ONS BLAD Ki W Voornaamste cKieuws WEENSCHE CULTÜUR-TRAGED1E DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN TWINTIGSTE JAARGANG No. 179 VIER EN 7 Een leider verdrinkt 't Noorden Een smokkeldrama Smokkelaar gedood Een nieuwe arrestatie Opening door mr. Reymer Nederlandsche toeristen gewond Nog steeds slecht? Onze zuivefexport naar Duitschland Chineesche doodenakker Karwijzaadverbouwers Ex-districtshoofd gearresteerd Sodalitas Medicorum Veeartsenijkundig Instituut Meer dan 100 dorpen vernield f Brand in de St. Pietershal- steeg te Amsterdam De Zuiderzee-visscherij- tentoonstelling De berooving op het Koningsplein te A’dam De overstroomingen in Noord-West Indie Schade aan den landbouw in de Haarlemmermeer Vele banken willen op het zaad crediet geven Een onderzoek naar de waarde van „Matafto” 80.000 menschen gedood in 11 maanden ta en m, In een waschtobbe verdronken JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR De vischstand van den Haarlemmermeerpolder r Brandweerman noodlottig om het leven gekomen Het suikerwetje I - Door de Eerste Kamer aangenomen Pater Cassianus naar Indië VRIJDAG 1 AUGUSTUS 1930 De Koningin terug Bestrijding van mond en klauwzeer Barometers Thermometers De staking bij Auping te Deventer AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Droevig einde van een schoolreisje De Reis van de R 100 door Jan van 5 Obligatieleening Parochie H.H. Martelaren van Gorcum te Amsterdam NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 4 den wedstrijd Ura- bij een reisje naar het suikerwetje van vice-admiraal Quant te Aot- De „R 100" boven Montreal. zijn de e van de Saar Stimson aan uitzit. De boycot van Duitsche goederen Door zwaren regenval ir> i De justitie stelt een minutieus ondersoek in toe. Dr. H. S. Frenkel wordt directeur verband bij verlies van *n anderen vinger practijk uitgaan ALKMAAR No. 433 HOF Administratie Redactie No. 633 Een toer-auto bjj Warreen teren een boom gereden De Kerste Buikerwet je stemmen. Het tweejarig meisje C. Kortland is in de ouderlijke woning In de Lindtstraat te Rot terdam tijdens afwezigheid van de moeder in een waschtobbe gevallen en verdronken. den de Rede werpen. De dictatoriale regeering in Portugal aal voorloopig gehandhaafd blijven. Bij een auto-ongeiuk in Belgie zijn 7 Ne derlanders gewond. Ml kt» BUREAU: Telefoon: Voe tbalonlusten <uayArgentinië. Een B.T.A.-telegram uit Waveren (tusschen Brussel en Namen) meldt, dat Woensdag avond een toer-auto. waarin zeven Neder landsche toeristen zaten, ten gevolge van het breken van het stuur tegen een boom reed en daarna tegen een woning geworpen werd. De zeven Nederlanders werden allen gewond, de auto was totaal vernield. Er zal naar de waarde van dingsmiddel van mond- ep c=> u Naar wu vernemen is binnenkort te ver wachten de benoeming van een directeur van het nieuw op te richten staatsveeartsenjjkun- dlg onderzoeklngs-instituut. Het ligt in de bedoeling van den minister van blnnenland- sche zaken en landbouw aan den nieuw benoemde op te dragen een omstandig onder zoek in te stellen naar de resultaten van het Ma taf to. (Middel tegen mond- en klauwzeer, v. d. Berg). Pater Cassianus Hentzen O FM zal zich over eenige veken naar Indië begeven voor e-~> reis van enkele maanden. De Europeesche Unie Nieuw memoran dum in September. „Arbeiter-Zeitung”. 21 Aug. 1929 „Das Kind als Trager der krer- denden Gesellschaft". 2e druk, blz. 151. „Der Jugendllche Arbeiter”, Junl- nummers, 1930. Weenen, 27 Juli 1930. Boven Montreal. Uit Montreal wordt gemeld, dat het lucht schip R 100 met geringe snelheid boven de stad cirkelt en langzaam koers zet naar bet vliegveld ..St. Hubert. Commandant Booth wil blijkbaar pas te gen het aanbreken van den dag de landlngs- manoeuvre uitvoeren. Het geheele vliegveld is door schijnwerpers hel verlicht. Duizend entoeschouwers. die reeds uren lang. van gisteravond af op de landing ge wacht hebben, juichen het luchtschip een onderzoek worden ingesteld Matafto” als bestri, klauwzeer. De ..Sumatra-bode” meldt, dat telegra fisch bericht werd ontvangen uit Mekka, dat Datoek Poetih, ex-districtshoofd van Solok. met zijn familie bij aankomst al daar op last van den konlng is gearres teerd. wegens den aanhang, welke de be kende godsdienstige partij Ahmadljah ook in dit gewest heeft. y Kamer heeft gistermiddag het aangenomen met 24 tegen 17 Gistermorgen kwart voor negen koningin en prinses Juliana met gevolg in twee auto's ten palelze Soestdjjk aangekomen. Ondanks het betrekkelijk vroege uur. had zich bjj den ingang van het paleis een tal rijk publiek verzameld, dat moeder en doch ter. die er beiden uitstekend uitzagen, luide toe juichte. Naar wjj vernemen, zal de Zuiderzeevis- scherutentoonstelling, die in Enkhuizen ge houden zal worden, 25 Augustus as. door minister J. p. Reymer officieel geopend wor den. De ..Manchester Guardian" meldt, dat het orgaan van de Britsche Kamer van Koophan del in China en Hongkong, dat de malaise in den handel tengevolge van den burgerorlog tn Chink bespreekt, mededeelt dat er in de periode van Juli 1929 tot en met Mei 1930 in China 80.000 menschen zijn gedood en 37.000 huizen zijn verwoest. De schade, welke is ver oorzaakt. wordt op 200 millioen dollars ge schat. waarschuwend wijst op cultuur”! Waar godsdienst Barometerstand 9 uur v m.: 765. Vooruit. De landing vertraagd. Den van het luchtschip ontvangen radio bericht van 21 uur 40 M ET. meldt, dat het waarschijnlijk onmogelijk zou zijn van nacht te landen, aangezien een beschadi ging van de stuurinrichting de snelheid aanzienlijk vermindert. Volgens te New-York ontvangen berich ten. weigeren de autoriteiten te Montreal inlichtingen te geven over den aard en den omvang der beschadiging. Men neemt aan, dat de stabilisatievlakken vrij ernstig be- schad fd zijn. Eenige maanden geleden werd een jeugdig kantoorbediende, die geld in een tasch bij zich droeg op 't Koningsplein te Amsterdam zoogenaamd door een auto aangereden. Men droeg hem een winkel binnen en toen bleek, dat het geld, ten bedrage van 65.000. zoek was. Zeer spoedig had men in de gaten, dat deze aanrijding gefingeerd was en kreeg men het vermoeden dat een oom van den knym?. zekere Van Dieren, het geld van hem ont vangen had. Deze Van Dieren werd gearres teerd en is onlangs door de rechtbank ver oordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. In vérband daarmede heeft de justitie, aldus de ..Tel.” een Inlichting ontvangen, die zou wijzen op het vermoeden, dat een mede plichtige bestond, die het geld voor Van Dieren bewaarde. De Centrale Recherche heeft dezen persoon thans gearresteerd Hij is overgebracht naar het Huls van Bewaring. HU ontkent geld van Van Dieren te hebben ontvangen. Dit is intusschen nog niet ge vonden. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1-25: elke regel meer 8Ü RECLAME per regel 8.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina’s f 8 50 RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bü vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer f 8.12 -LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken o 9.18 uur. De Koningin en de Prinses zijn van haar buitenlandsche reis in ons land teruggr- keerd. Volgens ooggetuigen hebben de overstroo- mingen in de streek van Sjikarpoer een veel grooteren om vang aangenomen, dan men aanvankelijk dacht. In de nabijheid van Lot is een 3 KM. lange dijk doorgebroken, en de watermasa's van den Indus stortten zich met geweld over het land. Meer dan 100 dor pen zijn door het water zoo goed als geheel weggespoeld en groote oppervlakten bouw land zijn verwoest Het aantal vluchtelingen zou 30.000 bedragen. Op verschillende plaat sen worden noodwoningen voor de vluchte lingen opgeslagen. Groote gebieden zijn van de bultenwerehi algestoten. Hedennacht brak brand uit in de St. Pie- tershalsjeeg te Amsterdam. De brandweer onderleg om dezen brand te blusschen. had op het Frederiksplein het ongeluk tegen een vluchtheuvel te rijden, met het noodlottig gevolg, dat een der brandwachts er af viel en op slag dood was. Het ongeluk had plaats om acht minuten voor drie. Het lUk is naar het Tesselschadeziekenhuls overgebracht. Mr. J P. procureur te niet rood zijn Bezlrk naar Bezirk ver plaatst, al hebben ze ook 20 25 jaar hun plichten trouw vervuld. Kinderen worden bij duizenden (nu al 7684) „om geschoold”, d.w.z.: van „te christelijke scholen overgeplaatst op de socialisti sche. Klassen met „te veel” Katholieke kinderen voorden ontbonden, en over de meer Ropde klassen verdeeld, (nu reeds 157 zulke klassen). En dat alles: om maar verwarring te stichten en de jeugd te gewennen aan socialistische ideeënKlachten hierover en bij den ge meenteraad ingediende bezwaren wor den enkele maanden aan kant gelegd, en ten slotte „in geheime zitting” be handeld. In Paragraaf XIX der „Haupt- achul"-wet wordt gemengde opvoeding uitdrukkelijk verboden; tóch bestonden er in t verloopen jaar 255 gemengde klassen te Weenen. En gemengd wordt de jeugd ook naar de publieke kinder baden geleid, zelfs in de puberteits jaren. Ook de beste Katholieke ouders kunnen niet goedmaken, wat door de school aan onze kinderen wordt mis dreven.” Doch er is méér!.... De vorige maand nog werden vóór de Weensche scholen, door de „Roode Jongpioniers van Oostenrijk", onder d* kinderen vlugschriften uitgedeeld, waar in het o.a. heet: „Weg met getuigschriften en noten ▼oor gedrag! Strijdt tegen alle willekeur In de school! Laat je den vrijen tijd en speeltijd niet ontstelen door straf werk en schoolblijven! Wat wij in indere lessen leeren, wil de catecheet in ons verwarren met z'n wondervertel- Ungen en vrome sprookjes. HJJ heeft 't °’er „naastenliefde”, maar slaat er. tiert erger dan ieder andere leeraar. Daarom: Weg met dat tuig! Weg mei P*pen en godsdienstlessen op school! Scholieren, wilt ge die toestanden af- schaffen? Strijdt dan met ons voor de cischen van alle arbeiderskinderen!”' Dr. H. S. Frenkel zal worden benoemd tot directeur van het nieuw te stichten Staats- Veeartsenijkundig Ondenroektngs-institaaL Een brandweerman is te Amsterdam weg naar een uitslaand brandje in de St. Pietershalsteeg van een brandweer-auto gmlagen en op slag gedood. Te Hoofddorp vergaderden voor de tweede maal de verbouwers van karwjjzaad Uit onderscheidene gedeelten van ons land »*kren vertegenwoordigers van dén landbouw opge komen; uit sommige streken zelfs velen. De secretaris deed mededeellng van sympathie betuigingen uit gedeelten en plaatsen waar van door verhindering geen vertegenwoordi gers aanwezig konden zijn. De voorzitter deelt mede de werkzaamheden welke na de vorige vergadering zijn ver richt, en de onderhandellngen. die gevoerd zijn. Vele Banken Verklaren zich bereid gel den op de in Veemen opgeslagen partijen karwjjzaad te verstrekken, tegen een alles zins billijk te noemen rente; voorts zijn van onderscheidene Veemen offertes ingekomen voor den opslag van het zaad. Besloten werd, om met een der Banken In relatie te treden, en bij verschillende Veemen de partijen op te slaan. Van een der groote Handelshuizen was verzoek ingekomen om prijsopgave en monster te mogen ontvangen voor een groote partij, om deze naar het buitenland af te zetten; deze aangelegenheid werd aangehou den, om er zoo nocdlg later toe over te gaan eenparig werd thans besloten, geen zaad voor dezen prijs af te geven. Voorts werd besloten met een zeer ver trouwd tusschenpersoon te onderhandelen over de ontvangst en zoo noodig den verkoop wn het zaad; al het zaad dat mocht worden opgeslagen «al vla de commissie en baar vertrouwensman moeten worden verkocht. Nog werd benoemd een commissie van twee personen, welke op rich neemt de zaken te regelen, zooals opslag zaad en beleentag. en wat verder in dezen te verrichten mocht zijn Hierna werd de zeer geanimeerde vergadering door den voorritter gestoten. zich door godsdienstig geloof aan een Ander leven -aan hun lèvenstaak zou den kunnen onttrekken.”**) De Roode Pers te Weenen is dan zeker al intens bezig om de jeugd op d!e „komende ernstige tijden” voor te berei den; in haar jeugd-tijdschriftan durft ze tenminste haar kleine lezers al spre ken en beleeren over: vrije liefde, proef- huwelijken, voorloopige kinderloosheid e.d.. terwijl ze het doet^ voorkomen alv of het 'n teeken van „achterlijkheid” is, wanneer de jeugd niet op de hoogte van malthusianlstische praktijken. Er zijn menschen met Ti tweevoudig ideaal; namelijk: „Leven alsof er geen God bestaat", en „Anderen wijsmaken dat ze zélf 'n godheid zijn". ZU leven in plomp egoïsme, in ’n roes van eigendunk, en beduiden voor cul tuur en samenleving zooveel als „nul” Doch er zijn éndere menschen ge- vaarlijker dan de eersten die heel hun leven ervan schijnen te droomen anderen gelukkiger te maken, maar die door vergissing of met opzet ver keerde middelen kiezen om hun ,jnen- achenliefde" in practijk te brengen: doordat zij uitgaan van princiepen- zonder-grond. ZIJ zingen blijheid, van broederschap slechts naar het woord van Max Win ter, den bekenden Internationalen lei der der Roode .Xinder-republleken”: Wij allen willen den heerljjksten van alle godsdiensten, den godsdienst van het Socialisme dienen!”*) En in zijn roman „De Levende Mummie” schildert hij profetisch de consequenties van zijn „godsdienst”: hoe namelijk het Pries terschap zal worden afgeschaft, H. Mis en kerkelijke diensten zullen ophouden en godshuizen tot ruïnes vervallen met uitzondering der schoonste kathe dralen, die in socialistische cultuur- musea veranderen. (Zooals dat in Rus land dit Jaar in vervulling is gegaan' Ook Lowenstein president der Duitsche Klnder-republieken spreekt zeer duidelijk als hij oppert, dat kinde ren niet mede in de „godsdienst-reae- tie” betrokken moeten worden: „Want” zoo zegt hij „<je tijd zal voor hen te ernstig zjjn om zich nog in Zondags- dweperij te verliezen; de taak die hen wacht, is te onverbiddelijk dan dat zij door godsdienstig geloof aan een Gisteren maakten de kinderen der Christe lijke school van Halfweg IJmulden Een der leidende onderwijzers, de heer Kamper, begaf rich te water om te baden. Ongelukkigerwijze kwam de heer K. te ver In zee. Hij kon het strand niet meer bereiken en is jammerlijk verdronken. Zijn lijk is nog niet aangespoeld. De verslagenheid onder de kinderen en de andere onderwijzers dier school was begrijpe lijk zeer groot. Het ongeluk gebeurde tusschen de pieren, waar men was gaan baden. Plotseling schoot de 23-jarlge onderwijzer P. Kamper In de diepte en hoewel door de politie onmlddellijk pogingen In het werk werden gesteld, den man te redden, mocht dit niet gelukken Hedenmorgen was het Hjk nog niet ge vonden. Dezer dagen vergaderde de afdeeling De venter van den Nederl. R. K. Bond van Han dels-, Kantoor- en Winkelbedienden ,3L Franclscus van Assisië.” In deze vergadering, die In hoofdzaak was bijeengeroepen ter bespreking van den stand van zaken betreffende de staking bij de flr- ma Auping. werd door den voorzitter, beer J. Peters, een resumé gegeven van voorgeschiedenis en het verdere verloop van dit conflict. Spr. legde vooral den nadruk op de ergerlijke en z.i. brute wijze, waarop de heer Auping gewoon was tegen zijn per soneel op te treden Hij betreurde het. dat deze patroon door dit optreden, mitsgaders door de onsociale arbeidsvoorwaarden, waar onder hij zijn bedienden personeel liet gebukt gaan, dit scherpe conflict onafwendbaar heeft ultgelokt en door zijn halsstarrige hou ding. waarmee hjj Iedere bemiddeling afwijst, ook zelfs die van den Rijksbemlddelaar. de bediendenorganisaties noodzaaltt, dezen al leszins rechtvaardigen strijd onverzwakt voort te zetten. 8pr sprak de stakende col lega's moed In en ultte bet vaste geloof in de etndvictorie van het moreele recht op bet brute geweid. Door den zwaren regenval is er den landbouw in den Haarlemmermeerpolder Teeds veel schade geleden, zoodat niet ten onrechte wordt gevreesd, dat bij verdere natte weersgesteldheid de oogst van ver schillende grasgtwassen grootendeels mis lukken zal. De droge, frissche wind der laatste dagen heef Rechter op de op ruiters staande erw ten en hetitoren z'n gunstigen invloed doen gelden, zoodat de hoop van den landman, dat er bij aanhoudende droogte nog veel van de gewassen zal kunnen terecht komen, nog niet geheel vervlogen is. Er werd hier en daar reeds „schot” in de erwten, haver, enz. geconstateerd, waardoor een waardevermindering van deze gewassen niet valt weg te cijferen, maar bij enkele weken droog weder zal het met de resulta ten van den oogst, zbo niet van alle dan toch wel van enkele gewassen, misschien nog wel kunnen meevallen. Wle .bonne’» on dit blad rijn inaevolae de verzekering»voorwa.rden i o^raUe» verzekerd voor een der mixende ai.^rinxen f 3000.- b^T X 750.- f 250.- t 125.- S^i^’inZ f 50-’ f 40 gebied, o.a. wat betreft de flltreerbare metstoffen. Ook ging zijn belangstelling uit naar de pokkenaangelegenheden en het encepbalitis-vraagstuk. problemen die wel niet met het mond- en klauwzeervraagstuk vereenzelvigd kunnen worden, maar die er toch mee in nauw verband staan. Dr Frenkel staat ais een eminent bacte rioloog bekend. En de gevolgen dezer „cultureele” be weging?.... In heel Oostenrijk is op iedere viar kinderen één onwettig. Ziekenhuizen liggen vol vrouwen en kinderen, die UJden aan sexueele ziekten. Krankzin nigengestichten en tuchthuizen worden te klein of zijn het reeds lang. Een „Bu reau van advies voor levensbloeden" moest worden opgericht, en alleen te Weenen worden jaarlijks 2500 gevallen van levensmoeheid en zelfmoord be handeld. En het Oostenrijksche bevol kingscijfer neemt eerder af dan toe. T Baat niet, dat eigen Weensche bla den al schrijven: Weenen is ’n centrum van beschaving. *t Baat niet, dat sedert *n tiental jaren half Weenen z'n toe vlucht meent te moeten nemen tot zon nebaden, en, dat de jeugd op s'raat en plein „in zwembroekje” rond mag loo- pen. 1 Is nutteloos en fataal, *n para- dijs-toestand te willen scheppen door onbevangen schaamteloosheid. En *t is éven fataal, de misdaad te verdoezelen door den schuldige „ontoerekenbaar” te noemen. Dat is alles 'n groote,tragische ver gissing, die "stervende wijkt, daar wijkt de beschaving. Keert terug, zoo herbloeit ook de De kwestie het woord. Het luchtschip R. 100 had gisteravond met hevigen tegenwind te kampen. Onderweg cirkelde het boven Quebec. Den geheelen dag verliep de vlucht vlot, ondanks de slechbe weersomstandigheden, daar men bovendien door dichte mistban ken moest vliegen. Vele passagiersschepen werden gepas seerd, waarbij de R. 100 door de passagiers werd begroet en toegejuicht. Van boord van het luchtschip werd me dedeellng gedaan, dat de reis aangenaam verliep, doch dat men niettemin blij zou zijn te Montreal aan te komen, aangezien men gaarne weer eens zou rooken. Op het vliegveld te St Hubert wordt rekening ge houden met een massa-ontvangst. En dat alles wordt door het gemeen- telijk schoolbestuur van Weenen maar rtraffeloos toegelaten en daardoor in de hand gewerkt. Tóch noemen de socialisten zich Kindervrienden. En toch verkondiger de leer: Godsdienst is privaatzaak. - Doch het blijkt steeds meer, dat dit opgevat moet worden. Luister De hengelaars, die in de wateren van den Haarlemmermeerpolder hun geluk ko men beproeven, kunnen nog niet bemer ken dat met de reeds eerder tot versterking van den vLchstand in dezen polder geno men maatregelen gunstige resultaten wer den verkregen Ze klagen er over dat het sedert den achteruitgang van den visch stand met de vangst van baars, snoek, kar per enz nog niets gedaan Is en vele lief hebbers van de hengelsport zich vaak met enkele kleine vischjes moeten tevreden stel len na den geheelen dag tevergeefs te heo- ben getracht een of meer groote visschen te bemachtigen. De Eerste Kamer heeft aangenomen. De Algemeene Nederlandsche Zuivelbond (F. N. Z.) deelt het volgende mede: In kringen van den boterhandel te Ber lijn acht men den stand van zaken met be trekking tot de Duitsche invoerrechten op zuivelproducten nog steeds zeer onzeker. Men ziet daar in het uitstel der onderhandellngen met de Finnen nog geen afstel. Intusschen wordt de actie tegen het kop pen van Duitsche goederen onverzwakt voort gezet Ook in Zweden is een felle boycot van Duitsche goederen begonnen. Te Hriloo is gisterenmiddag het asyl voor R.K. Crünineele psychopaten officieel ge opend. Naar het Jïbid verneemt, zal dr. H. S. Frenkel, hoofd van de veterinaire afdeeling van het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid te Utrecht, worden be noemd tot directeur van het nieuw op te richten Staats-Veeartsenjjkundig Onderzoe- kingslnstituut. Nog kan worden vermeld dat dit nieuwe instituut in de plaats komt van het mond en klauwzeer-instituut, waarvoor reeds gel den op de begroeting waren uitgetrokken. Men heeft den naam echter gewijzigd, daar het in de bedoeling ligt bet arbeidsveld aan de in het leven te roepen Instelling uit te breiden ook bulten de -oo gevreesde vee ziekte om. Omtrent dr. Frenkel valt mee te deelen. dat hij zich voornamelijk heeft berig ge- bouden met verrichtingen op bacteriotogtocb Volgens een bericht uit Aken trachtte gisternacht een smokkelaar uit Aken ver schillende balen koffie op een vrachtauto uit Nederland over de grens te smokkelen Toen een beambte den wagen wilde aan houden, gaf de bestuurder vol gas en reed in volle vaart op den beambte in. waardoor deze en een passeerende mijnwerker in le vensgevaar verkeerden. De beambte gaf nu vuur, waardoor zijn collega's gewaarschuwd werden. De auto raasde niettemin door. Nadat de bestuurder door een doodelijk schot was ge troffen, geraakte de auto van den weg en kantelde om. De tweede inzittende van den Auto bleef ongedeerd. Deze werd gearres teerd en de auto met inhoud in beslag ge nomen. Het drama had onder de gemeente Lau- rensberg plaats gehad. Nadat de chauffeur geweigerd had te stoppen, werden door de beambten tal van schoten gelost. De chauffeur Adolf Velth. kreeg een schot in het hoofd, en is na een paar uur overleden. De smokkel-auto be vatte 2300 pond frauduleus uit Holland in gevoerde koffie. Alles werd in beslag genomen. het lied van vrijheid en gelijkheid en recht, van en bevrijdlng en van algeheel nieuw-leven. Ze zingen dat lied, dat het klinkt door stad en land en.... dat 1 hangen blijft in *t hart der breede massa van zoekers naar ge luk. Ze lokken en wenken met groote be loften, nemen op in hun rijen ieder dl» met eigen overtuiging breken wil om blind het nieuwe vaandel te volgen Maar.als dan deze of gene z'n vroe gere levensboei niet los durft laten, daar hij geen bodem meer voelt, dan is alles uit! wordt hij verdrukt en bespot, verstooten uit den kring van mensch- Uevende broederschap; wordt hem geen brood, geen menschwaardlg bestaan meer gegund.... Naar emittente. de Fa Theodoor Gilissen te Amsterdam, bericht, zijn de Obllgatiën van de 2de uitgifte groot f 100.000.der 5 pCt. Obligatieleening groot f 325.000.— ten laste van het R. K. Kerkbestuur der Paro chie van de H.H. Martelaren van Gorcum te Amsterdam (Lfnnaeushofwaarvan de in schrijving dezer dagen openstond, alle ge plaatst. Ze lokken vooral ook het argélooze kind dat nog zónder overtuiging Ir Ze bouwen er scholen, tehuizen en vrU- baden voor; ze leeren het zingen »n lachen en voeren het mee door de heer lijke natuur. Om er ..menschen" van te maken: gezond en vroolijk. vol moed voor het stormende leven Maar hun methode van „opvoeden is *n vergrijp aan de menschheld en aan het waarachtig heil van leder kind. O, die socialistische school! Door haar blinde eenzijdigheid kwam ze zóóver, dat gewichtige wetten en paedagogische voorschriften totaal ver waarloosd warden. Zij vormt de jeugd niet meer; ze is een middel geworden voor zuiver politieke doeleinden, maakt het kind wars en vijandig jegens orde en gezang, ja wil er „godloochenaars van maken! De „Mltteilungen” der parochie Neu- Ottakring te Weenen (Mei 1930) wijst, in verband met de Weensche school toe standen, op volgende feiten: „Onderwijzers, die worden van de eerste tweede. Want de godsdienst de wóre gods dienst alleen is de eenige, die werke lijk stelling neemt tegen onrecht en al de kwalen der menschheld. De Katho lieke Kerk alléén leert steeds de vólle Waarheid; zij alléén komt altijd op voor liet vólle Recht. En „Waarheid en Recht" beschaven de wereld! De strijd om de macht in China heeft 88.000 menschenlevens gekost. Verraad in de misdadigersweteld? ..Het Volk" verneemt thans dat deze ver- dL-.hte is een zekere I. N„ heler van goud en diamant. N. zou te zamen met „Bleeke Willem die kort na de berooving op zoo raadsel- achtige wjjze overleed, den buit van f 65.000. van P van D.. die wegens deze affaire 4 jaar gevangenisstraf uitzit, in bewaring hebben gekregen Van dit geld moest N. f 1000 uitbetalen aan de vrouw van P. van D. Toen deze zich echter bjj N. vervoegde om dit geld en ontvangen, deed hij of hij nergens van wist. N. probeerde dus den geheelen buit in te palmen. Dit kwam ook P. van D., wiens vonnis onmiddelijk was geveld, ter oore. Waar schijnlijk uit wraak zou hij den Officier van Justitie een bekentenis hebben afgelegd. Hij wist daarbij aan te toonen. dat hjj de ge roofde l 65 000 aan „Bleeke Willem" en N. baeft afgedragen in aen portiek van een woning, die hij nader aanduldde. Alhoewel N. hardnekkig ontkent ooit in relatie te hebben gestaan met van D. en dezen nimmer thuis te hebben ontvangen, kon P. van D. ook in de kleinste finesses N.'s woning beschrijven. Nog een derde heler zou bij de zaak be trokken zijn, wiens spoedige arrestatie even eens verwacht kan worden. ABONNEMENTSPRIJS 1 per kwartaal, voor Alkmaar 2.-e Voor buiten Alkmaar f 2.85 Mei Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger In verband met de geruchtmakende zaak der Sodalitas Medicorum is van verschil lende zijden gevraagd waarom de justitie in deze aangelegenheid geen onderzoek heeft Ingesteld. Naar aanleiding hiervan vernamen wij, dat deze zaak de volle aan dacht der justitie heeft en reeds sinds eenl- gen tijd bij haar in onderzoek is. G van Velzen, advocaat en 's Gravenhage heeft dezer dagen tegen dr Is Lcenes bij de Haagsche justitie een klacht ingediend in met deze zaak. De klacht van mr van Velzen is gebaseerd op bannelingen en praktijken van den heer Leenes welke strafbaar gesteld zijn bjj de artikelen 335, althans 326 W v 8 Thans stelt de Justitie een minutieus on derzoek In. naar alles wat voorgevallen is bij de bekende hypothecaire leening van f 850.000.—. Hoofinspecteur Simon, die sinds eenigen ti,d te Budapest vertoeft, stelt een onder zoek i en wordt dezer dagen weer in Den Haag terug verwacht. ’HU heeft ook een onderzoek ingesteld te Ehsabe'h's Salzbad. bet eigenlijke object der hypothecaire lee ning. Naar aanleiding van de door den beer Simon verzamelde gegevens aal de justitie becdisaen of er aanleiding is tot ingrüpen over te gaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1