ONS BLAD 1 JOH. LAUWERS De weerverwachting „VANUIT WINGEWESTEN” aaugifte moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ohgeval J WOENSDAG 6 AUGUSTUS 1930 dit nummer bestaat uit twee bladen VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 183 Voornaamste cKieuws Een doode Weer besliste tegenspraak opgenomen OM DEN MAMMON keet voor 260 arbeiders Het maken van boenwas Thermometers VERZOEK Wasschen met benzine Verdwenen parelsnoer terecht FAILLISSEMENTEN Van een dak gevallen Weer geruchten over ziekte des Pausen Prinses Astrid in de Kath. Kerk De veldslag in de Krommertstraat Nasleep van de vechtpartij tusschen Syndicalistische en R.K. Steenzetters ,4 De Wieringermeer Een leerstoel voor den vrede te Lyon? Tijdens het blusschingswerk een bedrag van f 8000 gestolen Plechtigheid in het Aartsbisschoppe lijk Paleis te Mechelen Adverteerders PAYGLOP 3 Zij wordt erger Explosie in de vuurwerk fabriek van de firma Kat Twee boerderijen afgebrand De schandelijke terreur in China Wat Herriot voor den vrede doen wil m 4 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLA i een In de rubriek van nieuwe Wingewesten" is een heel Het communistisch schrikbewind in Cl Eei begin Kan xonder revaar geschieden Barometerstand 9 uur v.m. 7.5$, vooruit. niet. Barometers in Een vrouw kreeg zware brandwonden verdere werden „Teal", door het aan de Na den brand in „Des Indes” heer Knuvelder op I J 1 DE DIRECTIE Öt- I I» aan op te De Siameesche prins en zijn dochters zul len a-s. Vrjjdag door de koningin op Soest- -dijk worden ontvangen. Ingediend is een wetsontwerp betreffende den uitvoer, alsmede den in- en doorvoer va., kippen- en eendeneieren. Op Havana is een communistisch complot ontdekt. Nog 4 kinderen zijn overleden ais slacht offers van den bioscoopbrand te Sao Paolo. LICHT OP: De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 9 09. ALKMAAR IK ui ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal, voor Alkmaar 2.— Voor buiten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad f «.80 honger ROME. 5 Augustus (N.T.A.) De in de laatste dagen opnieuw opduikende berichten over een ernstige ziekte van Z. H. den Paus worden door het Pauselijk staatssecretariaat als van lederen grond ontbloot gekwalifi ceerd. Zijne Hellijpield zal de volgende dagen de vastgestelde audiënties achtereenvolgens ver- leenen en gevoelt zich zeer gezond. Een nieuwe campagne. 20.000 man van het nationalistische leger zijn te Tsjingtao gedebarkeerd. Er worden nog 50.000 man verwacht voor den aanval op Tsinanfoe. Ieder spreekt van barometer. Ieder vraagt nu naar den stand; Het bericht der weerverwachting Volgt men daag lijks in de krant. Want zooals de zomer inzet Is toch wel een nat begin. Ma wil toch zoo graag naar bulten. Maar papa, die heeft geen zin! Doch ter wille van de lez rs Geef ik hier mijn weerbericht. Dat wellicht wat bij kan dragen Tot een vroolijker gezicht: Na den storm van gisteravond, Door het kraken van de trap, Toont mijn vrouw zich weer wat milder. Want ik sprak van beterschap. De verwachtingen zijn gunstig. Ja, de stemming is reeds go d, Ook al gaat dit dan ten koste Van een nieuwen zomerhoed. En wanneer ze nog den mantel. Dien ze mij gevraagd heeft, krijgt, Ben ik zeker, dat het weerglas Voor de eerste dagen stijgt! MARTIN BERDEN. Gisteren heeft te Curasao de begrafenis van Mgr. VuylsUke plaats gehadj^ Verkiezingen in hei Provinciaal Kapittel der Paters Carme lieten. Benoemd tot hoogleeraar in de organische en propaedeutische scheikunde te l’trecht dr. F. Ko;! en in de Latijnsche taal- en letterkunde te Groningen dr. P. J. Enk. methode van allg Aan a universlteit te Lyon zullen wordefi gehou den, zullen niet alleen de studenten, doch ook het groote publiek kunnen deelnemen. Prinses Astrid, kroonprinses van België, is in de Katholieke Kerk opgenomen. Herriot wil te Lyon een leerstoel voor den vrede oprichten. Rede van minister Dietrich over den toe stand in het Duitsche Rijk. In een zitting van den gemeenteraad van Lyon heeft burgemeester Herriot een voor stel ingediend tot het oprichten van een leerstoel voor de organisatie van den vrede. Bij de motiveerlng van zijn voorstel ver klaarde de vroegere premier, dat er te Ber lijn en Parijs wel leerstoelen voor den vrede zijn, opgericht door de Rockefeller-stlchting en dat te s-Oravenhage regelmatig cursussen worden gehouden door de academie voor in ternationaal recht, doch dat de te Lyon op te richten leerstoel zich niet alleen zal be zighouden met het internationale recht en de regelen der internatonale scheidsrechter lijke beslissingen, doch dat men zich te Lyon vooral zal moeten bezig houden met de wetenschappelijke-onderzoeking van de beste voor een vreedzame aaneensluiting vóordrachten, die hierovej te Lyon zullen wordet Het hoofd van den dienst der Volksge- sendheid in N.-I. is gemachtigd voor 5.084.42 te koopen een terrein, noodig voor den bouw van een sanatorium in de Mina- hassa. bij verliet van ’u anderen vinger De heer G. H. W. M. ridder Huysssen van Kattendijke zal benoemd worden tot bui tengewoon gezant te Lissabon. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1.25: elke regel meer 0.25. RECLAME per regel 0.75 voor de eerste pagina: voor de overige pagina's f 0.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 0.12 Maar dat zijn allemaal slechts ulter- Hjke dingen, waarom wij de Innerlijke waarde van dit boek niet lager mogen taxeeren. Wij herhalen: „Vanuit Wingewesten” Is een heel be langrijk boek. Alleen is de titel nog in zooverre mis leidend, dat het woord „Wingewesten” een thans tamelijk verouderde en niet meer geldende benaming mag heeten voor Noord-Brabant en Limburg. T Onze hedendaagsche Nooid-Braban- ders en Limburgers voelen zich heele- maal niet meer als bewoners van een wingewest; de schrijver zal dan ook wel bedoeld hebben te spreken In den ver leden tijd. De groote waarde van Knuvelder’s boek is hierin gelegen dat het den moei- samen ontwikkelingsgang van Noord- Brabant en Limburg schildert, dat het dé huidige beteekenis van deze pro vincies, vooral in constateert, en een Tsjangtsa weer in handen der nationalisten? Officieel wordt bekend gemaakt, dat de nationalistische troepen Tsjangtea zijn bin nengerukt. De verdachte ben gedragen, in >t procM van een waper de rust n.l. hei plaatse een pü gesteld. De verbalisant was echter niet verschenen daar hy met vacantie was. De Kantonrechter achtte het noodzakelijk den agent alsnog te hooren. Op 14 October a. s. te 2 uur zal verhoor worden hervat. Opnieuw opduikende geruchten over ziekte van Z. H. den Paus worden tegengesproken. hiaueli verjbei huwelijk in de Bt. Gudule'te Brussel. De kroonprinses heeft zich sedert dien tijd toegelegd oir de studie van de Katholieke leer. r Het feit van haar bekeerlng. aldus ..De Tijd zal de populariteit der kroonprinses by vele Belgen niet weinig doen toenemen. De geheele opvoeding van de prinses was al van dien aard om er toe by te dragen een prinses by het volk ingang te doen vinden. Astrid was geen erfprinses en haar moeder ging van het princiep uit. dat haar dochter niet voor den troon doch voor het practische leven moest worden opgeleid, zoodat zy in geval van nood op eigen voeten zou kunnen staan. Astrid werd volledig in het huishou den ingevoerd. Moest eenmaal in de week voor de familie koken, het huishoudgeld be- heeren. zelf haar goed naaien en zelfs de wasch leeren doen. Bovendien volgde zy met haar zuster een cursus in zuigelingenzorg en deed vier maanden dienst als verpleegster in een hospitaal, zy moest daar evenals alle anderen 's morgens om 5 uur uit de veeren en alle grove werk doen. Niemand vermoed de in haar toen de toekomstige kroonprinses. De conclusie, zooals wij deze hier opstellen, is een beetje vreemd en on verwacht; maar zoo is het ook het geval in Knuvelder’s boek: Een lange en voor een zeer groot deel niet ter zake doende inleiding heeft de heer Knuvelder noodig geacht om te komen tot de propageering van zijn Groot-Nederlandsch ideaal. Waarover meer. Het geding tegen de vier gearresteerde P.N.I.-leiders komt 18 dezer voor den Land raad te Bandoeng. Bij Zwartsluis zjjn twee boerdcr^-n afge brand; tjjdens het blusschingswerk werd een bedrag van f 8000 gestolen. bil een breuk van 4 4 0 ot arm eigen belang wy op Uwe medewerking inzake een en ander te mogen rekenen, waarvopr t>U voorbaat onzen dank. Bij een aanvaring bij Skagen zijn 5 per sonen verdronken. keet voor 260 Arbeiders, zoodat hier- het begin der bewoning wordt ge- De arbeid in de Wieringermeer begint nu meer binnendijks te gaan. Onder Aartswoud bouwt men op den drooggelegden zeebodem een L mede maakt. Gerard Knuvelder: „Vanuit Winge westen" „Een sociografie van het Zui den” met een inleiding van Prof. Dr. C. Gerretson N.V. Paul Brand’s Ultg. Be- dryf te Hilversum Het droevig ongeluk dat dezer dagen een Utrechtsche dame by het aanmaken van boenwas heeft getroffen, moge een aanleiding voor ons zyn tot de verklaring, dat het aan maken van boenwas zonder gevaar kan ge schieden. Het is nJ. volstrekt niet noodig de wai met terpentyn op het vuur te zetten. Indien men de gewenschte hoeveelheid fijn gemaakte was mengt met de noodige hoe veelheid terpentyn. vermengen zich belde elementen volkomen zonder dat het vuur er aan te pas behoeft te komen. Men heeft er Alleen voor te zorgen, dat men goede kwaliteit terpetyn en was gebruikt en beiden substan ties voldoenden tyd tot oplossen laat. Er te alle aanleiding tot het plaatsen van deze waarschuwing, omdat het zeer veelvuldig voorkomt, dat by het verhitten de vlam in de was slaat. Dat er niet steeds ongelukken van komen is meer geluk dan wijsheid. B(j een ontploffing in een vuurwapen- fabriek te Leiden, is een arbeider gedood. Gisteravond heeft op het terrein van de vuurwerkfabriek van de Firma Kat te Leiden in een der kleine huisjes, waarin bet vuurwerk wordt vervaardigd, door onbekende oorzaak een explosie plaats gehad, waardoor bet huisje geheel uit elkaar is geslagen en een begin van brand ontstond, dat evenwel spoedig gebluscht kon worden. In het huisje was de 31-jarige arbeider A. S. bezig met bet vullen van vuurwerk. Door de explosie werd hy geheel met brandwonden overdekt en kreeg hy bovendien een ernstige buik wonde. Dóór den eerste hulpdienst werd hy naar het St. Elisabeths Ziekenhuis vervoerd, waar hy direct na aankomst aan de beko men verwondingen overleed. De man Iaat een vrouw en twee kinderen achter. De po litie stelt een onderzoek naar de oorzaak van de explosie in. De 31-jarige expeditieknecht F. W. Ernst uit de Warmoezlerstraat te Rotterdam is Maandagmiddag by werkzaamheden op het dak van een der gebouwen van het abattoir gevallen en door een glazen dakraam op een 3u M lager liggenden steenen vloer terecht gekomen. De man is met een hersenschud ding en een wond aan het achterhoofd in het ziekenhuis aan den Bergweg opgenomen waar hy in den nacht jpn Maandag Dinsdag aan de bekomerf verwondingen overleden. Alle ebonoe’e op dit blad ziin ingevolge de verzekeriniuvixirwHxrd^n A - on~v.il-, versekerd voor eer. der ,oittndc u,.k„rinueo: I 3000.- f 750.- f 250.- f 125.- f 5(T.- Gistermiddag was een bewoonster van de Marco Polostraat te Amsterdam (West) bezig in de keuken handschoenen te was schen met benzine Zy had de onvoorzichtig heid dit gevaariyke werkje te doen vlak by een brandend gasstel. De benzine-dampen geraakten in brand en de vlammen tastten de kleeien van fle vrouw aan. In de keuken ontstond een kleine brand, welke de brand weer spoedig had gebluscht. Dd vrouw was er leelyk aan toe. zy was bedekt met zware brandwonden op hals, ge zicht, armen, beenen en borst. Per arnbu- ance-auto van den G. G. en G. D. te zy naar een der gasthuizen vervoerd. iiio Lr Ir3 Wegens het dragen van wapens voor den Kantonrechter Op 24 Juni omstreeks 7 uur ‘8 morgens werden zooals men zich zal herinneren «wn zestal i steenzetters, .eden van den Kath. Steenzettersbond „Eendracht maakt Macht’’, werkzaam by n bouwvfferk aan den Baarsjes weg by de Krommertstr te A’dam overval len door 'n groot aantal leden'van den syndi- calistischen Bond E.MO.3, (Eendracht maakt ons Sterk). By de hevige klopparty, waarbij de E.M. OS.-leden met steenen wierpen, maakten de Katholieke steenzetters gebruik van wape nen. os. een revolver en een wapenstok, die zy in hun bezit hadden. Gisteren had een tweetal leden van den R. K. Steenzettersbond „Eendracht maakt Macht" G. en B. zich te verantwoorden voor den waarnemend Kantonrechter Mr. E. W. Cats, wegens het dragëq van verboden wa penen. Als verdediger van beide verdachten trad op Mr. Blinker. Als eerste getuige werd gehoord de steen zetter J. H. die den neerval had medege maakt. Hy vertelde, hoe op den bewusten morgen ongeveer 300 syndicalistische steenzetters aan kwamen stormen onder het geroep van „Maakt ze af!", „slaat, ze dood." Het waren allen EM.OS.-leden ze bekogelden ons, al dus get. met steenen. Het. duurde gerulmen tijd voor de politie ter plaatse was. Verd. B had zich met een bul verdedigd, had hy dit niet gedaan, dan zou hy afgemaakt zijn, hy moest de vlucht nemen voor een waren stee- nenregen. Door verd. K. was geschoten, óók al uit zelfverdediging. Kantonrechter: „Toen kwam toch zeker de politie gauw?" Get.: „Toen kwam er één. en een oogen- 3>lik later arriveerde de versterking." Een tweede collega-steenzetter P.C.H., óók tot de aangevallenen behoorend, verklaarde, dat hy, toen hy naar zyn werk ging, groote troepen E.M.OB.-leden ontmoette, Kantonrechter: „U vermoedde toch dat er zou worden gevochten." Get.: „Dat zyn we altyd te wachten." Ook volgens dezen getuige waren er min stens 300 aahvallers, het duurde p!.m. 20 minuten voor de Politie ter plaatse was. Get. noemde verschillende syndicalistische steen zetters, die met steenen hadden geworpen. Get. had niet zien of hooren schieten, waarschynlUk. zoo verklaarde hy. tengevol- van m’n zenuwachtigheid We staan, aldus getuige, altijd aan aan vallen bloot en dragen daarom altyd een of ander wapen. De wryvlng dateert vanaf het begin van de syndicalistische actie, we werden overal belemmerd en uitgescholden. De E. M. O. 8.-leden dulden ons niet naast zich. Korten- tyd heeft er ook een moderne bond bestaan, maar hy werd geprest zich by de E. M. O. 8. aan te sluiten. m bekenden wapens te heb- doch zy zouden niet, zooals (verbaal stond, in het bezit istok zyn aangetroffen. Toen r^ièld was, had de politie ter iderzoek naar de wapens in- Tydens den brand in hotel „Dps Indes” te Den Haag, verdween, naar de „Telegraaf” meldt, by de ontstane verwarring ten ge volge van den /brand, een parelsnoer, ter waarde van f 20.000. aan een der logé’s, een Braziliaansche dame, toebehoorende. Hoe men ook zocht, énen kon het nergens meer vinden. Tot gistermorgen een electricien, De Jong, in dienst .’an^ het hotel, by het ver richten van eenlge werkzaamheden in de kamer van deze dame, onder een kast het vermiste collier terugvond. Het was door het bluschwater geheel zwart geworden. Men begrijpt de vreugde van de Brazi liaansche, toen i Pater dr. J. St°in S.J. is benoemd tot directeur der Vaticaansche Sterrenwacht. Gisteren is prinses Astrid, hertogin van Brabant, in de Roomsch-Katholleke Kerk opgenomen. De plechtigheid had.plaats on der leiding van Z.Em. Kardinaal van Roey. aartsbisschop van Mechelen, in de kapel van het aartsblsschoppeiyk paleis te Mechelen. Tegenwoordig waren de hertog van Brabant, de Hoogeerw. Heer Deken Dessaln, Abbé Le- clef en de particuliere secretarissen van Kardinaal van Roey. Prinses Astrid" van Zwëtien. thans kroon prinses van België, is 25 jaren oud en sedert 10 November 1926 gehuwd met krqonprins Leopold, zy werd 17 November 1905 te Stock holm geboren, als dochter van Prins Karei, hertog van Westgotland en Prinses Ingeborg van Denemarken, nicht van koning Gustaaf V van Zweden. Ter gelegenheid van een verbiyf in Spa viel de aandacht der koningin van België op de jonge prinses. In Maart 1926 reisde de koningin incognito met haar zoon, kroon prins Leopold, naar Stockholm, waar het jonge paar elkaar voor het eerst ontmoette. Gedurende den zomer da.v. waren Prinses Astrid en haar zuster gasten van de Belgi sche koninklyke familie op haar zomerresi dentie, en in September van hetzelfde jaar werd de verloving tusschen den kroonprins en prinses Astrid officieel bekend gemaakt. Op 4 November 1926 werd te'Stockholm net :lyk burgeriyk gesloten en op 10 No ir volgde met groote praal het kerjjelijk Opgegeven door d. Graaf Co. N.V. (Aid. Handelsinformaties) Uitgesproken: 4 Aug. J. Frank, koopman in byouterleën. Amsterdam, v. Tuyll van Serooskerkenyeg 70, huls. Rc. Mr P. H. Smite. CÜr. Mr. J. A. van Baren, Amsterdam, Keizersgracht 408. 4 Aug. W. Brink. Bonder beroep, voorheen caféhouder, Amsterdam, Gorantalostraat 30 L zy het kostbare kleinood I Rc. Mr. Dr. N. Muller. Cur. Mr. D. Mooy, weer terugontving. I Amsterdam, leidachegracht 33. Nadere mededeelingen van de regeering over de ongeregeldheden te Maastricht op 16 October 1929. Gistermiddag ontstond door hoolbroei brand in een hooiberg van D. van der Velde, in de buurtschap De Velde, naby Zwart sluis. Spoedig werd ook de boerdery aangetast, terwyi na betrekkelyk korter tyd everteens de dichtby gelegen boerdery van D. J. van der Velde valm vatte. Na een uur waren belde boerderijen in de asch gelegd. Het huisraad kon nog gered worden. Peraooniyke ongevallen hebben niet plaats gehad. Toen de brandweer uit Zwartsluis met eer. motorspuit ter plaatse .crscheen, vlei er niets meer te blusschen. Tijdens het blusschingswerk is een geld kistje, inhoudende een bedrag van f 8000 en toebehoorende aan D. van der Velde, op onverklaarbare wyze verdwenen. De politie heeft deze zaak in onderzoek. Het boek, waarvan de titel hierboven te lezen staat. Is voor onze lezers niet geheel nieuw meer. Wij hebben onlangs reeds een korte beschouwing gewijd aan de inleiding, welke Prof. Gerretson voor dit boek schreef en zonder het zelf te weten, hebben wij bij die gelegenheid, toen wij nJ. prof. Gerretsons Inzichten betref fende de Groot-Nederlandsche kwestie bespraken, ook den voornaamsten in- hbud van dit zwaarlijvige boek beoor deeld. Het omvangrijke en diepgaande werk van Gerard Knuvelder verdient echter., een uitvoeriger bespreking: het boek getuigt van zooveel belezenheid, van zooveel studie en, vooral, van zooveel ernst, dat bet een „daad” genoemd mag worden een „daad", waarvan men zich niet af maakt met een vriendelijke vermelding uitgaven. „Vanuit belangrijk boek. En het kan ons alleen maar spijten, dat de schijver zijn boek niet beter lees baar gemaakt heeft. Daar is allereerst de omvarig van het werk: Vijfhonderd negenendertig bladzijden Wie worstelt deze dóór in onzen jachtenden tijd? En men moet heel hei boek gelezen hebben om de bedoeling van den schrijver en de redenen, waar- om hij bepaalde hoofdstukken schreef, voldoende begrijpen. Het boek zou zeer veel aan .waarde gewonnen heb ben. als de schrijver zich had weten te beperken, en niet in extenso redevoe ringen, dagblad-artlkelen en -verslagen en statistieken had doen overdrukken; de schrijver had zijn doel veel beter bereikt als hij dat alles in het kort had samengevat. Bovendien laten de zinnen zich vaak heel moeiUjk lezen; het is een vermoei end Doek. - Benerzijds treffen wij in dit boek een welhaast prdbleuze verwaarloozlng van officieele taal- en spelllng-be- grippen aan. anderzijds stuiten wij op taal- en spelling-slordigheden, welk^ slechts verklaarbaar zijn, als wij den omvang van het boekwerk In acht ne men. En nu en dan zijn wij In twijfel, of er precleuse verwaarloozlng of slordig heid In het spel is: we lezen van „der bodem”, „der landbouw”.... En zelfs de titel van het boek '„Van uit” Wingewesten lijkt ons niet geheel te verantwoorden: vanuit, dat is toch eigenlijk een dub- bel-beteekenls; waarom niet gewoon weg geschreven „UIL” Wingewesten? industrieelen/ zin, tipje opiicht van den sluier, welke de economische toe komst van deze gewesten alsnog om hult Dat mocht men In „Holland” gerust eens te weten komen! En als katholiek neeft Knuvelder na tuurlijk niet verzuimd en1 dat is de grootste waarde van dit boek voor ons Katholieken de aandacht te doen vallen op de godsdienstige en zedelijke gevaren van den „opgang" In het zui den, welke van de industrlallseeiing het onvermijdelijk gevolg zijn: Het Is heel mooi, als er In een streek meer welvaart komt, maar als deze welvaart gekocht moet worden ten koste 7*n godsdienst en zedelijkheid, dan denken wij aan het heilige woord: „Wat baat het den tnensch ais hij de heele wereld wint, maar schade lijdt *»n zjjne ziel". Hier hinkt de twee gedachten: Aan den eenen kant speelt hij de Hoiiand-overheersc tiende industrial!- •eeting van het Zuiden uit tegen het Noorden om te betoogen. dat het eko- nomlsch zwaartepunt in ons land ver- logd ts, aan den anderen kant maakt Wj zich terecht bezorgd over de gevol gen van dien ekonomischen triomf in «odsdienstlg-zedelljk opzicht. Knuvelder heeft er zich ernstig re kenschap van gegeven, dat het gods- dlenstlg-zedelljk bezwaar, hetwelk aan het ekonomisch overwicht van het Zuiden onvermijdelijk verbonden is. ondervangen moet worden, en hij doet al zijn best om middelen daartoe aan te geven, maar wij kunnen na heel zijn Doek gelezen te heoben den Indruk niet van ons afzetten, dat heel dit eer lijk bedoelde betoog ai dan niet bewust enkel en alleen is opgezet om te kun nen komen tot de conclusie: „Het Zuiden beneden den Moerdijk wordt zichzelf, wordt zich bewust van eigen kracht, en wenscht zichzelf te zijn” het ekonomisch zwaartepunt Is verplaatst en de godsdlenstig-zedelljke oezwaren daarvan moeten maar onder vangen worden; nu moeten, om wille van net godsdienstig en ekonomisch be lang, Hollandsch en Belgisch „Midden- Nederland” één worden. Volgens vla Kowno ontvangen berichten, neemt het communistisch schrikbewind China steeds grooter vormen aan. Engelsche particuliere berichten maken melding van ernstige excersen tegen drie Engelsch vrouwen. De vrouw van een En- getech hoofdingenieur werd in haar woning door een Chlneesch soldaat levensgevaariyk met bajonetsteken gewond. Twee vrouwelyke zendelingen. Miss Har- risson en Miss Nettleton, die zich reeds ge- ruimen tyd in handen van de communisten bevinden, werden met den dood bedreigd. Indien niet onmiddeuyk een losprijs van 6000 pond sterling door de Engelsche auto riteiten werd aitbetaald. Een Chinees heeft Miss Harrison schrlf- teiyk medegedeeld, dat Miss Nettleton zware folteringen te verduren heeft. De secretarte-generaal van de Engelsche Missie tn China, wacht nog op een offlcieeel bevestiging van deze berichten. Biyken deze inderdaad steekhoudend te zyn, dan kan hij rekenen op de hulp van de Engelsche re- geering. Volgens verdere berichten werden te Tsjangtsja drie matrozen van de Engelsche kanonneerboot „Teal". door communisten mishandeld. De kanonneerboot ..Palos werd In de buurt van Tsjangts aangevallen, waarbu een Amerikaansch matroos gewond werd. Ook Itallaansche en Japansche kanon- neerbooten werden in de omgeving van Hankau met mitrailleuses beschoten. De mogendheden hebben, ter bescherming van hunne onderdanen en eigendommen 11 oorlogsschepen voor Hankau geconcentreerd. De buitenlandsche kolonie van Hankau telt 3000 personen. Met eenlge bevreemding zal men kennis genomen hebben van de han- delsovereenkomst, welke gesloten is tusschen de Itallaansche regeerlng en de Bovjet-Unle en welke V- naar het In een Itallaansch ambtelljv bericht hee» het begin beteekent van een nau were economische samenwerking tus schen belde landen. Nog ernstiger en onbegrijpelijker wordt de zaak, als waar is. wat ..Het Volk" bericht, n.l. dat Rusland voorne mens Is, militaire bestellingen in Italië te doen en daartoe onlangs een bijzon dere missie naaf Rome heeft gezonden. Als men dit leest, vraagt men zich af. of sommige landen dan zóó ziende blind zijn, dat zij overeenkomsten aan gaan met Rusland een land, dat er op uit Is. alle nlet-coftimunistische sta ten ten val te brengen en zeker ook geen uitzondering zal maken voor die landen, met welke het z.g. vriendschap pelijke betrekkingen onderhoudt. In dit verband herinneren wij aan de commu nistische actie in Engeland, welk land zich ten slotte genoopt zag, de relatie' met de Sovjet te verbreken. Wat er nu tusschen Italië en Rusland gebeurd is. vormt al een heel sterk staaltje van volslagen blindheid. Hier toch gaat men, om wille van misschien een zoet winstje, de wapens smeden, welke lat^r, als het maar eenigszins mogelijk is. tegen het fabriceerende lajid zelf zullen worden aangekend. In zekeren zin gaat Italië aldus „harakiri” plegen.. Principieel hetzelfde handelen echtei alle landen, die door mercantiele be trekkingen met Rusland dat land eko nomisch versterken en het de kracht geven, om, eerst ekonomisch, maai later ook militair, tegen die landen op te treden en ze ten onder te brengen. En dat alles om wille van een beetje geld, dat men oogenbllkkelijk denkt te winnen. Beleefd verzoeken wy de medewerking van onze H.H. Adverteerders tnzaïi net vroegtydig toezenden van de voor de Zaterdag-num mers bestemoe advertentiën. Wy zullen het zeer op prys stellen indien *wy de an nonces -jesiemc vooi Zater dag. reeds des Donderdags of ulteriyk des VrUdagsmorgetis ontvangen Door het vroegtudig inzen den van advertentiën kun nen wy nok aan de uitvoe ring. dus aan net zetten van de advertentie meer aandacht schenken hetgeen vanzelfsprekend de reclame- waarde van de annonce ten goede Komt Mede m Uw vertrouwen BUREAU: HOF C. ALKMAAR Telefoon: Administratie No. 433 Redactie No. 633

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1