s ONS BLAD Ui N UITNOODIGING II’ R it L. FRANKENBERG KRISIS IN DE CHR.-HLSTORISCHE UNIE Voornaamste qKieuws Record*waanzin 1 ALKMAAR Alkmaar DINSDAG X7 JUNI 1930 i VROOM DREESMANN - DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 140 VIER f40 TANA-CRÊME VOOR ELEGANTE MODESCHOENEN 7 4 Het spelen op den openbaren weg 4 De herdenking van Jeroen Verstoring der openbare orde Gouverneur van Kwangsl vermoord f Het slachtoffer overleden Van den Volkenbond Internationale Arbeidsconferentie Amerikaansche douanetarievep Gisteren van Rotterdam vertrokken W.KERKMEER - ALKMAAR Het vliegveld RotterdamDen Haag Ernstig ongeluk te IJmuiden Groote Coupé-koffers Gepantserde Hutkoffers Vereenlging van den H. Vincentlus van Pauio te ’s-Gravenhage 4 Tweejarig kind door een beer aangevallen H. M. de Koningin naar Noorwegen AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAR VERLIES VAR RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Op de hoogte! NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD bijeen ongeval met ïkmonshatit Verlengd de Standbeeld te "s Bosch onthuld. n genoemd als dictator van 1< wordt l Uu Huan Yen merkte Licht op. omtrent den zich daarna aan een lunch. Dr. 27—11 voren klaar De niets Zucht naar snelheid schijnt een ziekte, Die men wel het hardst moet vreezen. En degeen, die aangetast is. Blijkt ook niet meer te genezen. Want die ziekte kent geen crisis. Maar het gaat steeds sneller, sneller. En de snelheidsmaniakken Worden door die snelheid feller. Wéér een poging, thans te water. En de motorboot ging tuffen Om X record, dat reeds bereikt is. Andermaal te overbluffen. En het lukte!het record werd Zelfs beduidend overtroffen Maar toen zag men ook het bootje Vlammend uit elkander ploffen. En de laatste, dwaze woorden. Die de race-held heeft gesproken Waren toen hij stervend neerlag; „Heb ik het record gebroken?” Zóó te sterven, slechts te denken Aan een snelheidsoverwlnnlng. Kan men d&Arbij nog wel praten Van verstand en van bezinning? MARTIN BERDEN Tijdens de protestvergadering tegen de geloofsvervolging in Rusland De rijksmiddclen brachten over de eerste 5 maanden 1930 meer op dan over dezelfde periode 1929. Bij een motorongeluk te Voorschoten zijn 2 personen gedood. Dawes Chicago. bil verlies van ’n anderen vinger netje; werd Vandaag viert prof. dr. Titus Branden» O. Carth. zijn zilveren priesterjubilé. tot 21 Juni 1930 De Tweede Kamer is iepen 24 Juni bijeen geroepen. WÜWM®’ steekt gevaarlijk. Het is ons aangenaam U mede te deelen, dat wij verkoop- demonstraties houden met de wereldvermaarde Tana-crême om lichtkleurige, elegante modeschoentjes op afdoende wijze te verzorgen en wij radefi U ten zeerste aan om onze demonstraties bij te wonen. Tana-crême dient voor het onderhoud van elegante mode schoentjes in alle kleuren; het beteekent een nieuwe wijze van verzorgen, waardoor de oorspronkelijke kleur en charme van het kostbare leder volkomen behouden blijft. Tana voorkomt en verwijdert vlekken, reinigt en glanst. Wij zien Uw bezoek aan onze verkoopdemonstratie met de meeste belangstelling tegemoet. Hoogachtend, Schoenenafdeeling ten um dat ids. het den Een gjk dr. rer- ent ®gt ^an tag. ate lin des Set de te Ui len Ingediend is een wetsontwerp tot heffing van een compenseerend invoerrecht op som mige soorten suiker. bij verlies van een band, een voet of een Se van politie in beslag genomen, doch later, toen uit de getuigenverklaringen bleek, dat het Ongeval bulten de schuld van den chauffeur lag, weer vrijgegeven. is deze voor de geheele arbeidersklasse zoo belangrijke kwestie op te lossen. Wanneer dit niet het geval zal zijn, zullen de arbeiders gedwongen zijn zichzelf tegen het kapitalis tische imperialisme te verdedigen. De president maakt Johst er op opmerk zaam, dat hij dergelijke politieke verklarin gen inhet kader der aigemeene discussies niet kon toelaten. De gemeenteraad van 's Gravenhage heeft de plannen van het vliegveld Den Haag— Rotterdam met 2711 stemmen goedgekeurd. De zaligverklaring van Konrad von Pan. ham. De plechtigheden in de St. Pieter. De gouverneur van Kwangsi vermoord te Kanton. De toekomstige politiek van Roemenië. Rcgeeringsverklaringen van Mantoe. BOF ALKMAA1 AdznfaMraUa Nu. 433 Redactie Ne. «33 Ernstige vechtpartij te Rotterdam. Va- der steekt zijn zoon met een mes levens- Door deze vereenlging wordt in een adver tentie in dit nummer de uitgifte eener 5 pet. obligatie-leening, groot f 250.000, in stukken van f 1000, f 500 en f 100, bekend gemaakt. Houders van niet uitgelote 6 pet. obligatlén der leening 1920 ten laste van de Vereenlging van den H. Vincentlus van Pauio te ’s-Ora- vanhage hebben voor elke obligatie, voorzien van den coupon per 1 Dec. 1930 e.v., tegen inlevering hunner stukken, recht op toewij zing van een gelijk nominaal bedrag van 5 pet. obligatlën van bovengenoemde uitgifte, voorzien van coupons per 1 Januari 1931 e v., tegen den koers van 99% pct., met verreke ning der loopende rente. Dit recht vervalt. Indien houders der 8 pet. obligatlën 1920 zich niet voor 30 Juni 1930 hebben aangemeld. De koers van uitgifte is 99% pet. De uitgifte van deze leening dient tot »*n- koop van perceelen ten behoeve van de door de vereenlging uit te oefenen liefdewerken en voor aflossing van het restant der 6 pet. leening 1920 ten bedrage van f 22.000. De opgeslotenen van de bank te Lodz zijn bevrijd. Barometerstand 9 uur v.m.: 767, achteruit* JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 9.53 uur. Het kriselt rlsche linie. Heel ernstig. In een volgend artikel zullen wij de diepere gronden van deze krlsis trach ten na te speuren en de beteekenls van een eventueele „oplossing” dezer krlsis nader belichten. Bi Aan de feestelijke lunch, welke ter gele genheid van de onthulling van het Monu ment voor Jeroen Bosch te ’s Hertogenbosch werd gegeven, werd door den heer Huib Luns een tafelrede uitgesproken. Des middags te drie uur werd in het ge bouw van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschapper, een tentoonstel ling geopend door Jhr. Van Sasse van IJs- selt, lid der Eerste Kamer. Het hoofdkwartier der Oostenrijkschd burgerwachten is verplaatst naar Leoben tal Stiermarken. bii een breuk van been of arm De Internationale Arbeidsconferentie maakte gisteren een aanvang met de bespre king van het rapport van den directeur van het I. A. B. Albert Thomas. In de heden gehouden zitting verklaarde de Zwitsersche Arbeidersafgevaardigde Schürch, dat de Raad van Beheer van het I. A B. de werkloosheidscommissie. die door fooraanstaande nationaal-economische des kundigen zal worden gecompleteerd, opdracht dient te geven het werkloosheidsvraagstuk wederom grondig te bestudeeren. korte van van den burgemeester, het standbeeld te onthul len door het doek te verwijderen. Het standbeeld is gemaakt in brons door August Fallse te Wageningen. leeraar aan de Kon. School voor Kunst, Techniek en Am bacht te Den Bosch. Het is 255 M. hoog en stelt den schilder voor, gekleed in middel- eeuwsche kleederdracht; mantel, korte broek en lage schoenen, tn de linkerhand het palet ih de rechter penseelen Het beeld rust tegen een brokstuk van een gothischen zuil, sym- boliseerende de betrekking v. d. schilder tot de Bossche Kathedraal. Het beeld staat ver der op een voetstuk van Oberpfalzer graniet, dat met de trappen er om heen 3.45 M. hoog is. zoodat het geheel een hoogte heeft van 6 M. Op het voetstuk staat in gouden letters: Hieronimus Bosch 14501516. Na de onthulling zongen de schoolkinde ren een feestlied. De schooljeugd defileerde vervolgens voor net standbeeld, waarmede de plechtigheid was geëindigd. De autoriteiten en genoodlgden vereen tg - Te Franeker is een tweejarig kind door een beer gedood. Ingediend is een wetsontwerp tot wijziging der Octrooiwet. Voor den polltie-rechter jhr. mr. Felth te ’s-Gravenhage stond terecht de 29-jarige werkman Hendrki de R. aldaar, wegens het op 2 April J.l. verstoren der orde tijdens de openbare vergadering in het geb. voor K. en W. tegen de geloofsvervolgingen In Rus land. Verd. had tijdens de rede van oud- minister de Visser o.a. geroepen „leugenaar en was na het daardoor ontstane tumult uit de zaal verwijderd. Verd. bekende het feit, doch beweerde het recht te hebben iemand die z.l. liegt in het openbaar „leugenaar” te noemen, hetgeen de politierechter betwistte. De officier, mr. Rijkens. meende, waar deze verdachte slachtoffer is van verkeerde voorlichting, eene geldboete vna f 25.te kunnen eischen Verd. hield daarop een uitvoerig pleidooi, dat evenwel niet vermocht verandering in het vonnis te brengen. Mr. Felth legde de gevraagde boete op. 4 4nnft Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door TC0 bij een ongeva I met - bij verlies van een band. inr bij verlies van een n I vUUU>- verlies van beide armen, beide beenen of beide oogen I I 3U>~ «toodeliiken «floot» I Z3U.** een Toe< of een oog I 1*3.- duim of wijsvinger 3U Liu Huan Yen, gouverneur van de provin cie Kwangsai werd vermoord. Hij was in Kanton aanwezig en rustte na te hebben deelgenomen aan de conferentie met den gouverneur van Kwantung in zijn kamer uit, toen plotseling een lid van zijn lijfwacht de kamer binnendrong, een revolver op hem richtte en hem terstond doodschoot. Liu zakte ineen en stierf bij het transpor - teeren naar het ziekenhuis. De moordenaar vluchtte weg in de straat, doch hij werd gegrepen en gearresteerd door de politie aan wie hjj de bekentenis aflegde, dat de commandant van de opstandige troe pen in Kwangsai hem 10.000 dollar en den rang van kolonel bjj zijn troepen had be loofd, indien hU Liu Huan Yen doodde. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regel» L25; elke regel meer 8J5. RECLAME, per regel 6.75 vow de eerste pagina; voor de overige pagina"» 8-58 RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD* bij vooruitbetaling per plaatsing f I.W per advertentie van 6 regel»; leder» regel meer 8.13 De discussies in de Internationale Ar beidsconferentie over het rapport van den directeur van het Internationaal Arbeids bureau. Albert Thomas, werden gisteren ge opend met een verklaring van den Indischen Arbeidersleider Johsl. Hij zette uiteen, dat in geheel Indië ook onder de arbeidersmassa een gevoel van vijandschap tegen Groot- Brittannië overheerscht. en dat men einde lijk gerechtigheid voor Indië eischt. Alle vertegenwoordigende mogendheden dienden een onderzoek in te stellen naar den toestand in Indië. De Indische arbeiders, die het werk van het Internationaal Arbeidsbureau steunen, zullen niet naar het communisme overloo- pen, doch zullen zich slechts in hun vak bonden hechter aaneen sluiten. Johsi stelde voor, minstens elke tien jaar een speciale conferentie bijeen te roepen, teneinde een onderzoek in te stellen naar de arbeidsvoorwaarden in de Aziatische landen. De Engelsche politiek tegenover de kolo niale arbeiders staat nog ver achter bij die van Nederland en ook van Frankrijk. De ge heele wereld wordt getroffen door de nog volkomen onopgeloste Indische kwestie. Het aannemen van de conventie voor de afschaf fing van den gedwongen arbeid zal moeten bewfjzen, dat de conferentie Inderdaad bereid Ki VERKRIJGBAAR IN HKLAS RUWIELZAKEN Catalogus op aanvraag Alle «bonnê op dit bl«d xiin ingevolge de venekeringevoorwaarden tejen ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen De tegenstelling in de Christelijk- Historische Unie dateert niet van van daag of gisteren. - - Naar onze meening heeft de Unie de kiem der oneenlgheid zelfs altijd in zich omgedragen. buitenwereld merkte er echter van; het kwam niet tot conflic ten, doordat men zich b.v. in de da gen van Lohman’s sterke leiding be door en voor een ge- ideaal, waarbij de verdoezeld en vergeten houden welke Ujk-Historische Unie waarneembaar zijn, dan geschiedt dit niet, omdat wij er behagen in scheppen, ons met ander mans minder aangename .zaken te bemoeien, doch enkel en alleen, omdat deze krisisverschljnselen naar onze meening van groot belang zijn, niet alleen voor onze Katholieke Staatspar- voor heel de Nederlandsche ABONNEMENTEN: veer Alkmaar Agentschappen: per weck 25 ct_; per kwartaal f 3J»; per peet, per kwartaal 358 bU veereRbeiaUng. H. M. de Koningin en H. K. H. Prinses Juliana zijn naar Noorwegen vertrokken. De landbouwcrisis en het urgentie-pro- gramma van het K. N. L. C. Gistermiddag ongeveer 4 uur is te IJmui den een vrij ernstig ongeluk gebeurd. Een 4- jarig zoontje van den heer E.. uit de Snel- Uusstraat aldaar was met een paar kame raadjes aan het balspelen, waarbij het plotseling het trottoir afliep den weg op. Op hetzelfde moment kwam de Ford-auto van den heer G. aan„met het noodlottig gevolg dat het jongetje met het linkervoorspatbord tegen de straat werd gesmakt. Dr. v. d. Kooy die spoedig aanwezig was, vervoerde het be- wustelooze ventje met zijn auto naar het St. Anthonius-ziekenhuis te Velsen, alwaar een ernstige hersenschudding werd geconstateerd De auto, waarmede de aanrijding ichiedde werd door den Commissaris Gistermiddag te 4 uur 50 arriveerden H. M. de Koningin en H. K. H Prinses Juliana per auto aan de Boompjes te Rotterdam, waar de „Batavier V" gereed lag om de gasten naar Noorwegen te brengen. Een duizendkoppige menigte verdrong zich aan de Boompjes, 'toen H. M. op het eerste dek had plaats genomen, werd zjj luide toegejuicht en op het oogenblik, dat de sleepboot begon de .JSatavier V” om te zwaaien en het schip los van den wal kwam te liggen, weerklonk een spontaan door allen gezongen „Wilhelmus". Daarna vertrok de „Batavier V". die den koninklijken standaard in top had, zee waarts. het conflict als het gestoofdbij gelegenheid Dr. De Visser’s 50-jarige promotie de Te Franeker heeft gisteren, toen een rondreizende berenleider bij het stations- koffiehuis zijn beer, die ongemuilkorfd was, in een hoek had vastgebonden, in een onbe waakt oogenblik de beer het twee-jarig kindje van den caféhouder Buisman aange vallen en zoodanig in het hoofd gebeten, dat het eenige oogenblikken later is over leden. heden van zijn bui de gemeenschap/ velt wasch. Wanneer wij ons dan ook gaan bezig- met de krisisverschljnselen. den laatsten tijd In de Chrlste- Unie De zitting van den gemeenteraad van ’s-Gravenhage Is gistermiddag gewijd ge weest aan de behandeling van het voorstel van B. en W. om goed te keuren, dat met het gemeentebestuur van Rotterdam in verdere onderhandellngen wordt getreden inzake het aanleggen en exploNeeren van een gemeen schappelijk vliegveld onder Delft. Het voorstel werd ten slotte met stemmen coeduekeuixL Het kriselt in de Christelijk-Historl- sche Unie. Wat gaat óns dat aan? zal deze of gene geneigd zUn te vragen. gen behoorlijk burger mengt zich niet in de huishoudelijke aangelegen- rman, kijkt niet over lijke schutting en geen oordeel over de uitgehangen dat een uitgaan. Wat ervan zij: de heer Lohman kreeg zijn zin niet; naar bulten brak het groote conflict niet uit, totdat merk waardig! in het liberale „Vaderland” de kwestie aan de orde gesteld werd. Te voren was ware van als doctor in de theologie werd het woord gevoerd door Jhr. W. Röell, die den „eisch” stelde, dat een aantijging van handelingen, waarvan Dr. De Vis ser het slachtoffer zou zijn geweest, „óf worde ontzenuwd dit de bewijslast den aanklager worde opgelegd”. (De chrLs- telijk-historische Tweede-Kamerfraptle zou het immers aan de Kroon ónmoge lijk gemaakt hebben, Dr. De Visser oyer de oplossing van de krlsis in Juli 1929 te raadplegen). Thans is het, door geschrijf over en weer, zóóver gekomen, dat de zaak zal moeten buigen of barsten. in de Christelljk-Histo- was Dr. De Visser op dit nog fractle-voorzitter, maar vast, dat hij binnen enkele Zooals we op de schoolbanken geleerd hebben zijn er in het park van Versailles twee Trianonkasteelen gebouwd: het eerste werd door Lodewljk XIV in 1687 gebouwd. en deze kontng ontving er zijn herderin- het tweede Petit Trianon gebouwd in 1766 door Lodewljk XV voor Madame Dubarry; later verbleef hier vaak Marie-Antolnette. Met groote virtuositeit weet de historicus van het „Handelsblad" te goochelen met fei ten en menschen; het kostelijkste is wel. dat hij Madame de Pompadour, de gunste linge van Lodewljk XIV nog nA Marie- Antoinette, die door de Fransche revolutie (1792) het hoofd verloor, idyllisch en pasto raal herderinnetje laat spelen in het lust oord, nota bene tot vermaak van Lode wljk XV! Wat ’n historisch gebazel! Eu dat in soo’n g^étate kranU tij, maar politiek. Oppervlakkig beschouwd, zijn de meeningsverschillen in de Christelijk- Hlstorische Unie, vooral voor zoover zij een persoonlijk kantje hebben, voor den buitenstaander van weinig belang wij voor ons meenen uit de hevigheid, waarmede de meeningen thans botsen in genoemde partij, en uit nog veel méér aanwijzingen, wel te mogen aflel den, dat er achter dit alles méér schuilt dan wat eerlijk meeningsverschil, dan wat persoonlijk antagonisme, dan een simpele verstoordheid van Dr. De Vis ser over het feit, dat hij in 1929 voor de vorming van het nieuwe kabinet door de Kroon niet werd uitgenoodigd tot het geven van advies. Laten wij eerst eens even de feiten geven, zooals die zich naar buiten heb ben voorgedaan. Een redacteur van het „Handelsblad” zal in de rubriek „Van Overal” eens enkele his torische bijzonderheden meededen over het kasteel Trianon bij Parijs; hü schrijft: „Ook Petit Trianon is grondig geres taureerd. ofschoon nog niet geheel vol tooid. Hier is de leiding in handen van den heer Mauricheau-Beaupré, den con servator, die met een voorzichtigheid en een haast teedere liefde de hem toever trouwde kunstschatten behandelt. Men weet dat het Trianon in 1782 door Mique en Herbert Roberd werd gebouwd voor koningin Marie-Antolnette, die een plot seling verlangen naar „het landelijk le ven" kreeg. Later placht Madame de Pompadour als herderin vermomd er Lodewljk XV te ontvangen. ,Xe Hameau de la Reine" (het gehucht der koningin) bestond uit een groepje rustieke huizen, dicht bij den oever van een vijver, waar onder zich een boerderij, een molen eu een pastorie bevonden." r7 Beschouwing van president Hoover President Hoover schaart zich in een zeer scherpe verklaring inzake de nieuwe douane tarieven geheel ach .er de aanhangers der hooge beschermende tarieven, zonder in te gaan op de talrijke protesten in de Ameri? kaansche pers en vooral uit het buitenland. Hij Wijst vooral op de soepelheid der bepa lingen van de nieuwe tarief voorstellen en op de groeiende voordeelen, die de farmers ervan zullen hebben. Hoover verklaart dat van de verhooging der tarieven 94 pCt op landbouwproducten komt en 6 pCt. op alle andere producten. Hoover spreekt de vol doening er over uit, dat deze voorstellen geheel overeenkomen met zijn verkiezings beloften van bijna twee jaar geleden. De nieuwe tarieven zullen waarschijnlijk Woens dag a.s. in werking treden. De Tirolsche landsregeering heeft aan de leiding der Heimwehre meegedeeld, dat zij nogmaals van de Oostenrijksche bónds- kanselarij intrekking zal eischen van hdt uitwijzingsbevel tegen majoor Pabst, den leider der Oostenrijksche Heimwehre. Een Ud der Tirolsche regeering is onmiddellijK naar Weenen vertrokken, om bij de bonds- regeering te protesteeren. De Landeshauptmann van Tirol, dr. Stumpf, zal hedenmiddag met de burger lijke partijen nader overleg plegen de te nemen maatregelen. Voorts overweegt de Tirolsche regeering het bijeenroepen van den Landdag in een buitengewone vitring Gisteren vond een demonstratie plaats van de Heimwehre te IniSbruck De Heim- wehrleden hebben allen strenge instructies en geen man mag Innsbrück verlaten. Het „Wiener Montagblatt” verneemt, dat de onderkanseller. Vaugoi, die het weekend te Gras doorbracht, pas uit de daar verschij nende bladen het bericht van de tegen Pabst genomen maatregelen vernam De canonisatie-plechtigheden op 22 Juni te Rome- Julst geweest is, laten wij op dit oogen blik buiten bespreking. Op de vraag, wie In dergelijke om standigheden aan de Kroon advies moeten uitbrengen, komen wij nu de kwestie zoo sensationeel aan de orde gekomen Is liever In een afzonderlijk artikel terug. Zeker is het, dat het al dan niet toe vallig .gepasseerd” worden van Dr. De Visser alweer nieuw kwaad bloed gezet heeft: pathetisch heeft de he$r De Savomln Lohman bij de Aigemeene Be schouwingen over de oplossing der kabinetskrisis In de Eerste Kamer uiting gegeven aan zijn pijnlijke verwonde ring, dat „de man, wiens naam op aller lippen was”, niet was aangewezen als kabinets - formateur. De Kamer begreep heelemaal niet wie er eigenlijk bedoeld werd; zóózeer beschouwde men Dr. De Visser die In 1928 alreeds beslist gezegd had, af scheid te nemen van de praktische po litiek en die zich in 1925 alleen nog maar als formateur beschikbaar gesteld had op voorwaarde, dat hij zelf geen zitting zou nemen als bulten spel. Het schijnt achteraf, dat de heer Lobman toen reeds de bedoeling had, het conflict uit te lokken. Doordat de parlementsleden echter te drukkf politieke zaken hadden, is hij daarin toen niet geslaagd. De bewering, dat Dr. De Visser, „de man, wiens naam op aller lippen was”, de éénlge man was, die in staat geweest zou zijn, een parlementaire regeering te vormen, maakte geen indruk; de loewe ring was ook al te absurd; in het gunstigste geval had Dr. De Visser niets anders kunnen bereiken, dan wat Jhr. Ruys in tweede instantie bereikt heeft. Maar het schijnt, dat sommige chris- telijk-historischen een dergelijk kabinet gevormd zonder voorafgaand overleg met de fracties en met persoonlijke vrijheid als iets parlementairs be schouwen. En Dr. De Visser heeft blijkbaar ge meend, dat er van het woord „natio naal” een bindende tooverkracht zou geesterd achtte meenschappelijk tegenstellingen werden. Sinds geruimen tijd echter is de on- eenigheid in de Unie naar bulten ge openbaard en ontzien de christelljk- historische kopstukken van belde rich tingen zich zelfs niet, elkander in twee aparte organen te bestrijden. Het eerste conflict in het openbaar deed zich voor, toen bij gelegenheid van de publicatie der „documenten” inzake een Belglsch-Fransch verdrag tegen “^Nederland in het christelijk-historlsch partij-orgaan „De Nederlander” een ge harnast artikel verscheen van de hand van den heef Shoeck Henkemans waarmede de hoofdredacteur, Dr. De Visser, en de president-commissaris, Baron De Vos van Steenwljk, zich niet konden vereenigen, en mitsdien uit hun gemelde functies ontslag namen. Evenwel niet om zich uit de partij- journalistiek terug te trekken: Te Rotterdam verscheen het „Neder- landsch Weekblad” en in dat orgaan kwamen nu de uitgewekenen, of derzel- ver geestverwanten, aan het woord. Om de aan „De Nederlander” trouw gableven groep te bestrijden, Het strljdtooneel bleef intusschen niet beperkt tot dag- en weekblad- kolommen. Het conflict werkte dóór, ook in de praktische politiek: Voor de verkiezingen van 1929 wilde de groep-De Visser met een eigen lijst uitkomen, waarop o.a. voorkwam een soon van Dr. De Visser, officier van justitie te Rotterdam een lijst, welke heel sterk gepropageerd werd door het te Rotterdam uitgegeven „Nederlandach Weekblad”. De heele lijst werd echter een fatale mislukking en alweer was de onder linge ontstemming ernstiger geworden. Toen kwam de kabinetsformatie en Dr. De Visser werd aanleiding tot derde conflict! „gepasseerd”. Nadat de heer Krijger, lid der chris- telljk-historische Kamerfractie, op een desbetreffende telephonische vraag van de zijde van het kabinet de Koningin had medegedeeld,’dat Dr. Schokking de aangewezen voorzitter was der nieuwe Tweede Kamerfractie, werd niet Dr. De Visser, maar Dr. Schokking ten palelze ontboden. Formeel moment het stond dagen als zoodanig door Dr. Schokking ’ervangen zou worden. dit „passeeren” van Dr. De Visser in zijn positie, in deze omstandigheden, Onthulling standbeeld. Heden heeft te den Bosch ook de onthul ling plaats gehad van het standbeeld van Hironimus Bosch De feestelijkheden in de in verband met deze gebeurtenis met vlaggen versierde stad begonnen met een carillonbespeling. Te elf uur stelden op de Markt de school kinderen (vier hoogste klassen) van alle scholen zich op, waarbij het 's Hertogen bosch Muziekcorps muziek ten gehoore bracht. Tegen kwart voor twaalf vereenigden zich de autoriteiten en genoodlgden zich op het stadhuis. Tot de aanwezigen behoorden: Mr. Dr. A. van Ryckevorsel. Commissaris der Koningin in Noord-Brabant; Mr. F. J. van Lanschot, Burgemeester van 's-Hertogenbosch en echt- genoote; de wethouders F. van Meerwijk, M. Krijgsman en A. Houtman en de gemeente secretaris Mr. A. van der Marck; oud-bur- gemeester Jhr. P. J. J. 3. M. van der Does de Willebois; Vincent Cleerdin, Griffier der Staten van Noord-Brabant; het Eerste- Ka merlid Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse van Ys- seit; het Tweede Kamerlid Mr. F. Teulings; de leden der Provinciale Staten Mr. Dr. C. van Leeuwen, Jos. Meijring. H. Grassa en C Foppele; de burgemeester Mr. Dr. W. van Sonsbeeck te Breda. J Verwlel. Oisterwijk. J. C. van Beek, Deurne en A. C. v. d. Ven, Son; verschillende gemeenteraadsleden, van de geestelijkheid der stad: Plebaan Brekels- mans en de Pastoors Mgr. C. C. Prinsen, A. J. Lange, 6. A. M. v. d. Kant, R. Barten, A. de Beer; Ds. H. Voorhoeve. Ds. C. van Schel ven, Ds. D. de Wit en opperrabijn S. Heertjes de garnizoenscommandant B. W. Baron va* Dedem en zijn adjudant kapitein P. C. Geus; als hoofden van gemeentebedrijven en ge meentelijke instelingen: Mgr. Dr. Goossens, rector-magnificus der R. K. Handelshooge- school; Dr. J. Bauwens, rector der R. K. Lycea; Ir. E. Baron van Voorst tot Voorst; Inspecteur van het lager onderwijs; H. v. d. Berg, directeur Rijks H. B. S. J. Dony. consul van België; Constant Til man, consul van Frankrijk; en vele andere bekende personen uit de kunstwereld. Tegen twaalf uur begaven allen zich van het Stadhuis naar de plaats der onthulling. Toen de autoriteiten bjj het standbeeld ar riveerden zongen de schoolkinderen met be geleiding van het ’s Hertogenbosch Muziek corps het Wilhelmus. Hierop had de onthulling plaats. De burgemeester van den Bosch de heer Mr. F. J. van Lanschot hield een toespraak. Namens het gemeentebestuur aanvaardde wethouder van Meerwijk bet standbeeld. In de plaats van den Hoofddirecteur van het Rjjksmuseum den heer SchmidtDege ner, die in het buitenland vertoeft, hield de heer Huib Luns, directeur van het Rjjksin- stituut tot opleiding van teekenleeraren te Amsterdam, een rede over de beteekenis en het leven van Hironimus Bosch. Daarna hield de Commissaris der Konin gin Mr. Dr. A. van Rjjckevorsel, een toespraak en verzocht tenslotte Mevr. Lanschotvan Mauwen, echtgenoote

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1