i Ki I Garage A. DAM Co. t Voornaamste cXieuws g ST Ruime en veilige stalling voor Automobielen „FIAT” „NASH AANGIFTE moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren ha het ohgeval f 40 De kinderverlamming Aan den grond in de Noordersluis Drie kinderen overleden Ook de Eerste Kamer verleent steun Hooischelf afgebrand Bezoek Prins en Prinses van Japan De R 100 Het auto*ongeluk bij Luik Auto-ongeluk bij Leiden De gewonde Nederlanders Een rare methode te om promoveeren 75 Botsing wielrijders Doodelijke verkeersongevallen De Passiespelen te Oberammergau O. L, Baron Bentinck f Einstein over Jezus Sodalitas Medicorum In zee verdronken Spelen op een vrachtauto Dank zij de radio! Op stap Melkoorlog De Canadeesche verkiezingen De electrificatie der tramlijnen Amsterdam- Purmerénd - Edam Geschenk voor het Gouvernementsgebouw Administrateur en echtgenoot», vergiftigd Een nachte.'ijk avontuur van kampeerders JOH. LAUWERS PAVgI OP 3 ALKMAAR Barometers Thermometers Telefoon 490 ’T IS NAÏEF.... Liberalen op verpletterende wijze verslagen dit nummer bestaat uit twee bladen DONDERDAG 31 JULI 1930 vier En twintigste jaargang No. i78 KORTE PROCEDURE of Het programma I Boven Detroit Engelsche luehtachlp de Hm4 Een ontmoeting met de Ku-Klax-KIan Barometerstand 9 uur v_m.: 763, vooruit Van de gemeente EdamVolendam Jongetje onder een vrachtauto Wlelrijdster aangereden n te Klacht ingediend tegen nu. Smeele Een jongetje overleden Een koeiendief aangehouden een 30-jarig radio hl) .0 De twee inzittenden aan een wissen dood ontsnapt Vragen aan de regeering over de behande ling van het echtpaar Schmidt in Italië. BUREAUi Telefoon: de teel den ook rle- Omtrent de schade wordt De Eerste Kamer begon gisteren de behan deling van het Sulkerwetje. Nadere bijzonderheden over het auto-on- geluk by Luik. Het Ijjk van den vermisten vlieger gevonden. Te Heeze zijn drie kinderen aan kinder verlamming bezweken. ken »rd Ms Box-tarief op aanvraag De tocht van het R. 100. oil er lie. van ’n anderen vinger ven de den ids- i oC oen ■ing op uis- ist- ge- len, ge- rer- >rd- nte. nd- de idM: jen den ia er*, psb- rkm. dr. d. 006- aad den Vin :an- tro- on- isto zen :ht, het ing be- ids- V Icn het xü- HeU- Jura- xnm. ver- daar, 1. W Dep. Buri- ctskL iven- tele- in- en iW ild. ro. be- ro» be- 701- •uw het ien. ml sal- uur 8t- Ü<L •an er. tas en. lan no te bet <te IW. incto iroe- am- aan, Am- h. iiwe- Ie b. d. iwra. karn- and- resi- r? o. apre. n. b. Gra- oluk- Autotocht der Koninklijke Familie In De nemarken; gisteren naar Nederland vertrek ken. Op 14 Mel JJ. liep het s.v „Gelriavan den Koninklijken Hollandschen Lloyd aan den grond bij het verlaten van de Noorder- sluls te IJmuiden. Gisteren stelde <fe Raad voor de Scheepvaart onder presidium van Prof. Taverne een onderzoek naar het ge beurde in. De „Madoera” en de ..Gelria" lagen op genoemden dag belde In de Noordersluis te IJmuiden om naar zee te gaan. De Gelria" was het eerst In de sluis gekomen, daarna de Madoera". Spoedig na het schutten van de „Gelria” is de .Madoera" vla het kanaal ten Noorden van het fort naar zee vertrok ken. terwijl de „Gelria” dat ten Zuiden van het fort nam, alles op order van den sluis- meester. Belde schepen liepen aan weerszijden van het fort vrijwel gelijk op. Zoodra de loods aan boord was stoomde de „Gelria" lang zaam vooruit. Bij de koppen van de bin nenpieren sloeg het voorschip plotseling bak boord uit en was niet meer in de as van het vaarwater te krijgen en liep aan den grond. De kapitein meende, dat tengevolge van het stoomen van de „Madoera" in de betrekkelijk smalle en vooral ondiepe geul aan de Noordzijde van het fort, bet water aldaar is opgestopt, mede door den vrij ster ken vloedstroom. De gecombineerde kracht nu is naar gel s meenlng dwars voor de koppen der binnen pieren om de Zuid gezet, tengevolge .(waar van de „Gelria" niet stuurboord uit wilde. BM boel 4 lag een baggermolen, deze vierde niet bijtijds zijn kettingen op. waardoor geen voldoende vaart in de „Gelria" kon worden gehouden, waardoor de manoeuvreerbaarheid in hooge mate werd belemmerd. Als ^getuigen werden, behalve de gezag voerder ook gehoord de loods van de .Gelria” alsmede de oud-havenmeester van Umuiden. De hoofdinspecteur van de Scheepvaart, vice-admiraal C. Föck. achtte het ongeval te wijten aan een samenloop van omstandig heden. Dat de Invloed van den vloed langs de binnenpieren zich hier heeft doen gevoe len. achtte spreker vastataande. De Raad zal later uitspraak Te Renesse is een 16-jarige scholier uit Zierikzee bij het baden in zee verdronken. Op den provincialen weg tus chen Eind hoven en Nuenen onder de gemeente Eindhoven is gistermiddag de 37-jarige ar beidster W. van den Burgd, afkomstig uit Nuenen, in de richting van Eindhoven door een De kinderen van den brievenbesteller P. v. D.. van het kantoor te Heeze, waren bij hun grootouders te Weert met vacantle. Toen de kinderen onwel werden, werden zij naar hun ouders overgebracht, waar de ontboden geneesheer aanvankelijk niet kon verklaren waaraan zij lijdende waren. In- tusschen zijn drie der kleinen overleden, terwijl nog drie andere kinderen uit het zelfde huls ziek zijn. Thans is geconsta teerd, dat zij aan kinderverlamming leden. toor ging. Bij de oprichting van het Haagsche kan toor der firma R. Mees en Zoonen te Rot terdam op 1 April 1923 werd baron Bentinck mede-directeur te ’s-Gravenhage, welke functie hy tot agn zijn overlijden heeft vervuld. De overledene was ow. penningmeester van de Nederlandsche Adelsvereenlging. Het stoffelijk overschot wordt aanst. Zaterdag te U uur ter aarde besteld op de begraafplaats Ond EUt en Duinen. Onlangs had In Engeland een plech tige bijeenkomst plaats van aanhangers der Engelsche Kerk en bij die gelegen heid heeft de liberale staatsman, oud- mlnister-presldent Lloyd George een woord gesproken over het oorlogsge vaar, dat naar zijn meenlng het oude Europa opnieuw en van verschillende zjjden bedreigde. De gedenkwaardige rede van dezen ervaren politicus culmineerde in de niet minder gedenkwaardige woorden: „De Kerkgenootschappen moeten ingrijpen’’. Lloyd George zag de goed bedoelde vre despogingen der regeeringen en regee- ringspersonen, hij zag wat het particu lier Initiatief bij voortduring voor den vrede der volken deed, maar hjj zag óók het ontoereikende daarvan tegenover het steeds meer toenemend gevaar en toen sprak hij de boven weergegeven woorden, welke voor ons niet veel an ders beteekenen dan een noodkreet, de verzuchting van een, die geen andere uitkomst ziet. „De kerkgenootschappen moeten in grijpen.” Toen we die woorden lazen, hebben we ons de oogen uitgewreven en hebben we onze gedachten laten equllibreeren tusschen de éene vraag, of we geen groote waardeerlng moes ten koesteren voor zóóveel respect voor een godsdienst, voor de kerkgenoot schappen, en die andere vraag, of die uitlating van Lloyd George feitelijk niet getuigde van een grenzelooze naïveteit, van zoo’n Het gisteren door ons aan ..De Tijd" ont leende bericht, betreffende het overlijden van Hansl Prelslnger, berust op een mis verstand. Niet Hansl, doch haar vader is overleden. De NV. Burgers en Co’s Bank als emitten- te en de N. V. Trustkantoor voor belegging en Administratie, als Trustee van de lee- nlng Sodalitas Medicorum, verzoekt mede te deelen, dat zij gisteren, in verband met een circulaire en concept-advertentle, door mr. Bè P. Smeele, advocaat te ’s-Gravenhage, aan verschillende bankiers In den lande toege zonden en waarin wordt opgewekt om naast de bestaande voorlooplge commissie jhr. mr. J. M. M. van Asch van Wjjck cs. een nieuwe commissie te vormen en waarin geldmldde- *«n worden gevraagd, om de kosten voor ad vertenties der nieuwe commissie samen te Te Barneveld is ten gevolge van onder linge concurrentie der slijters, de prijs van de melk in een week tljds gedaald van 13 tot cent per liter „aan huls bezorgd Auto tegen een boom gereden Te Molenbeersel. een plaatsje geregen op de NederlandschBelgische grens bij Roer mond, is gisteravond de heer J. Knuts, vee arts te Rothem m t zijn luxe auto in volle vaart tegen een boom gereden. Hij war op slag dood. Vermoed wordt, dat de heer K. onderweg een beroerte heeft gekregen. Hij laat een vrouw en vier kinderen achter Dezer dagen is het geschenk der gemeente EdamVolendam gereedgekomen voor bet nieuwe gouvernementsgebouw te Haarlem. Het bestaat uit een fraai bewerkte eiken bank, waarin het stadswapen verwerkt is. Het geheel munt zoowel In lijn als kleur ten zeerste uit en is ontworpen en uitgevoerd door den heer G. Broeze te Edam Gelijk gemeld, is Dinsdagavond een auto car, waarin zich vijftien Nederlandsche toe risten bevonden, die de tentoonstelling te ’Luik hadden bezocht, op den terugweg naar Laroche, langs de helling van Esneux in botsing gekomen met een anderen auto Van de Inzittenden werd de heer Gode- frled, uit Amsterdam, ernstig aan de rugge- graat gekwetst. Het slachtoffer is opgeno men in het hospitaal te Esneux. De heer A. van der Velden, wonende in de Leldschestraat te Amsterdam, werd even eens In het hospitaal te Esneux opgenomen waaruit hij echter weer Is ontslagen. Van de overige Inzittenden werden ver schillenden door glasscherven minder ernstig gewond. Zij hebben de reis voort gezet naar Dibrin bij Laroche. Alle ebmine’e op dit bied illn Ineerolge de eerieterinaevoorweerde» a ee»* W,ekerd aaneen f 3000.- f 750.- f 250.- f 125.- ^ti^ 50.- I genoemden advocaat bjj den deken der Orde l van advocaten te 's-Gravenhage. personenauto aangereden. In zorgwek kender. toestand is de ongehuwde arbeid ster naar het ziekenhuis te Eindhoven gebracht. Men vreest voor haar leven. De politie heeft den auto in beslag genomen. De slachtoffers buiten gevaar Zaterdagavond j.l. traden by den admi nistrateur van de rubberondernemlng „Kwala Krapoh” van de Assahn-Cuituur- maatschappij te Medan, gelegen op circa 33 K.M. afstand van het station Tandjoenj Selamat. district Benden Langkat, afdee- llng Langkat, gouvernement Oostkust van Sumatra, den heer A. baron van Griesheim en diens echtgenoote, na afloop van het avondmaal, vergiftigingsverschijnselen op. Ondervraagd, bekenden de boy en de kokkie „obat” (vergift) In het eten te hebben ge mengd. op aandringen van een mandoer m 5 koelies, om zoodoende den administrateur te bewegen, den mandoer tot hoofdmandoer te benoemen. Allen zyn gearresteerd. De slachtoffers zjjn bulten levensgevaar. De staking in Noord-Frankrijk Eea waarschuwing van de regeering. Prof. Einstein heeft zich dezer dagen een critiek op de Jezus-blografle van de hand van Emil Ludwig aldus over Jezus uitgela ten: „Emll Ludwigs Jezus is oppervlakkig. Jezus is te geweldig voor de pen van phra- seologen ook al verstaan deze hun kunst. Niemand kan zich van het Christendom met een schertswoord afmaken. Niemand kan de Namens de ouders van een 30-jarig meisje, wonende te Haarlem, werd opspo ring verzocht van dit meisje. Na onderzoek bleek zjj te Enkhulaen vertoeven. Op het bureau van politie aldaar werd «0 ernstig onderhouden en daarna naar haar woonplaats overgebracht. Een Reuter-telegram uit Montreal meldt dat het Engelsche luchtscl. p, dat een tocht maakt over den Atlantlschen Oceaan, gis teravond te 7 uur Greenwlchtyd boven Detroit vlocg. Ih den nacht van Maandag op Dinsdag werd te Uden een koe gestolen, hetgeen per werd bekend gemaakt. De koe, die per vrachtauto vervoerd werd, is te Beek TL.) door de recherche opgespoord en Dins dagavond is de dader, die Zondag pas uit brengen een klacht hebben ingediend tegen de strafgevangenis te Gron'nren was ont slagen, door de marechaussee te Eysen (L.) 1 aangehouden. HOF 6. ALKMAAR Administratie Redactie No. 633 onbegrijpelijk bij *n man Buropeesche vermaardheid. Na overweging komen we tot de slot som. dat we waardeerlng kunnen koe steren voor de belangrijke rol, welke Lloyd George aan de kerkgenootschap pen wil toebedeelen, maar onze verba zing over zooveel naïveteit Is er niet te geringer om. Op den voorgrond stellen we dat allen, dus ook de Kerkgenootschappen, die in bet maatschappelijk leven invloed ten gunste van den vrede kunnen uitoefe nen. geroepen zijn, dien invloed ten volle tot gelding te brengen Dit geldt temeer voor den Christelijken gods dienst, omdat Christus zelf de Vrede brenger bU uitnemendheid was en Zijne instelling, de Kerk, een Instelling des vredes is, par droit de naissance, door geboorterecht. Daarover kan geen verschil van mee- ning onder ons bestaan. Maar dkarom vooral hebben wij ons de oogen uitgewreven, omdat we hier hoorden de uitlating van een der eer ste staatslieden van Europa, van wien we toch moeten aannemen, dat hij met «oo maar een gelegenheidsfrase heeft uitgesproken. Wij hebben zijn woord aanhoord als een, die der wanhoop blijkbaar nabij, over zooveel dreigend gevaar, geen anderen uitweg meer ziet dan een beroep op de Kerkgenootschap pen; een laatste plecht ankert Die woorden van Lloyd George hebben ons opnieuw herinnerd aan de stem men. welke we tijdens den laatsten wereldoorlog zoo vaak vernamen, stem men, dier (kwasi?) hunne verwondering over uitspraken, dat de Kerkgenoot schappen, en vooral de Paus, dit idles nu toch niet hadden kunnen voorko men I We vonden die verwijten toen naïef, evenals wij ook thans weer die uitla- Ung van Lloyd George naïef vinden. Hoe staan de zaken? Jarenlang, vóór den laatsten oorlog, heeft men den gods dienst vervolgd. Vrijwel nergens heeft men aan den godsdienst een plaats in geruimd, welke hem van rechtswege toe- kwam. Overal werd aan het kwaad ruim baan gelaten. Allerlei dwalingen werden op een lijn gesteld met de waarheid. Vaak werd de bespotting van den godsdienst toegelaten. De katheders der universiteiten waren propaganda- plaatsen van godsdienstloosheid en twijfelzucht. Tooneel, bioscoop en lite ratuur waren evenzoovele middelen om met toelating der Overheid den gods- dienst te belagen. Zoo heeft men tien tallen jaren lang het godsdienstig sen timent onder mfj nd. En nadat men dit zoo grondig ipoge- Mjk gedaan heeft, komt men met den wensch, dat de kerkgenootschappen de volle zwaarte van hun invloed zullen boe» gelden ten gunste van het moei lijke vredesvraagstuk t Is naïef.... Gistermiddag tegen 6 uur reden twee wielrijders in de Ferdinand Bolstraat te Amsterdam. Ter hoogte van de Eerste Jan Steenstraat kwamen de beide mannen, die zeer onvoorzichtig reden, met elkaar In bot sing met het gevolg, dat een hunner met zyn rywiel voor een passeerenden motor wagen van lyn 25 terecht kwam. De wiel rijder geraakte onder den baanschuiver, doen door krachtig remmen van den be stuurder werd voorkomen, dat de man aan gereden werd. Met een lichte verwonding aan den rug is het slachtoffer, dat 54 jaar oud is-, naar het Tesselschadeziekenhuis per auto van den G. G. D. vervoerd, van waar hy zich na verbonden te zyn, naar huis kon begeven. De andere man, die ook was gevallen, kwam met den schrik vry, beide rywielen werden echter vernield. T® Dieren geraakte gistermorgen by het frin?en op een v. acht wagen een zes-jarig looRtje Schconwader met het hoofd be- meld tusschen de onverwacht dichtslaande *™terklep en den zykant van den wagen. Oe schedel werd half verbryzeld. Boven sten drong een yzeren pin het slachtoffer het boofd. Een uur later is hy over- eoen. evangeliën lezen zonder he tgevoel van bet werkeiyk bestaan van Jezus. Zjjn persoon- lykheid geeft polsslag aan elk woord." De Eerste Kamer besloot gisteren zonder hoofdeiyke stemming tot toekenning van een renteloos voorschot uit ’s Ryks schat kist ten behoeve van de tramwegen van Amsterdam naar Edam en van Schouw naar Purmerend voor electrlsche beweeg kracht. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD WH I---ONS BLAD Jan van der Vaart schrytt aan „de Volks krant” Het was een der weinige mooie nachten die deze zomer ons tot nog toe heeft gebo den. dat wy in een der Goolsche dorpen ons kampement hadden opgeslagen. Die de hitte van den dag en de vermoeie nis van den tocht het slechtst hadden ver dragen hadden reeds lang hun wigwam op gezocht en zich in hun slaapzakken ver scholen om te rusten en kracht te vergaren voor den nieuwen dag. wy echter konden den slaap niet vatten. D» geheimzinnigheid van het Spaanders- woud. de onafzienbare duisternis der heide vlakte aan den anderen kant trok ons on weerstaanbaar aan en de stoutsten onder ons besloten alvorens in den slaapzak te krulpen nog een wandeling te doen om te genieten van den zoelen, stillen nacht. Een uurtje zullen we hebben gewandeld, toen ons oog werd getroffen door een zon derling schouwspel. Ik meen, dat het onge veer was aan den zelfkant van de Goolsche hoofdstad Hilversum. Midden op den weg bewoog zich een stoet. De zonderlingen waren gestoken In een py, de eene helft in grijze, de andere in bruine pyen terwyl hun hoofd was bedekt met een puntvormig hoofddeksel, zoodat het geheel den aanblik bood van een troep leden der beruchte Amerikaansche Ku-klux-kian-sec- tie. Geen enkel geluld steeg uit den troep op, en wy, die vanuit een boschje het schouw spel gadesloegen, popelden van ongeduld om te zien wat deze zonderling uitgedoste troep eigeniyk in het schild voerde. Aan het eind van de laan liep een weg, die naar wy den volgenden morgen konden vaststellen naar den ’s-Gravenlandscheweg loopt. Daar waar de laan ten einde loopt keerde de stoet zich om en trok op onze schuilplaats aan In zig-zag-beweging, terwyl de twee die den stoet sloten vol rhythme eenlge danspassen uitvoerden, zich van elkaar verwijderend, dan weer naar elkaar toegaand, om dan met een hoofsche buiging weer uiteen te gaan. We hebben niet afgewacht waarheen zich de stoet zou begeven, doch trokken ons terug en zochten onze tenten op, waar we onze makkers nog lang konden bezig houden met hun het schouwspel te vertellen. En tqen de dag reeds begon te gloren en t landschap door den gloed van de opgaande zon als met goud werd o vergoten, zaten wy nog by de resten van ons kampvuur te gissen wat voor een geheimzinnige secte het schoone welva rende Hilversum ryk is. LICHT OP. De lantaarns moeten morgei worden opgestoken om 920 uur. Naar wij vernemen zullen de Prins en Prinses van Japan, Maandag 4 Augustus te Den Haag aankomen. Z. K. H. Prins Taka matsu is de derde zoon van wyien keizer Taisko. De Prins, die op 3 Januari 1905 gebo ren is, trad 4 Februari 1.1. in het huweiyk met H. K. H. Prinses Kikuho. Dinsdag zullen de Hooge Gasten een be zoek brengen aan het Mauritshuis, het Vre despaleis en h t villapark te Wassenaar. Den volgenden dag zal ten palelze Soestdyk de lunch worden gebruikt en een bezoek worden gebracht aan het kantooi van den Japan- schen Consul te Amsterdam. Donderdag staat Delft op het programma, waar de Kathedraal en de Koninkiyke Fa miliegraven bezichtigd worden. Nog dien «elf den dag gaat de tocht naar Rotterdam, waar de Prins en de Prinses op het Stadhuis zul len worden ontvangen en een tocht door de havens zal worden gemaakt. Vrydag zal Helder met «en bezoek worden vereerd, de tocht gaat via Haarlem en Alkmaar. Ook Volendam en Monnikendam zullen niet wor den vergeten. Zaterdag wordt de Unlv rsiteit van Lelden bezichtigd, op dien dag staan Noordwyk en de sluizen by IJmuiden nog op het programma. De hoofdstad is Maandag aan de beurt, het Ryksmuseum, het Koloniaal Instituut, een der diamantslyperyen, de Fokkerfabriek en Artls zullen worden bezichtigd. Den laat sten dag. Dinsdag zullen de Phlllpsfabrleken te Eindhoven bezocht worden. Woensdag ver laten de Japansche gasten ons land weer. Ben groote hooischelf van den heer K Ffctels, staande op het land „De Homtjes" te Heemskerk, is hedennacht in vlammen opgegaan. De brand werd pl.m. half 13 door een laten voorbyganger opgemerkt waarna jde eigenaar onmlddeliyk werd gewaarschuwd oorzaak is niets bekend. De door verzekering gedekt. In den ouderdom van 51 jaar is gisteren te ’s-Gravenhage overleden de heer O. L. baron Bentinck, kamerheer in buitengewo nen dienst van H. M. de Koningin. Baron Bentinck was oorspronkeiyk be stemd voor den militairen stand. Hy werd na zyn schoolopleiding cadet by de Koninkiyke Militaire Academie te Breda, doch door een ongeval is hy afgekeurd voor den militairen dienst. Na werkzaam te zyn geweest by de firma van Eeghen en Co. te Amsterdam, word hy benoemd tot directeur van bet Haggache kantoor van Labouchère Oyens'e* Co.’s Bank alhier tot aan de fusie van dat kan met de Rotterdamsche Bankvereenl- De uitslag van de Canadeesche verkiezin gen Is thans op 5 zetels na bekend <=n be vestigt geheel de overweldigencfe conserva tieve overwinning. De conser utieven hebben op het oogenbllk reeds 136 zetels (vroeger 90). de liberalen 85 (123). de Vereenlgde Farmers van Alberta 10 (11), de Arbeldersparty 3 (3) en de kleinere groepen te zamen 6 (18). Bt de verkiezingen djn 5 Ministers versla gen. wx>. de Minister van Finantlën, Dun ning. De liberalen zyn op verpletterende wyze verslagen. Van baar 46 winstzetels beeft de conservatieve Tarty 38 op de liberalen ver overd. In de provincie Quebec, waar de con servatieven verwachtten 3 i 4 zetels te win nen. wonnen zy er 20. Minister-President Mackenzie King, ver klaarde. dat hy alles zou doen om den con servatieven leider R. B. Bennett het over nemen der regeerlngszaken zoo gemakkeiyz mogelyk te maken. Hy stelde den Gouver- neur-Generaal voor. Bennett zoo spoedig mogelyk met de vorming van een nieuwe regeering te belasten, aangezien hy zelf, na afwikkeling vai de loopende zaken, «oo spoedig mogelyk wil aftreden. Er zyn menschen. die echtscheiding om het Jaar echt noodig vinden. Zy beschouwen het huweiyk als een pleziertje en pryzen het spreekwoord „verandering van spys doet eten.” De meeste berichten omtrent echtscheidin gen komen uit het filmland Hollywood, daar is iedere artiste al eens de vrouw van een artist geweest, zoodat er van een groote familie sprake is. Er doen zelfs geruchten de ronde, dat sommige verstrooide filmacteurs zich vergissen by het naar huis gaan en ver geten. dat ze van die of die sterre geschei den zyn. Droevig Is deze moderne manie in elk geval. Amerika achtten wy echter ver weg en Europa dacht er toch wel Iets anders over. Het volgende bericht uit Engeland slaat alle optimistische gedachten kapot, want daaruit biykt, dat het kwaad dichter by is dan men zou {lurven vermoeden. Het luidt zoo: „Gisteren heeft Lord Merrivale president van de Kamer voor Echtscheidingen by de rechtbank te Manchester, 171 verzoeken tot echtscheiding, waarop door geen der partyen binnen den wetteiyk bepaalden termyn was teruggekomen, IngewUllgd. Langer dan enkele minuten duurde de prou cedure niet." De laatste regel doet de deur dicht. Als men In enkele minuten een trouwbelofte voor goed ongedaan kan maken, moet men. als men niet gelukkgi in het huweiyksbootje vaart, toch al heel sterk zyn, om het juk te biyven dragen. Moraal en godsdlen t spelen by dergelyke menschen volstrekt geen rol. ’n Droevig bericht! Gistermiddag te omstreeks vier uur is op den Vredenburgweg de ll-jarige J. A. M. Jek kers door een vrachtauto van de firma Kok uit Voorburg overreden. De Jongen had ge vraagd te mogen mederyden, doch door het schokken is hy van den wagen gevallen. Een achterwiel ging hem over het hoofd; hy was op slag dood. Nadere byzonderheden Volgens berichten In de Luik che pers moet het ernstige ongeluk zich als volgx hebben toegedragen: Te Wlbr.n logeerden zestien Nederland sche leerlingen van een middelbare school te Amsterdam. Zy hadden te Laroche een autocar gehuurd, waarmee zy Luik bezoch ten. Tegen zes uur 's namiddags ging het gezelschap terug naar Wibrln. Toen de auto met een flinke vaart de helling van Esneux nam, ontmoette men een vracht auto. Door een bruuske manoeuvre poogde de bestuurder het gevaar van een botsing te ontwyken Een der naast hem zittende per onen, daardoor beangstigd, rukte het stuur naar rechts, waardoor de auto, die blijkbaar nu de helling afreed, hier een yzeren paal kapot reed en vervolgens in een greppel viel. Alle Inzittenden werden er uit geslingerd. Op het noodgeroep der veronge lukten kwam spoedig hulp opdagen o.a. van passeerende automobilisten. De meeste in zittenden konden zich, hoewel meerendeels gewond, zelf helpen. De chauffeur en degeen die naast hem zat, moesten evenwel onder de auto worden losgemaakt. De bestuurder was er nog vry goed afge komen met lichte verwondingen in het gelaat. De andere, de heer J. Godefroy van Amsterdam, was evenwel ernstig gewond. De Lu ksche bladen spreken van de borst kas Ingsdrukt. Een andere inzittende, A. van der Velden, heeft een arm gebroken en tal van lichte kwetsuren bekomen. Auto mobilisten. die voorby kwamen, hebben terstond eenlge van de meest ernstig ge wonden naar het hospitaal van Esneux vervoerd; de gendarmerie van Esneux en het parket van Luik waren spoedig ter plaatse om een onderzoek naar het ongeluk en eventueele aansprakeiykheld In te stel len. Gisterenmiddag omstreeks 3 uur beeft op den Haagweg naby Lelden een ernstig auto- ongeluk plaats gehad. Een groote vracht auto van de firma KUppersbusch geraakte door de gladheid van den weg aan bet slin geren en sloeg om. De wagen was volgela den met sanitair aardewerk en badgeysers, welke artikelen uit den open wagen vielen en in scherven over den weg vlogen. De beide Inzittenden, de chauffeur en de direc teur der firma, de heer P. J .v. H., kwa men wonder boven wonder met den schrik vry. De wagen werd door den spoedig ter plaatse aanwezig zynden kraanwagen van de Ooster-garage te Lelden weer op de wie len gebracht. De schade aan goederen en auto, die vry aanzienlek is, wordt geheel door verzekering gedekt. De heer v. H. deelde persooniyk de by zonderheden van het ongeluk mede: „We reden met een snelheid van onge veer 25 K. M. naar Leiden, toen in een bocht van den weg plotseling het achter gedeelte van den wagen begon te slingeren. De chauffeur klemde onmlddeliyk he| stuur met beide handen vast, en wist zoodoende nog te voorkomen, dat de auto de diepe sloot naast den weg inreed, doch opeens zag Ik, terwyl ik even omzag, het achter gedeelte van den auto omhoogryzen. Daar op voelde ik ons omslaan en het volgende oogenbllk lag de chauffeur boven op my. Op de vraag, of hy gewond was. antwoord de hy ontkennend. Ik verzocht hem toen, te probeeren, de deur, die nu boven ons was en dus feiteiyk als een luik beschouwd moest worden, te openen. Daar de cabine tamelyk groot is, moest de chauffeur klim men, voordat hy de deur ontsluiten kon en toen hem dit gelukt was en hy naar buiten geklommen was, volgde ik zyn voor beeld. De wagen lag nog geen halven meter van de sloot, en indien we daarin gereden waren geloof ik niet, dat we op dit oogen bllk nog hier zouden staan.” De Inspecteur van politie, die direct op de plaats van den ramp was, deelde den heer v. H. nog mede, dat deze bocht in den weg reeds lang een zeer gevaariyke plek is. daar zy in plaats van op te loopen. schuins af loopt In zes weken tljds zyn op dit punt niet minder dan vier auto-ongelukken voorgevallen. De inspecteur zelf was reeds maanden bezig om verbetering in dezen onhoudbaren toestand te brengen. Aan den eenen kant verheugde het hem. dat dit nu weer had plaats gehad, zoodat hy in zyn rapport tot verbetering het aantal klachten weer met één kon vermeerderen. De vrachtauto kon, na overeind gebracht te zyn, op eigen kracht zyn weg vervolgen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1