ONS BLAD ff F f 1 8 BEZOEKT OP 15 AUGUSTUS DEN KATHOLIEKEN LANDDAG TE DEN HELDER s 3 -I MAANDAG 28 JULI 1930 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 175 f 40 f 50 DE A.V.R.O.-KOERS Voornaamste cJCieuws Gedenkteeken voor Mgr. Dr. Ariëns De districts-fokvecdagen te Hoorn en De Fierefluiters Een soldaat, die heimwee had VOETBAL Om het Wereldkampioenschap Hamburgsche Schaaktournooi Het De Tour de France' HOE DUITSCHLAND BADEN PROPAGEERT FAILLISSEMENTEN Vier vingertoppen afgekneld Van de trap gevallen Egmond Rijwielpad Heilo< Tram AmsterdamEdam PAARDENSPORT Onder de tram R.K. Kerk te Breezand Leening Noord-Holland s ■I - AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Kosten vermoedelijk 8'” pCt. beneden de raming JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR De afsluiting droogmaking van de Zuiderzee - NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD of treinverkeer Engelschman den De van Dijk is te Plymouth aangefco- De Vereenigde Staten geslagen De Europarondvlucht Twee deelnemers verongelukt Dood opgenomen Renteloos voorschot van Monnikendam Uitslag courses Duindigt Met een verbrijzeld been opgenomen De aanbesteding Belangrijke vermindering toewijzing BUREAU: Telefoon: Ernstige stremming in het over Deventer. De gedenksteen voor Outgert Jacobsz Vrjjdag op Jan Mayeneiland onthuld. ALKMAAR No. «33 R.K. Kerk met Pastorie te Laagste inschrijf ster was en Aannemersbedrijf vh. Het geselschap, dat onder Nap de la Mar A. M. de Jongs stukken ..Het Verraad” en „Fierefluiters Opcnthoud speelde, is onder den naam ..Gezelschap de Fierefluiters" ge reconstrueerd. Het zal binnenkort de reeks voorstellingen der beide stukken voortzetten, onder artistieke leiding van Walter Smith. Leducq winnaar. Frankrijk 1 in het landenkiassement noodverordening in Duitschland aan genomen. Op het R.K. Kerkhof te Maarssen is een gedenkteeken voor Mgr. dr. Ariëns onthuld.. H. M. de Koningin en Prinses Juliana te Oslo aangekomen. oil verlies vso *n anderen vinger De A. V. R. O. hield Zaterdagmiddag haar ring voorzitter, minister der het De gemeenteraad van Monnikendam heeft besloten ten behoeve der electrificatle der N.H. Tram AmsterdamEdam een renteloos voorschot te verleenen van 8500. 1 Evert men. R. IK. pla&ts teders voor het betreden van zand te zuiveren. In den hoek, en Blijkens een wetsonwerp tot wijziging van de begrooting van het Zuiderzeefonds kan de raming over 1929 mt 8.5 pCt. verminderd worden. Ingediend is een wetsontwerp tot wijziging van de wet tot instelling eener Rjjkspost- spaarbankverhooging van de rente-vergoe ding tot 3 pCt maximum en van het rente- gevend maximum der inlagen. LICHT OP LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 9.28 uur. Nederland op de zevende plaats met nog een hangpartjj ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar 1. Voor buiten Alkmaar ....J 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger Modern zwembad in Godesberft aan de hygiënische eischen van den moder nen tijd volkomen tegemoet te komen, is in het vervolg voorgeschreven, dat voor het betreden van het groote bad de doucheba- den gebruikt moeten worden. De douche- baden en garderobes zijn in afzonderlijke lokaliteiten aangelegd met scheiding van dames en heeren. Het water voor de douche- baden wordt van te voren op het dakterras van het in zeer modernen stijl gehouden badhuis door de zon verwarmd. Verder loopen rondom beide bassins spoelgoten, om Met de stoomtram van half drie richting Haarlem had Zaterdagnamiddag te Lisse een zeer ernstig ongeluk plaats. Het 10-jarlg zoontje van den heer V. L. uit Hillegom tijde- lijk gelogeerd bij zijn grootmoeder de wed. v. Stijn in de Vreewijkstraat te Lisse, wilde op de reeds rijdende tram springen en viel daarbij ten gevolge waarvan een der wielen- hem over de beenen ging. Direct werd Dr. de Graaf per auto ge haald die den jongen ter plaatse verbönd. Met den ziekenauto van den heer Scheep maker werd het ventje naar het Zieken huis te Leiden vervoerd. Een der beenen zal vermoedelljk geamputeerd moeten worden. Naai de leiding van de Europa-rondvlucht mcj-ceelt Is het v.i'rlj y 'J. 4 met Offer- rn.tr.., en Jer' •„>!.ski aan boon bij de lan- dir.k te Lyon te^en een ar.’enne gestooten ei. naar beneden ge, oit Beide vliegers ■va- Alle «bonnes op dit blad Zlin Inoevolxe de verzekermssvoorwaarden f TAHA Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door f TCft bijeen ongeval met f OCfl bil verlies van een hand. f «OE bil verlies van een f RQ - bij een breuk van tegen ongevallen verzekerd voor een, der volgende uitkeerlngen: OUUU.- verlies van beide armen beide beenen beide «ogen doodcliiken .floor ZÖO.- een voet of een oog I 1 *3-- duim of wiisvinge, 3U- been of arm HOF 6. Administratie Redactie No. 633 In het voetbaltournooi om het wereld kampioenschap sloeg Argentinië in de deml- finale de Vereenigde Staten met niet min der dan 61. Zendag won Uruquaye met dezelfde cijfers van Joego Slavië. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 1.25: elke regel meer 0-25. RECLAME per regel 0.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's 0 50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer 0.12 het Departement van Binnen zaken en Landbouw, die daartoe Waterstaat worden gedeta- Door den architect H. P. J. de Vries te Rotterdam is onderhands aanbesteed het bouwen van een Breezand (N.H.) de N.V. Bouw- Gebr. Kwaaitaal te Rotterdam voor de som van ƒ117.200. Zondag vond de laatste etappe plaats van de Tour de France. Onder enorme belang stelling kwamen de rijders in Parijs aan, waar Pelissler wederom winnaar werd in de sprint. De uitslag van de laatste etappe is: 1. Pelissler, tijd 12 uur 10 min. 9 sec.; 2. Guerra. 3. Leducq, 4. Merviel. Het eindklassement is thans: 1. Leducq (Frankrijk), winnaar van de Tour de Fran ce. De totale tijd van den winnaar is 172 uur 12 min. 16 sec. 2. Guerra (Italië) tijd 172 uur 26 min. 38 sec. 3. A. Magne, Frank rijk) tijd 172 uur 28 min. 19 sec. Het landenkiassement is: 1. Frankrijk, 2. België, 3. Duitschland. 4. Italië, 5. Spanje. Wegens het mond- en klauwzeer afgelast Tengevolge van het heerschende mond- en klauwzeer zullen de tegen September aan- gekondigde districts-fokveedagen te Hoorn niet doorgaan; het bestuu. der midden- standsvereenigingen? heeft nu besloten alle feestelijkheden en de tentoonstelling even eens te doen vervallen. Aan de Ollefabriek „Het Hart" te Zaan dam. had Zaterdagmiddag een ernstig onge luk plaats. De arbeider G. Velthuis had het ongeluk met zijn hand tusschen de pers te geraken, waardoor frem vier vingertoppen werden afgekneld. HU werd naar de kliniek te Zaandam vervoerd en aldaar verbonden. BU de inschrijving op 5.264.000 4 obll- 8atlën Noord-Hollana is voor dusdanige be dragen ingeschreven, dat bU de toewUzing eene belangrijke vermindering op de grootere inschrijvingen zal moeten geschie den. -4 Het Hamburgsche Schaaktournooi werd Zondag beëindigd en gewonnen door Polen met in totaal 48'., punt; 2. HongarUe. 46 punten; 3. Duitschland, 44punt; 4. Oos- tenrUk. 43» punt; 5. TsjechoslowakUe, 42'4 punt; 6. Amerika. 41» punt; 7. Nederland, 41 punten; 8. Engeland. 40'i punt; 9. Zwêf- den, 28J4 punt; 10. Frankrük, 28» punt; 11. Littauen, 22» punt; 12. Ijsland, 22 punten; 13. Spanje. 21» punt; 14. Finland, 18 pun ten; 15. Noorwegen, 16 punten. Nederland heeft nog een hangpartU te spelen tegen HongarUe. Duitschland is bekend door zün bad- hygiëne en vooral het RUnland zoekt daarin kracht en volks-veredellng. Düsseldorf b.v. heeft als verplichtend vak voor het schoolgaande kind „zwemmen” in gevoerd. Steeds weer wegden moderne badinrich tingen geopend, waarbij van de allernieuw ste vindingen gebruik gemaakt wordt. Tegenover het Zevengebergte heeft Bad- Godesberg aan den RUn een zwembad op gericht, dat, In aanmerking genomen de 23 Juli. H. W. Asslnk. handelende onder den naam Nederlandsche Verbandstoffenfa- briek, wonende te Amsterdam. Amstelveen- scheweg 131, zaak drijvende te Buitenvel- dert (Gemeente Nieuwer-Amstel) Cath. van Clevepark 41. R.c. mr. J. Verdam, Cur. mr. D. Mooy. Amsterdam, Leidschegracht 23. C. Balver, koopman in vee. Uithoorn, BoterdUk 33. R.c. mr. J. Verdam. Cur. mr. D. Mooy, Amsterdam, Leidschegracht 23. S. Henselijn, koopman. Amsterdam, Dan. Theronstraat 12. R.c. mr. B. de Gaay Fort man. Cur. mr. D. Mooy, Amsterdam, Leid schegracht 23. C. Israël. slagersbediende, Amsterdam, Alb. Cuypstraat 219 II. R.c. mr. B. de Gaay Fortman, Cur. mr. D. Mooy, Amsterdam, Leidschegracht 23. A. A. Boas, timmerman, wonende Amster dam, Chr. de Wetstraat 21 I, (opslagplaats: Kerkstraat 415, aldaar), R.c. mr. A. C. N. P. Ruys, Cur. mr. N. Okma, Amsterdam, Hee rengracht 177. R. Kok Hzn. schipper, vroeger wonende te Amsterdam van Heemskerckstraat 31 n, thans verblijvende aan boord van de Rijn aak „Stockhorn” in Duitschland. R.c. mr. 'A. C. N. P. Ruys, Cur. mr. N. Okma, Am sterdam, Heerengracht 177. J. C. F. van Erp, koopman. Amsterdam. Valeriusstraat 137 boven. R.c. mr. B. de Gaay Fortman. Cur. mr. J. Rutgers, Jac. Obrechtstraat 23 huis. J. L. Hollaar, zonder beroep, Amsterdam, voorheen winkelier in koloniale waren, wo nende te Amsterdam. Javaplantsoen 21 m. R.c. mr. J. Verdam, Curatrice mej. mr. M. Rosenbaum. Amsterdam, Keizersgracht 136. P. Ladenius. winkelier in aardappelen, groenten en fruit, Amsterdam, 2e Atjeh- straat 54 huis. R.c. mr. A. C. N. P. Ruya, Cur. mr. J. M. Croockewit, Amsterdam. Keizersgracht 586. De N.V. onder firma Gebr. Story In liqui datie en hare vennooten G. Story, W. A. Story en J. Story, allen onderscheldelük ge vestigd en kantoorhoudende en wonende te Amsterdam, Archimedesweg 54 huls. R.c. mr. A. C. N. P. Ruys, Cur. mr. J. N. Croo ckewit. Amsterdam, Keizersgracht 586. Cl. Martron. van echt gescheiden echtge- noote van Bonheur, wonende te Amsterdam, Wannonds treat 147 links. R.c. mr. A. C. N P. Ruys, Cur. mej. M. A. Suyling, Amster dam, Heerengracht 473. W van Otegem. scheepsmaker, Amster dam. Zaanhof 55 R.c. mr. J. Verdam, Cur. De aardbeving in Italië De reis van Koning. Volgens de laatste telling 2142 doo- den. De eerst* groep te Berlijn terug Gisterenmiddag tegen half vUf is het En- gelsche vliegtuig K 3. bestuurd door Broad, en de K 5. bestuurd door den Engelschman Butler, na een tocht van 7500 K M., versierd met talrijke vlaggen op het vliegveld Tem pelhof vlot geland. Zü werden ooor een vertegenwoordiger van het Duitsche Ruksministerie van Verkeers- wezen en door het bestuur der Aero-club ver welkomd. De muzi-k oracht het Engelsche Volkslied ten gehoore. Tegen 5 uur landden de Thorn met de K 1 en de Duitscher Poss met de B 8. zooals verwacht was. op Vrüdag 1 Augustus as, voor het publiek kan worden opengesteld. De officeele opening heeft plaats te Heiloo bij den aanvang van het pad aldaar, des namiddags om 2» uur. Dan wordt over het pad naar Egmond aan Zee gereden, alwaar in Hotel Zeezicht een ontvangst zal plaats hebben door het ge meentebestuur van Egmond aan Zee. Barometerstand 9 uur v.m.761, Stilstand. Een millclen-artiilerist, div sinds begin van vorige week bU zUn garnizoen te Den Haag werd vermist, nadat hU voo' onderzoex naar het hospitaal was geweest, is plotseling k ,men opdagen van achUr de hooischelt achter het huis zUner ouders. De jongen zag er erbarmelük uit en was ernstig ziek. Bovendien was hij totaal uitge hongerd. Na wat aangesterkt te zUn deed hU het volgende verhaal: In zUn garnizoen te Den Haag, werd hU voortdurend door ..heimwee” geplaagd en verkeerde steeds in een zwaa: moedige stem ming. Maandag ging hü in het hospitaal weg en heeft van Maandag tot Woensdag tus schen Den Haag en Rotterdam gezworven. Van Rotterdam is hu naar Best gereisd, waar hu ’s nachts half een aankwam. Te voet Is hij toen naar Acht gelöopen. waar hU nadien in een hooischelf werd gevonden. BU een vervolgens ingesteld geneeskundig onderzoek constateerde mer longontsteking. Ook had hU zUn voeten totaal stukge’oopen. De militaire autoriteiten werden van het ge beurde verwittigd. heerlijke ligplaats, de grootte en de moderne Inrichting, wel een van de grootste baden van Duitschland mag genoemd worden. Hier te baden en met het gezicht op het Zevengebergte in het zonlicht te droomen is een zeldzaam genot. Glanzend en fonkelend gelUk een groote smaragd, schittert het wa tervlak van dit vernuftige zwembassin in een lichtgroene tot blauwe kleur, zoodoende den badende lokkend, in den heerlUk koelen waterspiegel te cftiiken. Uit een diepe water bron borrelt het kristalklare, koolzuurhou dende water ragfUn sproeiend als een fon tein over een afgeresterd verwarmingsvlak in het oefenbassin. Dit is 50 M. lang. 28 M. breed en heeft als minste diepte 60 c.M.. afloopend tot 90 c.M. HierbU sluit aan het bassin voor zwemmers, dat in een rechten hoek parallel met den RUn loopt Het is eveneens 50 M. lang en 28 M. breed; de diepte wordt geleldelUk grooter en bedraagt op de plaats, waar zich de springgelegen- heid bevindt, 3.50 M. De springlnrichtlng Is in drie verschillende hoogten verdeeld. De hoogste springplank bevindt zich 5 M. bo ven den waterspiegel. DagelUks gaat 1200 M3, versch water in het bassin en wordt door een electrisch ge dreven centrifuge naar alle kanten verdeeld, zoodat de inhoud van het geheele bassin om de drie dagen geheel ververscht wordt. Om I. Kampioenschap van Nederland, draverij van meet over 1800 Meter. Eerste ronde- twee series: 1ste serie: 1. Begonia (L. K. Elkhuizen), 2. Present H. (eig. Stal C); 2de serie: 1. Judge Scott (eig. W. Pleysier), 2. Daria (eig. J. Mensinga). II. Juli-aanmoedigingsprUs. PrUzendrave- rU 4de klasse over 1690 Meter. 1ste prijs: T. Akista (eig. J. VrUlandt), 2de prijs: Qiiil Patrick (A. M. L. Vogel). III. LotusprUs: Ren op de vlakke baan over 1200 Meter. 1ste prUs: Daouhla (eig. C. Koning), 2de prijs: Milano (eig. W. Jo chems). IV. Demi-finale om het kampioenschap van Nederland: Dead heat tus^hen Bego nia (eig. L. J. Elkhuizen) en Dana (J. Men singa). V. Lugano-prijs: PrUzendraverU 2e en 3de klasse 2000 Meter. 1ste prUs: Rabenhaupt (eig. F. Lebret), 2de prijs: Peter Kerrigan St. L. (mevr. M. C. Leene). VI. Loretta-priJs: ren op de vlakke baan over 2000 Meter. 1ste prijs: Monobry (eig. C. Koning), 2de prijs: Gondole (eig. G. v. d. Straaten. VII. Finale Kampioenschap van Neder land: 1. Begonia (eig. L. J. Elkhuizen), 2. Judge Scott (W. Pleysier). 3. Present H. (Stal C). 4. Daria (J. Mensnga) en 5, No- bilissimus (eig. J. BolwUn). Vin. Lucretia-prUs: Handicap over 2000 Meter (3de en 4de klasse). 1ste prUs: Ro bert E. Lee (eig. Stal Birkhoven) en 2de Prijs: Numas H. (eig. P. v. d. Knoop). mr. E. J. Korthals Altes, Amsterdam, Kei zersgracht 592. H. C. te Pas. koopman. Amsterdam, van Spilbergenstraat 86. R.c. mr. J. Verdam, Cur. mr. E. J. Korthals Altes, Amsterdam, Keizersgracht 592. t De Sportvereenlging Nederlandsche Han- delsmaatschappU. houdende haar bestuur, zitting of kantoor te Amsterdam, Vijzelstraat 32. R.c. mr. B. de Gaay Fortman, Cur. mr. H. W. Vliegen, Amsterdam. Keizersgracht 311. 24 Juli. G. de Vries, costuumnaaister, wo nende te Amsterdam. Heerengracht 131 huls. R.c. mr. B. de Gaay Fortman, Cur. mr. J. H. A. M. Lampe te Amsterdam, van Bree- streat 98. C. J. W. van WalstUn, winkelbediende, wonende te Amsterdam. Madelievenstraat 1 huls. R.c. mr. A. C. N. P. Ruys, Cur. mr, G. H. A. Grosheide te Amsterdam, Keisen- Poss te Warschau aangekomen Als eerste Europa-rondvlieger is de Duit scher Poss met de B. 8 te 17.24 uur uit Posen op het Warschausche vliegveld Moko- tow aangekomen. Ten gevolge van het re genachtige weer zal hU wa - nlUk eerst Zondag verder vliegen. De Engelschen K. 1 en K 3 zUn eveneens uit Posen naar War schau gestart. De «anleg van het rUwielpad HeilooEg- mond\ is reeds zoover gevorderd, dat het pad. -- - - - - Onthuld op het kerkhof te Maarssen Zondagavond om half acht, had op het ’“L kerkhof te Maarssen de onthulling -is van een gedenkteeken voor Mgr. dr. Ariëns. pastoor van Maarssen. Na een kort Lof in de stemmingsvolle parochiekerk, trok een groote stoet naar het op ongeveer tien minuten afstand gele- "gen stille kerkhof. Onder de zeer talrijke aanwezigen? die zich daar op de paden langs de grafzerken hadden verzameld, waren o.m. Mgr. Sloet. van Abcoude, de hoogeerw. heer Piek, de ken van Breukelen. Van de burgerlUke autoriteiten was om aanwezig de burgemeester van Maarssen en Maarsseveen. de heer Eggink. Allereerst werd het woord gevoerd dooi den tegenwoordigen pastoor van Maarssen den zeereerw. heer Rientjes. die. naar aan leiding van de spreuk: Gelukkig een volk, dat zUn groote mannen waardeert, namens het comité van oprichting alle aanwezigen hartelUk welkom heette op deze laatste rustplaats van pastoor Ariëns en oprecht dankte voor de getoonde groote belangstel ling. Hek woord werd vervolgens gevoerd door den heer J. G. Suring, lid van de Tweede Kamer. HIJ schetste het werk van pastoor Ariëns en vervolgde dan: Het werk van Ariëns is af. doch het werken in Maarssen is neg niet af. Moge dan het monument een krachtige aansporing zUn. om zUn lichtend voorbeeld te volgen. Vervolgens wordt door spreker het monument namens de parochie aan het kerkbestuur overgedragen. Tweede spreker was pastoor dr. Van Koe- vorden. Het weldoen was in dr. Ariëns’ oógen een genade Gods, zegt spreker, en hU, de rUkc stierf als een armfe, en rust thans in een gekregen kist en in een gekregen graf. Maar dat graf zal dan ook heerlUk zUn. Eert zün nagedachtenis door zijn voorbeeld te volgen, dan zal pastoor Ariëns thans -onze voor spreker en weldoener zün. Pastoor Rientjes dankte de beide spre kers, bracht hulde aan den kunstenaar, die het monument vervaardigde, en noodigde uit tot het bidden van vijf Onze Vaders en Wees Gegroeten voor de zlelerust van den overledene. Toen knielde oud en jong neder, werden de hoofden ontbloot en drong een vuric smeekgebed tot voor den troon van den Al lerbooste. De plechtigheid was daarmede geëindigd Het gedenkteeken is ruim een meter hoog en 80 i 90 c.M. breed. Het is uitge voerd in marmer en bevat in brons de prachtig weergegeven kop van den groe ten doctor, schitterend geslaagd. Het werk is van den kunstenaar Elm Brom en bevat als eenig opschrift: Ariëns.- --- priester. ren op slag dood. begin der ontcinningswerkzaamheden BU de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot wijziging en verhooging van de begrooting van het Zulderzeefouis voor 1930. Ter toelichting wjjst de regeerlng op de verwachting dat de afsluiting van de Zuider zee reeds in 1932 tot stand zal kunnen wor den gebracht. Het gevolg van deze snellere uitvoering is. dat het voor het loopende Jaai aangevraagd bedrag, niet toereikend zal blü- ken. Deze werken zün een gedeelte dUkvak op het Breezand en een gedeelte dükvak Gaatje-Vlieter. waarvoor f 6 085.000 noodig wordt geacht. Deze verhoogde aanvrage be- teekent dus niet een overschrüding van de laatste raming integendeel is uit de cijfers van het afgeloopen Jaar gebleken, dat deze vermoedelük met 8» piet, verminderd zal kunnen worden doch de behoefte aan meer geld voor het loopende jaar ais gevolg van de snellere uitvoering. De toelichting zegt verter: Had en heeft tot dusver in hoofdzaak de stoute technische conceptie van het geheele plan tot de verbeelding der bevolking gespro ken. thans dringt zich hoe langer hoe meer op den voorgrond het belang, dat het in cultuur brengen der gronden en hun uitgifte, met hetgeen daaraan behoort vooraf te gaan en daarmede overigens samenHangt. voor het welslagen der onderneming. Het wetsontwerp beoogt met deze materie thans een practlsch begin te maken. Deze poging strekt zich niet verder uit dan tot het geen thans onmiddellük vereischt wordt. Een en ander berust op de ervaringen met het werk-der Commissie-Lovink opgedaan. De regeerlng verwüst naar het verkave- lingsplan, afgedrukt in het bericht der Zui derzeewerken van October 1929. Op enkele gedeelten zal de verkaveling eenigszins af- wykend van het rapport-Lovink geschieden, gebaseerd op ruimere scheepvaartmogelük- heden. Het is de regeerlng doelmatig voorgeko men, onderscheidene werkzaamheden op te dragen aan een tüdëlüken dienst, die één en ander zal moeten ter hand nemen. Daaron der valt werk van landbouwkundigen aard tot het geschikt maken van den bodem voor eerste cultuur, het werk van economischen aard tot het beschikbaarstellen ‘van den grond en dat tot aantrekken van werkkrach ten. Deae tudelüke dienst aal worden samenge steld uit drie RUksambtenaren. thans werk zaam onder landsche aan het Dept, cheerd. Om met de ontginningswerken een aan vang te maken "wordt voor 1930 aangevraagd f 1.700.000. de voeten der het water van dien de beide zwem- en oefenbaden met elkander uitmaken, ligt een „ploeterbassin” voor de kinderen. Het is 20 bü 15 M. groot en voert door treden tot een diepte van 35 c.M. De groote vrüe vlakte’, naar den RUn en naar het Zuiden aangestort en met gres begroeid, dient den badenden als, zonnebad. Hier zün op een met een dikke zandlaag bedekte vlakte de gymnastiek- en sporttoe- stellen opgesteld. Öok is hier een waterbaan voorhanden, ter verhooging van de alge- meene vroolijkheid. Zelfs heeft men aan een groot parkeerterrein voor auto's en fietsen gedacht, zoodat men den automobilisten en het fietsende publiek hier in Bad-Godes- berg iets biedt, waarnaar men reeds jaren lang zocht: een hygiënisch onberispelijk zwembad, dat. naar de modernste richt- lünen gebouwd, alle aesthetische eischen volkomen bevredigt. Vanaf een groot café met een terras, dat een heerlUk gezicht biedt op het zwembad, den RUn en het Zevengebergte, ziet dè be zoeker van het bad het land, den stroom en het leven van en aan den RUn, die hier op een schitterende manier geconcentreerd zün. HU is overmeesterd en zal dit punt altüd weer bezoeken, om zün oogen In deze ongekende schoonheid te verlustigen. jaarlijksche algemeerje vergade- en de vergadering benoemde tot ter vervanging van oud- Westerveld die reeds lang geleden genoeg kreeg van de A. V. R. O Dr. H. Molhuyzen. Wij zeggen het Pastoor Perquln Jn zijn radlo-praatje van gisterenmiddag na: Deze benoeming spijt ons niet om den persoon van Dr. Molhuyzen natuur lijk, maar om de richting, welke hij in het A. V. R. O.-bestuur voorstaat. Dr. Molhuyzen toch vertegenwoordigt de onverzoenlijkheid: In zijn Zaterdag ter vergadering uit gesproken rede heeft hij het nog heel kras gezegd: „geen samenwerking met het zend- tijdbeslult van 15 Mei als grondslag”. De A. V. R. O. heeft thans dus een voorzitter, die van geen verzoening weten wil en zich alleen nog maar tot samenwerking bereid verklaart, als de Regeerlng, de Kamer en de bijzondere omroepvereenlglngen voor de A. V. R. O vlak vallen. HU kan de werkelüke verhoudingen nog maar steeds niet zien; de A. V. R. O. Is voor hem nog steeds de alge- meene. de nationale vereenlglng, hoe zeer de honderdduizenden leden der bUzondere omroepen, die In de Kamer hun tolken hebben, hem ook van h»t tegendeel hadden moeten overtuigen Hoe scheef Dr. Molhuyzen de verhou dingen ziet en hoe hij In zün vooroor deel de rollen volmaakt omkeert, blijkt uit wat hü zei over het zwügen van den Phohl-zender: Dit zwügen weet hü aan de „splüt- zucht” in Nederland, aan het werken der bijzondere omroepen. Hoe hebben we ’t nu? Wie zijn het, die den Phohl-zender heel opzettelük en heel demonstratief het zwügen hebben opgelegd? Zün dat niet de liberale geldmagna ten, die nog vóór er lets van hen ge- elscht werd hun onwil toonden? Waren zü het niet, die In dit gevat praktisch hun „splütZucht" uitvierden’ Gingen zü in hun kapitalistisch libe ralisme niet naast het Nederlandsche volk staan, omdat zü niet volledig hun zin konden krügen? Hoe kunnen overigens de büzondere omroepen het helpen, dat de Phohl- heeren hun willetje stelden boven net algemeen belang?! 1 Is toch niet op commando var Pastoor Perquln, Mr. v. d. Deure of m’nheër Zwertbroek, dat de Phohi-zen- der stopgezet Is? Met een voorzitter nu, die leeft In een gedachtengang, als hier aangeduid, gaat de A. V. R. O. thans verder In zee De A. V. R. O.-koers zal er voor het Nederlandsche volk niet gelukkiger op worden. Het „Handelsblad” opperde dezer da gen nog het denkbeeld, dat de A. V. R. O. haar deuren eens open moest zet ten, en een bestuur moest zien samen te stellen, „waarin vrüzinnigen naast katholieken, chrlstelüken en socialisten zouden figureeren,” opdat dan zelfs minister Reymer de A. V. R. O. niet langer voor „eenzüdig-liberaal” zou kunnen verslüten. Indien het gelukte, een aantal „vol doende onafhankelüke geesten” te vin den, „die werkelüke Nederlandsche algemeenheid boven politieke partü- overwegingen zouden willen en kunnen •tellen, zou het cachet „eenzüdlg-llbe- raal” verdwünen. (Men merke op, hoe dergelüke half- I hakken katholieken, dito chrlstelüken en dito socialisten, die zich voor het libe rale karretje willen laten spannen, bü voorbaat hoogelük geroemd worden!) Lukte het plan echter niet, „dan zou de A. V. R. O. het bewüs hebben gele verd, dat zü bereid is haar algemeen heid ook In haar eigen samenstelling te consolideeren.” Wü voor ons zien In het plan niet anders dan een poging om het welbe kende karakter van de A. V. R. O. slechts in schijn te doen veranderen en verwarring te stichten in de kampen der büzondere omroepen; de werkelük- principieelen, die In de onderscheiden richtingsgroepen prestige bezitten, zou den er o.l. tóch al niet ingevlogen zün. Met Dr. Molhuyzen als kapitein op het A. V. R. O.-schip zal er echter van samenwerking (gesteld eens 'n oogen- blik, dat het plan van het „Handels blad" eerlük bedoeld Is en toenadering beoogt) heelemaal niets kunnen komen. De ramp te Koblenz. Begrafenis slachtoffers. De eerste resuftaten van onderzoek. Zaterdagmiddag ongeveer 5 uur had de heer J. v. D., te Zuid-Scharwoude het onge luk, in zün woning van de trap te vallen. Hoewel geneeskundige hulp spoedig aan wezig was, kon niets meer baten. Het bleek, dat de man aan een hartverlamming was overleden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1