ONS BLAD LEEKEPREEKEN Ij Gruwelijke daad van een vader ZATERDAG 12 JULI 1930 dit nummer bestaat uit vier bladen EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 162 VIER f 750 f 250 f 40 R.K. Gemeenteambtenaren r 6» Voornaamste qKieuws Kinderverlamming Audiëntie van Boven Amsterdam De Vieeschaccijns Rijwielbelasting Verkeersongeval Een groot aantal dooden Oneerlijke post-ambtenaar z Het Steenzettersconflict te Amsterdam De R. K. Bouwvakarbeidersbond verbreekt de samenwerking met de Landelijke Federatie Drama in de Rubroekstraat te Rotterdam Een beslissing van het Doorluchtig Episcopaat JGRUHO’s BAAI TABAK De warmte te Chicago JOH. LAUWERS Barometers Thermomef PAYGLOP 3 ALKMAAR De tocht van de „Graf Zeppelin” EN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL RECHTEN, GESCHIED AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN De geruchten over een verloving Prinses Juliana Zware overstroomincren O in Korea NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD of KERNVORMING levensfaevaarlij k Indië De „Zeppelin” weer boven ons land. Meer dan veertig dooden vanaf 16 kennis Weer een doodelUke afloop HOMO SAPIENS. Te Nieuwe relletjes in Britsch-Indiê. J Tegenspraak uit Stockholm. 9 uur v-m.: 758, achter- Geen afschaffing ervan bepleit verlangen iw- •m- ALKMAAR No. 433 Gistermiddag kwart over twee kwam Voorburg de wielrijder, zekere Driest. Licht op. De lant overmorgen worden De nationale verdediging van Frankrijk Debatten in de Kamer. De Joodsche immigratie in Palestina. Verklaring van Lord Passfield. dfch- r «m •ergte Ook be- De ten. De rjjwielbelastingplaatjes zijn Juli aa. weer verkrijgbaar. Algemeene vergadering van aandeelhouders van de Hanzebank in het Bisdom Haarlem in liquidatie. Aan dat De ramp in Silezië Nadere bijzonderhe den. bij verlies van ”n anderen vinger van nomen. 3 ECHTE FRIE5CHE Va», n Kt Ua»4. ■nede, «H f MS- Imet- moeten morgen .token om 9.45 uur. •Een kind gedood en een i f gewond Wolff seint uit Stockholm: Volgens een mededeeling van het depar tement van den hofmaarschalk moet ten aanzien van in buitenlandsche bladen op genomen berichten, als zou een verloving te wachten zijn van Prins Slgward, den twee den zoon van den Zweedschen Kroonprins, met Prinses Juliana der Nederlanden, gezegd worden, dat «fit bericht allen grond mist. Vader pleegt te Rotterdam een aanslag op z|jn beide kinderen; het dochtertje gedood, het zoontje zwaar gewond. De R.K. Bouwvakarbeidersbond verbreekt officieel de samenwerking met de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders. ABONNEMENTSPRIJ s Per kwartaal, voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar 2.85 Mei Geïllustreerd Zondagsblad 1 0.60 hooger Barometerstand uit. Met ingang van 16 Juli as. zullen op de kantoren der posterijen verkrijgbaar zijn de rijwielbelastingmerken voor het belasting tijdvak, aanvangende 1 Augustus as. en ein digende 31 Juli 1931. Het geval zal zich kunnen voordoen dat op een postkantoor en in bijzonder op een hulpkantoor tijdelijk geen belastingmer- ken voorhanden zijn. Het verdient daarom aanbeveling, het koopen van een merk niet uit te stellen tot het tijdstip, waarop men het moet gebruiken. Voorts wordt er met nadruk op gewezen, dat de contróle op Het gebruiken van gel dige belastingmerken reeds dadelijk na den aanvang van bet nieuwe belastingtijdperk zal weden ingesteld. De hitte te Chicago heeft reeds 40 dooden geeischt. tl. V ADVERTENTIEPRIJS! Van 1—S regels 1.25: elke regel meer 0-2K RECLAME per regel 0-75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's f 0.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing 0.80 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 0.12 Een spannend boeK voor jou. Die fraaie pyp voor my. Wie BAAI TABAA van GHUNO rookt Die kryq) ze er gratis bij! Het gerucht, waarop bovenstaande tegen spraak betrekking heeft, is gepubliceerd als een radio-bericht uit Den Haag in de Ber liner Zeitung am Mittag. met het opschrift: De nieuwe Prins-gemaal en luidende als volgt: „Morgen zal de Nederlandsche Minister raad een buitengewone zitting houden en wel op verlangen van Koningin Wilhelmina, die zich met Prinses Juliana in Noorwegen bevindt. Volgens wel ingelichte kringen zal den Ministerraad in deze zitting worden voor gesteld zijn toestemming te geven tot de verloving van Prinses Juliana met den twee den zoon van den Zweedschen Kroonprins. De Nederlandsche minister van Buitenland sche Zaken. Beelaerts van Blokland, is ver leden week met onbekende bestemming op reis gegaan; men heeft intusschen echter vernomen, dat hij Koningin Wilhelmina in Noorwegen heeft opgezocht,” bij een ongeval met f JCQ t>ij verlies van een hand. f 4OK bi) verlies van een f Efl bij een breuk van doodehjken afloop fcwV. een voet oj een I I duim ot wiiavingei **V. been of arm Ten postkantore te Noordwijk is een kas tekort ontdekt van f 400.In verband Wielrijder levensgevaarlijk gewond De Landelijke Federatie heeft, door haar optreden, zich de antipathie, ook van de bouwvakbonden, op den hals gehaald. Door het bestuur van den R. K. Bouwvak arbeidersbond is daarom een schrijven aan genoemde Federatie gezonden; waarin het constateert, dat bestuur en federatie volledig staan achter het door E.M.OS in het leven geroepen conflict, de in dit conflict door E.M.OB. toegepaste strijdmethodes, alsmede de besmetverklaring der door de R. K. groep geloste steenen. volledig dekt. Deze houding noopt het bestuur van den R. K. Bond de samenwerking met de Fede ratie geheel te verbreken, waaruit volgt, dat voortaan elke relatie zoowel tusschen de be sturen alsmede tusschen leden van de Fede ratie en de afdeelingsbesturen van den R. K. Bond niet meer bestaat. Het *s< gegeven de boven geschetste fei ten, voor ernstige^ werkende vakbonden niet meer mogelijk betrekkingen met de Federa tie te onderhouden. - Er is te Oldeberkoop (Fr.) «en geval van kinderverlamming geconstateerd. Het Doorluchtig Episcopaat heeft beslist, dat de R. K. Gemeente-ambtenaren zich be- hooren te organiseeren in de A. R. K. A. Levenslange Keheele ongeschiktheid tot werken door verlies vsn beide armen, belde beenen of beide oogen ken in plaats van van hun behoorlijk In-,, komen ten minste nog iets voor de armen af te zonderen; dat zij lectuur: In hun huis dulden, die vergiftigd ia; dat zij, wanneer zij in het buitenland zijn, zich niet ontzien om gelegenheden? van vermaak te bezoeken waarin een1 passagierende matroos nog blozen moet? Het komt, omdat zij niet ge traind worden in een christelijken levenswandel; daardoor slaan zij on- middelljjk overstag, wanneer de verlei ding lokt of het menschelijk opzicht het hun lastig maakt. De wijsheid der Kerk roept de katho lieken in godsdienstige genootschappen, om daar te leeren en te beoefenen de geregelde vervulling van den christe lijken plicht. Daar wordt niets bijzon ders, niets buitengewoons gevraagd. Maar juist die „gewone”v christenen, die hun plicht doen onder alle omstandig heden. die nimmer grovelijk afwijken, vormen het zout van onze samenleving; zij vormen de kern onzer maatschappij. Evenals In de eerste tijden de chris tenen te midden der heidenen leefden en alleen door hun stipte plichtsbe trachting, door hun eenvoudige levens wijze en hun naastenliefde de aandacht en bewondering van hun omgeving trokken en daardoor het voornaamste Apostolaat uitoefenden, zoo vormen in onze dagen de godsdienstige genoot schappen de kweekplaatsen voor deugd zame en voorbeeldige menschen. Als de hedendaagsche tijdgeest van wuftheid, weelde- en genotzucht, van roekeloos - -1 kan worden, dan is het met dergelijke ge nootschappen. Wie er toe behooren mo gen de beteeka^is er van wel beseffen en wie er buRen staan zullen verstan dig doen eens oprecht te onderzoeken, waarom zij tot op heden buiten deze kern van Roomsch leven gebleven zijn! r ceö buitengewoons tegen teer lagen prys. Alle sbonné’s op dit blad zijn ingevolge de verzekerlngsvoorwaarden f QHflf) tege» ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen: «JtlUU richt Is op de bestrijding van scherp omschreven euvel, n.m. brulk van alcoholische dranken, drankbestrijding heeft van de bladen wordt uit Tokio gemeld, er in Korea overstroamingan hebben plaats gehad zoo ernstig als er in vele jaren niet zijn vóórgekomen. Er is een groot aantal dooden. Duizenden hulzen zjjn ver nield en de oogst is over groote uitgestrekt heden verwoest. De verbindingen zijn ver broken. Het luchtschip „Graf Zeppelin”, dat een reis naar het Noorden heeft gemaakt, waar- bij o.a. Hammerfest en de Noordkaap wer den gepasseerd, verscheen gistermiddag te omstreeks kwart over 5 geheel onverwacht boven de Nederlandsche Hoofdstad. Eens klaps werd in het Noordwesten een dof ge ronk van zware motoren hoorbaar, veel ster ker dan wjj het gewend zijn van gewone vliegmachines. Groote scharen angstig ge worden vogels vlogen, als opgejaagd door een onbekende natuurkracht, schichtig door het luchtruim, en Inderdaadeenige oogen- blikken later werd in het noordwesten der stad de majestueus voortglijdende „Graf Zep pelin” zichtbaar, waarvan de grjjs-groene kleur van de huid, tusschen twee buitjes in. vroolijk in het zomermiddagzonnetje glans de. Onmiddellijk stroomden de straten en pleinen vol nieuwsgierigen. Een ieder liet zijn werk eenige oogenblikken in den steek en liep naar buiten of klom op dak of balcan om het zeldzame gevaarte, dat on- dertusschen voor Amsterdam al een oude bekende is geworden, gade te slaan. De vreugde was slechts van korten duur, doch daar tegenover staat, dat bet luchtschip door zijn enorme lengte vrijwel overal te gelijk gezien werd. De Zeppelin, die blijkbaar geen tijd of geen lust had zich al te lang te laten bewon deren. verdween al heel spoedig in Ocstelljke richting, nagestaard door de tallooze nieuws gierigen, die hoopten, dat de luchtreus ten minste nog één keer zou terugkomen. Maar alle wachten was vergeefs Te 5.40 uur passeerde de „Graf Zeppelin” Bilthoven te 5.50 uur Doorn en te 6.15 uur Groesbeek aan de Nederlandsch-Duitsche Trens, waarna het luchtschip den tocht in Zuidelijke richting voortzette. Düsseldorf werd te 18.20 (Dultsche tijd) gepasseerd. Het luchtschip verdween in de richting Keulen. Keulen werd te 18.37 (Duitsche tijd) gepasseerd. Weer thuis. De „Graf Zeppelin" is gisteravond kort voor tien uur van zijn groote Noorsche reis weer te Freidrichshafen teruggekeerd. Daar echter een krachtige en lage wind boven de luchtschepenwerf woei, werd de brandweer van Friedrichshafen ter assistentie gealar meerd. Nadat het luchtschip 10.37 wederom boven de stad was verschenen werd met de landing begonnen, welke om 10.40 in goede orde volbracht was. Om 23.15 rustte het luchtschip weer in de hal. De nieuwe plaatjes. Van 16 Juli a-s. af verkrijgbaar De ergste hittegolf sedert meer dan tien jaren voorgekomen heeft in de centrale sta ten aan meer dan 40 menschen het leven I gekost. Een temperatuur van 100 gr. F. In de rchaduw had tot gevolg, dat dagelijks een groot aantal personen in onmacht vielen. Door het Centraal Bestuur van de Pro vinciale Bonden van Melveehoudefs is aan de Landbouw-Crisiscommissie een adres ge richt. waarin er o.m. op wordt gewezen, dat afschaffing van den vieeschaccijns bijna, of in het geheel geen voordeel zal brengen aan de vetweiders en/of mesters, wijl niet te ver wachten is, dat daardoor de slachtveeprtjzen 10 pet. zullen stijgen, doch wel de prijzen in den détallhandel 10 pet. zullen dalen. De Nederlandsche veehouderij zal echter zeer gebaat zijn met een ernstige bestrijding van het mond- en klauwzeer, tuberculose, uierziekte en dergelijke, welke goed uitge voerd, kan leiden tot een algemeen veehou ders- en landsbelang. Hoewel de kosten daarvan, mede door het verstrekken van gratis serum nog al hoog zullen zijn, meent het Centraal Bestuur toch, dat daar het een zoo buitengewoon groot algemeen belang raakt, door de algemeene kas (Staatskas) de kosten gedragen moeten worden. Ten slotte wordt in ernstige overweging ge geven. niet over te gaan tot afschaffing van den accijns. doch deze gelden in hun geheel aan te wenden tot bestrijding van boven vermelde veeziekten. te van midelbaren leeftijd, op den Schenkweg bij de Ternooystraat, bekneld tusschen een vrachtauto en een voorbijkomende luxe auto, juist toen de wielrijder de bocht wil de nemen. Zijn been werd verbrijzeld, ter wijl hij een ernstige hoofdwonde bekwam In zorgwekkender! toestand is hij naar het Gemeente-ziekenhuis aan den Zuidwal ver voerd, waar hij ter verpleging is opgenomen. Den chauffeur treft geen aehuld. Reeuwijk bij Gouda heeft zich een derde geval van kinderverlamming voorge daan, dat bovendien een doodehjken afloop had. Het betreft hier een meisje van vijf jaar, dat een dag na de openbaring van de ziekte overleed. Reeuwijksche bewaarschool is geslo- rV Z. D. H. de Bisschop van Haarlem zal de volgende week alleen Zaterdag audltatie verleenen. Aansluiting bU de A. R. K. A. verplichtend gesteld In zijn vergadering van 16 en 17 Juni jJ. heeft het Doorluchtig Episcopaat eene uit spraak gedaan omtrent de reeds eenige ja ren hangende kwestie der organlseerlng van de R. K. Gemeeate-ambtenaren. Beslist is thans, dat deze ambtenaren thuis hooren in de Algemeene Roomsch-Katho- lieke Ambtenarenvereeniging (A. R. K. A.). De uitspraak van het Doorluchtig Episco paat luidt: le. Het is en blijft de ernstige en uitdruk kelijke wensch der Hoogwaardige Bisschop pen, dat de katholieke ambtenaren ook de katholieke gemeente-ambtenaren zich vereenigen en vereenlgd blijven in de katho lieke organisatie van ambtenaren. 2e. Zij. die reeds lid waren van een neu trale ambtenarenvereenlgir.g, mogen daar van niet lid blijven, tenzij het opzeggen van het lidmaatschap groote financieele schade met zich brengt. In dit geval kunnen zij contrlbueerende leden blijven, maar nimmer een bestuursfunctie aanvaarden (zie de be- aankomst slisslng van het Doorl. Episcopaat van 16 en 17 Juni 1919. c.f. Analecten van het Bisdom Roermond jg. 1919, blz. 124). op den duur blijkt die enkele overtui ging bij de meesten ook al niet vol doende. Die overtuiging moet levendig worden gehouden, gevoed en in daden omgezet. Die overtuiging moet tot een levenspractijk worden gemaakt. En zie daar het doel, dat de Kerk nastreeft^ wanneer zij haar leden in godsdienstige genootschappen vereenigt. Men kent de uitspraak van Goethe, dat voor het godsdienstig leven de goede sleur, de gewoonte, van onberekenbaar nut is. Zeker, er is in den sleurgang gevaar voor verstijving en verdorring. Daar tegen dient gewaakt. Maar er Is een ander - en veel gevaarlijker uiterste, n.m. alleen maar bidden, alleen maar zijn plicht van Godsvereering vervullen, wanneer het gevoel daartoe drijft Godsdienst is niet allereerst een daad van gevoel, maar van verstand. De zin nelijke mensch moet zichzelf dwingen tot Godsdienstplicht, wanneer het gevoel hem daartoe niet vanzelf drijft. Dat zegt hem zijn verstand, zijn overtuiging. En geen betere manier om ^veilig te gaan dan door zich te verbinden, ex presselijk en plechtig, om ten allen,tijde en in alle omstandigheden een chris telijken levenswandel te leiden. Wanneer een oningewijde neemt van de verplichtingen, welke bijv, aan de leden van de wereldlijke uitleven, ooit Jen ergens bestreden derde orde van St. Franciscus worden opgelegd, dan roept hij uit: maar dat 1 is niets bijzonders; dat moet elk be- I hoorlijk christenmensch doen! Juist, 1 en dat is ook het eenige doel van zulke vereenigingen„niets bijzonders, alleen maar «en normaal christelijk leven.” Waarofn zich daartoe dan nog eens extra te verbinden? Omdat de practijk uitwijst, dat de mensch over het alge- meen zoo zwak is, dat hij een vasten en steeds merkbaren band noodig heeft om niet van dien normalen weg af te wij ken. Dit geldt zeer bijzonder voor onzen tUd. Wanneer er een samenleving is, die het mogelijk en zelfs tot regel maakt, dat men van 's ochtends tot avonds werkt en niet veel anders kanA doen dan de plichten van zijn staat vervullen; dat de Zondag wordt gehei ligd, omdat heel het openbare leven daarop is ingericht; dat, in één woord, verleiding tot groot kwaad uitzondering is, ja. dan is het zoo moeilijk niet om een normaal christelijk leven te leiden. Maar waar ter wereld vindt men tegen woordig zulk een paradijs? In de steden zeker niet, maar ook niet meer op de dorpen. De verleiding lokt lederen dag en den geheelen dag. De menschen zijn niet slechter of braver dan vroeger; wanneer wij het kwaad van alle kanten zien uitlaaien als een niet te stuiten boschbrand, dan komt het, omdat het verzengende vuur door een wuften tijd geest, door gelddorstlge speculanten op de lage hartstochten vooral, wordt levendig gehouden en er zoo weinig bol werken zijn, waartegen het stuit. De christen, die het tegenwoordig waagt met het beetje godsdienstkennis uit zijn catechismusjaren, met een vroegmisje op Zondag zonder meer, staande te blij ven in den levensstrijd, is wel erg roekeloos. Zijn wil is goed; hij wenscht te leven volgens Gods gebod en de ge boden der kerk. En wanneer er niets fti den weg komt gaat dat bij normaal aangelegde menschen ook van een leien dakje. Maar er komen zorgen; men heeft vrienden, die rijker zijn en meer verteringen kunnen makenhet gezin elscht zuinigheid, ontbering zelfs. Dan begint het geweten te spreken. De hu- welijksplichten moeten vervuld worden. Er is maar één weg: zich veel ontzeg gen, in eenvoud blijven buiten alle over daad en opschik, buiten alles waartoe de wereld lokt, of: verwaarloozing der huwelijksplichten, leven boven zijn stand, dat is boven zijn inkomen, met als gevolg schulden maken en dikwijls erger. Is dit niet het probleem waarvoor ontelbaren in onzen tijd staan? En later, wanneer de kleine kinderen groot zijn geworden: hetzelfde probleem in een anderen vorm. Men wil nu toch wel eens genieten; het gezin heeft al zoo veel gevraagd. De kinderen stellen elschen, waartegen de christelijke voor zichtigheid zich verzet. Juist dan vraagt het gezin meer toezicht en toewijding dan ooit. Al weer dus: zelfverlooche ning, afwijzen van den tijdgeest. Waar zal men bij dit alles de kracht vinden? Alleen de godsdienst kan die geven. En die godsdienstige practijk wordt aan gekweekt in de vereenlglng, die een levensregel voorschrijft, die den zwak ken mensch leert zich dagelijks te oefe nen om in oogenblikken van verleiding en bekoring niet te vallen. Hoe komt het, dat zoovelen, van huis uit goede katholieken, zooveel ergernis geven, doordat men hun vrouwen en dochters opeens aan een diner, op een partij of in een schouwburg ziet ver schijnen op een manier, welke stzijdt met alle christelijk fatsoen; dat zij zich Gisteravond te ongeveer kwart over zeven heeft zich in de Rubroekstraat, te Rotter dam, een vreeselijk drama afgespeeld. In deze straat woont de familie De Paauw. Bfj hen in huis woonde de gepenslon- neerde muzikant yan het Indische leger, de ongeveer 40-jarige P. Stap met zijn beide kinderen, den 9-jarigen Piet en de 11-jarige Helèna. Zijn vrouw is reeds eenige jaren dood en de kinderen hebben, voordat hun vader ongeveer drie maanden geleden uit terugkeerde, In het kinderhuis te Rotter dam vertoefd. De vader heeft, kort na zijn uit Indië, zijn Intrek genomen bij de familie De Pauw, die hij nog uit Schoon hoven kende. Hij genoot een pensioen van f 12 per week en het schijnt, dat de geringhefti van dit bedrag hem zeer wrevelig heeft gestemd tegenover deze maatschappij. Aanvankelijk was hij zonder werk, daarna had hij een betrekking als portier bij een lunchroom op de Blaak. Toert men hem een aanmerking maakte op zijn werk, nam hjj op staanden voet ontslag. Nadien is hij werkloos geweest, met uitzondering van eerf week, gedurende welke hij op een fabriek werkte. Donderdagavond heeft hij zich zeer moe deloos uitgelaten naar aanleiding van den kindermoord te Den Haag. Hij kon, zoo i zeide hij, nu wel zelfmoord plegen. Gistermiddag is hij met de kinderen gaan wandelen en een uur later dan anders thuis gekomen. Bü zijn thuiskomst werd hem hiervan een verwijt gemaakt door mej. Paauw. Hij is toen naar de gang geloopen, waar zijn jas hing, en kwam terug met een revolver. Hij nam de kinderen In den arm en schoot ze beiden door het hoofd. De vrouw liep gillende de straat op en waar schuwde een buurman, die op zijn beurt weer twee politie-agenteh heeft gehaald. Toen deze boven kwamen, had de man het jongetje, dat nog teekenen van leven vertoonde, juist met een peimemes in het hart gestoken. Daarna heeft hij de revolver op zichzelf gericht, doch het wapen ketste. Ten slotte heeft hjj getracht zich te doorsteken met het pennemes, doch dit had geen ander resultaat dan een paar onbeduidende schrammen. De toestand van het jongetje is vrijwel hopeloos. Er beslaat slechts een zeer ge ringe kans het in het leven te behouden. De dader were gearresteerd en in 't zieken huis aan den Bergweg verbonden en daarna in bewaring gesteld. Hij is zeer kalm en heeft een volledige bekentenis afgelegd. Als motief schijnen zijn financieele moeilijkheden te moeten dienen. De politie heeft het jongetje, dat in levensgevaarlijken toestand verkeerde, naar het ziekenhuis laten brengen, waar onmld- deljjk operatief is ingegrepen. In het huis van den moord waren o. a. commissaris Dijkstra, de Officier van Justi tie mr. Höffelman en de rechter-commlssa- ris, mr. Franken, aanwezig. De vermoedelijke aanleiding Inspecteur Hermans heeft hem een voor- loopig verhoor afgenomen, waarbij het vol gende aan het licht is gekomen. Om te beginnen gedroeg de man zich zeer cynisch. Hij had absoluut geen spijt over het gebeurde en verklaarde: „Ik had ze niet meer levend terug willen zien!” Het Is gebleken, dat de man in finan cieele moeilijkheden verkeerde. Waarschijn lijk heeft hjj al een paar weken met het afschuwelijke plan rondgeloopen en het is niet buitengesloten, dat het zijn bedoeling was zijn voornemen om de kinderen te doo den reeds ’s middags, toen hij met hen wandelde, te vol voeren. Hij is zeer gebeten op de maatschappij en heeft zich herhaaldelijk beklaagd over zijn laag pensioen. Zijn jongen zou nooit in militairen dienst gaan. Ook tegen den gods dienst had hjj verschillende bezwaren. O. m. had hij mej. de P. zijn kenbaar gemaakt, om de kinderen die ka tholiek gedoopt zijn, in de protstantsche kerk te laten opnemen. Mej. de P. vertelde, dat ztf hem nooit tot iets dergeljjks in staat had geacht, tegenover haar had hjj zich dikwijls klaagd over de behandeling, die hij in het algemeen en speciaal bij zjjn pensionnee- ring ondervonden had. Bij een gesprek, daags te voren, schreef Stap den Haagschen moord toe aan den vol gens hem funesten invloed van den gods dienst. Wel heeft hij zich laten ontvallen ,dat hjj de hand aan zichzelf wilde slaan, maar deze bewering werd geen notitie ge- BUREAU: HOF Telefoon: Administratie Redartie No, 633 Een zoo algemeen verbreide en diep Ingekankerde kwaal als de genotzucht is niet afdoende te bestrijden door den kamp daartegen aan de geheelonthou ding vast te koppelen. We meenen dat in onze vorige be schouwingen genoegzaam bewezen te hebben. Het betoog, dat pater Larners In dit blad daartegen ingebracht heeft, toonde o. i. het onweerlegbare van onze stellingen •- 1 zeer juist aan. Immers, op de meeste van onze argumenten ging de eerwaarde inzender niet in en de herhaling van de uitspraken, In het I manifest vaaT Sobriëtas gedaan, Is al evenmin In Staat om een onbevooroor deelde tot de overtuiging te brengen, dat een algemeen mensojielijke, door ontelbare Tactoren beïnvloede kwaal als de genotzucht afdoende te bestrij den Is door een actie, welke, onder bij zondere omstandigheden geboren, ge- één mis- De haar standpunt zeer te recht altijd be toogd: alcohol Is schadelijk voor ieder een; de strijd moet geschieden door geheelonthouding. Dat is efen program op zich, een wapen, dat zijn kracht vindt in zijn scherpte en in zijn één zijdigheid. Maar genotzucht, wat is dat? Wat voor den één genot en weelde beteekent, Is voor een ander walging en armoede. Genotzucht komt voort uit een verkeerde mentaliteit. Het koopen van een paar zijden keusen voor enkele guldens is zeker nog geen uiting van genotzucht. Maar het kan dit wel zijn voor het fabrieksmeisje, dat aan dien drang toegeeft enkel om te pronken, om iets anders te schijnen dan ze wer kelijk is, terwijl ze diende te sparen of andere nuttige zaken te koopen, die zooveel noodiger waren. Die weelde zucht, dat verlangen om boven den maatschappeiyken stand te leven, .waarin men geplaatst is, bestrijdt men niet met geheelonthouding van alcoho lische dranken ais uitgangspunt te nemen. De schrijver van het ingezon den stuk, waarop wij boven doelden, had het juiste middel heel wat dichter bij huls kunnen vinden; in de pij, die hij draagt, in de letters, welke achter zijn naam staan, in den geest van Franciscus, van wlen hij zich een zoon mag noemen. Geen kwaal, wij geven het gaame toe, teistert de menschheid in onzen tijd zoo zeer als de genotzucht. En geen organisatie is krachtens haar roeping en haar middelen meer aangewezen om dien strijd te voeren dan de Katholieke Kerk. Welnu, wanneer wij de uitspra- ken van het bestuur dier kerk geduren de de laatste halve eeuw nagaan, dan zullen wij als het geëigende strijdmid del tegen de hedendaagsche weelde- en genotzucht voortdurend het lidmaat schap van een geestelijk genootschap, speciaal dat der derde orde van St. Franciscus, zien aangewezen. En dit ligt ook voor de h4nd! Weelde- en genotzucht is niet anders dan „de geest der wereld’' waartegen Christus zelf in Zijn toespraken, in Zijn para bels, in Zijn predicaties herhaaldelijk opkwam, waartegenover Hij Zijn nieu we wet kwam stellen. Het gaat hier dus om een zuiver godsdienstig pro bleem, dat alleen met godsdienstige middelen kan worden opgelost. Bij an dere kwalen kan men meer mensche- lijke mee in den strijd opnemen. Door sociale verbeteringen, door betere wo ningtoestanden, door meer onderwijs kan men dronkenschap, woeker, zede loosheid, prostitutie, ruwheid, tuchte loosheid helpen onderdrukken. Maar den wereldschen geest bestrijdt men niet met wetten of .verordeningen, met sociale verbeteringen, met mooiere scholen en langer onderwijs. De weel de- en genotzucht onderdrukt men in het Individu en in de samenleving alleen door een omzAting van den geest. Van nature is iedere mensch ge neigd om zijn kwade driften te volgen en deze drijven hem tot gemak- en genotzucht, tot ijdel vermaak, tot uit leven van zijn zinnen. De geest van de wereld komt hem daarbij op alle moge lijke wijzen tegemoet; de gouddorst, welke in het meerendeel der menschen brandt, speculeert met gelegenheden van vermaak, met sieraden, met eere- ambten, met mooie /kleeren, met aller lei zinnenprikkeling op dien drang naar uitleven. Waarom zal de mensch daar aan niet voldoen, wanneer geen hooger beginsel hem tegenhoudt? Alleen de diepe overtuiging, dat hij een redelijk schepsel is met een ziel, welke onster felijk is en voor de eeuwigheid gescha pen; dat hij afhankelijk is van zijn Schepper, Dien hij moet liefhebben, dienen en eeren, alleen die overtuiging kan hem tot versterving, tot zelfbeheer- sching, tot geestelijk leven brengen. En niet ontzien om grove schulden te ma-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1