ONS BLAD II ri DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN WOENSDAG 9 JULI 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 15* VIER f 750 f 50 f 250 Voornaamste cKieuws Maria’s Blijde Incomste BRANDEND VRAAGSTUK MIDDEN-NEDERLAND Vliegtocht AmerikaAmsterdam tusschen 1 Garagebrand te Hoorn 13 auto's in de vlammen opgegaan JOH. LAUWERS Kardinaal Vannutelli Omdat hij onterfd was Geen sprake van een herroeping Staking van werkloozen Verdronken VERZOEK Aardbeving in Indie o* uutBuna Controle op de Radio- uitzendingen Een commissie van vijf leden benoemd De „Graf Zeppelin” naar het Noorden aan Adverteerders Plechtige viering van het kwart- eeuwfeest der luisterrijk herleefde devotie tot O. L. Vr. ter Nood, op Runxputte De Dusseldorfsche moordenaar Barometers Thermometers PAYGIOP 3 ALKMAAR Boer bedrijft een viervoudigen moord RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Een dorp verzwolgen. Evert van Dijk heeft groote plannen AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD De _GnU Zeppelin" boven ons land. Neder» Vlucht om de wereld in een maand Tumult In den Deventer semeenteraad. 1£ betreffende bet Ernstige ongeregeldheden in Egypte. Midden-Nederland zal BaromeU (tand 9 mr v-m.: 7.68, stilstand Door een aanval van arende getrpffen dorpje Onrust op verschillende plaatsen -is MS BUREAU: Telefoon: volstrekt vernietiging geknot Katholieke ontplooien Licht op De lantaarns moeten morgen morgen worden opgestoken om: 9.48 uur. Evert van Dijk ia voornemens van Amerika naar Amsterdam te vliegen; een tocht om de wereld. Mgr. Julius Zlchy, aartsbisschop van Ka. locsa, heeft een bezoek aan ex-keizerin ZB» gebracht. Kardinaal Vannutelli. deken van het H. College, is ernstig ziek. ABONNEMENTSPRIJS! Per kwartaal, voor Alkmaar f 2. Voor batten Alkmaar 2.85 •Brt Geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger voor heeft Hedennacht brand gewoed heer F. Groot. Dertien Onvoorzichtigheid van een chauffeur de oorzaak Te Trier is een café, araar vroeger sepa ratisten bijeenkwamen, bestormd. Het internationaal tennistournool te Noord- wijk begonnen. bij verlies van anderen vinger Ingediend is een wetsontwerp inzake bet veikoopen van inschrijvingen Grootboek 3 pet. Nat. Schuld tot nominaal f 60 mfllloen. Duitschland’s antwoord planBriand. worpen, worden. Onder de werkloozen te Giethoorn te een staking uitgebroken. De staking te niet het gevolg van een plot seling ontstane oorzaak, doch dreigde reeds gerulmen tijd Maandagavond gelastte de Minister dat een aantal stakers naar Steenwjjk zou over gebracht worden Dit geschiedde in booten. Bedoeling was de stakers verder naar hun woonplaats te vervoeren. De werklied entrokken schreeuwend naar het station, begeleid door de politie. In het ..Utrechtsche Kamp" speelde zich het vol gende voorval af. Een ingenieur, de heer v. d. S trad een keet binnen, toen een der werklieden een stoel greep, om den heer v. d 8. daarmee aan te vallen. De aanslag mis lukte echter en de stoel verbrijzelde een ruit. In verband hiermede hadden twee ar restaties plaats. Ook in Heerenveen is een deel der werk loozen wegens te weinig loon in staking ge gaan. De eisch der stakers te veertig cent per uur alsmed eeen bijslag, in totaal een weekloon van vjjt en dertig gulden. De gevolgen van deze staking zullen voor de deelnemers vermoedeljjk zoodanig zijn, dat zü geen steun meer zullen ontvangen. Naar het schijnt is bet ook op andere ont ginning enniet rustig. Marechaussee en po litie zijn reeds naar de bedreigde plaatsen vertrokken De Amsterdamsche werkloozen. tewerkge steld bij de werkverschaffing te WUnte, heb ben ook den arbeid neergelegd en zijn naar huis teruggekeerd. In totaal waren 44 Am sterdammers te werk gesteld. Het totaal der staken bedraagt thans on geveer 1400. De gemeentebesturen hebben reeds bericht dat xU rekening sullen hou den met het voorschrift van den kluister die bepaald heeft dat de stakers van alle steimultkeerlng verstok enaillen blijven. levenslange gehcele ongeschiktheid tot werken door f 750- bijeen ongeval met f OEfl Dij verlies van een hand. f «AE bij verlies van een f 50- bijeen breuk van f Afj verlies van beide armen, beide beenen of beide ex»Ren doodelijken afloop een voet of I IXvi" duim of wijsvinge» wW» been of arm Volgens een niet-bevestigd bericht zijn de heuvels van Sakki in tweeën gespleten. Het dorp te bij de jongste aardbeving geheel ver zwolgen. In de laatste paar dagen zUn 12 aardschokken geregistreerd. Volgens schat ting beloopt de aangerichte schade een som ten bedrage van 300.000 gulden. Weer een verpleegde uit het Psychopathen- asyl te Leiden ontvIpchL Vastgeste*d is een radio-contrólereglement e Ingesteld ren conL-óIecommissie, onder voorzitterschap van dr. J. Th- de Visser. Het luchtschip „Graf Zeppelin" zal morgen te 22.30 uur voor een vlucht van 60 uren naar het Noorden vertrekken. Bij gunstig weer zal zelfs naar Spitsbergen koers worden gezet. Aan dezen tocht wordt door ongeveer 30 passagiers deelgenomen. De Düsseldorfsche moordenaar zou toch diet zfjn bekentenissen herroepen hebben. En hij antwoordt dan: „Zonder twijfel kan de toenemende invloed van Midden-Nederland .voor de heeren In Den Haag en in Brussel on aangenaam worden. Elke groote gees- telijk-maatschappelijke beweging, gelijk de Mldden-Nederlandsche voorbestemd is te worden, grijpt ten slotte naar de staatkundige macht en om die mach* tegenover Holland en België moet het den leiders dezer beweging dan ook te doen zijn. Juist omdat Midden-Neder land. verdeeld machteloos is om zich zelf te zijn en te blijven streeft het naar geestelijk-stoffelijke hereeniging Volgens berichten uit Calcutta zijn in het Noorden van Bengalen krachtige aardbevin gen waargenomen. Aan verschillende gebou wen werd schade aangericht. Persoonlijke ongevallen hadden niet plaats. Een bericht uit Dhubri echter meldt, dat op ongeveer 18 mijl van Dhubri een geheel dorp totaal zou zijn verdwenen. X Was vandaag voor de bedevaartplaats van O. L. Vrouw ter Nood een historische dag en een feestdag. Herdacht, werd het zilveren jubileum van de hertevtng van de a'oude devotie tot O. L. Vrouw ter Nood Een nieuw heiligdom is ter hare eere gesticht en heden was het de dag. dat Z. D. H. Mgr. J. D. J. Aengenent dit nieuwe heiligdom aan God kwam toewij den. Vele priesters uit Kennemerland waren bij deze plechtige historische gebeurtenis tegen woordig. Jaarvergadering der vereenigtag landsch Fabrikaat. Bij een garagebrand te Hoorn zfln 13 autote door het vuur vernield. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1— regels f L25: elke regel moer f S-25. RECLAME per regel f 4.7S voor de eerste pagina; voor de overige pagina's 0.30. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” b(j vooruitbetaling per plaatsing f 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer f 4.12 Bet Openbaar Consistorie waarbij de Paus vijf nieuwe Kardinalen den rooden noed op legde. Een MMe te 4e Zaal dor Zegmkwete tijdcaa -dB jioohtig mwllk, Ingediend is het aangekond*gde wetsont werp voor een scheepvaartverbinding Am sterdamRijn. tuurlijken loop kunstmatig stuit te vermolmen De inwijding van de nieuwe kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Oerard op de jongste Amersfoort de over Dletschen hoorbaar voor Gescheiden zijn de deelen van Mid- tot onmacht, langzame ontaarding van hun gedoemd; vereenigd aan Holland èn aan voorschrijven, en het deel der Nederlanden In verband met de mededeelingen, als sou de Dusseldorfsche massa-moordenaar Kuer ten zijn bekentenissen herroepen hebben, verneemt de Bochumsche medewerker van den „Lokalanzeiger” van bevoegde zijde, dat er geen sprake te van herroeping van Kuer ten. Vrijdagmiddag vond nog een uitvoerig ver hoor van Kuerten plaats voor den ..Krimi- naJrat" Momberger. den chef van de Dus seldorfsche moord-lnspectie. waarbij Kuer ten verklaringen aflegde, die voor zijn per soon belastend waren. De rechercl.e wijst er op, dat de beambten, die Kuerten in ver hoor nemen, steeds trachtten. Kuerten's zelf bekentenissen zoo veel mogeljjk buiten be schouwing te laten. Het zou dan ook geen zin hebben, dat Kuerten zijn bekentenissen wederom terug trok. daar men hem de afzonderlijke geval len absoluut zou kunnen bewijzen. auto's zijn In de vlammen opge gaan, terwijl men zeven auto's uit de garage heeft weten te redden. Tevens ging daarbij verloren een enorme hoeveelheid glas van den glashandel Pels. De oorzaak is onbedachtzaamheid van een ,der chauffeurs, die naar a’le waarschijnlijk heid met een brandende sigaret aan het benzine bijvullen te geweest. De vuurgloed, die den geheelen hemel rood kleurde, trok in bet nachtelijk uur enorme belangstell ng. De schade wordt door verzekering gedekt. Alle abonne s op dit blad zijn ingevolge de verzekerlncsvoorwaardcn f ODBD tageo ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen: wUUU Bij algemeenen maatregel van bestuur vastgesteld een radlo-contrólereglement. hetwelk in werking treedt op den tweeden dag na dien der dagteekening van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. Hierbij is o. m. bepaald, dat de centróle op de uitzendingen van den Rad’o-omroep wordt uitgroeiend door een commissie van vijf leden, aan welke drie ambtenaren als radio-omroep-controleurs worden toegevoegd. De controle zal zoowel preventief als re pressief zijn. De preventieve controle bestaat uit l»'t Vooraf onderzoden van de programma's, waarbij overlegging kan worden gevraagd van een schema of van 'n tekst der uitzendingen. De repressieve controle bestaat uit het luiste ren naar de uitzendingen, en het eventueel opne^en daarvan op wasrollen. In geval het uitgezondene afwijkt van het toegelaten programma, zal de uitzending kun nen worden afgebroken. Overigens zal geen afbreking eetvr uitzending mogen geschie den Onverminderd de m het rsdioreglement ■gestelde straffen en de in de machtigingen gestelde boetebepalingen kan de radlo- omroep-contrölecommlssle aan den Mini ter van Waterstaat voorstellen de verantwoorde lijke omroep-organlratle voor een bepaalden tijd niet te doen uitzenden. Bij K. B. zijn voorts op voordracht van den Minister van Waterstaat benoemd tot leden van de radlo-omroepcontrólecommissle dr. J Th. de V!?ser. teven voorzitter, try. B. M. Berger, mr. P. E. Brlët, mr. E. N. v. Kleffens en mr. W. H. M Werker; de secretaris van den Radioraad is ambtshalve secretaris van de commissie. De leden worden telkens voor vier jaar benoemd, dgph zijn terstond herbenoeriibaar. Ingediend is een ontwerp betreffende de taak van en het toezicht op de notarissen. De „Southern Cross” in andere handen Maandagavond is te San Francisco aan de bemanning van de .Southern Cross" een banket aangeboden, waaraan tal van voor aanstaande personen, ook buitenlanders, deelnamen. Door verschillende ^prekers werden de vliegers warm gehuldigd voor hun prestatie. Kingsford Smith verklaar de in zfjn antwoord, dat. naar hij gelcoft. een warmer vriendschap tusschen Groot- Brlttannië en de Vereenfgde Staten een der resultaten van den vliegtocht zal zijn De ..Southern Cross” is overgebracht naar Santa Maria in California, waar zjj het eigendom zal blijven van den vlieger Allen Hancock Backer, bekend door zijn vlucht over den Stillen Oceaan. In een dorpje bij Phllipopel heeft een boer zün oom. zijn tante en de belde kinde ren tijdens werkzaamheden op het veld, ge dood. De moordenaar die volkomen toerekenbaar te. was ten gunste van dezen oom onterfd en moest daarop bij hem als daglooner werken. Hjj te gevlucht. HOF 4. ALKMAAR Adzntntetratie No. 433 Redactie Na 633 Beleefd verzoeken wij de medewerking van onze H H Adverteerders inzake net vroegtijdig coezenden van de voor de Zaterdag -m»m- mera bestemoe advertenUta. WQ sullen bet zeer op prijs stellen tndien wij de an nonces. testemc voo> Zater dag. reeds des Donderdags of uitertjjk des Vrljdagsmorgens ontvangen Door het vroegtijdig inzen den van edvertenttën kun nen wy eek aan de eitvae- rtng. dus aan net aetten van de advertentie r aandacht schenken hetgeen vanaelfsprefcend de reclame- waame van de annonce tem goede komt Mede in Uw eigen belang vertrouwen wQ op Owe medewerking manke een en and« te mogen rekenen, waarvoor tgj voorbaat onsen dank. te geestel ijk-stoffelijke van zijn deelen. Doch wat mogelijk is. Is niet noodza kelijk wijze staatkunde van Den Haag en van Brussel zal het anders niet te miskennen politieke gevaar kunnen be zweren. Het is niet noodig. schuttingen omver te rennen die, zoo men den na der ontwikkeling niet voorbestemd zijn om en te verdwijnen. Vril men die ontwikkeling met staatsgeweld tegengaan, dan aanvaarde de verant- woorde'ljkheid. wie verantwoordelijk is- het volk, ook het volk van Midden- Nederland. is er niet voor den Staat, maar de Hollandsche :en Belgische Sta ten zijn er voor het volk. En overigens is de achterstand, die door eeuwen ver- waarloozing zoowel op geestelijk als op stoffelijk gebied is ontstaan, zóó groot, en er is zóóveel in te halen dat er nr» heel wat meer water door de Maas zal moeten stroomen. vóórdat de staatkun dige consequentie aan de orde komt” En de professor besluit: „Is maar eenmaal de leiding van beide deelen van Midden-Nederland ‘cultureel en sociaal één geworden, dan za) het niet lang duren, of het volk zal volgen, en de klokken van alle kerkto rens tusschen Leuven en Den Bosch zullen, als in de tijden van Hertog Jan den Dletschen dichter, weer zingen elk Dietsch hart: Eén volk, één taal, één God.” Het is stoute taal! Want, hoe lieflijk dit laatste citaat ook eindigt, de revolutionnalre strek king valt niet te ontkennen. En vragen ons Sf: te de verhou ding tusschen „Holland" en Neder- landsch Midden-Nederland werkelijk zoo slecht, dat zij een taal als deze rechtvaardigt? Is het niet al te opmerkelijk, dat hier een protestantsche hoogleeraar. wèlbe- kend om zijn activistische neigingen, zich zoo bezorgd maakt voor de uit- leving der Katholieke eigendommelijk- held in Midden-Nederland? Wordt hier niet een onzer bezadigdste en kundigste Katholieke jongeren voor het activistisch karretje gespannen? Binnenkort zullen wij daar méér van weten maar de uitlatingen van Prof. Gerretson meenden wij nu reeds te moeten signaleeren. Te Groenendijk <gem. Hazenrwoude)te het 2%-jarig dochtertje van den landbou wer J. A. Duindam te water geraakt en ver- dronkeh. Kardinaal Vannutelli. deken van het H College der kardinalen, wiens gezondheid hersteld scheen, is door een aanval van uremle getroffen. De hooge lijder te in zijn 94ste levensjaar. Nadat de regeering besloten had met ingang van 1 Juli een reductie van der tig procent te verleenen op de Neder- landache spoorweg vrachten voor het ▼ervoer van aardappelen van Neder landschen bodem in blnnenlandsch ver keer, of naar het buitenland, mag h;t vraagstuk van de lagere spoorwegt arte ▼en zich in een steeds stijgende belang stelling verheugen. Bij de interpellatie de vorige week gehouden, aangaande den noodtoestand in de binnenschlp- per« en de maatregelen, door de regee ring met betrekking tot dien noodtoe stand te nemen, óf te bevorderen, is dit vraagstuk natuurlijk ook in de beschou wingen betrokken. Ons Inziens vreest de binnenschio- perü ten onrechte nadeel van een ta- riefsve’^ging voor versche groenten naar het buitenland door de spoorweg directie. Voor den hande) in versche groenten en fruit is de vervoersnelheid meer dan in eenige andere branche beslissend voor de rentabiliteit. De zoo noodzakelijke vervoersnelheld kan de btnnenschlpperlj op het deel van den weg, die moet worden afgelegd naar het buitenland, toch nooit geven en de mooiste producten, die na een al te lang transport bedorven aankomen, zijn niet slechts onverkoopbaar geworden, maar ook waardeloos. De tuinbouw heeft daarom behoefte aan snelvervoer over de groote afstan - den en dit kan bij kleine hoeveelheden slechte het vliegtuig geven en bij groote hoeveelheden tot heden het spoor. Het beste bewijs daarvoor is wel. dat dit Jaar tot 20 Juni alléén 75.000 K G kas aardbeien per K. L. M. naar Londen zijn vervoerd. Verlaging van de vracht tarieven door de spoorwegen voor licht- bederfelijke groenten kan daarom nooit beteekenen een verscherping van den concurrentiestrijd met de schipperij, omdat deze toch niet voor dat vervoer in aanmerking kan komen. Voor den afzet onzer producten in hetf^ buitenland zijn in dezen tijd de vrachtkosten der Nedertandsche spoor wegen lii eveiii edlghehl van de waarde ▼an de artikelen en in vergelijking mét ds vrachtprijzen der bultenlandsche spoorwegen veel te hoog. Dat zijn fei ten, die lederen dag te controleeren zijn en zelfs door de directie niet worden ontkend. Toch wordt tot heden niet overge gaan tot een verlaging der vervoerkos ten, wat een ieder onbegrijpelijk moet voorkomen, daar de spoorwegen daar door veel minder te vervoeren krijgen De vrachtkosten vormen een belangrij ken factor voor den handel, vooral als het betreft de mindere kwaliteiten en producten, zooals bloemkool, tomaten en komkommers, die op de veilingen in vergelijking met andere jaren veel lager in prijs zijn. Bijna dagelijks springen in deze tijden koopovereenkomsten af omdat de vrachtkosten deze tuinbouw producten op de plaats van bestemming te duur maken. Op een wagon groen ten. ter waarde soms van enkele hon derden guldens, maakt het een groot verschil, of het vervoer 17 gulden goed- kooper is. zooals nu bet geval is met dc vroege aardappelen na de 30 procent verlaging. De afzetmogelijkheid neemt er door toe, zooals wel bewezen is door de reductie op het vervoer van aard appelen. Zoodra de verlaging op 1 Juli was Ingegaan, stond er dadelijk meer dere vraag naar aardappelen op de vei lingen. met bet gevolg, dat de prijs van het product in de eerste dagen zelfs opliep van 4 gulden op 4.5 gulden de 100 KG. Vooral in dezen tijd, nu er een over vloed is van tuinbouwproducten, waar door de waarde er van daalt, mag niets worden nagelaten om den afzet te be vorderen en daardoor bederf en zelfs vernietiging te voorkomen. Ook ten op zichte hiervan heeft de regeering een taak te vervullen, door in de eerste plaats te zorgen, dat wij. wat het ver voer der tuinbouwproducten aangaat niet langer In ongunstiger positie blij ven verkeeren dan het buitenland waar de tarieven over het algemeen lager zijn en In de tweede plaats door extra lage vrachtkosten vast te stellen voor de van geringe waarde zijnde min dere kwaliteiten. Bet baart steeds meer verwondering, dat zoo lang door alle organisaties en zelfs door een staatscommissie bij de regeering is aangedrongen, zonder dat een dergelijke maatregel is genomen De tuinbouw zou reeds zeer gebaat zijn indien voorloopig maar bepaald werd, dat de reductie gold voor vervoer naar het buitenland, want daaraan bestaat de grootste behoefte en eenig gevaar voor benadeeling van de binnenschip- perij Is daar niet aanwezig. Het is lang zamerhand geworden een brandend vraagstuk, dat tot oplossing moet wor den gebracht en waarop nu niet langer gewacht kan worden. Knuvelder. de ..jongere" die Politieke Retraite te eerste inleiding hield het vraagstuk dei jongeren, heef» bij Paul Brand te Hilversum onder den titel „Vanuit wingewesten" een boek doen verschijnen dat hij Een socio grafie van het Zuiden" noemt waar mede hij bedoelt dit boek te doen val len onder die wetenschap welke tot oogmerk heeft het volk en wel als zoo danig in zijn denkén voelen en han delen, zijn streven en werken niet alleen in de productie van zijn levens onderhoud. maar ook In zijn nationaal bewustzijn, zijn beschaving en zijn geestesleven WIJ zijn in deze dagen bezig het in ieder geval merkwaardige boek door te worstelen; men houde ons deze uit drukking ten goede: het boek is ruim 6 centimeter hoog en 'telt, behalve Voorwoord en Inleiding. 544 bladzijden' ■Wij zullen ons voorloopig dus vau iedere bespreking en van ieder oordeel onthouden, maar wij kunnen niet nala ten, nü reeds de aandacht te vestigen op de inleiding, welke de bekende Utrechtsche professor C. Gerretson Knuvelder's boek geschreven. - een Inleiding, welke ongetwij feld opzien baren zal. Prof. Gerretson komt op voor „de vereeniging van de verscheurde deelen van Midden-Nederland”: ..Slechts door zulk een verbintenis kan. naar mijne overtuiging, én het negatieve en het positieve doel van de Beneden-Moerdfjksche wedergeboorte bereikt worden. En hier moet ik wijzen op de opmer kelijke evenwijdigheid tusschen de stel lingen van het Hollandsche en in her Belgische deel van de volksche bewe gingen in Midden-Nederland. Het Hollandsche Midden-Nederland zal nimmer ten volle zichzelf kunnen zijn, voordat het met Den Haag in t reine Is gekomen. Holland moet onder- Holland's opdat eigenaardigheid kan. Het Belgische nooit ten volle zichzelf kunnen worden zoolang het niet met Brussel heeft af- gerekend. Brussel moet onderworpen Brussel’s overmacht gebroken; Brussel's overmoed gefnuikt worden, opdat her zijn Dietsche eigenaardigheid zal kun nen uitleven. heeft te Hoorn een groote in de autogarage van den Van Dijk, die te Kansas City gistermorgen vroeg per vliegtuig uit Los Angeles aan kwam. heeft verklaard, dat hij na zijn terugkeer in Nede; land voornemens is. een regeling te treffen voor den bouw van een speciaal ontworpen driemotorig vliegtuig waarmede hij van plan is een reis om de wereld te maken, evenals Kingsford smith dit deed. HIJ zal er echter niet, zooals deze, twee jaar. doch een maand over doen. Van Dijk verklaarde, dat Kingsford Smith hem wellicht op dezen tocht zal vergezellen doch dat dit nog niet zeker is. Dt tocht zal vol gens de ..Telegraaf" echter niet meer in 1930 kunnen .worden ondernomen daar cr tijd voor noodig is. een zoo volmaakt moge- Hjk vliegtuig te bouwen. Van Dijk verklaarde niet te weten, wie het plan financieel zullen steunen en' wie hem het vliegtuig zal ver schaffen; dit alles zal nader moeten worden uitgewerkt, wanneer hij in Nederland terug is. Vcorts ve: k'aarde Van Dijk voornemens te zijn, thans over den Atlantischen Oceaan van de Vereenfgde Staten zonder tusschenlan- dlng naar Amsterdam te vliegen, waarbij Saul en Stannhge hem zullen vergezellen Wannefr hij de zaak met Fokker kan rege len. zal hij hiervoor de F 32 gebruiken Het is nog niet zeker, van welk punt uit deze transatlantische vlucht zal beginnen en welke route zal wo den gekóren. Deze details 'len door de vliegtuigmaatschappij worden vastgesteld. Fokker is het plan gunstig ge zind doch tot dusver is de toestemming van de directie der General Motors nog niet ver kregen. Van Dijk is van plan. om. nadat hjj in Nederland zal zijn teruggekeerd en in af wachting van de voltooiing der toebere dse- len voor zijn wereldvliegtocht. zijn taak als vlieger op de route NederlandNederlandsch- Indië te hervatten. Gisteren vertrok Van Dijk naar Chicago waar hij twee dagen zal blijven, om zich ver volgens naar New-York te begeven. overmoed het zijn ten volle den-Nederland verwording en eigenlijke wezen kunnen zij, én België de wet beheerschend worden.” Moet dat dan op revolutie uitloopen? Prof. Gerretson meent van niet: „De zaak is. dat eene hereeniging van de beide, thans gescheiden deelen van Midden-Nederland volstrekt niet een revolutionnalre vernietiging van de belde bestaande Staten tot voorwaarde heeft; het jonge geslacht van den Be- neden-Moerdijk kan zulk een hereenl- ging, ook met eerbiediging van het be staande. op antl-revolutionnaire wijze tot stand brengen door eenvoudig on verzettelijk zichzelf te zijn naar zijn Dietsche en Katholieke eigendomme- lljkheid. Het ongeloof in deze mogelijkheid is het gevolg van de overschatting van den Staat en van de Staatkundige werkzaamheid .Doch.” zoo vraagt prof. Gerretson verder, „kan deze eenmaking, hoezeer dan ook niet ongeoorloofd, op den duur toch niet staatsgevaarlijk worden?”

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1