ONS BLAD DE „DROOM” VAN BRIAND OP REIS Staatsrechtelijk jj j DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN DINSDAG 22 JULI 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 17» f 125 Benoemingen Voornaamste c^Cieuws Waarom toetreding rlljn Zes dooden 'EN Haarlemsch prlester-student gedood N.V. Drukkerij „De Spaarnestad” Burgemeester Dibbits f Mgr. W. van Stee Autobotsing te Buiksloot Louis van Tulder Nationale bedevaart naar Lourdes W.KERKMEER - ALKMAAR 5 c=> V erkeers vliegtuig neergestort Verhoogde invoerrechten in Frankrijk Wie moet bij een kabinets-crisis de Koningin van advies dienen? Ernstige aanrijding te Zwijndrecht Vooral reuzel, varkensvleesch en kaas getroffen Internationale Unie van R. Kg V rou wenbonden JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGI OP 3 wan Engeland tot een Europeesche federatie uitgesloten is AAM6IFTE moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL S-/' Kabel- „de aanrijding een Nieuwe ^rnslfge onlusten in Egypte. jekers de merge— gen. ■'i stond is de vraag van algemeen In het seizoen. Toestand hoogst zorgwekkend Echtpaar gewand Ernstig ziek De aankomst der treinen gewijzigd bond, kan door uur had te auto-ongeval zelf). Santé, die kapelaan aas te 's-Hage Engelbewaarders Mgr. J. Hoogveld tot geestelijk adviseer benoemd LICHT OP. De lantaarns moeten worden opgestoken om: 9.34 uur. Ernstig vliegtuig-ongeluk in Engeland. Zes dooden. De Amerikaansche Senaat heeft het Lon- densche Vlootverdrag geratificeerd. Voorjaarsvergadering van het R.K. Werk liedenverbond in Nederland te Breda. De ziek. Begrafenis van den heer W. Fransen Jz*. te Leeuwarden. Un in 19574 100 in durige Dibbits. op kaas met welk handelsoverëenkomst in België Albert ca aoodat en. ABONNEMENTSPRIJS: par kwartaal, voor Alkmaar L— «oor batten Alkmaar f 2*5 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.W booger Onder Zwündrecht is bij een priesterstudent gedood. zich i Juni frs. 103 15 175 125 175 250 100 on- za- signa- en «n eek, xmt nieuw t aan- wer, Cur. lert. Mr. in per- nployé leming g ver- ntsche ?rsoon, dachte 1 ver in een onder naam >Pgaaf >ine. ui- aar, xxit -etj. :oker, r. A. m. »PPÜ. >ejen. Geïnstalleerd is de commissie van toezicht op de reorganisatie der artillerie-inrichtia- Cen. iar., KMlt ren de uw, 'ur. 75 120 60 ^uda, iigen. juda. man, r. A. dam. man, igen. man, >ene- >tter- dam. ntos, R.c. idee, >rbe- lam, Mr. VERKRIJGBAAR IN I-KLAS RUWIELZAKEA Catalogus op aanvraag at het ir toen e Bank, ;n had, dement volk». Nopte, if en ie.) Ernstige onlusten te Kaïro en Port Moordaanslag op den Roemeensciien derstaatssecretaris van binnenlandse he ken. bij verlies van een hand, een voet of een oot Varkens per 100 K.G Speenvarkens per stuk Versch varkensvleesch 100 Bevroren varkensvleesch 100 K.G. 6? Reuzel (bruto) 100 KG Reuzel geraffineerd 100 K.G. Harde kaas 100 K.G De toestand van Mgr. van Stee is hoogs* zorgwekkend. Oud Nieuw tarief, tarief, frs. 75 11.25 K.G. 12^ Het Comité der 37e Nederlandsche Bede vaart naar Lourdes, verzoekt ons te willen mededeelen, dat de volgorde en aankomst der treinen te Roosendaal, zoodanig zijn ge wijzigd. dat de eerste trein (die van Llsieux) 1 laatst vertrekt en aankomt om 14.40. De ziekentreln komt het eerst aan. en dus om 12.50. Nieuwe, zeer verhoogde invoerrechter in Frankrijk. Vooral varkensvleesch, reuzel en kaas worden getroffen. ebureau n wur •n vaag He zich oedelük J enn srd. I geredenen I bracht. Gistermorgen vond te Landsmeer een ernstig auto-ongeval plaats. De heer en me vrouw Dr. van den Berg uit Hoorn reden met hun Flatwagen op weg naar Amster dam in een slechte bocht even voor Buik sloot. waar de auto in botsing kwam met een vrachtauto, ten gevolge waarvan het voorste gedeelte van Dr. van den Bergh's auto geheel werd ingedrukt. De heer Van den Berg bekwam behalve talrijke kwetsuren een breuk aan het bo venbeen. terwijl mevrouw Van den Berg een tamelijk ernstige hoofdwonde opliep Per ziekenauto uit Hoorn werden de aan naar hun woonplaats overge- AÖVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1.25: elke regel meer *25 RECLAME per regel f «.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's 0 50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bij vooruitbetaling per plaatsing f 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer f 0.12 een nieuwe geen voor bij verlies van *a anderen vinger Z. H. Paus Pius XI benoemde tot geeste lijk adviseur der Internationale Unie van R.K. Vrouwenbonden mgr. dr. J. H. E. J. Hoogveld, profes-,or aan de Untversiteit te Rymegen. ter vervanging van Z.D.H. Mgr. Jansen, die sedert 1922 deze functie be kleedde. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 1 1 Ixmden, 18 Juli 1930 Het antwoord der Britsche regeerlng op het memorandum van den heer Briand betreffende de organisatie van soort Europeesche federatie Is in Zondagmorgen is de heer J. E. J. E. Dib bits. burgemeester van Zwaag. na een lang- ongesteldheid overleden. De heer die veel voor zijn gemeente be reikt heeft, vierde verleden jaar onder al- gemeene belangstelling zijn zilveren feest als burgervader. Hij was voorts secretaris van Het Witte Kruis. De begrafenis is bepaald op as. Woens dag te kwart over 2 te Zwaag. geen Maar in bijna gedecentraliseerde Britsche Rijk te gelijken. Maar bovendien zal geen Engelsche regeerlng, en allerminst het met Ame rika dweepende Labourkabinet, zich In eenig Europeesch avontuur willen ste ken, waardoor het land tegenover de Vereenigde Staten van Noord-Amerika sou komen te staan Er is een aanzien lijke groep der bevolking die hiertegen op zichzelf geen oezwaar zou hebben, maar dan toch alleen dan wanneer een Britsche Tolunie tot stand kwam. Voor een tarieven-wapenstilstand kan evenmin eenige Britsche regeerlng gun stig gestemd zijn. De Labour-regeering is door-en-door vrjjhandelsgezind, en zal wat Europa ook doen moge *00 spoedig mogelijk alle nog bestaande rechten intrekken. Wanneer de conti nentale industrie-landen hetzelfde wil den doen, dan zouden zij op de sympa thie van Londen kunnen rekenen. Maar voor een „wapenstilstand” loopen de heeren MacDonald en Snowden begrij pelijkerwijze niet warm. Zij beschouwen dit trouwens als een continentale aan gelegenheid, waar het vrij handelende Engeland buiten staat. De Engelsche protectionisten, en die groote massa der bevolking die, zonder protectionistisch te zijn, toch bescher ming tegen de tarieven van het buiten land als verdedigingsmaatregel noodig acht, kunnen nog veel minder voor een Mulefbestand voelen. De heer Briand im mers komt hiermee op de proppen, ter- *Ü1 Engelands voornaamste concurren ten op het vasteland, Duitschland en Frankrijk, economisch tot de tanden gewapend zijn en In voortdurende vrees leven, dat ook hier de voorstanders •ener Rjjkstolunie de overwinning zUl- •*0 behalen. Het zou in dit geval niet Barometerstand 9 uur v.m.: 757, voo^jt. ALKMAAR Mr. Heems- t« roepen, staats- meest aangewezen uitgekozen en dus De Kroon dient derhalve vrij te blij ven in de keuze van haar adviseurs, maar wel is het noodig, dat de fractie leiding voorbereid is op een vraag, als bij de vorige kabinetskrisis door het ka binet der Koningin aan den heer Krij ger gesteld is, en dat het noemen van een bepaalden naam in zoo volledig mogelijke overeenstemming met fractie geschiedt. „K In de nabijheid van Gravesend is gister middag door tot dusverre onbekend gebleven oorzaak een Engelsch vliegtuig neergestort. De bestuurder Henderson en vjjf andere Inzittenden werden gedood. Het vliegtuig een Junkermachtne, behoort tot de Engelsche Valcot Air-Line die het verkeer met Frank rijk onderhoudt. De machine was gister ochtend van Bern naar Engeland gevlogen en was op weg naar Londen toen het ongeluk plaats gehad. Het zicht was op dat oogenblik buitengewoon slecht. z In de Zaterdag j.l. gehouden vergadering van Aandeelhouders in de N.V. Drukkerij ..De Spaarnestad werden de voorstellen tot wijziging der statuten met algemeene stem men goedgekeurd. In een daarna volgende vergadering werd het bestuur der Vennootschap gemachtigd om het Ultgeefrecht der Katholieke Illustratie van de Maatschappij K. I. aan te koopen Het bestuur der vennootschap werd ge machtigd om met commissarissen der Mij. K. I. daartoe de benoodigde financleele transacties aan te gaan. Binnenkort, aldus werd nog medegedeeld, zal worden overgegaan tot de uitgifte van f 100.000.aandeelen Vereenigd bezit van aandeelen in de N.V. Drukkerij -De Spaar nestad" tot een koers van 160 pet., uitslui tend voor aandeelhouders. Aardappelen ondergaan i.. dat Frankrijk ze niet noodig heeft, 'tusschen 1 Juli eq 1 Maart daaraanvolgende e~n verhooging van 6 tot op 15 frs, per 100 KG Voor aardappelmeel wordt het recht van 70 op 120 gebracht. Van de verhooging van het recht zijn uitgezonderd Zwitserland, land op 8 dezer een gesloten is, en Italië. De bekende zanger Louis van Tulder is zeer ernstig ziek. De vorige week heeft hjj nog in Engeland voor de gramofoon ge zongen, maar teruggekeerd in on vader land is hl) ongesteld geworden Hü wordt thans verpleegd in st. Antoniushove te Voorburg en zijn toestand liet zich tamelijk ernstig aanzien. Thans werd echter mede gedeeld. dat een kleine verbetering te be speuren was. De toestand van mgr. W. van Stee, rector van „St. Antoniushove" te Voorburg, is veel verergerd. Mgr was reeds gerulmen tijd ziek, doch de laatste dagen is de toestand van dien aard geworden, dat het ergste moet worden gevreesd. de van Tweede kerk als rephtelijk personen mln of meer persoonlijke voerkeur zou heb ben doen gelden. Is ernu iemand, die dït kan aannemen, waar bekend is hoe nauw gezet de Kroon altijd de staatsrechtelijke UJn volgde en volgen blijft? Trouwens deze theorie schijnt door den te hebben gedacht. Doch het ergste in de beschouwing van den heer Snoeck Henke- mans Is wel dit, dat de Kroon, door voor liberale Tweede Kamerfractie Mr. Gijn en voor de antl-r?volutionnaire Kamerfractie adviseur op niet de zou hebben „Op den voorgrond stellen wij, dat geen enkel voorschrift van ons geschreven of on- ge chreven staatsrecht de Kroon verplicht iemand, laat staan een bepaalde functio- naris, te hooren Zij is dienaangaande vol komen vrij. Dit blijkt onder anderen wél hieruit, dat Koning Willem III niet zelden anderen dan voorzitters om advies vroeg. En ook onze Koningin kan elk oogenblik hetzelfde doen. Het staatsrecht bindt haar In dit opzicht hoegenaamd niet. Maar verondersteld dit de opmerking van den heer Snoeck Henkemans juist en de Voorzitter van de nieuwe Kamerfractie staatsrechtelijk de meest aangewezen man ware om bü de Kabinetscrisis naar de Ko ningin te gaan, dan zouden altijd omnid- dellljk na de algemeene verkiezingen voor de Tweede Kamer de nieuwe Kamerfracties moeten vergaderen ter benoeming van den Voorzitter, hetgeen echter nimmer geschiedt en ook in 1929 door de Chr. Hist. Tweede Kamerdub niet geschied Is. Niemand schijnt dus ooit aan dien staatarechtelüken eisch Oorzaak: een ontploffing Omtrent het vliegtuigongeluk wordt nog nader vernomen: Volgens de verklaringen van ooggetuigen heeft in het vliegtuig een ontploffing plaats gehad, waarna de machine met donderend geweld naar beneden stortte en in een tuin in een klein dorp terechtkwam. Een der vleugels werd 3 K.M. verder ge- vonden. De berging der lijken werd uitgestekf tot de komst van de vertegenwoordigers van bet Ministerie van Luchtvaart. Men neemt aan. dat zich onder nen de overblijselen van twee mannen en vier vrouwen bevinden. De lijken zijn alle vreeseljjk verminkt. De oorzaak van het ongeluk moet voor een groot deel toe te schrijven zijn aan het zeer slechte weer Fen boer uit Meopham, die van het ongeval ge tuige is geweest, verklaarde dat hij terwijl hjj thuis was, eensklaps een geweldige la waai hoorde. Hij richtte zijn blikken om hoog en zag toen een groote vliegmachine „en feuille morte" neerstorten. Een der zweef- vlakken ontbrak. Eenige seconden later was de machine al op den grond. De boer liep er heen en kon slechts één man vinden, die onder de puinhoopen lag. Hij was echter ern stig gewand. Verscheidene honderden Meters verder lagen vijf lijken in een tuin. Gebruik makend van de haar verleende bevoegdheid, heeft de Fransche regeerlng bü een thans openbaar gemaakt decreet nieuwe belangrijke tariefsverhooglngen af- gekondigd. die reeds terstond worden toe gepast en die ditmaal weer in het bijzonder de Nederlandsche invoeren treffen. De verhoogingen betreffen een aantal producten van landbouw en veeteelt, waar van de opsomming hier volgt. De genoemde cijfers zün die van het minimumtarief, dat voor ons land geldt onvoordeellg zijn, indien Londen door een „wapenstilstand” gebonden was. Maar bovendien bestaat er hier een niet gering wantrouwen tegen de eigen lijke bedoelingen van den heer Briand. Alle .bonne op dit blad lijn Incevolce de rervekerinc.voor».erd-n mm* --- ongevallen verteSerd voor een der vo.aende ui.kwio|ten: f 3000.- f 750.- Sj^T^ f 250, Op de zomerconferentie der Christ. Hist. Unie heeft de heer Snoeck Henke mans gesproken over het befaamde geschilpunt In den boezem der Unie: Wie had bij de kabinetscrisis In 1929 namens de Chr.-Hlst. nahr de Koningin moeten gaan, de oude of de nieuwe voorzitter der fractie? De heer Snoeck Henkemans deed ter conferentie te Lunteren de uitspraak, „dat de Voorzitter der nieuwe Kamer- fraktie staatsrechtelljk de meest aan gewezen man is om bij de Kabinets crisis naar de Koningin te gaan.” Het „Nederlandsch Weekblad” het orgaan van de De Vlsser-groep schrijft naar aanleiding daarvan: deze bezield Is van de bedoelingen, ook gebied. Jegens andere niet-Europeesche ge- Deed het dit, dan gaf zijn positie als toonaangevend be standdeel van het Britsche Rijk op. Het zou, door zijn Europeesche verplichtin- nlet meer vrijstaan tegenover de andere Britsche Rijkstanden. Het zou, ingeval van (zij het vriendschappelijke) rivaliteit tusschen de Europeesche fede ratie en de rest der wereld, met het eene been hier, met het andere been daar staan. Een onmogelijke toestand! Niet voor een land als Frankrijk, welks Noord- Afrikaansche bezittingen direct van Parijs uit bestuurd worden, en dat ove rigens wel afhankelijke koloniën, maar zelfbesturende dominions heeft, dat „Fransche Rijk” is dan ook geen enkel opzicht met het ver- bij verlies van een f Eft bijeen breuk van jlrt duim of wijsvingei been of arm De onaniankelijkheidsfersten Redevoeringen van Koning Jas par. deze heer Snoeck Henkemans nu eerst te zün opgesteld. Want de Hoofdredactie van Nederlander" <en genoemde heer was toen de eenige hoofdredacteur) schreef in genoemd Blad 6 Juli 1929. nadat het Kabi- net-de Geer.de portefeuilles ter beschik king van Hare Majesteit had gesteld. „De beslissing voor welke de Koningin zich geplaatst ziet, is thans we! zeer moeilijk. Een bükomstige zij het niet onoverkome- lüke complicatie biedt de omstandigheid, dat van de fractieleiders, welke In den re gel door de Kroon worden geraadpleegd, een tweetal, de heeren van Gün en de Vis ser' zich niet herkiesbaar stelden en dus In de Nieuwe Kamer hun gezag niet zullen f', kunnen doen gelden." Toen was er Jus van een staatsrechtelüke overweging, die er vanzelf toe moest lelden den nieuwen voor zitter uit te noodigen, nog geen sprake. De schrüver erkende alleen de moeilijke com plicatie en liet (heel verstandig) alleen aan de Kroon de beslissing. Thans voor het eerst doet een onverwacht uitgedachte staatórechtelüke theorie haar dienst. Dit is wèl eigenaardig. Ten slotte merken wü op. dat zich thans in deze materie een merkwaardige nuance tusschen de heeren Snoeck Henkemans en Krijger vertoont: Toen laatstgenoemde van wege het Kabinet der Koningin om inlich tingen gevraagd werd aangaande het prae- sidlum van zün club, heeft deze, volgens de Nederlander, kort en goed geantwoord: „Mr. Schokklng is de aangewezen man als voorzitter en zal de volgende week als zoo danig worden benoemd." De heer Henke mans spreekt thans ietwat gematigder van den meest aangewezen man, doch meent dan ook daarbü des te sterker te.staan, om dat hü zich op het staatsrecht meent te kunnen beroepen Dit laatste bedoelde beroep bleek echter allen grond te missen." Gisteravond te ongeveer negen Zwündrecht een noodlottig plaats. I Twee studenten van het Groot Seminarie Warmond n.l. de Eerw. heeren L Kraakman uit Haarlem en Brechtcn uit 's-Gravenhage begaven zich per fiets naar Dordrecht, cm daar een vriend te bezoeken en er enkele da gen te logeeren. Tusschen Rüsoord en Zwündrecht passeer de hen een auto, die in de richting Rotter dam reed, terwül tezelfder tüd een andere auto van de Dordtsche Autogarage met groo te vaart den eersten achterop kwam en dezen trachtte te passeeren. Hierbü week de chauffeur te veel naar links uit, zoodat een der studenten. n.l. de Eerw. Heer L. Kraakman, werd geraakt en aan den kant van den weg werd geslingerd. De auto, die nog had getracht door te rem men een aanrijding te voorkomen, eerst 60 i 70 Meter verder stil. Toen men bü den aangeredene kwam, bleek hü er vreeselük aan toe te zün, daar hü een zware hersenschudding had bekomen. Kapelaan Nüman, uit Dordrecht, die zoo spoedig mogelijk ter plaatse was. diende hem nog het H. Oliesel toe. Een inmiddels ontboden geneesheer uit Zwündrecht kon even later slechts den dood constateeren. Het lük is naar het R.K. Ziek nhuls te Dordrecht overgebracht. Het slachtoffer was 23 jaar oud. zanger Louis van Tulder is ernstig BUREAU HOF c ALKMAAR Telefoon: Administratie No, U3 Redactie No. 633 I Verzorg, vóór dat Je reizen gaat. I Nauwkeurig Je bagage. Want als je straks op reis, iets mist. Dan brul en tier en raas je. Een koffer met schoon ondergoed I Is heusch niet overbodig. Want als het heet is u begrijpt. I Dan heb je héél wat noodig. I Een man komt toe met drie costuums. Je vrouw moet er op letten. Dat zü voldoende voorraad heeft Van meerdere toiletten .’oor 't strand, voor tennis, voor het bad. Voor lunch, diner en liter, Voor tusschen door, voor vóór en né. Voer vuurwerk en theater! Neem een collectie boeken mee. Want lezen toch ontwikkelt. Terwijl ook schaakspel, domino Je geest tot klaarheid prikkelt. En als het regent wil je vrouw. Die graag wat van practük houdt. Haar naaimachine, knoopendooe, Verstelmand en den stükbout. Vergeet ook niet Je apotheek. Want 't is en bluft een kwestie. Dat men zün lichaam goed verzorgt Bü pün of indigestie. Al reis je eerste klas hotels. Toch weet je, dat 't een kruis is. Én het comfort daar nooit zóó is Zooals het bü je thuis is. Dus pak maar in. zóóveel je kan. Men zal je er om prüzen; Sleep altüd massa's koffers mee. En dan plezierig reizen! MARTIN BERDEN totache samenwerking tusschen de Euro peesche naties, acht men op zichzelf lofwaardig, maar men voelt al te goed dat de Fransche minister deze samen werking wil doen voorafgaan door po litieke schikkingen op zeer uitgebreide schaal en dit zal dan ook wel de voor naamste reden zijn, waarom hij op ze kere deelname van Engeland gesteld was. Achtef1 Briand’s plannen ziet men in Engeland, terecht of ten onrechte, de veillgheidskwesties, en wat daarmee samenhangt, schemeren, en zelfs de Labourregeerlng is hiervan niet gediend. Al wat door een Europeesche federa tie, binnen het kader van den Volken- zou kunnen volbracht worden, evenzeer verwezenlijkt worden de bestaande Volkenbondscom- misslef. Voor nieuwe organisaties, zelfs wanneer zonder eenige bijbedoeling haar oprichting voorgesteld wordt, voelt noch de openbare meening, noch de regeerlng in Engeland iets. Zulk een or ganisatie zij het van slechts tijdellj- ken aard was de Vlootconferentie De ervaringen, hiermede opgedaan, wa ren niet bepaald bemoedigend. Algemeen is men in Engeland van oordeel, dat door het Britsche antwoord de genadeslag toegebracht Is aan de plannen van den heer Briand. Een „droom” noemt de „Daily Telegraph” ze; en op een andere plaats spreekt dit toonaangevende conservatieve orgaan van een „ongelukkig, en ongetwijfeld weldra in het vergeetboek rakend plan." Veel sympathie vindt het buiten- landsch beleid der Labourregeering de laatste maanden in het binnenland niet; wat de beleefde verwerping van Briaud's voorstellen betreft, heeft zij evenwel de geheele openbare meening achter zich. Men wantrouwde den op zet dier voorstellen, hun bijoogmerken en hun praktische waarde. Wü mogen hieraan misschien toevoegen: Men wantrouwde Briand zelf, dien men te bonden. Juist om zün onweerstaanbare beminnelükheid, als gevaarlük be schouwt. Het eenige. wat men zich thans nog met verbazing afvraagt, is: Hoe heeft een man van Briand’s kaliber zich aan zulk een fiasco kunnen bloot stellen? Hü moet van te voren geweten hebben, dat het Britsche antwoord, ondanks den sympahieken vorm, afwüzend zou zün. En daar niemand Briand als een dom oor beschouwt, neemt men hier en daar eenige ongerustheid waar over de mo tieven die hem, ondanks alles, deden overgaan tot een actie, waarvoor Enge land nooit te vinden zou zün. NESSUNO. Voor de Christelük-Historische Unie heeft de vraag „Wie moet bü een kabi netskrisis de Koningin van advies die nen?” een heel büzondere beteekenis gekregen, doordat, naar ons bezien van de zaak, aan het in de Unie daarom trent gerezen meenlngsverschil diepere beweegredenen niet vreemd zün. Wat de heeren Snoeck Henkemans en Krüger ook mogen verklaren een ieder, die de over-en-weer-bespreklngen in deze gevolgd heeft, kan den indruk niet van zich afzetten, dat de nieuwe, de destüds-toekomstige leiding der Unie bü haar advies aan de Kroon een ze kere voorkeur rhlet heeft kunnen onder drukken. Al had dr. De Visser zich tot op ze kere hoogte ook uit de politiek terugge trokken en al stond destüds over een weekje de benoeming van een nieuwen partü-voorzitter te wachten dr. De Visser is van een dergelüke politieke standing, dat men hem niet licht over ’t hoofd ziet, wanneer er aan de Kroon namen genoemd moeten worden. En juist het feit, dat dr. De Visser met achter zich een zekere groep van gelükdenkenden zich gepasseerd ge voelt, is voor ons een onmiskenbare aanwüzing, dat niet toevalligerwüze dr. De Visser’s naam op een zeker be slissend moment verzwegen werd. Ook het feit, dat thans in het „Ne- derlandsch Weekblad” openlük stelling gekozen wordt tegen de opj^Mift^Van den heer Snoeck Henkemans, kan ons in die meening versterken. En de heer Snoeck Henkemans moge uit een en ander de conclusie trekken, dat hü in Lunteren wellicht een ietsje te optimistisch geweest is, toen hü het voorstelde, alsof er in de Christelük- Historische Unie van een krisis 'geen spoor te ontdekken valt. Maar zü het dan ook, dat de vraag „Wie moet bü een kabinetscrisis de Ko ningin van advies dienen?” van heel büzonder belang is voor de Christe- lijk-Hlstorische Unie het is voor alle politieke partüen van importantie, dat de vraag aan de orde is gesteld, immers, wat thans in de Unie geschiedt, kan morgen in iedere andere politieke partü voorkomen. Daarom belang. En als wü de vraag aldus onder het oog zien, dan meenen wü mét het „Ne- derlandsch Weekblad” te moeten vast- sCêHéri, dat h?t staatsrecht de Koningin hoegenaamd niet bindt in de keuze hater adviseurs. Staatsrechtelük heeft fractievoorzitter absoluut rang boven den vroegeren voorzitter. Wel echter zegt het gezond verstand, dat degene, die tüdens de komende regeerperiode fractie-voorzitter zal zün, natuurlük met meer veranlwoordeUjk- held een bepaald advies zal kunnen uit brengen dan een voorzitter, die aftrad. Maar een algemeene regel mag hier oJ. niet gesteld worden: er zün tallooze redenen denkbaar, waarom de Konin gin van een schünbaar voor de hand liggende methode zou kunnen en mo gen misschien zelfs moeten afwü- ken. een groote Ujnen uitgevallen, zooals men in’ J5*1 deze aanstuurt op nauwere econo- Engeland verwacht had. Volle sympathie wordt er te kennen gegeven met de oogmerken van den Franschen minister, maar. Wel, wü weten het allen, zoowel In het indlvl- dueele als in het Internationale leven is een hoffelüke sympathiebetuiging meestal de inleiding tot een weigering. De Britsche regeerlng is van oordeel, dat de nieuwe Instellingen, zooals een Europeesche vergadering, een Raad en een Secretariaat, waarvan de wensche- lükheid in het memorandum bepleit wordt, onnoodig zün, en dat zü zelfs ernstige gevaren en moellükheden zou den opleveren. Derhalve geeft zü de voorkeur aan de Instelling van een spe- ciafe Europeesche organisatie in het kader van de bestaande organisatie van den Volkenbond. Dit is de quintessence van het Brit- Khe antwoord. Engelsche deelname aan iets, dat lou UJÉen op de vormen van „Ver eenigde Staten van Europa”, was bü voorbaat uitgesloten. Dit lag zóó voor de hand, dat het onbegrüpelük lükt, dat een zoo goed met Engelsche ver houdingen bekend staatsman als Briand ooit ernstig gedacht heeft aan de ver- wezenlüking van zün idealistisch lü- kende plannen. Tenzü hü In werkelük- held slechts aan de vorming eener con tinentale federatie onder overheer- Khend Fransch-Duitschen Invloed ge dacht heeft en Engeland, met de zeker- heid van een weigering, beleefdheids halve óók uitnoodigde. Engeland is nu eenmaal niet alleen en zelfs niet op de eerste plaats Euro peesch land, doch lid van een over alle werelddeelen en alle wereldzeeën ver spreid gemeenebest of volkerenge meenschap Het kan zich nimmer aan sluiten bü een Europeesche federatie, zelfs wanneer vriendschappelü kste op economisch continenten en meenschappen, het Z. D. H de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot: Eere-Kanvnnlk van het Kathedraal Kapit tel van St. Bavo te Haarlem, den H. E. Heer H. v. d. Ven. pastoor van de parochie van St Antonius-Abt te Schevenlngen Directeur van het nieuwe Phllosophicum. den Z E. H. G. Heer J. Nickel, die Profes sor was van het het Groot-Seminarie te Warmond, en tot Onderdirecteur den Z. E. H. G. Heer L. Wolf, die Leeraar was aan het Klein-Bemlnarie Hageveld alsmede tot Professoren de Z.Z. EE. H.H. GG. Heeren: P. Heskes. die Professor was van het Groot seminarie te Warmond en P. Btanmeüer. die kapelaan was te 's-Hage (H. Hart). r Pastoor de volgende W W E.E. Heeren: Te Ouderkerk a d. Amstel N. Slenders. Spanbroek J. Brouwers en te Tholen J Omt- zigt. die kapelaan was te Hoorn; te Zoetemeer A. Leucen te Leiden. (H. Jo- J. Vüverberg en te Oudendük J. van (H. H

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1