ONS BLAD AMERIKA... WAT KOST EEN WERELDREIS? JOH. LAUWERS MOSCOU „ONTDEKT” EN IS TELEURGESTELD f joon.. t is#.- sxssas f 250.. 1125.- «0.- AARDBEVING NABIJ DE KASPISCHE ZEE I CYCLOON BOVEN DE OMGEVING VAN BRIELLE MAANDAG 4 AUGUSTUS 1930 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 181 Mislukte- wereldvlucht Brand te Semarang VOORNAAMSTE C^ClEUWS De „City ol New York" vernield Schade van eenige tonnen l Munten der Vaticaansche Stad Vijf gewonden Barometers Thermometers Hitte In Sahara en in Marokko Groots schade aangericht Mac Donald in Oberammergau Een geopend scheermes als wapen PAYGLOP 3 ALKMAAR Ernstig ongeval van auto op onbewaakten overweg Ernstig auto-ongeval bij Zwijndrecht Vijfhonderd dooden, vierduizend gewonden. Twee steden verwoest. Brand in Hotel Des Indes te Den Haag I Goedkoope reizen zijn vermoeiend! Luxueuze reizen allfen voor Amerikanen! Ontstellend alcoholverbruik Doodelijk ongeluk te IJmuiden-Oost Een Italiaansch-Russisch Handelsverdrag Lijk uit zee opgevischt Ernstige vechtpartij te Zaandani MMGint MOET OP STRAFFE VAR VERLIES VAR RECHTER, GESCHIEOEH UITERUJK DRIEMAAL VIER EH TWIHTI6 UREH HA HET 0H6EVAL Na «33 Mi een breuk van f Af) been <rf anr 1 w' Inzittenden er heelhuid* afgekomen Beide (Nadruk verboden). De toestand in Noord-Frankrijk verscherpt. levensgevaar Conventie met de Ita'iaansche regeering I waame- ver- Opening feestweek te Castricum Barometerstand 9 uur v.m.: 749. Stilstand. Talrijke slachtoffers Alles Geestdrift onder de Engelschen de litelt Zeer eonvienliJke waterschade rikanen Q veroorzaakte btt Motorrijder rijdt een 6-jarig meisje aan de groote de botsing werd de auto door den trein nog ongeveer 300 Meter meegesleurd. Vijf dooden, veertien ernstig gewonden Rotterdam- een ernstig Licht op De lantaarns moeten mocaen worden opgestoken om: 0.13. Het Amerikaansche invoerverbod op Bos- sische hout pulp is opgeheven. Bij een anto-ongeink nabij Zwijndrecht werden 5 personen gewond. Onder Amsterdam is een boerderij afge- brand. Bjj de jongste manifestaties te Bombay sjjn 275 personen gewond. Hollanders, die naar Duitschland reizen, hebben nog een pas noodlg- M] verlies vaa *a ■aderen vinmr Ook in Beieren te na de jongste regen- rings-nederlaag in den landdag een nood verordening afgekondigd. reizigers weer gestuurd. Verklaringen van Italiaansche rijde het ondersoek van dr. v. Roojjen. directeur van den geneeskundigen dienst bleek, 4oo- «teiyk bleek te HJn. Uit Moskou wordt gemeld, dat een aard beving den Noordoostelijken oever van de Kaspische zee zwaar getroffen heeft De ste den Oeritsky en Tsjepajef, die vroeger Goe- riëf en Alexandrofsk heetten, zijn vrijwel ge heel vernield. Vijfhonderd inwoners werden volgens de „Courant” gedood en vierduizend gewond. De rivier de Oeral is bovendien bui ten haar oevers getreden en heeft Oeritsky overstroomd. Ook vele dorpen zijn vernield, doch daar zijn slechts betrekkelük weinig slachtoffers gevallen, aangezien de bewoners in het algemeen slechts in hutten wonen, waarvan de instorting geen meebrengt. den groote eenlging Tusschen de Italiaansche regeering en de sovjetunie is een handelsovereenkomst ge sloten. Van Italiaansche zijde werd verklaard, dat door deze overeenkomst de afzet der Ita liaansche producten bevorderd wordt. Verder heet het in een Itallaansch ambte- HJk bericht, dat met de onderteekenlng van het verdrag het begin van een nauwere economische samenwerking tusschen Italië en Rusland is tot stand gekomen. Briand blijft bij zijn plan om de Irw ratte van een federatief Europa op de Septembee- vergadering van den Volkenbond ter sprake te brengen. Zesde Limburgsche Sociale Studieweek te Rolduc. regels f 1.23: etke regel meer 8-3*. RECLAME per regel 1 9.7» «wr de eerste pagina; voer de overige pagina's 8.M. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD** vooruitbetaling per plaatsing .60 per advertentie van 5 regels: tedere regel meer 0.13 Door de bemanning van de motorboot „Zeesta" van de N.U.Z. te Wie ringen is in de Vlieter op see opgevischt het Ujk van een manspersoon, waaraan de armen ontbraken en t hoofd zeer geschonden was. Het lijk was gekleed in fantaisiebroek, waarover een zeildoekenbroek. De schoenen waren nog aan de voeten. Er werden op het lijk geen iden titeitsbewijzen aaiigeCroflen. In verband met den verren staat van ontbinding, waarin bet Ujk verkeerde, is *t bij aankomst aan den wal na verrichting der noodige formaliteiten, di- Een cycloon heeft groote schade aange richt op het eiland Voorne. Op hei traject Moskou-RyHnak heeft era treinbotsing plaats gehad; 7 dijden, SI zwaar gewonden. r Uit Brielle wordt gemeld, dat boven de plaatsen Abbenbroek en Heenvliet een cy cloon heeft gewoed, ten gevolge waarvan aan een aantal boerderijen en tuinderijen «eer groote schade werd aangericht. Nadere bijzonderheden ontbreken. Ernstige aardbeving bjj de* Kaspische Zee. Er zouden 5M dooden en MM gewonden rijn. Voor de zooveelste maal staat Amerika in het middelpunt der belangstelling van geheel Mpscou. De Sovjet-blhden vullen hun kolommen met berichten en artikelen over de betrekkingen tusschen Rusland en Amerika. En dezen keer heeft men geen groote verwachtingen van den practischen Yankee, maar men steekt het niet onder stoelen of banken dat men bitter teleurge- vormen die de handels- Amerika hebben aange- ABONNEMENTSPRIJ^: per kwartaal, voor Alkmaar Voor bulten Alkmaar 3.85 Met Geïllustreerd1 Zondagsblad 6.60 hooger Te Zaandam heeft Zaterdagavond een ernstige vechtpartij plaats gehad, die eindig de in een poging tot zelfmoord en miskende liefde tot ondergrond had. Zekere F. W. een 19-jarige veldarbekier uit den Grooten IJpolder, dezelfde die voor eenige weken het slachtoffer is geweest van een bereaving had vroeger kennis ge had met een Zaansche schoone, mej. Anna D.. die echter van zijn liefdesbetuigingen ver der niet gediend scheen. Toen hij Zaterdagavond bet meisje op den Dam tegen kwam in gezelschap van een ge lukkigen minnaar, ging hij haar met een ge opend scheermes te lijf. Aan de omstandig heid dat zy door haar geleider op zy werd geduwd dankte zij het dat het mes alleen aan haar kleedjj eenige schade toebracht. Direct ontstond een hevige vechtpartij toe- schen de twee minnaars waarbij belden over de straat kwamen te rollen. Toen W. zag dat het meisje ongedeerd was keerde hij het wapen tegen zichzelf en bracht hij ach een diepe snede in den hals toe. Telefoon: Administratie Redactie No «33 Zaterdagmiddag te 5 uur heeft de ope ning plaats gehad van de leest- en winkel week. De laatste dagen is er hard gewerkt door den winkelstand en met smaak zyn de etalages versierd en zij geven het ptoole en beste te zien, terwijl de gewone dageiyksche huishoudelijke zaken niet lijn vergeten. Van een groot aantal woningen wappert de va- derlandsche driekleur. Tegen 5 uur gingen verschillende wagens in de richting Bakkum. terwijl de leden van bet fanfarekorps van het Patronaat zich ook derwaarts bgaven. Ter hoogte van café Borst verzamelden zich de bestuurders van de wtnkellersfereeni- ging Castricum Vooruit en Harddraverüwr- eeniging. terwijl eenige oogenblikken daarna de burgemeester. vergezeld van zyn echtge- noote, zich daarbij voegde. Dan neemt de voorzitter van de wlnke- Uersvereenlglng de heer Portegies het woord en dankt den burgemeester voor zijn wel willendheid om aanwezig te willen zjjn en aan het verzoek van de winkeliersvereeniging te voldoen door deze feest- en winkelweek te openen. Hierna is het woord aan den burgemeester, die zegt dat hy aan het verzoek om met een enkel woord deze week te openen gaarne gevolg heeft gegeven, omdat hij weet, dat als een feest hier opgezet wordt, daaraan ook allen medewerken. Dit is ook thans wederom bewezen, van alle kanten is er hard gewerkt om het pro gramma te kunnen verwezenlijken. Met den wensch dat deze feest- en winkelweek mag slagen, verklaarde hij deze voor geopend. Vervolgens is het woord aan den beer Hemmes, voorzitter van Castricum Vooruit, die gewaagde van rijn angst, dat de winke liersvereeniging toen het door haar ontwor pen programma werd besproken, te veel hooi op de vork had genomen. Tot zijn vreugde kan hij thans zeggen, dat dit geenszins het geval is geweest, want alles is prachtig ge regeld en on orde gesteld, terwijl de winke liers hebben getoond door eendrachtig te willen veel en wat goeds tot stand te kun nen brengen. Hier kunnen nu de ingezete nen zien dat men niet buiten de plaats be hoeft te gaan om tegen behoorlijke prijzen goede waren te kunnen krijgen. Laat de winkeliers zoo voort gaan dan zal het hun. maar ook den Castricummers. tot voordeel zijn. De heer Portegies dankte de beide spre kers voor hetgeen door hen was gezegd en meer speciaal den burgemeester voor zijn opening. Hierna formeerde zich de stoet, die voor afgegaan werd door het fanfarekorps van het Patronaat en trok daarop door Bakkum naar Castricum, alwaar hy ontbonden werd op het feestterrein. Een groote schare was vooruit of achter den stoet medegegaan. zoodat het be drijvig en druk in het’dorp was, hetgeen rich tot tegen half 11 handhaafde, toen een zware regenbui de bezoekers en kjjklustlgen van de etalages nara huls dreef. Vermelden we nog. dat het fanfarekorps, als eerste bespeler van de muziektent, die de laatste dagen gereed was gekomen, eenige nummers aldaar ten beste gaf. Algemeen werd de accoustlek van het ge bouw bewonderd. Tegen 8 uur concerteerde er D. I. U.. het fanfarekorps van het Pro vinciaal Ziekenhuis. Den geheelen avond was het bedrijvig en de winkeliers hebben dan ook niet te klagen. Te hopen is het dat deze week door gunstig weer mag worden vergezeld. Naar de bladen melden, heerscht er in het westen van de Sahara een ongewone hitte, evenals in de aangrenzende gebieden van Marokko. Een groot aantal personen zijn daardoor bezweken. In de loodsen van het agentschap van de Vereenlgde Javasche Houthandel-Maat schappijen te Semarang is brand uitgebro ken. De schade bedraagt eenige tonnen. Alle «bonoé*. oo dit blad rijn inaoeol» de *erxekerinCTroor„Mro«m Wie Jong is, vreemde talen spreekt, zich met weinig comfort weet te helpen en alleen reist om iets te zien, kan het met bescheiden middelen wagen. Wie echter an alle gemakken gebruik wil maken, die Ie vreemdelingendienst in de vijf wereld- deelen heeft uitgevonden, moet van een goedgevulde beurs voorzien zijn en voor een reis in de tropen is dan f 00 per dag nau welijks voldoende. De Amerikanen, die we reldreizen maken, geven gewoonljjk meer uit Wie zuinig moet zijn en bovendien niet erg bereisd is, doet het best zich bjj een reisgezelschap aan te sluiten. HU kan dan voor een bepaald bedrag een reis om de wereld maken, waarbij men vreeselljk veel riet, maar dikwijls niet hetgeen bet meest iflteressant is. De meeste stoomschepen der Amerikaan sche of Europeesche Scheepvaartmaatschap pijen, die wereldreizen ondernemen, begin nen hun reis in New-York. Zjj zjjn luxueus Ingericht en lijken wel drijvende paleizen, waarin de passagiers niets zullen missen van de luxe waarvan zij thuis omgeven zijn Bt) de wereldreis, van een groot stoomschip dat 500 passagiers vervoerde, werden totaal 3 millioen dollar uitgegeven, de helft daar voor was reisgeld, zoodat de passagiers al leen hiervoor reeds 3000 dollar of 75Ö0 moesten storten. De eenvoudigste cabine kostte f 1000 dollar, met bad 7000 en de luxe cabine 10.000 tot 13.000 dollar, dus ongeveer f 40.000, waarbij nog groote kosten komen voor uitstapjes die op het vaste land ondernomen worden. Er zijn passagiers die reeds vijf of zes i met hetzelfde schip gemaakt hebben, maar na den laatoten beurskrach is hun aantal heel wat verminderd en ook de meeat blufferige Amerikanen buren tegen woordig geen rij van luxe eabtnes meer voor 5 at 6 jpersonen, die zij door turn Gistermiddag had op den schen weg, bij Zwijndrecht. auto-ongeluk plaats. De heer Scheukamer. directeur der am munitiefabriek. alhier, reed met zijn auto, waarin zijn echtgenoote. zoon en de heeren Uder en Marukzfjk waren gezeten. langs den straatweg, toen hU een anderen autó wilde inhalen, plotseling van tegenoverge stelde richting een paard en wagen zag aankomen. De heer 8. remde zeer sterk, waardoor zijn auto kwam te slippen, tegen een boom reed en 17 meter verder tegen een anderen boom te pletter sloeg. Alle vijf inzittenden werden gewond en naar het R. K. Ziekenhuis te Dordrecht overgebracht, waarbij bleek, dat de heer Uder het ergste er aan toe was. De andere vier liepen minder zware wondingen op. Voor veel geld kan men Iets eischen. Het scheepspersoneel neemt niet alleen de ge wone bediening waar; men kan ook een employé der scheepvaartmaatschappij be lasten met het blihouden van het dagboek der passagiers. Van meer gewicht nog is een ander soort van documenten, die de toerist verzamelt: hy verlangt dat zijn kof fers beplakt worden met etiketten en adres sen van alle hotels die hy bezocht heeft. Daarom worden by landreizen vaak heel onnoodige koffers medegesleept, die volge plakt zyn met allerlei adressen en zoo op het schip terugkomen. Eenvoudiger is het echter, deze papiertjes aan boord te koopen by de stewards, die een uitgebreide collectie bezitten. Om niet onvoorbereid in het land te ko men. dat eerst wordt aangedaan, krijgen de passagiers bioscoopvoorstellingen, waar in al de aanstaande genoegens vertoond worden. Het vliegtuig „City of New York", waar mee de afstandvliegers John Me^rs en Henry Braun een vlucht om de wereld wil den maken, teneinde het record van de vlucht om de wereld, dat thans op naam staat van de „Graf Zeppelin”, (n.l. 31 da gen. 7 uur, 34 minuten) te breken en dat te Harbour Grace Zaterdag als eerste tus- aehenlandlng gedaald is. is by het starten voor de verdere vlucht naar Ierland, in een groep boomen terecht gekomen Het vliegtuig werd totaal vernield, inzittenden kwamen er heelhuids af. Van verder vliegen is geen sprake. Het vliegtuig startte 's avonds bU kunst licht met groote snelheid, toen de as van het landlngstoestel bezweek met het gemel de gevolg. Zaterdagmiddag ongeveer half vier is er te IJmuiden-Oost een zeer ernstig ongeval gebeurd. Een motorrijder. F. W. v. L. ge naamd, uit Santpoort,, kwam op zyn „Ariel” den Willemsbeekweg uit rijden, en wilde den Velserduinweg op gaan in de richting IJmuiden. Toevallig was daar een 6- a 7-tal kinderen aan het spelen, waar van eenige de straat waren overgestoken. Een dezer kinderen, de 6-jarige Alida Visser, uit de Gerard Doustraat, wilde juist oversteken toen daar de motorrijder aan kwam. met het noodlottig gevolg, dat het kind tegen de straat gesmakt werd. Een voorbykomend automobilist vervoer de aanstonds het hevig bloedende slacht offer met zyn auto naar het Sint Antonius- ziekenhuis te Velsen. Daar de omstanders tegen den motorrij der nogal dreigende houdingen aannamen, oordeelde deze het raadzaam, zyn weg te vervolgen. De politie van het bureau Engelmundus- weg stelde onmlddellyk een onderzoek in en nam na opsporing het motorrywiel in be slag. De ryder zelf werd door den mend commissaris van politie te IJmuiden gehoord, waarna proces-verbaal werd opge maakt. Het slachtoffer is Zaterdagavond om kwart voor acht aan de bekomen verwon dingen in het ziekenhuis overleden. Uit Lissabon wordt gemeldt, dat in de nabüheid van de Portugeesche stad Braga een ernstig ongeval heeft plaats gehad. BU een spoorweg-overgang werd een touring-car door een exprestrein gegrepen en geheel vernield. VUf inzittenden werden op slag gedood, terw-yi veertien anderen gewond werden, waarvan tien zoo ernstig, dat men vreest voor hun leven. Het ongeluk is waarschUnlyk te wyten aan den chauffeur, die eveneens gedood werd. Na leven zouden geroepen worden tegen den invoer van producten uit Sovjet-Rusland Amerika is nu ineens ,het klassieke land van allerlei grillige maatregelen tegen den uitvoer der Sovjets” geworden. Men dreigt de Amerikanen met het schrikbeeld, dat de Sovjets er toe zullen overgaan om groote orders te plaatsen In Dutschland en Enge land. In verband met deze moeliykheden met Amerika zoekt Sovjet-Rusland steeds sterker toenadering tot Engeland. Zesjarig meisje in IJmuiden-Oost ««tijm- reden en tengevolge daarvan overleden. Ontploffing bU een proefneming met gas maskers bij Keulen; twee dooden, drie swaar gewonden Geregeld wordt aan boord een camera club gevormd, die wedstrijden ultschryft voor de beste fotografische opnamen en waarvan de leden door het zoemen der kleine filmtoestellen de inboorlingen af schrikken. Er zyn aan boord radio-clubs en golf-clubs, golf speelt men met een ap paraat, dat de sterkte van den slag aan geeft en registreert. Om de verveling te voorkomen of te verdrijven zeereizen zyn de vervelendste genoegens der wereld richt men de meest uiteenloopende vereenlgingen op en deelt dan by deze gelegenheden talrenke eere- ambten uit. Een scheepskrant bevat allerlei berichten over het vereenlglngsleven aan bcfcft-d. Daarenboven worden de reizigers In de plaatsen, die zy bezoeken, met extra nummers der gewone dagbladen verrast. Deze extra-nummers zyn voor ieder schip net eender, alleen de naam van het schip wordt telkens veranderd; de advertenties van deze bladen vermelden uitsluitend de winkels in de omgeving van de haven die op zulke dagen door de overige bevol king vermeden worden, omdat de artikelen daar veel hooger geprijsd zyn. De tijd gaat nog sneller voorby, wan neer men flink gebruik maakt van alco holische dranken en daar de Amerikanen niet alleen een grooten achterstand hebben „in te halen” daar Amerika Is drooggelegd, maar ook voor het „droge jaargetyde” In de Vereenlgde Staten voorzorgsmaatregelen willen nemen, stygt het verbruik van alco hol ontstellend. Op een groot pleizlérschlp werden in 30 dagen tijdens de reis naar Yokohama (Ja pan) door 375 passagiers 2000 kisten bier geledigd. Op een ander schip dronken 306 Ameri kanen en 47 personen van andere nationa- in 181 dagen 4000 flesschen whisky, 2800 flesschen sect, 4000 flesschen wyn en 50.000 flesschen bier. In tegenstelling met de Engelschen en andere „zwakke" volken, drinken de Ame- de whisky onverdund, dus zonder toevoeging van sodawater en uit water glazen. Daar bovengenoemde ctifers voor veel ingewyden van deze toestanden te laag zullen schunen, zy het hier tot hunne ge ruststelling medegedeeld, dat de reizigers 3/5 van hun tijd aan land doorgebracht hebben ep de opgegeven hoeveelheden al cohol werden „alleen” aan boord van het schip geconsumeerd. Wie weinig geld heeft, kan op een but- tenlandsche reis meer ondervinden dan hem lief is. daar hij meestal met allerlei ongedierte en andere ongemakken kennis moet maken. Wie veel geld heeft, ziet daarentegen op een wereldreis meestal te weinig, omdat hij veel te veel tijd verbeuzelt met onbeduidende dingen, met drinkgela gen en fllrtpartyen. Haast geregeld wor den aan het einde der wereldreis enkele verlovingen gevierd en menig bruidschatja- ger heeft by dergelijke gelegenheden reeds kostbaar wild weten te bemachtigen. De Duitechers die In het buitenland wo nen, weten heel wat mee te praten over hun hulpbehoevende landgenooten die nen met de regelmatigheid van trekvogels leder jaar opnieuw weer lastig vallen. Eerst wen- zy zich tot de vertegenwoordigers der Duitoche firma's, dan tot de ver- van daar woonachtige Dultochsrs en vandaar gaan ze weer naar Consulaten om ondersteuning, werkverschaffing in een of andere betrekking of geld voor de terug reis te vragen. Meestal kennen zy de taal van het land niet of slecht en zij hebben het ook niet noodig geoordeeld, om zich tevoren eens met de zeden en gewoonten van de volke ren, die zy wenschen te bezoeken, op de hoogte te stellen. Vooral de landen rond de Middellandsche Zee worden door scharen romantisch aan gelegde Jonge Duitechers bezocht. Meestal hebben zy geen nauwkeurig reisplan of geen bepaald doel en de Dulteche consula ten in Madrid en Florence, in Rome, Athene, Belgrado en Budapest weten staal tjes te vertellen van hun onwetendheid en hulpeloosheid! Verschillende reizigers worden door de autoriteiten weer naar de Dulteche grens terug gestuurd, anderen lijden gebrek en weer anderen, die met tent en rugzak er pp uitgetrokken zyn om op den Balkan of In het Oosten op Mlddeleuropeesche manier te leven, halen zich malaria, typhus en andere riekten op den hals. Men kan Inderdaad overal goedkoop le ven maar ongeveer 5 moet leder per soon toch zeker per dag kunnen uitgeven, wanneer hy een grootere reis onderneemt. Wanneer men niet boven deze raming kan gaan, moet men vaak in herbergen terecht komen, die vol wandluizen ritten en in restaurants eten, die gewooniyk alleen door de inlandsche bevolking bezocht worden, meestal niet erg proper zijn en alleen vol gens de keuken van hun eigen land koken; verder moet men by het gebruik maken van de openbare middelen van vervoer meestal de laagste klassen reizen op het schip tusschendeks. Zaterdagnacht omstreeks half drie ont dekte een hoofdcontroleur van den Particu lieren NachtveUigheids Dienst te Den Haag, dat er vlammen stegen uit het dak van het aan de Lange Voorhout gelegen bekende hotel Des Indes. Met behulp van eenige politieagenten werd onmiddelIUk de brand weer gealarmeerd. Ook de nachtportier van het hotel werd onmlddellyk gewaarschuwd. Toen hy in het hotel naar boven ging, ont dekte men. dat een zoldergedeelte op de hoogste verdieping in brand stond. Met be hulp van de brandweer, die met veel mate riaal ter plaatse was verschenen, gelukte het den brand te localiseeren. Behalve het zoldergedeelte zyn nog drie daar odder gele gen logeervertrekken uitgebrand. Kon de brand dus niet al te groote schade sanrichten. de waterschade is reer aanzien- w ujU t iyk en voorloopig niet te schatten. Alle ^wereldreizen gasten waren gewekt. Een gedeelte weid ge bracht naar de dependance en andere bleven in de groote halt Begrijpeiykerwijze veroorzaakte een en ander nog al wat consternatie, maar van een paniek onder de gasten was geen^staake In het paleis der Via Ventl Settembre is Zaterdagochtend door Mosconi, minister van financiën, en den gouverneur der Vatikaan- sche Stad. Commendatore Seraflni, een muntconventle tusschen de Vatikaansche 8tad en de Italiaansche regeering gesloten. Op grond dezer conventie neemt de Ro- melnsche munt de munten der Vatikaansche overheid over, welke n geheei Italië tot een (eregelden koers worden toegelaten. Bijzondere bepalingen regelen de kwan titeit van de Vatikaansche munten, die bin nen tien jaren krachtens de conventie kunnen worden geslagen. De eerste Minister van Engeland. Mac Donald, is eergisteren met zyn beide doch ters. alsmede admiraal Mead en Sir Alexander Grand te Oberammergau aangekomen. By zyn aankomst werd hy met een krans door een meisje in nationale kleederdracht begroet. Gistermiddag woonde Mac Donald voorstelling In de eere-loge by By het verlaten van het theater wer- auto door een talrijke menigte omn de aanwezige Engelschen begroet Minister geestdriftig. steld Is over <te betrekkingen met nomen. In 1927 had de ontdekking van Amerika door Rusland plaats. In de hoofdstad dér Sovjets waren de verwachtingen hoog ge spannen: men sprak van een totalen omme keer In de industrie in verband met den uitvoer naar Amerika. Verschillende arders die men had loopen met andere tanden, vooral met Dultschland en Engeland, werden niet meer uitgevoerd, omdat men de producten ver beneden kost prijs op de markt had gebracht; men had dit gedaan om de industrie op gang te hou den. Nu moest alle productie ineens naar Amerika verscheept worden ei» men hoopte, dat de Russische financiën en het credlet- wezen weer in evenwicht gebracht zouden kunnen worden door den dollar-regen uit Amerika. De handel met Amerika nam ook een geweldigen ótnvang aan in vergeiyklng met dë Jaren voor den oorlog en voor de Russische revolutie. De invoer in Rusland uit Amerika bedroeg in 1913 slechte 73 millioen roebel en in 19381929 ruim 375 millioen roebel. In de laatste vyf jaar be droeg de uitvoer uit Amerika naar Rusland ruim 1 milliard roebel, terwjjl Rusland naar Amerika in datzelfde tydperk slechts voor 337 millioen roebel exporteerde. Deze belde getallen geven den sleutel aan voor de gerezen moeliykheden tusschen Rusland en Amerika. Het is reeds lang een publiek geheim, dat de betalings- oonditles die de Amerikaansche firma's van da keepers uit Sovjet-Rusland verlangden en verkregen, heel wat ongunstiger waren dan byvoorbeeld voor de bestellingen die Rusland by de Duitechers deed. Ook wat de pryzen betreft moesten de Russen, om maar één voorbeeld te noemen, voor electrotechnlsche artikelen, veel meer In Amerika betalen dan in andere landen. Hoe het mogeiyk is, dat de Russen toch nog drie jaar lang op dergeiyke ongunstige voorwaarden hun orders afgaven in Amerika? De Sovjets hoopten, dat op die manier steeds meer nieuwe Amerikaansche firma's en vooral Amerikaansche financiers en bankinstellingen zouden meehelpen aan den economischen opbouw van Rusland terwyi zy er op rekenden, dat dientengevolge de regeering te Washington ook eindeiyk «ou overgaan om de Sovjetregeering te erkennen. Maar in deze verwachtingen zyn zy ten zeerste teleurgesteld. De Amerikaansche firma's hebben in de laatste maanden hun credlet en betalingsvoorwaarden belangrijk ten gunste der Russen gewyzlgd. waaruit de Sovjet-bladen de conclusie trekken, dat verschillende groote Russische orders in Amerika niet geplaatst konden worden. wat uit Amerika werd Ingevoerd moest in Dollars betaald worden, en om zooveel mogelyk de volle zwaarte van de Amerikaansche crediet- en prijsbepalingen te verminderen trachtte de Sovjet-regeering baar uitvoer naar Amerika zoo hoog moge- Wk op te voeren. Men krijgt nu hetzelfde verschijnsel in Amerika, dat ook in Dultsch land viel waar te nemen toen Rusland daar fijn handëlsartikelen op de markt bracht. Nu beweren de Amerikanen, en de onder- vindlng die de Duitechers hebben opge daan zal hen geiyk geven, dat de Russen hun producten meestal ver beneden kost prijs op de Amerikaansche markt brengen. Maar deze „dumptag''-politiek der Russen heeft in Amerikaansche handelskringen heel u*t kwaad bloed gezet en heeft zeer veel bijgedragen om de handelsbetrekklngen met Rusland te bemoeliyken. Een lading hout uit Rusland werd in New-York niet toege laten: dat is het eerste teeken waardoor deze slechte verhouding tot uiting komt en dat men deze lading hout heeft vrijgegeven beteekent geenszins, dat de Amerikanen hun houding tegenover de Russische handels politiek zouden gewyzigd hebben Integen deel, zoo schrijven de Amerikaansche kran- t*u. men verwacht, dat er binnenkort 'ugrjjpende maatregelen genomen zullen uurden om den uitvoer van goederen uit Sovjet-Rusland naar Amerika zoo veel hidteUjk tegen te gaan. Al deze factoren hebben in Moscou een ïenuwachtige «temming veroorzaakt. De Sovjetbladen richten hun aanvallen tegen de Amerikaansche politiek tegenover Rus- llnd en zy eischen van dé Sovjets. da| zy hun bestellingen in Amerika zooveel moge lijk zullen beperken indien de Amerikanen hun politiek tegen de Sovjets zouden blijven volharden. Men moet echter niet uit oog verliezen, dat Rusland ónmogelijk “iëuwa orders kan plaatsen in een land BUREAU: HOF

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1