ONS BLAD 3 O i DE TUINBOUW EN ONZE HANDELSPOLITIEK I aangifte moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ongeval ca DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN DONDERDAG 17 JULI 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 166 VIER f 40 De Gouvemeur-Generaal Voornaamste c^Cieuws Het hospitaal verlaten Door Minister Reijmer geïnstalleerd Twee predikanten ernstig gewond Een krans voor de gesneuvelden Opbrengst Rijksmiddelen Ver boven de raming Verdronken JOH. Beschuldigd van knoeierij naar De chauffeur lette niet op Opheffing van het Stahlhelm verbod De reis van de Zeppelin Herstel van het Huis Habsburg? Erfenis van een zeeschuimer Windhoos te Katwijk aan Zee De Radio-Omroep- Controle-Commissie De Hongaarsche Koningstroon Ernstig auto-ongeval bij Doom Hulde aan de dapperen in de West Arrestatie van Sovjet- beambten De aanleg van moderne verkeersaders Ernstige aanrijding te Noordwijk Internationaal comité voor den bouw van speciale autowegen De reis van Hindenburg Rijnland LAUWERS Barometers Thermometers PAVGIOP 3 ALKMAAR NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Windhoos te Katwijk aan Zee. heïlt Een verklaring proefde handen van Uwen voorzitter. de sr bü a Naar Rome Barometerstand 9 uur van.: 754, achteruit. langer kan torsen. van particulieren handel. t I plaats heb- Zestig liefhebbers het Consumpttetent opgenomen 7 - 4? het geval Ml zijn, wordt gewacht met te aan meenschap. Voorzichtigheid zullen daarbU noodlg zijn, tevens dc Licht op. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 9.40 uur. 1 ABONNEMENTSPRIJS] Per kwartaal, voor Alkmaar 2. Voor buiten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger Hindenburgs beaoek gaat door Naar het W. B. verneemt, gaat, nu het StahMiehnverbod is opgeheven, do reis van den rtjkaprerldent, sooa's deze oorspron kelijk was vastgesteld, door. x Wordt onze varkenshandel met Dultsch- iand bedreigd? Bij den veertigsten gedenkdag ..Rerum No varum." de de De toestand in Egypte, van MacDonald. Installatie van de Radio-Omroep-Contro le-Commissie. Antwoord van Dr. de Visser De voorzitter var. de commissie, dr. de Visser, reide in zijn antwoord o.m. het vol gende: Wy ontveinzen ons niet, dat onze taak, naast 'n zeer noodlge. ‘n zeer teedere is. Want gelijke uw» Excellentie aeer jul t heelt op- Verscbenen is het rapport van de staats commissie voor het ontwerpen van een regeling voor het onderwijs aan schippers en kramersklnderen. te werd aan de bekomen verwondingen overleden. De oorzaak van het ongeluk is te wijten aan het feit, dat ter plaatse tusschen tramrails veen bestrating aanwezig is. Auto's, die moeten ultwitken, komen meer- Tma’en op dit zandgedeelta terecht en gemerkt, te het vrfje woord niet alleen een» vaart slaan de wagens om. De onlusten in Alexandria. 14 dooden, 179 gewonden. Engelsche Lagerhuis. Baldwin diende een motie van wantrouwen in. behoefte der menschelijke natuur, maar oolf een bijzonder kostbaar pand van T Neder- landsche volk. Tooh dient by het gebruik daarvan te worden gewaakt tegen een mis bruik. hetwelk onze natie ah geheel, naar binnen zoowel als naar buiten, zou kunnen schaden. Te meer te dit noodlg. nu de radio een soort internationale omroep is geworden, die ook het buitenland aanhoudend In kennis stelt met hetgeen hier te lande over toe standen In den vreemde wordt gezegd en ge oordeeld. Het spreekt dan ook van zelf, dat een con- tróle-commlssle als deze, noodig is geble ken. al vertrouwt zij. dat het gezond ver stand van ons volk haar taak zal verge- makkeiyken Echter geeft de commissie uwe Excellentie gaarne de verzekering, dat zij juist daarin een spoorslagzal vinden om het niet omvangrijke werk met des te meer nauwkeurigheid te verrichten opdat noch da openbare orde, noch de goede zeden, noch de veiligheid van den Staat door de radio worden aangerand. Het geldt hier niet slechts het belang van ons volk, maar ook dat van de wonderbar* cultuurmacht, die ons in de radio is ge geven. bi’ ver lie* van *n anderen vinger De gemeente 's-Gravenpoldrt- (Z.) staakt baar betalingen; een protest tegen niet- goedkeuring der begrooting. Volgens den correspondent van de „Daily Express" te Moskou, zyn zestig beambten van de coöperatieve winkels te Leningrad ge arresteerd. zy worden beschuldigd van mis dadige nalatigheid bij het behandelen van fruit en groenten. Zy worden ook beschul digd van het verstrekken van producten aan particuliere handelaars tegen exhorbltante prijzen, terwyi arbeiders in files vergeefs wachten tot het verkrygen van producten van de coöperatieve winkels, waar de magere voorraden spoedig zyn uitgeput. Honderden ton fruit en groenten zouden, zoo wordt gezegd, staan te rotten in goe derentreinen bulten Moskou, terwijl van 60 tot 90 pet. der aardbeien en erwten in de stad In onverkoopbaren toestand aankomen. Aardbeien ziin in het midden van het sei zoen te Moskou niet ve’-krygbaar, tenzij bij den Namens de militaire politie te Willem stad werd Maandag 18 Juni een krans neer gelegd op het graf van de drie dapperen, ma joor Vaas, brigadier Van Zuilen en sergeant Marcvsse verleden jaar 8 Juni gevallen op het veld van eer in dienst van het vaderland. Dnitsche Rijksdag. Artikel 2 der dekkings- voors tellen verworpen. Brüning verklaart geen prijs te stellen op verdere behandeling. Noodverordening afgekondigd. De Amnestie wet verworpen. het feit, toestand Mokert en moeten wij naar het verweer-wapen grijpen? Tegelijkertijd heeft het ministerie aan de autoriteiten In de betreffende provin cies medegedeeld, dat er tegen eventueele nieuwe organisatie van den Stahlhelm geen bezwaren bestaan. Het bestuur van het R. K. Werkliedenver bond heeft besloten door middel van zyn Centrale Reiskas in het komende Jaar een reis naar Rome te organiseeren ter gelegen heid van den veertigsten gedenkdag der uit vaardiging van de encycliek ..Rerum Nova- rum" door Z. H. Paus Leo XIII z.g. De ..Graf Zeppelin" is om twee uur gister middag In snelle vaart Hamburg gepasseerd. Het luchtschip vloog te 19.45 uur over Stavanger. De Duitsche consul-generaal F. von Kessler heeft ter gelegenheid van de opne ming van den landvoogd in het Militair Hos pitaal te Weltevreden, als doyen van het consulaire corps namens dat corps zyn deel neming betuigd met de ongesteldheid van den landvoogd. De gouvemeur-generaal hiervoor zijn erkentelijkheid betuigd. De landvoogd heeft hedenochtend het hos pitaal kunnen verlaten Dezer dagen te in het Koninklijk Instituut van Ingenieurs te 's Oravenhage de derde vergadering van bovengenoemd comité ge houden. Ook van bultenlandsche zijde bestaat groote belangstelling voor deze wegen, uitsluitend voor autoverkeer, welke in dichtbevolkte cen tra, waar groot-industrleën vlugge transpor ten elschen. en voor het doorgaand interna tionaal verkeer beslist noodzakeiyk worden geacht. Het algemeen oordeel der vergadering was. dat de aanleg van deze moderne verkeers aders, zonder kruisingen en zonder neven- banen voor gewoon verkeer, met hun rijvlak van ongeveer 20 meter breedte, dat door koordbanen ook de autotractie der overbe laste gewone wegen opneemt, zal blijken te zijn de eenlg goede oplossing van de steeds stijgende verkeersmoeilijkheden. Immers wordt absolute veillgbeid op de baan verkre gen en oponthoud voorkomen eh worden dergelijke banen goedkooper dan de gemeng de wegen, welke laatste slechts een smal rijvlak voor autotractie bieden met aanslui tende nevenbanen voor kar en paard, daar door gevaarlijk zijn en door de vele kruisin gen het autoverkeer belemmeren. Op de aangenaamste wflre werden de tech nische en flnancleele onderwerpen tusschen de afgevaardigden der verschillende landen behandeld en er werden eenstemmig zake lijke besluiten besluiten genomen, wier uit voering de saamhoortgheld der volkeren on getwijfeld zal bevorderen. De volgende vergadering zal texelfder plaatse op Donderdag 4 September worden gehouden. Verleden laar waren aan dit euvel een zestal minder en meer ernstige auto-onge- vallen te wijten. Het 8-jarig zoontje van den heer v. d. V. te Noord-Scharwoude geraakte Dinsdag middag in een onbewaakt oogenbllk te water. Hoewel men byna een uur getracht heeft, de levensgeesten weer op te wekken door kunst matige ademhaling, gelukte dit helaas niet. De Rijksmiddelen brachten In Juni 59000 minder op dan in dezelfde maand van 1929. Over het eerste halfjaar was de opbrengst 9.966.784 meer dan in hetzelfde tijdvak van het vorige jaar. Ongeveer vyf uur gistermiddag kwamen de belde predikanten. Ds. Jongebreur en Ds. Snoek, beiden uit Veenendaal. terug van het Zendlnesfeest te Rijsenburg. Tusschen Doorn en Driebergen op den Ryksstraatweg. nabij de garage De Bruin, moest de chauffeur ult- wyken voor een groeten tourwagen. De wagen, een splkspilnter nieuwe Cadillac, slipte In de tramrails, daar de weg ter plaatse niet bestraat is. De auto werd eerst tegen een boom aan de eene zijde van den weg geslingerd, en daarna aan de overztlde van den weg. De chauffeur, zekere O. Beukhos uit Veenendaal, werd half utt den waven geslingerd, doch wist het stuur nog vast te houden. Daar het chassis weinig beschadigd werd kon de auto nog verder rijden en na een vijftigtal meters werd de wagen tot stil stand gebracht. Een vierde inzittende, zekere J H. Jansen, eveneens uit Veenendaal. werd uit den auto geslingerd, doch bekwam wonder boven wonder geen letsel. Het achterste gedeelte van de Cadillac werd echter fnteal vernield. De beide predikanten, die achterin zaten, wertf’n vreeseiyk ver wond. Dr. van der Wey van het nabtleelegen sanatorium Dennenoord" verleende de eerste huln. terwMl snoed'"’ na het ongeval Dr. Le Heux, Dr. Bnrkev Wolf beMen uit Doorn en Dr. Bee’aerts van Rlok’and uit Driebergen aanwezig waren. Ds. Snoek h'eek ernsttee vleeschwonden en eentve gebroken ribben te hebben. Per ziekenauto kon hit naar Veenen daal overgebracht worden. Ds. Jongebreué werd met zware hoofdwonden en andere ver wondingen opwenrenen en naar n»t W’tkhuis te Doorn vervoerd. Zyn toestand is hoogst zorgwekkend. Toen net tragisch ongeval te Veenendaal in den loon van den avond bekend werd verzame’de de bevol'sipe zich op h“t Markt plein. De verslagenheid over d’t ongeluk den belden Ned. Hervormd Predikanten over komen, is zeer groot. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—9 regels L25: elke regel meer f 9-3S- RECLAME per regel <75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's f 0 50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer 0.12 Het Stahlhe lm verbod opgeheven. Het bezoek van Hindenburg aan het Rijnland gaat in den oorspronkeljjlcen vorm door. Hierbij werd door den Pruisischen mi nister van Btnnenlandscbe Zaken opnieuw uiteengezet, dat de gewenschte wedertoe- latlng van den Stahlhelm in de provin cies Rijnland en Westfalen van een on dubbelzinnige verklaring van de zijde van de leiding van den Bond afhankelijk was gemaakt ,dle een bepaalde belofte inhoudt, dat in de toekomst vergrijpen tegen de be staande wetten niet meer zullen voorko men. In de avonduren werd bij het Ministerie van Binnenland-sche Zaken van Pruisen een verklaring ontvangen, onderteekend door de beide Stahlhelmleiders Seldte en Duester- berg, waarin o.m. staat: dat zij verklaren, dat in de toekomst geen handelingen zullen worden gepleegd, welke aanleiding hebben gegeven tot de ontbin ding in October 1929, terwijl ook de wa penhandel en het gebruik van oorlogswape nen door den Stahlhelm niet geduld zal worden. Hierop antwoordde de minister van Bln- nenlandsche Zaken van Prutsen, dat er. ln- dlen de Stahlhelm zich verplicht de elschen te vervullen, geen bezwaar bestaat tegen de nieuwe organisatie van den Stahlhelm in de Rynprovlncles en in de provincie Westfalen. De Pruisische regeerlng ver trouwt daarbij, dat de nieuw te organi seeren Stahlhelm In de beide provincies in wezen een ander karakter zal hebben dan de eertijds ontbondene. De Pruisische re geerlng acht het vanzelf-">rekend, dat ove rigens de wedertoelating den Bond geen aanleiding zal zyn tot nieuwe aanvallen tegen de regeerlng. Tegelijkertijd heeft De gouverneur-generaal heeft het hospi taal kunnen verlaten. By een auto-ongeval bij Doorn werden twee predikanten ernstig gewond. Het Belgische dorpje Steenockerreel krijgt langzamerhand een wereldnaam in verband met het verblijf op een daar gelegen kasteel door ex-konlngln Zlta. haar zoon Otto en haar andere kinderen. Zooals men weet, bezoekt de aartshertog Otto de colleges te Leuven. lederen mor gen. zoo lezen wy in een Bnisselsche cor respondentie in een Duitsch blad, verlaat hij bet kasteel om naar Leuven te gaan, van waar hij om drie uur terugkeert. De Hon gaarsche troonpretendent moet onder de studenten vele vrienden hebben. De correspondent maakt verder melding van allerlei geruchten over geheimzinnige be zoeken op het slot van personen uit Hon- garye. Ex-konlngln Zlta heeft plan voor de va- cantle met haar kinderen naar Spanje te gaan en natuurlijk mompelen velen, dat zjj wel niet meer terug zal keeren. Anderen weten heel zeker te vertellen, dat de gas ten op het kasteel overtuigd zyn binnen het jaar weer in Hongarije te zitten. Voorloopig heeft de ex-konlngln, althans volgens den Weenschen correspondent van het Boedapester blad ,.A Reggel”. alle mon dige leden van het huis Habsburg geschre ven met dringend verzoek de vroeger afge legde belofte van trouw aan Otto te her nieuwen. In den brief wordt er aan herinnerd, dat ,.de keizer en konlng" Otto op 20 Nov. 18 jaar wordt en de leiding van zijn Huis aan vaardt. Aangezien niet alle mondige leden waar- schynlijk dien dag aanwezig zullen kunnen zijn, schijnt het gewenscht. zoo heet bet in dit schrijven, dat schrlfteiyk de belofte van trouw wordt hernieuwd en bekrachtigd en daarmede de verplichting wordt aanvaard naar vermogen mee te werken tót het her stel van het Hul» Habeburg. Gistermiddag is In de Statenzaal van het Departement van Waterstaat de Radio- Omroep-Contróle-Commls te officieel door minister Reijmer geln talleeïd. met een rede, waarin hy den leden namens de Re geerlng dank zegde voor hun bereidwillig heid om in deze commissie zitting te ne men. in het by zonder *an den voorzitter, die thans voorzitter is van drie Commissies in verband met den Radlo-omroep. Ik zal, zoo vervolgde de minister dan. thans niet in den breede uitweiden over de beteekenis en den omvang van de werkzaamheden, die uwe commis le op zich gaat nemen. Varf'dle beteekenis zijn wy allen doordrongen. Of de omvang uwer werkzaamheden groat zal zijn, daarover laat zich thans moeilijk een oor deel vormen, al geloof ik, dat vooral in den eersten tyd veel van u zal worden gevergd. Ik wil alleen een enkel woord zeggen over den geest, die het geheele contrölereglement. den grondslag uwer aanstaande werkzaam heden. kWimerkt. Er is by de opstelling daarvan gestreefd naar eerbiediging, voor zover maar mogelijk, van het vrije woord, een voorrecht dat onzen landgenooten ten zeerste aan het hart ligt. Erkenning voor de vryheid van meenlngsuitlng is evenwel lechts mogelijk, indien bij die uiting tevens anderer meening wordt geëerbiedigd en alge- ir.eene rechtsgoederen niet worden geschaad. Daarom houdt het contröle-reglement tevens waarborgen In ter bescherming van deze beide laatste. Ik ben overtuigd, dat uwe werk zaamheden ertoe zullen bijdragen het besef In ons wel levendig te houden, dat ware vrijheid niet bestaanbaar is. zonder erkenning van de rechten van anderen en van de ge en wijs beleid Moge daarbij samenwerking met de omroep- vereeniglngen uwen arbeid verlichten. Met het uit preken van den wensch, dat onder Gods zegen uwe arbeid goede vrucht moge dragen, verk’aar ik uwe commissie ge ïnstalleerd en leg Ik met vertrouwen de lei ding van hare werkzaamheden in de be- ALKMAAR Telefoon: Administratie No, 433 Redactie No. 633 program dier katholieke organisatie staat, te berei ken? Het zou toch weHleel jammer zijn, als wij het aan ons zelf nog moes ten wijten, dat met onze belangen niet voldoende rekening wordt gehouden. J. GROEN Az. In Camberwell liggen bezittingen, de zg- Stockwell-Angell estates, ter grootte van verscheidene vierkante mill die hebben toe behoord aan een zekeren John Stockwell, die in 1730 overleed zonder bestemming aan zijn eigendom te geven. De bezittingen wor den sedert beheerd door trustees en geschat op een waarde ten bedrage van zestig mll- lioen pond sterling ot 720 rnUUoen gulden met een bedrag aan jaarlijksche rente van 250.000 of drie millloen gulden. Al sedert meer dan eens zijn vermeende nakomelingen van John kómen opdagen om hun erfrecht te vindiceeren, doch tot nog toe zonder suc ces. Dezer dagen heeft de eigenaar van een kleermakerswlnkel te Bristol, een zekere George Edward Bloodworth, In de kranten een advertentie geplaatst, waarin hij allen die meenden rechten te kunnen doen gelden zich tot hem te wenden. Het resultaat was, dat hy meer dan zestig brieven uit alle dee- .en van Engeland, doch ook uit Zuid-Afrlka en de VereenIgde Staten ontving, en dat Maandag in den kleermakerswlnkel ongeveer dertig personon te romen kwamen om te overleggen, wat zy zouden doen om him rechten te bewijzen. John Stockwell was voordat hij zich In Camberwell vestigde een zeeschuimer. Ge zegd wordt volgens het Hbld. dat daarom een vloek op het bezit rust, te meer daar hij met een non In het huwelijk trad, die daardoor haar gelofte brak. Het bezoek van den president gaat door De officieele Pruisische Persdienst deelt mede: In den loop van den 16en Juli heeft in het Pruisische ministerie een langdu rige bespreking plaatsgehad met ge vol- machtigste vertegenwoordigers van Bondslelders van den Stahlhelm en Frontsoldaten. werd Alle «bonne’» op dit hlnd xiin Ineevolw de veriekcrinB«vrw,rw-»-H„» tegen ongevallen verzekerd voor een der vnlaende uit3000 - Lev*nj',Mn«r «eheelt ontfem hiktheid tot werken door f 7^0 biieenonaevalmet f OKf) t>ii verliw vun een hand f 195 - bil verlie« van een f CQ bi»een breuk van inizen. verlies van beide armen, beide beenen ot beide noger wU» doodetiiken afloop een voet of een ooa I fcv. duim ot wiwvinge' been of arm De Rijksmiddelen hebben over de maand Juni 1930 in totaal opgebracht f 39.728.105. tegen over dezelfde maand van het vorig jaar f 39.787 183. De opbrengst over het eerste half jaar 1930 was geraamd op t 10.692 489. doch te geworden f 14 386 375 Het eerste half jaar 1929 brachten de middelen f 12.912.614 op. Toen gisteravond te Noordwijk een paar oude menschen, W. de Haas en P. Zonne veld, te 7 uur van het veld huiswaarts keer den. werden zij ter hoogte van het R K. Sportpark te Noordwijk door een auto aan gereden, waardoor Zonneveld een schedel breuk bekwam en naar het accademisch zie kenhuis te Lelden moest worden vervoerd. zyn toestand Is zorgwekkend. Ook de heer De Haas kreeg vonden en kneuzingen. Dr. Niekerk uit Noordwijk verleende eerste hulp. Naar wy vernamen. Hepen beide mannen zoo ver mogely’-c rechts van den weg. ter wijl er geen verkeer op den weg was.' De chauffeur schijnt niet te hebben opge let en was In gesprek met zijn metgezel, wat bovengenoemd ongeluk ten gevolge had. De politie van Noordwijk stelt een streng onderzoek in. heeft, dan nog heeft men te bedenken, of het niet beter is Iets op zijn stand te bezuinigen, dan dat de algemeene welvaart, waarvan het ten slotte moet komen, dermate inzinkt, dat die goede salarissen en loonen ónmogelijk kunnen behouden blijven. In een emstlgen tijd als deze is het hoogst misleidend en onverantwoorde lijk, dat velen, die zich de leiders des volks achten, bij dit argelooze volk, dat zich niet verdiept In het vraagstuk zelf, de meenlng trachten Ingang te doen vinden, dat verweermaatregelen op ekonomisch gebied voor hen de lasten des levens zullen vergrooten. Wij voor ons meenen het afwezigblijven van elke daad om onze weerloosheid op te heffen, niet te irfoeten toeschrijven aan dat men den ernst van den niet inziet, maar aan gebrek aan moed om door een positieve daad dat volk tegen zich zelf te beschermen. De algemeene welvaart In ons land is nog zoo slecht niet en men poogt dit aan te toonen door o.a. te verwijzen naar het nog steeds goed verloop van de Rijksmiddelen. Maar men beseft hierbij blijkbaar niet, dat speciaal d° land- en tuinbouw In ons land de groote levensbronnen zijn en die bron nen onder deze omstandigheden spoe dig opgedroogd zullen zijn. Wat speciaal de tuinders betreft, parasiteert men nog steeds op een groote groep kleine eigen werkers, die aanstonds, aan hun lot overgelaten, het leger van werkloozen sterk zu’len ver grooten. Te laat zal men beseffen, dat men op den Julsten tijd het geëigend? middel voor een betere welvaart, die In het algemeen belang zou zijn, onge bruikt heeft gelaten. Het is daarom, dat wij het hoogst noodig achten, niet in de vakpers voor eigen genooten, maar Voor het volle publiek, op den ernst van den toestand te wijzen. Wij zouden zoo gaarne zien, dat ons volk in zijn geheel begreep, dat het steeds meer opdrogen van de bron nen van welvaart, In het onderhavige geval de druk, dien de land- maar ook de tuinbouw niet zich op henzelf zal gaan wreken. Dat dit des te eerder naarmate langer het afwerpen van den strop om onzen hals, dien het buitenland steeds vaster toehaalt. Het gaat hier niet alleen om het belang van boeren en tuinders, maar om aller belang. Wanneer men hiervan algemeen overtuigd was en het gevaar begreep, zou het niet moeilijk meer zijn de Regeerlng tot daden te brengen, daden, die, daaraan twijfelen wij niet, verademing zouden brengen en herstel van onze zoo geschokte posi tie. Ten slotte nog een kort woord tot de tuinders, die er in het gebied, waar dit blad verschijnt, zooveel honderden, ja duizenden zijn, zelf. Daden wij zelf wel al het noodlge, om de Regeerlng en overigens onze mede burgers te overtuigen van den emstlgen toestand en het dreigende débAcle? Wij weten wel, 1 moest niet zoo zijn, maar het is zoo in onzen tijd: als men zich zelf niet Is, dan loopt men over u heen. Gij hebt toch allang gezien wat mach tig georganiseerden In onze Maatschap pij vermogen. Zeker, de organisaties van land- en tuinbouw deden op het hier genoemde terrein reeds lang al het mogelijke, althans de Katholieke orga nisaties. Maar vindt u niet, dat het nu toch tijd wordt, dat alle Roomsche tuinders zich eens katholiek organisee ren? Zou er dan niet wat meer kans zijn, om datgene, wat in dezen In uw aller belang op Woensdagmiddag werd de gemeente Kat- wyk aan Zee eenlge minuten door een windhoos getroffen. Een groote consumptietent, staande op t erf van den heer A. P. »an de Zuldstraat, werd opg ■‘.nomen en een eind verder neerge worpen. Vele pannen werden van de daken geslagen, vooral in de Baljuwstraat. Het gootwater werd opgeituwd om dan plotse ling in groote massa’s te worden neerge smeten. Hooischelven warden in de lucht verspreid. Nt eentre minuten wérd alles weer stil en verdween de bui in Noord-Oostelijke richting. Ds. Jongrbrear overleden. Ds. Jonoebrenr die gisteravond na het auto-ongeluk. dat hl) had in Jiet wijkhuis Doorn in zeer zorgwekkenden toestand opgenomen, is hedennacht te 1 uur Niet zoodra maar eenlgszins een zweem van koersverandering aanwezig is, komt de doctrinaire kapitalist-vrit- handelaar tegelijk met hem, die zich een strijder voor het proletariaat noemt (welk een merkwaardig samengaan) om een hoekje kijken en régent het bezwaren, waarvan wij er drie noemen: Vrees voor repressallle, dure levensbe hoeften en verder de bewering, dat wij te klein zijn om yerweermaatregelen nemen. Sommigen koppelen tevens het verweer op ekonomisch gebied het gevaar voor den vrede vast. Uiteraard kunnen wij hierop niet diep ingaan en wij willen graag beamen, dat het beter zou zijn als geen verweer maatregelen zouden behoeven te wor den toegepast en dat de ekonomlsche strijd in onzen tijd op zich een gevaar inhoudt voor een duurzamer! vrede Ook zijn wij het eens met hen. die het wapen van het verweer op de meest voorzichtige manier zouden willen han- teeren. Maar dit Is toch heel iets anders dan, zonder een enkel middel van ver weer in de hand, maar kalm ons de levenssappen te laten afpersen en het daarom vriendelijke buitenland nog bovendien de gelegenheid te geven, dit proces te verhaasten door een vrijen Invoer in ons land. Want deze is. gezien de bultenlandsche tarieven, p: '.ktisch vrij. Van het hanteeren van het verweer- wapen hangt het hooidzakelijk af, of er kans van repressallle is. Zooals de toestand echter nu Is, kunnen we zeg gen, dat het buitenland de repressallle al toepast, zonder difT wij zelf nog iets doen. Neem Amerika: dit land neemt ten opzichte van meerdere Hollandsche producten wel zulke maatregelen, dat —ér geen repressallle' meer te duchten is; van deze Artikelen toch te al geen in voer meer mögelljk, en zoo staat het met meerdere producten ook In andere landen. Maar nog eens, wij ontkennen de groote bezwaren niet van het radicale middel, dat alleen rttaar in staat is of schijnt een zekere welvaart voor ons land te verzekeren, maar achten het, gegeven de omstandigheden, een gebiedenden elsch. Het wordt toch te dwaas, dat wij de bescherming van onzen land- en tuin bouw zóó opvatten, dat wij den invoer van granen uit Amerika zonder eenlge belemmering toelaten. Deze Invoer hier bedraagt een gelijk bedrag als Neder land zelf in 1929 In totaal aan tuin bouwproducten heeft uitgevoerd. En dit geschiedt op een moment, dat onze akkerbouw op sterven ligt en nog een laatste behoud zoekt in de teelt van grove tuinbouwartikelen, terwijl tegelijk Amerika voor die producten zijn gren zen praktisch sluit. Zeker, wij zijn klein, maar zouden wij bijv, tegenóver Dultschland te klein zijn, dat In Nederland, in geld uitge drukt, jaarlijks meer invoert (belangrijk meer) dan wij In Dultschland? Tegen over de meeste staten staat onze han- delsbalans trouwens In het debet en zou er dan met dat buitenland niet te praten zijn? Nu praat men niet met ons, omdat men weet, dat contra- praestatle van onze zijde niet plaats ■heeft, omdat het niet kan ben. Blijft nog over het argument van duurdere levensbehoeften. Ja, dit gevaar, lijktook ons mogelljk, maar men vergeet te zeer, dat de ver fijnde luxe van een groot deel van ons volk om zich alles wat Gods aard bodem aan geneugten opbrengt tegen matige tot lage prijzen aan te kunnen schaffen Is gebaseerd op den Inveer van het veelal veel goedkooper produ- ceerende buitenland, dat tegelijk die producten hier onbelast op de markt kan brengen. Terwijl wij zelf daardoor gedeeltelijk zijn aangewezen op het deel der consumenten In het buiten land, dat zich de weelde van het daar zeer dure Hollandsche product nog kan veroorloven. Een matig compen serend tarief op de op onze eigen qiarkten» concurreerende buitenlandscne producten zou ongetwijfeld eenlge ex pansie brengen en toch het eigen pro duct niet Veel of in het geheel niet duurder maken. Trouwens, welk een kabaal is Inder tijd niet gemaakt om het schoenen- wetje. En toch heeft dit wetje de schoe nen niet duurder gemaakt, maar wel de eigen schoenenindustrie behouden. Doch zelfs al zouden in ons land, waar In het algemeen de loonen en salarissen toch veel beter zijn dan ‘n andere landen, de prijzen van enkele levensmiddelen Iets verhoogd worden en vooral van die artikelen, die men niet strikt als levensbehoeften noodig BUREAU: HOF 6.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1