ONS BLAD i ll JOH. LAUWERS HET IDEAAL: „MIDDEN-NEDERLAND” La DONDERDAG 7 AUGUSTUS 1930 dit nummer bestaat uit twee bladen VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 184 T Voornaamste c^Cieuws 'Zwaar weer Thermometers De boycot van Duitsche goederen Het bezoek van de Do X Flnsche boter naar Dultschland Uitgesteld Vlieger vermist Droevige ongevallen te Nieuw-Vennep De Vijfde Nationale Bedevaart naar Dokkum Optreden tegen Ward Hermans Ernstig ongeluk te Assendelft De heeren Van Dijk en Stannage te Eindhoven Weismuller brengt vier mijnen vegers naar Indië Landbouwer door den bliksem gedood Geen ernstige persoonlijke ongelukken De AVRO actie PAYGLOP 3 Luchtvaart en radio - Botsing tusschen twee autocars te Lisse Alle «bonne'R op dit blad lijn insevolse de »eriekeriniav(kirwMMrd.w w“kerd «H-ee-e-lïbmna^ 3000- f 750- f 250- f 125- £vnin“o f 50- 40. AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL U I tö ra Een sleepreis naar Ned.-Indie NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Wlelrijdster zwaar gewond zich doel van den heer I 1 Amerika zal niet optreden tegen China. Zwaar gewond Een vertrouwelijke circulaire Barometerstand 9 uur v.m.: 760 Stilstand. Inbraak te Lisse BU wethouder F. Warmerdam Z. D. H. Mgr. Jansen Barometers De toestand vooruitgaande. bankbiljet van AVRO-Vrienden! nieuwen rechtstreeks Met excommunicatie bedreigd Hr. Ms. „Sumatra” i i dat sfchself wil zijn. BUREAU: Telefoon: Da lezer vergeve ons de lange cita ten: Zij waren onontbeerlijk om den lezer den geest te doen aanvoelen, welke In Knuvelder's boek domineert, en om hem de strekking van het boek duidelijk te maken- remenhangend Limburg. De in. Een onderzoek naar de oorzaak van den brand De schade, door de hitte in Amerika ver oorzaakt, wordt op een milliard dollars ge schat. Het aantal stakers in de Fransche textiel industrie neemt toe. De Japansche gasten op bezoek bij de Koningin op het paleis te Soestdjjk. Zwaar weer in verschillende deden van ons land. De regeering wordt verzocht de experi menten te staken bii verlies van ‘n anderen vinger kracht der vraagstuk lan- De Alg. Ned. Znivelbond vernoekt de Jaar beurs, geen standruimte af te staan voor Duitsche goederen Hotel 't Spijker te Beek bij Nijmegen ge deeltelik verbrand. ALKMAAR Dr. F. Westerling. Overtoom 518. bekken, Kempen De Eindhoven ontvangen. abonnementsprijs per kwartJnl. voor Alkmaar t.— Voor bulten Alkmaar 2.85 Mot Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger LICHT OP: De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 9.18. probleem bij voortduring aan 'l en naar het schijnt lang- een vraagstuk van Inter- zou men Nederland heeft nu reeds, maar Iedere dag meer en sterker, zijn plicht te ver vul'en tegenover de In beigles staatsver band levende Nederlanders. Telefoonnummer «alleen Vrijdagavond na 6 uur) No. 28350 Amsterdam. Ward Hermans met excommunicatie be dreigd. ;n te Eindhoven aan Evert van Dijk, de in gezelschap van haar ..petekind” in Spa- komen kleinen donderend gejuich uit. Een half uur later kwamen de heer en mevr. Van Dijk. Toen de trein binnenliep, werden zy ontvangen door een dichte menschenmenigte. die den heel en mevr. Van Dijk lulde toejuichten. Onder applaus namen zij in den gereedstaander auto plaats, om daarmee naar het hoofd kantoor der Philipslndustrie te rijden. Voor het hotel Royal, waar het gezelschap later aanzat aan de lunch, bracht de Philipsharmcnle een aubade. In de middaguren werdei. de fabrieken be zichtigd. waarna de heer en mevr. Van Dijk en de heeren Stannaee en Smit weer onge veer vijf uur uit Eindhoven vertrokken. Gisterochtend zijn de sleepbooten „Fries land" en „Vlaanderen” met vier mijnenve gers uit: Nieuwediep naar Indië vertrok ken. Zwitserland'* oordeel over de stichting van eengEuropeeschen Statenbond. Gisterochtend kwj de heer en mevrol marconist Stannage en de heer Smit van de Fokkerfabrieken. Het doel van hun bezoek was speciaal dë radlo-afdeellng der Phillps- fabrieken. aangezien tijdens den tocht van de ..Southern Cross' de radiolnstallatie van Phllipsproducten voorzien en blijkens verkla ringen van den marconist op buitengewoon goede wijze gewerkt had. Op het stationsplein werd het gezelschap opzewacht door een enerme menschenmassa Evenwel bleken met den trein van 11.44 slechts de heeren Stannage en Smit meege- te zijn. Het verschijnen van den Australlschen marconist .okte een zijn voor dergelijke Idealen even gevoelig als Knuvelder. Wij zien de werkelijkheid en de al dan niet begeerenswaardlge mogelijk heid waarschijnlijk alleen maar ietwat nuchterder dan deze Jongere, die het terrein der schoone letteren verliet om een ónmogelijk dik. wetenschappelijk boek te schrijven, maar daarbij toch zjjn artistieke. Idealistische natuur niet kon verloochenen. Waarom wij den Idealist Knuvel der In zijn vervoering niet kunnen vol gen, zullen wij nog nader uiteen zetten. ADVERTENTIEPRIJS: V«" 1—9 regels LM: elke regel meer f 9M. RECLAME per regel 9.75 voer de eerste pagina; voor de overige pagina's f 0.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bii vooruitbetaling per plaatsing f 0.60 per advertentie van 5 regels; Iedere regel meer f 9.12 Hotel Spijker te Beek door den bliksem getroffen. Gistermiddag ontlastte zich boven Nijme gen en omgeving een kort, doch zeer hevig onweer, gepaard gaande met zwaren hagel en regenval. Verschillende stadsgedeelten kwamen blank te staan, daar de riolen de geweldige watermassa’s niet verzwelgen kon den. Het bekende hotel Spijker te Beek bij Mooi Nederland werd door den bliksem getroffen. Het hemelvuur sloeg In het oude gedeelte aan de achterzijde van het hotel, dat direct daarop In vlammen stond. Aanvankelijk trachtte men zelf het vuur meester te wor den. doch al spoedig bleek, dat men tegen de snel om zich heen grijpende vlammen niet opgewassen was. De brandweer werd gealar meerd. die spoedig met een motorspult en veel slangenmateriaal ter plaatse was. Door doortastend optreden mocht het gelukken den brand tot het oude gedeelte te beperken. Aanvankelijk vreesde men. dat ook het voor eenige jaren gebouwde groote hotel in vlam men zou opyaan. zoodat de assistentie van de Ntfmeegsche brandweer werd ingeroepen. Het gevaar kon echter bijtijds bezworen wor den. De brand- en waterschade Is zeer groot, doch wordt door verzekering gedekt. De brandweer naar Rotterdam. Gistermiddag sloeg de bliksem te Soest In den geheel gevulden hooiberg van den heer H. v. Hofslot, aan den Zwarteweg Toevallig was het personeel van de Soester brandweer naar de brandweertentoonstelUng te RoUer. dam. Daarom werd het personeel van Soester- berg gealarmeerd, dat er In slagen mocht het woonhuis, dat reeds door het vuur aan getast was, te behouden. De hooiberg brand de af. Een nieuw memorandum van Briand In zake de stichting van een' federatieven sta tenbond in Europa te verwachten. Op verzoek van Z D H. de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. J. H. O. Jansen, aal de Vijfde Nationale Bedevaart ter eere van de H.H. Bonlfaclus en Gezellen naar Dokkum, dit jaar gehouden worden op Zendag en Maandag 1 est 8 September. Geestdrift op bevel Een van de vele briesjes, waaraan de zo mer van 1930 zoo rijk is. deed onderstaande vertrouweiyke AVRO-clrculalre op onze schrijftafel belanden schrijft ..Het Volk." Zij is het lezen alleszins waard Zij leert hoe de luidruchtige A.V.R.O.-geestdrlft ont staat: op bevel en streng vertrouwelijk. ZU leert verder hoe groot die geestdrift Is, want zelfs na bovenstaande dringende op wekking. waren er j.l. Zaterdag op de plaats van samenkomst 40 heele automobielen en wat fietsers uit Amsterdam en het Gooi aanwezig. En ten slotte Is de circulaire zeer leerzaam voor degenen, die de verhouding AVRO ..Vrije Luistervink” willen begrijpen: een op roep van den leider dezer laatste vereeni- glng op officieel AVRO-papier. Bedoelde circulaire luidt als volgt: Het Is verklaarbaar, dat een Jeugdig idealist In vervoering geraakt, wanneer hem het ideaal van een katholieken en zuiver-Nederlandschen staat voor oogen getooverd wordt De motieven echter, welke Knuvelder aanvoert om te pogen ons In zijn enthousiasme te doen deelen, zijn door ons gewogen ey te licht bevonden. Niet, dat ook wU niet gaarne het Zuiden zijn volle ontwikkeling en zijn glorieuzen opgang uit de verdrukking gunnen; niet, dat ook wij niet gaarne alle ras-Nederlanders In eng en harmo nisch verband zouden willen zien sa menleven; niet, dat ook wij het ideaal van een katholieken staat, waar in Chrlstus-Koning regeert, niet zouden zien. Wij heeren Van Dijk en Stannage te door een enthousiaste menigte de dag stelt zich klemmender bet Wbagstuk van de Groolnederlanose *hneld Het omsluit een reeks problemen, welker oplo ring in concrete zin geen onzer In zjjn zak draagt, maar die wl’ weet hoe snel en onverhoeds! door de ®>*wlkkellng der gebeurtenissen afge- op uw bestuur zou actie te steunen voor Duitsche goederen te verhuren aan de contractanten der eventueel reeds voor Duitsche goederen verhuurde ruimten te verzoeken, ditmaal, in verband met de boyootbeweglng. geen deel aan de zuivel- beurs te nemen.” De Koningin heeft Prinses Juliana kenburg bezocht. Hedennacht is Ingebroken ten huize van den heer P. Warmerdam, wethouder der ge meente Lisse. De dief of dieven wisten zich toegang te verschaffen door een raampje van de wacht kamer open te schuiven. In de voorkamer werd alles overhoop ge gooid en de laatjes van de kasten nageke ken. Uit een portefeuille werd een van f 25.vermist. Toevallig was gisteren een bedrag f 400.uit deze portefeuille betaald. De onderscheiding Pro Ecclesia et Pontl- flce die In een der laden lag, werd niet me degenomen. Ook is Ingebroken bjj de firma Thelssen, manufacturier in dezelfde gemeente. Ook daar werd alles overhoop gehaald en een klein bedrag vermist. Llssensche politie stelt een onderzoek 3-jarig kindje verdronken Een driejarig kind van de familie O.. Veld weg bi. den Eennebroekerdijk. was in het ge zin H Teeuwen. Korte Spieringerweg te Nleuw-”ennep opgenomen. Dinsdagmiddag was het even aan de oogen der pleegouders ontsnapt en kort daarop werd het in een naast de woning liggende sloot gevonden, waar het bewusteloos werd uitgehaald Dr. van Aalst uit Bennebroek kon slechts den dood constateeren. Des te tragischer is het ongeval, omdat de familie H. Teeuwen het kind had opge nomen, om net gezin O. yan eenige zorg te ontlasten. dwongen zal warden met de noodzakellkhe d, nadat het zoveel eeuwen de geschiedenis dezer Algemeene Vereeniging Radio-Omroep Keizersgracht 107 Amsterdam. Streng Vertrouwelijk „Het Zuiden is vergeten: generaliteits land te zijn; na zijn latent voortbestaan de eeuwen door, komt het tot ontwa king en in de twintigste eeuw wordt het zichzelf. En tot dit Zuiden valt dan te rekenen niet alleen ons provlncle-complex Noord- BrabantLimburg, maar ook het daarmeè ekonomie» ten :.auwste Zuld-Brabantbelgisch Limburg De middenmoot dus van de oude Nederlan den heelt zich langzaam, maar zeker ip- geheven uit een slaap van eeuwen, en wordt zichzelf bewust. Was er vroeger al leen sprake van Nederland en Vlaande ren, waarbij Nederland ongeveer identiek was met Holland, sinds de vorige eeuw is de situatie aanmerkellk gewijzigd Er is een derde element ter sprake gekomen, dat mee de welvaart en beschaving van de Nederlanden bej>aalt: Midden-Neder land, omgren d door Nijmegen. Den Bosch. Moerdijk, Antwerpen, Leuven en Maas tricht Dit complex vormt naar wy allen weten een uiterst homogeen gebied: rooms en nederlands. De Alg. Ned. Znivelbond verzoekt <W Jaarbeurs, op op de Zuivelbeurs geen standruimte af te staan voor Duitsche goe deren. Nog niet met zekerheid bepaald In tegenspraak met de loopende geruch ten kunnen wy tnededeelen, dat het bezoek van het groote vliegtuig de Do X aan Am sterdam, dat zou zijn bepaald op 15 Augus tus, nog In het geheel niet Is vastgesteld. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de Do X binnen afzlenbaren tijd een groote vlucht over Europa zal maken, doch wanneer dit zal geschieden, is nog niet bekend, noch of op deze vlucht Amsterdam zal worden aan gedaan. Gistermorgen zijn de vier op de marine werf te Willemsoord gebouwde mijnenvegers voor de Ned. Indische marine naar hun plaats van bestemming vertrokken. De mij nenvegers worden door twee sleepbooten van bureau Weismuller naar Soerabaja gesleept. De .Friesland", een sleepboot van 392 regis terton sleept de mijnenvegers A en B, terwijl de „Vlaanderen”, die 289 registerton meet, de mijnenvegers C en D op sleep heeft. Als het weer meewerkt, zal naar Port Said gevaren worden om daar te bunkeren. Men hoopt einde dezer maand of het begin van de volgende maand daar te zijn. Van Port Said zal de reis naar Aden gemaakt worden, waar weer worden geladen. Daarna wordt te Naar Aneta verneemt is een commissie benoemd, welke een ondersoek zal Instellen naar den brand aan boord van den kruiser ..Sumatra Tot leden dier commissie zijn be noemd de hoofdofficier van den Marine- stoosnvaartdlenst 2e klas A. H. Voetellnk en de kaplteln-luitenant ter zee J. A. Kruys, trien een secretaris is toegevoegd. Het onderzoek zal vermoedelljk in den loop van Augustus beëindigd kunnen wor- den. Voordien Is de schade, zelfs bjj benade ring, niet vast te stellen. Gisterenmiddag woedde boven Woensdrecbt een zwaar onweer. Verschillende woningen hadden het te ontgelden, waarèan beduidend veel materieele schade werd aangericht. De landbouwer J. KuUlen. die voor het noodweer wilde gaan schuilen, werd door den bliksem getroffen en gedood. Ook een kindje van zekeren Bolders werd getroffen, doch gelukkig niet doodelijk. Boerderij afgebrand. Gistermiddag is tijdens een onweer, dat boven Hoogeveen en omliggende plaatsen woedde, de bliksem geslagen in de boerderij van A. KIst In het plaatsje Krakeel. De boerderij brandde tot den grond toe af. Niets kon gered worden. Inboedel, oogst zoo wel als eenig klein vee gingen verloren. Niets was verzekerd. Loods in vlammen opgegaan. Te Oostburg sloeg gisterenmiddag de blik sem in de schuur van A. de Smit. Een groote hoeveelheid hooi en stroo werd een prooi der vlammen. Twee paarden kwamen In het vuur om. Dr. C. J. Vlnkesteyn, Inspecteur der gym nasia, is ernstig ongesteld. Nu het r de orde blijft zamerhand tot nationale politiek gaat worden, van leder bewust Nederlander mogen ver wachten, dat hjj belangstelling toont voor deze vraagstukken In hun dubbel en oms dubbelzinnig aspect. Waar d t vraagstuk ten slotte toe zal lei den. kan geen mens voorzien. België is accidenteel ontstaan: geen Innerlijke noodzaak dreef er toe Een accident zou zelfs In onze Inter nationale verhoudingen de Staat Bel gië kunnen doen uiteenvallen. Is er ten slotte wel één belang verbonden aan het voortbestaan van de Staat België in zijn hukilge vorm? den by de zee beheerst heeft Niemand zal beweren, dat met de for matie der stelen België en Nederland het vraagstuk van de Nederlandse een heid zijn eindterm heeft bereikt. Dit hele boek moge daar zijn om de Juistheid te bewijzen van prof. Gerretson's stelling: „Op de basis van dit Mldden- Nederlandsch cultureel saamhoorlgheids- gevoel groeit thans een n euw machtsbe- wustaljn; tot dusver was men steeds af hankelijk van Holland of België, nu voelt men, dat binnen weinige jaren Midden- Nederland de navel der Nederlanden zal rijn en cultureel en economisch veieenigd tot op zekere hoogte Heiland en Belgle tegen elkaar zou Kunnen uitspelen. Im mers. hier In Midden-Nederland ontwik kelt zich, m nauw contact met het Lulk- *che bekken, boven de kolenbeddingen van Kempen en Peel, een machtig aan eengesloten industrie-centrum. dat zich °m de politieke grens niet blister veel bekommert en de«e op den duur wel eens kunnen ultn In hen." HOF ALKMAAR Administratie Nq, 433 Redactie No. 633 Uit Blma afgezonden berichten melden, dat de Australische vlieger Cunningham, die een vlucht maakt van Australië naar Lon den vanmorgen om 7 uur aldaar nog niet was aangekomen. Voor óns heeft Gerard Knuvelder’s boek „Vanuit Wingewesten" de grootste waarde, voorzoover het inderdaad een sociografie van het „Zuiden” is, doch wij vermoeden, dat hij zelf en zijn vrienden de grootste waarde zullen hechten aan die hoofdstukken, waarin zeer duidelijk als een onmisbaar ideaal een nieuwe staatkundige groe- peering, „Midden-Nederland”, wordt beredeneerd en aangeprezen. Dit toch moet het ■chrljver geweest zijn: zijn lezers ervan te overtuigen, dat dit Ideaal werkelijk onmisbaar is en tot tastbare werkelijkheid moet worden De vraag, of hij daarin geslaagd is, zullen wij straks beantwoorden. Wat constateert en wat wil Gerard Knuvelder, In trouw geestelijk compag nonschap met Prof. Gerretson, eigen lijk? HU constateert met Prof. Gerretson, wiens woorden hij tot ode zUne maakt: „het Zuiden beneden den Moerdijk wordt zichzelf; wordt zich, bewast van eigen kracht en wenscht zichzelf te zijn." ,Jden kan dit verschijnsel", zoo lezen wij in Knuvelder’s boek, „konstate- ren aan de min of meer geprikkelde houding die bij bepaalde gelegenheden wederzijds blUkt: het Noorden kan, om bet eens vulgair uit te drukken, niet goed uitstaan, dat zich in net Zuiden krachten ontwikkelen, die op een ook cultureel zelfstandlg-worden van die gewesten wUzen. Gewend als 't is ge weest aan eeuwen suprematie, meent het die te moeten behouden. En terwUl een nederlandse regering de teugels meer dan duldbaar viert in het be stuur van het Oostindles bezit, houdt zU ze strak gespannen waar het met name Limburg betreft. Prof Gerretson wees er op, dat er geen noodlottlger bp- vattlng is dan die van Mr. Marchant, die In de Limburgse klachten slechts uitingen van lokaal chauvinisme ziet, dat met enige concessies moet worden gesust en zich verder uit nationale overwegingen maar wat moet Intomen”. Het Reichsverband des beutschen Grosz^ und Uberseehandels heeft de Rjjksregee- rlng telegrafisch verzocht alle experimen ten op het gebied der handelspolitiek te vermijden en alle voornemens om het Dultsch-Flnsch handels verdrag op te zeg gen, te laten varen. Het Verband wijst er op, dat tegenover de gerechtvaardigde belangen van den landbouw evenzeer gerechtvaardigde be langen van het overige bedrijfsleven, In het bijzonder van den Dultschen in- en j uitvoerhandel, staan. Z. D. H. Mgr. Jansen, Aartsbisschop van Utrecht is weder in zooveire hersteld, dat hij in het 8t. Antonius «jasthuls, waar Z. D. H. verblijft, weder het H. Misoffer heeft kunnen opdragen. kolen zulien Sa bang nog eens gebunkerd, waarna het laatste ge deelte van den groeten tocht naar Soerabaja zal worden ondernomen. Begin November hoopt men op de plaats van bestemming te zjjn. Elke mijnenveger zal bemand zijn met twee man, er wordt op de schepen niet gestuurd, de roeren zijn vastgezet. By het vertrek gistermorgen was de waar nemend commandant van de marine, kapt, ter zee Bcalogne, aanwezig om persoonlijk van de kapiteins van de sleepbooten afscheid te nemen en hun een goede reis te wenschen. De vertegenwoordiger van bureau Weismul ler. de heer J. H. de Bos. deed de schepen met een sleepboot uitgeleide tot den Uiter ton. to een volgend hoofdstuk „Groot- Nederiand” wil de heer Knuvelder ons beduiden, dat het vraagstuk zeer urgent worden hand. Het deed toch ook zoo nobel aan: de protestantsche professor wilde „Midden- Nederland” vereenigen, niet alleen vanwege de cultureele, economische, geographische en ethnologlsche ver wantschap of gelUkheld. maar ook en vooral omdat er zoodoende een katholieke staat zou ontstaan. En bovendien schreef de professor zoo welwillend over de R.K. Staatspartij, waaraan de katholieken van het Zuiden toch vóór alles trouw moesten blUven. huldig Nederlands complex Limburg rond 1830 nog op georiënteerd, in de laatste Jaren der vorige eeuw werd de streving naar samenhang aller Nederlanders steeds sterker en nadrukkkeiyker Maar binnen dit bewustzijn ontwikkelt rich op grond van de niet te miskennen verschillen tusschen Noord Midden en Zuid, een Midden-Nederlands bewustzijn, noch Hollands, noch Vlaams, maar Was het Brabant en het Zuiden Een 5-Jarlg dochtertje van de familie Klootwyk te Nleuw-Vennep. geraakte aan den Sloterweg onder een passeerenden auto van den heer Nieuwenhulzen te Lisse Het kind was met zyn moeder op bezoek py de tamilie Luyt van Es. Sloterweg te Nleuw- Vennei.. De beide doctoren Schreuder en van Halingen waren zeer spoedig ter plaatse. Zwaar inwendig gekneusd terwyi ook beide beentjes waren gebroken, is het meisje over gebracht naar het Academisch Ziekenhuis te Lelden. Woensdagmorgen gebeurde er op den Com- munlcatleweg te Assendelft een ernstig on geluk. Een gezelschap uit Krommenie zou per flets naar zee begeven. Eén daarvan, mej. G. M. VredenburgJak, had sinds eenige jaren niet meer gefietst, zoodat zij zich niet erg zeker gevoelde op het rywiel. Op den Communicatie weg gekomen, reed een auto haar tegemoet, terwijl een autobus met 30 personen achterop kwam. Waar- schyniyk maakte zy zich zenuwachtig, met het noodlottig gevolg, dat zy kwam te vallen en ondanks het sterke remmen van den chauffeur onder de autobus geraakte. Ernstig gewond werd zy by den Vrouwe binnengedragen. Spoedig waren dr. Onderwater en pater C. Haarmans O.F.M. van Assendelft aanwezig. De dokter oordeelde het noodlg, dat zy van de laatste H.H. Sacramenten werd voorzien. Per brancard is zy daarna naar het zie kenhuis te Krommenie vervoerd. Behalve ernstige vleeschwonden, klaagde zy over pUn in de borst. Den chauffeur van de autobus, die zeer geschrokken was. treft peen schuld. Door d“n gemeente-veldwachter is proces-verbaal op gemaakt. Het is voortdurend op Prof. Gerret son, den nlet-katholleken activist, dat deze katholieke Jongere zich beroept. Knuvelder schrijft zelfs: De Alg. Ned. ^uivelbond heeft aan het bestuur van de Ned. Jaarbeurs te Utrecht een brief gezonden, waarin men wijst op de manier, waarop Dultschland de clausule van meest-begunstiging in 't Nederlandsch- Duitsche handelsverdrag wil ontduiken, ten einde het invoerrecht op boter te kunnen verhoogen van 27 tot 50 mark per 100 kilo. Verder wordt tn dezen brief dan gewezen op de boycot-actle, Ingezet door den Alg. Ned. Zuivelbondj, waarbij 433 fabrieken met 130000 veehouders zyn aangesloten. De brief vepVolgt dan: „Onze boycot-beweging tegen Duitsche goederen ondervindt allerwege sympathie en wij meenen. dat het In het belang van de Ned. landbouw en Industrie in het alge meen Is. dat deze zooveel mogelyk ge steund en nagevolgd wordt. In verband met het feit, dat uw bestuur van 9 tot 18 September as. een interna tionale Jaarbeurs organiseert. waaraan ook een zuivelbeurs verbonden Is en vmar- In. volgens gewoonte, ook Dulteche zui- velwerktuigen zullen uitkomen, waartoe volgens een dezer dagen verspreide reclame-brochure de Duitsche fabrikan ten speciaal aangemoedigd worden, zouden wU het op hoogen prijs stellen indien kunnen besluiten, onze door geen standruimte en In de bladen vinden wy een aankondi ging. dat op 2 Augustus (as. Zaterdag) ten ongeveer *B uur namiddag, de officieele ope ning zal plaats vinden van den weg AmsterdamGooi. De Minister van Waterstaat zou bU deze opening tegenwoordig zyn. My dunkt, dat behalve dezen nieuwen weg. Z.Exc. ook Iets zal moeten merken van de AVRO. Het lykt aan ondergeteekende een onge zochte. tevens unieke gelegenheid, den Mi nister eens te laten zien hoeveel AVRO- vrienden Amsterdam en omstreken wel tel len. Nog altijd lUkt Z.Exc. van dat aantel geen julsten Indruk te hebben. Bovendien doen wy een goed wjrk. als wy met de AVRO-kleu- ren. wat extra fleurigheid aan de opening geven. Dat verhoogt de feestvreugde: en de plechtigheid krijgt daardoor meer leven, dat den Minister niet anders dan aangenaam kan zUn!!! Ik heb de eer U daarom uit te noodigen om te zamen met my een stoet te vormen. Ieder die beschikt over een flets. motorrU- wlel of auto en over een paar goede lon gen om .Xeve de AVRO" te roepen, roep ik daartoe op om zich te verzamelen. a. de fietsers Zaterdagmiddag 1.30 uur by het Koloniaal Instituut Maurltskade. b automobilisten en motorrijders zelfde plaats ten 2 uur. wy treffen elkaar dan te zamen om 2.30 uur by de Hakkelaarsbrug. Het spreekt vanzelf, dat ieder deelnemer tenminste voorzien moet zyn van één AVRO-vlag. Afgesproken. Ik reken op U. Gistermorgen te ongeveer 10.15 uur heeft een ernstige autobotslng plaats gehad op het kruispunt by het postkantoor te Lisse. tus schen twee touringcars uit Rotterdam De voorste wagen moest plotseling stoppen voor 'n wielrydster. waardoor de achterste op den eersten Inreed. Deze werd aan de achterzijde zwaar beschadigd, terwijl de tweede aan den voorkant geheel vernield werd. De passagiers uit beide wagens moesten ovexatappen in de andere touringcars, die gezMftenlfllr tocht maakten. Enke'e per sonen bekwamen lichte wonden ten gevolge van glasscherven. Is Knuvelder er nu In geslaagd, ons er van te overtuigen, dat zUn Ideaal een nieuwe staatkundige groepeerlng „Midden-Nederland” onmisbaar Is? Het spUt ons voor den heer Knuvel der, maar In dit opzicht Is zijn groote werk vergeefsch geweest. Misschien Is zijn eigen overtuiging (hy zweert maar bij Prof. Gerretson en verschuilt zich geregeld achter dezen jbefaamden activist) ook wel zóózeer te kortgeschoten. dat deze geen overtui ging bil anderen vóórtbrengen kbo.' Sterker nog dan Toorheen toen wij prof. Gerretson’s inleiding tot dit boek bespraken is onze Indruk geworden, dat Knuvelder zich door den hoogge leerden heer op sleeptouw heeft laten nemen en katholiek werktuig ge ls In diens activistische „De Schelde”, het orgaan der Vlaamsche nationalisten, deelt mede, dat Ward Her mans door Zyne Eminentie den Kardinaal van Mechelen met excommunicatie zal wor den gestraft In geval hy niet publiek terug trekt wat hy naar aanleiding van den her- deriyken brief van het Belgische Episcopaat heeft geschreven. Bedoeld wordt waarschyn- lyk een onlangs in de ..Schelde" verschenen artikel van Ward Hermans. De Brusselsche „Standaard”, die bevesti ging van dit bericht ontving, voegt hier aan toe: Të Heyst-op-den-Berg hoorden wy. dat Ward Hermans den wensch had te kenhen gegeven van zyn pastoor-deken te vernemen, welke in zyn Schelde-artlkel de door Zyne Eminentie gewraakte uitlatingen zyn. De Pastoor-Deken Is echter thans in retraite. Zeer Beker verwachten de Vlaamsche ge- loovlgen. ook zyn geloofsbroeders van een andere staatapolitieke denkwUse als de zijne, dat Ward Hermans In deze tragische aange legenheid zal handelen, als een goedwillend kind der Kerk, vervolgt het Brusselsche blad. Aldus werd ook verzekerd te Turnhout, door Ward Hermans’ moeder, wier heeriyke geloofsy ver 4Bdaar, een voorwerp van stich ting is voor velen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1