ONS BLAD leekepreeken 8 9 L. FRANKENBERG, Alkmaar N JORRITSMA IETS UIT DEN GRAALBOND WA S S C H E RIJ I te min 4 aangifte moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ohgeval a DIT NUMMER BESTAAT UIT VIER ZATERDAG 28 JUNI 1930 BLADEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 150 VIER f 40 I ALLE SOORTEN KOFFERS voornaamste cXieuws Een waarschuwing llllli J. J. G. baron van Voorst tot Voorst Geneeskundige Rechtspraak Audiëntie Ansjovisvisscheri] Bedevaart naar Lisieux De eleren-export Mgr. J. Aerts bij Z. H. den Paus •d 'tls maar een vraag -Pookt U J GRUrtO '3 I KHU HME.XHE GAAfTABAK JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Rectoraat R. K. Handelshoogeschool Voormeer 3, Alkmaar Speciaal inèericht voor alle fijne goederen Die ruin ik zelfs dol graag 11 Moeilijkheden NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD in i die ach meer (die -M*at- belofte en van Onweer in de Ver. Staten 33 dooden. (in de De wet treedt 1 Juli as. in werking EEN OUDE ZONDE EN HAAR BESTRIJDING Bfl Kon. besluit van 16 Juni is bepaald, dat de wet van 2 Juli 1928, houdende nadere voorschriften ten aanzien van de uitoefening der geneeskunst de zoogenaamde wet op de Geneeskundige rechtspraak op 1 Juli a s. in werking treedt. (voor wie de het Z. D. H. de Bisschop van Haarlem zal de volgende week alleen Maandag en Zaterdai audiëntie verleenen. De vliegers van de ..Southern Cross” ztyn benoemd tot eereburgers van New-Yorfc. Het rapport-de Visser inuke de crisis In de Ned. ReLsvereeniging. De ontploffing in Canada heeft 45 dooden geëischt. de H. ie het verlies van ■e geen voer De wet op de Geneeskundige rechtspraak treedt 1 Juli as. in werking. ABONNEMENTSPRIJS; psr kwartaal, voor Alkmaar 2.— Vote buiten Alkmaar gjj Met Geïllustreerd Zondagsblad 8.60 hooger oil verlies *n anderen viueer Barometerstand 9 uur v.m.: 762. vooruit. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen aorden opgestoken om: 9.54 uur en overmor gen om 9.53 uur. Algemeene vergadering der Ned. vchappU voor Nijverheid en Handel. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—4 regels f 1.85; elke regel meer R2& RECLAME per regel f 8.75 TMt de eerste pagina; voor de overige pagina’s ».5d. RUBRIEK VRAAG EN AANBOD” bij vooruitbetaling per plaaMng f 8.68 per advertentie van 5 regels; iedere regel meer 8.12 biieen breuk ven been of erm drankbestrijding in onzen tijd? vraag is gewettigd. Er is echter groot verschil In de onmatigheid Door den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw is bepaald, met afwij king in zoover van het voorgeschrevene dat de gesloten tijd voor het visschen met het staand ansjovisnet. het ansjovissleepnet en den wonderkuil in de Zuiderzee en de Wad denzee in 1930 zal ingaan op 15 Juli in plaat van op 1 Juli. Toen onlangs onze landgenoot Mgr. Bouter, Bisschop van Nellore (Britsch Indië) op zijn reis naar Holland ook Rome bezocht, werd hij in audiëntie ontvangen door Z. H. den Paus. Bij die gelegenheid gaf onze H. Vader aan Mgr. Bouter twee kostbare relieken van de kleine Heilige Theresia en stelde zijn dio cees Nellore onder de bijzondere bescher- •ming van die groote Missiën Patronesse. Wij zien hierin weer de groote devotie van Paus Pius XI, tot de Kleine Heilige Theresia, die de Paus noemt Zijn Heilige, Zijn tweede Engelbewaarder. Wanneer de Paus zoo voorgaat, laten wij onzen Vader dan volgen door onze devotie tot de Heilige Theresia. Toonen wij die vereering door dagelijks tot dat Rozenstrooistertje Theresia te bidden, maar ook door Lisieux, die stad in Norman- ge- leefd heeft en gestorven is en te gaan knie len op het praalgraf van die machtige Hei lige en te gaan bidden in die rijke grafkapel waar de marmeren engelen met de onzicht bare schare van hemelgeesten het graf bewaken dier kleine Heilige, die daar vooral haar rozen uitstrooit over de aarde. Er bestaat gelegenheid om naar Lisieux te gaan. De Hollandsche bedevaart gaat 18 Aug. en keert terug 22 Aug. Op de heenreis wordt ook bezocht, statig oprijzende blanke Basiliek van het Hart op Montmartre te Parijs. Prospectussen verkrijgbaar bij Pater A. Pe ters, Carmelieten Klooster te Aalsmeer, bij wien men ook de noodige Inlichtingen kan verkrijgen. Qeeft U sooedig op! groot leger vurige strijders tegen drank- door geheel-onthouding; an- een zwijgend, meerendeels niet begrijpend en onverschillig toezien van öe overigen. Verklaarbaar is het bij de- *«n stand van zaken, dat i>. mand bui ten de rijen der eigenlijke drankbestrii- Er is iets niet In orde met dit echtpaar. Betreuren telg? Of zjjn de arbeidsuren te lang? Misschien ook kriteen genoeg. Vast staat, dat er moeilijkheden rijn. lie hoogere vreugde in Dr. Were volgt mgr. Goossens op Lam Gods (waar in het geduld van De toestand van luitenant-generaal baron Van Voorst tot Voorst, oud-voorzitter der Eerste Kamer, blijft naar omstandigheden goed vooruitgaan. De patiënt mocht reeds van de buitenlucht genieten. Begin Juli hoopt de heer Van Voorst tot Voorst Gorssel te kunnen verlaten. ging bepaalde middelen kan aanwen den. Maar de strijd tegen een aange boren menschelijke ondeugd als gierig heid en hebzucht valt niet door middel van een nuchtere humanitaire ver- eeniging te bestrijden. Die taak is weg gelegd aan de Kerk, die zielen moet vormen, en aan allen, die haar daarin bijstaan: het gezin, de school, de pers. Algemeen menschelijke kwalen vinden haar verzorging In de organen, die ge richt zijn op de algemeen menschelijke opvoeding. Speciale misbruiken, die zich of tijdelijk voordoen, kun- zeer bijzondere strijdwijze eigen organisatie Op het 35ste Gezondheidscongres is de westelijke regeling van het ziekenfonds be sproken. Het curatorium van de R. K. Handels hoogeschool te Tilburg, heeft besloten, het ambt van rector-magniflcus In het vervolg bij beurten aan de hoog leeraren dier Hooge- school op te dragen. Dientengevolge zal de Hoogeerw. Hooggei heer Mgr. Dr. Th. J. A, J. Qoossens met hei einde van dit studiejaar als zoodanig aftreden en zijn ambt overdragen aan den Zeereerw. Hooggei. Pater Pro/. Dr. A. Weve. WIJ BREIEN en REPAREEREN alle soor ten wollen Heeding, kousen en sokkenook de allerfijnste. JAAP SNOR - Zuidstraat 15 - Den Helder. Let op den geien winkel. Depót Alkmaar: Mej. J. Floris. Boomkamp- straat 18. Voor Schagen en omgeving: mejuffr C. de Moei, Noord. Overige plaatsen met den vrachtrijder. De conventie inzake den arbeidstijd van handels- en kantoorbedienden in eerste le zing aangenomen, in den Volkenbond. De Communistische aanval op de Roomsch- Katholieke steenzetters, die hun zelfstandig heid tegenover Syndicalisten willen hand haven, verdient de aandacht van Overheid en volk. In dezen aanval zien wij weer eens, schrijft de .Standaard"' hoezeer ook hier de vrijheid van arbeid wordt bedreigd. Tal van andere voorbeelden zouden ter illustra tie van deze stelling kunnen worden ge noemd. Ten onzent wordt de revolutlonnaire overmoed nog zooveel mogelijk gekeerd, maar de Overheid kan niet op eiken overval, voor al hiet als die zoo zorgvuldig beraamd en met volledige tactiek wordt uitgevoerd, bedacht zjjn. Zoo gelukt het in menig geval toch een terreur uit te oefenen, die de vrees doet rijzen, dat patroons, om zeker te zljjn van de rust op hun i 'I' - len gaan uitsluiten. En zoo zou zelfs hier te lande voor een deel kunnen gelukken, wat Socialisten en Communisten in Oostenrijx gedurende enkele jaren ten volle aandurf den. Opmerkelijk is. dat, wat de Communisten in Amsterdam thans waagden, door ’t hoofd orgaan der Sociaal-Democraten wordt goed gepraat. Zelfs zoo, dat de schuld op de aan gevallenen wordt gelegd, waarvan er een in het bezit van een revolver bleek. Het lijdt geen twijfel, of In ons land vindt de Christelijke arbeider by de Overheid de bescherming, die zij vermag te geven. Maar in het gebeurde ziet men weer een klein staaltje van hetgeen hem boven het hoofd hangt, als bij de Overheid de moed of de lust zou ontbreken, om krachtig tegen de terreur op het terrein van den arbeid op te treden. Alleen een sterk gezag, dat uit be ginsel de vrijheid handhaaft, kan hier den weerstand bieden, die meer en meer eisch wordt. Z. H. de Paus heeft mgr. J. Aarts, apos tolisch vicafts van Nederlandsen Nieuw Guinea, in particuliere audiëntie ontvangen. Toen Z. H. van mgr. Aerts vernam, dat mgr. met zoovele Nederlandsche missiona rissen werkte, zeide Z. H met nadruk: Het is toch wonderbaar, dat Holland, dat toch niet overwegend katholiek is. zoovele roe pingen telt voor de vreemde Missiën." Op hartelijke wyze nam Z. H. alscheid van mgr. Aerts. (die de ultt/chten en wandelingen voorbe reiden. en ceremoniemeesters leveren); qe de club der egelantieren 'voor vele kleine vrouwelt'ke liefdediensten in onver wachte moeilijkheden); 7e. de club van flerield (vaar gestreng alle vulgaire ondeugden worden geweerd) 8e. de club van het ahaar (waar paramen ten en altaarlinnen worden bewerkt); 9 de club .an meed en durf (waar het menscheiyk opzicht wordt bestreden). Tot den tweeden graad behooren 10e. de club van soberheid (geheelonthou ders. die ook niet snoepen) lie de club van wüsheid dingen alleen hun waarde hebben in licht der eeuwigheid' 12e. de club van devotie aan het gebed wijden' 13e. de club „van gehoorzaamneid zender kritiek eleeren gehoorzamen); 14e. de club vin zielenyver (waar werk wordt gemaakt van de vreemde missiën); 15e. de club van de liturgie (die propa ganda maakt en onderricht wordt in het georuik van het missaal, en het inleven in den geest van het ke-xelyk jaar) 16e de club van het reddingswerk (die afgedwaalde vriendinnen cp den weren weg terugbrengt) 17e. de club van trouw (aan voornemens) 18e. de club van eendracht en vrede (die overal arbitrage aanbiedt waar twist en on- eenigheid is) 19e. de cluo van den Leeuw van Juda (voor de navolging van Christus naar «ten strengen kant); 20e. de club der lelietjes van dalen (die wegschuilen en vooral de reinheid des har ten beoefenen'. Tot den de: den graad behooren 21e. de club van offerweelde (die blij alle offers brengen) 22e. de club van den zin van Franciscus van Assisië) 23e. de club Het behoort tot de liefhebberijen van j de samenstellers onzer tegenwoordige I dagbladen en tijdschriften, om zeden I en gebruiken van vroeger dagen op te 1 halen en deze met de onze te vergelij- 1 ken. Een der meest geliefkoosde onder- I werpen is naast een beeld van de ont- I wikkeling der klederdrachten een 1 schildering van de hoeveelheden dran ken en etenswaren, welke onze voor- j ouders konden verzwelgen. In veel mogen wij, twintlgste-eeuwers, records slaan; in zeer veel zaken mogen I wy de meerderen van de oude volkeren J en de middeleeuwers zijn; als eters en J drinkers blijven wij ver bij hen achter! I Wü behoeven ons daarover niet te I schamen, integendeel! Een der meest 1 jafstootende ondeugden irt vroegere ge- I slachten is juist de onmatigheid, die I maar al te vaak tot het dierlijke ver laagde. I De onmatigheid is een der oudste I zonden van het menschelijk geslacht. I wy lezen er al over in de eerste hoofd- I stukken van het scheppingsverhaal; en I zoover wij in de geschiedenis kunnen I teruggaan by Egyptenaren, Indiërs, I Grieken of Romeinen, overal vinden wij I gewag gemaakt van smul- en zwelgpar- I tyen; overal lezen wy van drinkgela- I gen, van bachanallën; de walgiykstc I en meest weerzinwekkende verhalen zijn I ons bewaard gebleven van de wyze. I waarop de menschen den hartstocht van I hun tong te streelen uitvierden. Lieten I Romelnsche patriciërs niet de lichamen I van slaven en slavinnen in hun visch- I vijvers werpen, omdat zij een smake- I lijker gerecht verwachtten van dieren, I die met menschenvleesch waren ge- I voed? I De Kerk heeft in haar worsteling om I het christendom ingang te doen vin- I den, altijd tegen die ondeugd van onma- L— Ugheid een feilen strijd moeten voeren. Christendom beteekent zelfverlooche ning, losmaken van den geest, verhef- I ien van de ziel, kruisigen van het lichaam. Dit alles is in directen stryd met de heidensche onmatigheid. En nu moge het waar zyn, dat ook de middel eeuwen niet enkel asceten heeft voort gebracht; dat ook de geschiedenis van dien tyd melding maakt van ongeloofe- lyke eet- en drinkpartyen; toch is er I i al groot verschil met vroeger eeuwen I merkbaar. Het gelukte de Kerk, zeer zware vasten- en onthoudingswetten in te voeren, waaraan over het algemeen streng de hapd werd gehouden, zoodat het volk lange tijdperken in grooter versterving doorbracht, «dan wij nu kennen. En wanneer wy in de levens van talryke heilige mannen en vrou wen kennis maken met een voor dien tyd ongehoorde en bewonderenswaar- dige onthouding van alles wat boven de nooddruft uitging, dan weten wij, dat dit de vrucht was van de prediking der Kerk, die op Christus’ bevel voort durend tot zelfverloochening en matig heid aanspoorde. Hoe staan wy met deze oude ondeugd ül onzen tyd? Deze vraag kwam by ons op, toen wij een dezer dagen een ma nifest lazen van „Sobriëtas”, de R.K. federatie van drankbestrydersvereeni- glngen In ons land. In dat manifest wordt aangekondigd, dat de beweging haar bakens gaat verzetten en in plaats van uitsluitend, zooals tot nog toe, strijd tegen den drankduivel te voeren, nu voortaan als bestrijdster van de bedendaagsche genotzucht in het alge meen zal optreden. Een dergeiyke koersverandering in een zoo groote en steeds in volle open baarheid werkende organisatie als So briëtas is wel de moeite waard om eens nader bekeken te worden. Mogeiyk be teekent zy een nieuwe phase in den tijdgeest, een verandering in de massa- mentallteit. In ieder geval verwonderde het ons, dat van onze vaderlandsche zedenmeesters, die dag aan dag heel wat onbenulliger zaken aangrijpen om in de couranten te betuttelen, tot op heden er geen één aandacht schonk aan dit merkwaardig manifest van So briëtas. De verklaring hiervan ligt waar- schyniyk niet in onachtzaamheid of onverschilligheid, maar hierin, dat de drankbestrijding jaren lang een „tee- ken van tegenspraak” in onze kringen was. Er was zelfs een tyd, dat over het nut,»en de wenschelykheid van katho lieke drankbestrijding fel gestreden werd. Die stryd is geluwd en opgelost In eenerzyds een georganiseerde misbruik derzijds De toestand van baron van Voorst tot Voorst blijft vooniitcaan. plaatselijk nen een zeer byzondere rechtvaardigen, een in het leven roepen. Zoo greep Sobriëtas vast, toen zy de onmatigheid in drankmisbruik by de keel vatte. Stryd tegen den alcohol is een het ..de schiet bubeau: BOF ALKMAAR Telefoon: Administratie No. 433 Redactie No. 633 program op zich. Maar zy pakt in yie, zonder houvast, wanneer zy genotzucht” gaat bestryden. Zy haar doel voorbij en voor haar daden van vroeger zullen nu veel luid- klinkende woorden in de plaats komen. Of er dan geen genotzucht bestaat en of die Juist In onzen tyd geen bestrij ding verlangt? Die vraag behoeft niet gesteld te worden. Van het bevestigend antwoord zyn we allen overtuigd. Maar de stryd daartegen dient een andere te zyn dan Sobriëtas zich denkt. Daarover een volgenden keer. HOMO SAPIENS. Samenwerking met Londenscbe importeurs Naar het Ned. Weekblad voor Kruideniers- waren verneemt, hebben de importeilrs van Hollandsche eieren te Londen een vereeniglng opgericht, ten doel hebbende samenwerking met de exporteurs in Nederland om betere toestanden in het leven te roepen. Op 12 Juli zullen hier te lande besprekin gen met de Ned. exporteursorganisatle plint;* hebben waarby meerdere Londensche firma’s aanwezig zullen zyn. In de eerste plaats wordt afschaffing van den consignatiehandel beoogd. Alls abonntf. op dit blad zijn ingevolge de veriekeringsvoorwa de 1 1,1 tegen ongevallen verzekerd voor een der volgende f 3000 - Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door f TCf! Dl) een ongeval met f OCft verlies van een band 4 OC Dii verlies van een f CA verliea van beide armen beide beenen ol beide oogen doodeliiken afloop AöV.“ een voet nt een om I I AU.” duim of wlisvingc' 1 wy hebben gisteren uitvoerige n.ededeelm- gen gedaan over de organisatie van de R K leerplichtige meisjes in den Graalbond. Om een Idee van de inwendige organi satie van dez» vereenigingen te gever nemen wy het volgende over uit bet orgaan van den Bond: De Zilveren Trompet. Dank zy haar fyner en ster.er gemoeds leven is de vrouw vanzelf meer geschikt en geschapen tot het uitleven barer irdividueele persoonlijkheid. Voor de vrouw lijken alle mannen mln of meer op elkander; maar zells voor den man. schijnt elke vrouw weer iets nieuws. Als wy dus alle Graalleden willen laten uitgroeien tot waar Gv a. voor ge maakt heeft, moet de Graalbond Laar gele genheid geven tot een rijke verscheidenheid van vorming et. ontwikkeling van de natuur- lijke gaven; en vooral tot een waaiervor mige ontplooiing der bovennatuuriyke inge- storte deugden, overeenkomstig de werking van den H. Geest, in leder van baars onster- feiyke ziel. ilaast de reeds lang bestaande vormings- en ontwikkelingsclubs van vriendinneri uit eenzelfde milieu hebben wy van lieverlede in onzen Graalbond dan ook een nieuwe divisie opgericht voor de Clubs v: de daad; die wel vaak maar slechts kort vergaderen, en waarin telkens een twaalftal van overeen komende karakters, door een centraal oe- noemde leidster werden bijeengenoodigd, uit overigens zooveel mogeiyk verschillende standen en milieu’s, zoodat in elke club byna alle soorten van plaatselyke Graal leden vertegenwoordigd zyn: om in het bijzonder de deugd te beoefenen, waartoe zij van nature èn door bovennatvuriyke genade den meesten aanleg toonen. Niet allen be hoeven lid te zyn van zoo'n Club van de daad; maar alleen zy. die voor de een 01 andere deugdoefening voorbeeldig geschikt lyken en dus wèl: alle leden die behooren tot den tweeden of derden graad. Het ligt in de bedoeling deze clubs op oen duur al langer hoe verder uit te breiden. Voorloopig echter denken wy ons tot een dertigtal te bepalen. Deze Clubs van de daad zullen zich verder door coöptatie voltallig houden, zoodat. als er hier of daar een plaats openvalt, er ge legenheid is, om zich kandidaat te stellen. ^"èh^teJUke dan tW“ -it. hi~- w den proeftyd al of niet aangenomen en in de costuymen van de Club ingewijd. Want al hebben zy alle een scherp omschreven doel en al voeren zy alle een duldeiyk spreken den naam. op een klein driehoeksvaantje de wyze, waarop elke club hare leden in de haar toegewezen deugd pleegt te oefenen, wordt niet aan de groote klok gehangen. Elk van onze drie graden heeft nu zyn eigen Clubs van de daad. Tot den eersten graad behooren le de Club der roode pioenen (het beeld der vurigheid voor alle gceds) 2e. de club van laaiende geestdrift (voor «te enthousiaste propaganda) 3e. de club van het groene kruis (EJI.B. O. voor de werken der lichamelijke barm hartigheid) 4e. de club van tucht en orde (die te aorgen hebben voor de regelmaat en het gedrag van allen by talryker uittochten of samenkomsten) 5e. de club der feestgidsen en pinoiers. van het eerste gebod (die God dienen en beminnen met heel haar hart, en al haar krachten) 24e. de club van heilig geweld (om utt te boeten de zonden der wereld) 25e. de club van deemoed en stille kracht (waarvan de buitenwereld nooit Iets merken mag) 26e. de club van grootmoedigheid (in Tho- mlstlsch-Aristotelischen zin) 27e. de club van standvastigheid moeiiykheden) 28e. de club van hebben en zyn (waar de rijkdom wordt veracht en de armoede ge oefend) 29e. de club der Violieren (waar de Enge- lendfeugd wordt beoefend) 30e. de club van het Jezus wordt nagevolgd Zyn Godtjeiyk Hart). Het is byna te mooi om allemaal waar te worden. Maar, geiyk Vondel zegt Het pogen zelfs is schoon in ’t worstel perk der eer. En Jezus zeide Waar er twee of drie samenkosnen in Mijnen naam. daar ben Ik in hun midden. Met een groot geloof, een machtige hoop en een brandende liefde zal uit ons groeien, waar God ons allen en leder van ons voor gemaakt heeft. Amen. ders .zich gedreven voelt, om over ge heelonthouding of wat daarmee samen hangt, te spreken of te schrijven. Het verschynsel, dat Sobriëtas van koers verandert, lijkt ons toch te merkwaardig, dan dat wy het zwijgend voorby zouden laten gaan. Er valt hier wat te vragen en vermoedeiyk ook wel wat te leeren. Welke kan de reden zyn, dat Sobriëtas haar program gaat ver anderen, of, zoo men liever wil, uitbrei den? Er staat in het manifest één zinsnede, die op een verklaring.iykt. „Sobriëtas heeft de laatste tien jaren haar ledental met duizenden achteruit zien gaan. Zelfs het grootsche congres te Nymegen In 1928 heeft tegen ver wachting in den achteruitgang nog niet tot stilstand gebracht.” De leiding verwacht dus van een koersverandering een nieuwe opleving in het ledental. Is dit juist? Het is voor iedere beweging altyd een gevaariyk experiment, te veel naar het getal van haar aanhang te kyken. Het getal kan beteekenis hebben; veel meer ech ter zegt het gehalte. Wanneer een vereeniging een aantal onverschillige of werklooze leden verliest, zal zy dit eerder als vooruit- dan als achteruit gang moeten beschouwen. De vraag had daarom moeten luiden: is er nog plaats voor Die een van dezen tyd en In die van een halve en een heele eeuw geleden te bespeu ren. De ergeriyke openbare dronken schap van vroeger, het zwieren van dronken mannen langs de straten; tafereelen op Zaterdagavonden en op Maandagen van beschonken mannen en vrouwen zelfs, die op handkarren naar het politiebureau werden vervoerd, die tijd is voorby. Er is onmiskenbaar iets veranderd. De jongelui, die vroeger Zondags en ’s avonds na werktijd sa men hokten in benauwde café’s en al vroeg tot dronkaards werden, trekken nu frisch naar de sportvelden. Werklie den, die na een onmatig lange arbeids week in ongezonde lokalen hun troost zochten In een borrel of uit een krot woning naar de kroeg liepen, hebben daartoe door den korteren arbeidsdag, de beveiliging van den arbeid en de betere woningtoestanden minder aan leiding- De algeheele verbetering van de sociale verhoudingen heeft tot afneming van alcoholmisbruik meege werkt. Maar deze niet alleen. Juist in de dagen van kentering naar andere, betere sociale opvattingen stond de drankbestryding klaar om mee te hel pen aan een omzetting der men^alite'.t. Verdiensten ultmeien is moeiiyk. Hoe groot het aandeel van de georgani seerde drankbestryding in de geconsta teerde verbetering is, valt niet te zeg gen. Maar wie den stryd tegen den alcohol aandachtig heeft gevolgd en weet, wat de drankbestryding aan re sultaten bereikt heeft, hoeveel duizen den naar ziel en lichaam in en dcor deze beweging zyn gered, die kan haar verdiensten moeiiyk overschatten. Wanneer men ons nu vraagt: is drankbestryding voor onzen tild over bodig geworden, dan zouden wy ant woorden helaas, neen Niet meer als vroeger uit Tich de onmatigheid In drank byna uitsluitend door het glas jenever te veel. Er zyn tal van andere vormen van drankmis bruik, er zyn ook nieuwe opgekomen en vooral: de drinkgewoonte, die gaat buiten de perken van wat gezondheid en moraal toelaten, is nog algemeen waarneembaar. Misdadigheid ten ge volge van alcoholisme is verder nog altyd een der voornaamste factoren in de strafprocessen, wy gelooven dus, dat al degenen, die zich geroepen voelen om tegen drankmisbruik te strijden en te werken aan de verheffing van de slachtoffers van het alcoholisme of ook alleen maar door het offer der geheel onthouding een voorbeeld en een ver maning in hun omgeving willen zyn, dat zij allen nog bestaansreden te over hebben in onze hedendaagsche maat- schappij. Wanneer echter de georganiseerde drankbestryding door een utterlyk min- <jer dramatisch arbeidsveld en daar door minder enthousiasme by de jon- {üg gaan bezoeken, waar Theresia geren, door verloop in haar ryen of wat ook meent haar program te moeten veranderen en nu „bestrijding van ge notzucht” in plaats van „strijd tegen alcoholmisbruik” in haar vaandel laat schrijven, dan zouden wy haar willen raden, zich wel tienmaal te bedenken, alvorens daartoe over te gaan. Zij zou hetzelfde doen als een bond tegen den woeker, die zich omzette in een ver eeniging tot bestryding van gierigheid en hebzucht. Woeker is aan te vatten; ’t is een kankergezwel waartegen is op te treden en waarvoor een vereeni- A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1