ONS BLAD h IN DE KLEM Ll* Voornaamste cKieuws VREESELIJK ONGELUK IN RIJNLAND dit nummer bestaat uit twee bladen VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 171 WOENSDAG 23 JULI 1930 f 40 Felle brand te Beverwijk De opvarenden in veiligheid Reeds 34 dooden geborgen Wijnkoop’s verklaring Auto-ongeval Een speelhol JOH. LAUWERS Aanbestedingen De Europa-rondvlucht Weer een auto-ongeval te Baarn Boerderij afgebrand Tegen een wagen gebotst Een ernstig gewonde VERZOEK Locomotief rijdt op kudde schapen in f Bij de bevrijdingsfeesten stortte een brug in Schip vergaan op de Zuiderzee De electrificatie der spoorlijnen Een pakhuis met sigarenkistjes uitgebrand Adverteerders bureau Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR I r xi men nu kinder-vragen De redactie van „Het Volk” zat met de zaak tamelijk verlegen en stamelde fa een onderschrift: -AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL poor de tram gegrepen Hun oude paardentram konden zij niet vergeten De bevrijdingsfeesten in Rijnland rJJ.' NOORD HOLLANDSCH DAGBLAD De op- van en heeft zijn werfc- Weer een brand te Beverwijk. De „Tribune" niet voldaan door de neer- ge- Barometerstand 9 uur v.m.: 754». achteruit. Een man gedood 19 kaartspelers aangehouden is. Een vlieger gedood. Dubbele aanrijding i. De bewoner gewond de over Poging tot „ontvoering” mislukt. en dat de redactie er Ongecorrigeerd 11 dieren gedood terugkeeren. DE DIRECTIE I aan Telefoon: toonen, dat men bij niet In de klem voor aan zich de smalle De voorjaarsvergadering van het R.K. Werk liedenverbond. De tyfooi» in Japan duizenden vermis ten. honderden dooden. bij verlies van *n anderen vinger lullen naar Gisteren is te Warm (Gem. Gendringem de boerderij van T. Bus totaal afgebrand. Bij de reddingspogingen werd B. door vallende stukken getroffen waardoor hij verschillen de brandwonden bekwam. Hjj is naar het ziekenhuis te Terborg over gebracht. Voorgesteld wordt den Saksischen Landdag te ontbinden. ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal, voor Alkmaar 2.— Voor buiten Alkmaar 2A5 Mei Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger O 55 t: T Schip vergaan op de Zuiderzee, varenden met moeite gered. werden gedeeltelijk stortende balken gedood, gedeeltelijk door omkantelende pontons onder water ge- Gisteravond heeft de politie een inval ge daan in pand 45 aan de Leuvelhaven te Rot terdam. op grond van het vermoeden dat in gencemd pand een speelhol was gevestigd. Inderdaad trof zij er 10 personen aan. die om hooge bedragen aan het kaarten waren. Onder hen bevond zich een rFanschman die ongeveer een jaar geleden op valsch spelen was betrapt. Hü maakt er zijn werk van om door valsch spel zün medespelers bedragen van f 40 tot f 50 in een half uur afhandig te maken. Het geheel egezelschap is meegeno men naar het politiebureau, waar het onder zoek wordt voortgezet. Vreeselijk ongeluk bij de bevrijdingsfees ten te Coblenz Brug ingestort 12 doo den. Bij Dodewaard is een vrachtauto van den dijk geslagen. Eén doode. de net -snoode gasten onverrichter zake naar huis ruime uitzicht, had bemerkt, kwam de dicht aaneengesloten kudde op de rails juist toen de locomotief in snelle vaart naderde. Langs de spoorbaan lagen, meldt de „Telegraaf" na het ongeval, doode en zwaar verminkte, ziel togende schapen verspreid, terwijl de hoeder met het overige deel der kudde van schrik vluchtte. De verminkte dieren zijn spoedig afgemaakt. In totaal zijn van de 23 schapen er 11 gedood. Zuiver een verlegenheidssmoesje. »Dit vraagstuk heeft vele kanten”. oplossing van den Inzender” de praktijk „bitter weinig „Voorloopig is de vraag (gelukkig maar voor de De Gouverneur-Generaal zaamheden hervat. Alle abonne'e op dit blad tiin tegen ongevallen verzekerd bevpntt^n, Kpnden weraen er uit ge- g roots te deel der in het water te- Mededeeling van den president Het gemeentebestuur heeft de mededeeling van den Rükspresident ontvangen, met de verklaring, dat hij door de trigtsche cata strophe te Koblenz niet in staat is om bij de feestelijkheden te Trier tegenwoordig te zijn. De president zal heden alleen nog te genwoordig zün bij de rouwplechtigheden te Coblenz, waarnaar hij etrstond naar Berlijn zal terugkeeren. HU geeft echter uiting aan de hoop, dat hij spoedig zijn, door zulke tra gische omstandigheden afgebroken reis, te kunnen voortzetten. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—S regels f 1.25: elke regel meer 6-25. RECLAME per regel 4.75 voor de eerste pagina: voor de overige pagina's 0.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” b(j vooruitbetaling per plaatsing f 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 0.12 Gistermiddag passeerde een vracht-auto den nieuwen geasphalteerden Rijksweg nabU Baarn in de richting Amersfoort. NabU de buitenplaats „Buitenzorg” moest de auto haar vaart inhouden voor een man en vrouw die. met een kinderwagen waarin een kind zich bevond, in dezelfde richting gingen; tengevolge van de gladheid van den weg reed de auto de wandelaars aan: de vrouw werd ernstig gewond en per auto van dr. Doyer.-die spoedig ter plaatse was, naar het ziekenhuis vervoerd. De man en het kind werden eveneens ge wond. doch konden naar de woning te Laren worden vervoerd. Tijdens het ongeval kwam een personen auto aangereden, die haar vaart moest ver minderen. doordat de weg versperd was. Odk deze auto gleed weg en kwam terecht tegen den vrachtauto, die het vorige onge luk veroorzaakt had. waardoor beide voer tuigen beschadigd werden. Het bevrijde RUnland heeft president Von Hindenburg enthousiast ontvangen. Overal bad men feesten georganiseerd en de eerste officieels ontvangst van den president had plaats in de oude keizerstad Spejjer. Op drie foto de geweldige volksmenigte tijdens een rede van Von Hindenburg iwiuu uiy tich wat eenvoudig van af maakt, want het is inderdaad waarheid, dat de socialist met een goed inkomen min of meer minachtend neerziet op den arbelder-soclalist. Persoon- „De rubriek „ingezonden" is niet bestemd voor grondige behandeling van theoretische vraagstukken. Het spreekt dus vanzelf, dat wU op het probleem van de belooning var. den arbeid in een socialistische samenleving niet diep zUn ingegaan, maar den nadruk legden op wat het eerst noodige is. Overigens moeten wU opkomen tegen de voorstelling, alsof in socialistische kringen de man met een goed fnkomen neerziet op een armoedzaaier. In alle kringen komen lieden voor, die misschien niet minachting voor anderen, maar te veel hoogachting voor zichzelf hebben. Dat In onzen kring zulke hoogachting wordt ontleend aan geld, zal wel hoogst zelden het geval zUn." Gisternacht is het zeilschip ..Eben Haëzer" van schipper Klaas Kroozen. uit Zwartsluis, tijdens het hevige stormweer op de Zuider zee tusschen Schokland en HarderwUk om geslagen en gezonken. Het schip was niet geladen en was Kampen op weg naar Amsterdam. De schipper wist met levensgevaar zijn vrouw en drie kinderen van acht, vier en drie Jaar oud. van boord te halen en in de sloep te brengen. Deze sloep werd later door schipper Bouw meester, uit Zwolle, die met zijn motor schip passeerde, op sleeptouw genomen en naar Schokland gebracht, alwaar de schip per Kroezen en zijn gezin thans nog ver toeven. Men zal trachten de ..Eben Haëzer”. een licht scheepje van 134 ton. te lichten. Het vaartuig was verzekerd, de inboedel echter niet. Gistermiddag, omstreeks 2 uur moest op den WaalbanddUk nabij Dodewaard een met bessen geladen vrachtauto van de vruchten conservenfabriek ..De Betuwe" te Tlel uit wijken voor een passeerenden wagen. Teveel aan den kant van den dijk rij dend. zakte de auto weg, sloeg om en bleef zwaar gehavend liggen aan den voet van den dijk. De chauffeur, zekere Slech uit Tiel. werd ernstig gewond en had snijwonden in het gelaat, terwijl een naast hem zittende man, eveneens uit Tlel afkomstig, die vermoede- lijk tijdens den val pogingen heeft gedaan uit den auto te springen, dit met den dood heeft moeten bekoopen. Door de Nederlandsche Spoorwegen werd gisteren te Utrecht aanbesteed het maken van grond- en spoorwerken, het wijzigen en verlengen van het tweede perron en bijkom stige werken op het stationsemplacement te Alkmaar. De raming was f 14.500.Ingeko men waren 24 biljetten. Laagste inschrijver was C. Schaufel te Apeldoorn, voor 13.180, hoogste inschrijver J. A. Nlemer te Utrecht voor 15.990. Voorts werd aanbesteed het bouwen van een transformatorstation te Uitgeest op een be staande fundeering. Er waren 39 inschrijvin gen, waarvan de laagste van K. Wouda te Krommenie voor f 131.985 en de hoogste van L. R. Jansen te Groningen voor 150.000. Gistermorgen reed een locomotief in de buurtschap Notter te Russen bij een onbe- waakten overweg op een kudde schapen in, die op dat moment de spoorlijn passeerde. Zonder dat de geleider, een oude boer, nadering van de locomotief, ondanks «De heeft voor waarde”. niet urgent” S. D. A. P.l). Het verwondert ons dan ook heele- tnaal niet, dat een van de vele duizen den socialisten, die precies eender den ken als de heer Van der Veer, zich door het antwoord van „Het Volk” nu juist niet volkomen bevredigd gevoelde en in „Het Volk” van gisterenavond uitkwam met volgend stukje: Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 9.34 uur. HOF ALKMAAR Administratie No. 433 Redactie No. 633 President Hoover heeft het Londensche vlootverdrag geratificeerd. Aan Z. D. H. Mgr. J. H. G. Jansen. Aarts bisschop van Utrecht, is het pallium overge reikt. voórT<enn <A-7e^j^ra',BV^rWa.*r<iCn f 3000 - Levenslange geheelc ongeschiktheid tot werken door f TCfi bijeen ongeval met f OCfl bl| verlies van een hand. f 4OE bij verlies van een f Rfl bii een breuk ran oor een acr volgende uitkeenngen: vcrlies „o beide armen, beide bcenen ot bejde oogen 3 doodeliiken afloo® aUU.- een roet of een oog ll AO.- duim o| w|Hvingei been of arm Nadere bijzonderheden Hedenmorgen om 5 uur waren de lijken van 38 slachtoffers geborgen, terwijl 10 ge wonden naar het ziekenhuis vervoerd wer den. De brandweer was binnen 10 minuten Schuppo-beambten zorgden voor behoorlijke afzetting bij het licht van meegebrachte schijnwerpers Vele booten waren spoedig ter plaatse en met lange stokken en haken werd de stroom afgezocht. De oorzaak is te zoeken in de te kleine draagkracht van de Pontonbrug, die niet bestand was voor het geweldige verkeer, dat in verband met de bevrijdingsfeesten te Co blenz, samengestroomd was. Daar het vermoeden gerechtvaardigd dat nog meer dooden te beteruren zullen zijn is hej reddingswerk den geheelen nacht voortgezet. Een zuster met een klasse schoolkinderen verdween o.a. in de diepte. Later werden de lijken van zes jonge meisjes opgehaald. Nadere mededeelingen inzake de Sodali- tas Medleorum van Dr. Jordan, advocaat te Budapest. De „Tribune" wijdt een beschouwing aan de verklaring, die de vier leiders van de voormalige Wijnkoopgroep btj het West- Europeeooh Bureau van de Comintern heb ben ingediend. Het blad noemt het stuk onklaar en on voldoende. Het is niet wat de Nederland sche en de internationale arbeidersklasse van de onderteekenaars. die gedurende viif jaar aan het hoofd der Wijnkoopgroep heb ben gestaan, het recht heeft te verwachten. Ondanks het feit, dat.zjj er hun instem ming mee hebben betuigd, moet over het algemeen worden vastgesteld, dat zij zich in him verklaring niet aan de bolschewis- tlsche methode hebben gehouden, welke eischt. dat zü „voor de geheele arbeiders klasse en voor de K I. volledige rekenschap moeten afleggen voor hun daden van strijd tegen de K. I., nauwkeurig hun fouten moe ten ontleden, de oorzaken, die hen ertoe gebracht hebben deze fouten te maken. In het volle daglicht stellen, ongenadig en zonder eenlge terughouding en verbloe ming.” Dit alles, vindt het blad, geschiedt in de „verklaring" allerminst. Wijnkoop en de zijnen zullen dus nog dieper door het stof moeten, willen ze in genade worden ontvangen. ae drukt. Sléchts eenige personen, die zich in de nabijheid van den oever beypndpn. kpnden zich redden; de anderen werden er mt ge- vischt Het recht gekomen personen verdronk. De politie-president heeft direct na het bekend worden van de ramp, alle feestelijk heden in het gebied van Koblenz laten afzeggen. "L „Het komt mij voor. Hoewel de ingezetenen van Makkum omstreken ten zeerste met de nieuwe auto bussen van de Ned. Tramweg Mü- zijn Inge nomen. kunnen ze toch hun oude paarden tram niet vergeten. En telkens weer, wanneer men met de nieuwe bussen de oude paardentramrijtui- gen, welke in afwachting van verder trans port te Harkezul op een zijlijn stonden opge steld. passeerde, werd de herinnering aan vroegere dagen wakker geroepen en het ver langen naar het bezit van zoo n rijtuig werd zoo sterk, bericht de ..Telegraaf”, dat enkele ingezetenen in stilte besloten bij nacht hun geliefd voertuig weer naar Makkum terug te halen en op de Markt op te stellen. Heel geheimzinnig arriveerde ver na mid dernacht een groote vrachtauto, waarin een aantal ingezetenen van Makkum was geze ten. Zeer voorzichtig, om den aldaar wo nenden tramman niet te storen, werden de kettingen aan een wagen vastgemaakt. Maar men had echter buiten den waard ot beter gezegd buiten den speurdersneus van een ambtenaar van de maatschappij gerekend, die van het voornemen lucht had gekregen en Zün superieuren had gewaarschuwd. De zen hadden opdracht gegeven de rijtuigen op te vüzelen en buiten de rails te plaatsen, zoodat ze niet verreden konden worden. En hoe of men nu ook trok of duwde en de mo tor van den auto op volle kracht liet wer ken, er was geen beweging in de rijtuigen te krijgen en diep teleurgesteld moesten de bergingswerk is op het oogenblik nog gaande. Men houdt er rekening mede, dat nog meer lüken gevonden zullen worden. De pontonbrug bevindt zich aan de Schlosshaven, aan de Moezel. Het water is op deze plaats ongevee. zes meter diep. De ernst van de ramp moet, naar men meent worden toegeschreven aan het feit, dat zich ii. het avondlük duister de men- i'hen in hun doodsangst aan elkaar?vast klemden en elkaar in de diepte meetrok ken. Zü Te Klazinaveen is gisteren de 20-jarige Koster op zijn motor door de stoomtram gegrepen en zoodanig verwond, dat hjj aan de gevolgen is overleden Hik heb ik dit wel meegemaakt en het wil voorkomen, dat dezen personen hierop gewezen moet worden. Als iemand het geluk heeft gehad een hoogere ontwikkeling deelachtig te worden, dan moet hü gevoe- *en. dat het zün plicht Is dit aan geestelük minder bedeelden over te dragen. Wat het inkomen van hoofd- en handarbeider be treft, wil het mü voorkomen, dat deze in de socialistische maatschappij gelük moeten zün. In deze maatschappü zal het indlvi- dueele belang wegvallen; de eerste taak zal zün de standenscholen op te ruimen. In de socialistische maatschappü zal het de vraag zün hoe de mensch zich het meest ten nutte kan maken voor de gemeenschap Naar aanleg zal ieder een plaats krijgen to de gemeenschap. Degene, die een goed stal hersens heeft, wordt professor en die daarover niet beschikt wordt b.v. een on- l'schocide arbeider. Allen sullen hun werk- „Dlt vraagstuk heeft vele kanten. De op lossing van den inzender is schünbaar de gemakkelükste; maar voor de practük heeft zij bitter weinig waarde. Voorloopig is de vraag of een professor te veel verdient, veel minder urgent dan het feit, dat de land arbeiders. en nog een aantal andere groe pen van de bevolking veel en veel te weinig - verdienen. Wie dit euvel bestrüdt. helpt meteen den rangen- en standengeest in onze maatschappü bestrüden. En voor wij de salarissen van den professor gaan her zien, dienen wü eerst het vraagstuk van het arbeidsloos inkomen en van de onderne merswinsten behoorlük onder de oogen te zien. De rest is van later zorg." Beleefd verzoeken wij de medewerking van onze H.H. Adverteerders inzake het vroegtüdig coezenden van de voor de Zaterdag-num mers bestemde advertentiën. Wü zullen het zeer op prüs stellen indien wü de an nonces. oestemd vooi Zater dag. reeds des Donderdags of ulterlük des Vrtjdagsmorgens ontvangen Door het vroegtüdig inzen den van advertentiën kun nen Wü ook aan de uitvoe ring, dus aan net zetten »an de advertentie, meer aandacht schenken hetgeen vanzelfsprekend de reclame- waarde van de annonce ten goede komt Mede in Ow eigen belang vertrouwen wü op Dwe medewerking inzake een en ander te mogen rekenen, waarvoor bij voorbaat onzen dank. „Nu kan ik de ongerijmdheid van zoo iets niet goed inzien. Ik begrüp elgenlük niet, waarom, met welk recht (uit socialistisch oogpunt bezien) de een zooveel grooter in komen zou mogen vragen dan de ander. O, zeker, we weten allen wel, dat het in zfzienbaren tüd niet zoover zal komen, dat elk mensch een evenredig deel van het maateobappelük inkomen zal krügen. doch la zou toch wel graag het standpunt van vooraanstaanden in dc partü in dezen wil len weten. Hoe denken we ons in onze toekomst- maatschappü deze zaak, zullen we ook dan nog voor den professor een grooter inkomen vragen, dan voor den slootgraver? Zullen we dan nog den een bevoordeelen boven den ander. Het blüft toch ten slotte zoo. wat de een meer zal moeten genieten, moet de ander m.l n d e r krijgen, en ik kan niet inzien wat we dan zouden vooruitgaan bü thans. Naar mijn meenlng heerscht er onder dc arbeiders, ook in onze partü, nog te veel rangen- en standengeest en moeten wü op houden het een vanzelfsprekend feit te vin den, dat, b.v. de onderwüzer een veel groo ter Inkomen moet hebben dan de putjes schepper en de ingenieur en de professor weer een veel grooter dan de schoolmeester, of, laten we het liever andersom stellen, dat de landarbeider zooveel minder moet hebben dan een andere arbeider (profes- Het R.K. Werkliedenverbond besloot tot de oprichtings van een Arbeidersbank. Van Amsterdam en Rotterdam nachttreinen voor passagiers loopen Groningen en Maastricht. •t Is opmerkelijk, hoe de socialistische leiders steeds in de klem raken, als ze in de praktijk dA4r, waar zij de macht hebben proeven moeten af leggen van hun socialistische bekwaam heid, en hoe zij zelfs in theorie niet kunnen wéAr maken de droombeelden waarmede zü de massa betooveren verlokken. Zelfs in theorie niet! Daar heeft een zekere heer J. P. te Neede begin Juli in het .Populair Wetenschappelük Bijvoegsel'’ van „Het Volk” een artikel geschreven, waarin hij te kennen gaf, het „min of meer belachelük” en „ongerümd” te vinden dat een landarbeider een even groot inkomen zou moeten hebben als een professor. Deze heer J. P. te Neede toonde zich, ondanks zün socialisme, een verstandig mensch door de door God gewilde stan den te erkennen. Waarschünlük zonder dat hü het zoo Christelijk bedoelde. Maar een zekere heer K. van der Veer, een van de velen, die blükbaar de vage, maar zalige hoop koesteren, dat het socialisme eenmaal alle men- schen even gelukkig zal maken door hen allemaal even veel van het vette der aarde te doen genieten, komt tegen zulk een wreede taai in verzet. Hü gelooft, „dat een groot deel der partüleden evenzoo denkt" als de heer J. P. te Neede, maar hü laat zich de prettige, hem voortdurend gesuggereer de illusie zóó maar niet ontnemen en hü schrüft in een ingezonden stuk in „Het Volk” van 10 Juli. Wederom heeft te Beverwük een felle uit slaande brand gewoed. Dinsdagavond te on geveer 6 uur werd brand ontdekt in een steenen pakhuis aan de Koningstraat, in eigendom toebehoorend aan de N. V. Stou- tenbeek's Woninginrichting en in gebruik bü de N. V. Sigarenfabriek v. h. Gebr. Majoor. In dit pakhuis waren duizenden ledige si garenkistjes opgeslagen, die natuurlük gretig voedsel aan de vlammen boden. Zeer kort na de ontdekking laaiden de vlammen hoog op. In een minimum van tüd stond het ruime gebouw in lichtelaaie. De brandweer, die zeer kort na de alarmeering met de motor- spuit ter plaatse was, stond dan ook voor een moellüke taak, temeer, omdat het als een reusachtige fakkel brandende perceel niet aan alle züden even gemakkelük te bereiken was. Het gelukte de brandweer echter om het vuur met vijf stralen vrüwel in te slui ten. De aangrenzende perceelen, waaronder een timmerfabriek, liepen groot gevaar mede door de vlammen te worden aangetast. De bewoners van een der huizen, die niet ver zekerd was, bracht ühngs zün inboedel in veiligheid. Dank zü het energiek optreden van de brandweer kon het gevaar van uit breiding echter worden voorkomen. Na eeni ge uren van Inspannenden arbeid, was de brandweer het vuur meester en kon zü zich bepalen tot het blusschen van de hardnek kig voortsmeulende sigarenkistjes, waarmede nog een drietal uren gemoeid was. De oor zaak van den brand is onbekend. Naar wü vernemen was het pand, evenals de daarin opgeslagen hoeveelheid fust slechts laag verzekerd. Van de belendende perceelen bekwam vooral de timmerfabriek belangrüke water schade, welke echter door verzekering dekt wordt. Als interessante büzonderheid kunnen wü nog vermelden, dat door dezen brand de vroegere gasfabriek een roemloos einde heeft gevonden. Toen de gas-fabricage nog hi han den van particulieren was, werden vanuit dit gebouw Beverwük's ingezetenen van gas voorzien. In 1890 reeds nam de gemeente de ze taak van het particulier initiatief over en volgde overplaatsing van het bedrüf naar de overzüde van den spoorweg, waar het nu nog. zü het ook ais distributie-bedrüf, ge vestigd is. Vele jaren daarna is het nu ver brande perceel gebruikt als verffabriek der firma Gebr. Hüsüng, om tenslotte als pak huis van sigarenkistjes zün diensten aan de gemeenschap te beëindigen. Sic transit gloria mundi! En de roode haan kraait weer koning in Beverwijk. éaanwezlg en talrijke Naar het Persbureau van de Internationa le Europa-rondvlucht 1930 mededeelt, is de vlieger Von Redern. die den wedstrüd als mecanicien met het vliegtuig D. II mee maakt. de landing te Heston met de propeller van het toestel in aanraking ge komen; hü was op slag dood. De D. II zal niet meer aan de Europa-rondvlucht deel nemen. Nader wordt gemeld, dat Von Redern bü de landing op het vliegveld Heston uit het vliegtuig stapte om de voorgeschreven con- troleformaliteiten te vervullen. In de haast sloeg hü geen acht op de draaiende pro peller en werd zwaar aan het hoofd gewond. Doodelük getroffen stortte hü ter aarde. Go- neeskundige hulp mocht niet meer baten. Tegen het einde der bevrüdlngsfeesten te Koblenz vond gisteren een ernstig on geluk plaats. Toen de menschenmenlgte van Neuendorfer Eek naar de voorstad Koblenz- Luetzel terugkeerde, stortte een brug over den .Jloss-Sichernelt hafen" in. Ongevee; 100 menschcn die zich op de brug bevonden vielen te water. Onmiddellük snelden brand weer, politie en burgers te hulp. Een groot aantal drenkelingen slaagde er in om zon der hulp den oever te bereiken. Tal van anderen werden nog gered. Bü het red dingswerk werden tot dusverre 12 dooden geborgen. Het reddingswerk wordt voort gezet. Nadere details zün nog niet bekend i i Het zaamheden ml met genoegen verriebten door hun hoog ontwikkeld gemeenschaps gevoel." Met dit kluitje wordt de geachte In zender in het riet gestuurd: „De rubriek „Ingezonden" is niet be stemd voor grondige behandeling van theoretische vraagstukken." Heeft de afgescheepte inzender het goed gelezen? „Theoretische vraagstukken”! Het is een theoretisch vraagstuk, hoe in een socialistische maatschappü de belooning van den arbeid geregeld zal worden, hoe dus, naar de opvatting der materialistisch opgevoede massa, het „geluk” over de menschen, die toch eigenlük allemaal gelük zün, verdeeld worden zal! De heeren weten er nog niets van, ze kunnen zelfs niets voorspellen en de heer Van der Veer begint al te vreezen, dat de arbeiders er niet veel op zouden „vooruitgaan bü thans”. Het is begrüpelük. dat vele eenvou dige, eerlük verlokte socialisten nu ein- delük eens het naadje van de kous wil len weten. Het gaat om de illusie, waardoor zü tot het socialisme gekomen zün. Laat een der hooggeleerde heeren der 8. D. A. P. eens een kla^r bescheid geven. Laat zulke zit. Wéér zat „Het Volk in de klem maar wéér ook had de redactie een j verlegenheidssmoesje bü de hand: Het^ verhaal van een ooggetuige Een ooggetuige van de vreeselüke ramp geeft het volgende relaas van het gebeurde. Ik had mü met eenige bekenden naar den Neuendorfer-oever begeven, om vandaar het vuurwerk beter te kunnen zien. De laatste stukken vuurwerk schitterden nog aan den nachtelüken hemel, toen vele toeschouwers om de grootste drukte te ontloopen. reeds huiswaarts begaven over Pontonbrug. Ik bevond mij in gezelschap van een troepje vrooiüke jongelui, dlchtbü den oever, toen plotseling onder luid gekraak en angstig hartverscheurend gegil de brug onder dlchtopgepropte menigte instortte. Ik zelf werd mede in het wat >r gesleurd, dat daar ter plaatse heel diep is. Kretn van wanhoop klonk3n schril het donkere water Daar ik dicht bü den oever was. gelukte het mü. verscheidene zich in de buurt bevin dende personen door handreiking te redden. Intusschen sloegen de ongelukkigen in hun doodsangst wild om zien heen. Juist deze doodsangst heeft directe redding onmogelük gemaakt. Een ongekende wilde paniek greep alles aan. De lüken der geborgen slachtoffers zul len in de Tuinhall van het Telegraafkantoor worden opgebaard. De begrafenis zal op kos ten der stad plaats hebben. De 27-jarige G. K., wonende aan de Park- laan te Hoofddorp, die Dinsdagmorgen met z'n motorrüwiel op den Kruisweg reed, kwam op den hoek van den Sloterweg in botsing met een wagen van den heer G. K. werd van zijn motorrijwiel afgeslingerd en bleef ernstig aan het hoofd gewond in half-bewusteloozen toestand liggen. De ontboden geneesheer, Dr. N„ heeft den man ter plaatse verbonden, waarna hü naar zün woning is gebracht. Zün toestand is redelük wel. Het motorrü wiel werd ernstig beschadigd. tt n •pw

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1