1 ll ONVADERLANDSCH BEDRIJF JOH. LAUWERS AANGIFTE moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ohgeval MAANDAG 11 AUGUSTUS 1930 Voornaamste qKieuws Nederlandsche Spoorwegen naar Van kwaad tot erger Eigenaardig vliegongeluk Toestel In gashouder gestort Boycot van Duitsche goederen De Zuiderzeewerken V Kind in brand Doodelijke val uit een trein Van zijn fiets gevallen Auto te water geraden Bescherming van den landbouw Een raadselachtige misdaad H andelsspionnage Mussolini t De hitte in de Vereenigde Staten H. M. de Koningin Enkhuizen Schrapping van begrootingsposten tot het vrijmaken van noodgelden PAYGLOP 3 H. Requiem-Mis voor Kardinaal Vannutelli DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN A. MAANDAG 11 ATTmiQTTIQ IQTn VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 187 Snelheden van 100 K.M. Voorloopig programma V’ o De hitte in de Vereenigde Staten. Requiemmis door Mgr. L. Schioppa Mussolini is niet ziek. Verder luidt het nog; de Friesland volgt De Wleringermeer WR5T* aanleiding Vrij ernstige brandwonden opjjeloopen Landdag" Barometers het be- Een geheimzinnig* geschiedenis En door een auto overreden Afgezien De inzittenden gered 1 aan De heer Braat vraagt maatregelen Tweede Twee lijken in een auto gevonden honderd schappelijke Door Amerikaan in Fransche modezaken. zeker zaken hebben een X«r- ALKMAAR No. 433 BUREAUl Telefoon: In België zijn in verband met de Vlaam sche beweging nieuwe moeilijkheden voor de regeering gerezen. Te Chicago is een vliegtuig in de tank van een gashouder terecht gekomen, waarbjj de 3 inzittenden zijn verdronken. In Duitschland is een oud-student gearres teerd wegens spionnage voor Frankrijk. Amerlkaansche handelsspionnage te Parijs ontdekt. Generaal Von Seeckt candidaat der D.V.P. bij de Atjjksdagverkiezingen. Er zou een nieuwe staatsgreep tegen hei Poolsche Sejm in voorbereiding zijn. Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 9 uur. revolution na Ire doodvonnissen bij verlies van -n anderea vinger HOF Administratie Redactie No. 633 Een tegenspraak van de berichten betreffende ziekte meest i dit De koninklijke familie op het Loo aange komen. De opstandige Afridis tot op vjjf kilometer van Pesjawar genaderd. ALKMAAR Thermometers d van vertegenwoor- lezaken hebben een twee Amerikaanscha Parijs van Ameri- Het i lingsbesl zooveel vooral de vlaggen uit te steken. internationaal beide naties de bereid worden Ten gevolge van te ver uitwijken voor een poseerenden auto, geraakte de luxe auto van den heer van der Vliet, wonende te Leeu warden, te water tusschen Sondel en Tacozljl (Fr). In den auto bevonden zich behalve den heer v. d. Vliet diens echtgenoote en zoon. De inzittenden konden door te hulp gescho ten voorbijgangers worden gered. Mevrouw van der Vliet werd door glasscherven het hoofd gewond. Friesland en de boycot van Duitsche goe deren. Barometerstand 9 uur v.m.: 761. Achteruit, De Friesche Maatschappij van Landbouw heeft besloten tot boycot van Duitsche goederen. Na een langdurig onderzoek is te Parijs een uitgebreide organisatie voor handels-* spionnage ontdekt, welke copieën deed ma ken van modellen der groote dames-mode- magazijnen om ze naar de Vereenigde Sta ten te zenden. Rechercheurs vergez digers der groote m huiszoeking gedaan bl vertegenwoordigsters kaansche hulzen, waarbij «U een groote hoe veelheid copieën en een geheime correspon- dentie-oode in beslag nam. De benadeelde volging ingesteld. De Alg. R. K. Werkgeversvereeniiring heeft aan den voorzitter van den Ministerraad verzocht de handelsconventie niet ter ratifi catie aan het Parlement voor te leggen. Zaterdagmiddag, toen het 10-jarige meisje A. K. R. stond te kijken voor den schoen winkel in de Vaillantlaan. hoek v. Ostade- straat te Den Haag, bemerkte een voorbij gaande juffrouw, dat de kleeren van het kmd in brand stonden. Ir. plaats, dat de kleine afwachtte, dat zjj geholpen zou wor den. zette zjj het op een loopen, tengevolge waarvan zij vrij ernstige brandwonden be kwam en in het ziekenhuis aan den Zuidwal moest worden opgenomen. Hoe de kfèëren van het kind vlam hadden gevat, is niet met zekerheid te zeggen. Waarschijnlijk is een pijp, sigaar of sigaret van een voorbijganger de schuldige. Het is dan ook, wij herhalen het, een onvaderlandsch bedrijf, die eenheid te belagen, onder welke nobele motieven dit ook geschiedt. En daarom is het boek van Knuvel- der, hoezeer wij 1 in zijn eerste deelen "als „sociografie” ook weten te waardee- len, een politieke misgreep. Juist daar, waar de politiek in dit boek een rol wil gaan spelen, is de mis lukking van het boek begonnen. Op den rjjksstraatweg te Haren (Gron.) is de Duitscher A. A., die van zijn fiets was gevallen, door een vrachtauto van gebr. C. te AdUard overreden. Hjj werd levensgevaar lijk aan het hoofd gewond en in het zieken huis te Groningen opgenomen. Zjjn toestand is zorgwekkend. Ook droogte in Canada. De langdurige droogte laat ook zijn in vloed in Canada gelden. De landbouw-dis- tricten in het Noord-Westen hebben met name groote schade geleden, daar de oogst giuotendeels ia verdroogd. Hier wordt Knuvelder of is het Prof. Oerretson? dus door een eerste- klas-activist feitelljk in den steek ge laten. Neen, evenmin als in Nederland, zoo wordt ook in Belgie lang niet aan alle De Italiaansche consulgeneraal te Amster dam heeft naar aanleiding van de clrculee- rende berichten, volgens welke Mussolini ziek zou zijn, van de Italiaansche regeering een telegram ontvangen, waarin zij mede deelt, dat zjj de juistheid van deze berichten ten stelligste tegexisureekt, Vragen van het Kamerlid Braat, beUvl fende bescherming van den landbouw. De 3 inzittenden verdronken Uit Chicago wordt een eigenaardig vlieg ongeval gemeld. Bij een rondvlucht boven Chicago geraakte het toestel, waarin twee passagiers zaten, in een wervelstorm. Na eenige malen heen en weer gerukt te zijn stortte het toestel naar beneden. Het kwam terecht op een gashou der met een inhoud van 800000 kubieken meter. Met geweldig gekraak sloeg de machine door de kap van de tank heen en boorde zich in den bodem. In de tank stond het water 13 meter hoog. Met zeer groote moeite en na vele uren arbeid slaagden eenige duikers er in, lijken van den piloot en van de belde dames- passagiers uit de resten van het geheel ver nielde toestel boven water te brengen. Wonder boven wonder ontplofte het gas niet toen het vliegtuig in de tank terecht kwam. maar ontsnapte het door het in het bovendek geslagen gat. Borms, de activisme. „verdrukten” een door toespitsing van als waarin Knuvelder De directie Van de Nederlandsche Spoor wegen heeft per dienstorder aan het perso neel medegedeeld. dat personen trefnen samengesteld uit vierassig personenmate- rieel, met uitzondering van dë rijtuigen A.B. 38. 4701 tot 4706 en 4711 tot 4718 op de baanvakken Amsterdam CS.Rotter dam. Woudrichem, EindhovenVenlo, AmersfoortZwolle naar dam bil Oldënzaal met een snelheid van honderd K.M. per uur vervoerd mogen worden. Deze snelheid mag evenwel alleen worden toege past. om vertraging in te halen. Bij bochten met een straal van 750 tot 1000 meter mag de snelheid niet meer dan 90 K.M. in een uur bedragen. Bjj het ^frjjden van hellingen, die over een lengte van 500 meter iets steiler zijn dan: 1 200 mag dë snelheid 100 kilometer in het uur bedragen. De machinist meet bjj vertraging van den train van deze goed keuring gebruik maken om de snelheid der bovengenoemde treinen op te voeren, met inachtneming van de voorgeschreven snel- heidsbegrenzing. Dit alles wanneer de grootste snelheid van de door hem bereden locomotief 100 kilometer in het uur bedraagt. Zaterdagmorgen, om 9 uur. heeft de Pau- selijke istemuntius bij het Nederlandsche Hof, Mgr. L. Schioppa. titulair aartsbis schop van Justinianopolls, in de St. Jacobs- kerk, aan de Parkstraat, te 's-Gravenhage, voor de zlelerust van wijlen Kardinaal Vannutelli, deken van het H. College van Kardinalen en protector der St. Vincentius- vereeniglng, een stille H. Mis van Requiem opgedragen met assistentie van rector Brink, lid van den Hoofdraad der St. Vin- centlusvereeniging en pater Van Kempen Cz.s.R. In de kerk waren voor de St. Vincentius- vereeniging o. m. aanwezig Jhr. L. von Fisenne, president van den Hoofdraad. die Z. Exc. op weg van zijn woning naar de kerk en terug, vergezelde, de heeren Drabbe, De Charro van Kempen. Quant en Trufflno, tal van leden van den Bijzonderen Raad, te ’s-Gravenhage, de president van den JSiJzonderen Raad te Rotterdam en verschei dene conferentleleden van 's-Gravenhage. Loosduinen. RUsWUk en Delft. Vele confrères naderden onder de H. Mis tot de H. Tafel. Mgr. Schioppa reikte zelf de H. Commu nie uit. „De Nederlandsche nationale eenheid is niet alleen een feit, maar er is nau welijks een andere volksgemeenschap aan te wijzen, waar de eenheid van Volk en Staat zoozeer een feit is.” ABONNEMENTSPRIJS: fgr kwartaal, voor Alkmaar 2 Voor buiten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger De Berlijnsche grootindustrieel Arthur Nathan, is, naar Wolff meldt, op het tra ject BerlijnHamburg, bij Breddln dood tus schen de rails gevonden. Aangenomen, wordt, dat de verongelukte een reiziger van een anderen trein wilde toewenken en bjj het uitkijken naar den naderen trein uit den coupé is gevallen en daarbij gedood is. Uit het verhoor van het treinpersoneel is gebleken, dat de stoker, nadat de trein het station Breddln was gepasseerd, merkte dat van het eerste personenrijtuig, na den goederenwagen een portier openstond. De hoofdconducteur werd gewaarschuwd, doch deze vond blijkbaar niets verdachts in het geval, want er werd geen onderzoek in gesteld; het portier werd alleen dicht ge daan. Zco kwam het, dat in het volgende sta tion. waar de trein doorreed en waarheen een seinwachter telefonisch had meegedeeld, dat er een portier openstond, geen open staand portier meer werd waargenomen. Aangenomen wordt, dat de heer Nathan ver uit het raampje heeft geleund en daarbij bij ongeluk de kruk naar beneden heeft geduwd, waardoor het portier open ging Niet opgehelderd is evenwel ee® geheim zinnige aanteekening in het notitieboekje van den heer Nathan, omtrent de juiste tij den, waarop de FD.-trein het station pas seerde. In het spoorboekje kan hjj het in elk ge val niet gevonden hebben, daar de F.D.- trein aan dit station niet stopt en een reizi ger dus niet op de minuut af vooruit kan uitmaken, wanneer de trein ‘den trein uit tegenovergestelde richting op een of an der klein station passeert. De verongelukte kan dit alleen van een spoorbeambte vernomen hebben. Of en waarom dit geschied is, moet nog opgehelderd worden. baanvakken Amsterdam W.P.Utrecht grens bij UtrechtGouda, Utrecht— UtrechtAmersfoort, (alleen in de richting Zwolle), ZwolleGroningen, Amstcr- C.S.Amersfoort en Deventergrens In het proces tegen de Annamieten werden twaalf uitgesproken. De temperatuur stijgt opnieuw. In het midden der westelijke staten van Amerika stijgt de temperatuur wederom tot over de 100 gr. F. Te Baltimore heeft het voor het eerst sedert 43 dagen geregend: de regen hield echter slechts 1 minuut aan In sommige deelen der Vereenigde Staten is naar schatting 50 tot 75 pct. van den oogst vernield. De rivierscheepvaart bedreigd. Een N. T. A. bericht, dat de thermometer in de Staten Indiana. Illinois, Missouri en Kansas tot 113 graden F. is gestegen. Men vreest dat bij verdere daling van de rivieren Mississippi. Missourie en Ohio en haar zij rivieren de scheepvaart zal moeten worden gestaakt. van dit herderlijk schrijven zijn op een „Dietsche” bijeen komst te waardige adres der zelfs Dr. Vlaamsche Prljsverhooging en ziekte het gevolg. In verband met de buitengewone hitte, heeft president Hoover de gouverneurs van de 12 staten van het centrale Westen bij eengeroepen om hulpmaatregelen voor den landbouw te bespreken. De toestand wordt steeds dreigender. Uit de verklaringen van president Hoover blijkt, dat 1.000.000 boerengezinnen door de ramp worden getroffen en een twaalfde van den veestapel reeds gevaar loopt. Op ver schillende plaatsen is het veevoeder reeds geheel verdord. De voedselvoorziening van de bevolking loopt nog geen gevaar, noewel men 'n sterke stijging van de prijzen verwacht. De notee- ringèn op de graanbeurs te Chicago liepen reeds sterk op. Een aantal typhusgevallen in het Westen is door gebrek aan goed drinkwater de laat ste dagen aanmerkelijk toegenomen en de gezondheidsdienst waarschuwt overal de be volking om geen ongezuiverd water te drin ken. ..De taal alleen, hoe belangrijk zij ook zij als element van unificatie, schept niet de nationaliteit en nog minder het vaderland. Dat men dus eens voor goed afstand doe van de theorieën, die eiken grondslag misken en misdadig zijn in haar practische toepassingen en die op Vlaanderen of op Wallonië preroga tieven willen overbrengen, die alleen aan België toebehooren. In feite blijft de massa afzijdig van deze dwaze droombeelden en zal zij nooit toestaan, dat men de hand tegen het Belgische vaderland zou opheffen. Dank zjj de medewerking van alle goede burgers, zal. België leven, groeien en bloeien!” het herderlijk „een oorlogsverklaring tegen eiken rechtgeaarden Vlaming” te noe men. En Ward Hermans, het Vlaamsch- nationalistische Kamerlid, niet onbe kend uit de tragi-komedie der „ver- valschte documenten”, schreef in „De Schelde” een voor Kardinaal Van Roet en voor de Belgische Bisschoppen zóó beleedigend artikel, dat de kerkelijke ban hem dreigt. Zoo komt men van kwaad tot erger. Oelukkig worden er thans, ook van vooraanstaande activisten, bezadigdere geluiden vernomen. In het tijdschrift „Leiding”, dat staat onder redactie van Van Eyck, Oeyl en.... Oerretson. schreef Herman Vos, óók een Vlaamsch- natlonalistlsch Kamerlid, een artikel, waarin hij een oplossjpg van het Vlaamsche vraagstuk binnen het kader van den Belgischen Staat bepleitte: „Het lijkt ons een werkelijk onvader landsch bedrijf, de eenheid van onze natie te willen aantasten en te trach ten in België hetzelfde te bereiken te roeken naar wat in een natie schei ding kan brengen en de samenbindende krachten te verzwakken”, zoo schreven wij en daarmede is over Knuvelder’s boek „Vanuit Wingewesten” het eind oordeel onzerzijds geveld. Niet in het toespitsen van tegenstel lingen, niet in het hatelijk etaleeren van grieven, niet in het naspeuren van tegenheden en onlogische oplossingen in de diplomatieke historie moet men zijn kracht zoeken, als men de naties elk afzonderlijk en alle in onderling verband de over het geheel genomen gelukkigste levensmogelijkheden wil bezorgen. Ging men alle cultureele, godsdien stige, volkspsychische en volksgeschled- kundige verschillen in de Nederland sche natie napluizen en op de spits drijven, dan zou wellicht heel gemak kelijk de wenschelljkheid betoogd kun nen worden, dat het huidige Neder land maar zoo spoedig mogelijk in een groot aantal miniatuurstaatjes behoorde Uiteen te vallen: hoeveel verschillende stammen zijn er alleen al in de Hollandsche provincie Limburg niet te onderscheiden, hoe is dit grondgebied in den loop der tijden niet herhaaldelijk staatkundig her vormd in zijn onderdeden! wat heeft een Noord-Hollandsche boer met den Achterhoek te maken, en wat nog veel sterker spreekt kun nen de Groningers en de Friezen zich bij ons wel thuis voelen? Die hebben, nota bene, een eigen taal en een eigen cultuur. Er valt ook in Friesland een kleinzie lig, „nationalistisch” streven waar te nemen: sommige Friezen schijnen zich niet te willen beperken tot het literair- cultureele, «U_^hijnen ook politieke ac tie te willen gpan voeren, immers, zoo luidt de klacht. Friesland kan zich, on der de tegenwoordige politieke verhou dingen in Nederland, nóch geestelijk- zedelijk, nóch politiek-ekonomisch op behoorlijke wijze uiten; daarom zou gestreefd moeten worden naar zelf bestuur voor Friesland, zij het dan ook in het verband van het Nederland sche Rijk. Maar zeer terecht heeft „De Neder lander” deze beweging in haar metho den en middelen ten sterkste afgekeurd, omdat aan een en ander een streven naar verbrokkeling, naar verbreking der eenheid ten grondslag bleek te lig gen. Heel Juist schreef „De Nederlander”: Alle abonné’» op dit blad zijn ingevolge de verzekeringavoorwaarden --- 7 I ”™kerd TO°r aitkeerinxen: f 3000.- f 750.- d^ik^lX f 250.- 2^f 125.- f 50.- f 1NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD I bij vooruitbetaling per plaatsing I "U "Mf I f 0,60 prr advertentie 5 re<eIs: I I B y Z-W M I irdere regelmeer/JTzl De nog steeds aanhoudende hitte heeft te Washington opnieuw offers geftscht. In de kerken wordt by de morgendiensten die door de radio door het geheele land worden ver breid, dagelijks om regen gebeden. President Hoover heeft om voor het be raamde noodprogram meer middelen ter be schikking te hebben schrappen van ponten van de loopende begrooting gelast. De ma rine zaJ de gebruikelijke kruistochten aan zienlijk belwerken, terwijl de marinewerf te Key-West voorloopig zal worden gesloten. De slagschepen Utah. Florida en Wyoming zul len buiten dienst worden gesteld nog voor dat het Londensch Vlootverdrag in werking treedt, eveneens zal een groot aantal ver ouderde kruisers en torpedojagers zoo spoe dig mogelijk worden gesloopt. Door de ge noemde maatregelen hoopt men. alleen op de marinebegrootlng. ongeveer 10 millloen dollar te besparen In Turkije dreigt ten gevolge van een nieuwe partfjformatie een kabinetscrisis. belanghebbende dienst bewezen tegenstellingen, zich heel sterk getoond heeft. En méér verheugend dan diens boek is voor ons het feit, dat Nederland vol komen con amore het Belgische onaf- hankelljkheidsfeest in deze dagen daar ginds gevierd ziet worden, dat op de huidige tentoonstellingen in Antwerpen en Luik de Nederlandsche afdeelingen niet ontbreken, dat een Nederlandsch schip de Belgische Schelde opvoer, en dat er te Antwerpen tusschen offlcieele autoriteiten van Nederlandsche en van Belgiscne zijde hartelijke toespraken gewisseld werden In vriendschapjjelijk contact kan voor schoonste toekomst niet door splijtzucht aan beide zijden van de grenzen. Het is jammer en lang niet ongevaar- Ujk, dat een dergelijk boek met een dergelijke strekking verschijnt, want indien een deel van ons volk zijn ooren eens zou laten hangen naar deze kleln- natlonalistische Influisteringen, dan ware de nationale ellende niet te over- öen, dan zou men komen van het kwade tot het ergere, waarvan het hui dige België een maar al te jammerlijk beeld vertoont. Wjj geven toe, dat de Vlamingen in den Belgischen staat verongelijkt zijn en nog worden, en het heeft den Vla mingen reeds een eeuw lang vrij ge- •taan, met alle wettige middelen de in williging van hun rechtvaardige eischen M te dwingen, maar de Vlaamsche P®yche bleek niet zóó sterk te zijn, dat 3Ü de allereerst noodige eenheid tot •tand bracht, waarmede aan alle Vlkamsche ellende een eind gesteld had kunnen worden, en in hun machte loosheid grijpen de activisten nu naar middelen, welke het doel vQorbijschle- t«n, en veroorloven zij zich dérmate onvaderlandsche methoden, dat het Belgische Episcopaat zich onlangs ge noopt zag, de heethoofden in krachtige taai te herinneren aan hun vaderland- •ahe plicht na gewezen te hebben °P de rol der Goddelijke Voorzienig heid in den opbloei van het Belgische ’aderland, gaven de Bisschoppen in hun hlerbedoeld herderlijk schrijven •en definitie van de leer der vader- „De mensch moet zich aan zijn va derland geven. Ten allen tijde moet h« het zijn diensten. zUn goud en zijn armen geven, de onbaatzuchtige mede werking van zijn talenten, van zijn in vloed en van zijn werkzaamheid. In de ure des gevaars, als de grenzen bedreigd zjjn. is hij aan het land de tol van zijn bloed verschuldigd en zelfs het offer van zijn leven Als goed burger, dezen naam waardig, maakt hij zijn lotsbe stemming en zijn belangen één met deze van het land. HU deelt deszelfs beproevingen en deszelfs vreugden. Is het noodig hieraan toe te voegen, dat, als wü over het vaderland spre ken. wU België voor oogen hebben en bedoelen en dat het België is dat recht heeft op uw liefde, uw eerbied, uw ge hoorzaamheid en uw diensten Niets belet u de stad of het dorp, de provin cie of streek liefte hebben, waar gü geboren zijt en welker taal gij spreekt, doch dat alles kan noch mag in werke- lUke beteekenis uw vaderland genoemd worden. WU, als herders uwer zielen, verklaren en verkondigen, dat voor al len, Vlamingen en Walen, België het vaderland is. Alleen België heeft recht op de verplichtingen van de vader landslievende godsvrucht, die door de wetten van God worden voorgeschreven. Dat vaderland alleen oefent ten op zichte van hare kinderen het soort vaderschap uit, dat de natuurlUke basis van deze verplichtingen is.” Het Tweede Kamerlid, de heer Braat. heeft aan den Minister van Binnenlandsche zaken en Landbouw de volgende vragen ge steld: Is de Minister bereid, te overwegen, ter bescherming van den Nederandschen land bouw om den invoer van gerst en rogge uit Rusland en van tarwe uit Argentinië stop te zetten, omdat wU met die landen toch geen noemenswaardige andere handelsrela- ties hebben en Rusland zelfs weigert om destUds geleende gelden te erkennen en wil de Minister mogelUk onoverkomelUke be zwaren van dien maatregel aan de Kamer meedeelen Voorts heeft de heer Braat den Minister gevraagd of het hem bekend en of hU bereid is, de Kamer mede te deelen. wanneer ver- moedelUk het rapport van de Staatscommis- sie-Lovink gereed zal zyn? Haarlem onlangs zeer on- woorden 'gesproken aan het Belgische Bisschoppen en leider van het heeft zich niet ontzien in een te Amsterdam gehouden „Dietsche schrijven - De Jull-uitgave van het „Drlemaande- JUksch Bericht" betreffende de Zuiderzee werken is voor een groot deel gewUd aan de Wleringermeer. Met betrekking tot het baggeren van i hoofdkanalen en van tochten in de Wlerin germeer lezen wU: Voortgegaan werd met het afmaken van enkele nog niet voltooide tochten. De reeds gebaggerde kanalen en tochten, waarvan de oevers bU het dalen van den waterstand over groote afstanden droogval len. moeten thans nauwkeuriger aan het profiel worden gebracht. Hiermede werd een begin gemaakt in het van de Haukes Zuid waarts loopende kanaal. Omtrent het graven van kavel- en weg- slooten In de Wleringermeer zegt richt: Met het oog op een goede ontwatering der dioogvallende gronden is het gewenscht spoedig een begin te maken met het graven van slooten. Daar het hier een zeer groot grondverzet betreft (ruim 4000.000 M3.) is het van belang na te gaan op welke wUze dit onder verschillende omstandigheden en in verschillende deelen van den polder het 1 voordeeligst kan geschieden. In verband daarmede zUn onderhandelin- gen gevoerd om door het voorloopig op be- t trekkelUk beperkte schaal te werk stellen van verschillende soorten graafmachines, als ook van ploegen grondwerkers de i economische wijze van uitvoering van grondverzet vast te stellen. De droogmaling van het geringe oponthouden, o.a. tengevolge van het vervangen van de voorloopige waaiers door de definitieve, ble ven de gemalen „Lely" en „Leemans” gere geld in bedrUf. De waterstand in de Wleringermeer is thans gedaald tot 3 25 M. N. A. P.. waar bij reeds groote oppervlakten, vooral In het Noorden en Westen van den polder zUn drooggevallen. Het drooggevallen gebied bedroeg op Juli omstreeks 7000 H A. Zaterdagmorgen vonden arbeiders te Viry- Chatillon in de buurt van ParUs voor het hotel Bellevue een met bloed bevlekten auto staan en vonden tot hun ontzetting in den auto zelf 2 lijken, n.l. dat van den bezitter van het hotel, en dat van zUn vriend, den eigenaar van een hotel te Parijs. De politie, die terstond gewaarschuwd werd, stelde vast, dat belden gedood waren door een schot in het hoofd, dat uit een jacht geweer gelost moet zijn. Dit geweer werd ook in den auto gevonden. De bloedsporen nagaande, kwam de po litie tot de overtuiging, dat de schoten gelost moeten zijn uit een tuin in de buurt van het hotel, waar zich ook konijnenhokken be vonden. Hoe de bestuurder, ondanks zijn zware verwonding, er in geslaagd is. den auto nog tot het hotel te sturen, is onbegrijpelijk, zoodat de vraag zich voordoet, of de auto door een derden persoon tot aan het hotel is gebracht. De overledenen stonden als groote jacht liefhebbers bekend en het was bekend, dat zjj, om aan hun jachtlust te kunnen vol doen, zich ook wel op verboden terrein be gaven. Men vraagt zich daarom af. of dit wel licht ook thans het geval is geweest en of daarbij schoten gelost zijn. De politie is ijverig in de weer, om het raadselachtige geval op te helderen. Nu het een feit is geworden dat de Z.V.T. te Enkhuizen zal worden bezocht door H.M. de Koningin en zeer waarschijnlijk ook door H. M. de Koningin-Moeder, Prinses Juliana en Prins Hendrik is door ’t bestuur der Z.V. T. een programma ontworpen, dat echter slechts als zeer voorloopig moet worden aan genomen. Bij aankomst van H.M. de Konin gin, die heeft te kennen gegeven de Ten toonstelling te willen bezoeken als Staats hoofd. zal ter verwelkoming aan het Sta tion aanwezig zijn de Burgemeester de Edel achtbare Heer Zimmerman. Gereden wordt hierna over de Wilhelminabrug, langs Ve- nedie. Westerstraat en Breedstraat naar het Gemeentehuis, waar de begroeting zal plaats hebben In de Witte Zaal. H M. zal worden toegesproken door den Burgemeester Hierna zal H. M. een aubade worden gebracht door alle schoolkinderen waarbij H. M. zal vertoeven op het balkon van het gemeentehuis. Vervolgens zal worden gereden naar het Tentoonstellingsterrein, waar vooreerst de tentoonstelling zal worden bezichtigd. Ver volgens zal door H. M in oogenschouw wor den genomen het In rijen-orde begeven van de vele honderden vaartuigen. Indien het weer gunstig is. zullen de vaartuigen zich opstellen naar gelang van plaats van op komst tusschen den vuurtoren_/De Ven en den Westelijken geleidedam bij de stad. Van af den Wierdijk zal dit een onvergefelijk schouwspel moeten opleveren, hetwelk HM zal worden aangeboden. Het ligt in de be doeling H. M. en gevolg vervolgens In een Marineboot of het opleidingsschip Prlns- Hendrik te voeren langs de Inmiddels gean kerde vlsschersvaartuigen. Mocht nog tijd beschikbaar zijn dan zal nog het tentoongestelde in het Rjjksbeton- ningsmagazijn worden bezichtigd. gemeentebestuur en het tentoonstel- ituur wekken de geheele burgerij op mogelijk de gemeente te versieren en „Onze gedachte," zoo schreef Herman Vos. „vereischt niet noodzakelijk een po litieke vereeniging van Noord- en Zuid- Nederland in een staatsverband. Ook in het staatsrecht eindigt de evolutie niet met den natlonalen staat, evenmin als in de economie met de nationale huishoud kunde. Ik stel dus voor de Vlaamsch-nationale beweging een eerste doelwit vast: doelma tiger. tevens met het moderne rechtsbe wustzijn van de zelfbepaling der volken rekening houdende staatsorganisatie in België, die door verstandhouding van Vla mingen en Walen gemeenschappelijke be langen gemeenschappelijk laat verzorgen en aan eigen staatkundige organen en lichamen voor Vlaanderen en Wallonië de behartiging van de specifiek Vlaamsche en specifiek Waalsche belangen overlaat'. Een der redenen, die daarvoor pleiten, lijkt mij te zijn, dat hij den overgang naar een dergelljken federalen en pari- tairen staat de schokken vermeden kun nen worden, die iedere revolutionnaire greep verwekken zou. Het zou overigens roekeloos zijn het door den eenheidsstaat bepaalde en nu voorhanden economische verkeerscompleK zonder meer te willen ontbinden. Indien er tusschen 1648 en 1815 bijna twee eeu wen liggen, sedert 1830 zijn er dan toch ook honderd jaren verloopen, 'die geen hiaat vormen in de economische en maat- ontwikkeling van Vlaande- deren. In de West-Europeesche landen Is er zeker minder dan ooit behoefte aan verkeers-economlsche versnippering, maar een algemeene en solidaire welvaartspoli- tlek zal veeleer moeten bedacht zijn op de integratie van grooter verkeerscom- plexen tot een eenheid van wederkeerig afhankelijke deelen. Aan een zelfgenoeg- zamen en gesloten economischen Staat kan niemand denken."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1