ONS BLAD i Lslecht weer NA EEN) WARMEN ZONDAG J --- ONS Hl. ATI Ki L. FRANKENBERG, Alkmaar Noord Hollandsch Dagblad GRATIS ZIJ, a I AANGIFTE moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ohgeval -J EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 145 VI£R f 750 f 250 Voornaamste c^Cieuws UBERALE OPLEVING?' EVERSHARP-POTLOODEN, goud, zilver, alpacca, emaille De revolutionnaire leider gevlucht De zuigelingen-sterfte te Lübeck Talrijke verdrinkingsgevailen De Maltezerkwestie De regeering niet afgetreden Amsterdamsch koopman bestolen De wraak va neen omroeper Boerderijen verbrand PAYGLOP 3 Nog goed afgeloopen r Een vuurbal Voorst tot Voorst l I I to 1 De opstand in Bolivia bedwongen Verschrikkelijk ongeluk met een motorboot abonneeren, ontvangen de nummers tot 1 Julia.s Heldhaftige reddingspogingen eener moeder MAANDAG 23 JÜNI 1930 De „Graf Zeppelin*' maakt een onvrijwillige vlucht JOH. LAUWERS Barometers Thermometers I die zich thans op het DE DIRECTIE DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN Het Zuiderzee-vraagstuk De Graf Zeppelin te Berlijn J. J. G. baron van Courses te Duindigi Britsch vliegtuig in België verongelukt 9> Z=- to* Stüzing der ziektegevallen Avonturen in West Nieuw Guinea. Vele gevallen van verdrinking. Het hevige onweer van gisteravond. Voor frs. 300.000 aan edelsteenen Het Maltezer kabinet is niet afgetreden. De revolutie in Bolivia is geëindigd. Omdat hü ontslagen was 7 de Een omroeper 1W ij t Barometerstand 9 uur vjn.: 760. Vooruit, I ALKMAAR v oreert de „Nieuwe Rotterdam- overweg Acht personen te water I lezers zijn te zijn ige- Aarle-Rlxtel schade I der boort*. 7 I 1 1 c a Ernstige onlusten te Bombay honderden gewonden. 1 a i. De „Nieuwe Rotterdamsche Courant” voorspelt een liberale opleving in Neder land. De vrijzinnige partijen, saamgegaard in den Vrijheidsbond, zijn dat erkent bet blad Jaren lang in de versukke ling geweest: de taak der liberale partij was in Nederland „tijdelijk afgebroken”; aij, die liberaal voelden, stemden niet yberaal, en de redactie klaagt: 6 Kerculesprijs: Pril over 2100 Meter. 1. Ai 2. Vegrana, eig. Stal C. BLIKSEM INGESLAGEN Bij een hevig onweer sloeg om half 8 gis teravond de bliksem in de boerderij van den laiMbouwer Terljken te Beek en Donk. De brandweer was spoedig met een handspuit ter plaatse. De boerderij brandde echter tot den grond toe af. Het vee kon in veiligheid worden gebracht. bij een ongeval met doodelitken afloop het i een waar- De crisis aan het Ministerie van Financiën in Duitschland nog niet opgelost. Tocht van de „Graf Zeppelin” naar Ber lijn en Hamborg. Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 9.54 uur. /tén opleving ar te nemen, ■tie. den Vrij komen Volgens offlcleele berichten uit La Paz is de orde In Bolivia hersteld. De revolutionnaire leider Hino Josa is naar Argentjjnsch gebied gevlucht. AD VERTENTIEPRIJ S regels /l.Mjielke regel RECLAME per i-S In Friesland komen bosch- en heidebranden voor. 9 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS jtr kwartaal, voor Alkmaar ft.. vssr bulten Alkmaar f L85 Met Geïllustreerd Zondagsblad ƒ0.60 hooger De Centrale Commissie voor Bezuiniging en het Zuiderzee-vraagstuk. Hier verraadt de liberale redactie nog eens ten overvloede, dat er een nauw verband bestaat tusschen A. V. R. O. en Jiberale gedachte”. Dit terloops. Het blad vervolgt: doch door het gezamenlijk optreden van de Overschiesche politie en brandweer wist men het vuur te blusschen en* tot den hooiberg te bepalen. De zich in de nabijheid bevin dende woningen en schuren liepen geen schade op. Later op den avond dreef de bui over Rotterdam, doch het bleef bij enkele donderslagen en een korten hevigen slag regen. Ongelukken kwamen hier niet voor. De uitslag der verkiezingen in Saksen Groote overwinning der nationaal-socialisten. Lijk opgehaald Gistermiddag is uit de Wijnhaven te Rot terdam opgehaald het lijk van den 56-jarigen vtechdrager A. H.. gewoond hebbend in het Hang. Ongeveer 10 dagen geleden werd de man uit zijn kosthuis aldaar vermist. Het lijk is naar de Algemeene Begraafplaats op Croos- wijk overgebracht. De toestand van baron Van Voo, *t Voorst is steeds vooruitgaande. De toestand vooruitgaande De toestand van den oud-voorzitter Eerste Kamer den heer J. J- G. Baron van Voorst tot Voorst is la1'” ae De patiënt heeft rustige nachten en weinig Van 1— meer f 0-25- regel f.W tmt de eerste pagina: voor de overige pagina’s f 2M- RLBKlLK „VRAAG EN AANBOD bü vooruitbetaling per plaatsing /».S» per advertentie van 5 regels; iedere regel meer ƒ0.12 Tegen verwachting arriveerde het lucht schip „Oraf Zeppelin” op zijn nachtelüken tocht reeds te middernacht boven Berlijn. De „Zepp” zette hierna koers in Noor delijke richting en kwam op een tocht via Neustrelitz, Waroemunde en Stralsund te Kopenhagen aan. Zondagmorgen, even na 7 uur, werd het luchtschip te Berlijn-Staken gesignaleerd en reeds vrij kort daarna was de landing aan den ankermast op het vliegveld vlot ver- loopen. Duizenden menschen waren getuigen van de landing^ Tneridr Eckener uit het luchtschip stap- it de menigte hem een enthousiaste Levemj.nge Keheele ongmehiktheid tot werken door •rmen. beide beenen of beide oogen bil verlies van anderen vinger Een Reuter-bericht uit Port Moresby, de hoofdstad van het Australische territoir Pa poea op Nieuw-Guinea, meldt omtrent een ongeluk met een motorboot waarbij 16 men schen om het leven kwamen, dat de ma gistraat Berge, zijn vrouw en vier kinderen met 23 inlanders waren uitgevaren met de motorboot, die een heel eind van de kust in een hevigen storm geraakte waardoor het stuurgerei onklaar werd en de boot omsloeg. Berge en eenlge kinderen, die zich in de kajuit bevonden, verdwenen met de boot in de golven, terwijl de overige opvarenden in zee geworpen werden. De inlandsche schipper en een andere zee man zagen. *hoe de moeder een dochtertje vasthield en met de golven worstelde. De moeder slaagde er eindelijk in een luik te bereiken en hield het kind vier uur lang vaat, terwijl de inlanders hen op het luik hielden. Een groote golf rukte ten slotte het kind los uit den greep van de moeder. De inlan ders hielden de moeder nog vijf uur boven water, tot zij eindelijk land bereikten. Twaalf inlanders slaagden er in naar de kust te zwemmen. Het lijk van het meisje spoelde later aan. maar tot dusver is er geen spoor van Berge, zijn drie kinderen en elf inlanders. Bij de werken tot afsluiting der Zuiderzee stond de behoefte aan commercieele leiding niet zoozeer op den vóórgrond, daar deze werken in de eerste plaats een technisch vraagstuk vormden. Bü de inpoldering daar entegen, die uit technisch oogpunt eenvoudi ger Is dan de afsluiting, treedt het commer cieele element veel meer op den voorgrond en thans bestaat nog de gelegenheid de or ganisatie bü dit gewüzigd karakter te doen aanpassen, zonder dat dit zelfs tot onder breking van de werkzaamheden zou behoeven te leiden. Wat wij ons voorstellen is een onderne ming tot het droogleggen en in cultuur bren gen van de Zuiderzeepolders; een onderne ming, die gegoten zal moeten worden in een nader vast te stellen bedrijfsvorm, doch die niet moet worden opgezet als een ambte- lüke dienst of organisatie. De leiders der onderneming moeten over een groote mate van zelfstandigheid beschik ken, evenals dit bü een particulier bedrüf het geval is en aldus steeds met bekwamen spoed beslissingen kunnen nemen, hetgeen een ambtelüke organisatie niet toelaat. Hun ne bevoegdheden worden bepaald door de wet en beperkt door de gelden, welke de Staten-Generaai toestaat en waarvan zü ge regeld rekening en verantwoording moeten afleggen aan den Raad van Toezicht, even tueel te vormen uit den Zulderzeeraad. De juridische vorm van deze te stichten Zulderzee-ondememlng zalnog nader te overwegen zün. Wellicht kan het Staatsmjjn- bedrüf Wér eenigszlns als voorbeeld dienen. In elk geval moet voorop staan de eisch. dat de organisatie zoodanig zü, dat het ver- antwoordelükheldsgevoel voor den goeden commercleelen gang van zaken bü de directie tot het uiterste gespannen bljjft en zü ander- züds de vrüheld van beweging houdt, die haar het dragen van die verantwoordelijk heid practisch mogelük maakt. Onhandig landingspersoneel of te sterke wind Na een vlucht bovet. Mecklenburg en Slees Holstein bewoog de Zeppeling zich gistermiddag om 3 uur boven Hamburg, om tegen 5 uur vlot te landen. Terwijl de passen van de passagiers gecontroleerd werden, vol trok zich een onverwachte gebeurtenis. Ge durende de ontvangst van manschappen en officieren verhier zich plotseling de achter steven van het luchtschip. De boeg werd ook opgeheven en 't kwam tot een onvrijwillige start, waarbü kapitein Lehmann en de pas sagiers op het vliegveld waren en landings personeel In het luchtschip. De „Graf Zeppe lin" kruiste langen tüd boven de havens én de stad en om half 6 werd geseind aan de vlieghaven dat nog geen tweede landing kon plaats hebben. Het staat nog niet vast of de onvrüwlllige vlucht te wüten is aan het landingspersoneel of aan den sterken wind. Onderhandelingen met Gandhi, om een einde aan de onlusten tn EngelschIndië te maken. „Er valt in gansch het land van de liberale gedachte wst Over de liberale partü-organ Jka beidsbond, Is een frtesche wind waaien, en ook de jongeren, die in de libe rale gelederen langzamerhand schaarsch begonnen te worden, zien gelukkig ver- schijnsel de noodzakelijkheid in, den strijd tegen anti-Ilberale overheidsmaatre gelen aan te binden”.... „De onbillijkheid en het nadeel van de Winkelsluitingswet heeft op oeconomisch terrein, het schandaal van de verdeellng van den radio-zendtüd heeft op geestelük gebied de liberale gedachte wakker ge schud”.... Volgens een door den gezondheidsdienst uitgegeven bulletin is het aantal ziektegeval len tengevolge van de Calmette-behande- ling tot 94 gestegen, tegen 85 op Woensdag JJ. Zooals bekend, waren tot 26 April 246 zui gelingen met het z.g. Calmette-preparaat ge voed. Naar thans is komen vast te staan, hebben ria 26 April nog vijf zuigelingen de Calmette-voeding ontvangen. Te Brussel is een Amsterdamsch koopman voor 300.000 fres- aan edelgesteenten bestolen. Weet u: dergelijke afschuwlijkheden lijn in de verschillende liberale partijen nooit voorgekomen! Maar, a propos, hèt zal nu allemaal anders worden: NOODWEER BOVEN ZWOLLE Gisteravond omstreeks 10 uur woedde een hevig onweer boven Zwolle en omgeving. De bliksem sloeg in bü een landbouwer in Mas tenbroek, gemeente Zwollekerspel. Onmid- dellük werd de brandweer gealarmeerd. De boerderü brandde echter tot den gond toe af. Knaapje verdronken Gisterenmiddag waren in de Koningshaven nabü de Koningtnnebrug te Rotterdam eenlge kinderen aan het spelen, toen plotseling de 4- jarigë Harrie Meyer uit de Feyenoordstraat van den kant gleed, in het water viel en in de diepte verdween. De politie, die onmiddel- lük gewaarschuwd was, slaagde er eerst na vüf uur dreggen in het lükje van dit knaapje op te halen. Het werd naar de ouderlüke wo ning vervoerd. bij verlies van een f 50 duim of wiisvinre' De berichten, melding makend van het af treden van het ministerie, missen allen grond, naar later geseind werd. Het hardnekkige gerucht doet op Malta de ronde, dat op Malta weer het Engelsche re giem zal worden ingevoerd, dat wordt toege past in de koloniën, voor een periode van twee jaren, zoodat dientengevolge het auto noom regiem zou worden afgeschaft. Bjj een motorboot-ongeluk op Nieuw» Guinea zjjn 16 personen omgekomen. ,,De liberale partü, eenmaal gangmaak- rter der sociale beweging In Nederland, te langen tijd op den achtergrond gedrongen door partijen, die, om de woorden van wij len prof, van der Vlugt te gebruiken, als goede „democraten" het volk het hof heb ben gemaakt, zonder dat dit volk bemerkte voegen wij er aan toe hoe handige propagandisten over zün rug naar boven klauterden.” De Centrale Commissie voor Bezuiniging vanwege de Ned. Maatschappü voor Nüver- held en Handel, heeft In de onzekerheid om trent de flnancleele uitkomsten van de droog making der Zuiderzee, welke vooral In den laatsten tüd herhaaldelük te gebleken, aan leiding gevonden dit vraagstuk met deskun dige medewerking nader onder de oogen te zien. Hare bevindingen zijn neergelegd in het Junlnummer 1930 van „Maatschappü-Be- langen." Die beschouwingen voeren tot de volgende conclusies: Noodlg te het, dat de aangelegen heid der verdere inpolderingen nu in haar geheel grondig en principieel onder de oogen wordt gezien. Voorop staat de noodzakelükheld van een zoo betrouwbaar mogelüke raming op grond vafi de nieuwste gegevens. Baten en lasten zullen daarbü tegen elkaar afgewogen moe ten worden, waarbij op den vóórgrond de gedachte dient te staan, dat de verdere wer ken geheel als commercieel bedrüf worden opgezet. Eerst wanneer gebleken te, dat bü een wüze van uitvoering als hier bedoeld, de directe en Indirecte baten van de ver dere Inpolderingen de te verwachten lasten rechtvaardigen, besluite men tot voortzetting van de werken. Deze voortzetting dient dan te geschieden in den vorm van een zuiver commercieel bedrijf. In zulk een bedrüf kan en zal in de allereerste plaats gelet worden op heUevenrticht tusschen lasten en baten: gedurende den geheelen gang van werk zaamheden zal er steeds aan gedacht moe ten worden, dat de baten van straks de uit gaven van heden rechtvaardigen moeten. Het geldt hier een grootsche onderneming met ver strekkende gevolgen op velerlei ge bied, en die veel meer omrat dan een ge woon waterstaatswerk, irraor bü een mlllloe- nenzaak als waarom het ‘der gaat moet boven de techniek de economie, boven de technische, de commercieele leiding staan. Het beste technische werk zal aan waarde Inboeten, indien het economisch resultaat daarvan een groot financieel tekort oplevert. Zeker geldt dit voor het groote inpolde- ringswerk van de Zuiderzee, waarvoor bü diverse ramingen vroeger steeds een voor- deelig saldo voor den Staat becijferd werd. Het omslaan van een batig saldo in een groot tekort beteekent, dat millloenen uitgegeven worden, welke bij meer economisch beleid voor ander nuttig werk beschikbaar geble ven zouden zün. Hjj kon niet zwemmen Gisterenmiddag voeren de 18-jarige kap persbediende H. v. d. Velden, die woonde aan den Schoonenbergerweg te Rotterdam, met zün 26-jarigen broer en een zuster in een bootje op de rivier, de Nieuwe Maas. Van de twee broers, die gingen zwemmen, was de jongste die kunst evenwel niet machtig. Op een gegeven moment verdween hü in de diep te om niet meer boven te komen. Blijkbaar te hjj in een z.g. put geraakt en verdronken. De Schledamsche politie heeft anderhalf uur vergeefs gepoogd het lijk op te halen, daarna de Rotterdamsche Rivierpolitie, doch evenmin met succes. Noorsche zeeman verdronken Gistermiddag is de 30-jarige Noorsche zee man M. J. Christoffersen, tüdelük verblijf houdend in een logement aan den Schledam- schen tüd te Rotterdam gaan zwemmen in de Leuvehaven. De man is plotseling in de diepte verdwenen en verdronken. Na gerul- men tüd dreggen is het de poliae gelukt het lijk van den man op te halen. Het te naar de Algemeene Begraafplaats op Crooswijk over gebracht. Na een vrij warmen Zaterdag verraste de Zondag door een onaangename zwoelheid. Er was veel waterdamp in de lucht en daarom was het ook zeer drukkend. Dat het in de hoogere luchtlagen ook al niet pluis was, be wezen de witte, wolkentorens, die zich met scherpe spitsen opstapelden. Er kwamen er den heelen dag en er gingen er. Tegen den middag begon de radio te bewijzen, dat er ontladingen hoog boven ons waren en tegen den avond werden de wolkentorens en wol kenbanken grooter en donkerder van kleur. Het rommelde in de verte, büna onafge broken. Tegen zeven uur werd het donker en een donderbui, die in het Noord-Oosten htog en die door de zonnestralen koper kleurig getint was, dreef langzaam voorbü. meldt de „Courant” uit Amsterdam. Uit Westelüke richting kwam een haasti ger bui aan met donkere tot flarden gerukte wolken en strepen en toen stak er plotseling een felle wind op. Het stof dwarrelde door de straten en in de nieuwe wüken was het een woestijnwind, die het heete zand hoog opjoeg. In allerijl werden ramen en deuren gesloten. Inmiddels kwam ook nu weer uit, dat don derbuien zich boven Amsterdam niet op hun gemak gevoelen. Inderdaad is onweer boven de hoofdstad in zekeren zin een zeldzaam heid. De buien dreven langs elkaar heen en gingen zich met bekwamen spoed elders ont lasten. Vennoedelük heeft het in de buurt van de Zaan of van IJmulden flink geon weerd. Het Is niet onwaarschünlük. dat blü- kens eenlge knlpperingen in het electrisch licht, dien kant uit een der 50.000 volt bo venleidingen werd getroffen. Dat was om streeks 8.15. Later tegen kwart voor negen kwam een nieuwe dreigende bui op OosteliJte—- dam aan. Daar het ietwat donkeraer was ge worden was het licht zichtbaarder. Eenlge vrij krachtige donderslagen kondigden aan, dat het onweer dicht in de buurt van de hyj- zenzee kwam, doch even later schoof het langs onze stad, vermoedelük Noord-Holland in. Ditmaal ging het onweer vergezeld van regenval. Een half uur later was de bul al weg en manifesteerde zich slechts door, flauwe flinkkeringen aan den horizon. Boven een groot deel van Kennemerland, vooral boven Velsen, ging het onweer ge paard met geweldige regen- en hagelbuien. Gedurende ongeveer een kwartier vielen op sommige plaatsen hagelsteenen zoo groot als duiveneieren. In IJmulden en Velsen stond- den op sommige plaatsen de straten geheel onder water, doordat de riolen door de ha gelsteenen en de afgeslagen bladeren ver stopt waren geraakt. In vele huizen kwam het water binnen stroomen. Vele te veldé staande gewassen in de omstreken zün over een groote oppervlakte totaal vernield, zoo dat land- en tuinbouw groote schade leden. Te den' Haag te een bende chanteurs <"**- maskerd. bijeen breuk ven f 40 been of arm De .Jndépendance Beige” meldt volgens een B. T. A.-bericht uit Brussel, dat een Am- sterdamsch koopman bü de aankomst van een sneltrein uit Parüs aan het, Zuiderstatlon voor een bedrag van 300.000 francs aan JU- weelen is ontstolen. Twee jongens bü het zwemmen verdronken. Zaterdagavond te ongeveer half acht gin gen drie Jongens van ca. 17 jaar te Lith in de Maas zwemmen. Een man, aldaar aan het visschen zünde zag plotseling, dat de jongelui in levensgevaar verkeerden en schoot onmid dellijk te hulp. Het mocht hem gelukken een der drenkelingen, zekere Rpnri Meyntjes te redden, doch de twee andean verdwenen In de diepte. Inmiddels werd hulp geboden door een voorbüganger, een uitstekend zwemmer, die er in slaagde de belde anderen op het droge te brengen. Dr. Schretlen en dr. C. Hilliris Lambers waren spoedig ter plaatse en pasten kunst matige ademhaling toe. Hun pogingen om de levensgeesten op te wekken bleken echter zonder succes. De twee verdronken knapen, Nico Schouten en Theodoor van der Sluys, waren beiden de oudste zonen van groote ge zinnen. rovatle.’ Hü w^?Ü verwelkomd namens het ge meentebestuur door dr. Scholtz, terwül mede aanwezig waren - vertegenwoordigers van het Ruk en Pruisen. Dr. Eckener begaf zich met zün gasthee- ren naar het stadhuis, waar hü zün naam zette In het Gouden Boek der Stad. Nadat de „Zepp." de noodige brandstof had ingenomen, alsmede waterstofgaf, ver trok de Zeppelin om 0 uur 13 naar Ham- burg. De leiding berust bij kapitein Lehmann. In totaal bevinden zich 31 passagiers aan boord. e oen voet of een ook Een omroeper van de „Mitteldeutsche Rundfunk A.G.”, aan wien tegen 1 Juli de dienst was opgezegd, heeft van de gelegen heid gebruik gemaakt, om, na de nieuwsbe richten te hebben omgeroepen, propagahda te maken voor de communistische partü- Hü besloot de uitzending met den uitroep: „Stemt op lüst 3, de communistische partü!” Toen hü dit voor de derde maal wilde herhalen, brak de directie de uitzend :ug af cn maakte haar verontschuldiging tegenover de luisteraars. „Het liberalisme aal het volk weer grond onder de voeten verschaffen. Wordt een ruim perspectief geopend, dan zal een nau wer contact met breeder lagen der bevol- JUng niet kunnen ultblüven.” De uitslagen van de Zondag alhier gehou den courses lulden als volgt: 1 Holland!*-prijs: Prüzendraverü 4e klas se over 1700 Meter. 1. Sir Keririgan, eig. G- J. van den Elshout, 2. T. Makista, eig. J. Vrülandft. 2.Hypathiaprijs: Ren op de vlakke baan over 1350 Meter. 1. Pommard, eig. G. du Ry van Beest Holle. 2. Ad Gloriam, eig. Jhr. C. Repelaer. '3. HelenaprijsPrüzendraverü 2e en 3e klasse over 2100 Meter. 1. Queen H., eig. A. Vringer. 2. Remplacante, eig. N. v. Leeu wen. 4. PippodromeprüsPrüzendraverü 3e en 4e klasse over 2100 Meter. 1. Prinses Dulutti, eig L. Ensing. 2 .Trotteur, eig. E. van Za- linge. 5. HortensiaprüsRen op de vlakke baan over 1800 Meter. 1. Tulliseumoy. eig. W. Jochems. 2. Un. Tel, eig. J. G. van Maas- dük. - ‘raverü ie klasse eig. F. Lebret. tisch zijn, als gehoorzamen ttando. Wat het liberale blad tracht te doen gelooven: ’t is allemaal veel te mooi om waar en de historische feiten bewijzen het tegendeel. Daarom ook zal de gekoesterde hoop op een liberale opleving niet In vervul ling gaan. De Nederlandsche kiezers weten, hoe en wat het liberalisme is, en zij hebben grondig afgeleerd, liberaal te stemmen. De Winkelsluitingswet en de A. V- R. O.-rel zullen daarin geen verande ring brengen. Het aftreden van de Poolsche regeering geëtechL De redactie is vol goeden moed, want bet liberalisme is toch maar je ware! De rechtsche partijen hebben niets eigens: alleen aanvaarden „de broe ders” van rechts in ruime mate baan tjes uit handen van de regeering „het eenlge resultaat van hun over macht In ons politieke leven is, dat al hetgene, dat ons volk verdeelt, op poli tiek en godsdienstig .terrein wordt be voorrecht boven wat ons volk veree- nlgt;” het liberalisme is algemeen, In tegenstelling met het katholicisme, dat ofschoon zijn naam „algemeen heid" beteekent exclusivlstisch is; alleen het liberalisme komt op voor heel het volk; het liberalisme alleen ts onpartijdig in wetgeving en bestuur; het liberale standpunt alleen kent maar rechtvaardigheid en algemeen be lang.... Zoo mer”. Is het allemaal niet veel te mooi om waar te zijn? Wie hebben er ooit schandelijker- partljdig de baantjes verdeeld dan Juist de liberalen? Waarom anders tamboureeren de li beralen zoozeer op de nationale een heid, dan omdat zij daarin hun partij- lusten denken te kunnen botvieren? Wordt de „algemeenheid” van het li beralisme niet duidelijk aangetoond door het feit, dat het praktisch maar een enkelen stand vertegenwoordigt en dus in de volksvertegenwoordiging nog maar weinig stemmen behield? Al het overige fraais, dat het liberale blad ons voorhoudt, is alleen maar te verklaren uit den alouden liberalen waan, dat de liberalen de natie al- „het denkend deel” thans minstens daarvan zijn. De menschen mogen gerust zoo genadig betoonen de liberalen zich wel katholiek of protestant of socialis- ze maar beginnen met te aan het liberaal com- Gtetermiddag omstreeks drie uur is in het Merwedekanaal op de hoogte van de Dle- merlaan een motorboot overvaren, waardoor acht personen te water geraakten. De Wfestuurder van de motorboot voer naar een kano, waarin twee dames zaten. Zwemmende jongens in het Kanaal hingen aan deze kano om haar om te trekken. De schipper van de motorboot was op dat oogenblik niet oplettend en werd overvaren door de stoomboot „Koophandel”. De motorboot kantelde en had een gat in de boeg. Door zwemmers en burgers, die aan den wal liepen, zün alle acht dadelük gered. Zü werden met een auto en een wa tertaxi naar huis gebracht. AD* «bonné’» op dit blad zijn ingevolze de verxekeringrvoorwaardeD f 4nnn ,3oo°- f 750- SXKTSIX 1250- -TSS-S1125-. gfjKRAV: HOF 6, ALKMAAR yMefoon: Administratie No. - BedacUe Nb. 633 Te Rotterdam pakten zich tegen den avond eveneens donkere dreigende onweerswolken samen. Het eerst ontlastte de bul zich boven de rand-gemeenten. Omstreeks 7 uur sloeg te Overschle aan den Achterdük de bliksem in een hooiberg van den arbeider Suiker. Weldra stond de hooiberg in lichte laait, Bü drooglegging en tanolderinc het commercieele voorop! Een be drijfsvorm met zelfstandige leiding noodlg Een door twee Engelsche toeristen ge huurde vllegboot is Zaterdagmiddag te Oostende bü bet opstügen tegen een dak gevlogen en verbrüzeld. De piloot en eerJge toeristen, onder wie een oorlogsverminkte zonder beenen, werden gewond, echter alleen de piloot zeer ernstig. Een vrouw, die in een belendend huis werkte werd door den staart van het toestel getrotfen en liep een schedelbreuk op. Boven Aarle-Rixtel barstte gisteravond tegen 8 uur een hevig onweer los. Plotse ling kon men boven den tuin van de R. K. Pastorie een grooten vuurbol waarnemen van wel acht meter In doorsnede. Boven het struikgewas spatte de bol uiteen en richtte daardoor geen noemenswaard ige aan. Door den hevigen regen, die met het on weer gepaard ging, liepen vele veldgewassen bSangrüke schade op. Veel rogge, haver en aardappelen sloegen tegen den grond. Te ongeveer 12 uur vannacht was het onweer uitgewoed. IN HET NOORDED VAN NOORD-HOLLAND Gisteravond ontlastte zich boven de tuin bouwstreek te Langendük en omstreken een hevig onweer, vergezeld van zwaren hagel slag, die te Heer-Hugowaard veel schade aanrichtte. Te Broek op Langend k werd de electrische leiding getroffen. Het onweer bleef 4 uur hangen. Zondagavond half 7 te de bliksem» slagen bü den arbeider P. Stroet in T gemeente Oude-Niedorp. Een rafcn werd verbrüzeld. terwül de heer 8., die voor het raam zat, zoodanig door den bliksèm werd getroffen, dat zün lichaam aan één züde werd gescheiden en in een züner beenen een gat sloeg. Zün toestand te niet hopeloos. Aan zün kleeding was niets büzonders te bemer ken. De bliksem veroorzaakte groote wanorde In de huiskamer. Bü den landbouwer J. Pancras in dezelfde gemeente werd een aantal 'vorstpannen van bet buis geslagen. DE SLAGREGEN IN IJMUIDEN-OOST Tengevolge van den slagregen, kwam gis teravond in de belde tunnels aan den Sta tionsweg te IJmuiden-Oost het water onge veer 1.25 M. hoog te staan, zoodat het ver keer totaal gestremd werd. Het verkeer werd toen door Velserbeek, langs den aan den Groeneweg en langs de Briniostraat geleid. Den geheelen nacht is de gemeenterelni- gingsdienst in de weer geweest, om de mod der en het overtollige water uit de riolen te loosen. Een autobus met passagiers geraakte in de tunnel vast gg dooi; den hoogen waterstand konctejto-df-passagiers de bus niet verlaten. ■Men liet er toen een andere autobus van achteren tegen aan rüden, verbond de belde bussen met een plank en liet de passagiers toen overstappen. Deze wist daarna het water te komen, waardoor dus de passagiers uit hun isolement verlost waren. Tüdens den slagen geraakte ongebluëfti- te kalk op eên bouwwerk van den aannemer P. W. aan de Kastanjestraat in brand, doch het vuur was spoedig gebluscht. In de Van Speykstraat liet een aantal ruiten onder de groote hagelsteenen leven en In de De Ruyterstraat kon riool het vele water niet bevatten, door ook hier een overstrooming ontstond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1