ONS BLAD r S. KROM Hf Voornaamste cTCieuws STOOMERIJ EN VERVERIJ Vreeselijke mijnontploffing in Silezië DONDERDAG 10 JULI 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 160 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VIER f 3000 L40 f 50 f 125 ONRECHT Maria’s Blijde Incomste Winternacht in Indie Reeds 57 dooden geborgen Het aantal slachtoffers zal tot 150 stijgen Kardinaal Vannutelli JOH. LAUWERS van Mevrouw, Mgr. M. G. Vuylsteke De toestand zorgwekkend De schat van Lobengula De hagelslag in Noord-Holland Farman-vllegtulg maakt een noodlanding Nachtsnettreinen bil de Ned. Spoorwegen niet mooie ziel; Plechtige viering van het kwart eeuw feest der luisterrijk herleefde devotie tot O. L. Vr. ter Nood, op Runxputte VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Barometers Thermometers PAYGIOP 3 ALKMAAR Naar de Noordkaap luchtschip de „Graf Zeppelin" was, toen het gisteren boven ons land verscheen, op weg naar de Noordkaap. Aan boord be vindt zich o.m. ook Kurt Eckener, die sinds zün Amerlka-reis voor het eerst weer mee vliegt. AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL De tocht van de „Graf Zeppelin” Weet U, dat onze inrichting de eeni£ste is hier te Alkmaar? Onze naam waarborgt U een prima behandeling L f Wtë*’ Is Een vlie&tui& op rails F/ I JR Schilderstukken van groote meesters NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Noord- Het toestel geheel vernield het Sneeuw witte velden was het laatste Ook voor personenvervoer Barometerstand 9 uur v.m.7.68, stilstand Het C3 En de a^. volkstelling f Naar mlnlmiun-prüaen? Schade vastcesteld op 60.909. 1 De man in de pijp i Noord-Brabantsche Christ. Boerenbond Licht op De lantaarns moeten worden opgestoken om: 9.47 uur. eerste schen geloof, eerlijke BUREAU: Telefoon: voor moet moet buis, zogen. Bij de stemming over het liberale amende ment op de financieele voorstellen, behaalde de Engelsche regeering In '>et Lagerhuis een meerderheid van 3 stemmen. Kardinaal Vannutelli, deken der Kardi nalen, overleden. Een verklaring van lord Irwin onderkoning van En-Z'lsch-Indië. Een extra crediet voor de weermacht van Engeland aangevraagd. x De schade van den hagelslag in Holland wordt op t 60.000 geschat. Besprekingen over vergemakkelijking van het personenvervoer met Duitachland. werd vül Bü het Provincialaat der Paters Dominica nen te Hulssen is gisteren bericht ontvangen, dat de toestand van Z. D. M. Mgr. M O. Vuylsteke O.P., apostolisch vicaris van Cura cao. die onlangs bü een val een heupfractuur opliep, zorgwekkend is. Uitbreiding der verplichte ziekteverzekering tot loonarbeiders, die niet in een onderne ming werkzaam zijn. 80 en bij verlies van anderen vinger bij verlies van een voet of een oog •'duim of wi>vinge» been ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 6.66 hooger Gistermiddag te 4 uur heeft' in de Wen- zeskms-mün bü Neurode in Silezië, een ernstige ramp plaats gehad, tengevolge van een explosie. Tot gisteravond 8 uur waren reeds 18 dooden geborgen Negentig k hon derd mijn werkers zün ingesloten en verkee- ren in levensgevaar. bij een breuk van of arm nagaat, hoeveel maanden jaar bijna heel de bevolking werkt >r werk Een crediet van 650 millioen francs voor de nationale verdediging van Frankrijk. De Gemeenteraadsverkiezingen in 1931 Bü een noodlanding van een Fransch vliegtuig te Aalsmeer werd de mecanicien gedood; piloot en marconist werden gewond. In de Christ. De plechtige consecratie van de nieuw) Devotiekapel te Heiloo door Z. D. H. Mgr J. D. J. Aengenent. snel- Schotland) aan trein en een Een koopman uit Johannesburg, Lloyds Ellis, heeft een expeditie op touw gezet om den verdwenen schat van koning Lobengula op te sporen. De koning der Matabele heeft hem kort voor zün vlucht voor het leger van Jameson laten begraven, vermoedelük ergens ten Oosten van Boelawayo. Hü bestond uit Ivoor, goud en diamanten en moet een waarde van ongeveer 25 millioen gulden ge had hebben. Het verhaal is, dat Lobengula degenen, die het graafwerk verricht hadden, 's nachts door vier getrouwen heeft laten afmaken, om te voorkomen dat zü het ge heim verraden zouden- De Induna’s. van wie er thans nog slechts een in leven is, heb ben bet geheim zorgvuldig bewaard en ook de laatste zal niet spreken, daar het Lloyd Ellis bü het bezoek aan zün kraal ble-sk, dat hü idioot is en geen begrijpelijke ant woorden kan geven. Met dat al meent de ondernemende koopman, dat hij genoeg ge gevens beeft om in het najaar den speur tocht te hervatten. In verband met den datum van deze reis wordt opgemerkt, dat 8 Juli de geboortedag was van graaf Zeppelin en dat op 8 Juli 1910 het vertrek van graaf Zeppelin aan boord van de .Mainz" naar Spitsbergen plaats vond, om aldaar aan boord van een ballon captif den meteorologischen toestand van de Noordkaap te bestudeeren. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 125: elke regel meer f 0-25. RECLAME per regel 0.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina’s 9.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer f 0.12 Alle «bonné’a op dit blad xijn Ingevolge de renekerinitsvoorwaarden f öftnft Lerenalance «eheele onrachiktheid tot werken door f bijeenomteral met f OEft bij varlles van een hand, tegen ongevallen verzekerd vbor een der volgende uitkeeringen: 1 «UWU,- rerliea van beide armen, beide beenen of beide oogen 1 doodelijken afloop een Bjj een vreeselijke mjjnontploffing in Si lezië zijn reeds 57 dooden. Het aantal slachtoffers is echter veel grooter. ..EEN GOED ZAAKJE" „Tot nu toe bedraagt het aantal bezoe kers aan de passiespelen reeds honderddui zend. De Dultschers zijn natuurlük het sterkst vertegenwoordigd met 84 000, terwijl de Amerikanen het record voor het bulten land hebben met 7000 stuks. Dank zij de geweldige reclame gaan de zaken dus uit stekend en wil kunnen dan ook levendig oe- grüpen. dat de Oberammergauers. die een goede duit verdienen aan de heilige tradi tie volgens welke eens in de tien jaar pas siespelen plaats vinden, onlangs besloten hebben om de volgende spelen wat sneller te laten volgen. Men moet de heilige trad! tie soms een handje helpen, als het er op aan komt veel en snel geld te maken." De schade geleden door den hagelslag op 12 Juni IJ. in het tuinbouwgebied van Lan- gendijk en omstreken, is door de daartoe benoemde deskundige cnmmissta vastgmtelrl op rond 60.000. De mecanicien gedood, de piloot en de marconist gewond der H Congregatie van het ceremo-- Ingediend is een wetsontwerp, houdende büzondere voorziening met betrekking tot de in 1931 te houden algemeene verkiezingen van de leden der gemeenteraden en van de door die raden te verkiezen wethouders,. Zoowel ter bepaling van het aantal leden waaruit, overeenkomstig art. 4 der Gemeente wet, de raad bestaat, als ter bepaling van bet aantal in de gemeente aanwezige wethouders geldt als criterium het door de laatste open bare volkstelling in de gemeente aangewezen getal Inwoners. Echter zal de definitieve uitkomst van de op 31 Dec. 1930 te houden 11de tienjaarljjk- sche openbare volkstelling voor alle ge meenten officieel bekend zijn eerst in den loop van 1932. Voorgesteld wordt nu de bevolking eener gemeente te doen bestaan uit het getal inwoners, aangewezen door den voorloopgen uitslag van de as. volkstelling, zooals die uitslag door het gemeentebestuur wordt vast gesteld. In theetuinen Dinsdagnacht een graden onder nul geconstateerd. „Het Volk” kon dezer dagen niet na laten, onderstaand hateljjkheldje aan bet adres der Oberammergauers te dc- biteeren: i vergadering van den Noord-Brab Boerenbond werd o.m. aangenomen het voorstel van den Kring Nümegen om by de Regeering stappen te doen teneinde minimum -prijzen vastgesteld te krijgen voor de producten uit den land- en tuinbouw, welke in de gegeven crisistoestanden geen 81 lijken geborgen. Tot nog toe zün in totaal 81 lüken gebor- Ult zeer vele woningen in het vriende- lüke dorpje was de vlag met Pauselüken wimpel gestoxen Om half 8 begonnen gisteren de plechtig heden der Concecratle van de nieuwe devo tiekapel, verricht door Z. D. H. Mgr J. D. J. Aengenent, daarbij geassisteerd door de Zeer eerw. heeren A. J. M. van Meeuwen, pastoor te Heiloo, als diaconus ad intus, prof. W. Nolet, van Warmond, als duiken. C. N J. Meyslng. pastoor te Wassenaar, als sub diaken Cantores waren de Weleerw heeren G. P. Bakker, kapelaan te 's Gravenhage en W. G. Buren. Kapelaan te Den Hoorn. Verdere assistentie was: ad llbrum de Weleerw heer C Olsthoom. uit Bergen, ad baculum de Weleerw heer J. H van Kes sel. uit Bodegraven. thurUerarius de Wel eerw pater Van den IJssel. Kaatsheuvel, ad mltram de Weleerw. heer N. Bijl, uit Roe- Zeereerw. van Temperatuur 5 graden onder nul Uit Bandoeng wordt dd. 8 Juli gemeld: De ondernemingen boven Pengalengan heb ben hevig te lüden gehad van koude gedu rende den nacht. De koude was heviger dan in de laatste jaren is voorgekomen en ver oorzaakte zeer veel schade. De tuinen had den door den rijp, waarmede zij waren be dekt, een sneeuwwit aanzien gekregen. Ver- kleuringsverschünselen bü de gewassen wü- zen het schade-proces aan. Op de onderne ming Taloen daalde de temperatuur tot vül graden onder nul; op Kertasari tot drie en op de onderneming Sedep tot 'één graad on der nul Het laatste was eveneens het ge val op de ondernemingen Negla, Lodaja Pogrbasari en Ardjoena. De Engelsche duiker Hairy Rogers, te Portsmouth, heeft een alschuwelük avontuur doorleefd. Hü bevond zich in een duikerpak in het water, 't welk zich bevond in een van boven afgedekte ruimte. Het water stond dus onder een gewelf. In de zoldering van dat gewelf bevond zich een loodrechte vrije wijde waardoorheen lucht kon women ge- Toen de duiker zich juist onder de opening bevond was de „trek" in de buis zoo geweldig, dat hü er in gezogen werd en er in bleef steken. Gelukkig was de toevoerlei- dlng voor de luchtverversching niet gebro ken. De doorsnede van de buis was 50 cM- en de duiker zat er in vastgeklemd als een kurk op den hals van een Hesch. Nadat men uren lang getobd had om hem te bevrijden, bleef er niets anders over dan de buis door te snüden, hetgeen geschiedde. Toen kon vriend Rogers er uit worden gehaald maar dit ging ook nog niet glad. Hjj werd n’l met het stuk püp om (zich heen naar boven ge takeld en toen moest hij nog uit de püp wor den worden geperst. Men kon het stuk pijp nJ. niet verder breken of snijden zonder Rogers te bezeeren. Daarom werd de pijp van binnen, boven Rogers hoofd, schoonge maakt en met vet ingesmeerd. Toen werd hü er uitgedrukt. In het geheel had de man zes uur gevan gen gezeten. Alles in aanmerking genomen, kwam hjj er nog goed af. En zoodra hü vrij was dronk hü een glas bier, dat hem blük- baar goed deed. HOF R ALKMAAR Administratie No. 433 Redaetta No. «33 heid van 160 K.M. kan bereiken, werd vorige week te Milngavie een proef onderworpen. Dit nieowe voertuig is een combinatie van een vliegmachine en biedt ruimte aan 25 personen. boven Bandoeng temperatuur van Gelük men weet, zullen met ingang van 6 October as. 's nachts tusschen de belangryke verkeerscentra hier te lande speciale nacht- posttrelnen worden ingelegd, waardoor de avondpost den volgenden morgen m de eerste bestelling kan worden opgenomen Deze treinen zullen loopen tusschen Amster dam, Rotterdam en Groningen, Leeuwarden Hengelo en Maastricht. Deze treinen, die eigenlük goederentreinen zün, zoodat het goederenvervoer er ook mee gebaat zal zün. zullen met een snelheid van 75 K.M. rüden en in de treinen van Amster dam C.S. en Rotterdam D.P. naar Maas tricht en Groningen niet in omgekeerde richting zullen bü wyze van proef le, 2e en 3e klas rijtuigen worden geplaatst voor het vervoer van reizigers. Wanneer men om 0.16 uur 's nacht uit Amsterdam vertrekt of om 0.00 uur uit Rot terdam DJ*., is men 's morgens om 5.09 uur in Groningen of om 5.20 uur in Maastricht. Het station Utrecht-Maliebaan is het knoop punt. waar de verschillende treinen samen komen. Ingediend is een wetsontwerp, in verbané met de a-s. volkstelling en de gemeente raadsverkiezingen in 1931. Naar de directie van de mün mededeelt zün tot middernacht geen verdere veronge lukten geborgen. Ook het aantal dooden is onveranderd gebleven. Volgens mededeeüng der behandelende geneesheeren zullen de 49 geredden, die in het ziekenhuis werd onder gebracht er naar alle waarschünlükheld het leven bü Inschieten. De reddingsbrigade werkt thans in 2 afdeelingen in mün 2 en 3 Tot dusver heeft men nog niet kunnen vaststellen, hoe de koolzuur-ontsnapping ontstaan Is. gen van slachtoffers van de ontploffing in de Kurtschacht van dé Wenzeslausmün te Hausdorf in Silezië. Er bevinden zich echter nog steeds münwerkers in de bedolven müngang men ziet geen kaas meer, hen te reedeh. Slechts 49 münwerkers kon men aan den dood ontrukken, doch het is de vraag, hoe- velen van hen men in leven zal kunnen houden. Had men gedurende den afgeloopen nacht nog hopo, de ingesloten slachtoffers te kun nen redden, thans wordt deze hoop van ml- nutt tot minuut geringer. Hedenmorgen tegen 4 uur vond men 2 lichamen van slachtoffers, die reeds overle den bleken te zün. hoewel zü niet eens op de plaats van de ramp zelf waren geweest, doch bü den ingang bü de machines gevon den werden. Men twüfelt er dan ook niet meer aan, of het aantal slachtoffers zal tot 150 stügen. De gevonden lüken zün alle door het gas opgezet en door de ontploffing met bloed bedekt. Het identif-ceeren valt dan ook vrü moeilük. De reddingsploegen hebben zich tot het uiterste Ingespannen en de mannen hebben hun leven gewaagd om dat van hun kame raden te redden. Verscheidene reddlngs- manschappen raakten bü hun pogingen, om in de mün te dringen, zelf door het gas be dwelmd. Het giftige gas, dat zeer zwaar schünt te zün, blüft zeer lang hangen en is nog niet geweken Men is er ook nog niet in geslaagd, de luiken van de groote lucht- stroomkokers open te krijgen. De luchtdruk is zoo sterk, dat het reddingsmatenaal er door beschadigd wordt en den mannen de gasmaskers van het gezicht worden gerukt. Men kan zich een beeld vormen van den ge weldigen omvang van de ramp, als men weet, dat het gas 2900 meter van de plaat: van de koolmonoxy-ontplotfing verwüderd evenzeer de atmospheer vergiftigt. Met com presser en groote ventilatieinrich- tlngen tracht men het gas weg te zuigen. Hedenmorgen is men wederom begonnen met man en macht, nieuwe reddingspogin gen in het werk te stellen (Ongecorrigeerd) Wü herinneren aan zün diplomatieke zendingen in Nederland, Portugal, Rusland. Turküe en Amerika, aan zün pauselük le- gaatschap op de Intern Eucharistische con gressen te Brussel, Doornik, Londen, Metz. Keulen en Montreal. Aan drie conclaven heeft de kardinaal deelgenomen, doch hü was. in tegenstelling met zün broeder, kardinaal Seraflno Van nutelli. nimmer „papabllls" d.w.z. één der waarschünlüke opvolgers op den Stoel van den H. Petrus. Zün broeder en hü zaten samen, resp. als deken en onderdeken, In het college der kardinalen. HU was o.a. substituut van de pauselüke staatssecretaris, auditeur van de H. Room- sche Rota, titulair-aartsbisschop van Sar des, suburbicalr bisschop van Palestrina, prefect van de H. Congregatie van het Con cilie, lid van de pauselüke commissie tot codificatie van het kerkehjk recht, prefect van de apostolische signatuur, datarius van ZUne Heiligheid, bisschop van Ostla, pre fect C— nleel, enz. Gistermiddag, ongeveer half vier, is het Farman-vliegtuig de F.A.D.F.Q., bestuurder Gullbaud van Schiphol- met post en lading opgestegen voor zün vlucht naar Parijs over Rotterdam. Antwerpen en Brussel. Aan boord bevonden zich nog een mecanicien en een marconist. Boven Aalsmeer gekomen, scheen er iets aan het vliegtuig te hape ren. althans men zag den bestuurder naar een geschikt terrein zoeken om een nood landing te maken. StaUonsambtenaren van Aalsmeer zagen het vliegtuig plotseling naar beneden schieten. Het kwam terecht gedeeltelük op een stuk weiland aan het einde van de Ophelialaan. gedeeltelijk op den weg zelf. Het toestel werd totaal ver nield. De piloot, Gullbaud. schünt uit de machine te zün gesprongen, ook de marco nist is uit de machine gesprongen. Belden werden licht gewond. De mecanicien, wiens naam momenteel nog niet bekend is. werd zeer zwaar gewond onder het omgeslagen vliegtuig vandaan gehaald. Eenlgen tüd la ter is hü aan de bekomen verwondingen be zweken. De vermoedelüke oorzaak van het ongeval Is te wüten aan een defect aan het hoog teroer. Nader vernemen wü. dat de mecanicien Vélard spoedig aan de bekomen verwondin gen overleden is. De marconist Manne be kwam een beenbreuk en inwendige kwetsu ren en vertoeft vocrlooplg te Aalsmeer. De bestuurder Gullbaud. die slechts enkele on- beteekende schrammen opliep, bevindt zich nog in het notel van Schiphol. Het lük van Vélard is naar het Wllhel- mlna-Gasthuis te Amsterdam overgebracht Het toestel is geheel vernield. Een nieuwe verklaring der „Oss. Rom." over de crisis op Malta. „Het Volk” 1» blijkbaar niet goed op de hoogte. Het is niet waar, (lat de Oberammer gauers zoo overmatig veel aan de Pas siespelen verdienen, als „Het Volk” te verstaan geeft noch ook hebben de Oberammergauers besloten ..de volgen de passiespelen wat sneller te laten volgen.” Het Is theater prijzen De nacht-sneltreinen bü de Ned. Spoor wegen zullen ook voor personen vervoe) worden benut. Gisteravond, half 6, is de deken van het College der kardinalen, kard. Vincenzo Van nutelli, in den ouderdom van 94 jaar, over leden. ZUne Eminentie was tot oogenblik helder van geest. Woensdagmorgen was de ziekte van den hoogbejaarden kardinaal-deken dermate verergerd, dat de doktoren, die al wetnig of geen hoop meer hadden, den toestand thans als volkomen hopeloos beschouwden. Elk oogenblik werd het einde verwacht. Omstreeks het middaguur had de vroe gere staatssecretaris, kardinaal Gasparrl nog een bezoek aan den stervende gebracht, aan wiens sponde hü een groot kwartier alleen vertoefde. Ook was een vertegenwoordiger van de Itallaansche regeering de beste wenschen voor den hoogén lüder komen overbrengen Kardinaal Vannutelli heeft een rijk en vruchtbaar leven in dienst der Kerk achter zich. Wij Naar later door de directie van de Wen- zeslaus-mün medegedeeld werd, zün tot dusverre 57 dooden geborgen, terwül boven dien nog 49 gewonden in het Knappsack- hospltaal in levensgevaar verkeeren. Over het lot der overige 83 münwerkers verkeert men in volkomen onzekerheid. Deze bevin den zich nog in de mün, doch men kan niet tot hen doordringen, aangezien de plaats, waar zü zich bevinden, door kool zuurgas volkomen ontoegankelük gewor den is. De toestand van Mgr. M. G. Vuylsteke O.P„ Apostolisch Vicaris van Curacao, is zorg wekkend. waar, dat voor pension en In Oberammergau vrij hooge berekend worden, maar dit 's vóór alles de schuld van zekere Ameri- kaansche bankiers, die den armen Oberammergauers een groote geldsom hebben geleend voor restauratie en ver- „grooting van het theater en als beloo- ning voor die goedheid het financieel beheer van de Passiespelen in handen genomen hebben, althans wat de z.g hoofdspeeldagen betreft (de na-speel- dagen worden door den gemeenteraad van Oberammergau gefinancierd, maar deze dagen zijn dan ook beduidend goedkooperl. Als men van het van het Beiersche dorpje het Passiespel, dus andei verzuimen en andere inkomsten missen, dan is datgene, wat de Otier- ammergauers zelf In handen krijgen, allerminst een exorbitante beloonlng. En men doet den Oberammergauers groot onrecht, wanneer men hen voor stelt als duitendieven. Nog grooter wordt dit onrecht echter en dat schijnt juist de nobele bedoe ling van ..Het Volk” te zijn als men te kennen geeft, dat voor de Oberam mergauers de „heilige traditie” niets anders is dan een middel om „veel en snel geld te maken”. Het is niet in de eerste plaats om de overigens geenszins overdreven gelde lijke beloonlng. dat deze menschen zoo zeer aan hun Passiespel gehecht zijn: hebben zij niet geweigerd, hun spel in Amerika te gaan opvoeren, ofschoon zij daarmede kapitalen hadden kunnen verdienen, en hebben zij, ondanks het lokkende goud, niet evenzeer geweigerd, hun spel te laten verfilmen? Neen, geld verdienen is niet het doel van deze mooie men met hun mooie ziel; diep waarachtige godsdienstzin en vroomheid liggen aan deze kinderlijke gehechtheid ten grondslag; daarvan is een ieder overtuigd, die de Oberammergauers van nabij en langer dan sinds vandaag of gisteren kent! - Maar dat zijn allemaal dingen, welke „Het Volk” zich niet vóór kan stellen; in plat-materialistlsche opvatting kan „Het Volk” zich schoone dingen, als die van Oberammergau, niet anders ver klaren dan uit zucht naar geld. En als men dan voor z*n op dergelijke grapjes beluste lezers den Indruk kan wekken, dat ook het „heilige” daar ginds in Oberammergau toch eigenlijk maar schijn is en alleen dient tot rljk- makerij, och. wat doet het er dan toe, of men een eerlijke, nobele en vrome dorpsbevolking onrecht aandoet! Alle geloof aan heiligheid en eerlijke vroomheid moet de wereld uit! Dat Is het doel. lotarendsveen, ceremonlartus de neer J M. v d Tuün. secretaris Bisdom. In de Kapel hadden o m plaat® genomen de heeren G. M van den Bosch, lid van de Bisschoppelüke Commissie van O. L. Vr ter Nood en Jan Stuyt, Den Haag, architect van de Kapel Om 10 uur werd in de groote bedevaarta- kapel door Mgr. Aengenent een Pontificale H. Mis opgedragen. De devotlekaarsen van de verschillende bedevaarten waren aan weerszijden van het middenschip geplaatst. Het hoogaltaar, baadde in veel waslicht en bloemen. De kerk was nagenoeg geheel gevuld, toen de Bisschop door de asslsteerende gees telijkheid aan den Ingang der kerk werd af gehaald onder het zingen van „Sarcerdos et Pontifex" De Bisschop werd geassisteerd als volgt: Presbyter-asslstens de Hoogeerw Heer H J. M. Taskin, President van het Groot seminarie te Warmond, troondiakens de Zeereerw Heeren M W. A. Wütenburg. re gent van het Kleln-Seminarie „Hageveld”. te Heemstede en prof J. H. Niekel. profes sor aan het Groot-Seminarie te Warmond, diaconus ad mlssam de Hoogeerw Heer E. P. Rengs. Deken van Alkmaar subdlaconus ad mlssam de Zeereerw. Heer P Roovers. Pastoor te Rinnegom, ad baculum de Zeer eerw. Heer G. P. J. van der Burg. Direc teur van de Eerw Zusters Ursullnen te Ber gen. ad mltram de Zeereerw. Heer P. W. de Wolf. Pastoor te Llmmen. ad llbrum de Zeereerw Heer P. Verwer. Rector van het Retraitehuis te Bergen thuriferarius de Weleerw Heer M J. van Kessel, ceremo- nlarius Secretaris J. M. v. d. Tuyn. Het koor zong, onder leiding van den heer Kuüper. de 3-stemmige ..Missa in honorem Sanctae Mathlldis" van Hubert Cuyper. door den componist zelf aan bet orgel begeleid. In de bedevaartekapel werd tüdens de Pontificale H. Mis een stille H Mis opge dragen door den Zeereerw Heer Prof. W. N^et, met assistentie van de Zeereerw. Heeren A. J. M van Meeuwen en C. J. N. Meyslng. leden van de Bisschoppelijke Com missie voor O. L. Vrouw ter Nood. (Zie vervolg elders in dit blad) -r ptï0 O’

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1