ONS BLAD fs !e L. FRANKENBERG, Alkmaar nieuwe groepeering en nieuwe ORIENTEERING? Li EEN ONGELUKSDAG VOOR DEN DUITSCHEN EX-KEIZER ta i DONDERDAG 19 JUNI 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 142 VIER r f 40 Reis-snelkokers Voornaamste c^Ciectws Zonder water en electrlciteit Naar een nieuwe coalitie? motorvaart op het Kagenneer Cduto met bedienden R. K. Werkliedenverbond De ballond wedstrijden te Münster Verdronken De reis van H. M. de Koningin - Kampeerbenoodigdheden Fabrieksbrand te Valkenswaard Ziekentriduums op het Genade-Oord van O. L. Vr. ter Nood te Heiloo Een sigarenfabriek en een autogarage in vlammen opgegaan Het doodelijk auto-ongeval te Arnhem JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Ernstig ongeluk te Amsterdam piT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN 1 - AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL Militie wzwaren van die zijde voètnamelijk hun grond vinden In de verhouding tot de Katho lieken. Dit jaar 29. 30 en 31 Juli en 5, 6 en 7 Augustus 'Tweemaal bij een ongeval betrokken geweest Drie personen gewond bij van )den ex-keizer verongelukt arm Verscheidene bedreven Hr ren stil' Grooie fabrieksbrand te Valkenswaard, Moordrecht zonder water en electriciteit. de Katholieke Filu>- van De Indische begroeting immers Bolivia al» de Oekraïne. 35 Opnieuw noodweer boven Europa. tot stand kan De schade Meer dan 160.000 leden! bedraagt alzoo 141.398 L dit onderwerp ge- Een der dames ook overleden in de Antl- Is ons paro- aangek cwnen. K. van Aalst bedankt voor ee* benoeming als lid der Eerste Kamer. De „Hollandia" heeft in ieder geval een prijs verworven Ernstig mijnongeluk in dooden. Volkenbond. De werktijden in de mijnen 7 uurdag in de kolenmijnen. Dr. Moldenhauer heeft zijn ontslag Rjjksminister van Financiën ingediend. Vergadering centrale. Ih China is een munitie-depót in de lucht gevlogen. 24 dooden. Ten gevolge van een brand op een motor boot op het Kagermecr. kregrji een dame en heer ernstige brandwonden. De Koningin en de Prinses zijn te (Noorwegen» aangekomen. Ziehier het conflict, de kriste in vol len bloei! Schokklng ca aan de ééne, De Visser es. aan de kndere zijde. Vol zijde Koningin val. n b. r- ven bij het Comité of bij den Pastoor aan terug weg. met :hl op het Kagermeer. De gemalin waren met een ge- Het urgent ie program van het K. N. L. C. in verband met de crisis in den landbouw. k De revolutionnaire mislukt. Barometerstand 9 uur vrn.763. stilstand. LICHT OP De lantaarns moeten morger worden opgestoken om: 9 54 uur. sullen daarvan voor politieke toekomst gevolgen zijn? In ons vorig, aan wijd artikel schreven wij: bij verlies van ’n anderen vinger Het ledental van het R. K. Werklieden verbond is de 166.000 gepasseerd. Dinsdagavond begaf de 62-jarige P. Kans, boechwachter. wonend te Neerboscl. bij Nij megen. zich naar Overasselt. De man is daar niet aangekomen en werd sedert dien ver mist. Gisteren is zijn lijk in het Maas en Waalkanaal gevonden. Vermoed wordt dat Vermoedelijk door een effect in den kabel tusschen Gouda Moordrecht men Is naar de oorzaak ijverig aan het zoeken is laatstgenoemde gemeente, die door de Goudsche centrale van stroom wordt voor zien sinds Dinsdagavond 8 uur van electrici teit verstoken. Verschillende fabrieken liggen geheel stil Ook op de tapütfabriek van Stevens kan niet worden gewerkt. Behalve zonder electri citeit zit Moordrecht ook zonder lei dingwater, daar de mach.nes In oen water toren. die met elgctricitelt worden gedreven haar dienst niet kunnen verrichten. o l H In Noorwegen aangekomen •ns het te Den Haag van bevoegde ontvangen telegram zijn H. M. de en H. K. H. Prinses Juliana en Het staat vast, dat de Hollandia een prijs heeft verworven bij den ballonwedstrüd ie Münster. ADVERTENTIEPRIJS: Va» regel* f 1-Z5, elke regel meer 9-25. RECLAME per regel 6.75 voor de eerst* p*r>Ha. voor de overige pagina’s 0.50 RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD” b(j vooruit betaling per plaatsing 0.00 per anvenenue van 5 regels-. Iedere regel meer 0.12 «°z7vsltod rè^wkerd" ^r’*vS^ndl“,^rW^*rde,r f 3000 - Leve“'“n«' «heele onn—biktbeid tot «erken door f 750. bijeee onaevnl net f «8 bij verlies van een band. f 6 ,E bij verlies van een f 50 - een breuk v.n •te°®«ev*llen «fMaero oor een der volgende ultkeerlneen: «UUU.- beide ,rmcn beide beenen I 4 OU.- dondel,iken .Boon ZOU.- een voet ol een ooz IZO.- duim o» wijrringe. 1 been of Een van de dames v D.. die door het ern stig auto-ongeluk bij het .viaduct in den Apeldoomschen weg te Arnhem zwaar ge wond werd, is aan de gevolgen van de be komen verwondingen overleden Het ..Hdbl." verneemt uit Münster, dat de kilometerafstanden van het vliegveld Lod- denhelde tot de landingsplaatsen der ballons, die hebben deelgenomen aan den langen af- standwedstrijd van jl. Zondag, thans in hoofdzaak vast staan. Deze afstanden zijn als volgt: Vllle de Tours 274. Blanchard 256. Belglca 280, Hollandia 300, Marnier 289. Barmen 265. Bochum 272. Braunschweig 240, Dortmund 291, Drory 290, Düsseldorf 157. Essen 270. Gelsenkirchen-Buer 255. Hachstatter onge veer 160. Hamburg 162 Hanseat 262, Han nover 290, Herford 246. Köln 300. Leipzlger Messe ong 260. Lübeck 300. Mannheim 283. Münster IV 255. Monster V 241. Münster VI 275, Münster VH 264. Osnabrück 250, Vel bert 276, Graf Zeppelin 240. De Hollandia bestuurd door den heer Ar thur M J. P. Delia Mouton te Utrecht kan dus in ieder geval rekenen op een van de drie hoofdprijzen. ....„het zou ons niet verbazen, als een maal de Unie alle moeilijkheden oploste <kx»’ zichzelf op te lossen. In den Vrijheidsbond ééner-, In de Antl- Revolutlonnaire partij anderzijds De vordering inzake de bekende kwestie van de kleerenleverantie aan Polen is toe gewezen. Van andere zijde vernemen wy nog. dat de boot, waarmede het ongeluk geschied is. slechts 2 maanden oud vas en één der beste booten, welke van stapel liep De eigenaar, die de boot bereidwillig aan den ex-keizer had afgestaan, gaf bovendien zijn besten monteur mee. Deze wilde tijdens het varen de machinekamer openpn. Nauwelijks was de deur geopend, of deze vloog in brand en in een minimum van tijd stond de boot in lichter laaie, terwijl ook de kleeren van den monteur vlam vatten Hjj sprong te water en wist met heel veel moeite zwemmende den wal te bereiken Ook twee andete hee- ren sprongen te water en konden aan wal komen. Aan boord bevonden zich toen nog twee herren en een dame, die door de opva renden van de andere boot van boord wer den gehaald, waarna bleek dat de dame zeer ernstige brandwonden hao bekomen De toestand van de gewonden was heden- Het behoeft geen betoog, dat door de hier vermelde jongste gebeurtenissen in de Chrlstelijk-Historische Unie des te klemmender geworden te, de vraag: wat gaat er gebeuren, wanneer het in de Unie tot een „oplossing” komt wat de binnenlandsch- van Nederland de Dit bericht, dat ons gisteren in den loop van den middag bereikte werd gevolgd door een relaas over een ongeluk, dat ernstiger gevolgen had: Dat was, opzettelijk, een beetje sim plistisch gezegd. Want zóó eenvoudig denken wij de oplossing niet. Wjj nemen aan, dat meerdere chris- télijk-htetorische voormannen geen al groote bezwaren zullen voelen tegen aansluiting bij den Vrijheidsbond, In dian zij daar maar met de noodige hof felijkheid en onderscheiding ontvangen worden; de liefde komt al sinds gerut- men tijd van twee kanten; heeft in dertijd de hoefijzer-redacteur van het liberale jHandelsblad” In politieke adviezen toch niet de eerste de beste den liberalen kiezer niet geadviseerd, te •temmen op de chrtetelljk-historteche mat? De overgang van de tegenovergestel de chrtetelUk-historische groep naar de Anti-Revolutlonnalre broeders zal ech tervreezen wij, zoo vlot niet verloopen. Niet, dat de kiezersmassa onwillig zou •Un: de strijd tusschen chrlstelijk- historischen en antl-revolutionnalren te altijd meer een strijd van leiders onder ling. dan van verschillende volksgroe pen geweest, en wjj maken ons sterk, dat een groot deel der chrtetelijk-hteto- Tische kiezers het conflict tusschen De Savornin Lohman en Dr. Kuyper nooit begrepen heeft. Voor een verzoening met de antl- revolutionnalren staan echter christelljk- biatorische leiders in den weg, die het Verkeerd begrepen partijbelang stellen boven het algemeen christelijk belang. en >11 gelooven, dat alleen een sterke De hebben getoond, heel steunend op sterke „Rome” te willen en te kunnen samen werken, en het laat zich niet aanzien, dat een zóó zelfbewuste, een van haar doel zdó verzekerde partij zich uit den eenmaal Ingeslagen koers zal laten slaan door toetreding van christelijk- historische elementen Blijven de chrlste- HJk-htetorlschen echter een afzonderlijke partij vormen, of komt het niet min stens tot een sterke samenwerking met de antl-revolutionnalren, dan zal het Ct te eigenlijk een waarheid als 'n koe!> van de houding der nieuwe, oftewel oud-overgebleven Unie afhangen, of er een nieuwe komen. Eventueele zullen dan En nu valt het niet te verdoezelen, dat die bezwaren vooral in de oogen van zekere leiders wel eens heel groot kunnen zijn. Meerdere overwegend-clericale leiden der Unie zijn van antl-papteme niet vrij te pleiten; zij zijn in hun protestant- sche opvatting vaak nog te bekrompen om.de contouren van het algemeen christelijk belang te kunnen zien ge tuige de stemming over den gezant- schapspost men te In de Unie over het algemeen nog te bang voor de klei ne. felle protestantsche politieke par tijen men heeft het over ’t algemeen nog niet kunnen brengen tot die onbe wogen zelfgerustheid, welke het ken merk is van de antl-revolutionnalre partij, die zich in haar beginsel en tn haar politieke ervaring zóó sterk voelt, dat zU, om de geestelijke, godsdienstige en moreele belangen te dienen, niet wijkt voor de schreeuwende antl-papis- ten, die haar een samengaan met „Rome” verwijten niet vreest voor afvaL Het valt niet te vóórspellen, of de chrtetelljk-htetortechen, die na een eventueele liberale afscheiding overbllj- ven, het ooit zoover zullen brengen, dat zij hun bekrompenheid laten varen, dat zij hun liefde voor het christelijk be ginsel zullen gaan stellen boven hun afkeer van „Rome”, dat zij hun vrees voor antl-paptetische concurrentie zul len prijs geven, en dat zij, dapper, om wille van den ook door hen erkenden en beleden God, omwille van het geloof, den godsdienst en de zedelijkheid kortom: omwille van alle hóógere be langen tot samenwerking, tot nieuwe coalitie zullen (durven) komen. Doch, mocht dit wat wij hopen zoo zijn, dan opent zich een nieuw politiek perspectief, dan krijgt een nieuwe rechtsche coalitie een schoone kans. WIJ gelooven immers niet, dat de Tweede Kamer na uittreding van de liberale elementen uit de Unie een linksche meerderheid zal krijgen; want, al zouden er ook beduidend veel chris telijk-historische kopstukken aan den Vrijheidsbond verloren worden. dli zouden voornamelijk Eerste Kamerleden zijn, en bij een nieuwe verkiezing voor de Tweede Kamer zou wel blijken, dat de groote massa der christelljk- historischen geen ethtech-liberale, maar overwegend-clericale vertegenwoordi gers wenscht. De kans bestaat dus, dat uit de krisis in de Chrlstelijk-Historische Unie een nieuwe coalitie te voorschijn komt, maar alles hangt ervan af, of de chris telljk-hlstorlschen der toekomst het waarachtig algemeen belang, dat eigen lijk een sterke rechtsche coalitie eischt, zullen willen stellen boven het enge, angstig-bewaakte en verkeerd begrepen partijbelang- Gisteren In den vooravond Is brand uitge broken in de fabriek van de N. V Jasneva Slgarenfabr. v. h. Jaspers Snellens aan den Elndhovenscheweg te Valkenswaard. De brand nam spoedig groote afmetingen aan; de plaatseltjke brandweer kon niet voor komen. dat de aangrenzende autogarage van den neer J C Luybregts. die tevens opper- brandmeester is, door het vuur werd aan getast. De assistentie van de brandweer te Eind hoven werd Ingeroepen. De brand brak omstreeks halfacht uit. De sirene op het raadhuis loeide dacr het dorp en waarschuwde de brandweer, die spoedig ter plaatse was Een der directeuren was op het kantoor der fabriek, hoorde het brand- signaal doch wist toen nog niet, dat het z(jn fabriek gold. Het vuur breidde zich snel uit; in korten tijd stond de geheele fabriek in lichterlaaie. Reeds binnen een uur na het uitbreken van den brand was het matenaal van de Elnd- hovensche brandweer ter plaatse. De Volkenwaardsche brandweer vermocht echter met haar primiti^materiaa’ niets te gen het vernielend element uit te •_-hten. De Elndhovensche brandweer kon echter wegens het gebrek aan water al haar mate riaal niet in werking stellen. ZU legde een slang naar een op 200 meter afstand gelegen put. Déze put. midden in de dorpskom ge legen. was binnen twintig minuten leeg, waarna men de slang moest koppelen op Norton-putten, gelegen bu de boterfabriek van den N C B.. op een afstand van ruim 500 meter van den brand. VermoedelUk is de brand ontstaan op de droogkamer. Van het aangrenzende pand, bestaande uit een auto-garage alsmede motoren- en fiet senwinkel met repatarie-werkplaats bleef niets gespaard Slechts enkele auto’s, moto ren en fietsen konden naar buiten gesleept worden. Het grootste gedeelte van den in ventaris werd echter vernield. Het belendend café van Van Buul leed groote waterschade, terwül van den inboedel een groot gedeelte vernield werd bü het blus- schlngswerk. Het groote, vrU nieuwe fabrieksgebouw la een prooi der vlammen geworden; slechte een -***10 zeer klein gedeelte van den inventaris kan frAUtscne gered worden. De aangerichte schade, op ruim anderhalve ton getaxeerd, wordt ge deeltelijk door verzekering gedekt. Door dezen brand zijn ruim 200 personen werkloos geworden. voor 1931. Gisteren maakten ex-Keizer Wilhelm en zyne gemalin als gasten van mevrouw von Pannewitz te Bennebroek met gezelschap een motorboottocl ex-keizer en zjjn t deelte van het gezelschap op de motorboot van mevr, von Pannewitz- de anderen voe ren op een gehuurde motorboot. Terwijl de thee gebruikt werd, waren beide motorboo- ten naast elkander aan d<*n oever gemeerd. Na de thee werd weggevaren. De boot, waarop de ex-keizer zich bevond, was nog slechts op korten afstand van de andere boot, toen plotseling op deze laatste een doffe knal werd vernomen welke achteraf bleek vermoedelijk het gevolg te zijn ge weest van brand in den carburator. De mo torboot van den ex-keizer voer onmiddellijk terug en nam de passagiers van de branden de boot over. Hierbij bleek dat een dame en een heer ernstige brandwonden hadden op- geloopen Een zich bjj het gezelschap bevin dende arts verleende de eerste hulp, waarna de gewonden naar Leiden werden vervoerd, waar zU in het Ziekenhuis werden opgeno men. De motorboot brandde geheel uit. De belde gewonden werden naar het 8t. Elisabeth Ziekenhuis te Leiden overgebracht, waar zij door dokter Leesberg uit Leiden zijn verbonden. Het betreft frl. K. Gravin Lehndorff, uit Prein en den heer Hermann H. Oraal Don- hoff. uit Friedenstein. Nader meldt men uit Lelden: Gistermiddag is op de Kaperpiassen onder Rjjnsaterswoude een ongeluk gebeurd dat. hoewel de gevolgen ernstig zijn te noemen, vermoedelijk geen menschelijke slachtoffers elschen zal. Mevrouw O. von Pannewitz van de Harte- kamp te Heemstede, had een gezelschap wa tersportliefhebbers uitgenoodigd tot een boottochtje op de Kagerplassen. Zelf heeft zij een flinke motorboot, de Olympia, in be zit. terwUl zij. gelet op de uitgebreidheid van het gezelschap, bij de jachthaven te War mond een tweede boot had aangevraagd. Deze boot was geheel nieuw in April van dit jaar gebouwd en voorzien van een onder de meest deskundige leiding geconstrueerden motor. Zooals de tusschenpersonen, die de boot aan mevrouw von Pannewitz hadden verhuurd, mededeelden, had men hun ge meld. dat een hoog gezelschap het water tochtje zou meemaken, reden waarom geen gewone boot, die geregeld verhuurd werd, beschikbaar werd gesteld. Onder de aanwe zigen op de Olympia bevonden zich os. de voormalige Duitsche ketaei. zijn gemalin, Hermine, prinses Kamo, verder consul von BUlow. verbonden aan het Duitsche oonsu- mevrouw von Pannwitz In de andere boot waren de jongere deelnemers aan den tocht verzameld, waaronder de 20-jarige Carin gravin Lehndorff. die gisteren juist 20 jaar geworden was en de heer H. graaf Donhoff. Het gezelschap bestond in het geheel uit on geveer 15 personen Nadat men eenige uren over de plassen gevaren had. begaf men zich dicht bU het dorpje Rynsaterswoude land. Toen men weer aan boord was 1 gekeerd, voer de Olympia regelmatig maar de gehuurde boot was niet m bewe ging te brengen. Deze werd bedieno door den 33-jarigen monteur H Koppers uit War mond. Door tot op heden onopgenélderde oorzaak, ontstond plotseling een ontploffing, waardoor de boot onmiddellUk vlam vatte en gedeelte! Uk uit elkaar sp.oo< De monteur werd, evenals de overigs in-* zittenden, in het water wsltngerd. mderen sprongen zelf in het water. terwUl ook in de Inmiddels toegesnelde werden overgenomen. De monteur Kb de Jongste vergadering van het hoofdbestuur der Christelijk-Hlstori- sehe Unie, waarvan wij In ons blad van gisteren een kort, maar veelzeggend venlagje opnamen, mag en moet de krisis in genoemde party wel be schouwd worden als een feit, waarmede politici van alle richtingen rekening hebben te houden. De offfcieele Unie heeft het beleid der Tweede Kamerfractie b(J de kabl- oetskrisis In 1929 volledig goedgekeurd, en Jhr. W. Röell. die in zijn feestrede bij gelegenheid van het promotiefeest van Dr. De Visser het conflict tusschen Dr. De Visser cj. en de Kamerfractie in laatste instantie uitlokte, volkomen gedesavoueerd. Aan het dagelljksch bestuur der Unie werd zelfs opgedragen. Jhr. Röell te wijzen op het bedenkeiyke van zijn handelwijzl Jegens de Unie en hem tn de gelegenheid te stellen, aan de Unie voldoening te geven. Scherper kan het al niet. Maar het valt zeer te betwijfelen, of Jhr. Röell den van hem geëischten gang naar Canossa zal willen maken; hij weet immers, dat Dr. De Visser volko men aan zijn zijde staat; Dr. De Visser beeft daar In het jongste nummer van het „Nederlandsch Weekblad” heel de monstratief blijk van gegeven, waar hij In genoemd blad schreef: Het Ziekentriduum. verleden jaar gehou den op de Bedevaartsplaats van O. L. Vr. ter Nood te Heiloo. was zoo schitterend ge slaagd en was zoo indrukwekkend, dat on- getwUfeld zeer vele zieken, vurig verlangen opnieuw een dergelUk Triduum bij Maria's Heiligdom mee te maken, een Triduum, dat tegelUk een dridaagsche Ziken--bedevaart is. Ter voorkoming van een te groot aantal zieken op één Triduum, worden er dit jaar twee georganiseerd en wel een op Dinsdag. Woensdag en Donderdag 29. 30 en 31 Juli, en een op Dinsdag. Woensdag en Donder dag. 5, 6 en 7 Augustus Voor het eerste Triduum worden uitge noodigd de zieken van de volgende chies. alphabet isch genoemd Akersloot, As sendelft, Beemter. Beverwyk. Castricum, Heemskerk. Krommenie. Linunen. Purmer- end. de RUp. Schermerhorn Uitgeest. Velsen- Noord. Wormerveer. Wijk aan Zee. en Zaan dam. Voor het tweede de zieken van: Alkmaar, maar. Bergen. Egmond a d Hoef. Heer- Hugowaard-Noord. Heer Hugowaard-Zuid, Heer Hugowaard <H Familie). Langendljk, Oudorp. Rmnegom Schermer. Schoort, Tuit jenhom .Warmenhuizen De zieken van Heiloo zelf worden ingedeeld bU dat Tri duum. hetwelk de minste deelnemers heeft Zooals men ziet, is het Noordzeek anaal als grens genomen. Dit wil niet zegven, dat zieken van andere parochies geweigerd wor den. maar alleen dat de zieke van genoem de parochies de voorkeur hebben: zoolang er voldoende plaats is. worden ook die van andere parochies tcegelaten Voor logies gedurende die dagen is bU elk Triduum slechts gelegenheid voor 10 a 12 personen. Wie zich daarvoor het eerst op geeft, komt bet eerst in aanmerking. De vraag is gesteld of de riekert. die lid van het Zieken-Apostolaat van Bloemen- daal. verplicht zijn ook het Ziekentriduum aldaar mee te maken, en dus niet in Hei loo mogen komen. Dit is geenszins het ge- RadionMHitew van een dak gestort. Gisterenavond tegen »s uur was een ra- dio-monteur bezig een antenne te plaatsen op een perceel aan het Haarlemmerplein te Amsterdam. Door tot nu onbekende oorzaak kwam de man plotseling te vallen. In zijn val sleepte hU een groot stuk steen mede en kwam hiermede terecht op een zonnescherm, waar hU doorheen viel De man is zwaar gewond en bloedend uit neus mond en ooren op genomen. De G. O. D. heeft hem naar het Bin nengasthuis vervoerd en constateerde dat een arm en pols gebroken zijn. Het ledental van het R. K Werklieden verbond bedroeg op 1 April j.L 160 083. Over ’t eerste kwartaal van dit jaar ging het Verbond met 5124 leden vooruit! Het totaal aantal leden der aangesloten vakbonden bedroeg per 1 April 141398 De diocesane bonden telden op dien datum samen 115 029 leden; hiervan waren 96 344 aangesloten by een vakbond en 18 685 niet tevens lid van een aangesloten vakbond. Het totaal aantal bU de gecentraliseerde Katholieke Arbeidersbeweging als lid inge schrevenen bedraagt alzoo 141.398 18 685 160 083. De zieken gelieven zich op te ge- S 1“ 1J-r van hun Parochie of bü den heer C Franken. Stationsweg. Heilo. die de secretaris is van het Comité van Ziekentriduum saldaar. Dc Z Eerw. heeren PatooTs van boven noemde parochies worden vriendelük ver- Gistermiddag ongeveer half vier reed een auto in snelle vaart op den Ringdijk tus schen Lisse en Hillegom. BU een scherpe bocht bleef de chauffeur geen meester over het stuur en vloog over een hoop grind te gen een Uzeren javgpaal aan met he» gevolg, dat de auto op zyde geslagen en van achte ren in het water terechtkwam, terwül de voorwielen om den ijzeren paal bleven ge kneld. Door een schipper en de omwonenden werd dadelük hulp geboden. Het bleek, dat de inzittenden van den wa- -tehoorden tok dienatperMDMl van drie -Lj families, waaronder die van den Dultschen ex-keizer en diens zoon, den ex- kroonprins. Nauwelijks waren de inzittenden van den verongelukten auto, die allen meer oi min der bloedend waren verwond, naar Lisse ver voerd, of drie groote volgauto’s arriveerden waarin zich de voormalige keizer met fami lie bevond. De ex-kelzer deed de wagens da delük stilstaan en liet nauwkeurig inlonnee- ren naar den toestand de- gewonden Door een toevallig zich daar bevindend Duitsch gezelschap en anderen werd de ge heele Duitsche familie en byzonder de ex- kelzer en echtgenoote en ex-kroonprins da delük herkend. Onder luid geroep: „Dat is onze oude baas" werden de hoofden ontbloot en werd een luid hoera aangeheven „Leve de kei zer". Deze vrlendelüke attentie werd door den ex-keizer alsmede door het geheele gezel schap, dat uit ongeveer 25 personen be^ stond, met een groet beantwoord. Na eenig oponthoud ve.dween de keizer en familie in de richting Warmond om zich daar aan de zeilsport te wijden beweging in enkelen Olympia Koppers werd ernstig aan hoofd en handen gewond. HU wist zich intusschen zwemmend naar den wal te redden. Gravin Lehndorfi kreeg eveneens ernstige brandwonden over het geheele lichaam, terwül graaf Donhöff brandwonden aan l'nkerhand en hoofd kreeg Na door dr. Klassmann voorloopig te zün verbonden, werd met de Olympia zoo snel mogelük naar de Spanjaardsbrug te Leiden gevaren. Inmiddels had graaf von Bulow gn eenige der bedienden zich naar het 8t. Eli- sabethsgasthuis te Leiden begeven, waar al les voor de ontvangst van de slachtotters in gereedheid werd gebracht De familie van den Dultschen ex-keizer had zich Intusschen per auto naar Doorn terug begeven. Toen het „Vad." even na de komst van het gezelschap in het St. Elisabethsgasthuls aan kwam. werden de gewonden juist door dr. Leesbergh uit Leiden behandeld. Zooals de ze op een vraag mededeelde, maakten de gewonden het naar omstandigheden goed Graaf von BUlow was zoo welwillend, dit in tegenstelling met de aanvankelijke hou ding van eenige andere leden van liet ge zelschap. waarvan er ongeveer een tiental in het gesticht aanwezig was. het bovenstaande omstandig relaas van het ongeluk mede te deelen. Van de Olympia, die vlak bü het verbrande schip lag. heeft hy het ongeluk van het begin tot het einde meegemaakt. Zoodra wü allen aan boord hadden, aldus ging de heer von BUlow verder, zijn wij zoo snel mogelijk weggevaren, omdat wü bang waren dat de verongelukte boot opnieuw zou explodeeren. Toen de boot aan de Span- jaardslaan te Lelden kwam, stonden de wa gens van den Leidschen Eersten Hu'pdlenst en eenige ziekenauto’s van de firma Dieben uit Leiden reeds klaar om de gewonden over te nemen. De verhuurders van de verongelukte boot kwamen juist uit de ziekenkamer van den monteur. ZU hadden hem nog even kunnen verhooren De oorzaak van het ongeluk vermoedelUk aan kortsluiting te wüten. Toen Koppers, die reeds lang bü deze fir ma in dienst is. bemerkte, dat de motor wei gerde (een nieuwe motor met twee dubbele accu's). wUde hü een nieuwe accu er tn plaatsen en juist op dat oogenblik sloeg de motor uit elkaar. De man is. gelyk gezegd, aan hoofd en handen gewond, maar men hoopt ook hem in het leven te houden. Her- haaldelyk verzekerden de verhuurders ont zet te zün, dat ondanks het feit, dat de beste boot die verkregen kon worden, ter beschik king gesteld was, toch dit ongeluk is ge beurd. In den loop van den avond deden er te Leiden de dolste geruchten de ronde Men sprak zelfs ervan dat er 7 menschee op de Kaag waren verbrand. Hoewel het ongeluk op zichzelf reeds ernstig genoeg is. is het toch waarschünlük. dat geen slachtoffers te betreuren zullen zün. drang „van onder op” in staat zal zijn, uiteindelijk een hereeniging te bewerk stelligen; die drang „van onder op’ zal zóó sterk moeten worden, dat zekere leiders hem niet langer kunnen weer staan. Het geval te echter vooral voorloo pig zeer goed denkbaar, dat de chrte- telijk-hlstorischen na een eventueele liberale afscheiding een eigen partij blijven vormen, al dan niet In antl- revolutlonnaire richting getrokken. Komt een hereeniging van de Unie met de antl-revolutionnalren tot stand, dan opent zich het uitzicht op een nieuwe coalitie. antl-revolutionnalren getoond, heel zelfbewust en op sterke princiepen, met „Tot dusverre heb ik mü noch direct noch Indirect met de pers over dit onderwerp togeLsten. doch nu de heer Tllanus de vrij moedigheid heeft den heer Röell over zijn uitlating mln of meer de les te lezen, is het mün plicht op het onbehoorlüke hiervan te wtjKn. In tegenstelling met genoemden heer, eer k ook in dit geval in den heer Röell diens rondborstigheid en openhartigheid, waar- <MT aUsan bereikt kon worden, dat «te ne wton die over handelingen van Chrtstelük- HWorlschen bü de Jongste crlsis-oplossing hingen, werden weggevaagd. Over wat dien aangaande tot heden In de pers was ge- «chreven. was van de züde van de Chrtete- Ujk-Historischen het stllzwügen bewaard; alleen had „de Nederlander” gevraagd naar den zegsman Nu is het de verdienste van den heer Röell. dat hü diegenen, die daar voor in aanmerking kwamen, genoopt heeft te spreken en wel in het openbaar, geluk de zaak reeds weken geleden voor het fo rum van het publiek was gebracht. Ook hierdoor heeft de heer Röell getoond, een oprecht en degelyk politicus te zün. Iemand, die zoo handelt, staat hooger dan' een beoordeelaar. die mln of meer spottend over Röell’s „geliefde Unie" spreekt.”

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1