ONS BLAD Ei Voornaamste cKieuws i DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 151 VIER f 40 f 3000 ff 50 WAARDOOR 1 Felle brand te Eindhoven 18 schepen opgelegd Onderzoek door Rijk^consulenten Subsidie van Rijk en provincie Een wolkenkrabber te Amsterdam De Krakatau Steeds nieuwe ^evallen Hotelhouders opgelicht Eerste Kamer VERZOEK Adverteerders Nederlanders te Rome Het gevonden Tijk Huisvredebreuk De schatgraver!] te Zaandam Hr. Ms. „Witte de With" I Pastoor D, F. W. Pichot Nekkramp Het steenzettersconflict te Amsterdam Stilte in de Amsterdamsche haven De bestrijding der werk loosheid in Noord-Holland Electrificeering Noord-Holl. tramlijnen Kinderverlamming te Gouda Het oordeel van Minister Beelaerts en van mr. Treub Drie Emos-mannen zullen terecht staan Godsdienstige uitzendingen contrabande De „Osservatore” spreekt de ziek tegeruchten tegen Van Dijk bekent den moord te hebben gepleegd WOENSDAG 2 JULI 1930 -- -4— Algemeene Radio programma’s De gezondheidstoestand van Z. H. den Paus Tjalkschip op het Hoilandsch Diep vergaan De provincie neemt deel in een naamlooze vennootschapi -t «dei es ra X De economische crisis- in Europa AAUGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL WACHT Groote Opruiming in „de Onnoozele Schaapjes” PRIMA GOEDEREN voor SPOTPRIJZEN 1 Langestr. 98 - Hoogstr. 18 Advertenties voor een reisgids De hagelschade aan de tuinbouwgewassen WET FIJNGEVOELIG! NO ORD-HOLLANDSCH DAGBLAD I ol DB PHOHI-ZENDER GESLOTEN 'J Anderhalve ton schade Gowda bredd* te De Landbouwstreek te Wageningen. Een Nederlandsche nota? Ernstig ongeluk op den Dona*. 1 dooden. had Geen persoonlijke ongelukken held zeker d. De werking iets verminderd De heer J. ter Haar Jr. benoemd verklaard aan In het Koninklijk Paleis te Amsterdam De vrouw de hoofdschuldige Straf ingetrokken Naar Holland vertrokken DB DIRECTIE i hwiBAiir- - 9 t Italiaansche masaa-oceaanvlucht in voer bereiding. Gisteren begon de Tweede Kamer met dl behandeling van het Suikerwetje. Fabriek van ondergoederen geheel af gebrand V KMAAR No. <13 Te Bodegraven zijn twee gevallen van kin derverlamming aangegeven. in ton Godsdienstige uitzendingen mogen niet in het algemeen radioprogramma worden op- genomen. In Egypte heeft Nahas Pasja rijn aettg voorloopig gestaakt. bij verlies vaa anderen vings» sending eenige hebben Het laatste offer van het sectarian» landsche en Mn’ van buitenlam nallteit. Besprekingen over het maritieme vraag, stuk in Engeland. De .Osservatore” spreekt de siektegerwehs ten over Z. H. den Pa* tegen. De werking van den Krakatau is iets ver. minderd. De onrust in Engelsch-Indië. Een gehelmd organisatie ontdekt. Barometerstand 9 uur vm 760, vooruit, JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal, voor Alkmaar f R— ▼oor buiten Alkmaar f gjs Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 M booger nabij Diep BUREAU: Telefoon: Het vink” ge- on- Bij een brand te Moskou zijn 9 personen om het leven gekomen. Het Nederlandsche standpunt Inzake het plan van Briand tot het vormen van oen Europeesche Federatie. De Zeereerw. heer D. F. W. Pichot, pastoor der parochiekerk van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus in de Kal verstraal te Am sterdam. die al jaren lang aan een maag kwaal lijdende was. is gisteren in het Maria- Paviljoen opgenomen en van de H.H. Sacra menten der Stervenden voorzien. Men acht den toestand aecr ernstig. Hr. Ms. torpedoboot jager Witte de With” is gisteren van Curacao naar Holland vertrok- 1 ken. Tjalkschip op het Hoilandsch Diep ver gaan. van Nederland krachtig den vrijhandel voorstaat, dien het beschouwt als het krachtigste geneesmid- tegen de economische crisis, welke Europa meer en tneer bedreigt. De Nederlandsche regeering acht dan ook de naderende conferentie van Genève van bet hoogste gewicht, daar deze de gelegen heid zal bieden, verschillende brandende eco nomische vraagstukken op te lossen. Ook met den oud-minister Treub Sauerwein een onderhoud. DeZe verklaarde, dat het van Briand LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 9,52 uur. HOF Al Administratie Redactie No. 633 de orde af- oorlbg de Staal en hij zal gebouwd wor de N.V. Bouw- en Exploitatie „Hilwls”. waarvan de heeren K. Hille en Jur. Reyn directeuren zijn. Voor dit toekomstige hoogste woonhuis in Am sterdam is gistermiddag de eerste paal ge slagen Het was een proefpaal van 14 meter lengte. Deze paal is 9 meter den grond ingedreven Verder Inslaan bleek niet mogelijk. Het ge bouw zal komen te rusten op 896 palen. Het hoogste punt zal 49 meter boven den beganen grond komen. Er zullen Inkomen 34 wonin gen. De directeur en de nuofdlngenieur van Bouw- en Woningtoezicht, de heeren ir. M. E. H. Tjaden en Ir. J. C. van Teylingen waren tegenwoordig bij het inslaan van dezen eersten paal. Zondag is de werking van den Krakatau iets verminderd. Het eiland Anak Krakatau is thans 23 meter hoog. Doode vogels Op „Adrichem” onder Wijk en Zee en Duin, toonde men de commissie als bijzon derheid nog een menigte cadavers van vo gels. die steeds in grooten getale in de hoo rnen van „Adrichem” overnachtten. Zij ziin daar door den hagelstorm overvallen en ge dood. ADVERTENTIEPRIJS: Vaa 1— regels LM: elke regel meer f AX5. RECLAME per regel 6.75 vwo» de eerste pagina; voor do overige pagina 's Jd. RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD** bU vooruitbetaling per plaatsing 0.66 per sdvertentie van 5 ragels; iedere regel meer 6.13 De kinderverlamming zich steeds uit. Pastoor D. F. W. Pichot. van de kerk „Ds Papegaai” te Amsterdam la van de H-H. Sacramenten der Stervenden voorzien. Het staat der Koningin natuurlijk ge heel vrij, op dit adres al dan niet te antwoorden. Doch hoe het ook zij. men tal de Koningin toeschrijven in de kwestie stelling te nemen. Antwoordt H.M. niet of zal zij de beslissing van Haar minister handhaven, dan zal men van A.V-R.O.-zljde Hare Majesteit ver wijten. dat het Harer Majesteits wensch Is, dat eendracht en eenheid niet die nen gehandhaafd en bevorderd, doch recstoord behooren te worden.” Provinciale Staten van Noord-Holland hebben aangenomen het voorstel tot deel neming in een naamlooze vennootschap te» bestrijding der werkloosheid. Heel klaaglijk stond er in de „Nieuwe Rotterdammer” van Maandagavond te lezen; De „Osservatore” verklaart, gemachtigd te zijn tot de meest nadrukkelijke tegen spraak van alle geruchten, omtrent ziekte van Z. H. den Paus ve'rspreid. welke ruchten absoluut en in alle opzichten waar zijn. 1 In de Amsterdamsche neven zijn per he-» den opgelegd 18 schepen, vzaarvan 17 Neder^ landsche en Mn’ van buitenlandsche natio- De Weleerw. heer L. Kat is aan de Oregonana te Rome geslaagd voor het licen tiaat in de Kerkmuziek. De Weleerw. heer B. Damen slaagde aan het l ngelico voor het baccalaureaat in de beide rechten. Belden zijn priesters van het bisdom Haarlem. ^n’^^vriï^0 wwiCTd" f 3000 - Levenslange geheeie ongeschiktheid tot werken door f 7 Cf) bijeen ongeval met f nef) bij verlies van een hand. f 125- bij verlies van een f 50 - tegen oase auen vursekerd voor een der volgende oltkeeringen: 1 öUUU.- Terlio,v.n .rmen beide beenen of beide oogen <öU.’ doodeliiken afloop I ZOU.- een Toet of een oog I ZO.- duim of ijavinge, been of arm Te Zwaagdijk doet zich een geval van nek kramp voor bjj een 27-jarigen man. De patiënt is naar het 8t Elisabeths-ziekenhuis te Alkmaar vervoerd, 's Mans toestand is zorgelijk. De Provinciale<eia»n van Noord-Holland hebben gisteren zonder hoofdelijke stemming een voorstel van Ged. Staten aangenomen, om voor f 30.000 deel te nemen in een naamlooee vennootschap ter bestrijding van de werkloosheid in die provincie. met Uw inkoopen tot VRIJDAG MORGEN 8J4 uur, dan begint de Eergisteren zijn te Gouda wederom drie nieuwe gevallen van kinderverlamming ge constateerd. Het betreft drie meisjes, onderscheidenlijk 254, 3 en 10 jaar oud. In totaal hebben zich tot heden 27 geval len voorgedaan, waarvan 5 met doodeljjken afloop. Men zal zich herinneren, dat door den gemeenteraad van Amsterdam is goedge keurd. dat voor een goede afsluiting van het Dan. Willinkplein een hoogbouw zal gemaakt worden. Het zal een woonhuis wor den van 12 verdiepingen. De architect van dezen Amsterdamschen Wolkenkrabber is de heer J. F. den door Maatschappij Zooals bekend, heeft de Vierde Kamer der Amsterdamsche Rechtbank de beide Delft- sche studenten, die in den avond van 11 Me» 1.1. wederrechtelijk het Koninklijk Paleis te Amsterdam binnendzongen, wegens huis vredebreuk ieder veroordeeld tot drie weken voorwaardelyke gevangenisstraf met een proeftijd van drie jaren. Het O. M mr. Massink. die drie weken onvoorwaa.delijke gevangenisstraf had ge vorderd. heeft thans tegen het vonnis hooger beroep aangeteekend. aangezien hij de uit gesproken straf te laag acht. Zou anderzijds wat ondenkbaar Is de Koningin de mlnlsterleele beslis sing te niet doen, dan zouden terecht de aanhangers van de bijzondere om roepen zich in hun recht te kort ge daan achten. In leder geval wordt door bovenge noemd adres de Koningin betrokken in een conflict, dat Zij zeker niet gewild heeft, doch dat uitgelokt is door men- schen, die het op radlogebied olrbaar achten, dat levensrichtingen van be langrijke bevolkingsgroepen uitgescha keld worden of althans niet verkrijgen, wat haar naar recht en billijkheid toe- komt. Dat men meent, tegen de beslissing van den Minister te moeten protestee- rén soit! Maar dan late men de figuur van de Koningin bulten het conflict, omdat Zij zich, krachtens Haar hooge ambt, bul ten en boven de partijen moet stellen. Wat voor een veroordeelde het galgenmaal la, was gister de ult- van de Phohl. Zonder bijzondere plechtigheid de verschillende artlsten, dia ruim anderhalf jaar hun beste krachtea gegeven hebben, van Oort- en West-Indlè afscheid ge nomen. Vandaag zal voor 't laatst een klein muziekgezelschap nog eenige nummers ten beste geven en dan is het gedaan met de stem,- die de banden tusschen moeder land en koloniën nauwer heeft aangehaald Door de verfoeilijke politieke invloeden is hier aan een meesterstuk van de moderne techniek het zwijgen opgelegd. Naar „Het Volk” uit goede bron verneemt is de straf van inhouding van twee verlof dagen voor de beide Zaandamsche politie agenten door burgemeester Ter Laan inge trokken. Zooals men weet hadden zij des nachts, in hun vrijen tijd, met vier andere burgers een oude kist in een door de goudzoekers gegraven kuil geworpen De burgemeester had de politie opgedragen, toezicht te hou den op de kist, tot de schatgravers aanwezig waren. De belde agenten hebben thans ver klaard. dat het verkeerd is geweest, door hun grap den burgemeester tot deze poll- tieopdracht te noodzaken. Naar aanleiding van deze verklaring heeft burgemeester Ter laan de straf inge trokken. Nergens zoo ernstig als bjj Beverwijk Door het gemeentebestuur van Beverwijk is thans van de regeering schriftelijk ant woord ontvangen op de telegrafische ken nisgeving, omtrent de schade aan de tuln- bouwgewassefi' in de omgeving, ten gevolge van den hevigen hagelslag op Zondag 22 Juni JJ. De regeering geeft in dit antwoord het gemeentebestuur in overweging, zich te wenden tot de Rijkstulnbouwconsulenten. Gistermorgen hebben de Rukstuinbouw- consulenten uit Alkmaar en Behagen met de commissie van deskundigen en het ge meentebestuur van Beverwijk een bespre king gehouden ten raadhulze aldaar. In deze conferentie werden de normen vastge steld, waarnaar het onderzoek naar de schade zal worden geleid. Vervolgens is een bezoek gebracht aan de getroffen akkers in de Wjjkermeer, waar de consulenten vaststelden, dat de schade ner gens zoo groot is, als hier. Ook verschillende aardbeienvelden in Wijk aan Duin werden bezocht, alsmede de tuin' van derThee.” Hoenderdos, te Santpoort, waar zeer veel glas was vernield. De commissie zal nu de schade verder op nemen. waarna een vergadering met de be langhebbenden zal plaats hebben. Daarna zullen de achadc-lljsten worden vastgesteld, die dan vervolgens naar den Minister war den gezonden. Op den Boschdijk te Eindhoven is gister avond de Nederl. Ondergoederenfabriek van den heer J. M. A. G. M. van Pelt geheel af gebrand. De brand werd ontdekt om tien, minuten over zes door den zadelmaker Van Hest .die de vlammen uit het dak zag opstijgen. Hij waarschuwde den bedrijfsleider van den heer Van Pelt, die op dat moment juist klaar stond om met den boekhouder de fabriek te verlaten. Belden hadden van den brand niets bemerkt. Het vuur verspreidde zich zeer snel en dikke rookwolken dreven over de dichtbe bouwde buurt. In allerijl werd de brandweer gealarmeerd, die met al haar materiaal aan rukte. Ongelukkigerwijze moest de brand spuit meer dan vijf minuten voor den druk! ken WoenselsChen spooroverweg wachten, met het gevolg dat het grootste gedeelte der fabriek reeds in lichter laaie stond toen de brandweer op het terrein van den brand arriveerde. Het blussèhingswerk werd bemoeilijkt, door dat de fabriek geheel ingebouwd is en slechts over andere panden was te bereiken. Met drie stralen trachtte de brandweer langs drie kanten de brandende fabriek aan te tas- ten De vuurzee lokte enorme publieke be langstelling. die nog vergroot werd doordat juist op dat moment de Philipefabrieken eindigden. De politie moest het verkeer langs andere wegen omleggen. Met donderend geraas stortte eerst de gevel van het achtergedeelte van de fabriek in. De spuitgasten wisten zich nog juist op tijd voor een bedelving te behoeden. Nadat deoe muur was Ingestort vlotte het blus- schingswerk snrller. In een goed uur tijd was de geheeie fabriek totaal uitgebraad. Na een half uur startte de muur van den voorgevel in, zoodat vrijwel niets meer over bleef dan een groote puinhoop. De oorzaak van den brand, die vermoedelijk op de strjjk- inrichting is ontstaan, is onbekend. Op de fabriek werkten 52 meisjes en vier mannen. Het personeel dat anders tot zes uur werkte had gisteren wegens de felle hitte en omdat enkele meisjes door de warmte bevangen wa ren, het werk om half vijf beëindigd om heden vroeg was eerder te beginnen. Alleen de boekhouder en de bedrijfsleider waren tot zes uur aan het werk gebleven. De eigenaar van de fabriek de heer Van Pelt was buiten de stad, doch arriveerde om goed zes uur met den trein te Eindhoven toen hem de brand werd medegedeeld De geheeie inventaris der fabriek is vernield. Er stonden zestig naaimachines en twee strljk- machines. Verder was in de magazijnen een groote party ondergoederen opgeslagen. Al leen de kantoorboeken als mede de polissen wist men nog tijdig te redden. De naastgelegen panden hebben niet al leen waterschade doch ook brandschade on dervonden. De goot van de zadelmakerij van den heer Van Hest brandde reeds, doch kon spoedig worden gebluscht. Aan den anderen kant van de verbrande fabriek werd een mu ziekboek beschadigd. De aangerichte schade, fabriek met ventaris, wordt op ongeveer anderhalve getaxeerd. Een en ander is op beurspolis ver- Te Eindhoven is Van Pelt's OndergoeAe- renfsbriek afgebrand. De schade bedraagt anderhalve ton. Het Centraal Stembureau heeft Maandag in de vacature, ontstaan door het bedanken van den heer C. J. K. van Aalst, die be noemd was in de vacature-Verkouteren. tot lid van de Eerste Kamer benoemd v«-klaard den heer J. ter Haar Jr. te Amsterdam memorandum 'as geïnspireerd door de hoog ste wijsheid, maar ongelukkig was de dage- Hjksche praktijk, dat de economische gren zen steeds meer worden gesloten. Nederland is echter krachtig gekant te gen deze tariefmuren, maar zal door den loop van zaken gedwongen worden, even eens zun tarieven te verhoogen. Deze dwaas zal echter Europa naar een nieuwe catastrophe voeren. Treub ondanks Met de vermelding der feiten In bo venstaand klaaglied kunnen wij ons accoord verklaren. Inderdaad: de Phohl-zender is geslo- de „verschillende artlsten" heb- voor het laatst nog eens hun of laten hooren in Oost en Beleefd verzoeken wij de medewerking van onze w w Adverteerder» inzake net vroegtijdig toezenden van de voor de Zaterdag-mun- mers bestemde advertentiën. Wij zullen bet zeer op prijs stellen indien wjj de an nonces. bestemd vooi Zater dag. reeds des Donderdags of uiterlljk des Vrljdagsmorgens ontvangen Door bet vroegtijdig meen den van advertentiën kun nen wij nok aan de eitvne- rta». dus aan net secten »an de advertentie, meer aandsehl schenken, hetgeen vanzelfsprekend de reclame- waarde van de annonce ten goede komt. Mede in Uw eigen belang vertrouwen wij op Uwe medewerking tneake een en ander te mogen rekenen, waarvoor bij voorbaat onsen dank. ten; ben haar geluld West; een klein muziekgezelschap heeft eergisteren nog eenige nummers ten beste gegeven... 1 Is allemaal heel juist geconstateerd, maar dat hier aan een onmiskenbaar uneeeterstuk van de moderne techniek het zwijgen opgelegd werd".... „door de verfoellUke politieke In vloeden” dat weigeren wij te ge- gelooven. Waardoor werd aan dit meester stuk van de moderne techniek het zwij gen opgelegd? Door de poging: de geldmacht te doen zegevieren over de door het volk gewilde regeer macht door de po ging, ons volk het liberalisme op te dringen door een noodlottig misver stand ten aanzien van de Werkelijke WÉrtlOUdingen in Nederland Wij wachten nu rustig af, wat er met de radlo-verbindlng HollandIndle ge beuren gaat. Het cultureele belang daarvan zal in de toekomst al sluit een liberale geldmacht ook een zender niet onbe hartigd blijven. En het kon voor de verwaten heeren- Phohi-eigenaars nog wel eens heel on- Toordeellg uitkomen. Want dat een Nederlandsche regee ring zich door enkele kapitalisten iaat dwingen tot een daad, welke in strijd is met het Inzicht van haar zelf èn van de volksvertegenwoordiging, is ondenkbaar De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben gisteren zonder hoofdelijke stemming aangenomen een voorstel van Ged Staten, een subsidie te verieenen ten behoeve van de electrificeering van de tramlijner Am sterdamEdam en AmsterdamPurmerend. Ook de Tweede Kamer nam gisteren een dergelijk besluit. In antwoord op een artikel der redactie schreef de voorzitter der Ntd Chr. Radlo- vereenlglng in de „Nederlander van 28 Juni IX een artikel over den aard van den alge- meenen omroep, waarin hij o.m. selde: „Tegen den christelljken inslag in ons alge meen programma beeft ook de door den Minister Ingestelde keurlngscomissle geen beswaar gemaakt.” Van een en ander heeft mr van der Deure Maandagavond melding gemaakt door de radio. In verband daarmede vernemen wjj van welingelichte zijde, dat den .^er v. d. Deure bij brief van 27 Juni reeds was geschreven, dat de algemeene-programma-commissie vastge steld heeft, dat onder het algemeen pro gramma niet behooren te worden opgenomen uitzendingen van godsdlenstlgen aard, omdat deze niet als algemeen kunnen worden be schouwd. en ook in de mlnlrterieele beschik king van 10 Juni de uitzendingen van reli gieuzen en polltieken aard met opzet niet z|jn genoemd. Hr. Ms. Witte de With naar Nederlaag vertrokken. Gisteravond vergaderden te Noordwijk aan Zee pension- en hotelhouders, die betrokken zijn in een oplichterszaak van grooten ocn- vang. De meeste heeren hebben nJ. geteekend voor het plaatsen van een advertentie die ge plaatst zou worden in een reisgids, die over geheel Midden-Europa verspreid zou worden. Deze opdracht werd in 1925 gegeven, terwijl eerst in 1929 deze reisgids werd uitgegeven door een firma te Boedapest. Nu' blijkt dat de heeren door een colporteur verkeerd zijn ingellcht. of liever'bedrogen en daardoor een in 't Hongaarsch gesteld contract hebben ge teekend. waarin zij zich tot de malste dingen verplichten. Nu gaat de firma disponeeren over het geld en ze is niet malsch met de rekeningen, waarop voor Mn advertentie voor meer dan honderd, soms tweehonderd gulden gedeclareerd is. Ook te Zand voort. Amster dam. Den Haag is hetzelfde geschied De zaak is in handen gegeven van den rechtskundi gen adviseur van Horecaf. Mr. Helsberger. die van meenlng is dat. aan de hand van vroegere uitspraken, de Haagsche rechtbank een dergelijke vordering niet zal toewijzen. Jules Sauerwein schrijft in ,X>e Matin”, dat de Nederlandsche regeering zeer binnen, kort een nota zal publiceeren, waarin zij haar meening inzake het vraagstuk der organisatie van de Europeesche federatie sal uiteenzetten. Ook zal zij actief deelnemen aan de con ferentie te Genève. In een interview, dat hij had met den Nederlandichen minister Beelaerts Blokland, verklaarde deze, dat De dames en heeren, die na de bekende beslissing van den Minister ▼an Waterstaat Inzake de verdeellng ▼an den zendtijd alom in den lande hun protesten lieten hooren, hebben Mch daarbij fijngevoelig De Officier van Justitie gaat in honger beroep van het vonnis der ossieed rechtbank tegen de Delftsche studenten, <H» bet Paleis op den Dam waren binnenge- drongen. protesten lieten weinig kiesch en weinig getoond. Grof en dikwijls zelfs persoonlijk waren hun aanvallen tegen dengene, die den zendtijd, naar de richtingen van ons volk, billijk ver deelde. Doch wat men thans gedaan heeft, is nog veel ernstiger, omdat men hier door de Koningin tracht te dwingen, in den onverkwikkelijken radio-kamp partij te kiezen. Men heeft nJ. kunnen lezen, dat nu zoowel de minister van Waterstaat als de voorzitter van den ministerraad geweigerd hebben een deputatie te ontvangen uit het hoofdbestuur van de Vereenlglng „De Vrije Luistervink” dit hoofdbestuur zich met een adres gericht heeft tot de koningin, waarin gezegd wordt, dat „een groot deel van het volk zich gekrenkt gevoelt in zijn diepste gevoelens en aangetast in die rechten, welke steeds als een kostbaar onvervreemdbaar erfdeel van den vrijen Nederlander werden beschouwd. Het zal toch ook zoo eindigt het adres Uwer Majesteits wensch zijn, dat een dracht en eenheid dienen gehandhaafd en bevorderd, doch niet verstoord te worden.” bestuur van ,X>e Vrije Luister- roept daarom alle voorstanders van een algemeenen omroep in Neder land, die den 18-jarigen leeftijd bereikt hebben, en die sympathiseeren met de strekking van bovenstaand adres op, om onverwijld hun adhaesle kenbaar te maken. De Instructie, door de Amsterdamsche politie gevoerd tegen de drie Emos-leden, die er van verdacht worden, aan de relletjes tegen de Katholieke steenzetters te hebben deelgenomen, heeft tot resultaat gehad, datje politie thans vrij sterke bewijzen tegen hen kan aanvoeren. De beklaagden zullen dan ook terechtstaan. Om allerlei redenen heeft de Officier van Justitie het beter geoordeeld, dat dit een z.g. ..loopend" proces zal worden. De verdachten zijn dus op vrye voeten gesteld. eindigde met te verklaren, dat, het weinige vertrouwen dat hij heeft in de wijsheid der meeste Europee sche regeeringen, by het met blijdschap zal begroeten, als deze kwestie aan zal worden gesteld, waarvan het zal hangen of orde dan wel wanorde, dan wel vrede zal heerschen tusschen volkeren. Gistermiddag te omstreeks vjjf uur is Lage Zwaluwen op het Hoilandsch het 143 ton metende tjalkschip „Jannigje” van schipper Diepencfaal uit Made, geladen met kalk, tengevolge van een piotselingen hevigen rukwind omgeslagen en gezonken. De schipper heeft zijn vrouw en drie kleine kinderen met moeite kunnen redden. Na een langdurig verhoor door Justitie en Politie heeft de verdachte Van Dijk op de plaats van den moord Maandagavond om 10 uur een volledige bekentenis afgeiego Naar zijn mededeelingen hebben hij en zijn vrouw Macovi den moord gepleegd, waarbij de vrouw de hoofdscnuldige zou zjjn Het zou hier een liefdesgeschiedenis betreffen. De toedracht is precies zooalz die reeds in vermoeden werd gemeld. Van Dijk heeft net lijk op een kruiwagen naa’ een sloot ver voerd, waarbij de vrouw behulpzaam was. De vrouw blijft mtkeunen iets van de moordzaak af te weten. Zij erkent wel dien nacht in de schuur te nebben geslapen, waar het drama zich heeft afgespeelo Beiden worden heden naar de gevangenis te Den Bosch overgebracht. Van Djjk is afkomstig uit Hoogeveen en vijftig jaar oud. Vrouw Macovi is 45 jaar oud, zjj heeft een dochter en is uit de ouder lijke macht ontzegd De vermoorde zwerver blijkt te zijn Berend Tap, 70 jaar oud.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1