ONS BLAD L. FRANKENB ERG, Alkmaar Lederwaren - Koffers - City-bags Noord Hollandsch Dagblad GRATIS KINGSFORD SMITH HEDENOCHTEND GESTART ■TURNER» ZIJ, Voornaamste c^Cieuws f DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN T)AG 2' JUNI 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 145 VIER f 50 f 125 Een half-uurdlenst De „Buma" tegen „Kras” Inbraak te Rijsoord Dol rijdende automobilisten Goedkoope treinen op Zondag Van het strand bij Portrnarnock Boschbrand Stille Omgang te Breda Met f 200 er vandoor h. a. m. De Slnt-Jansprocessle te Laren DE DIRECTIE W.KERKMEFR - ALKMAAR abonneeren, ontvangen' de nummers tot 1 Julia.». Aanval op een banklooper te Amsterdam De moord in de Faber van Riemsdijkstraat JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYOLÖP 3 ALKMAAR die zich thans op het De schade door hagelslag in Beverwijk Overleg met de regeering De eleetrificatie van de tramlijnen naar Edam en Purmerend „VOLK”-JOURNALIST1EK AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAR RECHTER, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EH TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL BET VLOOTPLAN laf sas» NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD m dra- Stole Omgang Breda. Nee geen beslissing in de Malteeer kwestie. Algemeene staking te Sevilla. Naar een ander Gerechtshof rerweaen ..Missa Pontlfl- Barometerstand 9 uur vjn. a/dMtnH, Twee arbeiden aangereden Vragen van den heer Kenden De dader gepakt Vrij groote belangstelling. Ongekende belangstelling 58.00— en m- De brandkast met een steekvtam bewerkt voor Neder- aange- moest tien. De bode K. de O. te Tilburg, van de Gel- dersche Spaar- en Voorschotbank, beeft met 200 van zyn firma een uitstapje naar de Antwerpsche tentoonstelling. Toen het geld op was, ging hU zich te Roosendaal by de politie aanmelden. Egyptische troebelen Het KamergelmnW bestormd. De Britsch-Indische beweging en het slot» rapport Simon. Tegen den tandarts Gutmann werd doodstraf geëfseht. Centrale Raadsvergadering van den R. K. Volksbond. Kingsford Smith is hedenochtend voor «tbs Oceaanvlucht gestart. ük erdeeld dijk. Zondagmiddag heeft aan den Dongenache. weg te Tilburg brand gewoéd in de bosschen, toebehoorende aan J. F. aan de Hasselstnnt te Tilburg. Ongeveer 2 HA bosch werd door het vuur vernield. bil verlies ven ‘d anderen llllgw BUtO- sr goed ur van reed leiding. oogsten Hemel, rel gyn den in spoedig o. volk», sn geen zielen in het iet dat zwijgen Arend itmoet i deling In 1861 i Zuid heeft •tdlner, :de ge- ABONNEMENT8FRU8: per kwartaal, voor Alkmaar /L— Voer buiten Alkmaar ves Met Geïllustreerd Zondagsblad fSM honger Ie oude eenvoi- lerdam. ld el. zal rikaan- oelang- lerland •n oor- n heer wij go- raardig dch op mlngen n dap- l Wel- itpaard gen de trouwe zit 89 ironder ben al- een ea ge- VERKRIJGBAAR IN IS KLAS RUW1ELZAKEN Catalogus ojp iet huis en ver- rtgelijk fkamer n nooit ■Msb.” uiterste sn, toen loor de feroeld. t Wlt- een rd ver- ■agd te en dier t nood- rt sch aar de un ge- tsch in m het, en too optocht 1 anken. Ten te macht heb fle tal heb en den te vol— rehoor- Ikanen i tegen door- lalallas iben de zelf in Ier van Daarna onder rengen, “sloten, i nooit o Mon- 178 een maakt bezoe- oppunt n der lehalve >tsaan- I reeds De zaak van den moord fat de Faber na Riemsdijkstraat te Den Haag Is verwenen naar betGerechtshof te ’s-Hertogenboooh. Naar wij vernemen heeft zich te Beverwijk een commissie gevormd, ten doel stellende, door bemiddeling van het gemeentebestuur overleg te plegen met de regeering over de groote schade ontstaan door den zwaenr ha gelslag tijdens het noodweer van LI. Zondag. Elders in dit nummer worden nadere bij zonderheden gepubliceerd. Mgr. Janssen zegende na terugkomst op het kerkplein van achter de Loggia de menigte. Een Lof in de kerk, gehouden door pastoor Van der Hurk, die een feestpredi katie hield, besloot de plechtigheid. De ge heele St. Jansfeestvierlng werd per radio door den K. R. O. uitgezonden. merin- Whlte at In toen s thans leeden. n aan- om de Memorie van Antwoord betreffende he* wetsontwerp tot eleetrificatie van de tram lijnen naar Formerend en Edam. LICHT OP. De lantaarns moeten morgem worden opgestoken om 9.54 uur. Zondag is te Breda de vijftiende Stille Omgang gehouden. Zooals gewoonlijk werd hU voorafgegaan door de vóórplechtigheid in de kathedraal, waar de confrérieën van de parochies der H. Barbara, van den H. Anto- nlus en van O. L. Vrouw Hemelvaart haar offerkaarsen kwamen aanble- Mlraculeuze Sacrament der it een 1 weg- mmtng Doster- ire C. De Hooge Raad heeft gisteren arrest ge wezen in de zaak van den 43-jarlgen markt koopman M. B„ die door het Haagsche ge rechtshof wegens doodslag op zijn vrouw, ge pleegd in den avond van 30 Mei van het vorige jaar, in zijn woning aan de Faber van Rlemdijkstraat te ’s-Gravenhage, is veroor deeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De Hooge Raad heeft het arrest van het Hof vernietigd en de zaak ter berechting «n afdoening verwezen naar het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. op grond van de overwe ging, dat uit het procesverbaal van de terechtzitting van het Hof niet blijkt, dat de getuige-deskcndlge Oly en de getuige dr. Buisman Ebbinge, arts, beiden te ’s-Graven hage, de door de wet geëischte belofte hebben af gelegd. De advocaat-generaal b’J den Hoogen Raad had eveneens tot vernietiging en verwijzing geconcludeerd. Evert va» Dijk, de Hollandsche pl- kxA, die de Ooeaanvlucht medemaakt ■aar een teekening van Herman Mesrtw* Door het Tweede Kamerlid Kersten wer den de volgende schriftelijke vragen tot den minister van Waterstaat gericht: Is het den minister bekend, dat goedkoope treinen op Zondag worden ingelegd, zoo bijv, van Roosendaal naar Amsterdam op Zondag 29 Juni 1930 en op 22 Juni J.L van Rotterdam naar Arnhem en Nijmegen? Is de minister bereid aan dit toopen van goedkoope treinen een einde te maken, ge lijk Z.E. toezegde te zullen bevorderen in Zijn Kamerrede van 26 November 1929? No 10. 24 Juni De .vorst van Geleen” veer de rechtbank te Maastricht. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—8 regels f LM; elke regel meer »-M- RECLAME per regel *.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina’s ƒ6.56. RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD” bfj vooruitbetaling per plaatsing ƒ6.6* per advertentie van 5 regels? iedere regel meer ƒ6.12 De viering van het eerste tesUuiu Ste R.K. Kerkmoziekschool. Door alhier, i dub- a van i Coöp. end. llokker, ingaar- perc. 2 6500- perc. 1 West- D. Hoff. t, Enk- ebroek, Rood, t Hek, 172; V. perc. 1 pere. 2 larspel, Kuln. era I Nader wordt omtrent het vertrek gemeld: Bij den tart in den vroegen ochtend, kort na het aanbreken van den dag was vrij groote belangtelllng. De „Southern Cross” vloog op betrekkelijk geringe hoogte en was spoedig uit het ge zicht verdwenen. Pastoor W. Jansen te 's-Gravenhage Is be noemd tot eere-kannnnik van het Haar» lemsch kapRteL -nu komt een katholiek blad daaraan verre consequenties vastknoopen. Het ziet de Unie al uiteenvallen, de De Visser-groep naar den Vrijheidsbond, de Henkemans- groep naar de antl-revolutlonnairen over gaan en daarna de coalitie als regeermacht zich herstellen. Dat is alles kortweg onzin. Het is Juist de Henkemans-groep, die met de afschaf fing van het gezantschap bij den paus de coalitie spleet en regeerings-onmachtlg maakte en die uit vrees voor de anti pa pis- tlsche gezindheid onder de chr.-hist, kiezers bij deze houding volhardt Juist de De Vis ser-groep is veel meer coalitloneel, maar zij heeft nauwelijks aanhang in het chr.-hlst kiezerskorps, dat gebeld ahti-paplstlsch is en van coalltieberstel niets moet' hebben.’ In den nacht van Zaterdag op Zondag is ingebroken in het kantoor der N.V. Sigaren fabriek v. h. Gebr. Bos te Rijsoord. De daders hebben zich achter in het perceel door uit snijding van een ruit toegang verschaft tot de fabriek, hebben daarna de deuren uit de hengsels gelicht en zijn zoo in het kantoor gekomen. De deur van de brandkast is be werkt met een steekvlam. Uit de daarin liggende portefeuille met bankpapier is on geveer f 1200 gestolen; er zijn waardelooze marken voor In de plaats gelegd. De ..Buma'' (Bureau voor Muziekauteurs- rechten) had een 16-tal contractanten, aan gesloten bij den Ned. Bond van Auteurs- rechtbetalenden. gedagvaard tot betaling van het geheele tarief, verminderd met één zes de. Van de zijde der gedagvaarden was be taling aangeboden van de helft van het tarief, doch daarmede had de ,^uma” geen genoegen genomen. Om echter noodelooze kosten te vermijden, werd met den Bond van Auteursrechtbeta- lenden overeengekomen, dat één proces, nJ. tegen „Krasnapolsky". als testcase zou die nen. In deze procedure werden op 12 Mel IX voor de Eerste Kamer A der Amsterdamsche Rechtbank de pleidooien gehouden. Thans uitspraak doende, besliste de Rechtbank, dat de gedaagde terecht aanspraak maakt op vermindering van een percentage in verhou ding tot het verlies van een deel van het répertoire van de „Buma", doch dat de ge daagde door getuigen of andere middelen moet bewijzen hoe groot dit percentage zal zijn. Het getuigenverhoor zal plaats hebben op 4 October a.s. Laren, het eerbiedwaardigste der Gool- sche dorpen, heeft zijn naam nauw verbon den aan de Bint Jansproceesle. Hier, in dit dorp van erfgooiers, die sedert eeuwen en eeuwen den ploeg door de hooge Gooische gronden sturen, in dit dorp van kunst»- Mxhilriwii pn IbmM» traditloneele den, aan het Niervaart. De Hoogeerw. heer plebaan Schauwen hield een toespraak. Om 7 uur 's avonds werd In de kathedraal een plechtig lof gecelebreerd door Z. D. H. Monseigneur P. Hopmans. Blsschop van Breda Het majestueuze kerkgebouw was reeds lang te voren gevuld met geloovlgen; ook had den reeds plaats genomen de afgevaardig den der talrijke sociale vereenlgingen, allen met hun vaandels en banieren. In het pries terkoor waren tal van geestelijke en wereld lijke autoriteiten gezeten. Bij het binnentreden van den tempel werd Monseigneur begroet met het Ecce Sacerdos; na een korte adoratie begon dan het plechtig Lof, waarbjj Z. D. H. geassisteerd werd door de Hoogeerw. Kanunniken H. O. M. Schau wen en A H. Rops. Na den lofzang ter eere van het H. Sacra ment, werd een feestpredikatie gehouden door den Zeereerw. pater Arsenlres OM.Cap. uit 's-Boech. Dan nam de plechtige processie een aan vang. Voor het vertrek verklaarde Smith, dat hQ de weersomstandigheden thans zeer gunstig achtte en dat hij zelfs dacht New York zon der benzine by te iaden te kunnen bereiken. Onmiddellljk nadat de .Southern Cross” was vertrokken kreeg het vliegtuig draadloos contact met de landstations. Smith seinde, dat de zee een korten golf slag vertoonde. Te 730 uur (Greenwichtjjd) seinde Smith, dat de lersche kust uit het gezicht verdween. Op dat moment had hij een houwers, hecht men meer dan ergens an ders in het Gooi aan traditie. En in de Sint Jansproceesle. die ieder jaar op dezen dag wordt gehoudefi, culmineert die zin voor overlevering en geloof, dan zien wij Laren in al zjjn pittoreske bijzonderheid. Heel Laren viert dit feest mee. Reeds dagen van te voren wordt met de versiering een aanvang gemaakt. Fraai beschilderde eerepoorten met bloemen, palmen en guir landes versierd, zijn overal opgericht en het geheele aspect van het nog altijd lande lijke Laren verandert op den gedenkwaar- dlgen 24en Juni. Huis aan huls bijna wap pert de Hollandsche driekleur en de geel witte pauselijke wimpel. Voor vele hulzen zijn altaren opgericht met bloemen en kaarsen versierd, soms zelfs met electrische lampjes, die wel even detoneeren in hun eenvoudige en primitieve omgeving. Vooral dit Jaar was, daar de Aartsbisschop van Utrecht. Z. D. H Mgr. J. Jansen de plech tigheid bijwoonde, van de versiering extra veel werk gemaakt. Van heinde en ver, per stoomtram, auto bus en te voet, kwamen de processlegangers vanmorgen het dorp binnen. In de St. Janskerk werd vanmorgen docr den Aarts bisschop de Pontificale Hoogmis gecelebreerd, geassisteerd door Pastoor B. Muter uit Eem- nes en Pastoor J. van Oppenraay uit Baarn, troondlakens waren pater Poppendraaier, een pater-carmeliet te Zenderen, als diaken trad op pater C. Wiegerink van de nieuwe parochie te Bussum en deken R. van den Hengel uit Hilversum als presbyter-asslstens. Het hoofdaltaar was versierd met een schat van witte hortensia’s, terwijl de kerk straalde in een zee van licht. Bij den intocht van den Aartsbisschop zong een knapenzangkoor in het Grego- Kingsford Smith en de Southern Gross zijn thans aangekomen op het strand by Portrnarnock by Dublin. Kingsford Smith vloog gisteren daarheen van het Baldonnel Aerodrome om 6.30 uur met Van Dyk, capt. Saul en Mr. John W. Staonage. zy hebben besloten, nadat In den middag gunstige weerberichten waren ingekomen, hedenochtend te starten. Verdere weerberichten zouden van Londen getelefoneerd worden naar Portmamcck tot drie uur. De start zou om 4.30 uur plaats vinden, tenzij de later inkomende weerbe richten ongunstig luiden, in welk geval de vlucht zou worden uitgesteld. in van mannen- en --- - riaansch „Ecce Sacerdos”, terwyi het koor later ten gehoore bracht ..Missa Pontlfl- calls” van Don Lorenzo Perosl. Te onder klokken in beweging, eind naar processie Onze lezers veten, hoe wij de moei- 1 HJkheden ten aanzien van een nieuwe 1 coalitie met de overidljvende Chrlzte- Ujk-Hlstorlschen juist heel breed uit gemeten hebben; zij weten, dat wij juist het antl-paplsme van wat ,,Het Volk’’ de „Henkemansgroep” noemt, hebben aangeduld als: de groote hindernis voor een nieuwe coalitie, en dat wij gezegd hebben, alleen heil te verwachten van een, al dan niet in de antl-revolutlonnal- ren opgeloste, groep van Christelljk- Hlstorischen, welke zich van haar anti papistische leiders zal hebben ontdaan. En dit Is geen „Fantasie”, want de Chrlstelljk-Hlstorische kiezers zijn In doorsnee lang zoo anti-papistlsch niet als enkele leiders der partij. „Kortweg onzin” Is het te beweren, dat de De Vlsser-groep veel meer coali- tioneel zou zijn Immers, voor wie zich eenmaal tot de liberalen „bekeert”, kan In een rechtsche coalitie geen plaats meer zijn. Voor de rechtsche groep in de Unie hoezeer In haar leiding mis schien ook antl-paplstlsch is niet alle kans verkeken. Het was In onze arti kelen allemaal duidelijk genoeg. Doch T is al m ér beweerd en bewe zen: „Het Volk” polemiseert tegen artike len In de pers, zonder die behoorlijk gelezen te hebben. Hierboven geven wfj een foto van Kingsford Smith (rechte) en den vlieger Ulm (links), toen m Wdena de bekende vlocht van AnstraHë naar En geland In een on bewoonde streek *n noodlanding moes ten maken. Maandagmorgen begaven zich 4 werklie den naar hun werk in den Rulgenhoek on der Noordwykerhout. zy reden op de flets achter elkaar langs den Bltunenweg toen er achter hun een autobus van den dienst KatwykIJmuiden naderde. Een andere auto, bestuurd door zekeren J. T.. uit IJmui den naderde In dolle vaart en de bestuurder wilde de autobus passeeren. met het ongeluk kige gevolg, dat twee der werklieden J. v. d. Berg en N. Duivenvoorde uit Noordwyker hout, werden aangereden. N. D. werd van zyn fiets geslingerd en in den wegkant ge smakt, terwyi J. v. d. B. een eind door den luxe-auto werd meegesleurd. Als door een wonder kwamen beiden er met eenige lichte kneuzihgen af, terwijl de beide rywielen to taal werden vernield. De bestuurder van den auto, die aanvan- keiyk door wilde rijden, werd door omstan ders opgehouden totdat geneeskundige hulp was Ingeroepen en de politie was gearriveerd die van het geval procesverbaal opmaakte. De assistent dokter verklaarde na onder zoek geen ernstige kwetsuren te kunnen con- stateeren. N. D. kon zelf huiswaarts keeren, terwyi J. v. d. B. per auto van den dokter werd thuisgebracht. Naar wy vernamen is de toestand der bei de verongelukten bevredigend te noemen, tij klaagden belden over pyn in rug en schou ders. Gistermiddag omstreeks half één liep de banklooper, de heer Th. de Visser te Amster dam, met een portefeuille op den Singel by den Helllgenweg ter hoogte van de firma Savelkoul. Plotseling kwam er een jongeman van omstreeks twintig Jaren achter hem aan, gaf den looper met een voorwerp eer. gewel digen slag op het hoofd, die den heer De Visser even deed wankelen. De aanvaller ontrukte hem de portefeuille, de banklooper herstelde zich echter, zette den aanvaller na, riep: „Houdt den dief” en wist, met behulp van toegesnelde burgers, den boosdoener te pekken Eenige surveüleerende agenten kwamen er bU. zy hebbel, den dader naar het bureau Singel overgebracht, waar onmiddel- iyk met de verhooren van getuigen en ver dachte werd begonnen. De arrestant is een 31-jarige gehuwde man van beroep bankbediende, maar al se dert ongeveer acht maanden werkloos. In Maart. JJ. is hy, na een zeven-jarig verbiyf in Amerika, oa. in Chicago, waar hy even eens in het bankbedrijf werkzaam was, maar tengevolge van de malaise ontslagen is, naar ons land teruggekeerd. Hij slaagde er hier niet in weer aan het werk te komen en, naar hy zegt, door wanhoop gedreven, rypte toen by hem het denkbeeld, een banklooper te overvallen en te berooven e Dat hy zyn keuze op dezen looper van de Incassa Bank liet vallen is volgens zyn op gave toeval. Hy kende den man niet. Ook de banklooper herinnert zich niet den dader vroeger te hebben gezien. In ieder geval heeft de dader den looper eenigen tyd gevolgd en in het kantoorgebouw aan den Singel meende hy zyn slag te kunnen slaan. De tasch van den banklooper bevatte voor eenige dulsenden guldens aan effecten en andere waarde-papieren, alsook een paar duiaeiid gulden aam geld. omstreeks elf uur zette de stoet zich, het gebeier der machtige St. Jans- om door het Zeven- het St. Janskerkhof te gaan. De werd voorafgegaan door Larens burgemeester, Jhr. H. L. M. van Nispen tot Sevenaer. Een schier elndelooze rij van byna honderd Larensche en Gooische ka tholieke vereenlgingen waren met hun kleurige vaandels vertegenwoordigd, waarop de „bruidjes’ volgden, de in het wit ge kleeds meisjes met bloemen en palmtakken. In den stoet liepen verder o.a. een dertig tal priesters van het Groot-Seminarie. Het duurde ruim een half uur voor de ge heele stoet tusschen de dichte lagen toe schouwers langs den weg opgesteid, was gepasseerd. In het midden van den stoet, onder het baldakijn, werd het Heilig Sacrament mede gevoerd. Op het kerkhof aangekomen, zong het Koor van den Vrouwenbond der Derde Orde eenige Sacramentsliederen, waarna door den Zeereerw. Heer E. Beumer, pastoor van de St. Vituskerk te Bussum, de pre dikatie werd gehouden. Het zangkoor van de parochie St. Jan besloot de plechtigheid met het zingen van „Otuli Omnium” en „Tantum Ergo”. In de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer over het wetsontwerp tot toekenning van een renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist ten behoeve van de in richting van de tramwegen van Amsterdam naar Edam en van Schouw naar Purmerend voor electrische beweegkracht, noemt de minister van Waterstaat de teleurstelling over het feit, dat dit ontwerp niet tevens de tramiyn PurmerendAlkmaar omvat, niet gerechtvaardigd, daar het goederenver voer van den aanvang af van zeer geringe» omvang Is geweest. Bovendien is niet ge bleken. dat de streek zich voor het behoud van de iyn PurmerendAlkmaar eenige opoffering wenscht te getroosten. De minister deelt nog mede, dat de dienst regeling op de geëlectrificeerde Ujnen zoo danig zal worden geregeld, dat ongeveer een half-uurdlenst wordt uitgevoerd, overeen komende met 25 ritten In elke richting, ge- lykstaande aan het aantal ritten op het oogenbllk van tzam en bus te zomen. Het katholiek program eischt, dat de vloot beperkt zij tot hetgeen noodzake- voor de handhaving der neutra liteit en de verdediging der onafhanke lijkheid; en ongetwijfeld valt daar het ▼lootplan, voor zoover het betreft ver ouderd materieel b« de vloot te ver vangen door nieuw, onder. Alleen blijft de vraag, of daartoe de flattieljeleider noodzakelijk te, of dat met een oefen schip zonder meer kan worden volstaan. De minister zal voor zjjn voorstel nog wel meer gronden ter verdediging kun nen aanvoeren. Het zou daarom zeer voorbarig zijn, daar nu reeds een oor deel over uit te spreken. We meenden alleen goed te doen, het plan van alle kanten te bekijken, vooral waar In den laatsten tijd enkel geageerd wordt te gen het beginsel van bewapening door hen, die niets willen. En dit staat een zakelljke beoordee- llng van hetgeen minister Deckers voorstelt in den weg. o „Het Volk” heeft onze artikelen over de kriste In de Christelijk-Historische Unie blijkbaar „bestudeerd” en schrijft van „Fantasieën”.... Het blad zet In enkele regeltjes het conflict In de Unie uiteen en vervolgt dan: hevlgen tegenwind. Boven zee was de lucht blauw en het zicht was goed. Het toestel vloog toen met een snelheid van ongeveer 100 myi, op een hoog te van 500 voet. In verband met den tegen wind schatte Smith de werkeiyke snelheid op 75 myi. Aanslag op een banklooper te Amrtero dam. ABo «boan*’» oo dit blad tljn ingavolae de reraëkwi~ - - voor ocu der volgend* ultkeerlngen: f 3000.- onjewehiktheid tot werken door f 7RH bijeenonxeval met f 9^(1 nij rerliee ren een hand. X 19C bij rerliea van een f Eft w bij een breuk ven f jftQ <urliee een beide armen, beide beenen of beide oogen doodeliiken afloop een voet of een oog ■AQ.- duim of wijding* 1 been of and 1 BUREAU: MOF 6, ALKMAAR XSiefoon: Administratie No. 433 Redactie No. 633 Voor schepen, bestemd land, zullen eerst gelden worden vraagd In 1931. Dat vormt dus een eer ste deel van het plan van aanbouw door den minister van Defensie bij deze suppletoire begroeting overgelegd voor de volgende negen jaren, want hetgeen in 1930 noodlg wordt geoordeeld voor Oost- en West-Indlè te thans aan de orde. Bij dit ontwerp van wet wordt omtrent de vervanging van schepen voor Nederland dus geen bindende be slissing genomen, tenzij, wat niet uitge stoten te, de Kamer In October besluit om dit punt gelijktijdig te behangen ter voorkoming van een nieuw nMrlne- debat in December, als de begroeting 1931 in behandeling te. De stemming zal dan evenwel plaats moeten hebben. Hoe het echter ook zU. het vlootplan «elf zal ongetwijfeld een onderwerp vor men van een uitvoerige gedachtenwte- sellng In de afdeellngen van de Kamer op heden, als het voorstel daar onder zocht wordt. De taak van de marine hier te een sulver aanvullende taak van defensie ve» aard. De marine kan zich hier beperken tot het helpen van het leger bij het verdedigen van onze kust, met inbegrip van de zeegaten, stroomen en binnenzeeën. De torpedobooten, die wij nog hebben, zijn zelfs bestemd om uit te sterven, want deze hebben voor ons land, dat ter zee niet aanvallend denkt op te treden, geen waarde. Voor de verdediging kan de onderzeeboot niet alleen evengoed, maar zelfs beter gebe lgd worden, terwijl voor patrouille- dlensten In oorlogstijd gewapende trel- Jers ruim voldoende zijn. De onderzee- booten moeten echter regelmatig ver vangen worden, want de levensduur daarvan te maar kort, vandaar dat de minister zich voorstelt in 1938 daarmede te beginnen door twee nieuwe booten op stapel te zetten. Hierop valt niet het minste aan te merken, tenzij de ontwa peningsconferentie tegen dien tijd een dergelijk resultaat heeft bereikt, dat deze booten niet meer noodlg «Ijn. Naast den plicht, «team te verleenen aan de landmacht, rust op de marine hier te lande ook nog de plicht, het personeel te oefenen, dat noodlg 18 voor de vloot In Indlë. De vloot aldaar heeft, zooals de minister van koloniën dit jaar In de Kamer heeft medegedeeld, noodlg ongeveer 2400 man Europeesch beroepspersoneel, dat daar 2 of 3 jaar dient en dan weder voor een paar jaar naar Nederland komt. Het gevolg te, dat wij hier steeds hebben drie tot vier duizend man beroepspersoneel voor af lossing en oefening. Voor eigen defensie en bemanning der schepen hebben we dit groote aantal beroepspersoneel niet noodlg en zouden we ook kunnen vol staan met een bepaald Percentage dienstplichtigen. Voor de oefening van dit personeel doen tot heden dienst de booten, die hier gebouwd zijn en be stemd voor Indlë gedurende den tijd, dat er proefvaarten plaats hebben, en verder de pantserschepen „Jacob van Heemskerk” en .Jlertog Hendrik”, welke echter door ouderdom de grens hunner bruikbaarheid voor dit doel naderen, □eleidelljke vervanging van die schepen dus onder de oogen worden ge- Op de begroeting voor 1931 zal daartoe volgens het plan het eerste be drag worden aangevraagd ten einde een Khlp op stapel te zetten, dat, zooals wordt medegedeeld, 7J5 millioen zal kosten en waaraan dan met 100B00 gulden begonnen wordt. Waar wij hier slechte te zorgen heb ben voor de oefening, zou dus volstaan kunnen worden met een oefenschip, dat daar geheel op zou kunnen zijn Ingericht. De minister stelt echter voor, een flotüeljelelder te bouwen, een ■chip, dat het midden houdt tusschen een kruiser en een torpedojager, opdat dit schip ook dienst zou kunnen doen ter bescherming van onze belangen overal op de wereld, waar dat noodlg mocht blijken, ter uitzending in tijd van oorlog naar Indlë, want hier is het in ons defensiestelsel niet bruikbaar, en ten slotte voor vlagvertoon. De groote vraag is nu, of een derge- UJk schip daartoe noodlg is, want om met het laatste te beginnen, kan vlag vertoon ook geschieden met een oefen schip, terwijl bovendien, zooals de laat ste jaren gebleken is, de naar Indlë uit te zenden schepen dit óók doen. De Java” te geweest naar Noorwegen, Zweden en Denemarken en de „Suma tra” naar Amerika en Japan, terwijl Wk de jagers en onderzeebooten op weg naar indlë overal vreemde havens bln- nenloopen. De waarde van vlagvertoon mag niet onderschat worden, maar dat daarom dit oefenschip een flottieljelei- der moet zijn, staat voor ons niet vast. Nog moei lijker te de kwestie van de l» ksechermlng der belangen en de ultzen- «Ung naar Indlë. Voorin aleer daar omtrent een beslissing kan worden ge nomen, meenen we. dat de minister nog andere gegevens moet verstrekken dan tot heden in zijn memorie van toelich- s|jn aangevoerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1