ONS BLAD LEEKEPREEKEN r Ov L. FRANKENBERG, Alkmaar N s JORRITSMA R ILf 'Uêff WA S S C H E R IJ 0 aamgifte moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het omgeval DIT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN ZATERDAG 21 JUNI 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 144 VIER f 40 /«x I A udiërttie Wijziging posttarieven Voornaamste qNieuws Ml De Maltezer kwestie Doodelijk ongeluk te Zaandam Witboek van het Vaticaan Oefeningen der marinekustwadit „U wenscht De toestand in de N. R. V. Na den laatsten ■v De ramp in Zuid-Frankrijk n i IR Nummering begint bij Hendrik Johannes van Nijkerk De Minister van Binn. Zaken en Landbouw laat een onderzoek instellen naar de schade JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR iat IIIHHI HOI r SN U M. Voormeer 3, Alkmaar Speciaal in&ericht voor alle fijne goederen Loting voor de militie 1932 er met m n 'X va ndoor Bes! re begrypen. zoon pakje k» VULPENHOUDERS Mont-Blanc. Swan. Waterman, Conklin, enz. 25 gezonken duikbooten zullen thans worden gelicht In het interfiatiunaal verkeer 1 Itó ra De wolkbreuk in Holl. Noorderkwartier SWttt, EEN ALLEDAAGSCH GEVAL V 7. jr i JMKnK) oooni Hóen, jaar Sedert 1921 bedroegen: Te drie 1.7J. beweging ip Bolivia. zoeken Het nieuwe Egyptische kabinet is gevormd. Witboek van he* Invoering van nachtposttreinen. Barometerstand 9 767. vooruit uur Minister Deckers zal ze b(jwonen Het rapport wordt dezer dagen verzonden van 8t r 10^ k NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD met ÏE8! N Minister Deckers zal as. Maandag oefe ningen gaan bijwonen van de marine kust wacht in de omgeving van Egmond aan Zee, Bergen aan Zee, enz. De Minister van Binn. Zaken en Landbouw heeft aan den rijkslandbouwconsulent voor N.-Holland Ir. G. Veenstra te Schagen op dracht gegeven, de schade op te nemen, welke op Donderdag 12 Juni j.l. in de gemeente Ha renkarspel is aangericht door wolkbreuk en hagelslag. l Aan den heer Veenstra zullen nog eenige deskundigen worden toegevoegd, om een lijst op te maken van personen, die schade hebben geleden met opgave van de bedragen. De Maltezer kwestie. Vaticaan. bijeen breuk van been of arm bij verlies van ’n anderen Vinger lector 141008 ra ft en i rende et ter nun s een 26 2 mm 23.8 50.6 275 385 496 29 8 263 195 - De bouw schade zaakt Juni. en en x - Ani. Do- Niet al te vriendelijk kijkt deze koning der vogels en zün antwoord op een vraag zal wel venijnig zijn. De wijze van poseeren heeft overigens iets aantrekkelijks I I BÖRKAD: ralten Ie aa it. n een U een sbUjet e vre et zal aiten- stalon an de n hal- J een ar. Mn n. De sloten. II re- door Vol- De gelden, bijeengebracht voor de slacht offers van den watersnood in Frankrijk» zijn aan den Franschen gezant overgedragen. Hééft het dan zóó geweldig gespookt In die streek? Welnu, men oordeele zélf naar de cijfers! Met den regenmeter van de Rijksland- bouwwinterschool te Schagen ,wordt voordu rend de neerslag gemeten: de maxima van elk f Z. D. H. de Bisschop van Haarlem zal de volgende week geen audiëntie vcrleenen. 10-Jarige knaap door een vrachtauto ©verreden. 1921 op 13 September 1922 op 3 Februari 1923 op 20 September 1924 op 19 Juli 1925 op 10 Septembe: 1926 op 10 October 1927 op 15 Augustus 1928 op 26 November 1929 op 21 September Dr. Höpker Aschoff, die als opvolger van De. Alóldenhaner genoemd wordt zal wei* geren. gens de .Messagero" zal in het begin der volgende week een begin worden gemaakt Gisteren is te ’s-Gravenhage de voor het geheele land geldende centrale loting gehou den voor den dienstplicht voor de lichting 1932. Er werd één nummer getrokken. Bij den loteling. wiens naam in het Am- sterdamsche register correspondeert met dit nummer, vangt de nummering voor de lo ting aan. In de andere gemeenten of ge- meentegroepen vangt de nummering even eens aan bij dien naam, of bij een die al- phabetisch op gelijk niveau staat, dan wel, bij afwezigheid van precies denzelfden naam. bü den onmiddellijk daarop volgenden. Bij de alphabetische rangschikking wordt ook rekening gehouden met de voornamen, terwijl de loting alle ingeschrevenen om vat. Gisteren werd getrokken voor de lichting 1932: No. 4111, Hendrik Johannes van Nij kerk, geboren 9 Mei 1£12. vfajzi gingen per 1 Juli a.s. in de post tarieven in het internationaal verkeer, in het bijzonder met Nederl.-Indie. ^■nNNEMENTENvoor Alkmaar Acentachappen: per week 25 et; ygt kwartaal 3-25; per post, per k—r*ir-l f XM bil vooruitbetaling. BI R zx Gister is aan den Franschen gezant te 's Gravenhage afgedragen een som van 204.389 francs, de opbrengst van de inzame ling ten bate van 'de slachtoffers van de ramp im Zuid-Frankrijk. Alle gelden die in ons land zün bijeenge bracht, vermeerderd met de giften in Ned.- Indië en van de te Parus wonende Neder landers, tot een totaal van meer dan 100.000 gulden, zullen gebruikt worden voor den wederopt uw van het dorpje Albefeullle Lagarde (departement Tam et Garonne) dat dus als het ware door Nederland is ge adopteerd. Een Nederlandsche architect zal het werk aldaar leiden. Aan het eind ran den oorlog zün nabij Pola een aantal Duitsche duikbooten de bemanningen tot zinken gebracht. Messagero" zal in het begin der Iffö&Sr pruimtabak hoor met het lichten der eerste twee duikbooten. Duikers hebben reeds 25 duikbooten waar- genomen, o.a. 5 van 3000 ton, waarvan de meeste onbeschadigd zün. Op Vrijdagmorgen 13 Ji it heeft in 24 uur de regenval bedragen 1285 m.m. of wel 1285 liter per vierkanten meter. Deze geweldigen watermassa's hebben groo- te verwoestingen op de akkers aangericht Vooral in den polder Koetenburg zag men) geen bebouwde akkers meer, maar geleek alle^ op opgespoten land. De greppels waren poh- derslooten geworden en alles bood een troos- teloozen aanblik. De akkers, die nog boven water uitstaken, waren doorploegd door de massa’s water, die er in den vorm van beken overheen moeten zün geloopen. De producten, voor zoover ze niet door hagel zün stukgesla gen er lag hier en daar op sommige plek ken eenige c.M. dtk hagel staan nu te rot ten in het water. Het is een hopeloos gezicht en de bouwers zün met één slag alles kwijtge raakt Het bestuur van den polder kwam reeds in een spoedeischende vergadering bü- een. om plannen voor een steunactie te be spreken. Het onweer heeft vooral ook boven de Züpe gewoed. Daar zijn de boerderijen van de hee- ren Kruüer en Marees afgebrand. Aan hulp- i verleenin* kon met dit qoodweer niet worden gedacht, zoodat alles totaal af gebrand is. De familie Kruüer vluchtte met 5 kleine kinde ren in nachtgewaad naar de buren, een wa termolenaar. alwaar een oogenblik later eveneens de bliksem insloeg en de vluchtelin gen opnieuw een veilig heenkomen moesten onnVon De revolutionnaire Ernstige wending. grootste bezwaar is echter, dat met het streven naar „neutrale” programma's de radio als beschavings middel niet tot haar volle recht laat komen. Wij kennen vrijheid van druk pers en vrijheid van vereeniging en ver gaderen binnen de bepalingen van de strafwet. Is het geen ongehoord en ook onhoudbaar ingrijpen in de bewegings vrijheid, het geweldige communicatie middel van het verkeer door de lucht te beperken tot het uitzenden van mu^k? Wij moeten ten deze eerlijk en onpartijdig zijn. De groot-stedelingen, die te midden van het jachtende leven verkeeren, die eens of tweemaal daags hun dagbladen krijgen op een geriefe- lijken tijd; die vereenlgingen en verga deringen, bibliotheken, meetings en lezingen te kust en te keur hebben, zoeken bij de radio niet allereerst ont wikkeling, maar afleiding in muzikale uitvoeringen. Doch de meer stille be volking van het platteland heeft andere behoeften; voor haar Is de radio als instrument van voorlichting en ontwik keling, van leering en stichting, van het allergrootste belang. En het behoeft zeker geen betoog, dat wij een derge- Ujke voorlichting niet aan een neutraal gezelschap kunnen overlaten. Wij, ka tholieke Nederlanders, die den strijd voor de bijzondere school en de eigen pers jaren en jaren lang gestreden heb ben, kunnen en mogen een zoo machtig wapen als de radio, onberekenbaar nog in haar toekomstige ontwikkeling, niet prjjs geven. Onberekenbaar! Dat is *t wat *t zwaar ste weegt. Wie zal ons zeggen hoever de Gisterenmiddag is te Zaandam op den Westzanerdük ter hoogte der biscuitfabriek „Vioomte” der firma Hildering, de 10-jarige A. Schipper, die per rijwiel op weg was naar het badhuis te Westzaan, onder een auto van den vrachtdienst Purmerend-Haarlem geraakt, waarbü een der wielen hem over het hoofd ging. Toen de knaap deerlijk verminkt werd op genomen. bleken de levensgeesten reads te zün geweken. Het lijk werd naar de kliniek te Zaan dam overgebracht. Den chauffeur treft geen schuld, maar hl! was zoo van streek, dat een collega hem moest vervangen. ADVERTENTIEPRIJS: Van regels LÖ; elke regel meer 0-25. RECLAME per regel 0.75 voor de eerste pagina, voor de overige pagina's 050 rubriek .vraag en aanbod* bü vooruitbetaling per plaatsing t 0.60 per advertentie van 5 regels; Iedere regel meer 0.12 Amsterdam Is een vloer ingezakt, waardoor drie personFn licht werden ge wond. Té Zaandam is een 10-jarige joRgen door een vrachtauto overreden en gedood. Onder Eindhoven is een linnen- en da- mast Weverij gedeeltelijk afgebrand. Schade drie ton. Frankrijk vraagt 5 milliard voor de na tionale verdediging. Tardieu wil desnoods de vertrouwenskwestie stellen. minister van Binn. Zaken en Land* iaat een onderzoek instellen naar de in de gem. Harenkarspcl, veroor- door de wolkbreuk op Donderdag 12 Overdracht van de bijeengebrach te gelden aan den Franschen gezant. De commissie dr. De Visser heeft haar rapport inzake den toestand in de N. R. V. unaniem vastgesteld. Het rapport zal dezer dagen aan het secretariaat der N. R. V. worden toegezonden. BOF ALKMAAR Administratie Ne. 43S Redactie Ne. «33 Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 9.54 uur. AI)« abonné'» op dit blzd zijn Ingevolge de verzekerinzzvoorw«»rd»„ «.zevenen verzekerd voor «en der vdgende ui.keerin8Cn; f 3000.- veriiX “T f 750.- f 250.- «"n^X f 125.- f50-' b«n of Li ca I H Gisteren is de voor het geheele land gel dende loting gehouden voor de militie 1932. De nummering begint bij Hendrik Johannes van Nijkerk. zich kan stooten, óf wel vrijheid voor elke ernstige geestesstrooming. Aanvan kelijk heeft men ook In ons land den eersten weg willen kiezen en velen be treuren ook nu nog, dat dit niet gebeurd is. Men moet zich echter eens de prac- tische uitwerking van dit stelsel voor stellen en zich ook herinneren hoe het heel in den beginne met die pogingen geloopen is. Er moet nu eenmaal een or ganisatie zijn, welke voor de dagelijksche uitzendingen zorgt. Regceringstoezicht en -inmenging is niet uit te sluiten, maar om het geval zoo gunstig mo gelijk te stellen de uitzending kan aan een gemengde commissie van per sonen van allerlei richting worden overgelatcn. Maar: zooveel hoofden, zooveel zinnen. Er bestaat iets derge lijks met de centrale commissie voor filmkeuring. Wat is het resultaat? Dat algemeen geklaagd wordt over de fil men, die, ondanks de keuringscommissie, waarin katholieken en geloovig-pro- testanten zitting hebben, 'nog telkens worden doorgelaten. Slapheid van de betrokken leden? Neen; maar in een commissie kan men niet werken, wan neer men niet weet te schipperen en weet toe te geven. Men moet er van maken wat men kan om erger te voor komen. Doch zulk een compromissen stelsel is niet het beste middel van volksopvoeding. In e.en gemengde radio- commissie zooals ze ook in het bui tenland bestaat kan men niet anders doen dan alles weren, wat bepaalde groepen het liefste nu en dan tot uiting hooren brengen. En bij beslissingen over grensgevallen zal men toch nog telkens bepaalde richtingen stooten. Doch gesteld, het ware mogelijk een uitzending van zuiver neutraal gehalte te verzekeren: is daarmee het vraagstuk dan opgelost? Integendeel! De voor naamste moeilijkheden blijven, moei lijkheden, die ook de aanvankelijke voorstanders van een „nationalen zen der** onder de katholieken en geloovig- protestantsche voormannen deden be sluiten tot oprichting van een eigen omroeporganisatie. Die moeilijkheden zijn: 1ste: de radio komt als bescha vingsmiddel niet tot haar recht; 2de: de beslissingen van een gemengde com missie zijn menschenwerk; zijn afhan kelijk van wisselende personen- en voor al: de toevallig aan het bewind zijnde regeering heeft te veel invloed. Om bij het laatste te beginnen: wanneer men een gemengde commissie zou Instellen, waarin het veto van één lid voldoende zou zijn, om een punt van het program te schrappen, dan voelt men wel dat die programma’s de groote meerderheid der bevolking al heel slecht zouden vol doen. En wanneer men de beslissing bij meerderheid van stemmen laat nemen, dan wordt men geheel afhankelijk van de samenstelling van de commissie, wat practisch zeggen wil, van de regeering, die haar benoemt, of van de organen, die haar samenstellen. In het buiten land beginnen hoe langer hoe meer stemmen op te gaan, die zich tegen een dergelijke werkwijze verzetten. En in ons land, met zijn sterk uitgesproken geestelijke richtingen, zou een derge lijke commissie zich zeker al lang on mogelijk hebben gemaakt. Het men Het Vaticaan publiceert inzake de Mal tezer kwestie een Witboek, dat in het Ita liaanse h gesteld is en onderverdeeld is in drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een uiteenzet ting van het standpunt van het Vaticaan; het tweede hoofdstuk bevat den volledigen tekst van het rapport, aan het Vaticaan uitgebracht door mgr. Robinson, na zün ter plaatse ingesteld onderzoek in April 1929, terwül in het derde hoofdstuk nog 38 do cumenten worden gepubliceerd, welke be trekking hebben op dit geschilpunt. Men verwacht, dat de Engelsche vertaling van dit Witboek Maandag as. gereed zal zün. Dit Witboek is het eerste dat door het Vaticaan gepubliceerd wordt, sedert de publicatie betreffende de Mexicaansche godsdienstkwestie Nu het rapport van mgr. Robinson gepu bliceerd is. blükt het dat deze Pauselüke vertegenwoordiger veel krachtiger termen gebruikte betreffende lord Strickland dan Gasperri in zün nota van den 2den Juli 1929. Volgens ’t standpunt van Robinson valt de geheele verantwoordelükheld voor den crl- tieken toestand op Malta op lord Strick land. Het Vaticaan zet uiteen, dat het bij zijn tegen Strickland gerichte politiek in de eerste plaats geleid werd door dit rapport, liever dan af te gaan op geruchten uit on betrouwbare bronnen. In zün rapport be schrijft mgr. Robinson de politiek van Strickland als ..brutaal” en voegt hier aan toe. dat het onmogelük is alle betreurens- waardige daden van Strickland -op te stellen. Malta, aldus het rapport van mgr Robinson, is ten prooi aan een regiem van terreur en despotisme. Strickland is buiten zün mandaat getreden door geen acht te slaan op de wetten en rechten en de gevoe lens van de priesters en van de katholieke bevolking: de oppositie in het parlement is ontwapend, de pers is de mond gesnoerd, het land verkeert in onrust, de constitutie is in gevaar. Het rapport legt er verder den nadruk op. dat er waarschijnlük verschrik- kelüke gevolgen zullen ontstaan uit de antl- clericale en anti-Maltezer-campagne, die al deze ellende over het kleine eiland heeft gebracht. De pauselüke vertegenwoordiger vestigt de aandacht van het Vaticaan er op, dat Strickland, waar hü ook maar een functie bekleed heeft, onrust heeft te weeg ge bracht. o.a. toen hü gouverneur was van een der Australische Staten, van welken post hü naar Londen werd teruggeroepen. Zoo wijst Robinson er verder op. dat toen Strickland gekozen werd als lid van het Lagerhuis door de Conservatieve Partü te Lancaster, deze partij hem in den adelstand deed verheffen, ten einde van hem af te zün. Het Witboek wordt vocral daütom als be langrijk aangezien, daar slechts bü uiterst zeldzame gelegenheden het Vaticaan den inhoud bekend maakt van de rapporten, uitgebracht door zün speciale vertegenwoor digers ih de verschillende deelen van de wereld. Met ingang van 1 Juli as. treden in het internationaal postverkeer nieuwe bepalin gen in werking, overeenkomstig het op 28 Juni 1929 te Londen gesloten algemeen postverdrag. Tot de belangrijkste wijzigingen, welke op dien datum in werking treden, behopren dc posttarieven in het verkeer met Ned.-Indië. Deze zijn verlaagd en nader vastgesteld als volgt: a. voor brieven tot 20 gram: 6 cent; b. voor akten tot en met 200 gram per zeepost: 6 cent; c. minimumpost der monsters per zeepost 6 cent; d. minimumpos^ der gemengde zendingen per zeepost, indien de zending akt^i bevat: 6 cent indien dc zending bestaat uit mon sters en gedrukte stukken: 3 cent. Het aantal soorten van stukken is met een nieuwe categorie uitgebreid, aangeduid als „pakjes” (maximum gewicht 1 Kg). Het tarief hiervoor is vastgesteld als volgt: a. naar Ned.-Indië. Suriname en Curacao per zeepost tot 250 gram: 25 cent, boven 250 tot 500 gram, per 50 gram 5 cent; bo ven 500 tot 1000 gram voor elke 100 gram 5 cent meer. b. in alle andere gevallen: 7‘j cent voor elke 50 gram, doch voor elke zending onder een afzonderlük adres niet minder dan 25 cent. Voorts is wüziging gebracht in de bepa lingen omtrent postheffing bü aankomst van ontoereikend gefrankeerde stukken. Eveneens wordt de gelegenheid geopend om In het internationaal verkeer gedrukte stukken bü abonnement te frankeeren. Groote hoeveelheden stukken, welke zich leenen voor machinale stempeling, kunnen zonder postverhooging door den postdienst machinaal worden gefrankeerd. Het verrekeningsrecht voor zendingen en paketten bestaat, evenals tot dusver, uit een vast en een evenredig recht. Het vaste recht bedraagt 20 cent per zending, respec- tfevelfjk pakket, het evenredig recht 10 oent voor elke f 20 of gedeelte van f 20 van het verrekenbedrag. Voor postwissels bedraagt het vaste recht 10 cent en het evenredige recht 10 cent voor elke f 20. Het post der paketten per zeepost naar Ned.-Indië is verlangd als volgt: tot 1 kg. 1.25, van 15 k.g. 1.75, van 510 k g. 2.85. I In onzen tijd van sensatie, van zoe- I ken naar telkens nieuwe prikkels, is het I merkwaardig, dat er nu en dan onder- I werpen in de belangstelhng van de pu- I blieke opinie worden getrokken, waar- I over men blijkbaar niet uitgepraat kan I raken, waarvan men nooit genoeg I ichijnt te krijgen. Zoo is b.v. de Radio I al meer dan vijf jaren gemeengoed van I Iedereen. Zoo hebben de verschillende I bevolkingsgroepen in ons land al lan- I gen tijd hun eigen organisatie; wordt I al maanden en maanden gesproken, gc - mhreven, geadresseerd, gedisputeerd I over zendtijdverdeeling, over de wen- I ochelijkheid of het ongewenschte van I een nationalen zender. Het gesprek I over „de Radio” is een alledaagsch ge- I val. Is daarover nu nog iets te zeggen, I wat nog niet gezegd is? Naar de mee- I ning van sommigen blijkbaar wel Im- I tners wij ontvingen de laatste weken I verzoeken om op de manier, waarop wij I In deze rubriek gewoon zijn vraagstuk- I ken-van-den-dag te bespreken, „de Ra- I dio” eens onderhanden te nemen. I Op gevaar af toch werkelijk geen I woord nieuws in deze materie te kun- I nen zeggen, willen wij aan de vraag I voldoen. Het feit dat wij de ontwikke- I ling van het radiowezen van den aan- I vang af met belangstelling gevolgd I hebben als een wonderbare nieuwe I vinding van onzen tijd met bijna on- I uitputtelijke ontwikkelingsmogelijkhe- I den; doch dat van den anderen kant I geen enkele omstandigheid ons een par- I tijdig oordeel kon opdringen, stelt ons I in staat om de heerschende meenings- I verschillen ovc- de radio-uitzending in I alle kalmte, ob. actief, zonder eenig voor oordeel te bekijken. I Welke zijn die meenlngsverschillen? I Naast den officieel gesanctioneerden I toestand van verdeeling van den zend- I tijd en van de uitzendingsmogelljkheid I tuBschen vier groote omroepvereenlgin- I gen (een neutrale, een socialistische1 I êen protestantsche en een katholieke) I blijven velen nog vragen, waarom in I ons landje zulk een scheiding tusschen I luisteraars en zulk een versnippering I van krachten noodig is. In heel de I Wereld heeft men de zaak geografisch I opgelost. In Duitschland heeft men een lender in het oosten en een in het I westen; in Frankrijk een in het noor- I den en een in het zuiden enz. Het kleine Nederland, dat zou kunnen volstaan I met één zender, zet er twee dicht bij I elkaar en verdeelt de luisteraars in I verschillende groepen. Waarom nu niet I één groote omroepvereeniging gesticht, I die den luisteraars in het binnenland ’t I allerbeste zou kunnen geven en met het I buitenland zou kunnen wedijveren? I Muziek is toch muziek; een opera een I opera, of men die door middel van een I neutrale, een roomsche of een socialis- I tische omroepvereeniging hoort! Is er I >1 niet genoeg verdeeldheid? Waarom I nu ook weer op radiogebied? Nergens in I de wereld vindt men zulk een verdeeld- I heid en versnippering als bij ons. En bij de radio moet dat op geldverspilling uitdraaien naast de zekerheid, dat door de verdeeldheid lang niet het beste wordt bereikt, wat mogelijk ware ge weest.... I Laten wij dit laatste argument ter tijde. Zulk soort „bewijzen” worden ge woonlijk aangehaald, als men geen be tere meer heeft. De practijk logenstraft hier bovendien de redeneering. De Ne derlandsche uitzendingen behooren tot het allerbeste, wat in de lucht te hoo ren is. En dat is voor een deel zeker aan de onderlinge concurrentie te dan ken. Strijd verdeelt/ wel, maar staalt ook en houdt sleur en verslapping tegen. Sterker is de opwerping: waarom nu^ ook weer in de lucht verdeeldheid? Was het niet mogelijk geweest althans de radio neutraal te houden? Er is toch op velerlei ander gebied gelegenheid om van verschillend inzicht te getuigen? Laat men daarvoor de pers en de ver- gaderzalen gebruiken! In die opmerking schuilt een kern van juistheid. En toen de radio nog in, opkomst was, zijn er ook in ons land vele vooraanstaande mannen, ook on der de katholieken geweest, die het standpunt huldigden: laat de radio enkel voor ontspanning en vermaak, Voor muzikale uitzendingen dienen; ook, z°o men wil, voor populair wetenschap pelijke voordrachten. In ieder geval is er toch dagelijks wel een program sa- ®en te stellen, dat iedereen voldoet, sender iemand te stooten. Wat hier wordt voorgesteld is in zeker opzicht een ideaal. En idealen zijn nu eenmaal in dit ondermaansche niet te Ter*ezenlüken. Men moet van tweeën éen kiezen: óf wel uitzending van zeer beperkten om vang waaraan niemand j radiotechniek nog uitbreidt, welken in vloed dat wonder van menschelüke vin ding in ons toekomstig leven zal heb ben? Niemand, ’ciie het weet. Maar bij deze onzekerheid is de veiligste weg zekerheid te nemen over het gebruik. Hadden de katholieken in ons land een eeuw geleden geweten, welk een vlucht de dagbladpers zou nemen, zij zouden het Algemeen Handelsblad, gesticht door een Amsterdamschen katholieken koopman, niet in liberale handen heb ben laten gaan en van den beginne af een eigen pers op peil hebben gehou den. Wat zou dat een geld, een moeite eneen af val hebben bespaard! Is het nu niet veiliger, dat wij door de historie geleerd met de radio van den aanvang af ons veilig stellen? Welk een ontzaglijk nut kan een eigen katholieken radio-omroep niet stichten! Wij zwijgen nu van het positieve nut: kerkdiensten, vastenpredikaties, ont- wikkelingsvoordrachten iri Roomschen geest, kinderuurtjes e.d. Wie zal verder zeggen, hoe vele niet-katholieken voor h?t eerst met ons Roomsche leven door de radio kennis maakten en met inge wortelde vooroordeelen braken? Doch vooral: hoeveel kan een sterke katholieke radio-omroep niet tegenhou den! Wat velen wenschen, dat n.l. de radio niet misbruikt wordt voor propa ganda van allerlei geestesstroomingen, wordt juist het best door het in Neder land toegepaste systeem bereikt, al thans qp den duur. Nu houden n.l. de verschillende omroepen elkaar in evenwicht; zijn zelfs wettelijk tot sa menwerking verplicht en zullen ieder voor zich zooveel mogelijk streven naar een program, dat een zoo groot moge lijk getal luisteraars bevredigt. Het ge vreesde sectarisme wordt daardoor op den duur juist tegengehouden. In een tegengesteld geval loopt men kans óf wel een slappe uitzending te krijgen, die veel gaat lijken op een gramofoon; öf wel een liberalen omroep, die vrij moedig groen en rijp door de lucht laat klinken, en daardoor als beschaving»;, .middel hetzelfde wordt, wat de zooge naamde neutrale pers en de neutrale school was en nog is. Ziedaar een nuchtere en zakelijke uiteenzetting. Laten de Roomsche voor standers van een „neutralen zender” dit alles eens kalm overwegen, om tot de conclusie t» komen, dat de stichting en krachtige organisatie van een eigen katholieken radio-omroep een daad van wijs vooruitzien is geweest. HOMO SAPIENS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1