ONS BLAD J. SPRUIJT KOFA* LJ L. FRANKENBERG, Alkmaar Verbluffende vraag! MAGAZIJN DE BIJ NEW YORK GELAND REISARTIKELEN „SOUTHERN CROSS” aahoihe moet op straffe var verlies var rechter, geschieeeh oiterlijk driemaal vier er twirtio urer ra het ohgeval DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 14* VRIJDAG 27 JUNI 1930 VIER Voornaamste cJCieuws ALKMAAR - UMUIDEN <4 RT Concours-Hippique te Hoofddorp uur Na veertien uren, vlieden Van Boston af werd het toestel door verscheidene leèervlieètui&en begeleid OST ONTZAGLIJK ENTHOUSIASME CULTUUR au" Missie-College te Katwijk JOH. LAUWERS Barometers Thermometers r Gedwongen landing van de D 67 Grootse he feesten De Malthezer kwestie De noodwet vandaag geproclameerd 1 PAYGLOP 3 ALKMAAR fe De Delftsche studenten in het Paleis op den Dam Lindbergh over Kingsford Smith SJ Op weg naar New-York Vanaf heden zullen onze magazijnen te Alkmaar wederom iederen Maandag morgen GEOPEND ZIJN! 1000-jarig bestaan Finsche Parlement Geregeld Atlantisch vliegverkeer Engelsche Persstemmen Te Roosevelt Field bij New York geland m o=« f 3000 750 250 f 125_. f 50.- te dat 16 Juli as. Het plan Briand rol Bom dichte mis* te Gloucester In Mas- Bezoek van Mgr. J. D. J. Aengenent Barometerstand 9 uur v.m.756, achteruit. JAAP SNOR In Zq zijn in hooger beroep gegaan bij den Minister van Onderwijs 1 Over den tocht Verder lezen wij: I der de ongenaakbaar ten troon houden er niet komt. Dat Is heel goed. Maar het lag toch allerminst op den weg van d 11 blad met een ontevreden gebaar te vragen ,Js dat alles en de regeering te bezedemeesteren en In gebreke te stellen. Ook in dit opzicht moet er volgens het liberale blad dus meer beschermd worden. Tot slot schrijft het blad: Het Engelsche parlement-MacDonald over ontbinding in den herfst. Oe heer dr. Tern<-den wc-gcrt zijn ontslag als hoofddirecteor der Amsterdamsche gasfa brieken aan te vragen. De Tweede Kamer heeft het wetsontwerj dekking tekort Spoorwegpensioenfonds aan genomen. Isser jken veid het rtk- bet JUJ- De Malthezer kwestie De noodwet van. daag geproclameerd. De opstand in Bolivia De toestand ern stig. De Fransche Landsverdediging Overwin ning der regeering. Dr. Curtins !n Duitscheri Rijksdag nog maals aan het woord. Verschenen is het voorloopig verslag det Tweede Kamer over bet wetsontwerp tot hef fing van een compenseerend invoerrecht op sommige soorten suiker. De Kleine Entente goedgekeurd. o Volkenbond De conventie inzake den ar beidstijd in de kolenmijnen aangenomen. Dietrich is benoemd tot minister van Fi nanciën ais opvolger van Moldenhauer in het Duitsche kabinet. mnge amende van 1 en in an uft- in 1929 Lima ifdee- t van e de» ordde ming. gaat gisterennacht. ehtena File- BUREAU: Telefoon: 1 t B ter i oen. ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar f 2^— Voor buiten Alkmaar f 2^5 Met Geïllustreerd Zondagsblad 6.60 booger •fe ta»- WM s-dr. ren be- eae tn- i. maar ermesr- lekomst m blt)- bereld, rloonen 1 de ntoor m fe laren e ge* -oigt: 3*ta i'die voor voor pra chtig Jzlgd rond rhet drag ■llatie in den Amsterdamschen over het steenzelters-tonflicL mda ruptles e vele s. ter- aantat n zeer •.reikte I aach. bad ■en int ml. Zo de ver. volgena n: voor in int idem In U3t ▼and» niet M van die m Veo- ld voor □stenen re Met- ook ten urlngen Een interpel gemeenteraad Gloucester gepasseerd. Te New York is bericht binnengekomen, dat de „Southern Cross” te 16.25 uur (Amen tijd) Gloucester gepasseerd is. Halifax gepasseerd. Naar gemeld wordt Is de .Southern Cross" om 12 uur 's middags Amerikaansche tijd Halifax gepasseerd. t Is wel heel schandelijk! Maar och! zou men kunnen zeggen: i Parijs gebeurt er zooveel schande lijks; dat weten we nu eenmaal, en als ze in Parijs vandaar llnea worden gedaan, wat redeiykarwyze de regeerlng kan worden verlangd. Het doel nadert. Te Gloucester In Massachusetts is bericht ontvangen, dat de „Southern Cross” te 15.00 uur (Amer. tijd) Portland in den staat Mai ne naderde. De machine had met mist, en wind te kampen. Heden beginnen op Ijsland de feesteiyk- het duizendjarig Gisteren zijn et ver- beste- *t van n, acht aanwe nst der ‘vloeide voorde vleesch de utt- of sn ee! los tn. «en He” ter Land- fe van De New-Yorksche pers wijdt groote belang stelling aan de zoo juist volbrachte Oceaan- vlucht van Kingsford Smith en zijn begelei ders. Lindbergh verklaarde dat Kingsford Smith een der grootste vliegers ter wereld was. on verlies van anderen vinger Omzwermd door een groot aantal militaire vliegtuigen naderde tegen 7 uur des avonds de „Southern Cross” New York. Te 7.29 uur Amenkaanschen tyd, dus 0.49 uur Amsterdamschen tijd, daalde het toestel vlot op het vliegveld Roosevelt Field, waar een duizendkoppige menigte de koene be manning met onbeschrijfelijk enthousiasme ontving. Op het vliegveld waren vele autoriteiten aanwezig, niet alleen vertegenwoordigers van de stad New-York, maar ook van de regeering te Washington. Ook eenige leden van het corps diplomatique waren voor deze gelegenheid uit Washington naar New-York gekomen. Een der eersten, die Kingsford Smith en onzen landgencot Van Dijk, als mede Stannage en Saul met hun geslaagde vlucht gelukwenschte, was de Britsche am bassadeur Sir Ronald Lindsey. Het 100-jarig bestaan van het Finsche parlement. Grootsehe feesten begonnen. Benoemd zijn de leden der Algemeen Radio-Programma-Commissie. -In de eerste plaats rijst bU «ns de vraag, of de schatkist niet voor baar reke ning kan nemen de sociale lasten van die akkerbouwers, die kunnen bewijzen, dat hun bedrijven, ondanks economische leiding, en tengevolge van uit de wereld crisis voortvloeiende omstandigheden niet met winst kunnen worden geëxploiteerd. De Nederlandsche boer betaalt per ar beider ongeveer 70 gld. per Jaar voor de sociale verzekering. Van de vruchten dezer verzekering zouden wij den landbouwar- belder zeker niet willen berooven. Zonder nu in het algemeen de vraag aan de orde te willen stellen, of deze kosten niet lo gischer en blllljker ten laste van de gehee- le bevolking zouden worden gebracht dan ten laste van de bedrijven, lijkt ons de vraag overweging ernstig waard, of niet tijdelijk althans de schatkist deze lasten, voor zoover zjj werkelijk onhoud baar zijn gebleken, behoort te dragen. Economisch is dat minstens evenzeer ge rechtvaardigd, als de aflossing van staats schuld met de batige saldi onzer staats rekening. Omdat daardoor een toekomst mogelijkheid wordt gered.” 'vÜÏ*’ tr'.öce R I S ADVERTENTIEPRIJS: Van J—5 regels 1.25elke regel meer 0.25. RECLAME per regel f 6.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina’s 6J6. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bjj vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels; iedere regel meer 0.12 De „Southern Cross” is onder geweldig", enthousiasme te New York geland. Dn inwenen van Krommenie zonden de boodschap, dat men thens zonder betaling van tsi mag warm» met InchtbaUonne» da wereld in. Van Dijk stapt het eerst uit Reuter seint nader, dat het vliegtuig een perfecte landing maakte en daarna, groote wolken stof opwerpend, naar de hangar taxiede. Daar werden de vliegers door de duizenden toeschouwers verwelkomd. De eerste man, die uit het vliegtuig stapte, was de Hollander, die bezweet en dik onder 1 stof, letterlijk in de armen van de wach tenden viel onder het uitroepen van: This is terrible (Het is verschrikkelijk!). „Een tweede directe mogelijkheid ligt in de ook door de liberale commissie aan bevolen credietgarantie, om het bestaan de surplus aan zardappelwwwii weg te bijeen breuk van f 40 been of srm 1 Kingsford Smith seinde gisteren van boord van de Southern Cross: Wu zijn nu onderweg naar New-York. tebbben te kampen met tamelijk sterke tegenwinden en zullen als het zoo doorgaat niet eerder In New-York zijn dan ongeveer zes uur hedenavor.a. De Southern Cross hc dt zich beter dan ooit: de rust van gis teren heeft het vliegtuig goed gedaan: alles nu prefect in tegenstelling tegenorer Het valt niet mee, het nachtleven In de wereldsteden op peil te houden. De blasé boemelaars zijn niet gemak kelijk tevreden te stellen, en een nieu-' we attractie moet wel heel bijzonder zijn, wil zij op de afgestompte geesten nog *n beetje „indruk” maken. Nu heeft men in Parjjs Iets sensatio neels uitgedacht. „Het Leven” vertelt ervan: daar is een nieuw cabaret geopend. In de Noordzee ter hoogte van Petten moest het watervliegtuig D 67 van het vlieg kamp de Mok wegens een motordefect op zee dalen. De in de nabijheid zijnde torpedo boot H. M Z. 7 en H. M. Jacob Heemskerk verleenden onnJddelljjk assistentie. De Z 7 nam het vliegtuig op sleep en bracht het naar De JacoL van Heemskerk, welke het aan boord nam en hiermede naar de reede van Texel stoomde, waarna het door een sleepboot naar t vliegkamp de Mok werd gesleept. lement f hU óin. urgentie handelen. De noodwet zou vandaag door den gouverriuer van Malta worden geprocla meerd. Kingsford Smith zeide over de mogelijkheid van een geregeld trans-Atlantlsch luchtver keer. dat de vlucht van Oost naar West der mate groote moeilijkheden opleverde, dat het zeer twijfelachtig was, of men ooit een regel matige voor handelsaoeleinden geschikte luchtverbinding tot stand zou kunnen bren gen. Z. D. H. Mgr. J. D. J. Aengenent heeft een bezoek gebracht aan het Missie-college Katwijk. lijker te demonstreeren, spreekt de dactie in een opschrift boven „Het meest teleurstellende in de houding der regeering in de gegeven omstandig heden is voor ons, dat daaruit niet blijkt, het bewustzijn dat hier en nu alles moet van om voor de toekomst de kansen van den landbouw te verbeteren en nu zijn nood te verlichten.” Het .Jïandelsblad” bespreekt het plan der regeering, den akkerbouw in zijn krisis eenlgszins tegemoet te komen door invoering van een suikerinvoer- rechtwetje (dat de regeering ook een maalverbod zou óverwegen om de posi tie der eigenaren van groote aardappel- meelvoorraden eenigermate te verlich ten, was aan de redactie toen nog niet bekend) en stelt dan de verbluffende vraag: „Is dat alles?” Om haar onvoldaanheid nog duide- -J re in een opschrift boven het artikel van „De teleurstellende houding der regeering te genover de akkerbouwer!- lli.” Wü noemden de vraag ,Js dat alles?” verbluffend. Niet omdat wU die vraag ten onrechte gesteld zouden achten. iMhegendeel; wij zijn van oordeel, dat •e regeermg veel te weinig doet (en BHptbaar ook In de toekomst nog veel te weinig doen wil) tot voorziening in den krislsnood; en niet alleen nu schiet de regeering te kort, bij bijna iedere krisis, welke sinds den oorlog te verduren was. heeft de regeering in haar al te grooten eerbied voor „onze beproefde handelsbe- ginselen” te weinig medewerking ver leend, waar getracht moest worden te redden wat et te redden vlei. Het Suikerinvoerrechtwetje Is van die te geringe medewerking weer een nieuw bewijs, als dit wetje wordt uitgevoerd, gullen de door de krisis getroffen akker bouwers slechts in een klein aantal en dan nog op geheel onvoldoende wijze geholpen worden. Terecht wordt dus de vraag gesteld: Js dat alles Het verbluffende zit 'm alleen maar hierin, dat de vraag gesteld wordt door.... het „Handelsblad", door het bted. dat zich jaar in, jaar uit steeds het felst gekeerd heeft tegen iedere steunverleening aan wélke bedreigde in dustrie en aan wélken vorm van handel ook. In naam van den onaantastbaren vrijhandel moest de regeering zich van iedere inmenging onthouden; het eco nomisch „recht” moest zijn loop heb ben; beschermende maatregelen zouden toch niet baten en integendeel nog nadeellg werken door de in uitzicht gestelde repressaiUe-maatregelen van t buitenland. Wat is er rondom de aardewerk-, de klompen- en de schoenen-lndustrie niet verwoed gevochten I Nu valt er weer een vaderlandsch goed te redden. De regeering doet eenige, te zwakke pogingen om de reddende hand te bie den, en nu is het dat zelfde „Handels blad”. dat ontstemd en „teleurgesteld” de vraag stelt: ^s dat alles Dit blad heeft toch wel allerminst het recht, deze vraag zoo suggestief te stel len En nu zullen we natuurlijk te hooren krijgenja, maar *t is nu een heel an der gevalde krisis is buitengewoon en Wat wij voorstaan, heeft niet dat pro tectionistisch karakter. Och Wat zullen we gaan redetwisten over een wóórd In ieder geval eischt het „Handels blad” nu ineens steunverleening aan, bevoorrechting van de door een econo mische krisis getroffenen. Het Suikerinvoerrechtwetje (ook geen vorm van protectie gaat het blad lang niet ver genoeg. Behalve maatregelen, welke in de toe komst effect kunnen hebben (beter on derwijs, betere inlichtingsdienst), doet het blad nog andere hulpmiddelen aan de haqd: Alle Engelsche bladen bespreken in en thousiaste bewoordingen de prachtige vlucht. De „Times” zegt: „Majoor Kingsford Smith en zijn begeleiders, een Engelschman, een Hollander en een Zuid-Afrikaan, zijn er in geslaagd, de eerste vlucht over den Oceaan van Oost naar West zonder ongelukken te volbrengen. Zij hebben dit succes bereikt niet alleen door hun bekwaamheid, hun onver schrokkenheid en hun uithoudingsvermogen, maar ook door de zorgvuldige voorbereiding van dezen tocht. Het was een triomf zoowel van de wetenschap en van de organisaties als van den moed.' De Morning Post" zegt: „De non-stop- vlucht van de oude naar de nieuwe wereld blijft nog steeds het gevaarlijkste van alle luchtvaart-waagstukken, dat alleen de be kwaamste vliegers kunnep ondernemen. „Daily Tel.”: De schoöhe heldendaad, die twee jaar geleden volbracht werd, is thans door Kingsford Smith verbeterd. Ofschoon de vliegers zien wellicht teleurgesteld zullen gevoelen, wanneer ze bedenken, wat ze had den kunnen bereiken onder voortdurend gun stige omstandigheden, toch heeft een vlucht als deze, die zij zoo knap tot een eind ge bracht hebben, voer de burgerlijke lucn.vaart veel meer waarde dan een tocht, waarbij bet geluk den vliegers voortdurend toelacht. „Daily Mail": Van het begin tot het eind was net een triomf van de organisatie. De „News Chronicle” zegt, dat de moeilijk heden aan de vlucht het karakter van een avontuur gegeven hebben en dat de lezers van het verslag met groote bewondering ver vuld zijn voor de dappere mapnen. die deze gevaren getrotseerd en overwonnen hebben. De „Daily Express” negeert de nationali teit van Van Dijk en verklaart, dat ditmaal een zuiver Britsche bemanning den Atlan- tischen Oceaan is overgestoken. Zij voegt er bij, dat majoor Kingsford Smith en zijn drie begeleiders de reeks successen hebben vermeerderd, die reeds Britsch nationaal eigendom zijn. BOF 6. ALKMAAR Administratie No. 433 Redactie No. 633 Op de vragen van het Tweede-Kamerlid, den heer Van der Waerden, in verband met een door den Senaat der Technische Hooge- school ten opzichte van tv.ee studenten ge nomen discipllnairen maatregel, wegens hun gedrag op 11 Mei j.l. In het koninklijk paleis te Amsterdam heeft de Minister van Onder wijs, K. en W geantwoord: Zooals onder meer uit de geschiedenis der totstandkoming van art. 5T r Hooger Onderwijs-wet blijkt, nebben de disciplinaire maatregelen, waarop dit artikel ziet, ook strekking op het openbaar optreden der studenten en kan de academische straf wor den opgelegd, afgescheiden vai. de tusschen- komst van den strafrechter en onverminderd de door d»zer op te leggen straf. De Minlste bezit ten aanzien an de uit spraak van den Senaat der Technische Hhogeschool geen vernietigi» -.tcht. Wel zijn bedoelde studenten overeenkomstig het tweede lid van art. 69 o«j den Minister in hooger beroep gekomen. Vermit^ net onder zoek nog niet is afgeloopen k"nntn omtrent 1 1 afloop van dit oerov) nog geen mede- aeeungen worden verstrekt. „Overdag is het zwarte huisje met witte randen potdicht gesloten, maar als de duis ternis valt, gaan de deuren open. En hoe gezellig het ook wezen mag In het café vlak er naast, waar wederomJYanziskaner Leistbrau” genoten kan worden (de Franschman is niet haatdragend), vóór het loketje verdringt men zich des avonds, en de lugubere griezeling daarbinnen wordt op behoorlijke wijze ondergaan. Ge zit er geschaard om zwarte doodkis ten, ge krijgt uw „bock*, uw „limonade” of uw „liqueur” door doodbidders of aanspre kers toegereikt, die er allerlei doodsgebe den bij prevelen. Spreuken van vele beroemdheden over den dood .sieren” de wanden, en een res pectabele verzameling knekels, doodskoppen en doodsbeenderen vroólijkt het lokaal op met een aantal bekende schilderijen, die door een lichttruc straks veranderen in macabere verzamelingen van geraamten. De „abbé” die u toespreekt, is gewapend met een kolossaal dijbeen, aan den zolder hangt een lichtkroon, uit knekels samengesteld, waarvan u verhaald wordt, dat het onder ste doodshoofd dat Is van een bekend mis dadiger, terwijl de twee daarboven die zijn van.... denzelfden bandiet als kind.... en als jonkman! De huid van een anderen bandiet, den befaamden Bebert, wordt met gepasten griezel bekeken en allerlei andere vertooningen, waarvan wij hier „de clou” niet zullen verklappen, doch die alle in denzelfden geest van griezeligheid zijn, vul len het bezoek aan dit „cabaret de la ter reur” verder aan.” Ontzaggelijk enthousiasme van een duizendkoppige menigte. Het verheugt ons natuürlijk, dat ein delijk ook het „Handelsblad” Is gaan inzien, dat men door in abnormale omstandigheden het vrijhandels-ideaal verheven te Wij lezen in de Tel.: Tijdens zijn verblijf te Harbour Grace hadden wy een onderhoud met Kingsford Smith, die over het eerste deel van den tocht nog het volgende mededeelde: Sedert wij van de lersche kust waren op gestegen konden wij tot op de helft van den afstand die ons van New Foundland scheidde, een gemiddelde snelheid van 145 K.M. per uur ontwikkelen. Daarna echter hadden wy op talrijke plaatsen aan hevige windvlagen het hoofd te bieden. Het vlieg tuig en het kompas gedroegen zich echter schitterend, terwyi de bemanning haar taak Het radiostation sachusetts heeft gisteren een radiogram op gevangen van de bouthern Cross, afgezonden te 12.10 (Greenwich tyd) meldende, dat de Southern Cross boven dichte mist vliegt. Er werd geen positiebepaling by opgegeven. In het Lagerhuis antwoordde Snowden he den in plaats van den premier op de vraag of de maatregel tot opschorting van de grondwet van Malta door net Bntscne par- gesanctionneerd zou worden waarbij zeide dat het in verband met de der zaak noodig was onverwijld te AUe «bonnév op dit blad zijn ingevolge de verzekering» I ----- werken op zoodanige wyze, dat de produ centen de beschikking krygen over de gel den. die zy behoeven voor pootgoed, kunst mest, enz., wederom aangevuld met een waarborg tegen productleopdryvlng. Wy zouden het hebben toegejuicht. Indien de regeerlng maatregelen van dezen aard, die zy sedert Maart overweegt thans had aangekondlgd. Ten aanzien van de vrachttarieven, die, wy zelden het reeds, ten deele tot be scherming van buiten landsche produc ten lelden, is onze regeerlng veel minder diligent geweest dan b.v. de Belgische.” wat deert het ons, krankzinnig doen en recta ter helle vaten. Het meest frappante van de heele geschiedenis is echter het feit, dat „Het Leven” ,4n den opzet van dit curieuze „Cabaret” iets (ziet) van^dlen pétil- lanten, spottenden, fijnen Franschen geest, die luchtig zelfs het ernstigste behandelt”. Wat *n cultuur! Het staat nu vast dat het jaariyksch con- cours-hippique op Woensdag 16 Juli 1930 zal worden gehouden. Het voorloopig vastgestelde programa ziet er als altyd weer schitterend uit. Het geheele concours zal staan in t tee- ken van het Nederlandsche landbouwtuig- paard, waarby de leden van de landelyke ryvereenigingen een voorname rol zullen spelen. Ook Is «r dit jaar weer iets nieuws, want door meer dan 50 ruiters zal in de kleur- ryke uniform van ee toenmalige dragonders uit het jaar 1830, den tyd van Koning Wil lem; I, een zeer Interessante historische qua drille worden gereden Het onmisbare springconcours ontbreekt ook nu weer niet op het nrogramma en als laatste nummer vindt men vertnelo een hordenren over een afstana van 3200 meter. Het mag worden verwacht dat aan het einde van den dag deze snelheidswedstryd ook nu het enthousiasme van de duizenden toeschouwers in hooge spanning zal brengen en wel gelukkig is Haarlemmermeer te pry- zen dat haar sportterrein zoo lang en zoo breed is dat een derveiykc hordenren kan worden gehouden m afwijking van zoovele andere plaatsen waar ook wel een concours- hlpplque wordt gehouden, maar de opper vlakte van het sportterrein voor zulke snel- heidsritten niet groot genoeg is. heden ter gelegenheid van 1. bestaan van het parlement. Gisteren ziin de laatste gasten, die aan de feestelijkheden deelnemen, te Reykjavik aangekomen. Hedenmorgen vroeg deden studenten uit Denemarken, Noorwegen. Zweden en Fin land, die tegeiykertyd een congres te Reykjavik houden, hun intocht In den loop van den voormiddag van gis teren zyn het Deensche koningspaar en de Zweedsche kroonprins aangekomen. Na een feestmaaltijd begaven de gasten zich naar de Tingvalla-vlakte, waar een tentenstad met vyfddizend tenten is opgericht. Z. D. H. Mgr. J. D. J. Aengenent, Bisschop van .Haarlem, bracht eergisteren, vergezeld van den Hoogeerw. heer Deker van Leiden, den ZE. heer Th. Plchot secretaris van het bisdom en den Z.E. heer Pastoor van Kat- wyk, een kort bezoek aan het missiecollege St. Wlllibrord van de Paters Franciscanen te Katwyk a d. Ryn. Z. D. H. werd ontvangen In de recreatie zaal der studenten, alwaar de Z.E. Pater E. van der Helm, directeur van het college, in tegenwoordigheid van paters-leeraren, broe ders en studenten een harteiyk woord van welkom sprak: dankbaar releveerend hoe Mgr. aanstonds bereid gevonden was aan de oprichting van dit college verlof en zegen te schenken. De jongens gaven biyk van frlsch leven door zang, toespraak en muziek. Mgr. dankte ten slotte voor de harteiyke ontvangst, hoopte van ganscher harte dat dit nieuwe missie-mstituut een grooten bloei mocht tegemoetgaan en verzekerde van diens toenemenden bloei zich nog wel eens te komen overtuigen. WIJ BREIEN en REPAREEREN alle soorten wollen kleeding, kdusen en sokken; ook de allerfijnste. Zuidstraat 15 - Den Helder. Let op den gelen winkel. Depót Alkmaar: Mej. J. Floris, Boomkamp- straat 18. Voor Schagen en omgeving: mejuffr. C. de Moei, Noord. Overige plaatsen met den vrachtrijder. Licht op. De lantaarns moeten, morgen worden opgestoken om: 9.54 uur. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD op bewonderenswaardige wyze en«>nder de geringste vrees verrichtte. Kapitein Saul, de navigator van de Southern Cross, verklaarde het volgende omtrent het verloor van den tocht: „Na Dinsdagmiddag 12 uur hebben wy slechts tweemaal de zon gezien. Om 3.30 zagen wy haar gedurende 20 minuten door de snel voorbydryvende wolken, wy konden toen onze positie bepalen er. bemerkten, dat wy vrijwel zuiver koersten naar Kaap Race Sinds dien tyd hebben wy de zon niet meer gezien alvorens zy onderging; wy klommen toen tot 2000 meter hoogte en zagen, toen wy de mistbanken te boven waren, de weer spiegeling van de dalende zon door de wolken. „Toen ons kompas defect was." verklaarde Saul vervolgens, „begrepen wy wel, dat wy geen zuiveren koers meer hielden. Wu vlo gen voort, tot de dag aanbrak en zagen toen van een hoogte van 1700 meter land, dat naar wy veronderstelden, de omgeving van Kaap Race moest zün. wy vlogen toen In noordeiyke richting, zonder precies te weten, waar wy Harbour Grace moesten zoeken. Na 3S uur kregen wq een dorp aan de Robertbaal in het zicht. Nog twee uur lang vlogen wy voort gedurende welken tyd wy Harbour Grace passeerden. Wu keerden terug en, laag vliegend, zagen wy menschen samenstroomen op een veld. Wu concludeerden hieruit, dat dit het vliegter rein moest zyn, waarna wy een landing volbrachten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1