ONS BLAD wk prA*3 in R L. FRANKENBERG, Alkmaar MGR. J. H. G. JANSEN DOOR KATHOLIEK UTRECHT GEHULDIGD NA EEN JAAR „SOCIALISTISCH” BEWIND Voornaamste cKieuws 1 MAANDAG 16 JUNI 1930 DIT nummer bestaat uit twee bladen EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 139 VIER ff 750 f40 f 125 f50 VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL REIS- EN VACANTIEKOFFERS Het aantal getuigen Aanvaring op de Noordzee het défilé I De Bennekomsche moordzaak Zware fabrieksbrand te Roosendaal Schade f 450.000 Geweldige hitte JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 te r Radio in Nederlandsche treinen Het omroepstation voor het Vaticaan Een dappere grootmoeder Haar heldendaad was echter tevergeefsch. Van den wagen gevallen RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL Groote deelname aan De Noordzeevlsscherij in M^l AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN - M Jlöjk iBft 'V NOORD-BOLLANDSCH DAGBLAD Roosendaal te zijn Prinses Juliana van de De Batavier 111 en de Pluto beschadigd andere» Dertien ge- per jaar totaal on- Het De geestdriftige feestvergadering in Tivoli bisschopsstad. leeftijd W. H. Sloet, Ab- h Kerkbestuur der van Directeur R. K. aan- Raads- op palmen- sigs van Handel. 41 het een ouderdomspensioe- weezenuitkeering De „Graf Zeppelin” zal een reis nAar Mo* kou en den Balkan maken. bijeen ongeval met doodeliiken afloop bij verliea van een duim of wijsvinger Verloren werkdagen 1.000.000 1.388.000 8.283.700 Licht op. De lantaarns moeten morgei* worden opgestoken om: 9.53 uur. IWWXIMINTKN; vuur Alkmaar (B Agentschappen: per week 25 «L; kwartaal 1 L»l per paai. per knnrteal X58 Ml vwrwttbetaUng. bracht. Mgr. Barometerstand 9 uur v.m.: 770, vooruit. meene- en de mijnwerkersstaking, zijn en ver- De feestvergadering in Tivoli. Des avonds vond in de groote zaal van „TivoU”, die tot in de uiterste hoeken bezet was, een feestvergadering plaats. Medewer kenden wgren het R. K. Koorcomité 300 dames en heeren het Utrechtsch Stedelijk Orkest, alsmede een vijftal solisten, alles onder leiding van den heer Joh. Winnubst. De tapüt-versiering in de groote zaal en de fraaie tapijt- en bloemenversiering in de De mededeeling. dat einde Juni de Pau- seiyke zender door den H. Vader geopend zal worden, wordt officieel tegengesproken. Naar verluidt zal het station eerst in Oc tober gereed zijn. zingen van „Aan U, o Koning der Eeuwen." Zooals bekend, werd door de zórgen van den K. R. O. deze huldiging uitgezonden. (Gedeeltelijk gecorigeerd) Enthousiaste huldiging van den nieuwen Aarstbisschop. Het 7-jarlg dochtertje van den heer R. te Ter Home werd korten tijd nadat het uit school thuis was gekomen, vermist. Haar grootmoeder ging zoeken en zag het kind drijven in een breede sloot achter het huie. Zonder zich te bedenken sprong de oude vrouw te water en verkeerde spoedig zelf In levensgevaar. Door haar hulpgeroep kwa men er menschen opdagen die beide dren kelingen uit het water haalden De oude vrouw kwam met den schrik vrij, doch bij het meisje was het leven reeds geweken. De 33-jarige landbouwer D. de Vries te Hantumhuizen, die dezer dagen van een met gras beladen wagen viel en daarbij de rug- gegraat eretig had gekneusd, is aan de be komen verwondingen overleden. De man laat een vrouw met vijf kinderen achter. ap a bi’ TerIic* ran een band. I ZOU." een roet of een oor bit ▼erliea wan 'n anderen rinser bi’ een breuk van been of arm ADVERTENTIEPRIJS; Van regel* 1-Z5, elk» regel meer MS. RECLAME per regel f R7S va** de eersla pagina; voor dn oveiigo pagina-a, U* RunnlEK .VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing S-SS per advertentie van 5 regels; teders regel meer f Was het de katholieke jeugd, die de eer ste was op den 5en Juni J.I., den dag der plechtige consecratie van den nieuwen Utrechtschen Aartsbisschop om aan Mgr. J. H. O. Jansen, onmiddellyk na de plech tigheden en op weg naar het paleis met een blijden jubel te begroeten, gisteren was het de dag van Katholiek Utrecht. Ge*Ujk te voorzien was, is het een hul- digingsdag geweest van hooggestemde geest drift, met sommige momenten van ontroe rende blijdschap, waarom zich de liefde en aanhankelijkheid van Utrechts Katholieken heeft geuit voor den „oud-pastoor van Bui- ters Wittevrouwen,” die thans als Aarts bisschop den zetel van St. Willebrod heeft bestegen. Gisternacht te omstreeks vier uur brale een zware brand uit in de magazijnen, fa briek en opslagplaatsen van de Tabaksker- verij en Koffiebranderij van de firma J. A. Laane, aan de Groote Markt te Roosendaal. De brand werd ontdekt door eenigs spoorwegarbeiders, die onmiddellljk de di rectie waarschuwden. Het bleek toen, dat de sorteerden). die in het achterste gedeelte van de fabriek is gevestigd, in lichter laaie stond. Onmiddellijk is het eigen materiaal van de fabrieksbrandweer verschenen, terwijl de plaatselijke brandweer werd gealarmeerd. Het materiaal bleek echter niet al te best te zijn en het duurde geruimen tijd voor water kon worden gegeven. Het bleek n.l^ dat de apparatuur der motorepuit niet paste op de brandkranen, zoodat van dewater leiding geen gebruik kon worden gemaakt, De slangen werden toen geleid naar een in de nabijheid liggende vijver. In het gebouw lagen enorme voorraden tabak, koffie en thee opgselagen. De fa briek is een filiaal van de fabriek van de firma Laane. die in Esschen is gevestigdp. Aangezien de weg naar Esschen wegens her stelwerkzaamheden voor het verkeer is ge sloten, waren alle voorraden te Roosendaal opgeslagen. Er ontwikkelde zich een ont- hltte, die het bijna ónmogelijk den brand te naderen. Daar de In de Bennekomsche moordzaak, ^ie zoo als bekend is. morgen voor de Arnhemsche Rechtbank zal worden behandeld, zijn van de zijde van het Openbaar Ministerie zes tien getuigen en door den verdediger mr. Maten een twintigtal getuigen 4 décharge gedagvaard. De behandeling vangt aan te tien uur des morgens. en zal. naar verondersteld wordt, tenminste één dag In beslag nemen. Als Mgr. Jansen werd binnengeleid klonk bOenv het geestdriftig applaus het bazuinge schal, waarna het koor onmiddeliyk het „Sa- cerdos et pontifix" van Joh. Winnubst In zette. Het begroetingswoord werd uitgesproken door den voorzitter van het uitvoerend co mité, den heer Mr. H. W. de Vink, waarna het koor en orkest een prachtige vertolking gaf van koor 42 uit het oratorium ..Der Mes- Zware fabrieksbrand Schade f 450.000. gOtUM Bor alkmaai MlteriUu Na. «n Redactie No. 03 de aantallen arbeidsgeschillen loren werkdagen a.v. geweest:. Arbeidsgeschillen waar de belangstelling enorm was, vooral ter hoogt Aartsbisschoppelijk paleis. Zoodra de kop van den stoet bij de hui- zinge van Mgr. was aangekomen, alwaar de vereenlgde zangers der Utrechtsche kerk koren waren opgesteld, werd onder leiding van den heer C. Heijmans, directeur par. koor der H. Hatkek, gezongen .JSacerdos et Pontifex”, 4-stemmig mannenkoor, als mede .Exultabo" (Introïtus St. Bonlfacius- feest) eveneens voor 4-stemmig mannen koor, beide composities .van den dirigent, alsmede het „Tu es Petrus” van Haller, met koperbegeleiding. Mgr. Jansen, die op een met palmen ver sierd bordes had plaats genomen te midden van tal van geestelijke en wereldlijke auto riteiten, sloeg met groote belangstelling het voorbijrekken van den stoet gade, hetwelk anderhalf uur duurde. Aan het slot zongen de zangers een gele genheidslied van Theo Smit. ..Benedicamus Domino", met begeleiding voor harmonie, onder leiding van den componist zelven De regeling was in goede handen, waarbij zoowel de politie als de R. K. Padvinders goede diensten bewezen. Ook het prachtig zomerweer liet zich niet onbetuigd. Bij een motorongeluk te Nijverdal zfjte een doode en een gewonde te betreuren. Ten behoeve der R. K. l’niversiteit zal in het komende najaar worden begonnen met de stichting van een nieuw gebouw op „De Wedren” te Nijmegen. dankte Mgr. het Oomitê van Uitvoering en het Huldiglngscomité. het Koorcomité en de RK. Kerkkoren, in én woord allen, die vandaag de hitte van den dag gedragen De officieele samenstelling van het Roe— meensche kabinet. Kroning van Carol ia September. Huldeblijk voor Leidsche burgerij. Dat en zelf ongewenscht zijn, zal niemand weren, maar gedeeltelijk dragen ze karakter van aanmoediging van pauperisme, en bovendien' worden alle doorgevoerd in een Engeland, teneinde zich economisch te kunnen herstellen, dringend behoefte heeft aan belasting-verlaging. Zoo be oogt de verhooging van den leerplich tigen leeftijd eigenlijk niets anders dan het aantal werkloozen schijnbaar te verminderen. Aangezien ieder jaar alle leerlingen, die de lagere school ver laten, en voor een handwerk bestemd zijn, op de werkloozen-lijsten inge schreven worden, zoolang zij geen betrekking gekregen hebben, neemt het aantal werkloozen sc h ij n b aar met honderd- tot tweehonderd duizend af, wanneer de leerplichtige leeftijd met één jaar verlengd wordt. Wij hebben hier enkele van de voor naamste „resultaten” van het Labour- beleid genoemd en in cijfers geformu leerd. Het is overbodig er eenig com mentaar aan toe te voegen. Maar het is op grond van die resultaten, en niet van het van het geering, oordeeld hebben om hem te huldigen. Ge hebt wél gedaan, aldus vervolgde Mgr., en juist om dat het een goede daad was, heb ik toege stemd. Ik zelf echter verdien die hulde niet. Op den dag mijner wijding hoorde ik de stem mijner aardsche moeder, welke sprak: „Zoon, zorg dat ge niet hoovaardig wordt.” En al had ik die niet gehoord, dan tras er nog eene andere moeder, n.l. de H Kerk, die mij in den canon der H. Mis doet bid den, voor mij onwaardigen dienaar Gods. Als gij mij nu huldigt, aldus de Aarts bisschop, moet ge wel bedenken, dat alles wat in mij onvolkomen, onvolmaakt on waardig is. van mij is en alles wat schoon, verheven en groot is van God is. Onder die conditie heb ik uwe huldiging gaarne aanvaard, omdat hierdoor hulde is gebracht aan God, aan wien alle hulde toekomt. Vervolgens herinnerde spreker aan het défilé van dezen middag welke geen meting van getalssterkte of van zedelijke kracht was, doch een spontane uiting van Kallio- liek voelen en medeleven met den priester en met den bisschop in het bijzonder. Ook dank voor de gebeden en offeranden priesters en geloovifgen. En nu ga ik met moed het bestuur vaarden, hoe zwaar de taak ook moge zijn. In stilte heb ik de bede van St. Martinus herhaald: Mijn God, indien ge tny noodig hebt, dan weiger ik den arbeid niet, en ga met moed aan het stuur zitten van Utrechts kerke, omdat ik weet dat mij steun geworden is van bisschoppen en ge- loovigen. De Aartsbisschop herinnerde hier bij aan de hartelijke ontvangst welke hij na zjjn benoeming van de andere bisschop pen heeft mogen ondervinden, ofschoon zij ouder in waardigheid en wijsheid waren. Zij hebben mij als hun meerdere in hun mid den opgenomen. Het schip der kerke ga ik thans besturen, een open oog hebbend voor de nooden van dezen tjjd, opdat het niet stranden zal op de verborgen klippen. Gedurende de maand Mei 1930 kwamen te IJmuiden binnen: Trawlvisschere: 232 (388) Holandsche stoomtrawlers met f 575.638 (f 813.968) be somming. 11 (9) Duitsche stoomtrawlers met f 41.173 (f 33.462), 129 (734) motorkustvis- schers met f 6909 (f 42.048) 2 (0) zeilkust- visschers met f 28.(f -21 (4) open booten met f 367.— (f 27.—), 1 (1) Belgische motorkotter met f 679 (f 271), 6 (11) Deen- sche motorkottere met f 5.774 (f 9.539.) Beugvisschers15 (11) stoombeugere met f 15.827 (f 7514.) De consignatiezendingen brachten f 32592 f 12.499.) De totale omzet in Mei bedroeg f 852570 (f 1.67094), en de eerste 5 maanden van 1930 f 5.729579 (f 6555.713). (Tusschen haakjes zijn geplaatst de cijfers van 18282. meerdere of mindere succes internationaal beleid der re- dat deze door de kiezers be- wordt. Geen tien ontwape ningsconferenties, tienmaal beter ge slaagd dan die, welke wij achter den rug hebben, kunnen voor den Britschen kiezer goedmaken, wat door een onver antwoordelijk sociaal en fiscaal beheer bedorven is. De Nederlandsche soclaal-demokratie mag groot gaan op de Labour-vrienden aan de overzijde van de zee zij mag ten onrechte bij hoog en bij laag blijven verzekeren, dat de Engelsche Labour-mannen rasechte partijgenooten zijn. Als zij dan nu tevens maar erkent, dat óók hier de „socialistische” politiek een noodlottig échec geleden heeft. Of Is de Labour-regeerlng, nu haar échec, zoowel in het moederland als In de Koloniën vaststaat, In sociaal-demo- kratlsche oogen opeens een „burger lijke” regeering geworden? De heeren Henrl Polak en Jan de Roode belden zeer deskundig in La- bour-aangelegenheden mogen hierop het antwoord geven. Als het hun lust. zettende maakte brandende fabriek gevaar opleverde voor de daarachter gelegen woon- en winkelhuizen aan de Zuidzijde va de Groote Markt wer den de bewoners gewaarschuwd terwijl men vanaf de daken van het warenhuis van de firma Braat en der firma Bischot nat gehou den werd De spuitgasten moesten wegens de geweldige hitte ook zeil worden natge spoten. De inventaris van het aan de Groo te Markt gelegen kantoorgebouw, en van het bij de fabriek behoorede woonhuis werd m veiligheid gebrahet. De eene voorraad na de andere werd dcor het vuur aangetast. Spoedig bereikte de vuurzee de machinekamer, die koffiebran derij. de machinale tabaksdrogerij en de kerverij Te ongeveer vijf uur achtte men -het gewenscht de brandweer uit Bergen op Zoo mom assistentie te verzoeken. In 20 minuten was deze onder leiding van com- madant Asselberch en burgemeester Bron ter plaatse. Het ergste gevaar was toeen geweken. De Bergen-op-ZoZomsche brandweer pakte het vuur krachtig aan. Aan de brandweer van Breda, die eveneend was gewaarschuwd, werd bericht gezonden, dat verdere assistentie niet meer nnodig was. Te ongeveer zes uur stortten de groote machines met donderend geraas nar bene den Gevaar voor uitbreiding was toen g^weksj, zoodat met de nablussching kon worden be gonnen. De schade wordt geschat op f 450.000. Alles was op beurepolls verzekerd De tabakskerverij zal bij een bevrie— firma ter plaatse worden voortgezet, tcrwH de rest van het bedrijf voor den duur de» herstelingswerken. naar de fabriek te W» schen wordt overgebracht. Met moed vooruit omdat ik rekenen kan op vrome priesters en een gdoovige beman ning. Vervolgens herinnerde spr. aan zijn de vies: „In God heb ik mijn hoop verankerd.” Toen ik met mijn gezalfde hoofd neder- knielde voor den consecrator en hij Zijne zegening afsmeekte, werd ik getroffen door deze woorden: ,JHJ, die het wagen zal u te vervloeken, hij zij vervloekt." Mijn God. zoo bad ik, dat toch niemand mij ooit vervloeke." Dat hü echter, die U zal zegenen, met ze geningen overladen zal worden. Gods rijk ste zegen zal over u nederdalen, die den gezalfde des Heeren hebt gehuldigd. Nadat de stormachtige toejuichingen be daard waren, verleende Mgr. Jansen aan alle aanwezigen zijn bisschoppelijken zegen. Hierna volgde de vertolking van den lof zang van den H. Ambrosius, voor 4-stemmig koor, vijf solostemmen en orkest. Nadat Mr. de Vink, als voorzitter van het uitvoerend Comité een kort sluitingswoord had gesproken, ging deze uitnemend ge- L slaagde huldigingsavond uiteen oncter het In de Bennekomsche moordzaak zijl» ongeveer 35 getuigen gedagvaard. G. H. J. No. 5 Staten der provincie Utrecht. Dr. Th. Strengere. F. Twaalfhoven. H. P. A. de Vink, lid v. h. Kerkbestuur der H. Hart-parochle. Mr. H. v. Wageningen, lid van het Kerk bestuur der H .Hart-parochie. Prof. Dr. H. J. M. Weve. Mr. A. I. M. Baron van Wijnbergen, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. H. A. Bekker, wethouder der gemeente Utrecht. V Toespraak Mgr. J. H. G. Jansen. Onder stormachtig applaus, dat weldra in een ovatie overging, betrad de nieuwe Aartsbisschop het spreekgestoelte, om een toespraak te houden. Alvorens een woord van dank te spreken voor de huldiging van dezen dag. richtte spr. zich allereerst tot den Commissaris der Koningin van dit gewest en tot den Burgemeester van de oude bisschopsstad. Vervolgens werd door Mgr. dank gebracht aan den spr. van de zen avond, die de zware taak van den bis- schop voor oogen heeft gehouden. Wijders Zaterdagnacht tijdens mist zijn op de Noordzee. 6 mijl ten noorden van ’t licht schip „Noord Hinder" de Nederlandsche stoomschepen ..Pluto” en „Batavier III” met elkaar in aanvaring geweest. De „Pluto” bekwam schade boven de wa terlijn en moest naar Amsterdam terugkee- ren Het schip behoeft waarschijnlijk niet ge dokt te worden. De „Batavier III” van Londen komende, is ’s ochtends om ongeveer 10 uur te Rotter dam aangekomen. Het schip heeft een anker verspeeld en bekwam een gat van een M. diameter in den stuurboordsboej. Naar de Batavierlijn mededeelde, schiedde de aanvaring tijdens mist, terwijl de „Batavier III” gestopt lag. Belde schepen bekwamen schade aan het voorschip. Na de aanvaring heeft de Batavier III nog gedu rende drie kwartier in de nabijheid rondge stoomd om eventueel hulp aan het andere schip te kunnen verleenen. doch dit bleek overbodig. Daarna zette de „Batavier lil” de zeis naar Rotterdam voort, terwijl de „Pluto" naar Amsterdam terugkeerde. Nadat de „Batavier III" te Rotterdam was aangekomen is men onmiddellijk begonnen de schade vooriooplg te herstellen. versiering boden een schitterende aan blik. Een en ander, alsmede het keurig uit gevoerde programmaboekje, waren het uit voerend comité door vriendelijke schenkers aangeboden. Onder de overtalrijke aanwezigen merkten we o.m. op de volgende leden van het Eere- Comlté: Dr. H. Th. ’s Jabob. Commissaris der Ko- ingin in de provincie Utrecht. Dr. J. P. Fockema Andreae. Burgemeester van Utrecht. No. 14 5 16 Juni D. Huurdeman, Vicaris-Generaal van eht Aartsbisdom. Kanunnik Mgr. B. A. de Wit. Utrecht. Kanunnik J. G. van Schalk, Utrecht. Kanunnik H J. Koopmans. Kuilenburg. Eere-kanunnik Dr. D. coude. Deken Th. J. M. Knuvelder. Plebaan J. B. A. Batenburg en de pastoors der stad. Mr. W. van Basten Batenburg, oud-lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Dr. W. A. Boekelman. Geneesheer-Direc- teur van het St.-Antoniusgasthuis. Jhr. Mr. J. W. M Bosch van Oud-Amelis- weerd. Oud-lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Jhr. W. E. Bosch van Oud-Amélisweerd. oud-lid van Gedeputeerde Staten. A. H. Bredero. secretaris der R. K. Raads fractie. J. H. Broekman, lid H. Hart-parochie. A. C. de Brujjn. Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. R. Dreesman. G. H. J. L. Hol, Hoofdredacteur van „Het Centrum”. F. W. Swane. Notaris. Dr. C. Huigens O.FJ1., Kerkmuziekschool. Prof. Dr. R. Ligtenberg. O. F. M. A. v. d. Meys, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Prof. Dr. A. K. M. Noyons. A. J. B. Oomen, Voorzitter RK. fractie P. P. v. d. Pluym. Prof. Dr. W. P. J. Pompe. Prof. Dr. F. M. J. A Ro^ls Prof. Dr. J. Schmutzer Jhr. Mr. C. A. J. van Sasse van Ysselt, Ridder in de Souvereine Orde van Malta. A. H. Smulders. Wethouder der Gemeente Utrecht. W. H. J. Smulders. van Spanje. Lid van de Ged. 16 Juni Het défilé. Eenige uren voor het vastgestelde uur zag men reeds groepen deelnemers aan den tocht zich naar bepaalde punten der stad begeven, om dan gezamenlijk naar het sportterrein aan de Willem Barentzstraat, nabij de Biltstraat te trekken. Vanzelfsprekend vorderde de samenstel ling tot \een groote groep voor zulk een menigte nogal eenigen tijd en ook moeite, doch vrijwel op tijd, n.l. 4 uur, zette deze kilometerslange stoet zich in beweging. Vooraan liepen deputaties van leerlingen uit de hoogste klassen van elke katholieke school. Hierna volgden de Jeugdvereiengin- gen, patronaten en vervolgens de sociale vereeniglngen, sportvereenigingen, congre gaties en religieuse vereeniglngen. Honder den vaandels, vlaggen en banieren, van de oude kerkvaandels tot de modernste vlag gen toe, gaven kleur en fleur aan dezen optocht, waarbij een tiental muziekkorpsen zich voortdurend lieten hooren. Voor het verkeer waren door de politie bijzondere maatregelen genomen, vooral ook In de beroemde Lindenlaan, welke de Utrechtenaren den Maliebaan heeten, al- van zelfsprekend evan het De voorzitter der Ned. Katholiekendagen Mr. A. J. M. Baron v. Wijnbergen kreeg hierna gelegenheid tot het uitspreken van de feestrede, welke meerdere malen door leven dige instemming der aanwezigen werd on derbroken Feestrede Baron van Wijnbergen In den aanvang zijner rede herinnerde aan het Jaar 1853. dat de Kerkelijke Hie- rachle werd hersteld. Had de Katholieke Kerk hier te lande zoo langen tod een kwijnend bestaan geleden. Wat eenmaal dor St. Willebrrdus was gebracht gewrden was bewaard gebleven. Dankbaar erkend de groote, nooit genoeg te waardeeren ver diensten van de ry der bisschoppen, die u zijn voorgegaan, is het toch plicht matig in deze officieele bijeenkomst een bijzonder woord van eerbiedige hulde en d;epgevoei- den dank te brengen aan hen. die p 18 November JJ. ons ontvallen is. n.l. Henrlcus van de Wetering z. g. Hierna ging spr. In breede lijnen na het geen onder de leiding der bisschoppen voor de Roomsch Kath. Kerk tot stand kwam, op het terrein van het onderwijs waarbij spr. memoreerde de stichting van de R. K. UnlJ versiteit en de R. K Handelshoogeschool. Spr. richtte zich daarna persoonlijk tot Mgr. Jansen. Zeker Monseigneur uit de het zooeven door my gezegd», zal u wel duldelyk gebleken zyn, dat veel van den Aaretbisschop gaat worden verwacht, ja alles wijst er op, dat dat de toekomst nog zwaarder eischen gaat stellen. Veel wordt verwacht, doch ook in het verleden ligt de waarborg, dat de nieuwe taak voortreffeiyk zal worden vol- Vervolgens memoreerd spr., dat Jansen voor het Aartsbisdom geen onbekende is. Wanneer op 17 Dec. 1880 Dr. Schaepman in deze zelfde zaal met fierheid mocht ver klaren: ..Het Katholiek Nederland heeft getoond één te zyn met zyn bisschoppen”, dan mogen wy met niet minder fierheid verklaren, dat datzelfde woord op den dag van heden nog ten volle waarheid bevat. By den aanvang van uw verheven taak komen aanstonds de katholieken dezer stad Utrecht, om u te betuigen hun welgemeende hulde, hun grooten eerbied, hün hartelyke liefde en aanhankeiykhqjd, om u de ver zekering te geven van hun kinderlyke volg zaamheid en gehoorzaamheid, om u plech tig te beloven hun gebed voor uw persoon en uw werk. Geestdriftie toejuichingen. Het Utrechtsch Stedelyk Orkest speelde nu het Ie deel van de bekend serenade van W. A. Mozart. AU* *^uK:v*llMl<li'rereekerd "toot een” d^rVrW**rden f Qfinn Lexenslanxe seheele onxeachiktheM tot werken door oMev»llen verzekerd voor een der volgende uitkeerinxen f 3000.- verile. vn bekte .rro-n beide heeneo of beid, oogen Matsjek vrOgesproken. veroordeeld. Onze sociaal-democraten Wertheimer ten spijt nog steeds blijven beweren, dat da Engelsche La- bour-partlj zuiver socialistisch is. Welnu: van die zoozeer gekoesterde verwantschap mogen zij nü hun plei- gier beleven. Een jaar geleden kwam mr. Mac Donald gereed met de vorming van zijn kabinet. Het publiek, dat weinig positieve grieven had tegen de Conservatieve ngeerlng-Baldwln, maar dat des te meer ontstemd was over hetgeen onder het vorige regiem was nagelaten, be groette het Labour-kabinet zonder geestdrift, maar toch met welwillend heid. Het hoopte op daden; niet op groote opzienbarende daden, maar toch op iets, dat gunstig zou afsteken tegen de traagheid van de af getreden con servatieve bewindvoerders. Het hoopte vooral, dat de Labour-partij haar ver- kiezings-belofte om, op veel doeltref fender wijze dan de partij, uit welker handen zij het bestuur overnam, de werkloosheid te bestrijden, zou inlos sen. Een minderheid daarentegen hield van het eerste oogenblik af vol, dat die belofte bluf was geweest; dat een La- bour-regeering, welker leiders overtuig de vrijhandelaren waren, onmogelijk In staat zou zijn, tegemoet te komen aan de zware economische eischen van den tijd; dat haar sociale politiek. Welke gericht zou zijn op het werven van stemmen onder de arbeiders, het land onder nieuwe en zware lasten zou bren gen. Misschien was over t geheel de ver welkoming van het kabinet-MacDonald door het buitenland hartelijker dan die door het eigen land. Zondert men Frankrijk (waar men de Labour-partij steeds als „pro-Duitsch" beschouwd had) en Italië (waar het Fascisme van- aelf vijandig moest staan tegenover een buitenlandsche regeering, welker voor naamste leden persoonlijk aangesloten waren bij de Tweede Internationale) uit dan ijad het Labour-kabinet zoo wel op hét Vasteland als In Amerika een „goede pers”. Het buitenland ver wachte, dat, met mr. MacDonald als le Minister van Engeland, het internatio nale vredes- en ontwapenlngswerk zich voorspoediger ontwikkelen zou dan on der een conservatief Brltsch bewind. Het was hierbij nogal onbillijk ten op zichte van Sir Austen Chamberlain wiens fouten het zeer breed uitmat, terwijl het toch vergat, dat „Locamo” en Duitschlands toetreden tot den Vol kenbond op voet van gelijkheid met de andere groote mogendheden voorname lijk te danken waren geweest aan zijn verzoeningsgezinde politiek. Ondertusschen mag erkend worden, dat van de Labour-ministers meer voortvarendheid te wachten was in <Je regeling van de betrekkingen, niet tus- schen de voormalige vijanden, maar tusschen de voormalige bondgenooten, in pactfistischen geest, en al heeft mr. MacDonald in dit opzicht lang niet kunnen bereiken, wat hij, met al te groot zelfvertrouwen, beloofd had, hij heeft ontegenzeglijk in de twaalf maanden, die thans achter ons liggen, meer dan eenig ander staatsman ge daan om den nieuwen internationalen geest te versterken, en haar van theo rie om te zetten in iets, dat op realiteit lijkt. Maar terwijl het buitenland hem en «Ijn mede-mlnlsters uit den aard der saak beoordeelt naar internationaal beleid, baseert het binnenland zijn waardeering of gebrek aan waardeè- ring vooral op de resultaten der bln- nenlandsche politiek. En de binnen- laadsche politiek van MacDonald en de zijnen is als noodlottig te beschouwen. Wjj zouden vele ^kolommen vol moe ten schrijven, wahneer wij dit laatste oordeel in een geargumenteerd en ge documenteerd betoog wilden toelichten. Maar gemakkelijker kunnen wij ons doel bereiken door middel van cijfers, die weinig ruimte innemen en toch elk op zichzelf de waarde hebben van een iAhg betoog. Welnu, In de_ twaalf maanden, gedu rende welke Labour aan het bewind is, hebben wij de volgende „ontwikkelin gen” kunnen waarnemen: Het aantal werkloozen is toegenomen met 674.975 personen. De passiviteit van de handelsbalans 1» toegenomen met 5.300.000. De budget-uitgaven zijn toegenomen met 45.500.000. Nieuwe belastingen zijn opgelegd ten bedrage van 46.588.000. Dat onder een Labour (of „socialls- tlsch") kabinet minder arbeidsgeschil len voorkomen dan onder een zulver- burgerljjk regiem, is een van zekere graag gepropageerde meening, die Wenwel op een dwaling blijkt te berus- 1927 308 1928 302 1929 420 Van de 8.283.700 verloren werkdagen in 1929 vielen el- niet minder dan 7.550.000 op de zeven maanden van het Labour-bewind en nog niet het tiende deel daarvan op de Ikatste vijf maan den van het Conservatieve regiem. In 1930 hebben tot April 141 arbeids geschillen plaats gehad, met 1.483.000 werkdagen, hetgeen dus reeds een groo- ter verlies Is dan In het heele jaar 1928. Reeds zijn een aantal „sociale wet ten" aangenomen, waardoor de op de belastingbetalers drukkende lasten nog verzwaard worden: Verhooging van de bijdrage tot het werkloozen-verrekeningsfonds 350.000. Vergemakkelijking van de voorwaart den ter verkrijging van werkloozen-uit- keering 8.500.000. Uitbreiding van nen, weduwen- en 5.300 000. Bovendien zijn wetsontwerpen aan Huls voorgelegd, welke eveneens aanzienlijke opvoering der belas tingen met zich zullen brengen, b.v.: De verhooging van den leerplichtigen leeftijd tot 15 jaar 5.500.000. Bouwsubsidles250 000 voor den tijd van 40 jaren. steenkolen-ontwerp bekend, doch zeer hoog, daar de prijs van steenkool voor den binnenland- schen verbruiker hooger zal worden, al de bovengenoemde „sociale” aanverwante maatregelen op zlch- be- het het m tijd, waarin Binnenkort zullen in de doorgaande D- trelnen. alsmede in de electrische treinen op het baanvak Amsterdam—Rotterdam, in stallaties worden aangebracht voor het ont vangen van radlomuziek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1