-- ONS BLAD i PROTECTIE N^ODZAKELIJK Niet afdoende en... gevaarlijk 1 J i aangifte moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ongeval dit nummer bestaat uit drie bladen VRIJDAG 18 JULI 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 167 VIER f 40 De Rotary-beweging Voornaamste cWieuws Missie-nieuws maar Het buitenlandsch vieescli V Feestelijke tocht langs den Rijn W. Fransen Jzn. t op het Noordzeekanaal Aanvaring A’ Verduistering van I 14.000. Duitschlands invoerrecht op boter Voor driehonderd gulden opgelicht Door een auto aangereden Heiligdomsvaart te Maastricht Schandelijk voorgaan! De wedstrijden te Sandhamn De Duitsche dekkings- voorstellen Hulsprelaat van Z. H. den Paus, Asslstent-fiisschop bij den Pauselijken Troon Verklaring van het Doorluchtige Episcopaat Een vliegtocht van Harbour Grace naar Amsterdam? De noodverordening heden in den Rijksdag JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGI OP 3 ALKMAAR De bemanning van de „Southern Cross” De noodverordening in Duitschland De reis van den Rijkspresident naar het Rijnland Z.D.H. Mgr. P. Hopmans I I volgt dus. dat deze gemiddelden 1 vrij betrouwbaar zijn. Zou men to. X e Het doorluchtig episcopaat heeft ten aan gegaan is op den weg De den Midden- Rijnland; de Ml San-Franciaco den vragen t Christen t protectie is eigenlijk uit t t t Utrecht, den 12en Juli 1980. M Barometerstand 9 uur v.m.750. Stilstand, 9 ij t vrijhandelsverkeer Stoomschip tegen een sleep zandbakken JAAP SNOR PREET, ren de toekomstige sldent Oin hun zoon uit de gevangenis te helpen Het slachtoffer overleden als i ons er niet voor, met op in in het gedeelte tot 'n der z.g. af- Hoe dikwijls communiceert China? de protectie niet alleen niet maar bovendiengevaar- De toetreding voor den katholiek niet geoorloofd Pontificale II. Mis door Mgr. Aengenent m- ge- morgen brengen. dnikkelijk tot oorloofd is. Te Batavia is op last van den rechter-com- missaris in preventieve hechtenis gesteld, mej. H. S. St., oud 34 jaar, die is aangebracht uit Cheribon, onder verdenking van verduistering van een bedrag van 14 000 gulden ten nadeele van de drukkerij de Boer. Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 9.39 uur. Overleden wethouder Eerste Kamer. besloten met de der noodverorde- uar ten ele ïe- us- rar bt le en ns M. n. dl BUREAU: Telefoon: ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar 2.-— Voor buiten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger een in Welke op deze tja. ide eer re- van tijd, verder ihn m- in- >en te y>- me en d- »- *n -m, aer NOORD-HDLLANDSCH DAGBLAD irde, dat hij in staat was tegen Ufhr In hét Economisch Instituut stand. De Alg. Ned. Zuivelbond noodigt zijn leden uit, niet meer in Duitschland te koopen Gisteren is te Leeuwarden overleden de heer W. Fransen Jzn., vroeger aannemer Aldaar, thans wethouder der gemeente. overledene was van 19221929 lid der Kamer; voorts is h(j lid der Prov. leven is geroepen de stichting: voor Briand. Antwoord Noorwegen en J. H. G. JANSEN. Aartsbisschop van Utrecht L. J. A H. SCHRIJNEN. Bisschep van Roermond P. A. W. HOPMANS, Bisschop van Breda A. F. DIEPEN. Bisschop van 's-Boech. J. D. J. AENGENENT. Bisschop van Haarlem. De Eerste Staten van Friesland geweest. Wyke Fransen Jzn. werd te Leeuwarden geboren op 8 Aug. 1865. Hij volgde er het ge woon lager onderwas en gedurende eenlge winters nog dat aan de Burgeravondschool. Sedert 1909 Is hij lid van den gemeenteraad van Leeuwarden en werd in 1910 gekozen tot lid der Staten van Friesland, d.ie hU in 1923 na zijn verkiezing tot lid der Eerste Kamer verliet. De heer Fransen was voorzitter van den Frleschen Bouwkrlng en van de woningstich ting .Kt. Joseph"; ook was hij voorzitter van den Ned. R. K. Bond van Bouwpatroons en lid van den Raad van Beroep voor de Onge vallenwet. den duur uitblijven. Zoo is afdoende, lijk. En i belang, ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1.25: elke regel meer f 0.25. RECLAME per regel 8.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's 8.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van S regels: Iedere regel meer 8.12 De Statuten Unlversiteit van Ceylon. Dezer dagen vervoegde zich te Noord een persoon by den landbouwer D. wiens zoon sedert eenlgen tijd in de gevangenis zit. Deze persoon beweei betaling van vijfhonderd gulden den zoon een strafkwljtscheldlng te bezorgen van een half jaar. Hij toonde daarbij briefjes,welke ge schreven zouden zijn door den zoon, zoodat de ouders inderdaad geloof hechtten aan de verhalen van dien man. Door zijn gladde tong en beslist optreden wist hj) de ouders zoo ver te krijgen, dat zjj begonnen met drle-honderd- gulden te betalen. De man ontving dit in dank en was zoo welwillend een ongezegelde kwitantie af te ge ven ten bljjke van onvsngst, waarna hij ver dween. Bet echtpaar, dat argwaan kreeg, besloot zjjn advocaat met het geval in kennis te bren gen. Deze adviseerde, de zaak in handen van, de Justitie te stellen, hetgeen thans is gebeurd. De politie zoeKi au uaar den oplichter, oil verl’ie* van anderen vinger I ca I Nabij de Reineveldbrug te Delft is gister morgen vroeg de 48-jarige kapper J. L. van Wingerden uit Delft, aangereden door een personenauto, bestuurd door een Inwoner van Slikkerveer. Van Wingerden bekwam i schedelfractuur en is kort na aankomst het St. Hypolitusgestlcht overleden. tr en a 3 ftLw Een eigenaardige losprijs. Shanghai (ChinaAgentia Fides. Volgens ontvangen berichten worden de twee Spaan- sche Jezuïeten uit het Vicariaat Wuhu (Ngankoei), nl. Pater Avito en Hidalgo Za carias. die door de communistische bandieten werden gevangen genomen goed door hen behandeld. Doch, Inplaats van voor hun In- vrijheidsstelltng een som gelds te vragen, eischen de communisten die hen houden, van des Chineesche regeering wa pens en munitie. Men weet nn? niet wat die regeering op eens dcrgelijken eisch zal ant woorden Reuter neint d.d. 17 Juli uit Santa Maria (Cal.): Cpt. Saul, die K ngsford Smith op zlln Oceaanvlucht vergezelde bevestigt, dat dezelfde Southern Cross-bemannlng binnen twee maanden een vlucht zal maken van Harbour Grace naar Amsterdam. Nader seint Reuter: Saul heeft nog me degedeeld. dat een viermotorige Fokker thans in aanbouw is en binnen zes weken zal worden afgeleverd. bii een breuk van been of arm Rijkspresident von Hindenburg zal zich, op ztoi tocht door het Rijnland, op 22 Juli met het stoomschip ..Mainz” van Eltville naar Coblenz begeven. Een aantal schepen van de „Köln-Düsseldorfer Rhelndampfsschiffahrt" zullen den Rijkspresident op dezen tocht ver gezellen. ZU vertrekken om 7.20 uur uit Mainz. om 7.40 uit Wiesbaden—Biebrich. om 7.55 uit Eltville. om 8.15 uit Koblenz, om 8 45 uit Nie- derlahnstein. De schepen varen de ..Malnz” tegemoet tot Boppard om het vaartuig vervolgens tot Ko blenz te begeleiden. Voor deze tochten worden bijzondere kaarten verkocht, die in de reis bureaus verkrijgbaar zjjn. De tocht zal zeer aantrekkelijk zijn, daar alle schepen op den Rijn feestelijk zullen zijn bevlagd. 80 pCt. van onze exportboter in Duitschland afzet? In dit verband is het van groot belang te vernemen wat de secretaris van den Alg. Ned. Zuivelbond, de heer J. Geluk, er van zegt. De heer Geluk vertelde, dat reeds een cir culaire ter perse is, die dezer dagen aan alle 433 aangesloten fabrieksbesturen zal worden toegezonden en waarin dezep worden ultge- noodigd, hun machinerieën en andere benoo- dlgdheden op andere markten dan de Duit sche te koopen en hiervan mededeeiing te WIJ BREIEN en REPAREEREN alle soorten wollen Heeding, kousen en sokken; ook de allerfijnste Zuidstraat 15 - Den Helder. Let op den gelen winkel. Alkmaar en omgeving: Voor Paa rdenmaf kt. Voor Schagen en omgeving: Mej C. DE MOEL. Noord. Overige plaatsen met den vrachtrijder. In een gemeente, gelegei /an Nederland behoorende gesloten kringen, dus In een der gedeelten, waar het mond- en klauwzeer nog slechts sporadisch voorkomt, moest proces-verbaal worden opgemaakt tegen den voorzitter van Jen provincialen Bond van Veehandelaren wegens het niet aangeven van het uitbre ken van bedoelde ziekte onder diens vee. Tegen den wethouder van dezelfde gemeen te moest eveneens proces-verbaal worden op gemaakt wegens te late aangifte tz> “““ns frauduleus vrvoer van stek vee. De ontruimingsfeesten in soc.-dem. nemen niet deeL Bij een gasontploffing te worden 12 arbeiders gedood. van St. regeering tijd geleden hem de Roode Kruis- steeds korten alweer van protectie, zjjn kracht verloren heeft. De internationale, ekonomische bewa pening, hoezeer ook te verklaren en te verontschuldigen, moet op oorlog ult- loopen. Waar De Rijksdag besloot gisteravond de stem ming over de Soclaal-democratische motie van wantrouwen en het voorstel tot ophef fing der Noodverordening als eerste punt op de agenda van Vrijdag te plaatsen. Allereerst zal over de motie van wantrou wen tegen de regeering, als voorstel van wijder strekking worden gestemd en daarna eventueel over het ontbindingsvoorstel. De Rijksdag zal reeds om 10 uur bijeenkomen. Naar in regeeringskrlngen verluidt, is het onderhoud tusschen den rijkskanselier Dr. Bruning en de leiders der Duitsch Nationa- len zonder resultaat verloopen. Daarom acht men de ontbinding van den Rijksdag direct na de stemming over de mo tie van wantrouwen voor zeer waarschijn lijk. Mocht de regeering niettemin door voor-stemmen van de zijde der Dultsch-Na- tionalen of door stemmenonthouding van een aantal Sociaaldemocraten een afwijzing van de motie van wantrouwen bereiken, dan zal direct worden overgegaan tot de stem ming omtrent de ontbinding van den Rijks dag. Alle ■bonne’s op dit blad rijn Inaevolae de verzekeriniuvoorwasrden nnnn ongevallen vereerd voor een der TOl8ende uitkeer^ f 3000.- ^rm^^’^n^’otT.'T X f 750.- f 250.- “eeV^ f 125.- f50 Ter hoogte van Velsen ontstond gisteren avond een aanvaring tusschen het uit gaande stoomschip „Groenlo" en een mee liggende sleep zandbakken. De „Grcenlo" bekwam schade aan bakboordzijde boven de waterlijn en maakte te IJmutdcn vast om de schade daar voorloopig te herstellen. No. 10 18 Juli De Alg. Ned. Zuivelbond heeft uit Duitschland vernomen, dat te Berlijn is op gericht eer. invoerburr n u voor Fiusche zuivel producten. de ..gutter- und Küse Einfuhrge- sellschaft m.b.H onder leiding van Rltter- gutsbesitzer Vollrath von Amim, die ook de onderhandelingen over het Duitsch-Flnsche handelsverdrag heeft gevoerd. Deze instel ling zou een stamkapitaal hebben van 50.000 mark, waarvan de bank (waarschijnlijk de Deutsche Reichsbanki als vertegenwoordiger van de regeering meer dan de helft der aan- deelen bezit. Van belang voor ons land Is dat Finland er door deze overeenkomst geen belang meer bij heeft, op te komen tegen verlenging of verdere verhooglng van het invoerrecht op boter, omdat immers de zuiveluitvoer van dat land nu bij „contract" zal geschieden, waarop echter onze clausule van meestbegun- stiging geen vat heeft. Hoe nu staat de Nederlandsche zuivel industrie tegenover den gang van zaken, die doen aan de vertegenwoordigers der Duitschn I industrie onder uiteenzetting der redenen, i die hen daartoe gebracht hebben. Het memorandum van van Engeland, B:lgië, Portugal. Onder regenbuien werd eergisteren Z.D.H. Mgr. J. D. J. Aengenent. bisschop van Haarlem te Maastricht door den Hoogeerw. teer Deken Wouters, mr Paulussen en leden van het hoofdcomité onder geleide van de eerewacht te paard van het station gehaald. In de overvolle gt. Servaaskerk droeg de bisschop gistermorgen de pontificale H. Mis op, geassisteerd door de Zeereerw. heeren Pastoor Bollen, ad cappam. rector Godet SJ. en rector Busscher als troondlakens, de weleerw. heeren Wlddershoven en Linssen, respectievelijk als diaken en sub-diaken, den Wleerw. heer Goessens ad mytram en den Weleerw, heer Grubben, ad baculum. Tegen den voorzitter van een der prov. bonden van veehandelaren en tegen een w thoudee is proces-verbaal opgemaakt we gens overtreding der mond- en klauwzeer- voorschriften. overgaan, dan niet de illusie maar een klein deel van de ekonom!- sche krlsls op te lossen. Integendeel: eigenlijk verergeren wij d',v 'oor nr«? doze krlsls. Pro:.ec„ie toch is absoluut geen mid del om in'emationale ekonomische kri- slssen op te lossen; men komt hierin van kwaad tot erger; de eene afgrond E*at den anderen te hulp roepen; het Nut een overbluffingsaysteem, dat Met dat alles Is er voor ons land niet aan te ontkomen, protectionistische maatregelen te nemen: zij worden ons door het buitenland opgedrongen; wij mogen en wij kunnen in het Europee- ache concern niet langer weerloos blij ven. Maar als wij, in navolging van het buitenland, tot protectle-maatregelen moeten en mogen wij hebben, daardoor ook Vragen van het Kamerlid Weitkamp Het Tweede Kamerlid, de heer Weltka np, heeft den mink ter van Binnenlandsche Zaken en Landbouw de volgende gesteld Is het den minister bekend, dat geregeld groote partij -n Deensch vleesch in Neder land worden Ingevoerd, welk vleesch hier te lande als inlandsch wordt verkocht? £oc ja. Is dan de minister bereid om te gejarten, d„t door verkoopers van boven bedoeld vleesch duidelijk worde anngejeven d de koopers hier ir^ buitenlandsch pro duct te doen hebben? Het katholiek Hospitaal te Tokio. Tokio (Japan). Agentia Fides: In de Ja- pansche hoofdstad komen de katholieke in stellingen sterk tot bloei. Nog onlangs had in een der mooiste wijken van Tokio de inwikttng plaats van de- Hanel dar Zusters der Eeuwigdurende Aanbidding van het H. Sacrament. En nu paa weer had de inzege ning plaats van het Katholieke Ziekenhuis. Dit liefdewerk was het. wat de katholie ken roo zeer noodlg hadden. De Amerikaan- sche Methodisten, wien het aan dollars niet ontbrak, bezaten al lanceren tijd het luxu euze hospitaal Sint Lucas. Zonder deze luxe na te streven, rullen de Franciscanessen Missionarissen van Maria, die de leiding hebben van dit ziekenhuis het ongetwijfeld binnen zeer korten tl'd dank zit haar bui tengewone naastenliefde, een reputatie van den eersten rang be-m-gen. Mzr. Cbembon MJÏp Aartsbisschop van Tokio, zeoende den eersten steen in tegen woordigheid van de missionarissen, van de elite der katholieken uit de stad, en van vele heoc-enlaatste personen waaronder men den Metre en de notabelen van die wiik op merkte. Het corps diplomatique werd ver- fc<renwoordled door de eezenten van B“’vl8 “n Tchecbo-Slowaktje. en door den milltai- attaché vaig Frankrijk. In de 6 meterklasse werd „Pohjan Taehti", Finland, eerste in den tijd van 2 uur 2 min. 49 sec. De „Braassemermeer" werd no. 17 in den tijd van 2 uur 10 minuten 48 sec. De „Lou" werd 22 in den tijd van 2 uur 12 min. 36 sec. De „Kitty” werd 29 in den tijd van 2 uur 22 mm, m sec. Mgr. P. Hopmms is benoemd tot huispreiaat van Z. II. den Paus en assistent-bissebop bij den Pauselijken troon. Colombo (Ceylon). Agentia Fides: De kwestie van de Unlversiteit staat opnieuw in het teeken der openbare belangstelling, nu de bladen de statuten bekend maken die de regeering zich voorstelt haar te geven. Uit katholiek oogpunt is de kwestie der residentie bijzonder belangwekkend. Men is n.l. van plan verblijfplaatsen te bouwen, waar de studenten volgens hun godsdien stige richting in groepen zullen worden on dergebracht. Toch mogen deze residenties niet uitsluitend confessioneel zjjn. 25 Pet. der studenten moet behooren tot een andere godsdienstige overtuiging dan die der meer derheid. Deze eigenaardige clausule gaat lijnrecht in tegen het eigenlijke doel dat men beoogde met het stichten van deze ’oogenaamd confesstoneele residenties. Zal bijvoorbeeld In een katholieke reidentle de aanwzigheld van een sterke bouddhistlsche of hindoesche of protestantsche minderheid den reqe’matleep vang van zaken van een huis, dat vóór alles katholiek moet zijn, niet belemmeren? Zal ze geen aanleiding zijn tot voortdurende moeilifkbeden tusschen stu denten en hun repetitor? ^al de Invloed zijn van den repetitor Tonge lieden die hem zijn opgedron- een en waarover hij geen enkel gezag heeft? Fn moet men zich ook niet af vragen, welke de situatie zal zlln van katholiek» longelie- den. die In een bouddhistlsche of hindou- sche of protestantsche residentie een steen des aanstoots zullen zlln? De Duitsch-natjonalen socialit ten voor opheffing nlng te stemmen. Rjjksdagontbinding zou daarvan hef. gevolg zijn. Intusschen onder handelen de Duitsch-nationale leiden nog met den rijkskanselier. De rjjksregeerlng wil de noodverordening nog morgen officieel ter kennis van den Rijksdag brengen. Zaterdag zal over een soc.-dem. voorstel tot intrekking dezer ver ordening worden gestemd. De regeering ver wacht, dat het zal worden verworpen. Denzelfden dag gaat de rijksdag tot laat In den herfst op reces. is de heer W. Fransen Jzn, van IxTuwarden en oud-lid der melijke voor zijn de omtandigheden streek tegenover de andere, te schillend. Toch kan men. om tot homogenere een heden te kernen dan die de provincie aan geeft. beter missie voor missie beschouwen. Het aantal Communiën per Christen va rieert tusschen 2.3 en 2.7. Op de gestelde kwestie, past dus het vol gende antwoord Ja. In China wordt gecommuniceerd. Ver- »»l»ken bif de Katholieken in Furona. maekt het katholieke gemiddelde in China zelfs geen slecht figuur, met haar 7 of 8 commu niën per jaar. verklaard ging. Daaruit Inderdaad die echter als basis nemen om vergelijkin- gen te maken tusschen missies onderling of tusschen provincies, dan zou dit tot schro- vergisslngen kunnen lelden. Daar van de eene zeer ver men in HOF t ALKMAAR Administratie No. 433 Redactie No. 633 Een verklaring van het Doorluchtig Episco paat over de Rotarybewcging. De Veeverbeteringscommissie voor Over- ijsci heeft een adres gezonden aan den m nlsfer van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, waarin gewezen wordt op den grooten omvang, die het verbruik van buitenlandsch vleesch, speciaal uit marken, heeft aangenomen. De Alg. Ned. Zuivelbond verzoekt de 433 aangesloten fabrieken geen machinerieën en benoedigdheden meer te koopen in Duitsch land. Ujdelijken aard is en na wanneer de tegenstander ien van de Rotary-beweging het volgende jverklaard: Met. het oog op de propaganda, öie ge voerd wordt ook onder de katholieken van ons land om hen te brengen tot het lid maatschap van de Rotary, achten W ons verplicht nie^ nadruk te herhalen, wat wfj onzen ondérhoorigen reeds vroeger hebben voorgehouden, n.l.: Het is onse uitdrukkelijke wensch, dat onze onderhoorige katholieken zich vereenl- gen in katholieke organisaties. Deze moes ten zijn niet slechts vereeniglngen van ka tholieken. maar inderdaad katholieke ver- eenlg ngen, waarin de katholieke beginselen tot hun volle recht komen. Wat ook het naaste doel dier vereeniglngen zij, het voor naamste en hoogste doel, zoowel van de vereeniging als van den enkelen mensch, is de dienst van God. De Rotary is een neutrale vereeniging met een economisch en sociaal karakter, die de maatschappij wen'cht te verbeteren en de leden wenscht op te voeden tot eerlijke, onbaatzuchtige mannen. Het na treven van dat doel is zeker prjjzenswaardig. maar zij wil het bereiken door de beoefening van ethische begin elen, welke losgemaakt ziin van lederen godsdienst. En om deze reden behoort de Rotary tot de vereeniglngen, waarvan de katholieken zich moeten afzij dig houden. Daarom achten wij het onzen plicht uit- te verklaren, dat de toetreding de Rotary voor den katholiek niet ge- Shanghai. Agentia Fides: Op deze vraag kunnen we ter beantwoording het beste de cijfers laten spreken. Indien men dus hel aantal uitgereikte Communiën in China deelt door het aantal Christenen, komt men op 7.3 voor 1927'28 en op 7.6 voor 192829 Het is dus een tamelijk stabiel getal, met »en kleine siüging. Om de waarneid te zeggen, is het idee van een gemiddelde voor een zoo uitgestrekt gebied wel een beetje vaag. Als men een verdeeling in provincies of in synodale stre ken maakt, zijn de gemiddelden voor de twee laatste jaren ongeveer Identiek. Bijna overal is een lichte stijging. De zeldzame gevallen van kleine dalingen kunnen worden door de communistische vervol- De heer Fransen heeft jaren lang In de stad zijner inwoning een vooraanstaande plaats, vooral in het Katholieke leven, inge nomen. De heer Fransen was lid van verschil lende commissies uit den gemeenteraad, gedelegeerde voor de gemeente in de ver eeniging voor middelbaar techaisch en am- bachtsonderwijs en commissaris der Coop. Vereeniging Woningbouw. In de volgende Katholieke vereeniglngen had de overledene o. a. ook zitting: In de commissie voor Beroep van de R. K. Bijz. Scholen in Friesland, Groningen en Drente als voorzitter; In de R. K. Woningbouw- vereenlglng ,JBt. Joseph", eveneens als pre en in de R. K. Klesvereenlglng te Leeuwarden als vice-voorzitter. De thans ontslapene was Ridder van de Romeinsche Orde der Advocaten Pieter, terwijl de Oostenrijksch korten t„_ orde verleende. Een maagkwaal, welke den overledene ongeveer tien maanden aan het ziekbed kluisterde, maakte een eind aan dit zoo verdienstelijk leven. De plechtige uitvaart wordt Maandag a.s. te negen uur gehouden In de parochiekerk var. den H. Bonifacius en Gezellen te Leeuwarden, waarna te elf uur de teraarde bestelling op de R. K. Begraafplaats zal volgen. daarom is het van het grootste dat deze aangelegenheid ten spoedigste internationaal althans Eui.peesch behandeld en geregeld wordt. Men zal thans ook rondom Nederland wel tariefmuren moeten opbouwen, maar men houde daarbij vooropgesteld, dat dit zal mogen en moeten geschie den enkel en alleen met de bedoeling, daaraan kracht te ontleenen tot af braak van alle tariefmuren, In en bui ten Europa. de ekonomische belangen van de verschillende staten zoozeer ijiet el kaar In botsing komen, daar kunnen op ook bloedige conflicten niet Het Weekbl. van het bisdom Breda meldt, dat by Breve van 17 Juni Z. D. H. Mgr. P. A. W. Hopmans, bisschop van Breda, be noemd is tot hulsprelaat van Z. H. den Paus en assistent-bisschop bij den pauselij ken troon en dat hü ter gelijkertijd verhe ven is in den pauselijken adelstand met den titel van graaf. Dé Breve vermeldt in den aanvang, dat de Vicaris-Generaal van het Bisdom Breda de Proost van het kapittel en de Plebaan der kathedrale kerk den Paus namens het diocees verzochten aan Mgr. Hopmans bü zijn aanstaand veertigjarig priesterfeest een duidelijk blijk van welwillendheid te geven, om aldus zijne verdiensten Jegens de kerk naar waarde te beloonen. De H. Vader toont zich dan ook vol waardeering voor de wijze waarop Mgr. Hopmans zijn bisdom bestuurt. Om dan ook een blijk van bijzon dere genegenheid te geven, verleent de Paus Mgr. krachtens dit schrijven de voorrechten en eeretltels der asa.-blsschoppen bij den pauselijken troon, neemt hem op onder de hulsprelaten, terwijl de Paus hem krach tens zijn gezag In den adel verheft en hem den titel van graaf voor zijn persoon ver leent. Voorts wordt Mgr. het voorrecht ver leend van privé kapel en In de hulzen van katholieken van zijn of ander bisdom, als deze huizen door apostolische volmacht het voorrecht van huiskapel genieten. Verder wordt Mgr. Hopmans gemachtigd de zijden prelaatskleedjj te dragen en wordt hem het recht gegeven in de pauselijke kapellen de plaats in te nemen voor de ass.-bisschoppen bjj den pauselijken troon gereserveerd. De breve is onderteekend door E. Kard. Pacelli staatssecretaris. In de vergadering van het Kapittel van 16 Juli heeft Mgr. van Oers, vicarls-gene- raal en proost van het kapittel, deze pause- Hjke onderscheidingen aan den Bisschop medegedeeld en de Breve overhandigd, Z.D.H. gelukwenschend in naam van het kapittel, geestelijkheid en geloovlgen van het bisdom van Breda. MgT. P. A. W. Hopmans Is ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw en be giftigd met de Ster van Verdienste van het Hongaarsche Roode Kruis. HU werd gebo ren te Slanddaarbuiten op 22 Augustus 1885, priester gewijd 12 October 1890. be noemd tot Bisschop 8 September 1914 en geconsacreerd 1 November 1914. ïersch Dene- Zij verzoekt den minister verder, maatregelen te willen nemen, waardoor de consumptie van bln- nenlandsch vleesch zal vorden bevorderd. Naar dézen norm moesten wij han delen, als we leefden in ekonomlsch-nor- piale omstandigheden. De ekonomische omstandigheden zijn thans echter absoluut niet normaal meer. Het vrijhandelsverkeer is f ten ge volge van de ondoorgrondelijke wereld- krisls vrijwel overal in de wereld rondom ons opgeheven; tegenover Europa wapent zich Amerika met on gekende afweermiddelen; men wil rondom Amerika de tariefmuren zóó hoog optrekken, dat er van Invoer geen sprake meer kan zijn; en in het Pan-Europa. waarvan Briand droomt, bestrijden de staten onderling elkaar met een ekonomische vijandelijkheid, welke in de Europeesche geschiedenis wellicht nog nimmer aanschouwd is. En dat alles voor Iedere natie in Europa te goeder trouw en uit het verklaarbare motief, voor de eigen be volking een beetje welvaart te behou den en deze niet te laten ondergaan In de wereldmalaise. De naties gaan zich steeds meer op zichzelf Instellen, zij willen volkomen onafhankelijk worden van elkander, zij vertrouwen elkander niet en trachten voor zichzelf zooveel mogelijk te pro- duceeren. Daardoor ontstaat vooral als de natuur nog een handje meehelpt overproductie, een overproductie, welke hoe vreemd het ook klinken moge bij de hedendaagsche gebrekkige eko nomische organisatie, beteekent armoe de voor iedereen! De ekonomie is nu eenmaal een on doorgrondelijk raadsel, omdat zij geen wetten kent. In onze nummers van Woensdag en Donderdag hebben wij een paar artike len opgenomen over „De Tuinbouw en onze Handelspolitiek’’, welke zeer dui delijk een protectionistische strekking hadden. Wij willen voorzoover nog noodle gaarne verklaren, dat deze artikelen van den tuinbouwdeskundlgen heer J Groen onze volkomen instemming had den. Trouwens, in vele artikelen hebben wij al sinds gerulmen tijd in dezelfde richting gewezen: er moet in onze ekonomische politiek iets gebeuren; wij mogen niet langer weerloos blijven; en als wij ons teweer stellen, dan zullen er heusch wel resultaten te bereiken lijn. Wij schamen allen nadruk te verklaren, dat wij dit oogenblik, in de huidige omstandig heden sterke voorstanders zijn van een ferme, doelmatige protectie. En daarom hebben wij met zoo vol ledige Instemming aan de artikelen van den heer Groen de eereplaats in ons blad gegeven. Men lelde hieruit echter niet af, dat wij de protectie als een probaat genees middel tegen de nationale en interna tionale krlsls en malaise zouden be schouwen. Allerminst. Bijna alle den booze. Het kan voorkomen, dat uit natuur lijke verhoudingen een zekere, zeer groote ongelijkheid bestaat tusschen bepaalde productie-gebieden (de bodem van het eene land kan b v. verre be voorrecht zijn boven dien van het andere), en in dergelijke omstandighe den kan het in het algemeen belang wenschelijk zijn, dat de wetgever aekere maatregelen treft om de ongelijkheid te nivelleeren. Maar dat zijn uitzonderingen. In het algemeen moet voorop staan, de vrijhandel. Vooral voor een land als het onze, dat op export en op goede buitenland- sche betrekkingen aangewezen is. Southern Cross-bemanning zon een vlucht van Harbour Grace naar Amsterdam maken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1