ONS BLAD LEEKEPREEKEN PR* DOE ALS DE OCEAANREIS VAN DE R 100 :en Voornaamste cJCieuws aakgire moet op straffe var verlies var rechter, geschieder hiterlijk driemaal vier eh twihtig ureh ha het ohgeval DJT nummer bestaat uit vier bladen ZATERDAG 2 AUGUSTUS 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 189 f 40 li Minister Beelaerts R A. B. Kleerekoper Naar de Java-Missie Verkeer NederlandDultschland TEN Verkoop van vc. sch brooo A udiëntie Elf personen verdronken De Missionarissen van het H. Hart Kabellegging in West-Indië Het anto-ongeluk bij Waveren Fascisme tegen communisme Siameesche gasten Pater E. Molengraaf! Een plaatselijk onderzoek Veiligheid voor alles Verdronken Overleden o V ‘1 A Medewerking van belanghebbende gemeenten Autobus in de Newa gevallen Bezoek Japansch prinselijk echtpaar JOH. LAUWERS PAYGIOP 3 ALKMAAR Barometers Thermometers u. Actie voor behoud van tram Purmerend-Alkmaar De Dusseldorfsche moordenaar Luchtverkeer in Suriname en Curacao BLIJF by Uw r beslui! en gaat nooit tonder die overheerlijke J.GRUNOS ECHTE FRIESCME BAAI-TABAH 1 3000.- f 750.- 1250.- f 125.- so- L te I -IOO - NOORD-HOLLANDSCB DAGBLAD II rl spaarzaamheid. Weer twee Javaansche priesters oitgegaan de Een waarschuwing begrafenis van Mgr. W. van Porta -MO* Antw. M u* hn. V. Barometerstand 9 uur v.m.: 7.58. Achteruit. Beschadiging van particulier eigendom. zich l Man» r PV- ntc ter** De Düssddorfsche moordenaar 48 maar den, 35 brandstichtingen. Read» B. ronma br. erdmu MX nux. erdtn. Acht en veertig moorden of pogingen tot moord en v0f en dertig brandstichtingen aarde looze van niet September. Orania. Minister verlof Blokland, van gisteren Öjn rg. Huiw irlew* Imo. Zu** M- nte- dte reen Naar de Belgische bladen melden, is bij ’t auto-ongeluk bij Waveren (België) gewond mevrouw o Haman uit Dordrecht, die aan het hoofd en de ledematen vrij zware won den opliep. Nadat zjj ter plaatse verbonden was. is zij naar haar hotel in Brussel ver voerd. De Koningin sal den Prins en rijn dochters ontvangen ge- RÜP. „Het Volk" meldt, dat het Kamerlid A. B. Kleerekoper. die zeer lang in het WUhel- minagasthuls verpleegd is. thans die inrich ting heeft verlaten. sche Soestdijk Moeder De 1 Aagwstaa-dag te het geheele twitm laad roatig verisspsa. De heeren H. Dellaert en D. de Vries zul len In Suriname en Curasao een onderzoek instellen naar de mogelijkheid van luchtver keer in de West. De communisten in China Tsjaagtaa heroverd. De West-Indische eilanden Aruba zullen per kabel met verbonden worden. Mi verlies van "n anderen vinder tucht tan ia llans»- it in- r dm rband s J» eroor. geub* stat. overeen- de Tusschen Kingsford Smith, Van Dfjk. Saul en Stannage bestaat het plan om in de naas te toekomst een wereldvlucht te maken. n ge- inden itenta, a den ntslag I van cht te 'Heler tuft, i-jart. stan- soord, ideele tar, is i met its lag tottse- wor- inlën Ie 8t arte. 10 a arte- spatk tlcata J. K 1 na tUua. Ikatla sera- part; Dok. aslut- ABONNEMENTSPRIJS: kwartaal, voor Alkmaar f V— Vear bulten Alkmaar f 2.S5 plat Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger Gisteren is uit de rivier de Dommel on der de gemeente Son bij Eindhoven het Hjk opgehaald van den «!-<arigen fabrieksarbei der J. M. Brusselers uit Eindhoven. Hii werd sedert 38 Juli vermist. Men vermoedt, dat h{j, tengevolge van een ongeluk te water is geraakt en verdronken. zijn getreden Ook thans gelden 'oude bepalingen nog onveranderd. Debat over den Volkenbond In het Engel se he Lagerhuis. De Breda. Het Engelsche parlement op reces Rede van den Koning. Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door verlies van belde armen beide boenen of belde oogen De Canadeesche premier had een telegram van gelukwensching genenden. Voorts waren er telegrammen van MacDonald en van den BKtschen minister voor de luchtvaart. Het Brttsche Departement voor de lucht vaart heeft bericht ontvangen dat de be spanning van de bakboordvin van de R 100 met 30 voet nieuw doek het herstel van de stuurboordvin en vervanging van eenlge machlnedeelen van minder belang, kunnen wondde gedaan, terwijl het luchtschip in Montreal aan de mast ligt gemeerd. De ontvangst van Kingsford Smith Stannage op Schiphol. I VU Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 9.17 en overmorgen Uit Leningrad wordt gemeld, dat Donderdag avond een autobus door tot nu toe nog niet opgehelderde oorzaak In de Newa is geval len. In volle vaart reed de auto door een brugleuning én stortte in de rivier, waarbij elf personen verdronken. Slechts de bestuur der, die bijtijds van den wagen sprong, bracht er hét leven af. De weleerw. Pater Ir. Everardus Molen graaf, bouwkundig ingenieur, missionaris te Itauna In Brazilië is thans door den Aarts bisschop aldaar benoemd tot Pastoor van Itatiahysau, benevens tot kapelaan van de parochie Itauna, waar hl) tot dusver pastoor was. ADVERTENTIEPRIJS» V»n regels f 1-25: elke regel meer 6-23. RECLAME per regel f MS voor de eerste pagina; voer de overige pagina’s f 8J8. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bil vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels; Iedere regel meer 6.13 Curacao en het vasteland De Nederiandache week te Antwerpen. L’ltvaart en Stee. De voorschriften nog onveranderd Gistermiddag is te Utrecht een dame uit de Prins Héndriklaan In brand geraakt, toen zij bezig was met terpentijn een huishoude lijk werkte op te knappen Zij vluchtte de straat op, waar voorbi(vangers het vuur bluschten. In rorgwekkenden toestand is het slachtoffer naar het St. Antonlus ziekenhuis overgebracht. Het gevolg De Japansche prins en prinses Takamatsu, die, zooals gemeld is, as. Maandag om zés uur In Den Haag zullen aankomen voor een bezoek van twaalf dagen aan ons land, zul len vergezeld worden door de volgende dame 1 en heèren van hun gevolg: mevrouw Taka- ko Ochlai, hofdame van de prinses; com mander Takeo Yamagata, ceremoniemeester; hofmaarschalk Iwaklchi Ishikawa; luite- nant-commander Kyosuke Medzuno, adju dant, «n dr. Tsuneo Sakamoto, hofarts. Beedaerts van teruggekeerd, heeft ambtsbezigheden hervat. Een Reuter-telegram uit New-Cort, geda teerd 1 Augustus, meldt, dat de gouverneur van Curasao, handelende in naam van de Nederlandsche regeering. aan de Al! America Cables Inc. concessie verleend heeft om de eilanden Curacao, Aruba en Bönafre onder ling en met het vaste land per kabel te ver binden volgens het A. A. Internationale systeem. Overeenkomstig deze concessie zullen ka bels gelegd worden van La Guayra naar Curacao, Aruba en Maracaibo en van deze plaats naar Barranquilla (Columbia). De ge heele kabel zal een lengte krijgen van on geveer 600 mijl en zal ulterlijk In October van dit jaar gelegd moeten zijn. Deze concessie completeert de komst, waarbij de AU America Cables werkzaamheden In Curacao van de Fransche kabelmaatschappij heeft overgenomen De ,JL 100’ heeft de reis van Cardington, een afstand van 400 mijlen, volbracht in 75 uren. Haar aankomst was vertraagd door de herstelling van de beloopen schade, die onderweg hersteld kon worden. De cotnmn- dant besloot daarop de landing uit te stel len tot het aanbreken van den dag. terwijl het luchtschip langzaam kruiste over de stad. Een enorme menigte was om de lan dingsplaats verzameld en gaf den luchtrei zigers een hartelijke en geestdriftige ver welkoming. In verband met de toenemende beteeke- nis van Suriname en Curacao voor het In ternationaal luchtverkeer in Midden- en Zuid-Amerika. is door den Minister van Koloniën aan de heeren U. F. M. Dellaert havenmeester van de Amsterdamsche lucht haven Schiphol en D. J. de Vries, -hef van de afdeellng buitenland der K. L. M.. op dracht gegeven om na plaatselijk onderzoek den Gouverneurs van Suriname en Curacao van advies te dienen omtrent hetgeen voor Inrichting van landingsterreinen en voor het locaal en Internationaal verkeer In het al gemeen te doen valt Deze opdracht werd mogeljjk dank zij de krachtige medewerking van het Gemeente bestuur van Amsterdam, van de K. L. M. en van het Comité Vliegtocht West-Indlë. wat het laatste betreft, ook m den vorm van een gaarne door de regeering aanvaarden flnan- cleelen steun voor dit doel. De heeren Dellaert en De Vries vertrekken In de tweede helft van September naar New- York. om zich vandaar per vliegtuig via Miami na een bezoek aan de luchthavens op de Antillen en in Midden-Amerika en Co lumbia naar Curacao en vervolgens naar Suriname te begeven. Met de uitvoering van deae opdracht zul len ongeveer vier maanden gemoeid zijn. De vrouw van het oud-raadslid 8. liep eergisteren als communistisch propagandiste met een bordpapier vastgespijkerd aan een bezemsteel In de Nleuwstraat te Amersfoort. Het opschrift van het bord luidde: Het mllltalrlsme roept u op en stuurt u weg ronder vergoeding Dit Is niet In uw belang. Sluit u aan bij de C. P. H. Voor het Roode Front van arbeiders en boeren.” Een reserve kapitein der Infanterie die bekendv staat ais aanhanger van bet fascis me passeerde de vrouw en las hetgeen op het bord geschreven stond. Verontwaardigd greep hij in een schuur een doek, drenkte dien in ohe en vet en ontrukte dan het bord aan de vrouw waarna hil het met den doek H*”meurde en vervolgens hord wegliep. De vrouw heeft thans een aanklacht tn- •’edlend bil de wegens beschadiging van particulier eigendom. De 33-jarige bankwerker Kremer, dia op den ter plaatse slechten en onvoldoende v-rh-hten weg bil het St- bosch te Schie dam met zijn motorrijwi-l tegen een boom reed, is overleden aan de gevolgen ww een daarbij bekomen schedelbreuk. De in de laatste week door de recherche van Düsseldorf* verrichte arbeid tot volledi ge opheldering van het zgn. Kürten-complex heeft volgens het .Berliner Tagehlatt” om vangrijk nieuw bewijsmateriaal voor de da derschap van Peter Kürten opgeleverd, waar door ook de laatste twijfel aan zijn schuld opgeheven is. Niet minder dan 48 moorden of pogingen tot moord en 35 brandstichtingen kunnen als •pgehelderd warden beschouwd en Kürten worden bewezen d.wz. geheel onafhankelijk van zjjn verklaringen en van een eventueele herroeping. Kürten heeft de gedurende zijn verhoor door de recherche getoonde tactiek cm open lijke bekentenissen af te leggen en steeds nieuwe misdaden op zich te nemen, voor den rechter-commlssarls niet volgehouden. Hij heeft daarvoor m de plaats een trouwens mislukte poging gedaan om verschillende zijner bekentenissen ten aanzien van bepaal de moorden te herroepen. Voor schier alle 1 gevallen van het DUsseldorfer moordencom- plex is de daderschap van Peter Kürten aangetoond. Twijfelachtig is de daderschap van de moorden en brandstichtingen, die hij In het gebied van Altenburg zegt gepleegd te hebben. I Zijn vrouw, die eenlge weken geleden uit het gesticht voor geesteszieken Grafenberg werd ontslagen, is ineengestort en heeft her haaldelijk gezegd zelfmoord te willen plegen. De vraag of de bloedige wandaden van haar man haar bekend waren, wordt te bevoegder plaatse ontkennend beantwoord. Zij wil van hem schelden en naamsverandering aanvra gen. den winkel uil! JO-U "15 -MS CTSte per half onx groot mogelijke weelde achter te laten, wordt meestal slecht beloond. De beste menschen in de maatschappij worden niet de kinderen van rijke ouders, die hun bed vinden gespreid en de weten schap hebben ook zonder werken in weelde te kunnen leven, maar zij, die zichzelf een maatschappelijke positie veroveren moeten. Is de gierigheid het eene uiterste van de spaarzaamheid, het andere en meest voorkomende is de verkwisting. En hier raken wij al heel in het bijzonder een kwaal van onzen tijd. De mentaliteit ook van ons volk is ten deze wel heel erg omgeslagen. Tot in de laatste helft der vorige eeuw kon men de spaarders on der de arbeiders en middenstanders met tienduizenden vinden. De kinderen hadden hun spaarpot, de grooteren hun spaarbankboekje. Men spaarde voor studie, voor uitzet bij huwelijk en In richting van een huishouden. Eenmaal gehuwd spaarde men alles op, wat men bulten en boven een zeer matig leven niet noodig had. Men kent uit dien tijd nog wel het type van den kleinen win kelier, die behalve zijn winkel niet an ders dan een kleine huiskamer en enkele slaaphokjes had; die ondanks vaak ruime Inkomsten sober leefde; van den vroegen ochtend tot laat in den nacht met vrouw en kinderen aan de nering zwoegde en zoodoende Jaarlijks eenlge duizenden guldens kon potten. Het ver gezicht van het rentenlerschap na een dertig of veertig jaar werken en ont beren, hield er gemeenlijk den moed in. Wij willen dit soort spaarzaamheid niet als vporbeeld stellen. Het heeft onnoodlg v«l levensvreugde van tien duizenden onderdrukt en aan het eco nomische leven geen goed gedaan. Het opgespaarde geld kwam heel dikwijls in handen van zwendelaars in plaats dat het zijn natuurlijken weg In bet maat schappelijk verkeer volgde. Maar hoeveel verkeerds er ook was In zijn overdrijving, toch was dit systeem yenre verkieslijk bdVen het tegendeel, waarin ons geslacht vervallen Is. Toen was het gewoonte zich door spaarzaam heid ook financieel op een huwelijk voor te bereiden. Jonge mannen en vrouwen waren daar van Jongsaf op be dacht gemaakt. Het uitzet van het meisje werd in den werkmansstand met centen en dubbeltjes bij elkaar gespaard en het toekomstige gezinshoofd legde zoo lang van zijn karig loon over, tot dat hij met een goeden „spaardult” beginnen kon. Dan werd het moeizaam gewonnene ook gewaardeerd. Thans gaat ’t grootste deel van jeer hooge loonen althans in vergelijking bij vroeger in de leerjaren van ambt en ambacht weg aan moot£ kleeren en overmatige ontspanning, toe tijd van verkeerlng moet er een zijn van plezier en uitgaan en voor een een De Siameesche prins Damrong en rijn dochters prinses. Pun Diskul en prinses Pllal Diskul, die in de eerste week van Juli een bezoek aan Amsterdam brachten en nog steeds in Europa vertoeven, zullen de vol gende week opnieuw naar ons land komen, ditmaal te 's-Gravenhage. Vrijdagmiddag zal de Koningin de Siamee- vorsteljjke personen ontvangen te ten palelze van de Konlngin- ii n- Vrijdag ging te Marseille per ..Baloe.-an van den Rotterdamschen Lloyd, naar Java scheep 4 Jesuleten-Missionarissen. de Paters D. Wammes S.J.; J. Burgers 8.J.; Adr. Dja- Jasepoetra 8. J. en A. Soeklman S.J. Door de aankomst dezer laatste twee stijgt het aantal Javaansche Priesters op Java tot 3. Vrijdag 29 Augustus vertrekt van uit Mar seille, per „Slamat" een tweede, twaalf man sterke groep Jesuicten naar Java, n.l. Pater A. Spékle 8.J.; de Fraters: J. Houben 8J.; W. Njjs 8.J.; P. polmami 8.J.; de Noviccn- Fraters: D. Bekema 8.J.; J. Jansen 8.J.; H Loeff S.J.; W. v. d. Meulen SJ; H. Vroom 8J.; J. Witte 8.J.; Broeder J. Wildenburg 8 J. en de Novlcen-Broeder P. de Jong S.J Door de uitzending dezer beide groepen zal binnenkort het aantal Jesuieten-Mlssionaris- sen op Java gestegen zijn tot 126. De .Köln. Ztg." bericht thans, dat de vergemakkelijking in het verkeer met Nederland (ten behoeve van korte reizen over en weer) op 1 Augi-stus niet in wer- „klng Hoofdinspecteur van den Arbeid te heeft aan de broodfabrikanten te ’s-Hertogenbosch een kennisgeving doen toe komen, dat het hem bekend is. dat in 's-Her- togenbosch nog steeds in erge mate het ver bod. om voor 10 uur versch of opgewarmd brood te verknopen, wordt overtreden. Aan deze mededeellng is de waarschuwing toege voegd. dat het in de bedoeling van het Districtshoofd ligt, zoodra opnieuw overtre ding geconstateerd wordt, de voorarbeid ver gunning. welke de firma, die in overtreding is, verleend is. In te trekken, terwijl hij zal bevorderen, dat ook de Minlsterleele vergun ning eveneens ingetrokken zal worden Door den Gemeenteraad van Purmerend Is een actie begonnen voor het behoud van de tramlijn PurmerendAlkmaar. Medewerking is gevraagd aan de meentebesturen van Beemstcr, De Schermerhorn, Oterleek en Alkmaar. Men wil zoo noodig een bedrag aan geld beschikbaar stellen. Er wordt in onze samenleving veel geklaagd over gezlnsontwrichting, over kinderbeperking, over huwelljksmisluk- king, over diefstal en bedrog in het groot en in het klein, over toenemende misdadigheid en zedenverwildering er. velen zjjn dan geneigd de schuld te schuiven op het „kapitalisme” dat het geld naar enkelen doet toevloeien en de massa In armoede laat Men ziet daarbij over het hoofd, dat de ellende In onze maatschappij voor een zeer groot deel te wijten is aan het verloren gaan der De zucht tot genieten heeft allen, van hoog tot laag, aange grepen en onze sinds Adam gevloekte Is niet bij machte, dat mate- verlangen naar weelde en genot mlllioenen te bevredigen, vooral nu eenerzijds sinds den grooten oorlog die begeerte sterk Is toegenomen, anderzijds onze maatschappij door den- zelfden oorlog zooveel armer Is gewor den en In haar organisatie geschokt. Wanneer In de zwarte toekomst waarvoor wij staan, eenlg licht wil ko nden, dan zal dit moeten gaan langs den weg van eenvoudiger levensvormen, grooter «oberheld, wat enkel te bereiken Is door het aankweeken van juiste be grippen omtrent de zoo noodzakelijke deugd van spaarzaamheid. HOMO SAPIENS. met tegenzin wordt het hoognoodlge het huwelijk weggelegd. Op zulk grondslag volgt heel gemakkeiy* mislukking. Men is geen eenvoud en soberheid, geen spaarzaamheid ge woon en al dadelijk zijn de inkomsten nauwelijks voldoende voor den te Imo gen voet, waarop men het teven Inzet. De minste tegenslag, een ziekte of een gezinsuitbreiding voert tot schuld ma ken en tot al de geestelijke en maat schappelijke ellende, die uit het leven boven den stand voortkomt. Want deze algemeen verbreide kwaal en dit groote euvel van onze hedendaagsche maatschappij zijn voornamelijk aan het verdwijnen van het juiste begrip van spaarzaamheid te wijten. Men heeft enkele verzekeringen tegen het leven, tegen brand en ziekte; men heeft uit zicht op pensioen en meent nu alle risico te hebben gedisconteerd in de premies, die men met een zuur gezicht en met veel moeite betaalt. Naar zijn Inkomen heeft men zijn maatschappe- lljken stand bepaalt en men vindt t de natuurlijkste zaak ter wereld, dat van dat inkomen niets overblljft. De groote fout is, dat die „stand” ’n eind beneden dat inkomen ligt. Het leven immers vooral van jonggehuwden, Is rijk aan onaangename verrassingen waartegen men zich niet verzekeren kan, maar waarvoor men zelf moet sparen. Daar om vroeg men zich in den ouden ’Ljd af, wat noodig was voor de allernood zakelijkste nooddruft. Dat Is gemeenlijk zeer weinig. Alles wat daarboven gaat aan woning, meubels, kleeding en ont spanning Is in zekere mate luxe, een luxe die in zooverre geoorloofd is, dat men daarvoor van zijn inkomen zooveel afneemt boven de allereerste nooddruft dat er een deel op zij kan w-jrden ge legd. Wanneer dit niet gebeurt, dan zal de kleinste tegenslag en deee komen met tientallen voor telkens de meenlng doen opkomen, dat het Inkomen te laag Is. En men sal de schuld van eigen onjuist beleid aan anderen wijten, in plaats van aan het gebrek aan spaarzaamheid. SPAARZAAMHEID spraken wij de vorige maal, naar aanleiding van het herderlijk schrijven van het Belgisch episcopaat, over de veelal slecht begrepen deugd der vader landsliefde, er is nog een andere maat schappelijke deugd, waaromtrent veel misverstand bestaat en die vooral in onsen tijd niet voldoende begrepen wordt. We bedoelen de spaarzaamheid. Over het nut en de noodzakelijkheid van sparen bestaan heel veel verkeerde begrippen. Er kan niet één algemeen geldende regel voor worden vastgesteld, sooals b.v. voor waarheidsliefde. Nie mand mag liegen van welken rang of stand hij ook is en onder geen enkele omstandigheid- Dit is een streng, maar eenvoudig gebod. Voor spaarzaamheid hebben wij zulk een regel niet. Een ieder moet trachten voor zichzelf uit te maken hoe ver hij tot sparen verplicht Is. Een kloosterling die zichzelf tot heilige ar moede verbonden heeft, behoeft zich bet hoofd niet over sparen te breken. Wie niets bezit en uit onderstand van anderen leven moet al evenmin. Sparen beteekent, voorzieningen tref fen voor de toekomst. De ware christen sal hierbij den juisten weg vinden, die Hgt tussc. en verkwisting en overdreven gehechtheid aan het geld. Men kan n.m tegen de spaarzaamheid op tweeërlei wijzen zondigen. Niet alleen den ver kwister treft schuld, maar ook den gie rigaard, den dwaas, die zich alles, ook gepast genot, ontzegt en die niets voor een ander over heeft omdat hij aan het geld krampachtig vasthoudt. De figuur van den gierigaard, die In het verleden zoo terecht In de litera tuur is gegeeseld, is in onzen tijd een minder voorkomend type. Daar zijn al lerlei oorzaken voor aan te wijzen: onze tijd Is er een van verzekering, van af wentelen van risico. Men verzekert al les, zijn leven tegen ongelukken, tegen Invaliditeit, tegen ouderdom, zijn geld en goed tegen Inbraak en brand; men vwiekert zich tegen eventueele kosten Mn dokters en ziekenhuizen, tegen werkloosheid en tegen wat al niet. Daar ligt een goed beginsel aan dit systeem ten grondslag, n.m. een van solidari teit. Het aantal, dat zich verzekert Is seer groot. Het ongeluk waartegen men voorzieningen treft, zal vermoedelijk volgens een nauwkeurige kansbereke ning slechts een klein percentage'der verzekerden treffen. Men betaalt dus gaarne zijn nremi^s. ook al profiteert "er een ander Tan. Verzekering Is een hoe langer hoe meer toenemende manier van sparen Het Is de beste manier, omdat zij tot strenge regelmaat verplicht en aan de gemeenschap ten goede komt. Uit gaande van prljzenswaardlge zelfvoor ziening, komt het sparen tevens ande ren ten goede. Naast een onmiskenbare algemeene iuchthartigheid en neiging tot verkwis ting van het tegenwoordig geslacht, heeft het verzekeren mede tot het ver dwijnen van het type der gierigaards bijgedragen, althans van het hatelijke type, dat ons uit vroeger tijden is be- bewaard. Dit wil echter niet zeggen, dal de gierigheid, dat is de overdreven ge hechtheid aan geld en goed, uit onze Munenleving verdwenen Is. En daar gierigheid en hebzucht zich altijd ach ter het masker der spaarzaamheid vei* Khullen, bespreken wij ze in dit ver band. Er zjjn nog helaas menschen te over, die van spaarzaamheid het slechte be grip hebben, dat het geld hetwelk zij bezitten en de Invloed op zaken, waar uit geldelijk voordeel In de toekomst is te trekken, alleen en uitsluitend ten eigen bate en die hunner naaste familie mogen en moeten worden aangewend. ZIJ kunnen zichzelf tot de misleidende op vatting opwerken, dat zij, zoo doende, telfs deugdzaam zijn. En toch zijn zij in werkelijkheid niets anders dan een modern type gierigaards. Het is prij* zenswaardlg en zelfs plicht, om, wan neer men daartoe in de gelegenheid Is. zichzelf en den zijnen een onafhankelijke toekomst te verzekeren. Maar verder gaat die plicht niet. En wanneer het streven daartoe leidt, dat men geen aalmoezen geeft noch andere goede wer ken doet, waarvan de grootte In even redigheid staat met zijn inkomen; wan neer men anderen in hun maatschap pelijke ontwikkeling belemmert, uit vrees zelf niet het onderste uit de kan te zullen krijgen, dan is men geen •Paarzaam, maar een gierig en heb zuchtig mensch, ook al heeft men dan uiterlijk niet het type van den ouder- *etachen gierigaard. En het beroep; ,Jk ®oet voor mijn vrouw en kinderen *°rgen” is in zulk een geval niets dan Wn slechte uitvlucht. Immers, die be- •taanszekerheld van vrouw en kin deren Is gemeenlijk al lang vastgelegd. 811 <*e bezorgdheid om de zijnen In zoo «UKEAUl HOF 6. ALKMAAR yataMv: Administratie Na. 4U Redactie No. 633 Z. D. H. de Blsschop van Haarlem sal Donderdag, Vrijdag en Zaterdag van de vol gende week geen audiëntie verleenen. Met Ingang van 18 Augustua Li ia tot Overate van het Mtaatehuls en tot Directeur der Apostolische School te Driehuis benoemd de Zeereerw. Pater P. GuUckx, tot dusver Minister in het Missiehuis te Tilburg; tót Overste van het Missiehuis te Arnhem, de Zeereerw. Pater Joh. de Lepper, tot dusver Overste van het Missiehuis te Driehuis. Voor het Apost. Vicariaat van Ned. Nieuw Guinea werden bestemd de Weleerw. Zeer- Gel. Pater Dr. Car. Bedaux (uit Tilburg) en de Weleerw. Pater Adr. De Jong (uit Tilburg); het vertrek is bepaald op 5 Sep tember vanuit Genua, per s-s. Johan de Wttt Voor de Apost. Prefectuur van Celebes, de Weleerw. Paters W. van Opstal (uit Til burg) en W. Lemmens (uit Tilburg); ver trek op 5 September vanuit Genua per SS Johan de Witt. Voor de Missie van Mldden-Java. de Wel eerw Pater N. van Oers (uit Tilburg) en de Weleerw. Zeergel. Pater Dr. Const. Dam man n (uit Ginneken); vertrek op 5 Sep tember, vanuit Genua, per ss Johan de Witt. Voor de Missie van Surigao (PhilippUnen) de Weleerw. Paters Ant. Bodden uit Til burg) en Corn, van Buitenen (uit Amers foort); vertrek op 8 October, vanuit Genua, ner ss. Ouderkerk. Voor Brazilië, de Weleerw Paters Grat. Van ’t Westetnde (uit Zevenbergen), Ant. Degenhart (uit Amsterdam) en Corn, van Amerongen *Jit Amersfoort), vertrek op 17 vanuit Amsterdam, per ss.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1