ONS BLAD aamgifte moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier er twintig uren na het ongeval dit nummer bestaat uit twee bladen MAANDAG 21 JULI 1930 EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 16* VIER f 40 Een vader der blinden Voornaamste cKieuws Rede van Koning Albert opnieuw f 54000 vastgesteld Geen bijzondere drukte Prinses Juliana De „geheimzinnige acht” R. K. Technische Ambtenaren Leen big Provincie Noord-Holland JOH. LAUWERS Verzet tegen de „Kompenie” Hollandsche dame gedood De volksclown der sovjets De plichtsgetrouwe «MacDonald I Nederlandsche record verbeterd De hagelschade in Kennemerland Een doodvonnis na vijf jaar 'voltrokken Nederlandsche oorlogsschepen naar Antwerpen Paspoorten voor den Pauselijken Staat Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Ernstig auto-ongevr bij Eisenach Frater Adrianus, de blinden vader te Grave, overleden Het eeuwfeest van Belgie De badplaats Noordwijk aan Zee krasse maatregel 3000.- ▼erliea van beide armen, belde beenen of beide oogen 750.“ doodellikén afloop I 250.” een voet of een oo« f 125.“ dnlin of wliavlnne' 50.“ been of arm u NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD m is d. een is Senator Borah is ongesteld. O Hagelschade in N. W .-Brabant Voor ruim f 120.000. Nieuwe hittegolf in Amerika 21 dooden. kunnen Directie van „Mitropa" De „Witte de With” teruggekomen H. Alweer rerlovingageruehten Barometerstand 9 uur v.m.: 756, stilstand Inschrijving op f 5.264.000 4 pct. oblig. a 96 Pastoor H. J. d. Ven eere-kanunnik van 658.318.— J. Tijdens de Nederlandsche week i r- De slechte resultaten van den aardbeienoogst in Kenn'?m?rland Het eeuwfeest der St. Antonius-Abt- parochie in Den Haag Door een penghoeloe met eenige volgelingen BUREAU: Telefoon: ALKMAAR No. 433 C5 n i i 34.834.92, AsfierxTelft Duin Velsen De bevrijdinjrsfeesten in Rijnland Zege tocht van Hindenburg. Tyfoon te Japan Duizenden dakloozen Vele dooden. Verschenen is het Voorloopigr Verslag der Eerste Kamer over het wetsontwerp tot hef fing van een compenseerend invoerrecht op sommige soorten suiker. Eerherstel in de parochie van het Amster- damscheveld. Nederlandsche oorlogsschepen zullen bezoek brengen aan Antwerpen. Algemeene vergadering Woningbouwvereenigingen Haarlem. Overleden is frater Adrianus, de bekende blindenvader te Grave. R. in e. b k n o A t l Drie doktoren te Lübeck zijn in verband met de kindersterfte ontslagen. R. K. Technische Ambtenaren behooren lid te zijn van de A. R. K. A. bij verlies van anderen ringer t- n. U rt. r- n, o. I- Pv i 1 Politieke relletjes in Finland Een burge meester ontvoerd. Pastoor H. J. v. d. Ven te Den Haag Is beroemd tot eere-kanunnik van het Haar- lemsche kapittel. b- Wahl, de militaire gouverneur Petersburg, was in intellectueele krin- van die stad zeer gehaat wegens zijn gezindheid en zijn ruw op- HOP 6. Administratie Redactie No. 633 De Pauselijke Staat heeft paspoorten inge steld en doen uitreiken uitsluitend aan bur gers der Vaticaansche stad, aan diplomatieke vertegenwoordigers, en aan alle te Rome resideerende kardinalen welke dejure als bur ger der Vaticaansche stad warden aange- merkt Onder dagteekening van 12 Juli 1930 ont ving het hoofdbestuur van A. R. K. A., naar het orgaan dezer vereeniging meldt, in aan sluiting op het bericht omtrent de organi satie der gemeente-ambtenaren de volgende mededeeling van het doorluchtig episcopaat: Namens H.H. D.D. H.H. de Bisschoppen van Nederland deelen WU UEd. bij deze mede, dat het Doorluchtig Episcopaat handhaaft het besluit van September 1926. hetwelk luidt: dat de ambtenaren-technlci. een afzonderlij ke groep In A. R. K- A.. toch met de andere technici voeling kunnen houden in technische zaken. Ons besluit is derhalve, dat de ambtenaren technici behooren in de A. R. K. A. Met alle hoogachting verblijven wij Uw Dienaar in O. H. J. D. J. AENGENENT. bisschop van Haarlem. dit voorraden. K. Bond van het Bisdom De Twentsche Bank N. V. en de firma Lippmann, Rosenthal Co. berichten, dat de inschrijving op f 5264 000 4 pet. obligatlën ten laste van de Provincie Noord-Holland zal zjjn opengesteld te Amsterdam bjj hare kan toren en te Rotterdam en ’s-Gravenhage bij de kantoren van: De Twentsche Bank N.V., op 24 Juli, tot den koers van 96 pet. De betaling moet geschieden op 1 Aug. a s. De jaarlijksche aflossing dezer leening heeft plaats op 1 Augustus, in dier voege, dat telken jare. te beginnen met 1931. ten minste een veertigste gedeelte van het geleende be drag zal worden afgelost. De Provincie behoudt rich het recht voor alle of een deel der niet uitgelote aandeelen der leening te allen tijde a pari af te lossen. De opbrengst dezer leening zal dienen ter voorziening in de kosten van uitbreidings werken van de Provinciale Electrlclteltswer- ken, meer in het bijzonder in de kosten van het bouwen eener nieuwe electrlsche centrale te IJmuiden. verdeeld als volgt: Wijk aan f 374894, ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1-25: elke regel meer 0-25. RECLAME per regel 9.75 voor de eetste pagina; voor de overige pagina's 0.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bü vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels; Iedere regel meer 0.12 Willem Pijper wordt directeur van een Toonkunst-conservatorium te Rotterdam. Benoeming van lectoren aan de R X. Handelshoogeschooi. Een proclamatie De koning heeft de volgende proclamatie tot het leger gericht: „Op het oogenblik dat de laatste phalan- xen mij voorbijtrekken van hen, die gedurende vier jaren den vaderlandschen grond verde digden en zijn onafhankelijkheid zoowel als zijn vrijheid verdedigden, wend ik mij tot mijn oude wapenbroeders en breng hun. be wogen, als hun hofd, mijn groet, en Ik dank hen zoowel als de vertegenwoordiger van het naMonale leger die voor mij het onvergefelijk défilé uitvoerden ter gelegenheid van het eeuwfeest onzer onafhankelijkheid. Er is ondanks het reeds begonnen seizoen nog geen bijzondere drukte merkbaar in de badplaats Noordwfjk aan Zee. De pension houders klagen over slapte en dé winke liers ook. terwijl ook voor buitenstaanders een opval'ende stilte in de badnlaats waar te nemen. zei: „Dat is Vroeger was in het midden wij allen en proletariaat.” Toen draaide hij den stok om en ver volgde: „We hebben revolutie gemaakt- Thans is de adel onder. Wij allen zijn op dezelfde plaats gebleven maar waar Is het proletariaat?" 't Is echter wel typisch dat Durow van Lunatcharskl toch den titel van volksclown gekregen heeft. Op de Zondagmiddag gehouden nationale zwemwedstrijden van de Schiedamsche Zwemclub „Schiedam” heeft het Zlan-lld J. H. de Haas (Den Haag) het Nederlandsen reoerd 400 Meter vrije slag verbeterd. Hjj bracht het op 5 mln. 34 4/5 sec., het oude record stond op naam van de Man (U. Z. C.) met 5 min. 39 2/5 sec. De Haas heeft dus 4 3/5 sec. van het record naar beneden gehaald, hetgeen een uitnemende prestatie ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar tj— yoor buiten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger In de Gajo- en Alaslanden poogde een penghoeloe met eenige volgelingen verzet te plegen. gevangenis, waar de galg al gereed stond. Nu eerst begreep de moordenaar, wat men met hem voor had. Hij zei tot den gevange- nis-dlrecteur: „Waarom hebt u me 5 jaar lang zoo gefolterd? Dat wqs heel gemeen!” Daarop verloor In het Blindeninstituut te Grave is in den ouderdom van 74 Jaren enita het 57ste Jaar van zijn kloosterleven overleden de bekende vader der blinden de Eerw. Frater Adrianus. in de wereld de heer W. A. Kemps, geboren te 's-Hertogenbosch. Zijn heele leven hééft frater Adrianus gewijd aan de blinden, om hun lot te verzachten en hun het gemis der oogen minder te doen ge voelen. Op 22 September 1876 werd de Eerw. frater Adrianus uit het Moederhuis te Tilburg over geplaatst naar het St. Henricusgesticht te Grave, om zich daar te wijden aan het onder wijs der Jonge blinden. In 1922 vierde Frater Adrianus zijn gouden kloosterfeest. bU welke gelegenheid H. M. de Koningin de groote verdiensten van dezen eenvoudigen Frater beloonde met het offi cierskruis der Oranje Nassauorde. Met bllzondere toewijding trok de jeugdige frater-onderwijzer zich het lot der arme blin den aan. Op alle mogelijke wijzen trachtte hij het vanzelf sprekend tekort aan ontwik keling zijner blinde leerlingen te verminde ren. Hij vond vele leermiddelen voor blinden uit, of verbeterde en vervolmaakte die. Ook in niet-katholieke kringen was frater Adrianus en zjjn werk bekend. Na een verblijf van circa 3% maand in West-Indië is Zaterdagmiddag Hr. Ms tor- IMxloboot „Witte de With" In de haven van Nleuwediep behouden teruggekeerd. De Dell Courant” verneemt, da» door het bestuur te Lokop (Loekoep) In de onderaf- deeling Serbeudjadi. afd. Gajo- en Alaslan- «fen, gouvt, Atjeh en Onderhoorigheden. de penghoeloe (meestal hoofd van het moskee- personeel, op Sumatra echter wordt de titel ook gebruikt voor een volkshoofd) van Pen- dek werd gearresteerd, aangezien hU reeds eenige dagen met een vijftal mannen en twee ▼rouwen in de bosschen zwierf, vermoedelijk met het voornemen om verzet te plegen te gen het Europeesch bestuur. Met hem zijn drie mannen en de twee vrouwen gevangen genomen. De overige mannen, behoorende tot den aanhang van den penghoeloe. die beiden waren gewapend, zagen kans, een ri vier overstekend, te ontvluchten. Zij wer den achtervolgd door een afdeellng gewa pende polltie. die zij tot den strijd uitdaag den. Toen met deze politie echter eveneens militairen op 100.006 K.G. méér beschot; f 1000000 minder bgsoind Behoudens de geringe aanvoer van aard beien. welke in de komende dagen als re sultaat van den z.g.n. napluk nog a^p de BeverwUksche groentenmarkt is te verwach ten. kan de aardbeiencampagne van het jaar 1930 vrijwel als geëindigd worden beschouwd. De gekoesterde verwachtingen, die weliswaar niet hoog gespannen waren, maar welke toch algemeen uitgingen naar een normalen aard beienoogst. zjjn allerminst bewaarheid. Aan de hand van de ons verstrekte cijfers blijkt wel overduidelijk, dat zoowel de oogst als de financieele resultaten sterk zyn tegengeval len. Niettegenstaande het fait, dat aan de drie grootste veilingen ruhn 100.000 K.G. aardbeien méér werden aangevoerd, dan in het voorgaande seizoen, bedroeg de omzet f 1000000 minder. Zoo is het jaar 1930 on getwijfeld als een zeer slecht aardbeienjaar aan te duiden. De vooruitzichten waren in dit voorjaar werkelijk gunstig. De nachtvorsten, die voor het aardbeiengewas al bijzonder funest zijn en die In 1929 den oogst grootendeels vernie tigden. bleven in dit voorjaar achterwege. Het gewas ontwikkelde zich behoorlijk en over het algemeen hield de prachtige, rijke bloei een schoon» belofte voor een goeden oogst in. Wel viel als merkwaardig verschijn sel te constateeren, dat de akkers, die in 1929 van de nachtvorst vrij waren gebleven, ditmaal niet veel vrucht zouden dragen. Zelfs tot Hemelvaartsdag waren de verwach tingen in tulnderskringen hoog gespannen. Behalve nachtvorst zijn er helaas nog vele andere belagers van den aardbeienoogst. In de eerste plaats trad in vele akkers de z.g.n. ..rijp" op. een rupssoort, die zich met ken nelijke voorliefde In de aardbeienvelden pleegt op te houden en daarin groot» ver woestingen kan aanrichten. Vervolgens werd de ontwikkeling der vrucht zeer belemmerd door de langdurige droogte-periode, die zich bovendien nog meer deed gelden in de verschillende snikheete dagen. In de eerste plaats heeft de vrucht water noodig om zich behoorlijk te ontwik kelen om „te zetten” zooals de vakterm luidt en vervolgens vraagt de aardbei zoel weer, bij voorkeur zoele nachten. Straffe zonneschijn is niet gewenscht, om dat de vrucht dan. nog voor zij tot vollen wasdom is gekomen, valt en in het heete zand „gaar” stooft. En aan regen èn aan zoele zomerdagen heeft het ontbroken in de periode, dat de vrucht zoowel het een als het ander het meest noodig had. Niet alleen, dat dus de oogst is tegenge vallen wat de aangevoerde hoeveelheden be treft, ook de prijs was niet hoog. Het spreekt vanzelf, dat niemand de fabelachtige prijzen van verleden jaar verwachtte, maar de op de eerste veiling bestede doorsnee-prijs van 31 ets. per K.G. wees toch wel op een al te groot verschil. Op de vier daarop volgende veilingen schommelde de prijs van 3642 ets. per K.G., om daarna geleidelijk te dalen tot 3032 ct. en op negen marktdagen zelfs van 24—30 ct. Het grootste deel van den aanvoer werd voor het binnenland verkocht, de export was van weinig beteekenls. Voor het verschepen van aardbeien in verschen toestand naar Engeland is Beverwijk helaas ongunstig ge legen. Op dit gebied zijn reeds verschillende proeven genomen, o.a. door in de haven van de Hoogovens te verladen, maar tot bevre digende resultaten leidde dit niet. Waar schijnlijk zou op dit gebied iets te bereiken ZUn. wanneer aan het Noordzeekanaal een aanloopsteiger gebouwd kon worden, waar aan de op Engeland varende booten het tooneel verschenen, kozen de uitdagers het hazenpad. De fungeerende contröleur van de onderafd. Serbeudjadi, luitenant Van den Berghe, liet daarop den volgenden dag een hinderpaal leggen, gevolg waarvan een verzetpleger werd t Is op zichzelf een onnoozel feitje, maar gezien in verband met het intemationaal-ekonomisch beeld, dat. Europa Eenige weken geleden overleed te Moscou de oudste en meest populaire clown van Rusland, Anatoly Durow. Durow was ver over de grenzen van zijn vaderland als die rentemmer beroemd en werd zoowel door den laatsten Czaar als door Keizer Wilhelm (voor wien hij eens met zijn dieren in een particuliere voorstelling een uitvoering gaf> met verschillende ordeteekenen begiftigd. Durow schreef ook Interessante gedeelte lijk ook wetenschappelijke werken over psychologie der dieren. Zijn grappen in de arena waren niet al tijd van even onschuldigen aard. De clown had er slag van om op uiterst geestige ma ner zelfs Czarlstlsche waardigheidsbeklee- ders, voor wie iedereen sidderde, er tusschtn te nemen. Over Durow zijn tallooze anecdoten in omloop, waarvan hier enkele volgen: Generaal van gen reactlonnaire treden hij op waarin Op den straatweg MuehlhausenEisenach is een met 20 dames bezette auto omge vallen De inzittenden geraakten onder den auto. Een Hollandsche, die eerst kort in Fran- kenhausen logeerde, bekwam een schedel breuk en een dubbele beenbreuk. Zij was op slag dood. Drie andere dames liepen zware en negen lichtere kwet-uren op. Allen moesten naar het ziekenhuis van Muehlhausen vervoerd worden. Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 9.36 uur. Ofschoon een groot gedeelte der Bulgaar- sche strafgevangenen uit moordenaars en roofmoordenaars bestaat en verschillende doodvonnissen uitgesproken werden, had de Czaar van Bulgarije sinds 1925 geen enkel doodvonnis meer bekrachtigd. De laatste terechtstellingen aan de galg hadden plaats in April 1925. Gewoonlijk werden later de uitgesproken doodvonnissen in tuchthuisstraffen veran derd; bjj een groot aantal veroordeelden werd de voltrekking van het vonnis opge- schorj in afwachting van gratie, die bij som- migo’fee legenheden verleend werd. In vele gevallen duurde die opschorting verechillende Jaren en sommige gevangenis- dinapteuren waren van meening. dat die Jce- stdpd van Jarenlange onzekerheid voor de :térijte*ri»eroordeelden een veel hardere straf was dan de directe voltrekking van het vonnis. Nu heeft er in Sofia toch weer een te rechtstelling plaats gehad en wel 5 jaar na het uitspreken van het vonnis. Stavri Ko- stoff had in 1922 zijn patroon, een bakker, met bijlslagen vermoord en daarna de kas geplunderd. Later werd Kostoff communist en viel na de revolutie van 1923 in handen der politie, die hem wegens deelname aan den burgeroorlog aan het gerecht overgaf. Daar Kostoff een valschen naam aangeno men had, werd hij niet herkend als de moor denaar van den bakker, maar bij de poli tieke gevangenen ingedeeld. Het vonnis uit het Jaar 1925 luidde, doodstraf, maar werd niet voltrokken. Jaren achtereen wachtte Kostoff op gratie of terechtstelling. Er ge-’ schledde noch het een, noch het ander. Ko stoff, door die onzekerheid tot het uiterste gepijnigd, wist zich een revolver te verschaf fen, waarmee hij zich een weg tot de vrij heid wilde banen. Zijn plan werd echter te juister tijd ontdekt en nu legde de Justitie den Czaar de bevestiging van het doodvon nis voor. Daar men vreesde, dat Kostoff bij de mededeeling van zijn aanstaand dood vonnis geweldig te keer zou gaan, ensce neerde men een kleine comedie. Men schoof een vijl onder den stroozak van den gevan gene. In den morgen hield men een alge meene inspectie in de cellen, waarbij de vjjl ..gevonden” werd. Onder voorwendsel, Krw- toff’s cel eens nader te onderzoeken in ver band met eventueele pogingen tot ontvluch ting, voerde men den gevangene naar bui ten, en toen direct naar het binnenplein der het was in het Jaar 1896 Yqen zekeren keer het circus bezoéht, Durow zijn voorstelling gaf, zeide deze tot zijn gedresseerd zwijn: „Schschschwahl!" Dat was een gewaagde woordspeling, want het woord „Schaal” beteekent In het Russisch „Kreng!” Onder het bolsjewistisch regime behield Durow zijn scherpe tong. Beroemd Is de volgende anecdote Durow liet het publiek een stok zien en het zinnebeeld van ons land. Wven: de Czaar met den adel, onderaan het Op uitnoodlging van de Belgische Regee- ring zullen gedurende de Nederlandsche week te Antwerpen eenige Nederlandsche oorlogsschepen aldaar vertoeven. Hiervoor zijn aangewezen Hr. Ms. pantser- schlp Heemskerk, de torpedoboot Jager Witte de With en de onderzeebooten O 9 an O 10. Het eskader zal staan onder bevel van den vlce.admlraal L. J. Quant, op 29 Juli te Ant werpen aankomen en blijven tot na afloop der Nederlandsche week. als ge dood en de andere gewond. Gebleken Is. dat als drijfveer voor het uitwijken verzet te gen de „kompenie” gold. By gelegenheid van het eeuwfeest van de parochie van den H. Antonius-Abt te Sche- veningen, waarvan de herdenking gisteren op luisterrijke wijze plaats vond, en door Mgr. Aengenent, Bisschop van Haarlem, een plechtige H. Mis werd opgedragen, werd de Zeereerwaarde heer Pastoor H. v. d. Ven tot eere-kanunnik benoemd. met beeld, de laatste jaren te aanschou wen geeft, en waarvan de werkelijkheid eerst de laatste maanden tot de massa schijnt te zijn doorgedrongen, is het van veelzeggende beteekenls: De bekend^ Duitsche slaap- en.res- tauratie-wagen-maatschappij „Mitropa" zal haar gasten op de Duitsche trajec ten nog slechts roggebrood voorzetten Wanneer men In deze dagen door Dultschland helst en van den restaura tiewagen gebruik maakt, vindt men daar op z’n tafeltje de gedrukte mede deeling: Ter gelegenheid van Belglë’s honderdjarige onafhankelijkheid heeft koning Albert heden ochtend het corps diplomatique ontvangen. De deken, mgr. Micara, richtte in een rede de vurigste gelukwenschen tot den koning. België, zoo zeide hij. dat gehecht is aan de edelste doeleinden en in staat tot het schoon ste initiatief, ziet zijn prestige met den dag groeien; wij zjjn overtuigd, dat de Belgen, ge schraagd door de krachtige eigenschappen van hun ras, voor hun land met Gods hulp een toekomst zullen bouwen, die het roemrijk verleden waardig Is. De koning antwoordde, dat het noodig is voor Beigfë's toekomst, dat de Belgen in vrede kunnen werken en weten, dat er eendracht en vriendschap bestaat tusschen de volken. HU begroette in de gezanten de boodschappers van dien vrede en hU verzocht hun, den on derscheiden staatshoofden zUn bartel ijken dank over te brengen voor hun gevoelens. Des middags Is een groote optocht van oud strijders. .het défilé der overwinning" ge naamd. langs de koninklUke familie getrok ken. Dit défilé, dat ook door den Minister raad werd bugewoond. en dat door fraai weer was begunstigd, duurde twee en een half uur, en wekte bij de talrUke toeschouwers groote geestdrift. De koning richtte een proclamatie tot de troepen, waarin hU hun hulde en dank bracht. Des avonds was de koning met prins Leo pold en tal van militaire autoriteiten de gast aan een banket van onder-officieren en sol daten, die tijdens den oorlog op het slagveld tot ridder in de Leopoldsorde waren benoemd; van de 248 geridderden zUn er nog 157 In leven. De koning sprak er in zUn tafelrede zUn vreugde over uit, dat hU de oud-strUders ver- eenigd terug vond ter gelegenheid van het eeuwfeest. WU wenschen aldus koning Albert, vurig den wereldvrede, maar de kleine landen kunnen pas ontwapenen als de groote het voorbeeld hebben gegeven. De koning besloot met vertrouwen uit te spreken In de toekomst, nu hij. zooals thans, constateert, dat de een heid tusschen Vlamingen en Walen In één wapenbroederschap bluft voortbestaan. Er gaan te Londen geruchten, dat Prinses Juliana in het geheim verloofd zou zUn met Prins wilhelm von Erbach Schonberg. (WU geven dit bericht als een te Londen loopend gerucht, dat ons echter onwaar- schUnlUk lUkt Red). De omstreken van Zevenbergen zUn on langs zwaar door 'n hagelstorm geteisterd. Niet minder dan 814 H A. werden totaal ver nield. Een door deskundigen opgemaakte scha derekening bedroeg ruim f 120.000. De Engelschee premier Mac Donald liet eens gedurende een zitting van het Lager huis bij den Parlements-friseur zUn haren knippen, toen plotseling de bel voor de laat ste stemming klonk. Mac Donald, die op een langdurig debat gerekend had. sprong op en Ulde naar de zaal waar de zitting ge houden werd, ofschoon zUn hoofd Juist in twee helften verdeeld was: de eene kant Prijkte nog met een overvloed van grij»en<te lokken, de andere was netjes geknipt. Maar niemand nam er eenigen aanstoot aan, en nadat de stemming afgeloopen was, begaf Mac Donald rich weer doodkalm naaar zUn kapper. Het is nog niet lang geleden, dat de Engelsche politie het absoluut overbodig vond een offlcleelen strijd te voeren tegen de handelaars in blanke slavinnen en wel met de eigenaardige motlveerlng, dat er in Groot- Brittannië geen handelaars in blanke slavin nen bestonden. Dat is echter na het raadsel achtige verdwUning van verschillende meisjes uit Londen en andere groote Engelsche steden In de laatste maanden geheel anders geworden. In de verschillende kranten werd een scherpe actie gevoerd tegen Scotland Yard en men verweet de politie, dat zU uit natio- nalen trots haar plicht niet voldoende ver vulde. Het geval kwam zelfs in het Lager huis ter sprake en het gevolg hiervan was. dat Scotland Yard bevel kreeg op krachtda dige wUze den strijd aan te binden tegen «Ie handelaars in blanke slavinnen. Men kan het de politie in Londen gerust toevertrouwen, zU heeft verstand van orga nisatie. Binnen enkele weken werd in Scotland Yard voor de bestrijding van den handel in blanke slavinnen een speciale af deellng georganiseerd, die hare werkzaam heid over het geheele land uitstrekt en reeds de eerste resultaten bereikt heeft, zoo- dat Scotland Yard nu in de kranten toege juicht wordt. De nieuwe afdeellng heeft haar successen te danken aan een nieuwe tactiek, waarop de misdadigers niet voorbereid waren. Voor de eerste maal in de geschie denis der Engelsche crimlneele politie werden verantwoordelUk- vrouwelUke beambten aan gesteld. Rond deze acht beambten „de ge heimzinnige 8” (zoo werden zU in misdadigers- kringen genoemd) ontstond een heftige strijd. De conservatieven kantten zich met alle geweld tegen het aanstellen nn vrou wen in de kringen der crimlneele politie en eerst na een langdurig debat hebben de voorultstrevenden het pleit gewonnen. Er werden acht nieuwe afdeelingen opgericht en aan het hoofd van iedere afdeellng werd een vrouw aangesteld. ZU wordt ter zUde gestaan door een ervaren ambtenaar der f crimlneele politie, speciaal waar het afdee- lingen betrof, die handelend moesten optre den. Het orlgineele van dit geval is wel, dat niemand tot beden weet, wie die .geheim zinnige 8” zUn, terwUl de meesten van meening rijn, dat men de beste en de meest ervaren beambten gekozen heeft, die tot nu toe ter bestrijding van de prostitutie werk- zaam waren. De uitstekende resultaten, die men met het optreden der vrouwen in Scot- land Yard behaald heeft, is aanleiding ge worden, dat ook in andere takken van den crimineelen dienst, meer dan te voren, be- kwame vrouwen voor leidinggevende func ties opgeleid zullen vorden. Op de eerste plaats dacht men aan de bestrUdlng van den cocaine-handel, waarbU de politie eveneens tot nu toe nog maar weinig resultaten behaalde. Als onmlddellUk gevolg van deze hervor ming hebben zich talrijke vrouwelUke stu denten aangemeld, om voor den crimineelen dienst opgeleid te worden. In Cambridge en Oxford zUn speciale cursussen voor vrouwelUke crimlneele be ambten georganiseerd. „De Duitsche landbouw produceert jaar- Wks rond 3.5 millloen ton tarwe en 8.5 rogge. De Duitsche bevolking verbruikt JaarlUks: rond 5.5 millloen ton tarwe en rond 6.5 millloen ton rogge. 3 millloen ton rogge blUven er jaarlUks over en kunnen ook op de wereldmarkt geen afzet vinden. 2 millloen ton tarwe moeten jaarlUks in gevoerd worden; daarvoor betaalt het Duit sche volk jaarlUks rond milliard mark aan het buitenland. Dit bedrag moet in het binnenland door lasten, die een ieder treffen, opgebraclit worden. WU hebben het besluit genomen, de in het belang van den Duitschen landbouw en van lederen Duitscher persoonluk nood- zakelüke consequenties te trekken en zul len in onze wagens daarom nog slechts Duitsch roggebrood opdienen. Aan de vele ▼erschillende smaken zullen wU door aan bieding van Oneerdere soorten van rogge brood trachten tegemoet te komen. Het zal ons verheugen, als onze vereer de gasten met dezen maatregel zullen wil len Instemmen, opdat wU dezen doorvoeren. Zie, dat is een proeve van ekonomie, welke te denken geeft. Och Door dezen maatregel van „Mitropa” zal de onevenredigheid tus schen productie en consumptie van tar we en rogge in Dultschland niet opge heven worden, maar het is van belang, dat een seml-officieele instelling als ,>Htropa” een dergelijk vaderlandse!) ▼oorbeeld geeft, hetwelk voorzeker niet zal hïüaten, dóór te werken tot In alle kringen der Duitsche burgerij. Het Is natuurlijk Duitschlands goed recht, den ejgen landbouw in zoo eko- nomisch-mogelljke banen te leiden; wij kunnen dezen drang zeer goed begrij pen, tot op zekere hoogte zelfs waar- deeren maar uit den hier bespro ken maatregel blijkt een zucht naar ekonomische onafhankelijkheid en naar ▼ermijding van iedere bevoordeellng van het buitenland, welke beangstigt. De Duitschers zullen tegenwerjjen, dat zij zich door ekonomische malaise en door zekere Internationale verhou dingen tot dezen maatregel en tot zooveel dergelijke meer genoodzaakt zien. Accóord! Maar juist dit feit is zoo beangsti gend. Wanneer men niet spoedig tot ge moedelijke Internationale besprekin gen komt, .zullen de gevolgen niet kun nen uitblijven. OnmlddellUk na het noodweers op Zon dag 21 Juni IJ., WaarbU door een ongekend hevigen hagelslag belangrijke schade werd aangericht aan de te velde staande land en tuinbouwgewassen. werden pogingen In het werk gesteld, om voor de getroffen land bouwers en tuinders een schaderegeling te verkrijgen. Een commissie van deskundigen Wead gevormd door de heeren J. P. Nijsser. te Heemskerk. Q. de Ruiter te Heemskerk C. Molenaar te Velsen. N. Tervoort te WUk aan Duin, voor den tuinbouw; N. C. M. Brantjes en K. Steyn te BeverwUk en Th. Frank te Assendelft voor den landbouw. In de jongste vergadering van deze commlssé. welke onder voorzitterschap van burge meester Jhr J. C. W. Strick van Llnscho- ten, ten raadhulze werd gehouden en welke ook werd bUgewoomd door Ir. J. G. Haze- loop. RUkstuinbouwconsulent te Alkmaar, is de schade definitief vastgesteld waarvan wy in ons nummer van J-l. Zaterdag nog melding konden maken. Het Juiste bedrag der schade werd be paald op 54.324.84; BeverwUk 9165.18, 6425.05 en Heemskerk 150.75. Uit deze commissie van deskundigen thans een comité gevormd, dat zal trach ten steun te verkrUgen van RUk, Provin cie, Gemeenten en zoomogelUk van de land- en tuinbouworganisaties. Ambtshalve 'nebben ook de burgemeesters der door het noodweer geteisterde gemeenten zitting in het Comité. Voorzitter is de heer Jhr. J. C. W. Strick van Linschoten. Burgemeester van BeverwUk, secretaris de heer N. Ter voort te WUk aan Zee en Duin. terwUl de heer K. Steyn. wethouder van financiën der gemeente Bev.rwUk, als penningmeester optreedt. Uit de aan de Commissie verstrekte ge gevens blUkt, dat de door den hagelslag ge troffen gebieden de volgende oppervlakten hebben BeverwUk ongeveer 125 H A (grootste schade van aardappelen, bloemkool en erw ten); WUk aan Duin 13 H.A. (Groenten, aardappelen, aardbeien); Assendelft 31 A.; Velsen 9 H.A.. in welke gemeente boven dien nog 1000 ruiten van broeikassen werden vernield In Heemskerk werd alleen schade van beteekenls toegebracht aan 450 roeden aardbeien. de vruchten voor de Londensche markt zouden kunnen Inladen. Of het zoover echter ooit zal komen? Debet aan den lagen prUs was ook de om standigheid. dat de conservenfabrieken Jaar weinig kochten, omdat de die vorig Jaar tegen fancy-prijzen waren In gekocht. nog niet geruimd waren. Gespecificeerd over de drie veilingen, werden de volgende hoeveelheden geveild. Veiling Kennemerland 1.022.082 K.G. met een opbrengst van f 319116.22; BeverwUk- sche Exportveiling 611520 K.G., opbrengst f 203.082 80 en VrUe Veiling 426452 K.G.. op brengst f 13611850 In totaal 2060 054 KG. met een totale besomming van f 658.317.82. De gemiddelde prUs bedroeg ongeveer 31 ets. per KG. tegen 83 ct. in 1929. Ter vergelUking mogen hier nog volgen de cUfers van de drie voorafgaande oogsten: 1927 aanv. 3652400 K.G, opbr. f 1.196 400.— 1928 aanv. 3015600 K.G.. opbr. f 1.437.000 1929 aanv. 1905000 K.G., opbr. f 1.580.000 1930 aanv. 2060054 K.G., opbr. f Inderdaad dus een slechte aardbeienoogst. Het zal zeer de vraag zUn, of de groenten teelt dit groote verschil In opbrengst zal kun nen compenseeren. Veel hoop is er niet op. Ook voor de tuinders, die zich op de bloem bollencultuur gingen toeleggen, ziet de toe komst er niet hoopvol uit. de resultaten van de eerste droge veilingen waren al heel on gunstig en spreken wat dat betreft voor zich zelf. De hoop is thans egaar weer gevestigd op de a.s. boonencampagne. eveneens een oogst, die in Kennemerland nog van beteekenls is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1