ONS BLAD I Ki en DE OPMARSCH VAN HET IMPERIALISME rfFURNH» FEW Voornaamste c^Cieuws IRS o o o 1 o I 781 DINSDAG 8 JULI 1930 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. >58 VIER f 3000 f 40 Laat Nederland zich voorbereiden! Het plan-Briand De communisten verliezen 4 4 Wimbledon JOH. LAUWERS Tilden naar Noordwijk? Het voetbal-tournooi te Genève Internatiohale meisjeshandel Taximeters met parapluies 0 w. KERKMFFR - ALKMAAR Autobestuurder door een flauwte overvallen Italiaansche onderscheidingen uitgereikt De Katholieke kapel in Leningrad blijft gespaard z De terreur in het 0 Steenzettersbedrijf te Amsterdam 0 0 Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER ER TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Begrafenis Pastoor D. F. W. Pichot De stranding van de „Salento” De ontruiming van het Rijnland De ontruiming van het Rijnland I NOORD-BOLLANDSCH DAGBLAD telbaren of W ooft 1 politie» Londen, 5 Juli 1930 Zwaar weer in &uid-Frankrijk. Barometerstand 9 uur »m.: 769. Vooruit. Allison en v. Rjjn winnen de double d. i op Ujpest wint de finale. /l. „Verloofden” ah lokmiddel Teren een l som gereden 3—0 l NESSUNO Na rt 4 den mee- en be- 2-jarig BUREAU: Telefoon ALKMAAR Na. «33 De R. K. Volkspartij heeft den heer C. D. Wesseling tot voorzitter gekozen. De onrust in Engelsch-Indië. Rede vao den onderkoning verwacht. De communistische dwingelanden te Am- sterdam schijnen hun terreur tegen de steen zetters te moeten opgeven. De toespraak van Mgr. Aengenent op het GezeUencongres te 's-Gravenhage. De Koningin en de Prinses zijn op haar vacantiereis te Bessheim aangekomen. Bij een vechtpartij te Rotterdam is een nmn levensgevaarlijk verwond. slachte l. onder Overleden is Sir Arthur Conan Doyle, de bekende schrijver van de Sherlock Holmes- verhalen. De Separatisten-incldenten in Duitschland. Een verklaring van de Fransche regeering. Gisteren had te Amsterdam de begrafenfa plaats van Nap de la Mar. Het ongedekte deficit van de Duitsche he- rrooting bedraagt 485 mil Hoen mark. Amsterdam de plechtig* van pastoor D. Pichot. Koen 2.15 Een regeeringscommuniqué over den tee- ‘tand in Finland. bii verlies vaa "O anderen vin are terwijl ste bo- f >■1 Gisteren had te begrafenis plaa ts‘ i Het standpunt van Italië ten opzichte vaa het memorandum van Briand betreffende een Europeeschen Federatieven Staten-Bond. De 53-jarige Van Soest uit Amsterdam werd op den Driebergschenweg bij Zeist achter het autostuur door flauwte bevangen en reed tegen een boom en werd met zijn echtge- noote ernstig verwond naar het ziekenhuis overgebracht, waar de man korten tijd later overleed. ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar 2. Voor buiten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger HOF 6. Administratie Redactie No. 633 Er komt wijziging in de samenstelling vaa het Permanente Hof van Internationale -wtitie. Alle op z„n d^ve™kcri?<Mvoorw**rden f 3000 - Levensvage geheele ongeschiktheid tot werken door f 750- blieenongevsl met f Oen dit verlies van een band. 1 IOC bil verlie. van een f Cf» bheen breuk v.n temn ongevallen verzekerd voor een der volgende uttkeeringen: OWUU.- ,erhe. „n beM, ,rmen beide beenen of beide oogen doodeliiken .floor I ZOU.” een voet of een oog AÖ.- duim of wfjavlnge 1 been of arm Kunsten en Wetenschappen” zich tot ministerie voor eeredlenst gewend met verzoek om de kapel te laten in den De captain van de Amerikaanschc Davis Cup ploeg heeft verklaard, dat Tilden niet in het Amerikaansch Davis Cup team is op genomen. De mogelijkheid bestaat nu, dat de Ameri kaan naar Noordwijk zal komen, hoewel het comité daar nog geen bericht neeft gehad. ^*De publicatie van het antwoord der Nederlandsche regeering s van n. aan- van de Itle uit het ADVERTENTIEPRIJS! Van 1-5 regels IJ25: elke regel meer 6X5. RECLAME per regel 6.75 vuur de eerste pagina; voer de overige pagina’s 9M. RUBRIEK «VRAAG EN AANBOD** bij vooruitbetaling per plaatsing f 0.60 per advertentie van 5 regel»: Iedere regel meer 0.12 «’/i. 27*/x 26 02% 25 62% 82% 60 38 15 Ook in Berlijn is de ontruiming van het Rijnland gevierd. Een indrukwekkende schare van soldaten en nieuwsgierigen trok door de Brandenburger Poort naar den Luslgarten. Hierboven een artillerie-afdeeling nabij de Poort Licht op De lantaarns moeten iiwgzn worden opgestoken om 9.49 uur. De chauffeurs der Bertijnsche taximeters zijn beleefde menschen. Niet alleen, dat een flink aantal hunner vreemde talen spreekt, in het bijzonder Engelsch en Fransch, (men herkent deze tolken door een band om de mouw) zij bekommeren zich ook In an der opzicht om hun passagiers. Onlangs heeft een hunner met buitengewone beleefd heid vier jongelieden, die met zware pakken beladen waren. In zijn auto opgenomen. In een flink tempo rolde men door de straten. Onderweg verrockt de chauffeur zelfs nog een agent van politie eveneens in te stap pen en ten slotte bleef de auto voor een politiebureau staan. De vier jongelieden wa ren niet weinig verbaasd, toen zU de waren, die zij aoeeven bij een Inbraak hadden bntt- gemaakt. aMt mpsdan «faitueu, na eerst Na eenlge woorden van dank namens de Italiaansche regeering heeft gisterochtend de Italiaansche gezant, graaf Senm in te genwoordigheid van majoor J. J. van Santen, commandant van de Luchtvaartafdeellng, den marine-attaché. den neer Notarangeli en ander personeel der legatie de onderschei ding van ridder In de Kroonorde van Italië en de bronzen medaille van verdienste van de marine uitgereikt aan den kapitein-vlie- ger H. van WeerdenPoelman en den ka- pltein-vlleger P. F. van Dorst, en de bron zen medaille van verdienste van de marine aan de onderofflcieren-vliegers Bosch en v. d. Hoeck. Deze onderscheidingen werden hun. gelijk bekend, toegekend in verband met hun po gingen om de bemanning te redden van het Italiaansche schip „Salento”, dat in Novem ber 1928 bij Zantvoort was gestrand. Voorts heeft de gezant de onderscheiding van commandeur In de Kroonorde v^n Ita lië uitgereikt aan den kapitein-lultenant ter zee J. T. A. J. Brulnsma, waarnemend chef van den marinestaf. De Kapitein-lultenant ter zee Brulnsma, bood des middags In restaurant Royal den nleuwbenoemden Itallaanschen marine-atta ché, commandant Trebllianl een lunch aan, waaraan mede aanzaten de luitenants ter zee van den marinestaf Poolman en Bonner- man. daar zij onder de bestaande in Engelands belang is. dat voor het Europeesche conti- groote moeilijkheden zullen ont- ten gevolge van praktische ver wezenlijking van het Brltsche economi sche imperialisme, lijkt mij onloochen baar, en voor weinig landen zullen die moeilijkheden een ernstiger aanzien krijgen dan voor het onze. Frankrijk, Duitschland, België, Tsjecho-Slowakije kunnen door engere Industrieele sa menwerking compensatie zien te ver krijgen; ons land verkeert in een ge heel andere positie, en zal een anderen weg moeten Inslaan. Tegenover ons zelf hebben wij den plicht, ons niet door de in Engeland dreigende gebeurtenissen te laten verrassen. Zij kunnen natuur lijk niet in één dag verwezenlijkt wor den. Er kunnen eenlge jaren mede ge moeid zijn. Maar onverschillig of de tijd ons ruimer of minder ruim toege meten is, wij moeten hem goed gebrui ken ten einde ons op alle mogelijkhe den voor te bereiden. Ook land welke het eigen rekenschap hebben te geven. Engeland zelf is onze concurrent niet op het ge bied van levensmiddelen, speciaal land bouw- en zuivelproducten, maar toch zullen, indien lord Beaverbrook’s impe rialisme zegeviert, ook daarop rechten worden geheven, opdat Engeland ze uit Canada en andere Brltsche rijksdeelen voordeellger zal kunnen betrekken dan uit Nederland, Denemarken en Frank rijk. Wij loopen dus gevaar een groot deel van de Engelsche markten te moe ten prijs geven, zonder eenlge kans op compensatie elders in Europa. Verder zullen wij ernstig getroffen worden door de vermindering van het Engelsch- Duitsche handelsverkeer. De tarieven immers zullen, wat Europa betreft, vooral gericht zijn tegen de groote industrie-landen en de uitvoer van Duitschland naar Engeland zal waar schijnlijk zeer sterk achteruit gaan. Hierdoor zal een zware slag toegebracht worden aan de haven van Rotterdam en aan onze scheepvaart. Ik beweer niet dat Engeland niet ten volle het recht heeft zich economisch te wapenen tegen zijn gewapende con currenten. Ik geloof zelfs dat ik, wan neer ik een Engelschman was, de poli tiek van lord Beaverbrook zou aanhan gen, daar zit onder de bestaande om standigheden Maar nent staan Het voetbal-toumament, dat gisteren te Genéve werd beëindigd en waarbij de Inter nationale Beker als hoogste prijs gold geeft het volgende totale beeld: 28 Juni: Servette F. C.First Vienna 39 Juni: F. C. SeteSp. Vgg. Fürth 39 Juni: SlaviaS. C. Brugeois 30 Juni: Ujpest,Real Irun 1 Juli: Servette F. C.—S C. Brugeois 21 1 Juli: Real IrunF. C. Béte 51 2 Juli: BolognaGo Ahead 40 2 Juli: First Vienna—Sp. Vgg. Fürth 7—1 3 Juli: UjpestGo Ahead 3 Juli: SlaviaReal Irun 4 Juli: BolognaServette F. C. 5 Juli: SlaviaFirst Vienna 5 Juli: Servette F C.Ujpest 6 Juli: First VlenhaServette F. C. 6 Juli: Ulpest—Slavia De Algemeene Nederlandsche Bouwarbel- dersbond heeft aan het bestuur der Lande lijke Federatie van Bouwvakarbeiders te Amsterdam een brief verzonden van den volgenden Inhoud: ..Namens het bestuur moet Ik u mededee- len, dat, Indien het terrorisme, dat door de leden uwer organisatie, In verband met het steenzetterscon filet op onze leden wordt toe gepast cn door uw bestuur gesanctlanneerd wordt, na Maandag 7 JuH niet is geëindigd, zoodat onze leden op die werken, waar deze conflicten zich voordoen, rustig kunnen werken, verdere samenwerking in alle an dere gevallen ónmogelijk geworden en dan ook verder als geëindigd beschouwd moet worden.’ Door deze daad heeft de Alg. Ned. Bouw- arbeidersbond gedaan, wat men met recht van hem mocht verwachten. De strijd om de kwestie, of leden van de Landelijke Fede ratie van Bouwarbeiders maar straffeloos het steenzettersbedrijf kunnen terrorlseeren, heeft hiermede een beslissende wending ge kregen. Bedriegen de teekenen op het oogenbllk niet, d dreigen de communistische dwin gelanden derl strijd te verliezen. De Katho lieke steenzetters staan thans niet meer alleen. Zjj hebben thans den Algemeenen Ned. Bouvarbeldersbond achter zich. Maa. ook de metselaars en opperlieden, die op de bouwwerken op het Reinler Vinke- lesplein en aan de Krammertstraat zich hadden laten overreden het werk neer te leggen, zijn van koers veranderd. Op het Reinig’ Vlnkelesplein zijn de men schen gistermorgen aan het werk gegaan; In de Krammertstraat zou vanmorgen het werk hervat worden. Zooveel succes als waarvoor men aanvan. kelijk moest vreezen. hebben de communis ten dus niet. Ook op het bouwwerk aan de Ferdinand Bolstraat, hebben hun pogingen gefaald. Het werk heeft daar rustig voortgang. In Frankrijk is men een nieuwen truc In den internationalen meisjeshandel op het spoor gekomen. Vele stoomschepen, die naar Zuid-Amerika varen, beginnen de zeereis m de Fransche haven St. Nazalre. Daarom is daar een bijzondere politiepost gevestigd, die vooral moet letten op de jonge meisjes, voor wie de overtocht betaald is. Zoo vestigde men kort geleden de bijzondere aandacht op een groep jonge Poolsche meisjes, die zich vol gens hare verklaring ingescheept hadden om in Buenos Aires en andere steden van Zuid- Amerika door jongelui met wie zij verloofd waren, afgehaald te worden. Ondanks deze verklaringen was men toch van oordeel, dat er wel eens nadere inlichtingen ingewonnen konden worden over de adressen, die de meisjes opgegeven hadden. Dit geschiedde, en nu bleek, dat de meisjes voor slechte hui zen bestemd waren. De verklaring, dat rij aan de overzijde van den oceaan door hun verloofden verwacht werden, was slechts door de handelaars in blanke slavinnen als lok middel opgegeven. Om iedere verdenking af te weren hart men den meisjes minnebrieven gegeven, die uit verschillende steden afkomstig waren. Maar ook deze teedere liefdesverklaringen van de gefingeerde verloofden misten hun uitwerking bij de wantrouwige politie. Het onderzoek maakte dan ook uit, dat «tere» briefjes afkomstig waren van menschen. die de meisjes nooit gezien hadden en die door de leiders der organisatie alleen gegeven waren, met het doel de overheid te mtstei- den. De agenten van deze zielenverkoopera aan gene zijde van den Atlantlschen Oceaan en speciaal in Havanna, maken er geen gewe tensbezwaar van. de meisjes, die zoo in de val loopen, een huwelijk en een goed leven in het vooruitzicht te stellen. Bovendien werkt men nog met valsche passen, die moe ten dienen om alle tijdroovende formaliteiten te vermijden. Na dsae ontdekking aal nog stoaqgMs. dao-1 Het Tweede Kamerlid de heer Schaepman, heeft den mlryster van Buitenlandsche Za ken de volgende vragen gesUld: Heeft de minister kennis genomen van de publicatie door het Fransche ministerie van Buitenlandsche Zaken van' het antwoord der Nederlandsche regeering op het Pan- Europa-memorandum van minister Briand? Vindt de minister het een juisten gang van zaken, dat de Nederlandsche pers en dus ook het Nederlandsche volk, via het Fransche ministerie van Buitenlandsche Za- toen wordt ingelicht over daden van de eigen regeering, te meer daar het niet is aan te nemen, dat het Fransche ministerie tot ^bllcatie is overgegaan, zonder over leg te hebben gepleegd met de Nederland sche Regeering en zonder van deze toe stemming te hebben ontvangen? Is de minister bereid, maatregelen te ne men, opdat in gevallen, waarbij een vreeftde regeering overgaat tot publicatie van een nota of brief der Nederlandsche Regeering. ten minste gelijktijdige publicatie in de Ne derlandsche pers verzekerd zij? Eenlge weken geleden had het besftiur van den bond van Godloochenaars te Leningrad besloten, om de historische kapel der Malthezer-ridders. die Tsaar Pau! I voor de katholieken van het toenmalige Sint Peters burg bouwde, te laten afbreken, en wel onder voorwjjdsel. dat er sinds eenlgen tijd in ge noemde kapel geen godsdienstoefeningen meer werden gehouden. De plaatselijke Sovjet-autoritelten willigden dit verzoek in. Volgens een bericht tn de Russische bladen heeft thans „de Groot-Russlsche Academie voor het het thans bestaanden toestand, omdat deze kapel onschatbare historische waarde bezit als model van architectuur uit die eeuw. Boven dien zijn de fresco’s en het beeldhouwwerk zoo goed bewaard gebleven, dat het jammer zou zjjn „wanneer dit prachtig gebouw in een puinhoop veranderd zou worden. Het Commissariaat voor den eeredlenst stemde goedgunstig het verzoek van de Academie voor Kunsten en Wetenschappen toe en plaatste de kapel der Malthezers op de .lijst van historische bouwwerken, die in de bescherming van het proletariaat worden aanbevolen". voor wat hij doet, laat, zegt en zwijgt en mr. Baldwin is voor het oogenbllk overschaduwd door Lord Beaverbrook den onvermoeiden.^eenlgszlns warhoof- digen doch zeldzaam handlgen propa gandist van het economische imperi alisme. Toen lord Beaverbrook een Jaar ge leden zijn actie voor Rijksvrijhandel aanving, lachte mén hem uit; thans is hij de centrale figuór In de heele btn- nenlandsche politiek, en hij telt waar schijnlijk reeds meer volgelingen dan één der drie partijleiders. Deze merk waardige man, die een jaar of tien ge leden de half-noodlijdende „Daily Ex press” kocht en haar maakte tot het bloeiendste en Invloedrijkste volksblal van Engeland, heeft zijn onvergelijke lijke commercleele methodes toegepas* op zijn politiek streven, en dit heeft hem een overweldigend succes verze kerd op beroepspolitici, zooals de heeren Baldwin en MacDonald, die geen prak tische mannen van zaken zijn. Dit succes is ongetwijfeld in de hand gewerkt door de omstandigheden, en vóór alles door de onmacht, waarin het Labour-kabinet verkeert om de ontzet tende toename der werkloosheid tegen te houden, maar toch blijft Lord Bea verbrook de vaandeldrager, achter wiens banier zich thans reeds mlllioenen indi- vidueele kiezers, benevens zoo uiteenloo- pende groepen als het vakvereenigings- bestuur en de leidende bankiers der City geschaard hebben. Er is, met uit zondering van Mussolini, misschien niet één Europeesch leider in de twintigste eeuw geweest die in zoo korten tijd zulk een overwegenden Invloed heeft uitge oefend op de nationale zaken als lord Beaverbrook. van het standpunt van het bul- bezien, zijn de verhoudingen, thans in Engeland rijpen, van allergrootste belang en ook ons vrijhandelsland zal zich hiervan VERKRIJGBAAR IN IS KLAS RUW1ELZAKEN Catalogus op aanvraag tfrans Er is maar één vraagstuk, dat thans het openbare leven In Engeland be- heerscht, namelijk het fiscale. Er is maar één machtige strooming, die steeds nieuwe groepen en individuen met zich voert, nJ. die ten gunste van tarieven tegen het buitenland en vrij handel binnen het Rijk. Invloedrijke lichamen en gemeen schappen. die steeds in de bres gestaan hadden voor een politiek van vrijen in voer, zijn in verwonderlijk korten tijd bekeerd geworden. Een week geleden publiceerde de Raad van het Vakver- eenigingscongres een rapport van haar economische commissie, welke zich een stemmig uitsprak voor een stelsel dat. ofschoon het woord niet genoemd wordt, niets anders is dan Rijksvrijhan- del, d.w.z. de vorming eener economi sche Rljkseenheid, welke zich door ta rieven verdedigt tegen de rest der wereld. Gisteren werd een resolutie be kend gemaakt, welke Woensdag aange nomen was door een vergadering van Londens toonaangevende bankiers en waarin eveneens tarieven op» allen Invoer uit het buitenland en een vrije markt voor Rljksproducten verlangd wordt. De vakvereenlgingen hebben steeds de vrljhandels-ldealen der liberalen ge huldigd, althans in de praktijk, want haar beginselprogram liet zich over het fiscale vraagstuk niet uit. Maar zij heb ben zich steeds min of meer laten be- heerschen door de Labourpartij welke, ondanks zekere socialistische allures en ondanks haar aanhoorlgheld aan de Tweede Internationale, veeleer door trokken is van een radicaal liberalisme dan van socialisme. De meest typische vertegenwoordiger van het politieke La- bourisme, mr. Snowden, is tevens de meest principieele vrljhandelaar in de partij, en het rapport der Trade Unions druischt rechtstreeks in tegen zijn dier baarste beginselen. De vakvereenlgin gen voelen In principe niet voor pro tectie; dat haar Algemeene Raad (Cen traal bestuur) thans voor het congres aal komen met een rapport, welks ten uitvoerlegging protectie onvermijdelijk maakt, is uitsluitend het gevolg hiervan, dat de leiders erkennen, dat Engeland economisch niet ongewapend kan blij ven zoolang zijn voornaamste concur renten, Duitschland, Frankrijk, België, Amerika, tot de tanden gewapend zijn. Evenmin als de vakvereenlgingen zijn de Citybankiers ooit principieel protec tionistisch geweest. Integendeel, velen hunner, die de resolutie onderteekend hebben, zijn steeds voor vrijhandel in het krijt getreden. De bekendste onder- teekenaar, mr. Reginald Mc Kenna, pre sident van de Midland-Bank, is als liberaal-staatsman kanselier van de schatkist geweest. Financiers zijn uit den aard der zaak internationalisten, vooral in een stad als Londen die, allen eerzuchtige pogingen van New-York ten spijt, de eerste geldmarkt ter wereld ge bleven Is. Hierdoor alleen reeds hebben de financiers groot belang bij een vrij internationaal verkeer en de Engelsche industrieelen hebben de „City” herhaal delijk een verwijt er van gemaakt dat 21J de belangen der Brltsche industrie verwaarloosde en opofferde aan zuiver flnancieele overwegingen. Thans erken nen leidende bankiers, in ondubbelzin niger bewoordingen dan de Algemeene Raad van het Vakvereenigingscongres, dat Engeland uit zelfbehoud gedwongen is zich met de overige deelen van het Rijk, tot een Tolunle te vereenigen. Is hiermede het doodvonnis uitge sproken over Vrijhandel? De „Daily Express” en de „Morning Post” beweren het, en, hoe voorzichtig men ook zijn moet met het trekker! van zoo radicale conclusies, wij kunnen niet ontkennen dat zij in dit geval door de feiten gerechtvaardigd schijnen te worden. Wie Engeland beziet van het buiten land uit, zal thans wellicht een geheel onjuiste voorstelling van de verhoudin gen te krijgen. Deze zijn zoo, dat de of- flcieele partijleiders op het tweede plan gedrongen z{jn. De belangstelling geldt niet mr. MacDonald en mr. Snowden en evenmin mr. Baldwin en mr. Lloyd George, doch uitsluitend de „nieuwe strooming”, die de oude partij leuzen schijnt weg te vagen. Deze strooming is het Labourkablnet reeds geheel over het hoofd gewassen. Mr. MacDonald en diens medewerkers schijnen de leiding geheel te zijn kwijtgeraakt. Mr. Lloyd George, die met den eersten minister onderhandelt over een vrij handels-ver band, trekt voor het eerst sinds twintig jaren niet de openbare belangstelling Gisteren zjjn Allison en v. Rijn er in ge slaagd hun lanagenooten Doeg en Lott in den eindstrijd heeren dubbelspel met 63 63 en 62 te kloppen. geestelijken en parochianen waren bij efe teraardebestelling tegenwoordig. nog per auto naar het bureau te zijn gebracht1 Indlei^ een dame ’s avonds alleen per taximeter naar huis terugkeert» wacht de chauffeur steeds gaarne tot zU in haar woning btnnezj is alvorens weer te vertrekken. Berlijn beklt thans zelfs een flink aantal taximeters, siie voorzien zjjn van groote prapluies, wefermede de chauf feur de reizigers, bij slecht weer, tot aan de huisdeur vergezelt. Een drinkgeld verlan gen de Berlijnsche chaufeurs overigens niet al nemen zjj het natuurlijk dank baar aan. Zondagavond zjjn in de parochiekerk d<. Papagaai te Amsterdam de rouwplechtig- heden begonnen voor de uitvaart van den Zeereerw. pastoor D. F. W. Pichot. Te half acht werden de plechtige metten gezongen. In het priesterkoor, dat in zwaren rouw was gehuld, vereenlgden zich vele priesters om gezamenlijk het plechtig officie te bidden voor den overledene, terwijl het schip der kerk geheel gevuld was met parochianen. De Zeereerw. heer P. v. d. Pavoordt als agens werd hierbij geassisteerd door de Zeereerw. Rectoren J. Bots als dikaen en H Wennen sub-diaken. De Weleerw heer H. Brandehof, kapelaan der parochie fun geerde als ceremoniarius. Ook waren oa. aanwezig de Hoogeerw. Heer L. Wester- woudt, plebaan te Haarlem en de secretaris van het bisdom, de Zeereerw. heer J v. d. Tuyn. De weleerw. heeren L. v. d. Weiden en H. v. Houten zongen in het priesterkoor de antifonen en responsoria. Gistermorgen zjjn de plechtigheden voortgezet. Om half tien werden de lauden gezongen, waarbij de Hoogeerw. beer Mgr. A. Holiërhoek als agens geassisteerd werd door de kapelaans der parochie, de Weleerw. heeren L. v. d. Welden en H. Brandehof. Na de lauden werd om 10 uur de plech tige Uitvaart gecelebreerd door den Hoog eerw. heer dr. G. C. van Noort, deken van Amsterdam, waarbij de belde kapelaans der parochie assisteerden. Het schip der kerk was wederom tot in alle hoeken gevuld met geloovlgen. Na de H. MIs hield Pastoor P. Pavoordt de lijkrede. Hierna verrichte de Weleerw. heer Th. W Pichot, secretaris van het bisdom Haar lem, een neef van den overledene de absoute met assistentie van de beide kapelaans der parochie. Terwijl alle aanwezigen In de kerk eer biedig opstonden werd de l’ kkist uitgedra gen. In de Kalverstraat stonden vele be langstellenden. die het hoofd ontblootten. het kerkhof verrichtte wederom de Weleerw. heer Pichot de plechtigheden in de kapel en aan het graf. Vele Eerw heeren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1