ONS BLAD L. FRANKENBERG, Alkmaar DE VLUCHT VAN KINGSFORD SMITH c.s. Noord Hollandsch Dagblad GRATIS Om 6.20 uur hedenochtend Kaap Race gepasseerd KINGSFORD SMITH S VLUCHT GESLAAGD ZIJ, aamgifte moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ongeval US DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN TWINTIGSTE JAARGANG No. 147 EN VIER VRIJHANDEL keukenmeid Voornaamste c/Cieuws Ernstige aanrijding wat wordt er in dit rapport De Tweede Kamer en de akkerbouw JOH. LAUWERS Barometers Thermometers In 26 uur van Ierland naar PAYGLOP 3 New-Foundland TG in THEORIE EN PRAKTIJK f 200.000 schade- De electriftcatle der Spoorwegen 1 o Het noodweer Kennemerland abonneeren, ontvangen de nummers tot 1 Juli a.s- Excursie naar het Provinciaal Landgoed te Castrlcum Doodelijk ongeluk te Santpoort R. K. Comité Pleegouderstrein W eenen-Budapest Weer op den Amsterdamschen straatweg Tegen een stilstaanden auto gereden die zich thans op het KAAP RACE GEPASSEERD Later seinde men ons: Om 6.20 uur hedenochtend Is de „Southern Cross” Kaap Race gepo seerd. Het gedeelte van den tocht boven, zee, en daardoor het gevaarvolste, had men toen dus achter den rug. yyB plaatsen Uwe ADVERTENTlEN zonder prijsverhoogtng In alk; binnen- en buitenlandsche bladen. Strikte geheimhouding Om twee uur (Amst. tijd) gister middag uitstekend werk der motoren Groet aan het Nederlandsche volk Vliedend in dichten mist Alles wel aan boord De liberalen, die zich, ondanks wélke economische krisls ook, tot op heden princlpieel-star verweerden tegen Iedere bescherming van handel en ny verheid, beginnen zich te bekeeren. Naar het schynt. Natuuriyk wordt de omzwaai geca moufleerd en goed gepraat, maar de omzwaai in princiep is niet te loochenen: DE DIRECTIE NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD geen 1 kok de en vóór het Communistische terreur te Amsterdam. Het straatgevecht te Amsterdam. ge steun aan den akkerbouw? Doodelyk ongeluk te Santpoort. Hittegolf te Chicago 6 dooden. Rede van Baldwin over lün rijkspolitiek. sQn Oceaanvlucht heeft genomen. De route welke Kingsford Smith op Het vliegtuig nadert New Foundland 9 uur vm.: 7.59. vooruit. Barometerstand aai Zonsondergang in den mist Amerikaansehe hulp. Lyrische beschrijving Het station te Castrlcum I f- be- en an t ing er- Hei aantal werkiooaen in Engeland is in 14 dar en 110.000 resteren. desa reis- aes- xti- otn- neri- bet WH excursie Zaterdag voor de leden van de Staten van Noord-Holland Is georganiseerd,, sullen deelnemen circa 40 leden dier Staten, waaronder de leden van Gedeputeerde Sta ten, de heeren Bruch en Koolman, leden van Aan de excursie naar het provinciaal land goed onder de gemeente Castrlcum, welke Voor de leden der Staten na Noord-Holland De schade, veroorzaakt door het noodweer In Kennemerland, wordt op f 200.900.ge schat ALKMAAR Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 9.54. bij verlies van *a anderen ringae and opt. de Ho lder SSt- den de go ten ide. mag jen ten. 1? in M. roon t de De werking van den Krakatau in Indië is thans in een nieuwe fase getreden. Opstand in de Centrale gevangenis van Rangoon. >rdt een nen de" me- hll- de bet welke dan partij die 1 re- De ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal, voor Alkmrfar L Voor buiten Alkmaar LM Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger blad tal" me- ijke tan ge den ven van ■wjjl Hen een Ne- a de van orde aer” den ild- In zer- loor het zer- ier- ten. clde 1 te ge- t of op rijen van ane, zUn De Engelsche reyeerinr heeft besloten tot lijdelijke opschorting van de Grondwet Vkn Malta. ler- vo- ler- lir, den af- het fe te on seb «ld der Jan een In sden ikel, oote 1 «Q Jten iten vee- ider heid efe- sw.) dan be- toe loon bet- tiin- had tens of nlge i de loeit Ujke het ver- b. b. t de UM- rek- 'olge 'eest ekte ede- van I bij erk- taeft Naar de N.R.C. verneemt, wordt de schade die door de hagelbuien van Zondagavond aan de gewassen In Kennemerland is toe gebracht, op meer dan f 200<X)0 geschat. Het bericht van gisteren kwart voor 2. Te 13.45 uur wend een brokstuk van een telegram ontvangen. De brokstukken van het telegram die men opving waren Inder daad zeer belangrijk en gaven aan, dat Kingsford Smith en Van Dtjk volkomen vei lig in de lucht waren: „All motors working well," was het laat ste bericht. Tegen twee uur werd op Waalhaven nog een brokstuk ontvangen, hetwelk het woord „perfectly" vermeldde. En «egd? Men leze en verbaze zich (wij citee- ren uit het liberale „Handelblad”): Het R. K. Comité Pleegouderstrein Wee nen—Boedapest te Alkmaar, verzoekt ons mede te deelen zulks in antwoord op de vele tot het comité gerichte desbetreffende vragen dat tot ulterlljk 15 Juli a. a deelnemers voor de tegen 12 Augustus geor ganiseerde reis naar Weenen (of Boedapest) aangenomen kunnen worden. Een bijzondere attractie van deze zeis Is, dat de deelnemers voor Boedapest aldaar de groote In Amerikaansehe vliegerskringen maakte men zich zeer bezorgd over de vlucht van Kingsford Smith. De weerberichten van het meteorologisch bureau luidden namelijk zeer ongunstig, zoodat de leider van het bureau te Washington in verschillende telegram men aan Kingsford Smith hem dringend heeft afgeraden van zijn voorgenomen vlucht af te zien. De weersomstandigheden boven den At- lantischen Oceaan zUn zeer ongunstig en het ziet er naar uit dat zU eer slechter dan beter zullen worden. Aan de kust van N. Amerika hangt een dikke mist. Een der groote Amerikaansehe petroleum-maatschappijen heeft een vlieg tuig uitgezonden om zoo noodig. het vlieg tuig van Kingsford Smith van benzine te voorzien, terwijl het zich nog in de lucht bevindt. Dit vliegtuig wordt door een peit-: vliegtuig begeleid, dat over een daartoe ge schikte radto-installatie beschikt. p Geen peiling. Te half 5 werd van boord van de ,JB O.” geseind: Het ziet er naar uit. dat wij geen peiling kunnen krijgen, juist nu we er een noodig hebben. Binnen een uur kunnen we boven Kaap Race zijn. om 7 uur de Oostkust Vaststelling der positie Volgens te New-York ontvangen bericht, heeft het draadloos station Chatham In Massachusets een draadloos bericht ontvan gen van het Is „Transylvania", afgezonden te 1.45 uur (Am. Tijd), volgens welk be richt de ..Southern Cross" op dat moment zijn positie door peilingen trachtte vast te stellen. Tengevolge van een botsing met een vracht auto zijn te Bergen (L.) de locomotief ea vier wagons van den Maas buurtspoorweg ge derailleerd en omgeslagen. Twee personen werden gewond. Dinsdagmorgen om ongeveer 11 uur heeft op den RUksstraatweg in de nabijheid van de Lledebrug een ernstige aanrijding plaats De Oceaanvlucht van de „Southern Cr om” verloopt voorspoedig, niettegenstaande hei weer slecht was. Vanmorgen om 6.29 uur werd Kaap Race gepasseerd. Het verloop van den tocht. Omtrent het verloop van de vlucht van Kingsford Smith en Van Dijk en hunne metgezellen, heeft de Rljksradiodlenst voor de Luchtvaart op Schiphol de navolgeride telegrammen van de „Southern Cross" ont vangen: 15.25 uur (Amsterd. tijd): De laatste uren in lichten mist, regen en slecht zicht. Alles, wel aan boord. Maken 1650 toeren per mi nuut. snelheid 100 mijlen en hoogte 250 Einde Mei heeft de Liberale Staatsparty de Vrijheidsbond een commissie benoemd, welke tot taak kreeg, een onderzoek In te stellen naar de maatregelen, te nemen door den landbouw zélf en door de regeerlng in verband met de landbouwcrisis. Thans is het rapport van deze commissie verschenen. de commissie voor het landgoed, de heer Verschure, eveneens lid van Oed. Staten. Een gedeelte van het gezelschap zal gehaald worden door een autobus van station Alkmaar, terwijl het andere deel te zal arriveeren aan het station Castrlcum en vandaar met een autobus ver trekken zal naar bet provinciaal landgoed. De excursie staat onder leiding van rent meester yogeieosang. Castrlcum. Hedenmorgen te 2.19 uur ontving de Rijks- radlodienst op Schiphol bericht van boord van de „Southern Cross", waarin werd me degedeeld, dat de positie van het vliegtuig te 0.17 uur G. M. T.. d.i. 1.37 uur Amsterd zomertijd, was: 48 gf. 12 mln. N. B 45 gr. 5 mln. W. L., dus nog een afstand van 250 mijl of 400 K M. van Cape Race, het Ooste lijkste punt van New Foundland. Het radiogram meldde voorts; Alles rus tig boven de mistbank; vliegen op een hoog te van 2500 voet (dit Is ruim 1000 meter); iedereen gelukkig en alles o k.” Vliegend in den mist, maar alles O. K. Ondanks de storingen, veroorzaakt door het seinen van ’n Romelnschen zenctar, nzeft het station van den Ryksradlodienst op Schiphol bijna doorloopend contact met de „Southern Cross". Te 23.15 uur meldde het toestel, dat men zich in de Groote Bank van New-Found- land bevond; er hing een dichte mist laag boven de golven. Aan boord was alles in orde. Kingsford Smith heeft Midden-Europeesche-Tljd van New-Fonndland bereikt. Hij heeft den afstand IerlandNew foundland in 26 uur afgelegd. regels 1.25elke regel meer 9 ja. RECLAME per regel f 9.7» voor de eerste pagina; voor de overige pagina’s t 9-5°. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bü vooruitbetaling per plaatsing 9.69 per advertentie van regels; tedere regel meer 9.12 WOENSDAG 25 JUNI 1930 Alle sbonaé’v op dit blad rijn ingevolge de veraekerlnzav Zi ongeval!» mrmterd voor een der volgende f 3000.- b^^n^Y^nen‘ofTi^ f 750.- f 250.- f 125.- f 50.- ^T'oTW» f <0 In Nederland Is men er van verschillende zijden in geslaagd draadloos in contact te komen met de Southern Cross. De Uwht- vaartdlenst op Schiphol in het bijzonder de heer v. d. Vliet, de chef van het Rliks- radlostation heeft gistermorgen uitstekend telegrammen ontvangen, maar later tegen één en twee uur ging het slechter vanwege luchtstoringen, terwijl Waalhaven mededeel de, dat men den Indruk kreeg, dat er iets aan de radlo-installatle mankeerde, doch tevens vertelde, dat er toch druk geseind werd naar New-York. Eerst te 18.15 Amsterdamschen tijd kreeg de Rljksradiodlenst weer contact met de Southern Cross. Ditmaal kreeg men telegram nr. 15 te pakken, zoodat het dus duidelijk Is, dat er door luchtstoringen berichten ver loren zijn gegaan. De voorbereidingen in New-York Hetgemeentebestuur van New-York treft alle voorbereidingen voor de ontvangst van de vliegers van de „Southern Cross’. Van Rooseveltfield, waar het vliegtuig zal lan den, zullen Kingsford Smith en Van Dijk en him metgezellen met een vliegtuig naar de haven van New-York worden gebracht, „vanwaar zij in optocht naar het stadhuis zullen worden gebracht. Verschillende autoriteiten, onder wie ge zanten. komen heden uit Washington te New-York aan, om by de ontvangst tegen woordig te zijn. groote St. Emericus- en St. Stephaans- feesten op 19 en 20 Augustus kunnen blj- De Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht hebben gistermiddag aanpesteed bestek no. 1399 H.S.: het maken van grond- en spoor werken, personenperron, overlaadperron met overkapping, voetgangerstunnel enz. op het stationsemplacement Castrlcum. i Raming f 115.000). Ingekomen 45 biljetten. Het laagst had Ingeschreven de heer J. Apeldoorn te Es mond-Binnen met t 104.400. Dinsdagmiddag ongeveer kwart over vijf reed de 24-jarige timmerman P. Ultendaal, wonende Hagellngerweg te Santpoort per motorrijwiel op den Rijksweg naby „Rozen- steln”. Langs den weg was 'n persoon bezig, ’n motorrijwiel te repareeren. De heer U. keek onder het rijden hiernaar en bemerkte waar schijnlijk niet, dat de auto van het agent schap der Amstelbrouwery iets verder, ook rechts van den weg stond. Hy reed met flinken gang dezen auto aan en smakte tegen den grond. Het slachtoffer was deerlijk aan het hoofd gewond. De sche del was half gespleten en de hersens puilden er uit. De dood moet onmiddellijk zijn Ingetre den. Het iyk werd een nabyzljnde garage bin nengedragen, waar dokter De Groot spoedig aanwezig was en den dood constateerde. Ook de Zeereerw. heer V. d. Meer, pastoor te Driehuis-Velsen. was spoedig ter plaatse en diende het H. Oliesel toe. Het slachtoffer was ongehuwd. In ,J)e Socialist” het orgaan van de linksche groep in de 8. D. A P-. zich veel zuiverder rood vindt de meer rose-kleurige moeder in „De Socialist" wordt tus- schen Inzenders en de administratie eer. fiksche pennestrljd gevoerd over het telt, dat JDe Socialist” gedrukt wordt bij eenongeorganiseerde drukkerij In het nummer van 20 Juni klaagt een Inzender er over, dat door ,JDe Socialist” de solidariteit In dezen zoo «lecht wordt betracht; en wat ant woordt de administratie? „Met solidariteit?» heeft dit niets te maken”!!) .De Typographenbond sluit immers zelf d< gezellen van niet b'J den patroonsbond aangesloten drukke rijen uit! In Amsterdam is b.v.’ het per soneel van „Elsevier" (meer dan 100 man) uitgetreden.” Wij zullen ons in de ruzie niet men gen. Constateeren alleen maar het feit, dat hier hyper-socialistische heeren ge bruik maken van een ongeorganiseerde drukkerij, en dan nog ontkennen, dat dit met aolldariteit iets te maken zou hoog. bijna 4000 voet, ongeveer 1200 meter." wonen. Men make Intusschen spoed met de aan meldingen. Als de kijven.... Terloops verklapt de administrateur van „De Socialist” nog, dat het hoofd bestuur van den Typographenbond weigert, een arbeidsovereenkomst voor zijn kantoorpersoneel af te sluiten. En dat zijn nu de heeren, die ons een in de puntjes „gemaszregelt” we reldje zeggen te kunnen bezorgen. Zelfs In eigen kringen handelen zij niet eens naar hun schoone woorden. Nog steeds heeft de Rljksradiodlenst op Schiphol contact met de .Southern Cross". Aan boord van het vliegtuig schijnt men in de seinpauzes een microfoon op het radio- apparaat te schakelen, want «net vrij re gelmatige tusschenpoozen kon m._-n op Schiphol het geronk der motoren hesren. Te 1,08 seinde Stannage weer een lyri sche beschrijving: „Het wordt nu donker. De buitenboord motoren zijn verhuld in een blauwig waas en uit elk der ultlaatgaten slaat een zwak ken rose vlam, die geheimzinnig heen en weer waaiert Eenige minuten later: ,J)e bekleeding van den stuurboordvleugel, vertoont een gouden glanszwakke stralen kleuren den he mel De Tweede Kamer heeft In haar korte openbare zitting van gistermiddag oa. het Sulkerinvoerwetje naar de afdeelingen ver wezen. Het ligt In de bedoeling dit wetje inderdaad met crisis-spoed af te doen. Men hoopt, dat het reeds de volgende week in openbare discussie zal komen; dan zou de Eerste Kamer, wanneer zij daartoe mede werken wil, in haar bijeenkomst in de eerste helft van Juli deze zaak ook nog kunnen af doen. Naar het „Hlbd." ter oore komt Is wel niet terstond een ruimere tegemoetkoming aan den akkerbouw te wachten, maar ligt het in de bedoeling der regeenng na het reces te komen met een maalgebod voer tarwe en een voorstel, dat de positie der eigenaren van dé groote aardappelmeelvoorraden eeniger- mate zou verlichten. Een groet aan het Nederiand- sche volk. By het Ministerie te Den Haag is gister middag te 13.33 uur een telegram binnenge komen van de „Southern Cross”, waarin Kingsford Smith en Van Dyk hun groeten zenden aan het Nederlandsche volk en mel den, dat aan boord alles wel is. nuut, snelheid 100 mijlen en hoogte voet. 15 32 uur (Amsterd. tijd) seinde Kingsford Smith aan het Radiostation van Cape Race (New Foundland): Hebben met hevigen mist te kampen, vliegen blind en stijgen voortdurend. t 15.58 uur (Amsterd. tjjd): Ontvangen uit muntend. Vliegen nog steeds in „dichten mist. 18J8 uur (Amsterd. tijd)Zijn thans bui ten de mistbank en vliegen op 300 voet hoogte. 18.46 uur (Amsterd. tijd)Regelen sender in verband met verwisselen van sterkte. 17.10 uur (Amsterd. tijd): Verzoeken een nieuw weerbericht Probeert of Vatantla- Radio (Ierland) er een voor ons heeft 1725 uur (Amsterd. tijd): Ztjn thans meer dan halverwege en gaan verder. (Hiermede wordt bedoeld, dat de helft van den weg over het water reeds afgelegd was, hetgeen overeenkomt met één derde van de geheeie route naar New Yort Gesignaleerd. Het vliegtuig „Southern Cross" is op- 800 mijl afstands van Ierland gesignaleerd door het Nederlandsche stoomschip „Volendam.” De machine vloog met een snelheid van 100 mijlen per uur door den mist. Biykens een te Belfast opgevangen radio gram was de „Southern Cross te 5 uur gistermiddag halverwege den Atlantlschen Oceaan. De snelheid bedroeg 100 mijlen per uur. Het vliegtuig bevond zich te 17 uur 35 min. Amst. tijd op 50 gr. 30' N. B. en 35 gr. W. L. Het vliegtuig was In draadlooze verbinding met Halifax. Latere berichten. Hedenmorgen te 2.19 uur ontving de Rijks Radio Dienst voor de Luchtvaart op Schip hol bericht van boord van de „Southern Cross", waarin werd medegedeeld, aat de positie van het vlieegtuig was te 0.17 uur G M. T. (d-L 137 uur Amst. Zomertijd) was 48 gr. 12’ N. B. en 45 gr. W. L., dus nog een afstand van 250 myl '400 KM van Kaap Race, het Oostelijkste punt van New foundland. Het telegram meldde voorts: Alles rustig boven de mistbank. Vliegen op een hoogte van 3500 'oet d.i. ruim 1000 Meter. Iedereen gelukkig en alles O. K. Na een tyd niets meer van de ,JB. C.te hebben gehoord, kreeg de R. R.D. op Schip hol hedenmorgen te 3 00 A. T. weer contact met de Oceaanvliegers. Stannage verklaarde waarom hij zoo lang weggebleven was. Wij moesten een heeler, tijd wegblijven want de P. T. E„ het raolo-statlon Kaap Race konden wij op 800 meter niet te pak ken krijgen. Waarschijnlijk, in antwoord op een draad loos ontvangen aanbieding van de Canadee- sche luchthaven Harbergrace. om brand stoffen te komen byladen. seinde de JB C." om 3.38 uur: We zullen trschten lanc te be reiken. „Behooren naar het oordeel dezer libe rale commissie maatregelen van protectio nistische strekking te worden afgewezen, zy laat er op volgen, dat dit niet wegneemt, dat aan enkele landbouwproducten tijdelijke steun kan worden verleend, gelijk deze in uitzonderingsgevallen ook wel aan Industrie, bankwezen en scheepvaart is gegeven. En volgens haar komt de bietsuiker in de eer ste plaats daarvoor In aanmerking. De commissie overweegt daarbij, dat de wereldsulkerprijs thans zóó onrustbarend is gedaald, dat onze bietenteelt grootendeels tot ondergang zou zyn gedoemd. Indien er geen hulp kwam. Dit nu zou zij terecht om verschillenderlei redenen een ramp ach ten. De steun zou tot slechts één jaar moe- te worden beperkt, opdat hy geen prikkel zou worden, om méér bieten te gaan zaaien dan normaal. Ook de overproductie van aardappelmeel als gevolg van de buitengewoon groote oog sten der laatste jaren heeft de commissie onder het oog gezien. De moetlUkheden. om de groote hoeveelheden aardappelmeel te financieren wettigen naar hare meenlng een garantie van regeeringswege voor de te verstrekken credleten. teneinde het surplus In drie jaar tot meer normale verhoudingen te kunnen terugbrengen. Verder noemt *t rapport, néést deze nood maatregelen een tijdeiyke en aanzienlijke verlaging der spoorvrachttarieven voer bodemproducten. Nederland is tn dit op zicht weinig diligent, want andere landen hebben dit reeds lang gedaan. Voorts wil de commissie crisisopcenten op te grondbelasting, dienende tot delging der crisisschulden, met spoed afschaffen. En de onbillijke wijze van schatting van landerijen en opstallen voor de successie- en vermo gensbelasting naar koopwaarde wil zij ver vangen door taxatie naar gebruikswaarde. Met betrekking tot de sociale lasten, welke bij de bestaande malaise zeer zwaar op den landbouw drukken en welke deze noch geheel, noch gedeeltelijk kan verhalen op de consumenten, wil deze commissie een tijdelijke ontheffing en het door den Staat voor zijn rekening nemen daarvan. Het rapport herinnert er dan aan. dat het Kamerlid Van Rappard reeds eenige Jaren geleden opheffing van den accyns op het geslacht heeft bepleit en herhaalt thans dat dit nu door de crisis urgent is. Ten slotte beveelt het rapport aan uit gebeelde toepassing der Landbouwultvoer- wet, verlaging en zoo mogeiyk vrijstelling van onkosten verbonden aan vee-export (keurloonen, entlngskostenvoorkeur van inheemsche producten by leVering aan overheidsbedrijven e.d„ uitbreiding van den voorlichtingsdienst, land- en tulnbouwon- derwijs (vooral lager-), verbetering van ontwatering en tertiaire wegen, enz." gehad. Een auto, gaande In de richting Haarlem, wilde een anderen auto, die in dezelfde richting reed. Inhalen en voorbijrijden, ter wijl op hetzelfde oogenbllk uit de tegenover gestelde richting een andere auto kwam aan gereden. Deze auto werd aangereden en wel zoo ernstig, dat de geheeie zijkant werd af gerukt. Een inzittende dame werd uit den wagen geslingerd, doch bekwam wonder boven wonder slechts eenige schramwonden. De materieele schade aan belde auto’s is zeer groot. Door de politie van Haarlemmerliede en Spoamwoude is proces-verbaal opgemaakt. Zoo komen de liberalen dan eindelijk, zij het ook schoorvoetend, tot vefde- dlglng van het nationaal belang In eco nomische aangelegenheden. Waarom hebben zy niet terstond, toen de abnormale omstandigheden daartoe méér dan aanleiding gaven, daartoe kunnen besluiten? Waarom hebben zy intusschen mlllioe- nen voor het nationaal vermogen ver loren laten gaan waarom tallooze bedrijven en hand elszaken naar den kelder geholpen? De bekeerlng komt, nu er alreeds zoo veel verloren ging, wel héél laat! Te 17 minuten na twaalven, Amsterdam schen tyd, hoorde men op Schiphol de „Southern Cross” weer. Het toestel vloog nog steeds in den mist, terwijl <}e zon onderging, wat den jeugdigen marconist Stannage tot lyrische ontboeze mingen bracht. „Wij zien een onmetelijke zee van mist", seinde hij, „van een eigen aardige blauwe kleur. De ondergaande zon werpt roode stralen in deze groote kom van blauwen nevel.” Te 032 uur Amsterdamse he tijd hoorde de Rljksradiodlenst op Schiphol de volgende ontboezeming aan boord van de .Southern Cross", onderbroken door enkele storingen: „Het begint vrij donker te worden in de ca bine. Het gloeien van de lampen van de radio-apparaten werpt In de cabine «en rood schynsel, hal een gezelllgen aanbllk biedt. Ik denk, dat Ik. om de zaak com pleet te maken, een sandwich zal eten Dat deze sandwich den marconist goed bekomen is, bleek uit het te 0 43 uur opge vangen radiogram: „Wel, ik geloof, dat het een heel behooriyk souper was voor aan böord van dit schip. Het was een hartige sandwich en werkelijk konlrikiyk met een kop koffiede koffie was niet zoo goed... het is nog niet heelemaal donker, maar we zijn nu tamelijk dat is De „Southern Croro” heeft de Ousted van New-Foundland bereikt. De afstand Ier- landNew-Foundland werd in 28 uur afgw tefd. By Kaap Race. Hedenochtend te 5.43 A. T. is te Amster dam het laatste bericht van de ,JS. O.” ont- - vangen. De R. R. D. voor de luchtvaart op Schip hol kreeg toen het volgende radiobericht van het vligetuig: „Wij moeten thans meer peilingen hebben. Gaan over op andere goli.” Daarna zijn hedenochtend geen verdere radioberichten van de „S C." ontvangen. Wel meldde een telegram uit New-York, dat daar bericht was ontvangen dat de „S. C.” op 200 mijl afstand van Kaap Race in een dichten mist vloog. Dit telegram moet echter voor 5.43 te New York zijn ontvangen. BUREAU: HOF 8, ALKMAAR Telefoon: Administratie Na 433 Redactie No. 633 Beleefd verzoeken wfj de medewerking van onze H w Adverteerders mzake bet vroegtijdig toezendgn van de voor de Zaterdag-num- mers bestemde advertentlta. Wil sullen het zeer op prijs stellen indien wy de an nonces. oestemd vooi Zater dag, reeds des Donderdags af ulterlljk des Vrijdagsmorgens ontvangen Door het vroegtijdig luxen den van advertentlén kun nen w« eek aau de uitvoe ring. dus aan net aettan van de advertentie, meer aandacht schenken, hetgeen vanzelfsprekend de reclante- «aarde van de annonce ten goede komt Motte tn Uw eigen belang vartrouueu wy op Uwe

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1