Ir J ïl-ONS BLAD - i de aardbeving IN MIDDEN-ITALIE Voornaamste c^Cieuws De Vrijgezel Alcmaria V.V.V. WOENSDAG 30 JULI 1930 *4| DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 177 f 40 1 MISLEIDING correspondent) In een welput gevallen 4-jarlg meisje verdronken De avonturen van een brief Ruim vijf maanden gezworven Auto-ongeval bij Luik Auto die zelf ging rijden Johanna Preisinger overleden Ontstaan tijdens kalme vaart De nood der tarwebouwers De valsche Frans Hals VERZOEK Goed afgeloopen Sodalitas Medicorum Aanranding van een 19-jarig meisje Adverteerders Voorwaardelijke gevangisstraffen en boeten De ongesteldheid van Z. D. H. Mgr. J. H. G. Jansen i Omroepcontroleurs Auto over den kop JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAVGIOP 3 ALKMAAR DE PASTOOR VAN NEUVILLETTE CAn&stnacht te cN'apels (Van onzen Romeinschen Het Passiespel te Oberammergau Leo Leene overleden verzekerd voor een der eo.gende uiringen- 3000.- ,er^ f 750.- f 250.- f 125.- ^imo^iTTln” 50.- ^s™ AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL De brand op de „Sumatra” De nieuwe studio’s van Bratislava De strijd tegen de storingen of Een communiqué van het Aartsbisdom het volgend Oceaan. brief: Twee meisjes in de cabine verborgen het omsluit. Pressie op de regeering tegen deze storingen Een bevredigend aanbod De onverlaat gearresteerd DB DIRECTIE i aan ALKMAAR No. «33 HOF Administratie Redactie No. 633 Met 1 Augustus a.s. zijn voorlooig voor den t|jd van een jaar benoemd tot radio-omroep- contróleur R. D. Bouma. gepens. Oost-Ind. ambtenaar te ’s-Gravenhage, G. J. Land weer. oud-insp. der gemeentelijke belastin gen te Amsterdam, te Soestdijk en Jos. J Robitsch, ambentaar P. T. T. op wachtgeld te Haarlem. Aangezien de oogsttijd nadert en omtrent plannen tot overheidssteun aan den tarwe- bouw nog niets wordt vemmen, heeft het Dag. bestuur van de Holl. Mij. van Landbouw besloten, er bij het Kon. Ned. Landb. Oomlte op aan te dringen, een brief aan den minister van Binn. Zaken en Landbouw te zenden, waarin wordt gewezen op de groote wensche- lijkheld, dat de tarwebouwers spoedig weten, of en wat zij mogen verwachten. Menige boer verkeert reeds in zóódanige omstandigheden, dat als de oogst er is hij gedwongen Is, hem te gelde te maken. Het zijn vooral dezen, die volgens het dag. bestuur spoedig geholpen moeten worden, doch als de regee ring wacht met hare maatregelen, dan zullen het juist deze landbouwers zijn, die er niet van zullen proflteeren. Te Nijmegen is een meubelfabriek met be lendend woonhuis uitgebrand. De as. Duitsche verkiezingen en de nieuwe Duitsche partij. Een bevredigend aanbod aan obligatie houders der Sodalitas Medlcorum. uil verlies van *a anderen vinder half aldaar aan de gevolgen over- Een doode Barometerstand uur vm.: 758, achter uit. B men raai BUREAUl Telefoon: Watervliegtuig bij vliegkamp de Mok gevallen Tien Nederlanders gewond, van wie twee ernstig Verkiezingen in Canada. Voordeelen der conservatieven. Nederlandsche oorlogsschepen, onder be vel van vice-admiraal Quant voor Antwer pen aangekomen. De nieuwe vredesorganisatie van hei Ne derlandsche leger. De vlieger van Dijk Is gisteren in aQn woonplaats Wassenaar gehuldlg Bezoekt hedenavond 8 uur het Openluchtspel In den Muzlektuin den* rk. Het Aartsbisdom verstrekte communiqué: "n Hardnekkig negenoog maakte de laatste kerkconsecratie en reizen reeds moeilijk. De subdiaconaats- en priesterwijding werden nog door Z. D. H. toegediend en daarna werd gevolg gegeven aan het voorschrift van ab solute rust en de geneeskundige behandeling, welke een voorloopige geheimhouding nood zakelijk maakten. De toestand van pols en temperatuur bleef b|j voortduring zeer gunstig. Over eenlge dagen zal de ziekte, naar ver trouwd mag worden, overwonnen zijn. De vrijgezel, u kent hem wel, De man doet altijd grappig. Want is er van de vrouwen spraak. Dan doet hij altijd happig! Het huwelijk, dat spreekt van zelf. Moet het bij hem ontgelden. Getrouwde mannen, in zijn oog. Zijn steeds pantoffelhelden. De vrouw, naar hij het zich verbeeldt. Loopt altijd rond met strikken. Maar Cupido geeft hij geen kans Recht op zijn hart te mikken. Hij lacht zoo graag, hij spot zoo graag En doet dit vrij gezellig. Doch die het laatst lacht, lacht het best En doet dit hier ook stellig. In Duitschland is de vrijgezel Niet langer meer een boffer; Daar drukt de nood en vraagt de Staat Voortaan van hem een offer. Daar wordt de vrijgezel belast. Want hij. zoo op zijn eentje. Kan .beter dragen dan wie ook. Een extra geldljjk steentje! Nu lacht juist niet de vrijgezel. Doch naar ik hoor vertellen. Maakt deze wet van vrij-gezel Reeds vrijende gezellen! MARTIN BERDEN. Leo Leene. die Zondag te Groningen op de Wielerbaan een ernstigen val deed, is van nacht om half drie in het Academisch Ziekenhuis leden. Gisterochtend heeft het watervliegtuig W 67 van het vliegkamp De Mok toen het toestel in de onmiddellijke nabijheid van het vliegkamp in een bocht over het water vloog met den vleugel het water geraakt waardoor het over den kop sloeg. Het vliegtuig werd geheel vernield: de bestuurder, de officier vlieger Hesseling bleef ongedeerd, de passa gier de korporaal der mariniers Haasstra werd licht gewond en is naar het militair hospitaal vervoerd. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1— regels f 1-25: elke regel meer 6-25. RECLAME per regel f 8.75 voor de eerste pagina: voor de overige pagina'! f RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD** bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 0.12 Licht op. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken. om: 9.24 uur. Beleefd verzoeken wij de medewerking van onze H h Adverteerders inzakv net vroegtijdig toezenden van de voor de Zaterdag-num- mera bestemde ad verten tién. Wü zullen het zeer op prijs stellen indien wjj de an nonces. bestemd voo» Zater dag, reeds des Donderdags of uiterdijk des VrUdagsmorgens ontvangen Door bet vroegtijdig innen den van advertentlSn kun nen wij ook aaa de uitvoe ring, dus aan bet netten van de advertentie, meer aandacht schenken, hetgeen Vanzelfsprekend de reclame- waardo van de annooee ten goede komt Mede in Uw eigen het any vertrouwen wij op Uwe medewerking tnsaVv een n ander te mogen rekenen, waarvoor bij voorbaat onsen dank. 1NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD De survelll erende Rijksveldwachtef hoor de gisteren uit een korenveld tusschen Die ren en Laag Boeren het hulpgeroep van een vrouw. Hij begaf zich onmiddellijk In be doeld veld en trof daar een man aan. die een 19-Jarig m Isje uit Laag Soeren aanrandde. Zij deelde later aan de politie mede, dat de man haar met een mes den hals had willen afsnijden, indien zij zich verzette tegen zijn daden. Later Is de onv.rlaat die een groot knipmes bU zich droeg, gearresteerd. Gistermorgen sloeg op den Haarlemmer weg to Leiden een vrachtauto oyër den top, die werd bestuurd door den knecht van den groentehandelaar W., waarin twee kinderen van W. zaten. Een hunner werd licht gewond en een kind van vier Jaar ernstig. Dit Is later aan de gevolgen overleden. den tegengesproken. Tegen den morgen kon de offlcieele ba lans (voorloopig) worden opgemaakt als volgt. 16 dooden, ongeveer 50 gewonden, 25 Alle «bonne'e op dl< blad rijn Ingevolge de verzekeringavuorwaarden a Mjajtea Het Trustkantoor voor Belegging en Admi nistratie te 's-Gravenhage verzoekt mede te deelen, dat van Hongaarsche zijde een aan bod is binnengekomen inzake overname van het zoutbaterbad te Boedapest. Dit aanbod is van zoodanlgen aard, dat belanghebbenden het in ernstige overweging hebben genomen. Mochten deze onder han delingen tot een goed resultaat leiden, dan Is het waarschijnlijk, dat aan de as. ver gadering van obllgatlehouders, tegelijk met het behandelen der belde rapporten, zal worden voorgestcld om de obligatielening der Soldalitas Medlcorum enz. met de ach terstallige rente in haar geheel af te los- «en. De actie der communisten in China Ernstige verwoestingen. In het nieuwe kantoorgebouw van de P. T. T te Bratislava zijn 50 kamers gere- serveerd-voor den radio-omroep. Hierin zjjn ook de studio’s gevestigd. Deze zijn korten tijd geleden officieel in gebruik genomen. Op de benedenverdieping van het gebouw bevinden zich de twee groote studios. De grootste is 17 M lang, 12 M breed en 9 M. hoog. Dit vertrek is speciaal bestemd voor uitzendingen van een groot orkest. De andere studio op de benedenverdieping kan ge bruikt worden voor het uitzenden van radio spelen of voor programma's van een klein orkest. Op de eerste etage bevinden zich voorts nog twee kleinere studio’s, die be stemd zijn voor sprekers en solisten. Voor de omroepster. mej. Hoffmannova, die na een ziekte van eenlge weken thans haar werk weer hervat beeft, is een speciaal vertrek gereserveerd de telefoon weer kon doen functlonneeren. keerde de rust langzaam terug. Intusschen kwamen ook de eerste berich ten uit de onmiddellijke omgeving binnen. In de dorpjes aan den voet van den Ve suvius bleken slechts enkele fabrieken en hulzen beschadigd. De bevolking had zich, beng voor herhalingen, naar buiten begeven. Slachtoffers waren er niet. Groote impressie veroorzaakte nog het bericht dat de beroemde Dom van Salemo was in gestort. Dit kon echter spoedig genoeg wor- B. T. A. seinde gisteravond uit Luik, dat een toeristen-auto tengevolge van de glad heid van den weg bij Tilff (gem. Luik) is omgeslagen. In den wagen bevonden zieb vijftien Nederlanders, van wie er tien ge wond zijn. Twee personen liepen zware kwetsuren op. en knallen klonken als kanonschoten dichte vonkenregen neerdaalde. In Wormerveer werd Maandag jJ. 'n brief besteld, die ruim 5 maanden noodig had om de plaats zijner bestemming te bereiken. De brief was op 23 Februari 1930 verzonden uit Algiers naar Wormerveer (N.H.). De Fran- sche post-administratle zond den brief naar Nieuw-Holland (Australië). Vandaar ging de brief naar nieuw-Caledonlë, ten Noord-Oos- ten van Australië, waar hij op 22 April 1930 arriveerde. De Fransche postambtenaar meende dat N. H. beteekende: Nouvelles He brides, de Nieuwe Hebriden. een eilanden groep in den Grooten of Stillen een Engelsche bezitting. Daar kwam de brief aan op 1 Mei 1930. De Engelsche postamb tenaar aldaar zette op den brief: Dutch Indies, Hollandsch Indlë en zoo verzeilde de brief naar Makassar op het eiland Celebes op 26 Juni 1930. De Hollandsche postamb tenaren op Makassar vonden de oplossing van het raadsel en zetten op de enveloppe: Noord-Holland. Op 28 Juli 1930 werd de brief in Wormerveer aan het Juiste adres bezorgd. Zoodoende was de brief in 4 werelddeelen geweest: Afrika, Australië. Azië en Europa De boycot-circulaire van den Alg. Ned. Zulvelbond aan de 433 aangesloten coöp. fabrieken. Een 4-Jarig dochtertje van den arbeider A. Touw, wonende aan den IJweg nabij den Vanneperweg te Nleuw-Vennep, is Maan dagavond omstreeks half zeven in een achter de woning gelegen welput gevallen en ver dronken. 'Het kind had zich even uit de woning ver wijderd. Toen de moeder zich eenlge oogen- bllkken daarna naar buiten begaf om te kij ken waar haar dochtertje bleef, zag zij bij den welput een klompje staan en tot haar grooten schrik bemerkte zij dat het kind in den put was gevallen met het hoofd naar beneden. Toen het meisje uit den put was gehaald, bleken de levensgeesten reeds ge weken. In de zaak van de valsche Frans Hals werd Agree veroordeeld tot 18 maanden ge vangenisstraf voorwaardelijk en 3000 fran ken boete. Madame Deschamps kreeg 3000 fr. boete. In de zaak de Koninck werd Agrée tot een Jaar voorwaardelijke gevan genisstraf veroordeeld en 3000 fr. boete. Van Ackere kreeg 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 2000 fr. boete. Albert 1000 fr. boete. De „Java” naar Australië Wij vernemen nader omtrent den brand a. b. van Hr. Ms. kruiser „Sumatra”, dat de brand uitbrak, terwijl iet schip kalm voer, op een tijdstip van 12 uur na het afleggen van de volle krachtproef, ten Noorden van Maaoera, op een afstand van 2 uur stoomen van Soerabaya Hr. Ms. mijnenlegger .Krakatau” en Hr. Ms. flottleljevaartulg „Flores" en een sleep boot konden reeds om 6.30 uur uitvaren. Zondagavond om 10.20 uur ankerde de „Su matra ter reede van Soerabaya, waar ter stond jverd begonnen, het in de ketelrulmte gelatea bluschwater uit te pompen. De vraag of de brand verband hield met de bekende reparatie aan de turbine, werd door het Departement van Marine tegenge sproken. De reparatie geschiedde in de machine kamer. terwijl de brand in een geheel andere ruimte uitbrak. Vermoedelijk is lekolle in aanraking geko men met den warmen ketelwand. Hr Ms. kruiser ..Java” zal de ..Sumatra” vervangen op ae as iels van 't Nederlandsch eskader naar Australië. Johanna Preisinger. die dit Jaar in Passiepel de rol van Maria Magdalena ver vulde, is Zondag na een korte ongesteldheid te Oberammergau overleden. H&ar rol wordt overgenomen door Clara Mayr. dochter van Guido Mayr. die de rol van Judas speelt. Zooals men weet was Johanna Preisinger aanvankelijk bestemd geweest om de rol van de H. Maagd op zich te nemen. Zij was echter geëngageerd met een protestantsch ingenieur uit München, hetgeen de beslis sende commissie noopte haar deze eeretaak te ontzeggen. Later is de verkeerlng met den protestantschen Milnchener afgeraakt en kreeg zij de rol van de boetvaardige Maria Magdalena te vervullen. Door de stilte klonk een zwak gerommel sis het snorren van een dynamo. Heel even ging er een trilling door het huis. De elec- trische lamp slingerde zachtjes. Toen was bet alweer voorbij. Een zware vrachtauto pleegt meer dreunlng te veroorzaken. Zoo openbaarde zich het gebeuren te Rome Er werd dan ook niet om hulp geroepen. et klonk niet het gewone angstgeschrel. De Romeinen verlieten hun huizen niet. Ja. er werd zelfs geen wijwater gesprenkeld uit de enkele open geworpen vensters. We waren er van overtuigd dat het goed, dat het bóven verwachting goed afgeloopen was. Dat er een aardbeving komen zou, stond Immers al een paar maanden vast. De kranten hadden er over geschreven en er waren waarschuwingen gepubliceerd. Neen, we waren er boven verwachting goed afgekomen. En Rome, voor zoover het nog waakte, sliep rustig in. zonder te ver moeden dat precies een minuut te voren de aardbeving was in de Eeuwige Stad voel baar om 1 uur 11; een vreesdijke ramp bet middenste deel van het schiereiland ge teisterd had. Een aarbeving van 43 seconden. Waar zich, ondanks dat gelukkige om standigheden de gevolgen binnen enge gren- wn hielden, het verschijnsel het hevigst openbaarde, was Napels. Het onderaardsch gerommel was daar als een verre donderslag. De hooge. opzettelijk zeer elastisch gebouwde hulzen slingerden, dat het bijna onmogelijk was te loopen door de kamers, de gangen en op de trappen. Door dat slingeren werden talrijke electrl- sche voedlngskabels voor verlichting en tram gebroken en ontstond een kortsluiting welke de heele stad enkele minuten lang in blauwe en groene vlammen hulde, terwijl en een vonkenregen neerdaalde. Metéén daarop was alles in de diepste duisternis geh’-'d. De huizen zwoegden en kraakten. Hier en daar weerstonden de muren het niet en iaet dreunende slagen scheurde het metsel vak over lengte en breedte. Boven het angstgeschrel der vluchtende massa uit rof felde het vallen van puin der talrijke in stortende huizen. De vluchtelingen bezwe ken schier onder een hagelbui van gebroken glas en vallende stéenen. De klokken der I ztad luidden door het schudden der torens, een luguber alarm. Politie en militairen dreven met geweld da menschen naar parken en pleinen. De aardbeving, welke de langste en hevigste Is welke Napels ooit beleefde, maakte het ver blijf in de smalle straten levensgevaarlijk Niemand mocht binnen blijven, omdat geen huis meer betrouwbaar. Ofschoon dit aanvankelijk nogal drastisch leek, kwam later uit. dat deze maatregelen bijna noodzakelijk waren. Vrijwel niets bleef onbeschadl’"* en de kranten drukk^m kolom- men-lange lijsten af van wonlnge^ waarin het verblijf levensgevaarlijk geworden is. Had de aardbeving nog IE seconden langer geduurd of zou zich waarvoor men zeer bevreesd Is een herhaling voordoen, dan was minstens de helft van Napels verdwe nen. z,oo Keerae ae rust vrijwel geheel terug en hadden de autoriteiten de situatie weer In handen. De eerste algemeene opwelling was die van aank te brengen aan den Hemel voor een zoo zichtbare bescherming. De klokken welke voor korten tijd, door het sinister ge beuren geschud, een schril alarm hadden doen hooren, werden feestelijk geluid en de kerken, vooral die welke bijzonder in de gunst van het volk staan, werden met ge- Icovlgen gevuld. Overal werd door de offer vaardigheid der dankbaren een zee van waslicht ontstoken, uit alle open kerkdeuren kionk het Te Deum en vanuit de Heiligdom men van Maria van den Berg Carmel, van de Madonna dl Portosalvo en van San Gio vanni a Mare trokken lange processies van zingende en biddende Napolitanen. grooten- deels maar hal gekleed en dikwijls bedekt met tafelkleeden, beddespreien en dekens, de stad in. Dat duurde zoo tot 7 uur 35. toen een tweede aar 'beving optrad. Deze was uiterst licht en niets anders dan de z.g. repliek van den voomaamsten schok die doorgedrongen was tot 'n het middel punt der aarde e.'. nu weer naa- de op pervlakte terug keerde. Er ontstond een groote verwarring welke spoedig werd onder drukt Ter «elfder tijd echter kwamen ook de berichten uit andere deelen van het land binnen en vanaf dat oogenblik wist men dat Italië door een ramp getroffen was. De 16 dooden van de provincie Napels werden er dadelijk bijna 50. Een regeenngs- communiqué stelde het totaal aantal slacht offers op 200. Een half uur later was het al 700 In den morgen sprong het omhoog naar 1760, nog later tot 2280. Napels kon nauwelijks getroffen worden genoemd. Het eigenlijke verwoeste gebied lag 130 K.M. naar het Zuld-Oosten war ruim 20 dorpen van de aarde verdwenen waren. In wanhoop begaf het volk van Napels zich dan naar de Kathedraal en riep om hulp aan zijn vurig vereerenden Patroon den H. Januarlus. Op aandringen van de geloovlgen opende Mgr. Rocco de kerk en stelde den reliek schrijn, welke het hoofd van den martelaar op het altaar van de schatkapel uit. De toevloed van mensenen was nog dan bij het drie malen Jaarlijks grooter herhaalde wonder, wanneer het In ampullen bewaarde bloed van den Heilige vloeibaar wordt. Intusschen had de Aartsbisschop van Na pels, Z.Em. Kard. Ascalesi, het altaar be klommen en de Litanie van Alle Heiligen aangeheven, welke krachtig werd meege zongen. Daarna zong men een Te Deum, uit dankbaarheid voor het behoud van de stad. De ontroerende plechtigheid werd geslo ten met een woord van opbeuring en be moediging van den Kardlnaal-Aartsblsschop. Gisterenmiddag ia er te Nnenen (N. 1L) een gedenksteen onthuld, ter herinnering aan Vincent van Gogh. De materieele schade valt zelfs op heden nog niet te schatten. Hst onderzoek dat n. autoriteiten stelselmatig laten verrich ten. blijft dagelijks lange lijsten van onbe woonbaar verklaarde woningen opleveren. Heele buurten bieden levensgevaar voor de bewoners en zullen dus afgebroken en op nieuw gebouwd moeten wordeil. De regee- rtng neemt alle kosten voor haar rekening. Mussolini heeft het openen van openbare tnschrijvlngen verboden. Napels roept zijn Patroon, den H. Januarlus aan. Een goed idéé van de autoriteiten was het om overal waar zich de massa’s der vluch telingen verzameld hadden, dadelijk te be ginnen met het publiceeren van offlcieele communlqué’s. Daardoor reduceerden zich de fantastische verhalen en wilde geruchten »1 spoedig tot 3. later 4 en tenslotte* 5 doo den. Dat dit laatste cijfer na een uur reeds voor Napels definitief kon worden verklaard, bracht een groote opluchting. Toen men met onkel» voorloopige herstellingen het licht en In de laatste zitting van de „Praagsche Commissie voor opheffing van de omroent storingen," waarbij oa. tegenwoordig waren de vertegenwoordigers van het Pcstminis- terle, van de Tsjechosïowaklsche omroep- vereeniging, van d'en oond van electro- technici en van de Prager electrlclteitswer- ken. werd het besluit genomen in den herfst een populair geschreven vlugschrift, onder den titel: Stoort de radio-ontvangst niet!” uit te geven. Hierin zullen alle storende toestellen worden opgesoma en de middelen om deze storingen op te heffen. Ook zullen de bezitters van storende apparaten erop gewezen worden, dat hun toestellen een goede ontvangst verhinderen en zullen worden verzocht In de luisteruren van hun apparaten geen gebruik te maken. De elec- triciteitswerken zullen zorgen voor de ver spreiding van het geschrift onder hun af nemers. De Bond van electrotechnlci zal een uitvoerige brochure over storende toestellen en maatregelen tegen deze storingen het licht doen zien. Verder werd besloten de eischen. die de Bond van electrotechnlci aan haar zijn leden stelt, aan te vullen met een aantal eischen op het gebied van storingvrij aanleggen van electrische installaties. Te Voorburg is gisterenmiddag overleden Mgr. W. van Stee, rector van „SL Ant»- niushove”. Reeds eerder hebben wij de aandacht ge vestigd op de ergerlijke wijze, waarop de S. D. A. P. meent actie te moeten voeren tegen het vlootplan, dat door Minister Dec kers bij de Staten Generaal aanhangig is gemaakt. Men heeft in roode kringen zelfs het plan, een volkspetltlonement te orga- nlseeren. Om hieraan kracht bij te zetten heeft de 8. D. A. P., in zusterlijk sgmen- gaan met het N. V. V.. thans een pamflet tot het Nederlandsche volk gericht, cm dit op te wekken stelling te nemen tegen het ..voorstel tot vlootultbreldlng", zooals het bedrlegelijk wordt voorgesteld. De roode demagogen verzwijgen n.L. hierbij mede te deelen, dat het plan-Deckers In hoofdzaak beoogt het op peil houden van onze vloot waarmede jaarlijks een bedrag van 10 a 12 mlllloen gemoeid Is en waarin geen ver andering komt. Zelfs laat net zich bereke nen. aat er iets minder wordt aangevraagd dan in andere jaren. Aangezien deze Juiste voorstelling van zaken de socialistische hetze allen grond In zooverre die dan al aanwezig zou zijn ontneemt, doet men er maar het zwijgen toe. En zoo is het gehééle pamflet een aan eenschakeling en verdraaiingen en verval- schlngen der feiten. Om maar eens Iets te noemen: Met vette letters heeft het In het pam flet. dat de vlootultbreiding 120 mlllloen gulden zal vorderen. De gemakzuchtige lezers en dat zijn de meesten schrikken na tuurlijk op van dit hooge bedrag. Dat is ook Juist de bedoeling der heeren. Van de oppervlakklgen moeten zij het hebben. Om echter niet op een onjuistheid betrapt te kunnen worden, gaat er in kleine letters aan vooraf, dat dit bedrag bedoeld Is voor een plan, dat in 10 jaar uitgeveerd gaat worden. x De scribenten van het pamflet, kennende hun pappenheimers, weten echter, dat de samen telling van het geschriftje het door hen gewenschte effect zal serteeren. Zij zouden er méér reden toe hebben de plannen van hun bevriende regeering in Engeland aan critlek te onosewerpen. Zij zouden dan b.v. een en ander kunnen ont- leenen aan een artikel van hun bij uitstek deskundigen Engelschen partijgenoot, kapl- tein-lultenant Kenworthy, lid van het En gelsche Lagerhuis, in „The New Leader”. Deze schrijft o.m., dat er in Engeland veel drukte is gemaakt over de aangekondlgde vermindering van het minimum vèin 70 kruisers tot 50. Maar gedurende bet geheele bewind van de vorige regeering. aldus Ken worthy. zijn er nog nooit 70 kruisers ge weest. Toen de conservatieve regeering viel, waren er slechts 54. En Kenworthy besluit: „De Conservatieven bouwden minder oor logsschepen dan wU voorstellen te doen.” „De Socialist”, waaruit wij deze gegevens putten, voegt daaraan toe: „Commentaar be hoeven w\j er niet bij te geven. De feiten zijn jilweer hard en droevig genoeg.” Zouden onze soclaal-demokraten, die met hun Engelsche vrienden vaak zoo pronken, maar niet liever zwijgen over de zeer be scheiden en noodzakelijke voorstellen van minister Deckers? In ieder geval behoorden zij eerlijk te blijven en het volk niet te misleiden. huizen Ingestort. Doordat de seismograaf te Napels werd vernl-ld. was het tot dan toe onmogelijk het epi-centrum der aardbeving vast te stellen. Men meende dat Napels Juist in het middel punt va« het verschijnsel gelegen had en men kon dus niet anders dan zich ten zeer ste verheugen over den wonderbaarlijk goeden afloop. Zoo keerde de rust vrijwel geheel terug ABONNEMENTSPRIJS kwartaal, voor Alkmaar 2. Voor buiten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger Voor een perceel In de Nieuwe Uilenbur- gerstraat te Amsterdam stond een vracht auto te wachten, de chauffeur was een oogenblik afwezig en twee kleine meisjes na men de gelegenheid waar, om de geheimzin nige instrumenten aan de binnenzijde van de cabine eens nader te bekijken. Aldus ge schieddeIntusschen kwam de chauffeur terug die aan de voorzijde van den auto een starter aansloeg. Jutst toen hij aan den zij kant van den auto stond, schoot deze plotse ling vooruit, de jongedames hadden blijk baar den lust niet kunnen weerstaan aan de verschillende handels te draaien. De „spookauto”, die door den chauffeur niet zoo spoedig tot staan kon worden ge bracht reed op een groepje menschen in. Een tweetal kinderen van 8 en 9 Jaar werden ge wond aan de beenen en moesten naar IW ziekenhuis worden vervoerd, terwijl een twee tal fietsen werden vernield. In de verwarring wisten de beide boos doensters te ontkomen. Tot nog toe zijn sU niet ontdekt. De eersten der 2000 slachtoffers. Het eerste alarm kwam vijf minuten later bij het hoofdbureau van politie binnen. En terwijl de taxi's,^rijtuigen en trams deze laatste grootendeels. bij gebrek aan stroom, met menschelijke tractie de kinderen, de lebrekklgen. de ontelbare lijders aan zenuw- scaoklen en de eerste gewonden naar de veilige pleinen en parken vervoerden, waag de zich een afdeeling der brandweer tus- ■chen de wankele huurkazernes, onder een regen van kalk en steenen en glas. In de binnenstad, waar, bij de Brug van Casanova, een huls van vier verdiepingen gedeeltelijk was Ingestort. Het geluk wilde, dat de onge veer 25 gezinnen welke er woonden, zich öch op de trappen bevonden en dat het trappenhuis voorloopig gespaard bleel. Drie menschen waren bedolven onder het puin, doch konden, niet ernstig gewond, bevrijd worden. Een jongetje van drie Jaren werd dood te voorschijn gehaald. Tijdens het zoe ken naar dit kind had een tweede gedeelte lijke Instorting plaats, waarbij een der red ders zwaar gewond werd. Een tweede Instorting had plaats In het Steegje der vijf Heiligen, waar een huls vrij wel ineens plat tegen den grond plofte, ongeveer 40 gezinnen bedekkende met zijn puin. Wonder boven wonder kwamen de meesten er met meer of minder ernstige ver- •ondlngen af. De eerste die bevrijd werd, va een dertigjarig werkman der gemeente lijke reiniging. Hij moest overweldigd wor den, want de schrik had hem krankzinnig gemaakt. Later bleek hij zwaar gewond te Min. Zijn zesjarig dochtertje Maria is ster vende. Z'.a driejarig dochtertje Anna en zijn schoonmoeder zijn later onherkenbaar ver minkt te voorschijn gebracht. Verder werd nog een man dood langs de straat gevonden en is een vrouw, terwijl ze wilde vluchten, van schrik gestorven. Zeer talrijk waren natuurlijk de gewon den. Over hun aantal verkeerde men In het onsekere. maar de ernstige gevallen bleken niet zeer talrijk te zijn. Degenen die In ziekenhuizen, scholen, kazernes en andere openbare gebouwen opgenomen zijn, hebben voornamelijk arm- en beenbreuken, inwen dige kneuzingen en rnljwonden. De groote processie. Met het vorderen van den morgen en het binnenkomen van steeds talrijker jobstijdin gen. groeide de menigte, welke naar de Ka- j thedraal getogen was om den Patroonheili ge om hulp te bidden tot een massa die heel de Immense basllies en 7 Aartsbis schoppelijk Paleis belegerde. Kreten gingen op om de relikwieën van den H. Janua rlus in processie rond te dragen. Toen de Aartsbisschop, Kardinaal Asca- lesl, terugkeerde van zijn bezoek aan de ge wonden in de verschillende ziekenhuizen, sloot het volk zijn auto In en elschte de toezegging, dat de processie zou worden ge hóuden. Kardinaal Ascalesi zwichtte voor zooveel aandrang. Weldra verscheen de reliek, gedragen door de Kanunniken en gevolgd door den Kard. Aartsbisschop. Het volk sloot zich spontaan aan. Biddende en zingende maakte men een korten rondgang, waarna Kardinaal Asca lesi een korte toespraak hield, waarin hij er den nadruk op legde, dat het niet vol doende was on. den Hemel dank te zeggen voor Zijn bescherming, maar dat men ook het vaste voornemen maken noest om niet langer de plagen des Hemels af te roepen door zijn gedrag. Na de Litanie van Alle Heiligen en een Te Deum keerde de processie naar de Ka thedraal terug. Vrijwel in alle kerken zijn functies ge houden of aangekondigd óm dank te bren gen voor de genoten bescherming en af te smeeken dat zich geen herhaling voordoe. De Rondetaf el-conferentie Rede vaa MacDonald. 65

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1