ONS BLAD ff I i r Hl lmt nummer bestaat uit drie bladen EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 163 MAANDAG 14 JULI 1930 VIER f 40 PERS EN DEPARTEMENT Voornaamste qKieuws Tragisch ongeval Lijk aangespoeid De reis der Koningin Ernstig auto-ongeluk bij V. ierden De Kathedraal van Mexico Drie en zestig arbeiders verdronken Directe actiestaking Ernstig verkeersongeluk bij Delft JOH. LAUWERS Rijnaak gezonken De gevaarlijke zee Brand in een Patentoliefabriek Ernstig auto-ongeval Berooving te Zaandam Nieuw hoogterecord voor dames Insluiping Tramstoring Terecht Hooischelf afgebrand Tjalkschip binnengesleept I - Tramwagen te Buenos /.ires in de rivier gestort Motorongeluk te Den Helder Er is krisis is ds Christelijk-Historische Unie Door de regeering aan de Katholieken teruggegeven Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR De schietpartij aan de Valken- Boschlaan te Den Haag AAHGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAM RECHTEN. GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL kJove m - Kinderverlamming Twee personen ernstig gewond a na- regeering voldoet te de heer 4 van een Een zeer hoog tekort Eén doode Barometerstand 9 uur vju.: 760. SUlstanC Zegt de heer Snoeck Henkemans Zijn kind gedood? De opvarenden gered weer zy Twee gewonden be- emstig een Een volkspetitionnement Parkeeren te Amsterdam De dader niet volkomen normaal Tegen de vlootplannen van Minister Deckers De daders aangehouden te ook het tjalkschip binnen te van een defect aan den voe- die Leiden is Zaterdagmorgen een hooi- i f. 4 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Het zeil overboord geslagen rr BUREAU: Telefoon: De moord in de Rnbroekstraat te Rotterdam Vader, die zijn zoontje wil redden, verdrinkt Commissionnair in effecten gearresteerd" Nieuwe geruchten over verloving van Prinses Juliana negen Tilburg 1- ta al ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar 2.— Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad #.60 hoogrr De Duitsche student, die de vorige week werd gearresteerd wegens poging tot dood slag op een bewoner aan de Valkenbosch- laan te Den Haag, doch Vrijdagavond door de Haagsche Justitie is vrijgelaten, is thans over de grens gezet. dus zien een aan Vrijdagavond Bredaschenweg ongeval i Bij een tramboUing te Rotterdam zijn vlet personen gewond. Tramwagen te Buenos Aires in de rivie* gestort 63 arbeiders verdronken. Bondsvergadering R. K. Openbare Lee» i zalen en Boekerijen in Nederland. Het oordeel van den N ijverheidaraad OVK het plan-Briand. et i- ot n i. n it n Bij verkeersongevallen in de nabijheid van Delft waren gisteren één doode en zeven ge* wonden te bereuren. bij verlies van 'd anderen vinger it la ■t ik i- d Succesvol optreden van de Zaandamsche brandweer Er is een Kon. Besluit te verwachten ter zake van het studeeren van Amerikaansclm studenten aan Ned. universiteiten. bij een breuk van of arm Zaterdagmiddag is nabij de Oostbattery den Helder het in vergevorderden staat van ontbinding verkeerende lijk van een 45- 4 50-jarigen man aangespoeld, vermoedelijk een Engeisch of Amerikaanse!) zeeman. besloten hebben in September as. volkspetitionnement te organiseeren. D. Knuttel, directeur van voor onder'. Maastricht. Zaterdagavond is te Den Helder een motor ongeluk geschied, waardoor twee personen ernstig gewond werden. Nabij den spoorweg overgang werd een oude man, die voor de gesloten boomen stond te wachten, door een motorrijwiel aangereden. De man werd tegen den grond gesmakt, waar hij bewusteloos en bloedend bleef liggen. De motorrijder had zoo sterk geremd, dat hij van zijn motor sloeg en eveneens roerloos op den weg kwam te liggen. Geneeskundige hulp was spoedig ter plaatse. De oude man had een enkelbreuk, terwijl de twee slachtoffers beiden een zware hersenschudding hadden opgeloopen. Beide gew.onden werden naar het ziekenhuis ge transporteerd. Een tragisch verdringkingsgeval heeft zich gistermiddag naby Den Bosch voorgedaan Een 16-jarige jongen, die met zijn vader J. van der Put, in een roeibootje op de rivier de Aa aan het visschen was, viel tegen hall vier uit het bootje in het water. De vader sprong den jongen na. om te trachten hem te redden Terwijl de jongen zich echter met veel moeite op het droge wist te brengen, verdronk de vader. Pas een uur later slaagde men erin, hét lijk uit de rivier op te vissefien. Antwoorden op het memorandum Briand. inzake Pan-Europa. Een conferentie naar Engeland. Overleden dr. het Rijkslandbouwproefstation zoek van kunstmeststoffen te BU een motorongeluk te Den Helder zQa twee personen ernstig gewond. ADVERTENTIEPRIJS: Van regels f 1.25: elke regel meer/•-». RECLAME per regel 8.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's f 0.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regel» 1 Iedere regel meer 0.12 Mag men het Christelijk-Historisch Kamerlid, den heer Snoeck Henkemans, gelooven, dan is er In de Christelijk- Historische Unie geen vuiltje aan de lucht. In een redevoering, welke hij Woens dagavond te Lunteren tot opening van de christelljk-hlstorische Zomer-confe- rentie gehouden heeft en welke Don derdag in extenso op de voorpagina van „De Nederlander” afgedrukt stond, zeide de christelljk-historische mede-leider, sprekende-over „de eenheid in den kring der belijders van het christelijk-histo- risch beginsel”; Prins en Prinses Takamatsoe zbllen eea bezoek aan ons land brengen. 1— Te Gouda is het aantal gevallen van kinderverlamming tot 30 gestegen. Vrijdag is de ziekte geconstateerd bij een jongetje van drie jaar. De geheele afgeloopen week bedroeg het aantal nieuwe lijders drie, allen jongens resp. van 7. ,12 en 3 jaar oud. Demonstratief Congres van den R. K. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkel* bedienden. minister Briand richt verschillende regeeringen in een Pan-Europa-memorandum meenlng van die Pan-Europa-plan Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 9.44 uur. Een hoogte van 26.600 voet bereikt Miss Ruth Alexander heeft, naar uit Rmt Diego in Calif omië gemeld wordt, een nieuw record gemaakt door een hoogte te bereiken v an 26 600 voet, waardoor het vorig recent met 6600 voet is gebroken. Gedurende de daling verloos miss Ruth het bewustzijn en eerst op 18.000 voet hoogte verkreeg zij weeg de macht over de machine om tenslotte veilig te landen. Metthews. een der Britsche vliegers, trachtte van Engeland naar Australië vliegen, is te Prome aangekomen. Z'n met gezel was stervend en kon niet meekomen. Hook en Matthews werden sedert 3 Juli xre* mist, toen zij Akyab verbeten met bertfan* miog naar Rangoon, Tengevolge dingskabel heeft de tramdlenst Den Haag Leiden van den H. T. M. Zaterdag een groot deel van den dag stop gestaan op het traject leidenHaagsche Schouw. Zooveel mogelijk werd de dienst met autobussen onderhouden. De begrafenis van de^slachtoffers van dn mijnramp in Silezié. - e Te Assen is in arrest gesteld A. P., arbei der te Hollandscheveld. verdacht van het plegen van kinderdoodslag. Tengevolge van het stormweer zijn gedu rende den nacht van Vrijdag op Zaterdag verschillende schepen uit de omgeving in dood geraakt. Op 300 M. van de kust van Govishoek op Tholen in de Oosterschelde, is de Rijnaak- ..Pita”, schipper Willemse, eigendom van de firma Hoemee te Rotterdam en geladen met steenen. bestemd voor Temeuzen, ge zonken. Alle opvarenden konden door de sleepboot „En Avant VIII" aan boord wor den genomen. Het schip is middendoor ge broken en ligt in 15 meter water. De sleep boot is met een tweede Rijnschip, dat op sleep was, in het Tholensche Gat binnen- geloopen. Chr. Historische Unie. Of het de wrange be doeling was van hen. die bij dit feest de leiding hadden, dezen indruk te vestigen, is moeilijk te zeggen. Wel lazen wij in het reeds hiervoor genoemde hoofdartikel van het „Politiek Economisch Weekblad", waar van een der hoofdredacteuren de leiding had bij het promotiefeest op 27 Mei 1330. de navolgende verklaring: „het feest van Dr. de Visser zal ongetwijfeld zijn sporen laten in de Nederlandsche politiek.” Wat de schrijver van dit artikel met de ze woorden bedoelde, is ons uiteraard niet duidelijk. Maar ook. deze woorden kunnen voor hen, die zelf In het leven der Unie vreemdelingen zijn, tot den gevestlgden in druk hebben bijgedragen. Echter de verkre gen indruk is onjuist. Dat in den kring der Unie, gelijk in elke politieke partij niet aanstonds eenstemmigheid bestaat, om trent de beste oplossing van zoo moeilijke vraagstukken, als zich thans m het po litieke leven voordoen, spreekt vanzelf. Ech ter leder, die eerlijk het politieke leven der Christelijk-Historische Unie medeleeft, zal naar waarheid niet anders getuigen, dan dat van diepgaande verschillen, hetzij om trent het beginsel, hetzij omtrent de oplos sing van bepaalde vraagsukken. hetzij om trent de politieke leiding der Partij, geen sprake is.” X*Xv,»ü~d,i<^dk^ii° f 3000.- „hert, f 750- f 2S0 oi)«rn« «neen band. fin; hi, eer lie. ran een f 50.- icgcu eeu uer voiKcnae uitkeerin«en: wwww. verlie. van beide armen, beide beenen o) beide ooaen doodeltiken «floot ZOU.- „,n voet of „n oo» I I ZO.- duim of wiijvinee» 1 w te™ Men meldt uit Bessheim. dat de koningin en de prinses Vrijdag te Bessheim terugge keerd zijn van een vierdaagschen tocht, waarbij via de Ottavallei de Oeiranger be zocht werd. Door Hjoerundfjord werd Oeye bereikt, waarna via het Hornindal en Meae- land over Viasaeter en Grotli teruggekeerd werd. Bjj de firma Blom, confectiefabriek te En schede. is een directe actiestaking ontstaan. Ongeveer 100 meisjes eischten het directe ontslag van een leidster van een der afdee- lingen met wie ze oneenigheld hadden ge kregen. De directie willigde een dergeiyken eisch niet zonder meer in. waarop de meisjes de fabriek hebben verlaten. In den nacht van Zaterdag op Zondag, is in de P. Gjjzenlaan te Zaandam, de 19-J. Fr. W.. afkomstig uit den Grooten IJpolder, door een tweetal mannen, met wie hij den avond in verschillende café's te Zaandam had doorgebracht, overvallen en van zijn zak geld beroofd. Na hem, onder bedreiging met een browning bevolen te hebben, heden met meer geld terug te komen, nam het tweetal de vlucht. Nog dienzelfden nacht is het de politie gelukt de daders te arersteeren. Een hunner heeft bekend den overval met gijn kameraad gepleegd te hebben. Op den Rotterdamschenweg bij Delft heeft gistermiddag een ernstig verkeersongeval plaats gehad. Uit de richting Rotterdam kwam een luxe-auto, die plotseling moest stoppen. Achter dezen auto reed de 18-jarige motorrij der H. de Goede met als duo-passagier de 19- jarige J. Horstman uit Rotterdam. De bestuurder van den motor kon niet tij dig,genoeg meer stoppen en reed tegen den voor hem rijdenden auto, waardoor de beide motorrijders over den weg vielen. Op dat mo ment passeerde Mr. Hellemond uit Delft met zijn auto ter plaatse van het ongeval en om een aanrijding te vermijden week hij naar links uit. Daarna kwam hij echter in botsing met den auto van den heer Visser uit Rot terdam. De belde motorrijders geraakte tus- schen beide voertuigen beneld. Vooral de motorrijder werd ernstig gewond, ter wijl de duo-rjjder evene"ns een zware wonde bekwam. Beide personen zijn per poli tieauto naar het gasthuis te Delft vervoerd, waar kort na aankomst Horstman is over leden. De ander is ter verpleging opgenomen. In „Het Volk" vinden we een manifest afgedrukt van de S. D. A. P. en het N. V. V tegen de vlootplannen van Minister Deckers. Daarin werdt medegedeeld, dat beider be sturen een uur heeft op den -J te Tilburg een ernstig plaats gehad. De heer M. H, uit Vugt kwam met zijn luxe-auto uit de rich ting Breda rijden met een vaart van 90 K.M. Nabjj café W„ waar een lichte bocht in den weg is, verminderde de bestuurder vaart, waardoor de wagen slipte. De wagen vloog eerst links van den weg tegen een boom en vervolgens rechts, waarbij de wagen in botsing kwam met een wielrijd- ster. de echtgenoote van luitenant N. van den Bredaschenweg. Het rijwiel werd geheel vernield doch de wielrjjdster bleef onge deerd De auto werd zwaar beschadigd. Fen 16-jarige jongen W. van L., die ook in den auto was gezeten, kreeg een kaakbeenfrac* tuur. De heer H. bekwam een zware hersen schudding en werd per auto van «ten Geneeskundigen Dienst naar het ziekenhnte te Tilburg overgebracht. De heer Snoeck Henkemans is ^pen voorbeeldig optimist. Wij gunnen hem zijn optimisme. Alleen deze vraag: Heeft hij in zijn partij nooit iets be merkt van een overwegend-liberale richting naast en tegenover een meer principieel godsdienstige? Te Lonneker heeft men zich door inslui ping toegang verschaft tot een woning. Een aantal bankbiljetten, ter waarde van f 415, werd ontvreemd, evenals een staatsschuld- boekje van f 1800. Zooals wij reeds in een gedeelte van onze vorige oplage konden melden is ook het tweede slachtoffer van den gruwelijken moorj in de Rubroekstraat te Rotterdam, de 10- jarige Plet Sin het ziekenhuis aan den Bergweg aan de bekomen verwondingen over leden. De moordenaar is Zaterdagochtend op het politiebureau geconfronteerd met de famlb- de P. Hij heeft de cynische houding, die hij Vrijdag aannam, laten varen en is nu zeer onder den indruk van het gebeur»-.? Dat hij al geruimen tijd met zelfmoord plannen rondliep, blijkt wel uit een briefje, dat op hem gevonden is, waarin l:jj afscheid neemt van zijn ftrniie en «"nnissen De opinie van den gérant van Heck's lunch room. over den man. wijkt in zooverre af van die van den zaalchef. dat eersgenoemde hem voor 'n weinig getroubleerd houdt. Dit blijkt ook wel uit het feit dat hij, ofschoon hjj zeer behoorlijk gesalarieerd werd, enkele weken nadat hem een kleine opmerking gemaakt werd, plotseling zijn ontslag neemt. Uit een en ander is in ieder geval wel ge bleken dat de man niet volkomen normaal was. Ook zijn anti-religieuse opvattingen wij zen in die richting. Prins Siegward van Zweden genoemd Hoewel de Zweedsche hofkanselier offici eel ontkend heeft, dat er eenlge waarheid is in de geruchten betreffende de verloving van prins Siegward met prinses Juliana, ver klaart het ..Svenska Dagbladet”, volgens de „Courant", dat de opperkamerheer van den prins Rudebeck heden uit Stockholm naar Noorwegen zal vertrekken, waar Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana een rustkuur maken in Bessheim. Prins Hendrik komt heden uit Finland in Stockholm aan en zal ten paleize met Ko- ning Gustaaf lunchen, die eveneens heden uit Stockholm terugkomt van Saerae. ten einde de groote regatta van de Koninklijke Jachtclub bij te wonen. Gistermiddag ongeveer half een werd brand ontdekt in de Patentoliefabriek van de firma Molenberg en Dekker aan de Oostzijde, te Zaandam. Toen de brandweer ter plaatse verscheen stegen dikke rookwolken naar buiten. Het vuur bleek te woeden in het voor ste gedeelte van de 30 meter diepe fabriek. Daar er een groote hoeveelheid emballage lig opgeslagen, was gevaar voor uitbreiding zeer groot. Met veel materiaal werd het vuur, dat den olievoorraad naderde, bestreden. Reeds na een uur had de brandweer den brand, die zich aanvankelijk ernstig liet aanzien, onder den knie. Het voorgedeelte der fabriek kreeg langrijke schade. Gebouw en inventaris zijn op beurspolis verzekerd. Nog meer ongevallen In het gasthuis te Delft zijn gisteren voorts nog 6 personen behandeld, die per politie auto erfieen zijn vervoerd en langs den weg ongevallen hadden gekregen. Onder hen be vonden zich vier motorrijders. Drfc hunner zijn in het gasthuis ter verpleging opgenomen omdat hun wonden van vrij ernstigen aard waren. Eveneens was in het gashuis opgeno men een vierjarig jongetje J„ dat op den Spoorslngel door een auto was overreden in ernstig was gewond. „Hier raken wjj een gevoelige snaar en ziet wellicht een enkele der hoorders zij nen buurman ietwat ongeloovig aan. Hoe. de eenheid in de Christelijk-Histo rische Unie zou zich manifesteeren I Heb ben wij niet in de bladen van allerlei rich ting in velerlei toonaard gelezen „over de crisis in de Christelijk-Historische Unie"? Hebben wij niet gelezen van „een kloof tusschen de party van Lohman en andere groepen in de Christelijk-Historische 'Unie"? Zeker. Wjj hebben dit alles gelezen en nog veel meer. En toch spreken wij op vasten grond de verwachting uit, dat de Staten- Verkiezing en de Raadsverkiezing van 1931 allereerst de Statenverkiezing om baar politkk karakter een manifestatie zul len züii van de eenheid in de ChristeUjk- Historische Unie. Want, hoe vreemd het klinke, van al de ze crisls-verschijnselen en van die gapende klove, waarvan de pers, buiten de Christe- lijk-Hlstorlsche Unie, zoo goed op de hoog te was, hebben zij. die dagelijks midden in de Unie leven en werken, niets bemerkt. Wij hadden in 1929 en in 1930 onze belde Algemeene Vergaderingen; wjj hadden langdurige en ernstige vergaderingen in het hooMbestuurwij hadden onze vergade ringen in Kamerkring, Statenkring en plaatselijke afdeellng. Maar van een crisis, van een klove, van een strijd over belang rijke politieke vragen of om leiding in oe partij, bleek niets, hoegenaamd niets. Integendeel. De Algemeene Vergaderingen kenmerkten zich door groot vertrouwen in de leiding eter partij. Omtrent zeer be langrijke punten van organisatorisch beleid, werd in het hoofdbestuur eenstemmig, of nagenoeg eenstemmig beslist. Omtrent eene organisatorische afwijking, waarbij verschil van opvatting ten aanzien eener statuaire bepaling tot blijvende moeilijkheid had kunnen lelden, werd overeenstemming ver kregen. Een verduidelijking in de bestaan de bepaling in de Statuten bleek zelfs over bodig. Was er dan voor al deze bladen, die zoo veel belangstelling toonden in het leven onzer Unie, geen enkele aanleiding voor hunne beschouwingen? Waren crisis en klove vruchten van eene levendige fantasie? Neen, zoo is het niet. Er is wel iets ge beurd. Op het feest, ter eere van het gou den doctoraat van Dr. de Visser, waarbij de deelneming tot leedwezen van zeer velen „beperkt bleef tot den engeren kring van riin vrienden en tegenwoordige medewer- kera" werden woorden gesproken, die aan hWwniitaanders inderdaad den indruk kon- Na langdurige onderhandelingen heeft de Mexicaansche regeering besloten de kathe draal van Mexico City en het Sagrario Me- tropolitano. de daarbij behoorende parochie kerk. aan de katholieken terug te geven. Zij heeft echter besloten, de zeer kostbare gewaden en heilige vaten die uit de zes tiende en zeventiende eeuw dateeren, de bibliotheek en de archieven niet terug te geven; wel heeft de regeering toegezegd, deze sieraden niet uit beide kerken weg te nemen, het publiek zal deze sieraden slechts als een museum-collectie te krijgen^ Te Amersfoort zijn onregelmatigheden ge constateerd bij den commissionnair in effec_ ten. B.. die in dienst was bij het advocaten kantoor van gebr. T„ aldaar. De verwarring in zaken werd ontdekt door de belastingambtenaren, tengevolge van de schommelingen bij opgaven van het vermogen van eenige lastgevers van den heer B. Daartoe behooren o.m. ook genoemde Gebr. T„ die hem na de ontdekking onmid- dellijk ontsloegen. Toen de belastingautoriteiten ambtshalve aangifte deden bij de Justitie te Utrecht, gelastte deze een grondig onderzoek. Hierbij werd de heer B. eenige malen aan een streng verhoor onderworpen. Het tekort schijnt zeer hoog te zijn. Welk verband er bestaat tusschen het ontslag van den directeur van het kantoor der Geldersche Credietvereeniging te Utrecht en de handelingen van B„ werd niet vernomen. Vast staat, dat er ver- t>and is. HOF S. ALKMAAR Administratie No. 433 Redactie Na. 633 Een tramwagen met zeventig passagiers is te Buenoe Aires van 'n brug over de Rlacho in de rivier gestort. Slechts drie passagiers die op de treeplank stonden werden gered. Volgens schatting zijn een zestigtal perso nen omgekomen. Drie-en-vijftlg lijken, waar van vijf van vrouwen, zijn tot nog toe ge vonden. De politie en de brandweer, die tot reddingsbrigades werden georganiseerd, zet ten het opsporingswerk voort. De tramwa gen ligt geheel onder water. Het ongeluk gebeurde om zes uur des mor gens. Het meerendeel der slachtoffers zijn arbeiders, die naar hun werk gingen. De tram reed over een brug waarvan het eene deel was opgehaald. De conducteur zag dit naar men gelooft, tengevolge van den dik ken mist, die heerschte niet en zette den rit voort, zoodat de tramwagen in het riviertje de Riacho stortte, dat Buenos Aires van Avellaneda scheldt. Alle reizigrs bevonden zich binnen in de tram, met uitzondering van drie, die op het achterbalcon zaten en werden gered. Alle werkgevers in de omgeving staan hun jersoneel toe naar huis te gaan wegens de ontsteltenis onder hun families. Er spelen zich roerende tooneelen af bij de identificatie der slachtofers. Onder het publek is een inschrijving ge opend ten behoeve van de gezinnen der slachtoffers. Een verbod Met ingang van Zaterdag is het in enke le drukke'straten van de binnenstad te Am sterdam op bepaalde uren verboden te „par- keeren" d.w.z. dat het dan niet toegestaan zal zijn daar met voertuigen (motorrijtui gen. rijtuigen, handkarren en rijwielen stil te staan, tenzij dit stilstaan geschiedt ten behoeve van het onmiddellijk laden of los sen van goederen, of ten behoeve van het onmiddellijk in- of uitstappen van passa giers. Zoo is het b.v. in die straten en op die uren het stilstaan met een vrachtauto, waaruit niet terstond geladen of gelost wordt, of het wachten van een taxi op pas sagiers. die in een winkel inkoopen doen, of ergens een bezoek afleggen. n;et meer ge oorloofd. ongeacht of het betrokken voertuig al dan niet onbeheerd staat. De uren van den dag waarop het parkeer verbod geldt, zijn vastgesteld van 8 tot 19 uur, een uitzondering vormt de Reguliers- breestraat, waarop het van 8 tot 24 uur ver boden is te parkeeren. Bovenbedoelde straten zijn of worden binnenkort aangeduid door ronde aan wijsborden, blauw met rooden rand. In enkele van meerbedoelde straten geldt het nieuwe parkeerverbod slechts aan één zijde. Dit is aangeduid door dezelfde borden, in dit geval evenwel voor de helft wit ge schilderd; de gekleurde helft wijst dan naar de zijde, waar het parkeeren verboden is. De tot nog toe bestaande regeling, waar bij het op de drukste uren verboden is om. voor welk doeleinde ook. stil te staan met voertuigen in de Leidschestraat, Spiegel straat. Spiegelgracht oneven zijde Utrechtsche straat. Oude- en Nieuwe Hoog straat en welk verbod kenbaar is ge maakt door ruitvormige aanwijsborden blijft ongewijzigd van kracht. Te Arnhem hebben zich twee gevallen van kinderverlamming voorgedaan bij kinderen, die een der R. K. bewaarscholen in oost Arnhem bezochten. Er is op advies van het geneeskundig schooltoezicht overgegaan toi sluiting van de school. Ook is er een geval van kinderverlamming voorgekomen op de school van de Amh. schoolvereeniging in de Brugstraat. Het geval, dat een leerling in Oosterbeek betrof. Is dcodelijk afgeleopen. Het bestuur heeft deze school gesloten en ook zijn tweede school in de Korte Walsrtaat, omdat de kinderen van beide scholen ge zamenlijk gymnastiekles hadden. over den eieren-export Zaterdagavond te ongeveer zeven uur hebben vijf' L?mster visschers te Lemmer binnengesleept het ijzeren tjalkschip „Eer steling". schipper H Schoeien van Hooge- veen. op reis van Gorinchem naar Wolvega. Een hevige rukwind deed voor Lemster- haven het zeil over boord slaan. Het schip dreef eerst hulpeloos rond, doch kon later voor anker komen. De Lemster reddingsboot voer onmiddel lijk uit om te midden van een hol staande zee de vrouw en vier kinderen, waarvan de jongste zeven weken oud. over te nemen. Met veel moeite zijn vijf schippers er later in geslaagd sleepen. Te schelf van den landbouwer P. de Heer aan de Lammebrug, bevattende 35.000 K.G. hooi, door hooibroei afgebrand. Ons Tweede Kamerlid Schaepman heeft een goed werk gedaan door den minister van Buitenlandsche Zaken vra gen te stellen betreffende de publicatie van het antwoord der Nederlandsche regeering op Briand’s ultnoodlging. Het gebeurde is toch ook werkelijk al te maL De Fransche tot de Europa met het verzoek de regeeringen over het te mogen vernemen. De Nederlandsche aan dit verzoek, maar springt (waar om met het antwoord heel geheim zinnig om: er lekt niets van uit. Het antwoord wordt in Parijs ont-, vangen; de Fransche pers vraagt het antwoord te mogen publiceeren en Briand stemt daar in toe allicht niet, zonder zich ervan vergewist te hebben, dat de Nederlandsche regeering hiertegen geen bezwaar had. Zoo verschijnt het Nederlandsche antwpord prompt en in extenso in heel de Fransche pers. En de Nederlandsche pers mag uit de Fransche bladen vernemen wat de Ne derlandsche regeering geantwoord heeft. Ziedaar de Nederlandsche pers op meesterlijke wijze genegeerd door den eigen minister, althans door diens de partement. Niet duidelijker had gedemonstreerd kunnen worden, dat de Nederlandsche pers voor het departement van Buiten landsche Zaken.... lucht is. Het is ons bekend, dat dit geval niet op zich zelf staat: genoemd departe ment beijvert zich steeds, de pers met hautaine minachting, mede uit zucht naar gewichtig- en geheim-doenerij, te passeeren en te negeeren. t Is maar gelukkig dat dit door het opzienbarende Fransche geval nu eens aan de orde gekomen is. Het departement van Buitenlandsche Zaken zal moeten leeren, hoe het zijn eigen pers behoort te behandelen. 18-jarige jongeman gedood aterdagavond heeft nabij Wierden ernstig auto-ongeluk plaats gehad, dat jongeman het leven heeft gekost, ter wijl een tweede persoon werd gewond. Vol gens een ooggetuige heeft het ongeval zich als volgt toegedragen Het was omstreeks kwart over zessen, toen ik op een bank voor het huis wat uit rustte en ik plotseling een hevigen knal hoorde. Onmlddellük snelde ik de straat op, waar ik den totaal vernielde tftito zag liggen, achter een boom, aan de rand van de sloot, met den kop in de richting Nijverdal. On- middelljjk bleek dat de besturder. een on geveer 18-jarige jongeman, leerling der M.T.S. te Haarlem, het ergst er aan toe was. Dezen droegen wij direct binnen in de aangrenzende woning van den heer Sta man. D.. Beens uit Wierden en zuster Noor- da waren direct ter plaatse, welke de ver dere verzorging op zich namen van het be- wustlooze slachtoffer. Het bleek, dat de on- gelukige een gapende wonde in het achter hoofd had. terwijl hij tevens bloed opgaf. De drie personen, die mede in den auto zaten, bleken het er beter te hebben afgebracht, daar slechts de broer van/den verongelukte, die voor in den auto zat, lichtere verwon dingen had opgeloopen, terwijl de vader van de beide jongemannen, een enzekere Beudt, uit Hengelo (O.) en de mede-passagier. de architect De Wels uit Enschedé, met den schrik vrij kwamen. Korten tijd hierna arriveerde een zieken auto waarin de zwaargewonde naar het zie kenhuis te Hengelo werd overgebracht. Hier is hjj zonder tot bewustzijn te zijn gekomen na korten tijd overleden. Van andere zijde wordt gemeld: De vier inzittenden waren naar een ver gadering van architecten te Zwolle geweest. Met een -matige vaart ongeveer 35 i 40 K.M. werd weer in de richting Hengelo gereden. Aan het stuur had de ongeveer 18-jarige B. plaats genomen. Deze had naar verluidt wel een zekere bekwaamheid van rij den doch was niet in het bezit van een rij bewijs. hetwelk de inzittende vader in zijn bezit had Bij de Wierdensche Esch gekomen, slipte de auto door de gladheid van den weg. kwam met een boom in botsing, waarna de wagen om den boom heenslingerde en weer met den kop in de richting Nijverdal kwam té staan. De vernielde wagen werd later naar Hengelo overgebracht. Het was een zoo goed als nieuwe wagen, gemerkt N A S H. Vermoed wordt, dat door een verkeerde manoeuvre plotseling veel gas is gegeven, vandaar de geweldige botsing. Twee meisjes in gevaar, maar gered Het had geen haar gescheeld of de zee had tegen 8 uur ter hoogte van het Groene Huisje nabjj Scheveningen weer twee slachtoffers geëischt 'De 20-jarige Duitsche dienstbode R. L. was daar met een vriendin aan het zwem men, en veel te ver in zee gegaan. Geen van beiden kon het strand weer bereiken. De 16-jarige jongen H. uit de Spijke- makerstraat begaf zich aan een lijn in zee. maar kon de meisjes niet bereiken. Hierop probeerde de 22-jarige B. uit Amsterdam het aan de Hjn. Deze heer smaakte het ge noegen twee menschenlevens te redden Een agent van polifie. die ook bij de redding behulpzaam was. paste op mej. L„ die be wusteloos aan wal kwam, kunstmatige ademhaling toe. hetgeen niet baatte. werd door den Geneeskundigen Dienst naar het ziekenhuis gebracht, waar zjj laat in den avond bijkwam. Haar vriendin kon rechtstreeks naar huis gaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1