ONS BLAD EEN REIS DOOR HET AARDBEVINGSGEBIED IN ITALIË Alcmaria V.V.V. *FURNER» aangifte moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ohgeval dit nummer bestaat uit twee bladen DINSDAG 29 JULI 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 17* f 40 ST Voornaamste cJCieuws De Europa-Rondvlucht onzer correspondenten te Rome) Vrijdenkers Radio Omroep Dr. P. H. G. van Gilse Uitvinding van dr. Gerretsen De overval op Curacao Dreigbrieven-onrust IS Na de aardbeving in Italië Een gift van den konlng Luisterrijk slot der plechtigheden H. M. Thijssen Mgr. dr. J. Th. Beysens v, - - De Heiligdomsvaart te Maastricht Z.D. H. Mgr. J. H. G. Jansen Het logies van de „SteirstacT* uitgebrand De Noorsche reis der Koninklijke Familie In het SL Antonius-Gasthuis te Utrecht opgenomen Uitsluiting bij de bouwvakken in In Kennemerland langdurig De „Wiener Sdngerknaben** voor den K. R. O. DE MOLEN VAN SANS SOUCI r B ng. Een Poging tot moord op den Deenschen Koning JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGl OP 3 ALKMAAR Brand aan boord van een Noorsch Stoomschip Jongetje overreden en gedood Benoemingen Arme kleine ^Ban C^Nfelfi Chapels (Telegrafische brief van een De mijnramp in Silezië NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD of Maastricht te in K. 4 9 twee en een half Benoemd lot hoogleeraar te Leiden Barometerstand 9 uur vjn 760 Stilstand. C. r Luitenant ontslagen De „Llberté" bevat een bericht uit Het werk Niettemin waar- fie. Geheim-kamerheer van Z. H. den Paus (Nadruk verboden.) de het „V olharding** van H. W.KERKMEFR - ALKMAAR ’Ugt m den juist genoemd: gewonden 69 51 75 30 Mgr Jansen zal binnen eenige dagen hel ziekenhuis kunnen verlaten. Gehuldigd als gemeenteraadslid en als persman üèl oes- rij ienL De kitte gpiniTTola. Een gewond, later op tevens kliniek era er me de Vlieg tuig K 3 K 5 B 8 B 3 K 7 B. 9 K. 1 M 2 L. 3 D 1 T 5 punten 75 75 75 75 75 65 75 75 75 75 H*t bestuur x^n mandaat ter beschikking ueU «rr. bij ge der <m :nb. ern- d. :ht hts- E. >d. j l.o.; ira- Bezoekt hedenavond 8 uur het Openluchtspel In den Muzlektuin eet» sek- de I te ■ben see- Ua» d. Jer- ht lar.- 7. len st. ssp. d. ïor- ter- W. J jns- im L. en Ke en; idh. sen. van ar.- tnr. te VHWUGBAAR IN l« KLAS RUWIELZAKEN Catalogus op aanvraag dr. dh, taf. De toe- tan het ef- de de Ier er- in- er- m- A BONNEMENTSPRIJS per kwartaal, voor Alkmaar t. Voor bulten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 9.69 hooger Vlieger Broad Butler a Poss Mortzlk Carberry Dienort Thorn Ftnat Arracbart Dr. Pasewaldt Aartshertog Habs burg Bourbon Andrews bil verlies van *a anderen vinger er een even weinig gebruikte Bart. Deze route del" en vestigde zich in 1934 te Amsterdam. Van zijn hand verschenen in binnen- en buitenlandsche tijdschriften wetenschappe lijke mededeelingen over anatomische, phy- slologische en klinische onderzoekingen op het gebied der keel-, neus- en oorheelkunde. Van leden van ..Ons Belang” en Ko penhagen omtrent een mislukte poging, die gedurende de feestelijkheden ter viering van het duizendjarig bestaan van het IJsland sche parlement te Reykjavik zou zijn on dernomen om een aanslag te plegen op het leven van den konlng van Denemarken. Reeds te Kopenhagen had de konlng verscheidene dreigbrieven ontvangen, waarin hem werd aangeraden het feest niet ce gaan bijwonen. Deze correspondentie werd in handen van de Deensche politie ge teld, die te zamen met de IJslandsche politie een onderzoek De Koningin en de Prinses woonden Zon dag te Oslo de godsdienstoefening by Het dejeuner werd gebruikt bij het Noorsche Koningspaar, waarbij ook de Kroonprins en zijn gemalin aanzaten. In de Zondag te Amsterdam gehouden alg eene vergadering der Vereenlglng Vrij denkers Radio Omroep wer„. na ampele be sprekingen een motie, ingediend door de dele gatie der afd. Amsterdam, aangenomen. In deze motie werd afkeuring uitgesproken over het beleid van bet algemeen bestuur inzake de samenwerking met de Vrijdenkers Ver eenlglng „De Dageraad" De voorzitter, de heer J. G. Jjotze, deelde hierop mede, dat het bestuur' deze motie als een votum van wantrouwen beschouwde en zyn mandaat ter beschikking stelde. De afgevaardigde van de afdeeilng Rotterdam verklaarde, dat zyn af- deeling naar aanleiding van deze motie ont bonden zou worden. Een commissie van be heer zal de loopende zaken tot het eerstvol gend congres afwikkelen. De voorloopige eindresultaten De voorloopige resultaten van de Europa- rondvlucht 1930 luiden als volgt: Bacteriologische verwerking van de pulp der aardappelmeelfabrieken Naar pastoor Perquln in zijn gewone Zon- dagmlddagpraatje meedeelde, zullen de Wie ner Sangerknaben Dinsdag 5 Augustus des avonds om 8 uur voor den K. R. O. optreden met klassieke, populaire en „Wiener" mu ziek. Het koor bestaat uit twintig jongens. Naar het Hdbd." verneemt, is dr. F. Gerretsen. directeur van de microbiologische afdeeilng van het Rljkslandbouwproefstatlon te Groningen, er in geslaagd, een procédé uit te werken, waardoor het mogelijk is de pulp van de aardappelmeelfabrieken als grondstof te gebruiken voor de bacteriologi sche bereiding van buthylalcohol en aceton De moeilijkheden die ontstonden doordat men hier te doen heeft met een tn rotting verkeerer.d, meest sterk verzuurd afvalpro duct van wisselende samenstelling, zijn ten slotte op bevredigende wyze opgeloct. In verband met de verwijzing van kapitein Boeren naar het Hoog Militair Gerechtshof, verneemt de ,Jf. R. Ct." nog, dat de luite nants B. en H.. die eveneens tot het garni zoen van Willemstad behoorden tijdens den overJal van Urbina, voor een militaire com missie van onderzoek zyn verschenen. Inge volge dit onderzcek heeft luitenant H. een ongevraagd ontslag gekregen. Het is welhaast een jaar geleden, dat prof. Beysens op zijn verzcek eervol werd ontsla gen als buitengewoon hoogleeraar vanwege de St. Radboud-stichting aan de Utrechtsere Universitelt. Thans heeft het Z. H. den Paus behaagd, den ten vorigen jare atgetreden hoogleeraar om zyn uitnemenden staat van dienst te honoreeren met de hooge onderscheiding van het geheim kamerheerschap. Het 8-jarig zoontje van den landbouwer Elling. te Klelndyk. gemeente Emmen, is onder een bierauto gekomen en op slag ge dood. lie •bonne op dit blad <ila InaavolKe da earaekerituBvoorwaarden a aaaa a ongevallen verzekerd voor aea der voleende uitkeer I 3000 Levenalan«e aeheele onae*hi kt heid tot verken door S Vrn bli ten ongeval met f OCfl uil verliea van een band. f tOC bit verliea van een f Kfl Ml een breuk van uenue uitkeerinnn f 3U.” doedel.'ken .floor X3U.- een voet M een ooa 1*3.- duim ot vhrvinae. 1 been of arm Z. D. H. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot Pastoor te Amsterdam (H.H. Petrus en Paulus), den Zeereerwaarden Hooggeleerden heer W. Nolet, die Professor was aan het Groot Seminarie te Warmond: en tot leeraar aan het Klein Seminarie Hageveld te Heemstede, den Weleerw heer j L. Bonman, die kapelaan was te Uit geest. Ik ga op zijn voorstel In en spoedig *ijn wij op reis. Met een bewonderens- waardlge kalmte rijdt hij over de ver woeste wegen overal vertoonen zich reeds scheuren en op sommige plaatsen is de weg bijna voor de helft weggesla gen. Mijn chauffeur suist verder en tracht mij te doen gevoelen wat „aard schokken” eigenlijk zijn. Na een half uur rijden komen wij in Venosa aan. Soldaten zijn juist bezig Aan den Ingang van de stad een neer- hoogspanningsmast een De K. 5 is wegens het van Betrouw- Snelheids- baarheids- p unten 195 195 189 188 188 185J4 175 139 123 105 verdeeltag van levensmiddelen en andere dringende behoeften is verzekerd. Tot den onverwyi- den bouw van permanente woningen voor da dakloozen is reeds order gegeven, waarmede men de volgende Week zal beginnen. De konlng is van zyn reis naar het gebied der ramp te Rome teruggekeerd en heeft een bedrag van 100.000 lire voor de door de aardbeving getroffen bewoners geschonken. De Minister van Financiën heeft beschikt, dat in achttien gemeenten van Botenza geen Inning van belastingen za’ plaats hebben. Volgens een officieel bericht over de hulp actie in het gebied der aardbeving kunnen thans alle ingestelde hulpdiensten tot ophef fing van den noodtoestand als behoorlijk ge organiseerd worden beschouwd. tot het bergen van de .'ijken is bijna afge- loopen. De geregelde en genoegzame Zaterdag had Maastricht zich opgemaakt tot een pelgrimage naar O. L. Vrouw Sterre der Zee. Om 8 uur had in de O. L. Vrouwekerk een tooning plaats van de H.H. Relieken en op het plein verdrongen zich reeds duizenden. Biddende vrouwen, het Wonderbare Beeld van de Sterre der Zee, den eigen weg her nemend. de commissaris der Koningin. B. en W gemeenteraadsleden, vele geestelyken en tal van geloovigen maakten dezen bidweg mede, waarvan het begin leunde tegen het einde, aldus een cirkel van gebed vormend. Pater dr. Cassianus Hentzen OJM. hield een toespraak tot de duizendkoppige me nigte. met een aansporing Servatius' graf den luister te hergeven van het verleden. Zondag werden de plechtigheden besloten in de Sint Servaaskerk Om half vier schreed Mgr. L. Schrijnen bisschop van Roermond, in vol ornaat bin nen, voorafgegaan door een lange schare van priesters en acolythen. Na den inleidlngszang door het koor, be klom dr. F. Feron. professor aan 't Groot seminarie te Warmond, den kansel, tot het uitspreken van een feestpreek Bij K. B is gisteren Dr P. H. G. van Gll- se, te Amsterdam, benoemd tot gewoon hoogleeraar in de faculteit der geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden in het onderwys in neus-, keel- en oorheelkunde. Dr. van Gilse werd in 1881 geboren te Leer (Oost-Frlesland), bezocht het gymnasium te Zwolle en studeerde in de geneeskunde aan de Universitelt van Amsterdam Hij was as sistent aan het ontleedkundig laboratorium van Prof. Bolk en na het afleggen van het artsexamen In 1908 inwonend assistent aan de Universiteitskliniek van Prof. Burger in het Binnengasthuis. Na zijn vestiging in 1910 als keel-, neus- en oor-arts te Haarlem, bleef hy als uitwonend assltsent, later plaatsvervangend hoofd, aan deze verbonden. Hij promoveerde in 1934 op een proef schrift over „De ontwikkeling van de wig- gcbeensholte by den mensch. bijdrage tot de kennis van de pneumatisatle van den sche- Gistermorgen werd op de Haarlemmer straat te Leiden door een autobus een bak fiets aangereden. <fie bestuurd werd door den knecht van den groentehandelaar W en waarin twee kinderen van W gezeten waren hunner werd licht, het ander ernstig Dit laatste kind, vier jaar oud. is den dag aan de gevolgen overleden. Door het bestuur van de R. K. Kiesvereni ging te s-Hertogenbosch en de directie en hoofdredactie van het Noordbrabantsch Dag blad „Het Huisgezin" was Maandagmiddag In het Oranje-hotel te 's-Hertogenbosch een bij eenkomst belegd ter huldiging van den heer fi M. Thyssen in verband met zijn vijf- en twintigjarig lidmaatschap van den Bosschen gemeenteraad en met zijn veertigjarige werk zaamheid aan de R K Dagbladpers, op welke belde terreinen hij veel en voortreffelijk werk heeft verricht. Op deze bijeenkomst voerde allereerst het woord de heer mr. dr. L. van Gorkom. voor zitter der R. K. Kiesvereeniging. De directeur van „Het Huisgezin," de heer R C. M Wijffels, bood ais geschenk der di rectie een kaststel in Delftsch blauw en een toepasselyk herinneringsbord aan. De hoofdredacteur van het Huisgezin, de heer J. B Vesters wees er in zijn geliïk- wensch op. dat hier een rijke oogst aan ver diensten is. In 40 jaar naarstig byeenge- gaard. Spr. deed zijn gelukwensen vergezeld gaan van de aanbieding namens redactie en administratie van een standaardwerk. De heer mr. F. Teullngs. dankte als direc teur van Teullngs Uitgaven den heer Thijs sen voor zyn veelzijdigen arbeid; hij noem de hem een voorbeeld van arbeidzaamheid en toewyding Nadat de heer Thyssen een hartelijk dank woord had gesproken huldigde de heer F Nlvard hem namens de R. K. Raadsfractie voor zijn joumalistieken en politieken arbeid. De burgemeester, de heer mr. F. J. van Lanschot. die met het dagelyksch bestuur ter receptie kwam, huldigde den jubilaris speciaal ter gelegenheid van zyn 40-jarige journalistieke loopbaan Namens het technisch personeel van het courantenbedryf van Teullngs Kon. Drukke- ryen sprak de heer de Kort eenige waardee- rende woorden onder aanbieding vaa een rooktafel. Ter receptie voerden voorts nog het woord de heer A. v. d. Kallen, namens de R. K Dlrecteuren-vereenlglng en de heer J. B. Vesters als voorzitter der R. K. Journalisten Vereenlglng. Uit de kringen van raadsleden en oud-raadsleden waren velen aanwezig. De geestelijkheid der stad deed tevens van haar I Het blad teekent hierbij aan, dat buthyl alcohol en aceton beide in zeer groote hoe veelheden gebruikt worden in die chemische industrie; buthylalcohol wordt als zoodanig en in den vorm van esters zeer veel ge bruikt in de celluloselak-industrle; aceton vindt een zeer ruime toepassing als oplos middel, o.a. in de acetaatzijde-industrle. Verder herinnert het er aan. dat de laat ste drie Jaren in de Ver. Staten op gewel dig groote schaal langs bacteriologischen weg buthylalcohol en aceton worden bereid uit maïs. Indien het procédé-Gerretsen geschikt zal blijken te zijn voor fabriekmatige toepas sing, dan zal de Veenkoloniale landbouw groot voordeel kunnen hebben bij de vesti ging van zulk een bischemisch bedrijf; im mers de zetmeelbron is goedkoop en in groo te hoeveelheid aanwezig. Instelde, dat tot resultaat had dat te Reykjavik de schrijvers en af zenders van de brieven werden ontdekt en kort voor het begin der feesten werden ge arresteerd. Niettemin ontving de konlng nog den dag vóór zyn vertrek een schuwing om zich niet in te schepen. Ge durende de geheele reis naar Ijsland werd de konlng vergezeld door twee der be kwaamste Deensche en twee Engelsche detective.!, die speciale opdracht hadden te letten op verdutte vreemdelingen, die dicht in de buurt van den koning zouden somer Weldra werd de aandacht getrokken dcor twee jongelui, die zich herhaaldelyk in de omgeving van de koninklyke tent bewogen. Toen op den dag. dat de koning zijn rede hield, deze jongelui zich wederom op alle mogelijke manieren in de nabijheid van den koning trachtten te dringen, besloot men hen te arrestee ren Er werden geladen re volvers op hen gevonden, alsmede eenige handgranaten ZU hadden hun intrek ge nomen in een der vele tenten van de ten tenkampen. die speciaal voor het herbergen van de vele duizenden uit verschillende deelen der wereld voor het bywonen der feestelijkheden naar IJsland gekomen, wa ren opgeslagen By onderzoek in hun tent werd een helsche machine gevonden, waar aan de ontsteker echter nog ontbrak In stilte werd hetonderzoek voortgezet, met het gevolg, dat twee andere mannen en een vrouw eveneens werden gearresteerd Het zouden bekende persoonlykheden zijn, die in het officieele en openbare leven van Ijsland en zijn hoofdstad een leidende rol spelen. Zij schynen lid te zijn van een IJs landsche party, de „Vrijheidspartij", die. naar men weet, den bestaanden band, die Ijsland nog tot 1943 aan Denemarken bindt, wil verbreken en in het algemeen fel antl-Deensch is. Voorts zouden deze lieden in contact met Deensche communisten en zelfs met Moskou staan. Door een indiscretie zou deze zaak, die aanvankelijk geheel geheim werd gehouden, tn de IJslandsche en vervolgens In de Deen sche pers bekend zyn geworden. De regee- ring van IJsland heeft den Koning haar verontschuldigingen aangeboden. Men zou te Kopenhagen niet geheel ge rust zijn, aangezien er nog steeds dreigbrie ven aan het adres van den Koning zouden «orden ontvangen. verwisselen van propeller van med »J inging uitgeschakeld, doch de bestuurder Butler heeft protest tegen deze beslissing aangeteekend, daar deze breuk het gevolg schijnt te zijn van minder goede outillage van het vliegterrein in Posen. Over dit protest is nog niet be slist. Gisteren heeft in het regeeringsgebouw een bespreking plaats gehad van de maatregelen, die genomen moeten worden ten behoeve van de nagelaten betrekkingen van de slacht offers van de mynramp van Neurode. Het ligt in de bedoeling het lot der bevolking te verlichten en te dien einde doeltreffende maatregelen te nemen. Naar wy vernemen is Z. D H Mgr J H O. Jansen. Aartsbisschop van Utrecht, we gens lichte ongesteldheid, in het 8t. Anto- nius-gasthuls, aldaar, opgenomen. Toen wij hedenmorgen te bevoegderplaatse naar den aard der ongesteldheid van Mgr informeerden, kon men ons daaromtrent nog geen inlichtingen geven. daar ziet men een weenende vrouw of een boer die niet van zijn huls is af te slaan Sommigen er van lijken we! waanzinnig: hun gezicht vertoont een wanhopige angstultdrukklng solda ten gaan met hun draagbaren voorbij onder een wit laken zie ik. slap naar beneden hangend, een vermorzelde hand. In de kerk, die wonder boven wonder gespaard is. heeft zich een am bulance opgesteld. Hier liggen de gewon den en 35 dooden. Tien minuten verder: Rapolla. Dit stadje ligt aan de kromming van de rivier. Eertijds een paradijs, dat door vele vreemdelingen bezocht werd, omdai het zoo echt Italiaansch was en nu Een paar witgekalkte hotelletjes staan nog overeind, melancholisch en verla ten! Wij rijden er om heen, want de weg door het stadje Is versperd. 23 doo den zegt men! Achter de hotelletjes op een soort sportterrein Is het kamp der vluchtelingen. Zij staan met verwe zen gezichten naar ons te kijken: het Is een menschenslag, dat niet veel kan verdragen I x Weer een kwartier verder ligt Melfl de stad der Hohenstaufen. Het nieuwe stads-gedeelte met tallooze villa’s en landhuizen Is ongedeerd, maar de be woners zijn gevlucht. In de binnenstad zien wij echter pulnhoopen, die even hoog zijn als de enkele hulzen, die nog niet verwoest zijn! De kerktoren Is In gestort en ook de burcht, het prachtige bouwwerk van Fredertk II, heeft twee hoektorens verloren. Op de markt ver dringt zich het volk. Soldaten deelen brood en kaas uit. Vlak daarbij liggen onder lakens de dooden. Melfl heeft 120 dooden in totaal! De aanblik Is meer dan verschrikkelijk. Het lijkt wel een stad in de vuurlinie. Een humoris- tlschen plakkaat van een Amerlkaansche fllmklucht schijnt dit alles te willen hoonen: de bioscoop Is er echter niet meer. Een eindje verder doet een ezel zich te goed aan geraniums, die uit een venster zijn gevallen. Twee kinderen gaan zingend door de stratenvlak daarachter komt een colonne soldaten met een baar. Wij verlaten deze stad des Doods en rijden verder langs Lacedonia, Bisaccla, Aquilona. Overal hetzelfde beeld. Langs de straatwegen kampeert de bevolking. Verscheidene malen worden wij aange houden. Men heeft honger en er wordt geen eten gebracht. Mussolini kan niet overal voor zorgen. Boven ons cirkelen vliegtuigen. Langzamerhand valt de duisternis. In Barila kan Ik juist een trein nemen, die met vluchtelingen en gewonden naar Potenza gaat! Uit een gesprek met deze ongelukkigen verneem ik, dat er nau welijks één gezin Is, waar men geen man, vrouw of kind verloren heeft. Ik laat mij nu vertellen, hoe alles gebeurd is, hoe de eerste stooten de daken reeds deden Instorten en hoe men, in den slaap gestoord, door het puin naar de straat moest kruipen. Steeds weer hoort men weenen en vloeken. Te middernacht krijg ik den sneltrein naar Napels te pakken. De duisternis spreidt zich langzaam over de woeste nij langs dé spoorbaan uit Napels heeft ook geleden. Wat men hier ziet, zijn echter de voorboden van het onheil, dat het binnenland heeft getroffen De eerste officieele schattingen wor- 1800 dooden! 4000 ADVERTENTIEPRIJS: Van 15 regels IJSelke regel meer f 125. RECLAME per regel f 9.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's 9J9. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooroltbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels; Iedere regel meer f 9.12 gesmakten hoogspanningsmast op te ruimeneen tolboom voor de Hel. want Venosa Is er erg aan toe! Apullsche hulzen van samenge- kalktuf zijn gebarsten, alsof zij uit gips waren opgetrokken. Het zijn slechts pulnhoopen. Enkele hulzen die tan baksteen zijn blijven staan De stad is uitgestorven. De carabinieri wijzen met de hand naar de bergen daar bevindt zich de bevolking. Nie mand durft blijven deze men -■chen hebben het Instinct van een dier dat zich ook verbergt om het onheil niet te zien. Vijf dooden zoo vertelt ■men my heeft Venosa te beklagen No. 10 28 Juli Nu volgt de eene verwoesting na de andere. Eerst vreedzame landerijen. oHjfboomen, bloemenvelden, citroenen- gaarden, goudgele vijgen en dan plotse ling: Barlle totaal verwoest! De dorpsstraat lijkt wel een holle weg tus- schen pulnhoopen. Het wemelt er van de menschen: militairen, doctoren, zus- ters, alles loopt ordeloos door elkaar! Ook nog enkele dorpelingen. Hier en Napels, 25 Juli Mijn pogingen om Donderdag vroeg van Rome over Napels het aardbevings gebied te bezoeken, moest ik al gauw opgpven. Overal waar ik op de een of andere wijze trachtte vanuit Napels het binnenland te bereiken, werd Ik tegen gehouden met de woorden: „Uitgeslo ten, uitgesloten, de treinen worden slechts gebruikt voor het vervoeren van de hulptroepen. De straten zijn geheel en al versperd door groote troepen vluchtelingen." Ik wilde echter niet werkeloos blijven en zoo besloot ik langs een omweg het geteisterde gebied te bereiken. Vanuit Rome bestaat voortreffelijke als vliegverbinding naar nam ik. Na een vlucht van uur liggen de Appenljnen reeds achter mij en was Barl bereikt, waar de lijn rechte kust het groen van de Apullsche Hoogvlakte van het blauw der Adriatl- sche Zee scheidt. In Barl verschilt het roezemoezige leven van de reeds eenlgszlns aan hefi Oosten herinnerende havenstad niet met dat van andere dagen: tot nu toe zijn de „golven der verschrikking” hier nauwelijks doorgedrongen. Alleen aan het station gaat het veel drukker toe De eerste vluchtelingen waren juist aangekomen. Dit zijn echter hoofdza kelijk meer gegoeden, die uit vrees voor hun leven de bedreigde streek ontvlucht lijn. Eenige angst is hun niet aan te zien. Van Barl voert de trein ons naar Altgmura, door en door een provincie stadje. Het lijkt wel uitgestorven Biets wijst hier nog op de catastrophe Met ten boemeltreintje reis ik nat' Op ak« stations la er een oponthoud. Wij moeten nJ. op de eerste hulptreinen wachten. Vee wagens vol fascistische soldaten snel len ons voorbij evenals vele D-treinen met gekwetsten. De kleine dorpjes tn het dal van de Oravina hebben klaar blijkelijk weinig geleden.... Eer. schaapherder blaast ergens op zijn fluit waarschijnlijk een vreedzaam liedje. Splnazzola bereiken wij om 2 uur ■8 middags. Hier begint de ellende eerst, want hoewel de stad zelf ongedeerd is, UJkt het in de buurt van het station wel een verstoorde mierenhoop. Ik zie hier de eerste vluchtelingen. Heden met hun heele hebben en houden bij zich. Vrou wen bidden en mannen uiten hun ellende door lulde vloeken echt Ita- Uaansch! De stationschef weet niet, wat te doen. Zijn wagenpark is gerequlreerd, de dienst Is totaal In de war! Hij wil on zen trein wel verder laten gaan, doch kan ons geen garantie geven of wij Venosa, het eigenlijke doel van de reit wel bereiken kunnen. Een taxl-chauf- feur, die onmiddellijk den journalist in mij herkent, brengt uitkomst! Met een stortvloed van woorden beveelt hij mij een bezoek aan het verwoeste gebied in *ljn wankele Fiat aan. Hij beschouwt de geheele catastrophe als een onver wacht buitenkansje, een bezienswaar digheid!.... Drie xwaarsewonden. Gisteravond tegen 10 uur ontdekte een aan boord komend matroos van het gister morgen in de Vulkaanhaven binnengekomen Noorsche Stoomschip .jStelrstad dat de want tusschen het logies van de matrosen en stokers warm was By onderzoek bleek dat het stokerslogles brandde. Daar de deur gesloten was. moest men zich door het met een bijl openhakken van het schot toegang verschaften. Toen bleek, dat het logies lichterlaaie stond. Hierin bevonden zich vijf stokers in hun kooien. Met veel moeite kon den deze naar buiten worden gebracht en bleek, dat twee der opvarenden zwaar, een ernstig en twee licht waren gewond, eerde drie werden in zorgwekkenden stand naar het ziekenhuis te Vlaardlngen overgebracht. De brand is vermoedelijk ontstaan doordat eer. der stokers welke er het ernstigst aan toe is. met een brandende sigaret naar kooi is gtgaan. De belde sleepbooten, „de Nieuwe” en de .Oude" Maas van het havenbedrijf „Vlaar dlngen Oost hebben den brand In het ge heel aan de achterzyde van het 140 Meter lange en 12.000 ton metende schip liggende logies gebluscht. Het logies brandde geheel uit. Bü een brand aan boord van een te Vlaar dlngen liggend Noorsch stoomschip werden drie stokers ernstig gewond. Huldiging van den Oceaan-vlieger Van Dijk te Amsterdam. Benoemd tot gewoon hoogleeraar tn de geneeskunde te Leiden dr. P. H. G. van Gilse te Amsterdam. De Heiligdomsvaart plechtig besloten. Prof. dr. J. Th. Beysens is benoemd tot geheim-kamerheer van Z. H. den Paos. Dr. F. C. Gerretsen heeft een bioche misch procédé uitgewerkt tot bereiding van buthylalcohol en aceton uit aardappelpnlp. De Duitsche verkiezingscampagne en «te omvorming der partijen. In de acte van verwijzing van de vier gearrrstecrde nationalistische leiders noemt het hoofdparket «ie P. N. I. de „heimelijke opvolgster van de LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 9.24 uur. Te Deum en Processie. Na de feestrede werd het plechtig Lof voortgezet en beëindigd met een jubelend „Te Deum laudamus.” Na het plechtig lof vormde zich weder de processie op dezelfde wijze als bü opening der Heiligdomsvaart. Alle sociale vereeniglngen waren op appèl. "Tientallen vaandels werden fier om hoog geheven en wapperden in de zomer koelte. En het werd een eindelooze optocht werkend en bid«lend Maastricht. Ten slotte verscheen onder een baldakijn, voorafgegaan door wierookdragers, de bis schop van het diocees, zijn geloovigen zege nend met de groote Reliek van het Kruis. En toen de Bisschop. geassisteerd door de Dekens van Maastricht en van Wijk bü de schatkamer was genaderd, -waarin weder voor zeven jaren de heilige Relieken worden opgeborgen, gaf hü nogmaals den zegen aan de groote stad van St. Servaas. t Evenals de opening werd de slotplechtig- heid opgeluisterd door de aanwezigheid van tal van geestelyke en wereldlyke autoritei ten. waaronder wederom de Commissaris der Koningin, met eenige leden der Depu tatie en de Burgemeester van de stad met Mün wethouders en raadsleden. belangstelling blijken. Naar wü vernemen hebben de georgani seerde bouwpatroons. in Kennemerland. JX Zaterdag aan alle werknemers, die georga niseerd zyn in ..Ons Belang" of in „Vo’har- ding" of soortgelyke hondjes, aanzegging gedaan, dat zy met Ingang van as. Zater dag zün ontslagen. Zy zullen slechts dan wederom te werk kunnen worden gesteld, wanneer kan wor den aangetoond, dat zü lid zün van een der groote landelyke vereenigingen, waarmede het collectief contract is ges'oten en ook te gen het loon, in dit collectief contract be paald. Hoewel Velsen een 2e klas gemeente tg, daar het le klas l«x>n betaa'd. nX 75 - voor metselaars en 70 cent voor oonar— lieden BUREAU: HOF ALKMAAR Tale loon: Administratie Na. 433 Redactie No. 633

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1