ONS BLAD IN MEMORIAM Z. EM. KARD VANNUTELLI l ii' ■L »T-HRHER* Ons Nederland! L aamoire moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ongeval I I DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN DINSDAG 15 JULI 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 164 VIER f 40 Voornaamste cJCieuws Pater C. C. B/onsveld Aankomst vlieger Van Dijk Vermoedeltyk 21 Juli op Schiphol V Mgr. Vuylsteke C. Een in beslag genomen gat J- Paard door bliksem gedood f Curacao’s veiligheid nog steeds bedreigd Een autobus met 30 passagiers hangend boven de Maas Een mededeeling van gouverneur Van Slobbe Een nachtelijk bezoek aan den dierentuin JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Na het drama in de Faber van Riemsdijkstraat 1 '11 MIs Lh Aan een groot gevaar ontsnapt NOORD-BOLLANDSCH DAGBLAD correspondent) dc Baniergroet aan de Koningin. De aankomst van, den vlieger Van Dijk. MARTIN BERDEN A P. te Barometerstand 9 uur v.m.: 758 achteruit. V niet Z. Em. Kard. Vannatelïi den Limonadevergiftiging Een 25-tal zieken r" imponeerende persoonlijkheid. en a. i; Waarin men eerst geen gat zag De koopman B. weer te Den Haag Fraude? L 1. Encephalitis I de groote meerderheid der Italiaansche Analen» die npg onverbiddelijker wa- W.KERKMEER - ALKMAAR Voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden won ;poe- 1900 ALKMAAR No. 433 Levenslange gchcele ongeschiktheid tot werken door verlies van beide armen, beide beenen of beide oogen Een gat is een opening in een vaste stof, dus eigenlijk is het iets wat er niet is. had kunnen rijn. De politie, die de vlieger Van tocht 19 dezer vertrekt zich te Plymouth zal ontschepen, ten vandaar, vergezeld van zijn vrouw, door een defect aan de het oprijden der schip- bij verlies van een duim of wijsvingei LICHT OP De lantaarns moeten morgen worden op gestoken om 9.43 uur. De vergadering van den Bond van K. K. Openbare Leeszalen en Boekerijen. De nieuwe aartsbisschop heeft zijn eerste herderlijk schrijven uitgevaardigd. De Apostolisch Vicaris van Curacao, Mgr. M. G. Vuylsteke, is bediend. Groote fabrieksbrand in Eisenach. '/3 mil- lioen schade. Blijkens mededeeling van gouverneur Van Slobbe, wordt de veiligheid van Curacao nog steeds bedreigd vanuit Venezuela. De toestand van den G.-G. van Ned.-Indië is zeer gunstig. De gemeenteraad van Arnhem besloot tot aankoop van het park Zijpendaal. zijn in een gezonden slaap nieuwe luipaarden echter, die omdat ier id er a c. e. tr vuld. Dat is een record, kunnen wijzen, ook onder hen die tot van 1ste >ofd van da in ih d. t de rd saaie al»- de xsr D. ren l ids im) over Stal H. verij (eig. 3» 1900 offj. lm» x>g: 3e (eig. NI sur j’ s. erd ter dot ier, pu ien iris over Jo os) icap Boy dt); en riek G. ior- |uée C. A der on net de Tg- lar- ter- te pe- 1: 1. pun- sch- eyer. Hens Bu. xin- 14.75 ije- eeky m, iant ridu r«k, 4er- i. ’s te Te Heiloo komt een Moederhuis voor vrouwen van Nazareth. De groote leider achter de schermen (Van onzen Romeinschen er is thans uit het buitenland, waar hij in een van passagiers te 's-Hertogenbosch en titulair Bisschop van Karandron laatste van laat ABONNEMENTSPRIJS! Per kwartaal, voor Alkmaar 2. Voor buiten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 booger bij verlies van *n anderen vinger De koopman B., die door het Gerechts hof te 's-Gravenhage wegens doodslag op zijn echtgenoote In de echtelijke woning aan de Faber van Riemsdijkstraat, tot 5 jaar ge vangenisstraf werd veroordeeld, welk vonnis later door den Hoogen Raad vernietigd werd. Te Den Haag is Zondag het Centrale Graal hu is door Mgr. Aengenent ingezegend. Cf Een telegram uit Willemstad meldt, dat Mgr. Vuylsteke, Vicaris Apostolicus van Cu rasao. Zondag aldaar is voorzien van de H. H. Sacramenten, daar de toestand den Doorluchtigcn zieke zich ernstig aanzien. hij een breuk van been of arm De bezoekers van den dierentuin, die daar s avonds een wandeling gaan maken, iets gebruiken en naar de klanken van het orkest luisteren, hooren hoogstens een dof gebrul of een langgerekt gehuil uit de omliggende kooien, die geheel zün afgesloten. Maar zij missen daarbij een schouwspel, dat misschien nog interessanter is dan dat van het leven der dieren bij dag. Een nachtelijk bezoek bi, de dieren in den dierentuin zou geheel nieuwe wonderen der natuür vertoonen waaraan men nooit had durven denken en zoo heeft men thans in Londen de proef genomen om op een van de dagen der week de omrasteringen, kooien en hokken tot des nachts 11 uur open te laten. De directeur van het Londensch aquarium E. 8. Boulenger, een ijverig voorstander van dezen maatregel, voorspelt, dat er nog eens „afzonderlijke dierentuinen" zullen komen, waarin het publiek bij kunstmaticen mane schijn door glazen vensters in geluidvrüe zalen het nachtleven der dieren zal kunnen be zonderen, want de meeste zoogdieren zijn nachtdieren en doen hun eigenlijk werk in tal groote aanvaarden, een onderscheiding toekende, welke verkenen viel Beschermer Koninkrijk Leo XIII riep hem Rome terug en beloonde hem met het purper. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 125: elke regel meer 8J5. RECLAME per regel t 75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's 0.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer f 0.12 Zondagmiddag keerde de autobus van Alem uit Kerkdriel met 30 van den Omgang Hedel terug. De autobus reed stuurinrichting bij brug tegen de linkerlandhoofdbrug. Een deel daarvan werd af gerukt, de’auto bus gleed door en botste tegen een der ket tingen, welke de afrastering der brug vor men. Gelukkig bleef de bus op de zware ket- tinjen boven de Maas bangen. Waren de kettingen-bezweken, dan zOu de ramp te overzien zijn geweest. Niemand werd thans gewond, met schrik kwam de vele passagiers vrij. De autobus is in beslag genomen. In de buurtschap Harbrinkhoek onder de gemeente Tubbergen is bij een 3-jarig jon getje van de familie O. encephalitis gecon stateerd. De toestand van het kind is rede lijk wel. De mensch is nu In best humeur, Vacantie staat weer voor de deurl Vacantie is het paradijs, Dus maakt hjj plannen voor een reis. En dan, als ligt het voor de hand, Wil hü een reis naar t buitenland! Een land, waarvan hij zoo omtrent De taal niet eens behoorlijk kent, enkelen. Bij het'Katholieke deel Ht) gaat dan naar reisbureau. Dat zegt hem zus en wijst hem zoo. En geeft hem de prospect! mee Voor Schweiz of Méditerrannée. Waarom een buitenlandsche tocht? Waarom zoo ver van huls gezocht? Dat Nederland het schoonste is, Dat is toch geen geheimenis? Wij hebben óók in Nederland Een mooie zee en prachtig strand; De hei en ’t bosch vlak naast de deur, Natuurschoon-ook, te kust en keur. Ik wed. ge hebt nog bovendien Het eiland Marken nooit gezien! Van Texel, Vlieland, zeg het voort! Daar hebt ge hoogstens van gehóórd. Ook Zeeland past niet in uw kraam? Oe kent het enkel maar van naam! Men wil zoo graag het land eens uit En reist naar 't Oosten of naar Zuid, Maar Neérland. dat het schoonste biedt.. De Nederlander kent het niet! Leo XIII, Pius X, Benedictus XV Pius XI was hij vanzelf de aangex raadsman voor velen. Maar dat hij voor zijn carrière gelukkige omstandig heden het hoofd wist te bieden, dat hij niet bezweek onder het vertrouwen dat men in hem stelde, onder de verantwoor delijkheid welke hij door zijn raadgevingen op zich nam, getuigt tevens ook voor zijn grooten geest. Want dit is juist het merkwaardige in de groote rol die Kard. Vannutelli zijn taaie levenskracht Het t oude lichaam wilde al lang dikwijls ernstig, van 192 zee de Basiliek te Ostia in, zijn bisschops zetel, waarvoor hij zoo lang geijverd had en die haar voltooiing begon te naderen. Ondanks de zware ziekte, die hem nu ten grave heeft gevoerd, zegende hij voor en kele weken in een lange en vermoeiende plechtigheid de Middellandsche Zee. Bijna alle functies ter sluiting van het Tubehaar woonde hij bij, ondanks dat de bladen dagelijks meer verontrustende bulletins gaven over zijn toestand. En toen het hem de vorige week ónmogelijk was het Geheim en het Openbaar Con sistorie bij te wonen, stond hij na het laatste van zijn bed op om de nieuwe kardinalen die hem, den Deken, volgens gebruik, hun opwachting kwamen maken, waardig te ontvangen én zelfs met een lange toespraak toe te spreken. een tijd, waarin zij door niemand worden gadegeslagen. Het staat echter vast, dat de nachteljjke bezoeker van den dierentuin juist bij de dieren, die ue grootste sensaties beloven, voor vele verrassingen zal komen te staan. In de leeuwenafdeeling b.v., waarin hij het schitte ren der fonkelende oogen in de duisternis verwacht, zal hij de dieren in diepen slaap vinden, want de leeuwen worden overdag gevoederd, behoeven dus 's nachts niet meer te jagen. 1 gedompela. overdag den bezoeker vervelen, omdat er haast geen beweging in te krijgen is, zjjn in het donker zeer levendig en loopen voort durend in hun kooien op en neer. Binnen de omrasteringen gaat het er zeer levendig toe. De herten, reeën en runderen brengen een groot gedeelte van den nacht door met kauwen en grazen. Zelfs de grootste veilig heid, waarin zij zich thans bevinden, heeft het ingeboren instinct, dat de dag voor hen gevaarlijk is bij het zoeken naar voedsel, niet kunnen dooden. De olifanten zün 's nachts ook meestal zeer goed gehumeurd en vroolijk, want dit grootste zoogdier van het vaste land heeft wel den meesten slaap noodig een uur, lig gend op de rechterzüde en nog een, dat op dc linkerzijde, in dezelfde houding door gebracht wordt, is voor hem voldoende; de overige uren van den nacht brengen zij door met gewichtige danspassen en schrij nend snuiven. De meeste planteneters moeten in het donker opgesloten worden, want dan ont waken er driften in hen. die zü in het zon licht zelden voelen. Wanneer de bizons niet gescheiden worden, voeren zij in den nacht vaak komische gevechten uit, die niet zelden met den dood van een der dieren eindigen. De tapirs slapen, evenals zoovele andere zoog dieren slechts 1 A. 2 uren en wel afwisse lend dag en nachtvandaar dat zü in het donker dikwüls zeer levendig zijn. Het vtn- gerdier, een aalf-aap, die handen met lange sp.nachtige vingers heeft, kan eigenlijk al leen des nacnts in zijn eigen doen en laten bespied worden. Evenzoo is het gesteld met d spi ingmuis. dl-n langbeenigen vèrsprin- ger. en zün tegenhanger, den luiaard, die on danks zijn verschrikkelüke traagheid nog een ruzieachtig karakter heeft en het top punt van luiheid is. In het vogelhuis bieden de nachtvogels ’n eigenaardig schouwspel. Daar is b.v. de nachtzwaluw, die af en toe uit haar diepen slaap ontwaakt en langzaam tegen de boom stammen opkruipt, om met zwaren vleugel slag van boom tot boom te vliegen om voed sel te zoeken, of de Australische klrvi (struis vogel), die tonder zichtbare vleugels toch ve en veel sneller wormen vangt. Maar een geheel nieuwe wereld, een wereld vol ver rassingen. ontsluit zich voor den nachtelüken bezoeker in het aquarium, waarin sterke electrische schünwerpers het drukke leven der waterbewoners in het donker kunnen onthullen. Naar wü vernemen is Dük, die met Kingsford Smith den over den Oceaan heelt gemaakt, met de Statendam uit New-York en einde naar Londen te reizen. Vandaar zal hij per K.L.M.-vliegtuig naar het vliegveld Schiphol vertrekken, waar hü door allen, die in de vlucht over den Oceaan belangstellen zal worden ontvangen. De regeling van deze ontvangst heeft de K.L.M. voorloopig op zich genomen. Vermoe- delijk zal van Dük 27 Juli des namiddags aankomen; juiste dag en tüd zullen nog na der worden bekend gemaakt. ..peelde, dat hij leidde zonder tot leider aangesteld te zijn, dat hij den loop der dingen bestuurde zonder dat dit bestuur zijn taak was slechts één maal in zijn leven en voor korten tijd bekleedde hij een verantwoordelijken post daarvoor en daarna bereikte hij alles wat hij zich te bereiken voorstelde, door zijn fijnen tact, door zijn machtigen invloed, door zijn In de Memorie van Antwoord op de sup- pletoire begrootlng voor het dienstjaar 1930 deelde de gouverneur van Curacao, de heer B. W. T. van Slobbe, aan den Kolonialen Raad mede, dat Z. E. twee brieven van de revolutionnalre partü uit Venezuela had ontvangen, welke beide het verzoek bevat ten, de handelingen dier party niet te be lemmeren. De gouverneur verklaarde verder dat de veiligheid in Curacao nog steeds door die partij bedreigd wordt. Daarna wordt doorgegaan met uitzetting van leden dier partü, zoolang de leden welke aansprake- lyk zün voor den plaats gehad hebbenden overval op 8 Juni, niet zün geroyeerd. Het uitstapje, dat gisteren gemaakt werd door een 250-tal personen van de Hervormd Apostolische Gemeente te Amsterdam, naar Laren, heeft een minder prettig einde ge had. Toen het gezelschap n.l. met een aan- autobussen de terugreis wilde klaagden eenige kinderen en aantal ouderen over misselükheid. In minder dan geen tüd was een 25-tal perso nen ongesteld. Men bracht hen in den Zo- mertuin van Hotel Hamdorff onder. De ontboden geneesheer, de gemeente-arts Dr. Holtmann. was spoedig ter plaatse en con stateerde een lichte vergiftiging bü de meeste personen. Vermoedelük is deze ver giftiging veroorzaakt door limonade, welke het gezelschap van Amsterdam had meege nomen, cn waarin zich te veel zuren bevon den. Gelukkig was een en ander niet van ero- stigen aard en later op dên avond konden de zieken weer per autobus naar Amster dam worden teruggebracht. Bü den penningmeester van de Chrlstelüke School te Hoevelaken zün op last van den Officier van Justitie de boeken en bescheiden betrekking hebbende op het financieel be heer. in beslag genomen. Hierbij bleek, dat het belangrijkste boek verbrand was. Hier door is het vermoeden versterkt, dat er aan het beheer in het bestuur nogal iets haper de. Een oud-bestuurslld verzekerde, dat reeds eenige jaren door het bestuur fraude ge pleegd zou zün en omdat hij tüdens zün lidmaatschap daarop had gewezen, zou hü uit het bestuur zün gezet. Met de klacht bü dên Officier van Ju stitie te Utrecht had hü in zooverre succes, dat de zaak thans onderzocht is. Niet al leen het schoolbestuur en de dorpspredikant als voorzitter, maar ook het hoofd van de school en een paar leveranciers van school- behoeften zouden volgens dezen zegsman niet geheel vrü uitgaan. Met den dood van Z. Em. Kard. Vin cenzo Vannutelli, Deken van het H. College, suburbicair Bisschop van Ostia en Aartspriester der Liberiaansche Basi liek van Santa Maria Maggiore, is een der meest belangwek kénde figuren uit de vaticaansche wereld heengegaan. Dat hij in den engen kring dér vati caansche persoonlijkheden een leidende rol speelde, dankte hij zeker wel eenigs- zins aan de omstandigheden 94 uren oud, ruim zeventig jaren priester zonder ooit parochieelen arbeid verricht te heb ben, bijna 50 jaren Bisschop, 41 jaren Kardinaal, nooit ambteloos onder de Pontificaten van vijf Pausen Pius IX, “7 en ;ewezen j deze Opgericht is een R.K. Bond van Handels- ren in hee ren mode-artikelen. De eerste diplomatieke passenin Holland. Vincenzo Vannutelli werd geboren te Genazzano, bij Rome, den 5en Decem ber 1836 uit een welgestelde landbou wersfamilie. Hij studeerde aan het Ro- meinsch Seminarie en later aan de Gre- goriaansche Universiteit waar hij zijn academische titels behaalde en zoozeer door zijn groote gaven de aandacht trok, dat men hem verbond aan Sint Pieter, opdat hij steeds ter beschikking zou blij ven en niet verdwijnen in'de parochieele bediening. Voor korten tijd was hij ook professor aan het seminarie, waar hij VERKRIJGBAAR IN l-KLAS RUWIELZAKEN Catalogus op .aanvraag De lange weg naar de Verzoening. Direct na den 30sten Juni 1890, toen hij den rooden hoed ontving, schaarde hij zich aan de zijde van zijn broer, Serafino, die drie uren vóór hem kardinaal ge worden was. En toen begon zijn eigen aardige, verstrekkende werkzaamheid achter de schermen, welke veertig iaar geduurd heeft. De noodlottige 20 September 1870 lag nog te scherp in het geheugen om niet een zekere groepeering in het H. College te veroorzaken rondom verschil lende leidende persoonlijkheden, die even zoovele denkwijzen vertegenwoordigden. Kardinaal Vannutelli was jong, voelde zich nauw verwant aan zijn te lang on derdrukte volk, dat in een niet meer te remmen zucht naar vrijheid zich aan heiligschennis had te buiten gegaan. De groote onrechtvaardigheid daarvan ont ging hem niet, maar hij begreep dat er vele verzachtende omstandigheden waren. En dit begrip stelde hem al direct naast ^'zelf gestudeerd had. De aanvang van zijn loopbaan viel in 1863, toen hij Mgr. Oreglia, later Kardinaal, vergezelde naar Den Haag als auditeur der Internuntiatuur. Drie jaren later werd hij in dezelfde waardig heid te Brussel verbonden aan de Nun tiatuur. Tijdens een langdurige afwezig heid van den Nuntius, Mgr. Cattani, nam hij als zaakgelastigde de leiding in handen. Nadat hij zoo ruim twaalf jaren lang het vertrouwen dat zijn beschermer, de toenmalige Secretaris van Staat, Kard. Antonelli, in hem stelde, had getoond ten volle waardig te zijn, werd hij naar Rome terug geroepen, waar hij den titel van Protonotariu? ontving en als substituut aan de Staats-Secretarie werd verbonden. Na den dood van Kard. Antonelli was hij secretaris van Staat ad interim. In 1880 keerde hij in de diplomatie terug. Hij kreeg den titel van Aartsbis schop van Sardus en ging als Apostolisch Delegaat naar Konstantinopel. Met den gunstigen uitslag zijner zending verdiende hij de Internuntiatuur van Brazilië. Nog voor hij echter naar San Paolo kon ver trekken, kreeg hij de zeer vereerende en, naar verhouding, benijde opdracht om den Paus in Sint Petersburg te vertegen woordigen bij de kroning van Alexander III, Czaar van Rusland. Bij zijn terugkeer ontving hij de be noeming tot Nuntius te Lissabon een bijzondere onderscheiding als men weet, dat hij nog nooit aan het hoofd eener Nuntiatuur had gestaan en dat de benoe ming te Lissabon een belooning is voor de beste diplomaten van den H. Stoel, die gewoonlijk slechts korten tijd in de Por- tugeesche hoofdstad verblijven, om daarna den rooden hoed te ontvangen. Het was echter niet uitsluitend voor de eer dat Mgr. Vannutelli naar Lissabon ging, er viel daar ook moeilijk en uiterst delicaat werk te verrichten. Het geval was, dat de Portugeesche regeering een Bisschop benoemd wilde hebben, die het vertrouwen miste van den H. Stoel. Het Vaticaan weigerde dus door middel van zijn Nuntius, Mgr. Aloisi Masella, die echter zoo energiek optrad, dat hij naar Rome moest worden terug geroepen. De kwestie was daardoor wederzijds een kwestie van prestige geworden. De Portugeesche regeering kon niet toegeven en het Vaticaan mocht niet zwichten. Bovendien kreeg de nieuwe Nuntius de opdracht mee, dat niet alleen de min of meer gespannen verhouding niet tot een breuk mocht leiden, maar dat hij zelfs op een verhechting der bestaande con necties moest aansturen. Mgr. Vannutelli wist natuurlijk van den eersten dag af welke de oplossing zou zijn. Het ging er echter om deze oplossing die een ontduiking der moei lijkheden was, aangenomen te krijgen. Met zijn fijnen tact ontweek hij een half jaar lang de kwestie, welke beide partijen in spanning hield en hield zich uitsluitend bezig met het veroveren van zijn omge ving. Toen hij zeker was van zich zelven, deelde hij de regeering plechtig de be slissing van het Vaticaan mee de voor gestelde candidaat werd Bisschop, doch titulair en zonder diocees. De kerkpro vincie waarover hem de regeering graag aangesteld had gezien, kreeg een anderen Herder die wèl het vertrouwen had van den H. Stoel. De tevredenheid in Portugal over dit „toegeven” van het Vaticaan was zoo danig, dat men den Nuntius de grootste er te van het naar en maar er zich zoo vaak voor vreemde opdrachten ziet geplaatst, heeft dezer dagen de puzzle op te lossen gekregen, hoe men zoo iets wat niet is, In beslag kan nemen. Een kegelbal heeft een gat, waaun de ke- gelaar zün duim steekt, voor hü den aanval op alle negen gaat ondernemen. Nu heeft een fabrikant te Rotterdam kegelballen in den handel gebracht met een gat. dat in vorm iets afwükt van de oude ballen, maar de vervaardiger van de origineelc kegelballen vindt het onderscheid zoo miniem, dat hü. op grond van'zün octrooirechten, den nieu wen fabrikant heeft aangeklaagd, wegens oneerlüke concurrentie. De politie kreeg toen de ojxlracht twee gaten, een van het oude en een van het nieuwe model in beslag te nemen. En toen zat men voor de moellükheld. Als niet net toevallig een kegelaar zün duim in het gat steekt, bevat het gat niets dan lucht. Men kon toch moeilük den rechter twee hoeveel heden lucht voorleggen en om de ballen was het niet te doen, want deze zün nu eenmaal rond. Maar de politie is vindlngrük. Zij he«ft de ballen middendoor gezaagd en de helften met de openingen erin in beslag genomen. Misschien ziet de rechter er verder een gat in. ren dan in het algemeen de buitenlanders en genoegdoening eischten. In den loop der jaren overtuigde zich zijn scherpe geest van de noodzakelijk heid om tot een oplossing te komen. De gewenschtheid eener verzoening werd overal toegegeven, in het Vaticaan en daarbuiten. Alleen de wijze waarop, was een onontwarbaar vraagstuk. De intransi gente geest van het H. College eischte volledig herstel van het gedane onrecht. Kardinaal Vannutelli echter zag in, dat zulks onmogelijk was en liet die idéé dus los. Onder de Kardinalen konden dat er maar der Italiaansche bevolking verwekte deze houding een levendige hoop, welke een groote, moreele sterkte gaf aan het handje vol „nationale” Kardinalen. Aanvankelijk nogal gewantrouwd, de idéé der gebroeders Vannutelli S| dig terrein en reeds omstreeks onderscheidde het volk in het H. College een ,,Italiaansch bloc” van verzoenings- gezinden. Het groote succes van dit „bloc” was het dat in 1903, na den dood van Leo XIII, na slechts enkele zittingen van het Conclaaf, met bijna algemeene stemmen Pius X gekozen werd, die een oplossing der Romeinsche kwestie open lijk voorstond. Onder het Pontificaat van den Paus der H. Eucharistie is langzaam aan de overtuiging gerijpt, dat efen oplossing tot de mogelijkheden behoorde. Benedictus XV toonde, vooral in de oorlogsjaren, elke poging tot toenadering op de luiste waarde te schatten en toonde zich bijzonder vredelievend voor het eerst sinds 1870 zelfs in het openbaar. Pius XI greep de eerste mogelijkheid aan en maakte de Conciliatie - tot een feit. Een paar dagen na dien gedenkwaar- digen la Februari 1929, toen het H. College den Paus met de overeenkomst van Lateranen geluk kwam wenschen, ving "Kard. Vannutelli die als Deken het woord voerde, zijn rede aan „Gij hebt Italië aan God tepig gegeven, en God aan Italië 1” Dat was ook zijn ideaal. Heel zijn leven was hij de fijne diplomaat en de vrome priester, die werkte en bad om Italië aan God terug te geven en God aan Italië. Alle abonne'j op dit blad zijn ingevolge de verzekerin«svnorw«ard»n e ugen onveile» verzekerd voor een der volgende ui.kecringen: f 3000.- l^idi“a'rn^id^^^ f 750.- f 250.- f 125.- Ï’^J^ f50.- BUREAU 1 HOF Telefoon: Administratie Redactie No. 633 De persoon van den oudsten kardinaal. Kardinaal Vannutelli had niet de rijzige gestalte van den pas verscheiden, waar- digen Aartspriester der Basiliek van Sint Pieter, Kard. Merry del Val hij miste ook den harden, vorschenden blik van den huidigen leider der vaticaansche politiek, Kard. Pacelli en om zijn mond speelde niet die trek van scherp intellect, welke in het lachende gelaat van den vorigen secretaris van Staat, Kard. Pietro Gas- parri, zoo karakteristiek is. De Deken van het H. College was, vooral de laatste jaren, een oude man. Zijn hooge, slanke figuur boog dieper en die per onder den last der iaren zijn gang was onzeker zijn magere handen beef den in zijn wasbleek gelaat waren zakken onder de uitgedoofde oogen, trokken groeven om zijn saamgeperste lippen, viel een kuil in zijn tandeloozen mond. Leven, opleven deed hij alleen wanneer hij sprak. Hij was dan altijd zeer gemoe delijk, zoo gemoedelijk, dat hij haast geen Italiaan meer leek, tutoyeerde ieder een en praatte razend vlug met gegesticu- teer dat bijna op zwaaien leek en met een Bij den landbouwer B. Hopman te Sloten is gisteravond tüdens het hevige onweder een voor eer. melkwagen gespannen paard door den bliksem getroffen en gedood. De bestuurder kwam met den schrik vrij. De A. N. P. V. «»1 een Nederlandsch Plnim- veeatafliboek oprichten. In de parochiekerk te Hoorn had Zondag onder enorme belangstelling .een schoone plechtigheid plaats. De Weleerw. Pater C. C. Bronsveld, van de Witte Patere van Lavi- gerie droeg voor de eerste maal een plech tige H. Mis óp aan het altaar züner vroe gere jMirochiekerk. Zooals men weet, is de neomist een klein zoon van wijlen dominé Bronsveld en werd hü grootgebracht bij mevr. Bronsveld Vitringa, eertijds hier woonachtig. Aan het versierde altaar celebreerde pa ter Bronsveld om half éff het H. Offer met assistentie van den hoogeerw. deken J. P. Huibers als presbyterasslstens, den Zeer ee rw. heer F. Cornet, pastoor te Haarlem mermeer. oud-kapelaan te Hoorn, als diaken en den Zeereerw. P. Zoetmulder, van de Witte Paters als .lub-diaken. Cantores wa ren de Zeereerw. rector L. A. Roozen en de Zeereerw. zeergel. Heer Prof. I. J. M. v. <1 Berg van het Groot Seminarie Rüsenburg. ceremoniarius was de weleerw. Heer J. Om- zigt. Bü de intrede van den plechtigen stoet zong het versterkte zangkoor het „Veni Creator” van Wolff, waarna de missa Tri- nitatis van Hubert Cuypers werd uitgevoerd. Na het Evangelie hield deken Huibers de predikatie naar aanleiding van den tekst: „Deze is mü een voorwerp van Uitverkiezing, om mün naam te dragen tot aan de volken en de koningen en de zonen van Israël”. Spr. wil de tolk zyn van het dankbare katholieke Nederland. In vroeger jaren was de naam Bronsveld een schrik voor ons katholieke volk, en de drager van dien naam scheen het als een levenstaak te beschouwen, de Kerk Gods op alle mogelüke wüzen aan te vallen en te bestoken en afbreuk te doen waar hü kon. In het tydschrlft „Stemmen van Waarheid en Vrede” bracht hü dwaling na dwaling, oneenlgheid en strüd. 't Was droe vig en toch: daar was geen verbittering, geen wraakgevoel onder de katholieken. Men wilde het: daar was in dien man iets oprechts. Een dwalende, maar die wellicht ook kon zeggen: ik deed het in onwetend heid. Men had medelüden met hem. Daar werd gebeden, gebeden: „Heer, dat ook hü moge zien.” En ziet, het uur van Gods wrake is geko men, als een vruchtbare zegen van onge broken Vaderlijke lietde en van Goddelüke Barmhartigheid en nooit volprezen voor zienigheid. Van dien triomf der Goddelüke Liefde zün wü in Hoorn de getuigen geweest. Spr. schetst, hoe de genade Gods gewerkt heeft in het gezin Bronsveld, in Hoorn allen be kend. De echtgenoote van een zoon van den grüsaard werd een vurig voorvechtster voor de katholieke zaak, niet alleen in Hoorn, maar voor heel het land, en in het Parle ment!. tot later zuster Johanna achter de tralies van het klooster God nu looft er. dient). Maar grooter overwinning beleven wü thans, op dit oogenblik. Een eigen zoon van den grüsaard had zelf het geluk het katho liek geloof te leeren kennen en te omhelzen. Na zün dood krijgen zün kinderen in Hoorn hun verdere opvoeding en een hunner staat thans aan het altaar als Priester Gods. Spr. schetst dit als een bewüs van Gods onein dige lietde. Aan het einde van het plechtig Offer zong het koor het „Tantum Ergo” van F. Wltt en na den zegen de cantate „Priester Glorie” van L. Dobbelsteen. In den middag zün velen ter receptie in het Gezellenhuis den jongen priester komen complimenteeren en 's avpnds kwamen velen naar de kerk om het Lot bü te wonen, waarbü de neomist door den weleerw. ka pelaan Sanders, door den zeereerw. rector Roozen en eenige eerw. fathers van het Mi^siehuLs geassisteerd werd. Met een ..Te Deum werd dit Lof beslo ten. krankzinnigengesticht was opgenomen, naar Den Haag teruggekeerd. vonk in zijn grijze oogen. Hoe veel hij echter ook sprak, vérspre ken deed hij zich nooit. De Oss. Rom. heeft nog nooit het officieele bericht ge publiceerd, dat bepaalde woorden van Kard. Vannutelli zoo of zoo waren be doeld, of die of die rectificatie behoefden of zus of zoo dienden te worden aange- 1, waarop weinigen ier hen die werke lijk de leiding hebben. En hij was altijd waar, hoogstens officieus bleef op den achtergrond. Bewonderenswaardig was 3cni. nci^ouuc hliuuiiii wuuc niet meer zooals hij wilde. Al was hij ziek geweest en soms ig. Niettemin wijdde hij in het naiaar J29 in den guren wind aan de open

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1