die met U, Mon seigneur, in levensaanraklng kwamen. God zal U loonen en moge Hij U in uw welverdiende rust bijblijven met Zijne zegen rijke genade. De Minister van Binnen!. zaken en land bouw heeft met ingang van morgen het vervoeren af doen vervoeren van herkau wende dieren en varkens verboden naar een kring, omvattende het eiland Voorne en Putten. Onder dit verbod is niet begrepen slachtvee, aangevoerd per openbaar middel van vervoer, mits de betreffende dieren van de lossing af onder politietoezicht worden ge steld en binnen tweemaal 24 uur na aan komst worden geslacht, een en ander op kosten van belanghebbenden. Voorts is be paald, {lat. wanneer bijzondere redenen af wijking van hetverbod noodzakelijk maken, zoodanlgen afwijking kan worden toegestaan door den Commissaris der Koningin in Zuid-Holland onder de door den inspecteur van den veeartsenijkundigen dienst te Rot terdam aan te geven voorwaarden. Donderdagavond is op den Utrechtschen weg bij de tol van Wolfheze een auto-ongeluk gebeurd. De auto van aen heer Bos uit Arnhem is gereden op een vóór hem uit rijdenden auto van den heer Van Wessem. ook uit Arnhem, die langzaam reed en den Indruk gaf alsof hij wilde stilhouden. Dc. botsing was zóó hevig, dat de belde auto’s met de wielen in elkaar verward raakten en zeer zwaar beschadigd werden. Mevr. Bos. die in den wagen zat. werd met een hersen schudding naar het Elizabeth-gasthuis te Arnhem overgebracht. De heer Bos is hent gewond; ook mevr. Van Wessem bekwam lichte verwondingen. Te Amby was de heer D. bezig met het verven van de goot van zijn woning. Waar schijnlijk doordat hij in aanraking kwam met de electrlsche leiding, viel D. Eenigc oogenblikken daarna stierf de ongelukkige. Te Assen is de vrouw van den heer L. Schuil in het Noord-WUlen^kanaal geraakt en verdronken. Op de laatst gehouden hoofdbestuursverga dering der Indische Mlsslevereenlging waren aan de beurt van aftreden de voorzitter dr. J. G. C. Vriens en de tweede secretaris, de heer J. L. Th. Sanders. Dr. Vriens, die elf jaar lang voorzitter was geweest, meende zich niet meer herkiesbaar te moeten stellen. In zijn plaats werd nu met algemeene stem men gekozen tot Ud van het hoofdbestuur mr. dr. D. Kooien. Zeer veel heeft In dat tijdperk van elf jaren dr. Vriens voor de I. M. V. gedaan; met een ijver en toewijding, welke bewonde ring en hooge waardeering wekken, heeft hij zich geheel aan het werk der Indische Mls- sievereenlging gegeven en -van harte stemde dan ook geheel het hoofdbestuur in met de woorden van oprechten dank, die na mens allen de hoogeerw. pater provinciaal der Jezuïeten tot den aftredenden voorzitter richtte. Met recht werd verleden Jaar bü ge legenheid van het tienjarig voorzitterschap van dr. Vriens in het Koloniaal Missle-Tüd- schrift der I. M. V. geschreven, dat hü veel meer voor de I. M. V. gedaan heeft dan iemand vermoeden kan, die geen tngewüde Is. Hü is er de man niet naar om zün werk zaamheid te beperken tot het voorzitten van een algemeene bestuursvergadering, om de stuwkracht te wezen vcor het werk van an deren; zelf pakt hü aan, en wanneer er kwesties te bespreken of te regelen zün. wanneer er bemiddelend of verklarend moet worden opgetreden voor het belang van de Missie of van een missionaris, steeds was hü bereid, waar ook, de noodlge stappen te dóen Dr. Vriens heeft niet gewerkt voor de eer van deze wereld en daarom zal God hem beloonen. Obk de heer Sanders stelde zich niet meer verkiesbaar en in zün plaats werd gekozen pater J. v. d Bergh M. S. C.. die tot heden de functie van adjunct-secretaiis vervulde. Langs de dakgoot trok Jokko voort, naar de plaats waar Duimpje zat en waar deze lang niet gerust naar Jokko gekeken had. Eindelük zag hü den band, van zün lange Jurk gemaakt. „Ha,” riep hü. „daar is Jokko weer, gelukkig de redding naakt.” krachten, maar zü waren van oordeel, dat daartegen door de bepalingen der Arbeids wet en van het Werktijdenbesluit voldoende wordt gewaakt. ten tegelük aangegeven. In verband hier mede heeft burgemeester Bouman een onder houd gehad met den hoofdinspecteur van de volksgezondheid en gistermorgen is besloten alle bewaarscholen in de gemeente te sluiten. Men overweegt om algemeen de kinderen te doen inenten. De patiënten, waarbü de ziekte tot nu toe is geconstateerd, varieeren wat leeftüd 'oetreft van twee-en -een-half tot vüf jaar. KON. TINOMBO. Roti. ieaen jaar Novemoer van den heer Ernest Laane de vacature van penningmeester. Met algemeene stemmen werd nu gekozen de heer dr. J. F. A. M. Buffart, die echter pas tegen het einde van het Jaar die functie kan aanvaarden, zoodat zoolaAg nog het penningmeesterschap der Jndische Missie- Vereeniglng door den secretaris zal worden waargenomen. Volgens het nieuwe huishoudelük regle ment vormen voorzitter, secretaris en pen ningmeester van het hoofdbestuur met twee vertegenwoordigers uit de provinclaal-over- sten het dagelüksch bestuur. Als zoodanig Zün thans aangewezen de hoogeerw. pater provinciaal der Jezuïeten en die der Re demptoristen. zoodat behalve door deze twee het dagelüksch bestuur der I. M. V. gevormd wordt door mr. dr. Kooien, voorzitter, dr. j. F. A. Th. Buffart. penningmeester en prof' P. G. Groenen, secretaris. Onlangs is bericht, dat de Minister van Defensie had bepaald, dat voor de levering van vleescb voor het leger voor het 2e half jaar van 1930 uitsluitend binnenlandsch vleesch in aanmerking zou komen, In ver band met de crisis in den landbouw. In bet begin van deze maand heeft de aan besteding van deze levering plaats gehad en nu bleek, dat de prijzen zeer boog waren. Als regel geldt, dat binnenlandsch vleesch de voorkeur boven bultenlandsch bevroren vleesch heeft, wanneer het eerste niet meer dan vüftlen procent duurder is dan het laatste. Thans heeft echter de minister een be langrijke concessie gedaan door te bepalen dat prijsen van f 1 en daarbeneden zullen worden toegestaan. De huidige prijs van bui tenlandsch bevoren vleesch bedraagt «6 tot 88 cent per pond, zoodat men een tegemoet koming van vijftig pet. aan het Nederland sche product heeft. Evenwel zal in een viertal garnizoenen, t.w. Maastricht, Dordrecht, legerplaats Mil- Ungea en Gprcum wegens de zeer hooge jn- Z. D. H Mgr. P. Hopmans, bisschop van Breda, schrüft in ..Sancta Maria”: ..Is de radicale oplossing niet te vinden door .het meisje geheel uit de fabriek te verwijderen, wel uitvoerbaar is het parool: de gehuwde vrouw uit de fabriek. Ais door slaande beweegredenen geeft P. K. in „De Tijd” aanDe arbeid der gehuwde vrouw beteekent over het algemeen de ontwrich ting van het gezinsleven. Twee bronnen van inkomsten in een gezin beteekent vaak, dat aan den Zondagsuitgang en aan de klee- ding hooge eischen worden gesteld, terwijl de offervaardigheid jegens een groot kroost afneemt. Uitgaande vrouwen kunnen in den regel niet zoo met zorg en overleg hun geld besteden als de thuisblüvende huismoeder dit doet. Het einde van veel arbeid der ge huwde vrouw is. dat veelal toch geen geld wordt over gehouden, want het wordt ruimer en minder berekend uitgegeven. Laten wü nu allen geestelijken en leeken. sociale voormannen en werkgevers en ook vrouwenbonden, die hier een mooie taak hebben te vervullen, laten we allen de han den ineenslaan en wat in ons vermogen is doen om de gehuwde vrouw uit de fabriek te halen.” Te Franeker Donderdagmiddag brak een felle uitslaande brand uit in de bakkerij van den heer Feenstra aan het Oost-Vliet te Franeker. De motorspult was spoedig ter plaatse. Na een I-ar uur was men den brand meester. De belendende perceelen beliepen veel water schade. Het achterhuis der bakkerü brandde geheel uit, het nieuwe in aanbouw zünde gedeelte blcc- gedeeltelük gespaard. Oorzaak van den brand onbekend. Verzekering dekt de schade. Nadat gedurende de laatste dagen de toe stand statlonnalr was gebleven, wat bü velen de hoop wekte, dat de kinderverlamming te Gouda spoedig weer geweken zou zün, is Donderdag de toestand weer ernstiger ge worden. Er zün n.l. Donderdag vier nieuwe gevallen geconstateerd, die daar spoedig wordt ingegrepen, waarschünlük wel geen ernstig karakter zullen kunnen aannemen. Nieuwe gevallen te Overechie' bewaarscholen gesloten. 5 In de gemeente Overschie heeft zich drie maanden geleden een geval voorgedaan van kinderverlamming. De patiënt is sedert dien geheel genezen.-Veertien dagen geleden heeft Danzig n. Amsterdam tg Plaatselijke regeling Verscheidene leden achtten het eene groote fout, de winkelsluiting te regelen bij de wet, en wel gelükelük voor stad en plat teland; plaatselijke regeling ware, volgens hen, verre te verkiezen. Enkele dezer leden wezen er op. dat men op het platteland werkt tot 8 uur 's avonds en dan zün boodschappen pleegt te doen. Zü achtten het in dit verband wenschelijk, rekening te houden met de bezwaren, ont wikkeld In het adres van een aantal winke liers uit De RÜP- Andere leden achtten de argumenten, aangevoerd in bedoeld adres uit De RÜP, niet juist. Uit het nader antwoord van den Minister van Waterstaat op de vragen van het Tweede Kamerlid, den heer F. Vos. betreffende het nemen van maatregelen ter verbetering van den Rüksweg AmersfoortHuls ter Heide, blükt, dat niet toegegeven kan worden, dat de maatregelen ter verbetering van het Rijkswegvak AmersfoortHuis ter Heide in het algemeen hebben gefaald. Op sommige plaatsen heeft de verbetering blijvend gun stig gevolg gehad, op enkele andere daaren tegen nog niet. Verwacht mag echter worden, dat door herhaling van de behandeling van het wegoppervlak ook de thans nog gladde gedeelten kunnen worden verbeterd. Daar mede zal spoedig worden begonnen. De beoordteeling van de uitkomsten van uitgevoerde verbeteringswerken heeft met zoodanige objectiviteit plaats, dat voor een bijzonder onderzoek in dezen geen aanleiding bestaat. Antw. te Londen. Amst. te Londen, MERCURIUS. m.r. 12 Juni te Lond. utgekk n. Brussel. NEERLANDIA, lichter. 9 Juni Havre per sleepb. „Fairplay XIV”. NIEUWENDAM. ma., van Londen. NOORD-FRIELAND, m.s.. 12 Juni te Load, uitgekl. n. Duink. OISE. m.s.. 12 Juni v. Parijs te Londen. OLGA. m.s.. 12 Juni te Lond. uitgekl. naar Duink. ORION, m.s.. 13 Juni te Lond. uitgekl. a, Brussel. ROELFIENA. m.s.. 12 Juni te Lond. uitgekl. n. Antwerpen. RIJNSTROOM. 13 Juni v. Amst. te HulL THEA. m.s.. 12 Juni te Lond. uitgekl. naar Nleuwpoort. WEGA, m.s., 11 Juni v. Plymouth n. Teigir- nouth. ZAANSTROOM 13 Juni v. Bristol te Swansea. ZWALUW, m.s.. 13 Juni v. Nleuwpoort te Londen. Het Tweede Kamerlid de heer Wijnkoop, heeft den Minister van Waterstaat de vol gende vragen gesteld: Wil de Minister meedeelen, wat de Regee- ring aanleiding heeft gegeven, zoodanige dingen te laten doen of na te laten, die er wel toe moesten lelden, dat de Vrüdenkers- Radlo-otnroep gedwongen was, afstand te doen van zün voornemen tot een uitzending ter herdenking van het overlijden van Vol taire op 30 Mei J.I.? Is de Minister bereid, te bevorderen dat de secretaris van den Radioraad en althans één ambtenaar ten departemente in de toe komst weten, wie Voltaire is, en zoodoende in den vervolge dergelüke moeilüke vraag stukken met bekwamen spoed door de Re- geering kunnen worden behandeld? der de oogen te zien en noodlgt het bestuur uit, de benoemde commissie aan te vullen en hun mandaat te verlengen. Het Congres spreekt de wenscheUJkheld uit van uniforme regeling der dag- en nachtselnen en wenscht dat op dit punt een regeling met de aansluitende landen tot stand komt; spreekt echter als zün oordeel uit, dat een nationale regeling ten spoe digste hóórt tot stand te komen. Het Congres spreekt voorts de wensche- lükheld uit dat bruggen en sluizen be diend worden door deskundig personeel en dat het onderwüs van schipperskinderen zoo worde ingericht, dat dezen voor die betrekkingen in aanmerking kunnen komen. Het Congres spreekt ten slotte den wensch uit, dat de verschillende organisa ties in de Binnenvaart alsnog gemeen- schappelük overleg plegen om zoo mogelük te komen, eventueel in overleg met organisa ties op handelsgebied, tot een gezamenlijke formuleering van de bezwaren, die aan het ontwerp der commissie Molengraaf! kleven. Verschenen Is het Voorl. Verslag der fierste Kamer over het ontwerp van wet tot regeling der winkelsluiting (door de Tweede Kamer aangenomen 21 Maart jj.). Daar aan is het volgende ontleend: Voor- en tegenstanders Verschillende leden verklaarden, gaarne de totstandkoming van deze wet te zullen bevorderen. Zü waren overtuigd, dat verre weg de meerderheid der winkeliers zonder eenigen twüfel bepalingen als de in dit wetsontwerp neergelegde wenscht. 'Daaren boven zal een zeer groot aantal bedienden naar schatting 50.000 er door worden gebaat. Sommige leden, die gaarne hunne stem aan dit wetsontwerp zouden geven, waren daarmede echter nog niet voldaan. Zü be- ■treurden, dat de winkeliers de vrije keuze hebben behoudens plaatselüke verorde ning wat aangaat den dag. waarop zü hun personeel een ochtend of een middag vrij moeten geven volgens het Werktüden- besluit voor het winkelpersoneel. Zü had den liever gezien, dat de Winkelsluitingswet hiervoor een vasten dag had aangewezen. Ook maakten zü de opmerking, dat de sluiting der winkels om acht uur slechts als een compromis kan worden beschouwd, en dat een vrije Zaterdagmiddag voor de be dienden wenschelük ware. Voorts betreurden deze ledeh. dat de be perkingen, die door het wetsontwerp in het algemeen worden opgelegd, niet gelden voor lunchrooms, koffiehuizen en andere inrich tingen, in welke dranken achter de toon bank worden verkocht. Tegenover deze leden waren er vele, die ernstige en zelfs overwegende bezwaren hadden tegen het wetsontwerp. In de eerste plaats hadden zü bedenkin gen van practischen aard, namelijk wegens het sterk ingrijpen van züne bepalingen in het particuliere leven. Zü kwamen op tegen het ingrüpen In de vrijheid van een groote groep zelfstandige menschen, die vaak te, ramen met vrouw en kinderen, de dagtaak onderling verdeelend. van vroeg tot laat hun winkel moeten openhouden om aan de eischen der verbruikers te kunnen voldoen. Het kan, volgens deze leden, niet de taak van den wetgever zün om concurrentievoor waarden eenzüdig. dat is ten nadeele van den kleinen man. te egallseeren. Vooral zullen, zooals deze leden opmerk ten, duizenden kleine zaakjes In koek, ban ket, chocolade en beschultwaren op bijzon der harde wijze door de in dit wetsontwerp vervatte sluitingsbepallngen met betrekking tot Zon- en feestdagen worden getroffen. z nDEBLANDSCHE SCHIPEZ BATAVIER IV-12 Juni v.m. 7 u. 55 v. RotUr»,; dam te Gravew-nd. BATAVIER VIII 13 Juni v. Bordeaux n. La Rallies. BEURSPLEIN 11 Juni v. Narvik n. Roti. EEM 13 Juni v. Rolt, te Skelleftea. NEPTUNUS. Oosterhuls, 11 Juni gep. Bremen n. Omakjoldvik. NOORDWIJK 13 Juni Oueseant gep.. Baonne n. Gent. STAD ZWOLLE 11 Juni te Bilbao, Bordeaux n. Povena. TRITO 13 Juni Llsard gep. Belfast n. Amst. VREDENBURG 13 Juni v. Rott. te Narek. APOLLINARIS II. m.s.. 13 Juni v. Goole te Remagen. BRABANT 12 Juni te Londen, uitgekl. naar Antwerpen. CATHARINA, m.s.. 11 Juni v. Tergirmouth n. Antwerpen. DRENTE, m.s.. 12 Juni r. Roermond tezLou- den. ENGELINA II. m.s.. 12 Juni v. Rumpst te Londen. t EXCELSIOR, m.s.. Ï3 Juni te Londen, uitgekl. naar Rotterdam. FLYING DUTCHMAN. m.s„ 10 Juni r. SL Malo te Kopenhagen. GOUWESTROOM 10 Juni v. Plymouth Fowey. GORECHT. m.s.. 13 Juni te Londen, uitgekl. n. IJmuiden-. HARDENBERG 13 Juni v. Savannah te Glas gow. HERMINA. m.s., 13 Juni te Londen. ultpekL n. Nleuwpoort. HOOP EN VERTROUWEN, m.s.. 11 Juni w Aarhus te Holtenau. JANTJE, m.s.. 13 Juni LINGESTROOM 13 Juni v. Carthagena n. Alicante. Hamburg n.'An- -dam. v. Genua te Pal' Amsterdam te Roiterdam. I v. Salonica n. Smyrna. Torrevieja n. Huelva, v. Kopenhagen te Amst. RAXBTVAABT.MU. - Batavia, pass. Gibraltar. TOSAR1. Rott. n Batavia. '13 Juni rfl bestek: 5 gr. 10- Z.B. en 100 gr. 36’ O.L. NOUUUTDarUXA-LUH HEEMSKERK (uitr.) pass. 12 Juni Dakar n. WalviBchbaai. NIJKERK 12 Juni v. Hamburg n. Antwerpen. RIJPERKERK 13 Juni v. Hamburg te Amst. ■OIsIsAJTO—IMHHA-LIJir GAASTERDIJK 12 Juni v. Boston te Phtla- delphia. MOERDIJK. Pacific, n. Rott.. 12 Juni te San De Zondagswet. In de tweede plaats waren er leden, die bezwaar hadden tegen dit wetsontwerp In verband met de Zondagswet. Enkelen hunner waren de meening toe gedaan, dat dit ontwerp, ondanks züne voor verschillende lieden buitengewoon hinder lijke en zelfs ten verderve richtende bepa lingen, door velen wordt goedgekeurd, of althans wordt aanvaard, omdat het niet wil bevorderen de werkelijke Zondagsrust, die In de Zondagswet hoog wordt gehouden. De Zondagsregeling in het wetsontwerp kwam dezen leden in alle opzichten verwer- pelük voor. Andere leden verklaarden, dat indien dit wetsontwerp alleen de winkelsluiting om 8 uur des avonds had voorgeschreven, zü overwegend bezwaar daartegen zouden heb ben gehad, maar dat, nu de Zondagssluiting ook daarbij is geregeld, het ontwerp daar door veel heeft gewonnen. Het Tweede Kamerlid de heer Vliegen heeft den Minister van Binnenlandsch e Za ken en Landbouw de volgende vagen ge steld: Is het den Minister bekend, dat fen gevol ge van de aanschrijving van den Minister van Justitie aan de procureurs-generaal, di recteuren van politie, d.d. 12 April 1930, waarin aan die functionarissen wordt opge dragen. te bevorderen, dat ook voor de ge- meente-veldwachters „de in uitzicht gestelde belooningen, onder welke benaming ook (pre mie of anderszins i, welke in uitzicht wor den gesteld voor het doen van eenige be keuring wegens een bepaald feit”, ultdruk- kelük worden afgeschaft, tal van gemeente veldwachters ten plattelande van tot nu toe genoten inkomsten zijn verstoken, terwül bü de bepaling van hun salarissen met deze bü-lnkomsten rekening was gehouden en het nu in vele gemeenten twüfelachtig is, dat dit door salarlsverhooging zal worden goed gemaakt? Is de Minister bereid, te bevorderen dat in die gemeenten, waar ten gevolge van be doelde aanschrüving, die door ondergeteeken- de wordt toegejuicht, de veldwachters be langrijke flnancleele schade lüden, deze door verbetering hunner bezoldiging weer wordt goedgemaakt? getroffen werd en dat buitendien het idee om vreemdelingen te laten zien wat men hier in Nederland presteefen kan, ter züde De Joodsche winkeliers Sommige leden hadden ernstig bezwaar tegen de bepaling, dat Joodsche winkeliers hun winkel des Zondags slechts tot twee uur open mogen hebben. Deze beperking beteekent voor hen een positief economisch nadeel. Naar de meening dezer leden warden de Joodsche winkeliers, die hun godsdienst plichten wenschen waar te nemen, achter gesteld bü de Christelüke. De aandacht werd gevestigd op het feit, dat, hoewel -volgens art. 3, lid 1 onder c, alleen de verkoop van spüzen of dranken voor verbruik in koffiehuizen en dergelüke bulten de wet valt, de verkoop van tabaks artikelen In die inrichtingen eveneens vrij is, mits deze door middel van automaten geschiedt. De sigarenwinkeliers, die niet bü machte zün, zich een automaat aèn te schaffen, zullen daamdoor in nog sterkere mate dan te voren concurrentie ondervin den. Enkelen leden was het niet duldelük, waar om des Zondags het venten met dranken niet geoorloofd is (art. 8), terwül daarente gen geringe eetwaren wel aan den weg ver kocht mogen worden. Schaateenrüders zul len des Zondags geen warme chocolade op het üs meer kunnen bekomen en ook hier wordt weder den kleinen man de gelegen heid om op Zondag nog iets te verdienen, ontnomen. Jongen door een auto aangereden Op den Rüksstraatweg te Alphen ls"glster- avond de negenjarige B. Melchers, wonende in een woonschuit, door een uit de richting Zwammerdam komende auto overreden. Het ongeluk werd veroorzaakt, doordat de jongen plotseling van achter een boom den weg overstak. In zorgwekkenden toestand is hü naar het ziekenhuis te Leiden overge- Het 8ste Binnenscheepvaartcongres te Deventer heeft gisteren de behandeling der praeadviezen voortgezet en beëindigd. De volgende conclusies werden aangenomen: Het Binnenscheepvaart Congres spreekt de wenschelükheid uit, dat maatregelen worden genomen, waardoor de verbetering der Overüsselsche kanalen, die dringend noodzakelük is, ten spoedigste tot stand ko men. Het Congres spreekt de wenschelük heid uit, dat de uitvoering van het Rün- Twëntekanaal zooveel mogelük worde be spoedigd; dat de doorvaarthoogte van 5.50 meter der ontworpen vaste bruggen voor vaartuigen van 1350 ton, waarvoor het ka naal berekend is, vrü gering geacht moet worden, reden waarom met voldoening ken nis werd genomen van de mededeellng ten congresse, dat bü de uitvoering dezer kunst werken or reeds thans in alle opzichten re kening mede gehouden wordt, dat eventueel de doorvaarthoogte tot 7 meter zou kunnen worden vermeerderd. Het congres spreekt de wenschelükheid uit, dat nog verdere on derzoekingen zullen geschieden en besluit het mandaat der commissie te verlengen. De vereeniging „Binnenscheepvaart Con gres” meent haar aandacht te moeten wü- den aan het vraagstuk van de richtlngaan- wüzers en de optische seinen bü de Blnnen- scheepvaart; besluit ter voorkoming van aanvaring en in het belang van de veilig heid van passagiers en bemanning dit vraagstuk nader te onderhoeken. Het Congres besluit het vraagstuk van de statistiek van de Binnenvaart opnieuw on- De verbruikers. Dezelfde leden hadden ook van het stand punt van de verbruikers bezwaren tegen het wetsontwerp. Voor de verbruikers met kleine beurzen In de steden zal in het al gemeen eene vervroegde winkelsluiting on gelegen komen; op het platteland, met welks toestanden de wetgever buitengewoon weinig rekening heeft gehouden, zal de ver bruiker menigmaal in eene plotselinge ont stane behoefte aan eetwaar in het geheel niet kunnen vóórzien. Ook voor vreemdelingen, die ons land In steeds grooteren getale bezoeken, en die niet geacht kunnen worden, met onze wetten bekend te zün, zal de winkelsluiting velerlei ongemak opleveren. java—new roxi unr BEEMSTERDIJK. New York n. Java. 12 Juni v. Sue*. BOTTE BDAMSCHE LLOTP DJAMBI (uitr.) 13 Juni te Sabang. INSULINDE (Huiler.) 13 Juni te Marseille. KOTA BAISE (uitr.)''[«lm. 13 Juni Point de Geile. KOTA INTEN (thular.) 13 Juni nam. 7 u. 39 v. Hamburg n. Rott. KOTA TJANDI 12 Juni v. Hamburg Bremen. KON. HOU. tAOn FLANDRIA (uitr.) 12 Juni v. Pernambuco. KENNEMERLAND iuitr.) 13 Juni v. Bahia. ZEELANDIA (uitr.) paM. 3 Juni Oueaaant, KOH. WED. STOOMB. MAATSCHAPPIJ ARIADNE 13 Juni v. Tenger n. Malta. BRION 12 Juni v. Odense te Kopenhagen. CERES 12 Juni te en v. Liaaabon n. Algiers CLIO 12 Juni te en v. Liaaabon n. Amsterdam. CRYNSSEN (uitr.) paaa. 13 Juni Azoren DOROS 12 Juni te en v. Venetie n. Triest. EUTERPE 11 Juni v. Nykjöblng n. Danrlg HELDER (uitr.) 12 Juni te en v. Curacao Cristobal 5 IRIS 12 Juni v. Oporto n. Vigo. MARS 11 Juni te en v. Carthagena n MINERVA 13 Juni V. Volo n. Smyrna ORESTES 12 Juni v. U PERSEUS 12 Juni v. Genua te Pale PLUTO 13 Juni v. Z. SATURNUS 11 Juni v STELI*A 12 Juni THESEUS 13 Juni De kleine winkeliers getroffen Vooral in vier opzichten meenden de le den, hier aan het woord, dat de winkeliers, die thans reeds niet dan met de grootste moeite den strijd om. het bestaan kunnen volhouden, door de bepalingen van dit wets ontwerp In nog slechteren toestand zullen konen. Natnelük: lo. Zullen nieuwe winkels in het over- groote aantal der gemeenten, waar thans geen sluitingsuur bestaat, des avonds om 8 uur moeten gesloten worden. 2o. In plaats van des Zondags met ge sloten deuren te mogen verkoopen, zal dat nu voor de winkeliertjes in etenswaren ge durende slechts vier uren kunnen plaats hebben. Groote zaken daarentegen kunnen door filialen feltehjk den geheelen Zondag openblijven en er wordt aanleiding gegeven tot talrijke knoeierijen en pogingen tot ont- {iiïiklng 3o. De venters van kleine eetwaren zul len den geheelen Zondag mogen verkoopen, terwül de winkels slechts gedurende vier uren open mogen zün. Dit werd een zeer groot nadeel voor de kleine winkeliers ge acht. 4o. Door art. 8 van het wetsontwerp zal de gemeenteraad in de gelegenheid zün, de kleine winkeliers nog een voor- of achter middag tot sluiting te verplichten en zul len -aldus hun verdiensten nog minder wor den. Deze leden waren evenzeer als anderen sterk gekant tegen uitbuiting van werk- Is de Minister niet van meening, dat hier-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 8