ONS BLAD LEEKEPREEKEN 1 4 nn I ZATERDAG 19 JULI 1930 NIET-PRUI Voornaamste c^Cieuws mm JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR aamgifte moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ohgeval ERS die welen hef nog niet maar over den smaak van 41 ■MMRMHMMBIMI dit nummer bestaat uit drie bladen EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 16? VIER f 40 I Geen Oceaan vlucht De hagelslag-schade in Zevenbergen Na het vliegongeluk te Soesterberg Een zenuwachtige dame Audiëntie De aankoms^van Van Dijk Bemanning en passagiers ongedeerd r Brand Vijftig personen gedood De doodende stroom Aardbeving in Birma De strijd in China Kinderverlamming De mijnramp in Silezië De Krakatau Koudegolf in Brazilië Cycloon teistert het eiland Kyoesjoe Dorp op Korea door aardstorting bedolven - Voorloopig verslag der Eerste Kamer Von Hindenburg naar de bevrijde gebieden vertrokken Briand en het Pan Europa- vraagstuk Asyl voor R. K. Crimineele Psychopathen te Heiloo Verscheidene huizen ingestort: 50 slachtoffers III Amerikaansche en Engelsche missionarissen vastgehouden s s Noodlanding van een Fokkerverkeersvliegtuig Bestrijding mond- en klauwzeer twist men niet? Zr u on» uon te «muien Antwoord van den Minister op de vragen van den heer Boon over het middel „Matafto” - Toespraak van Kingsford Smith De electrificatie der Tramwegen naar Purmerend en Edam NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Opening op 31 Juli u. Beloopt meer dan f 120.000 UHvaart van den vlieger C. F. H. Elout Uit den rijdenden trein gesprongen teaamen winnaars In Brazilië heerscht een koudegolf. Antwoord van den minister. 1 29 halzen afgebrand L 1 Barometerstand 9 uur vjn.: 753 vooruit. Het is niet typisch-Fransch morgen aer Kindje van 15 maanden overleden Hulp ran Z. H. den Paus Steeds werkend Matuur 15 graden. O u- steun de K inga ford Smith zal niet een nieuwe Oce- aanviucht ondernemen. wordt op tweeërlei manier tegen vaderlandsliefde en a Hindenburg is naar Rijnland vertrokken trr deelneming aan de bevrijdingsfeesten. abonnementsprijs» Per kwartaal, voor Alkmaar Zi— Voor buiten Alkmaar 255 Mei Geïllustreerd Zondagsblad 1 0.66 hooger Blijkens de gedane schattingen der Com missie -Hagelschade. te Zevenbergen, bedraagt de totale schade f 120 420.72. ored tot Een nieuwe samenzwering is in Portugal ontdekt. bit verlies van anderen vinger tt)d lag en 19 den het waar- zyn te zegent; am de ten en tu ren el- tprijr I Per Par- t ƒ6 nden van l als van i <fr otete uit 1UW eeft en en- ree- het ige- 600 len. L70, de l te en- roote ah >OffSt niet fiere emd den nog het rdd- be- ting sen- wi) loo- van am en loch veer >ar- Volgens het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer over het ontwerp tot toekenning van een renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist ten behoeve van de Inrichting van de tram wegen van Amsterdam naar Edam en van Schouw naar Punnerend voor electrische be weegkracht, was het volgens verschillende leden te betreuren, dat de Spoorwegen niet tijdig hebben getracht door electrificatie van dit traject de concurrentie met autobussen te weren. Thans is het volgens hen. voor het nemen van dergelijke ingrijpende maatrege len als waarvoor nu de gelden worden aan gevraagd te laat. Andere leden wezen er op, dat de autobus alleen kan voldoen aan de behoeften van het- vervoer, zoolang dit van bescheiden afmetin gen is, maar niet zoodra er sprake is van vervoer op uitgebreide schaal. Tegen de op heffing van het traject PunnerendAlk maar werden geen bezwaren te berde ge bracht. LICHT OP. De lantaarns moeten worden opgestoken om 9.38 en overmorgen om 937 uur. De benoeming is te verwachten van prof, dr. Ir. P. Schmutzer tot lid van den Kadio- raad. ZH de Paos geeft 50.600 Bre tot van de nagelaten betrekkingen van slachtoffers van Hauadorf. Z. D. H. de bisschop van Haarlem zal vol- gende week alleen Zaterdag audiëntie ver- leenen een der volgende uitkseHn»^ f 3000.- Levenslange zeheele ongeschiktheid tot werken door f 750 - bijeen ongeval met f OCD bii verlies van een hand f tnr bii verlies van een f - bi) een breuk van niZen- verlies van beide armen, beide beenen of beide oogco doodelijken afloop een voet of een oog l*w." duim of wijavinRci been of arm ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 125: elke regel meer 0 25. RECLAME per regel 0.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina’s 0.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer f 0.12 Rjjkspresident von Hindenburg is gister avond met den trein van 8 uur 50 van het station te Potsdam, in gezelschap van staatsecretaris Dr. Meissner en zijn zoon voor de reis naar de Bevrijde Gebieden vertrokken. Hedenmorgen ongeveer 9 uur zou hij te Spier aankomen, en na een tocht door de stad aan de lunch in het gemeen- tebuis dftjiMnMn. Op 18 Juni heeft het lid van de Tweede Kamer de heer Boon, betreffende het mid del „Matafto." ter bestrijding van het mond en klauwzeer eenige vragen gesteld aan den minister van binnenl. zaken en landbouw. Gisteravond om 8 uur was het drie-motorig Fokkerverkeersvliegtuig van het traject Rot terdamBerlijn genoodzaakt een tusschen- landing te maken, waarbij het by Teltow ver keerd neerkwam. De Hollansche piloot Soer en de zes passa-* giers bleven ongedeerd en werden direct per auto naar Berlijn gebracht. De Berltfnsche brandweer verleende assistentie. De mate- rleele schade is niet groot. Hedenmorgen zou het naar Tempelhof verlekken. Het Japansche eiland Kyoesjoe is gister morgen geteisterd door een cycloon, zooals In een tiental jaren niet meer is voorgeko men. Alle verbindingen met het eiland zijn verbroken, zoodat men nog slechts zeer weinig berichten omtrent de ramp heeft ontvangen. Men vreest, dat de materieele schade zeer groot is, terwijl zeer vele personen zouden zijn gedood ot gewond. Aan de bladen wordt uit Rangoon gemeld, dat een hevige aardbeving schade heeft ver oorzaakt in het gebied van Tharrawaddy, op zestig mijl ten N. van Rangoon. Verscheidene hulzen stortten in. Men ge looft dat vijftig personen zijn omgekomen. M IrKk. Naar het W B. meldt, heeft Z. H. de Paus 50.000 lire beschikbaar gesteld als steun van de nagelaten betrekkingen van de by de mijn ramp in Hausdorf omgekomen mijnwerkers. Ondanks Saul's verklaring omtrent een vlucht van Harbour Grace naar Amsterdam spreekt Kingsford Smith het plan voor een volgende Oceaanvlucht tegen. Alle eboané’. op dit Had rijn inaevolae de verzekerinzsvoorwnnrden teUM» ongevallen verzekerd voor Een Fokkervliegtuig heeft een noodlan ding moeten maken bij Felton. Geen per soonlijke ongevallen. De verkiezingen in Duitscbland zijn defi nitief op 14 September vastgesteld. Verscheidene leden der Duitsch-nationale partij hebben hun partijlidmaatschap opge zegd. Birma is door een ernstige aardbeving ge teisterd. Op 31 Juli ax. zal door Z.Exc. mr. dr. J. Donner, minister van Justitie, de officieele opening plaats vinden van het ..St. Paulus- huis", het asyl voor R. K Crimineele Psy chopaten te Heiloo. Een telegram, ontvangen van den resident van de Zulder- en Oosterafdeeling van Borneo uit Bandjermasin meldt, dat in den nacht van 12 op 13 dezer 2£ huizen zijn afgebrand te Soengai Taboekan. gelegen in de onderalueeling Amoentei De schade be draagt ongeveer 46 000 gulden. 36 missionarissen worden door Chinee- *che opstandelingen gevangen gehouden. In de Duitsche houtindustrie dreigt een staking, welke 200.060 arbeiders zou om vatten. Te Gouda is eergisteren opnieuw een ge val van kinderverlamming geconstateerd, ditmaal by een jongen vai 13 jaar Het aantal gevallen is hiermede tot 32 gestegen. De Ambachtsschool is gesloten Ook de byeenkomsten van de plaatselyke afdeeling van het Nederlandsche MeisjesgUde zyn af- gelast. ..Köln" en ..Hollandia'' t lion wedstrijd Munster. De Krakatau bracht den 16den Juli 914 erupties voort, waarvan de hoogste een hoogte bereikte van 8 50 M De grootste serie achtereenvolgende erupties bestond uit elf uitbarstingen. Het aantal series bedroeg 189. Verder werden 19 lichtflitsen waargenomen, terwül het aantal erupties tot een hoogte van meer dan 500 M. 31 bedroeg. De waar nemers ondervonden veel hinder van de stoomgordynen. die het eilandje na een eruptie bleven omringen. Het eilandje Anak-Krakatau is thans 32 M. boog. met het bloed van levenskrachtige man nen verdedigd, veroverd en heroverd; over een breedte van weinige kilome ters schoven de legers In de loopgraven heen en weer, vier jaar lang, om aan het einde van de worsteling millioenen dooden en verminkten achter te laten. Men had verwacht, dat na de uitput ting het internationalisme een betere kans zou krijgen: de volkeren zouden hun haat opgeven en voortaan broe derlijk naast elkaar leven. Het tegen deel is gebeurd. Nieuwe landen hebben zich gevormd; de tegenstellingen zijn grooter dan ooit; een vlaag van chau vinisme gaat door heel de wereld. Ge lukkig ons land, dat daarvoor gespaard bleef! Nu en dan doen zich symptomen voor, dat ook hier elementen schuilen, die de vaderlandsliefde boven en buiten de reëele perken willen doen uitgaan. Maar op den kalmen, nuchteren vader- landschen volksaard hebben zij geen vat. Gelukkig! Want het chauvinisme is een gevaarlijke ondeugd. Het stelt de naastenliefde voortdurend op een harde proef. Het leidt tot burgeroorlog en tot Internationale conflicten; ’t is een voortdurende bedreiging voor den vrede en ontziet in felle hartstocht kerk noch altaar. God noch gebod. Welke erger nisvolle tafereelen heeft de naoorlog- sche tjjd ons al niet laten zien, wanneer priesters, zelfs hooggeplaatste prelaten, in Gods kerk openlijk wederzijdsche afkeerigheid toonden, van geen toena dering wilden weten, verblind door een verkeerd begrip van vaderlandsliefde. Even snel als wij het chauvinisme In de laatste twintig jaar hebben zien op bloeien, even krachtig blijft zijn anti pode, het Internationalisme, gevaarlijke propaganda maken. Het socialisme en communisme ontkennen de waarde der vaderlandsliefde, noemen haar een ge vaar voor den vrede en een belemme ring voor de algemeene volkenverbroe dering. En deze leer vindt gemakkelijk ingang, wanneer de predikers op de consequenties wijzen. Het begrip „vader landsliefde” eischt In tijden van gevaar bescherming der grenzen; dat is oorlog, dat is vechten, dat is kans op den dood. Van nature heeft de mensch een af schrik van doodsgevaar; dus vindt de propaganda voor ontwapening gemak- kelijk ingang. Velen willen zich op Christus’ woord beroepen, om den oor log en daarmee indirect de vaderlands liefde te veroordeelen. Herhaaldelijk is door ervaren theologen aangetoond, dat de verantwoordelijkheid voor een oorlog bij de leiding der staten berust; dat het dus een gruwelijke zonde is van re geerders om een oorlog uit te lokken of zonder wettige reden en deze komt, buiten het geval van noodweer, zelden voor te beginnen. Maar de indlvi- dueele burger heeft daarmee niets te maken en heeft aan zijn overheden te gehoorzamen, ook wanneer deze slecht en hard zijn, zooals Paulus zegt. Bij internationale crises is het gewoon lijk niet mogelijk uit te maken, waar de schuld voor de bedorven atmosfeer ligt. Weinig is dan noodlg om een oor log te doen uitbarsten en vele volkeren zijn verplicht om hun grondgebied te verdedigen. Dan eischt de ware vader landsliefde de consequentie van het offer, het offer zelfs van het leven, zooals de Belgische bisschoppen dezer dagen in een herderlijk schrijven naar aanleiding van de onafhankeiykheids- viering van dat land uiteen zetten. Dat is het grootste offer, maar er zijn ook kleinere. In dienzelfden brief van het Belgisch episcopaat wordt ook ver maand om de befaamde taalkwestie niet op de spits te drijven en in dat tweetalig land de liefde voor een be paalde taal niet boven de eenheid van het vaderland te stellen. De Belgische bisschoppen zijn om die uiting gesmaad, ook door katholieken. Ten onrechte! Hoogstaande, deskundige en onpartij dige mannen, zoowel in als bulten Bel gië, betoogen, dat iedere volksgroep haar rechten op eigen taal en cultuur, binnen het eene staatsverband, langs ordelijken weg kunnen verkrijgen. Het is dus revolutionnair, opstandig, gaat tegen het christelijk begrip der gehoor zaamheid in, om van de taalbeweging een afscheidingsbeweging te maken. Wie uit de verte den strijd der Vlaamsche extremisten volgt, weet hoe hartstochtelijk ,deze beweging zich weert. Ook vele katholieken doen daar aan mee en zij hebben sympathieën ook onder Éederlandsche katholieken. Zie hier nu een punt waarin het geweten gaat meespreken. Wanneer het Belgisch episcopaat, dat tot oordeelen In deze delicate materie bevoegd moet worden geacht, het In strijd met de ware vader landsliefde noemt, om een splitsing van het land in twee deelen door te drijven ter wille van een belang, dat onderge schikt moet worden geacht aan de een heid, dan is het opstandig en onge hoorzaam, dus on-christelijk, om zulke OONMKU* wassen W» te staUMHi. Naar uit Rio de Janeiro gemeld wordt, heerscht op het oogenblik in Brazilië een koudegolf, en wel voomamelyk in de staten Sao Paoio. Panama. Santa Catharina, Rio Grande do Sul. waar het zelfs gevroren heeft Te Porto Allegre is een groote hoeveelheid sneeuw gevallen. De temperatuur is daar ge daald tot 9 graden. Te Rio de Janeiro is de gemiddelde tempe- Het 15 maanden oud zoontje der familie G. v. d. V. te Pekelderveld «Wildervanki wist by het schakelbord te komen, met het gevolg, dat het in aanraking kwam met den electrischen stroom en bewusteloos werd op genomen. Het kind is aan de gevolgen overleden Men kan dan persoonlijk andere opvat tingen hebben, de christelijke onder een offer van den om de vaderlandsliefde te zien, de wettig gestelde overheid dit En zulk een offer is nog nooit Antwoord op de vragen van het Tweede tamerHd den heer Boon betreffende het iddel .Matafto,” ter bestrijding van het «rid- en klauwzeer. De Minister heeft thans om het volgende antwoord ingezonden: Behalve niet gunstige gevolgtrekkingen naar aanleiding van de indertyd in Nederland verrichte proefnemingen, zyn den onderge- teekende omtrent de werking van het „Ma tafto” gegevens van lateren datum uit het buitenland bekend. Volgens prof. dr. O. Waldmann, direc- teur van het mond- en klauwzeei instituut te Riems is het Bewezen, dat het „Matafto” geen enkele rpecineke w ei king bezit. Ten aanzien van de in Spanje plaats ge had hebbende proefnemingen werd van den directeur van het Internationaal Veeziekten- Bureau vernomen, dat de commissie, die met fchet onderwerpeiyke middel gewerkt heeft. over de werking een vage conclusie formu leerde. waarbij intusschen naar voren kwam, dat het voorbehoedend vermogen van het „Matafto” als twijfelachttg beschouwd moest worden. Het middel is in Spanje niet officieel ge registreerd, zooals de wetgeving aldaar ver- eischt. De ondergetekende zal nader overwegen zulks in het algemeen belang en dat van de veehouders in het bijzonder, of en in hoe verre hy gevolg kan geven aan het algemeen, advies van het Internationaal bureau, om niet toe te laten de aanwending van zoo genaamde specifieke geheimmiddelen tegen het mond- en klauwzeer, indien hun af doende gunstige werking wetenschappeiyk niet is vastgesteld. Sedert Woensdag hebben zich op het schiereiland Korea verscheidene aardstor tingen voorgedaan Tengevolge van een aardstorting van zeer grooten omvang werd een geneel dorp bedolven, vyftig personen werden hierby gedood. sti en Bloemen van zyn vrienden op Schiphol, zyn kameraden te Soesterberg en van de Marine .van de Nat. Luchtvaart- school, wier instructeur ny dezer dagen zou worden, en uit nog veel andere deelen onzer kleine nationale vliegwereld. Aan het einde van de lange ry gesloten hangars heeft de L. V. A. den gescheiden makker een laatste saluut gebracht. Vandaar vertrokken de auto's met de familie en andere volgauto's naar Zeist, waar op de Nieuwe Algemeene Begraaf plaats dé* teraardebestelling plaats vond. Nadat aan 't graf het woord was gevoerd door den majoor J. J. van Santen, comman dant der L. V. A. en mede namens den minister van defensie, spraken afgevaar digden van de Vereenlglng van onderoffi cieren der L. V. A„ de Ver. van reserve- onderofifcieren-maandvliegers. de vliegers der K L. M en de K. L. M. Sportvereeni- ging De vader van den overledene dankte ten slotte voor de groote mate van warme ka meraadschap. waarvan alle sprekers getui genis hadden afgelegd. In politiek goed ingelichte kringen te Pa- rys verluidt, dat Briand zyn memorandum inzake een Europeesche Federatie niet als typisch Fransch wenscht aangemerkt te zien. De Fransche minister van Buitenlandsche Zaken stelt zich thans meer op het stand punt, daU hy by de redactie slechts als opdrachtontvanger en spreektrompet aei Europeesche Staten heeft gewerkt. Het me morandum is gebaseerd op verschillende op vattingen, wenschen, die heeft vernomen, verzameld uitgewerkt. Als bewerker zou hy in Genève en daarna heeft van het econo mische materiaal zou Briand ook geens zins van gedachte zyn geweest het me morandum als het Fransche standpunt te beschouwen maar willen veranderen of la ten vallen, wat by de meerderheid der Europeesche Staten geen weerklank vindt. In Genêve wenscht Briand niet als ver- antwoordeluk redacteur op te treden, maar een der velen te zyn. De antwoorden der 27 landen heeft Bri and met groote belangstelling ter kennis genomen. Zy Bevatten waardevolle aanwy- zingen die aan de Volkenbondsconferentle moeten worden voorgelegd. (Dit zou moeten geschieden in den vorm van een „blauw boek” met een introductie). Te verwachten is dat te Genève een bi- zondere commtesie van voorbereiding het geheele materiaal zal bestudeeren, waarin de meerderheid Voor dat doel zal te vin den zyn. worpenheid vraagt geest, zooals leert, vergeefsch geweest. Juist bij een geneigdheid als vader landsliefde. een tqer en vaag begrip, dat zoo gemakkelljk aanleiding geeft om uit het evenwicht te slaan, doet men goed de leiding van wijze mannen te volgen. Zoo gemakkelijk voert een overdreven idee van den staat, een on gemotiveerd nationaal gevoel, tot chau vinisme met al de gevaarlijke gevolgen van dien; zoo gemakkelijk ook laat men zich van den anderen kant verlei den om eigen lafheid en zwakheid te maskeeren achter frozen van broeder schap en vrede. Wie het juiste midden wil gaan, die volge ook in deze de lei ding van hooger hand; in een rustig geweten zal hij zijn loon vinden. HOMO SAPIENS. Een Duitsche dame, die te Haarlem woont, was gistermiddag naar Amsterdam bekomen, om met den Duitschen trein via Emmerik naar Stuttgart te reizen, zy heeft zich ver gist in den trein en is gestapt in een wagon, die vla Den Haag en Brussel naar Bazel gaat. Onderweg tusschen Amsterdam en Haarlem is zy tot de ontdekking gekomen, dat zy in den verkeerlen trein zat. en daardoor zoo ze- nuwachtlg geworden dat zy uit den trein is gesprongen. De bestuurder van een uit Haarlem komen den electrischen trein zag haar op 't baanvak loopen. Deze trein heeft gestopt en heeft haar weer meegenomen naar Amsterdam. Aan het station heeft men de dame onder vraagd. maar haar verklaringen waren zeer verward. Zy zat vol schrammen en biftlen; over het algemeen was zy er echter goed afgekomen. Zy is ter onderzoek door den Geneeskundigen Dienst nbar het Binnengasthuis vervoerd. Haar familie te Haarlem is gewaarschuwd. 36 Amerikaansche en verscheidene Engel sche missionarissen, die aan den bovenloop van de Min-rivier op het gebied van de op standelingen waren terecht gekomen, zyn door dezen gearresteerd. Gisteren is van Foetchoe uit aan boord van een rivierstoomboot een expeditie, waartoe vertegenwoordigers van het Amerikaansche en het Engelsche consulaat behooren. ver trokken, ten einde de vryiating der gevange nen te bewerkstelligen. In aansluiting op het verschenen bericht betreffende de aankomst van den Oceaanvlie- ger Evert van Dyk wordt thans medege deeld. dat deze zal plaats hebben op Maan dag 28 Juli a.s. des namiddags te ongeveer 4 uur op bet vliegveld Schiphol, by welke ge legenheid hem een grootsche hulde zal wor den gebracht. Na afloop der huldiging zal Van Dyk in feesteiyken optocht naar Amsterdam worden gebracht, waar hem in het Carltonhotel een maalt yd wordt aangeboden door de K. L. M de N. V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek. de Kon. Ned. Vereenlglng voor Luchtvaart, de K. N. I. L. M de Ned. Amerikaansche Ka mer van Koophandel. Comité Vliegtocht Ne erland—Indlë en de N. V Nationale Lucht- vaartschool. Dinsdag 29 Juli zal Evert van Dyk door het plaatseiyk comité in zyn woonplaats. Wasse naar. gehuldigd worden. EEN VEEL BETWISTE DEUGD Er is een deugd, die wij in den cate chismus te vergeefs zoeken; die door sommigen als eerste In de ry der deug den wordt geplaatst, door anderen een dwaasheid, een inbeelding, een valsch gevoel wordt genoemd; door zeer velen onverschillig wordt aangezien, t Is de deugd van vaderlandsliefde. Er zyn weinig naties, by wie men zoo rustig over vaderlandsliefde kan spre ken als by de Nederlandsche. En van die Nederlandsche bevolking heeft, vooral het katholieke deel er een zeer gezonde opvatting van. Toch kan het zijn nut hebben ook voor Nederland sche katholieken eens iets over vader landsliefde te zeggen, omdat sinds den grooten oorlog een toenemende begrips verwarring daaromtrent bestaat. Wat Is vaderlandsliefde? De liefde tot zyn land Is ieder aangeboren, zong onze groote dichter al meer dan drie eeuwen geleden, 't Is de natuuriyke genegen heid van den volwassen burger voor zyn geboortegrond. De meeste men- schen ontleden zulke gevoelens niet en terecht. Het kind gaat niet medlteeren waarom het van zyn vader of moeder houdt. Het heeft zyn gelukkigste jaren in het gezin doorgebracht; het dankt zyn leven aan zyn ouders, vooral zyn opvoeding, zyn lichameiyke en geeste lijke verzorging; de herinnering aan goede ouders biyft hem als een steun en lichtbaak voor zyn verdere leven by. Vaderlandsliefde heeft veel met ouderliefde gemeen. Het vaderland is het groote gezin van in vele voorname dingen gelyk voelende en geiyk den kende burgers, die dezelfde taal spre ken, dezelfde gewoonten hebben en wier gemeenschappelyke belangen in de wel vaart van het éëne vaderland gelegen zyn. Utterlyk moge het dlkwyis den aehyn hebben alsof die burgers van een en hetzelfde land, twistend en krakee- lend over binnenlandse he politiek, over godsdienstige en economische aangele- genheden, als felle tegenstanders te genover elkaar staan. Het is niet an ders dan schyn; het zyn slechts de kleine kibbelaryen, die in elk groot gezin voorkomen. Maar nauweiyks dreigt een groot, gemeenschappeiyk gevaar, of alle twist verstomt en de straks nog kyvende en ruzleënde mannen en wou wen staan schouder aan schouder In volle eensgezindheid. De liefde tot zyn land is ieder aange boren! Zoolang wy op onzen geboorte grond wandelen, hebben wy dag aan dag iets om over te mopperen: de straatsteenen, waarover wy loopen, zyn te groot of te klein; de posteryen ma ken fouten; de treinen komen altyd te laat; de regeering puft en de winkelwa gen zyn schreeuwend duur, ’t Is altyd heet of te koud; het waait of het er is nu nooit eens één dag aangename temperatuur. Neen, dan het buitenland! Maar wat is altyd weer de verzuchting, wanneer men van een bui tenlandsche reis terugkomt? Het moge nog zoo schitterend, zoo prachtig, zoo wonderbaar over de grenzen zyno p den duur gaat er toch niets boven het eigen land: oost west; thuis best! Boven de eigen omgeving, waar alles bekend en vertrouwd is, met eigen ze den en gewoonten, eigen taal en eigen vrienden gaat niets ter wereld. En al len, die zich om een of andere reden een tweede vaderland moeten zoeken, er kennen het, dat er in stille oogenblik- ken soms een heimwee naar den ouden geboortegrond opkomt. Ziedaar de geijkte opvatting van va derlandsliefde. Wanneer alle verhou dingen normaal zyn, zal men deze ge negenheid als een natuuriyk gevoel overal aantreffen. Maar dan is er ook ■soeiiyk sprake van een deugd, zal men ■eggen. Juist; maar de verhoudingen ■ijn in dit ondermaansche nu eenmaal gewoonlyk niet normaal. Het burger schap van den staat brengt rechten en plichten mee. En in de vervulling daar van heeft men gelegenheid vaderlands liefde als deugd te betrachten. En hier gaat het geweten een woordje meespra ken. Er de vaderlandsliefde gezondigd, door overdrijving en door plichtsverzuim, door chauvinisme en door landverraad. En hier zitten we opeens midden In een modern probleem. Een kwart eeuw en korter geleden had het er den schyn van alsof vader landsliefde uit de mode raakte. Öoor het intense wereldverkeer schenen de grenzen tusschen de volkeren hoe lan ger hoe vager te worden. Er ontstond een soort internationalisme en men be gon al van een eeuwigen wereldvrede algemeene verbroedering te droo- men. De groote krijg van 1914 toonde, dat dit alles slechts vernis was. Alle internationalisten werden opeens na tionaal, toen zy den vyand aan de «8* Sftc rawd ’■8»! BUREAU: HOF ALKMAAR Telefoon: Administratie Nw 433 Redactie No. 633 Gistermiddag te 1 uur heeft te Soester- perg de uitvaart plaats gehad van vlieger C. F. H. Elout. die Dinsdag leven liet door op groote hoogte, schyniyk tydens het rugvliegen. uit machine te storten Een lange stoet, gevormd door alle vlie gers en waarnemers der Luchtvaart-aidee- ling. ored den verloren kameraad uitge leide tot de grens van het uitgestrekte luchtvaartterrein. De baar, gedragen door een tiental vlie gers en leerling-vllegers, was door een bui tengewoon groot aantal bloemstukken ge dekt. Daarachter volgden in den stoet nog door vrienden van den gevallene gedragen bloem- Bloemen van zyn vrienden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1