ONS BLAD n w I Voornaamste Nieuws I aangifte moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal ÖIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 18f f 40 f 125 Pastoor B. F. de Jong VERVAL De crisis in den Landbouw Hindenburg en dF kleine Frits Zusters Ursulinen Doodelijke val Diefstal in vgreeniging Ook thans een logeetje Ned. Molenaarsbond VERZOEK Verdronken De Commissie-Lovinlc De Krakatau Anak Krakatau Is weer zichtbaar! de directie De uitzending van zwakke kinderen naar buiten Weer een jongentje overreden in Lisse Adverteerders De windhoozen van Zondag 3 Augustus De positie van het akkerbouwbedrljf in Noord- en Zuid-Hoiland JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR 4d 3 ca tö VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Groote meesters NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD of Toestand zorgwekkend Zeeuwsdi- bezoek De Duitsche zulvelpolitiek. I.achtvaart- Algemeen Kapittel E.E. Z.Z. Ursulinen. Parijs te Oproer in een gevangenis in Polen. Politieke onrast in Argentinië. Opwin- Nieuwe Algemeene Overste 1 Barometerstand 9 uur vjn.: 7.58 stilstand. De strijd om een Zigeunertroon - t» onbeperkt Geen rapport te verwachten 4 i 11-Jarig knaapje ernstig rei wond Kinderverlamming aan Niéuwe organisatie in het bisdom Haarlem [olenaarsbond, 'voorzitterschap van den heer J. Dan tor M*. Mededeeltng van het Kon. Ned. Meteor. Inst It nut LICHT OP: De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 856 uur. bij verlies van ’a anderen vinger ABONNEMENTSPRIJS) kwartaal, voor Alkmaar f le geer buiten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger ivonds placht in het gebouw van -aan de 8t. Nicolaasstraat een trommel aanwezig te 7 aj De toestand van Pastoor B. F. de Jong te Den Helder is zorgwekkend. Het schijnt dat de plaats van Sodoma en Gomorra ontdekt is. Het Koninklijk Vlaanderen Ml .0 iw Trap van een paai^ Britsch West-Afrika Een gedenkwaardig Missie-JubUé Het eiland Anak Krakatau is weer boven water zichtbaar. Er zün thans vier eruptle- punten. De seismische werking is zeer sterk. verzekeringswezen, werd be sloten tot krachtige bevordering van toetre- O i over de Landbouw, waarin "het'bestuur ter sprake biacht de al. Door het Algemeen Kapittel der K.E.Z2. Ursulinen vergaderd te Bergen onder Voor zitterschap van Z. Jï. H. Mgr. J. D. J. Aengenent, i* gekozen tot Generale Overste de Zeereerw. Moeder Gabriel, die de laatste zes Jaren Overste was in Nyondo (Oeganda). De afgetredene Generale de Zeereerw Moeder Angela, zal met de Eerw. Zuster Thereslna 16 October e.k. van Marseille uit, naar de Oeganda-missie vertrekken. Tevens begint in Bergen den Hden Sep tember de groote missietentoonstelling welke eindigt jop Woensdag 17 Septerfthar Zeer Eerw. heer B. F. de Jong, parochie van de H.H. Petrus te Den Helder, zorgwekkend. bij verlies van een hand. 19*1 bij verlies van een f EA bij een breuk van voet ef een oog duim of wijsvin^ei been of arm ■p het en aan op echt ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1.25: elke regel meer 0.25. RECLAME per regel 0-75 voor de eerste pagina; voor do overige pagina’s 4J8. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bjj vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 0.12 Belangrijke ministerraad Rapport van Briand. Van de commissie-Lovink is geen rapport ie verwachten. Internationaal ding tot deze nieuwe afdeeling. >Het bestuur deed mededeelingen audiëntie bij den minister van L Maandagavond had de 39-jarige havenarbei der J. Broekhuizen te Wageningen het onge luk in een loods aan de haven van een sta pel zakken te vallen. Hij kwam met zijn hoofd op de steenen terecht en werd met een schedelbreuk opgenomen. GiSteren is hij aan de gevolgen overleden. HU laat een Vrouw en twee kinderen achter. gaf een uiteenzetting van de fabriek en hare administratie. Te Engelum (Fr.) is een ses-jorig jongetje aan kinderverlamming overleden. Te Staphorst (O.) komen twee gevallen van kinderverlamming voor. Te Vriezeveen is kinderverlamming ge constateerd bü een 3-jarig jongetje. Gistermiddag is te Lisse op den Heeren- weg een 6-jarig jongetje, afkomstig uit Rot terdam. en dat logeerde bij familie in Lisse. door tot hu toe onbekende oorzaak door een luxe-auto overreden. Deerlijk gewond werd het knaapje naar het Academisch Zieken huis te Leiden overgebracht. De elfjarige Alphons Deckers uit Eckejrade kreeg gisterenmiddag in het veld een trap van een paard tegen het hoofd. Het ventje door dr. Willems uit Heer overgebracht „Calvariënberg" te Maastricht. Zijn toe is ernstig. is in het Kanaal te Maastrciht De Krakatau werkt weer hevig, Anak Krakatau werd opnieuw zichtbaar. Het Vüfde congres. Te Arnhem is gisteren de gehouden van den Alg. Ned. onder - Dzn. Wegens het vele werk, d het voorzitter- schap meebrengt, werd op voorstel vën de afd. Lelden besloten, den voorzitter een Jaar- Hjksche toelage toe te kennen. Deze toelage werd voorloopig vastgesteld op f 300 per jaar. Naar aanleiding van het rapport van den secretaris over de bemoeiingen van den Bond inzake de afd. - ,’ernemen' is de toestand van den Pastoor der en Paulus. De Engelsche „Daily Herald” weet mede te deelen, dat de bisschoppen van de Engelsche Kerk in een dezer dagen gehouden conferentie onder leiding van den aartsbisschop van Canterbury be sloten hebben, de bewuste beperking van het kindertal niet te veroordee- len. En „Het Volk” haast zich, dit bericht min of meer triomphantelljk uit de „Daily Herald" over te nemen als „een overwinning voor de artsen, die onder x leiding van lord Dawson een krachtige actie hebben gevoerd om een dergelij- ken „ban” te voorkomen." Zeer accuraat meldt „Het Volk” er bjj, dat de Engelsche, of de zoogenaamde Angllcaansche Kerk niet met de Katho lieke Kerk in Engeland verward moet worden. Bravo! We hebben „Het Volk” wel sens minder accuraat gekend ten deze! Maar wat te zeggen van de Angli- caansctie Kerk, indien het waar is, dat haar bisschoppen, onder leiding van den aartsbisschop van Canterbury, de bewuste beperking van het kindertal niet (of niet meer) veroordeelen Erger kan zich het verval In een kerk toch wel niet demonstreeren, dan dat de menschen, die deze kerk leiden, de hoogste Goddelijke en natuurlijke wet ten naar puur-, Ja liig-menschelijk Inzicht ontkennen en wijzigen, om deze in overeenstemming te doen zijn met de gemakzuchtige en dierlijke instinc ten van den mensch. Zoo treedt steeds verwoestender het godsdienstig en zedelijk verval In, overal, waar men de Moederkerk verliet. De akkerbouwcommtasie der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, die eênigen tijd gelqden. aan de hand van de bekende bedrljfsultkomsteh over Mei 1939/’30 van een Intensief akkerbouwbedrljf, een bere kening opstelde over het resultaat van dat bedrijf, zooals dit bij de tegenwoordige prij zen zal «’orden in het boekjaar Mei 1930/ ’31. heeft gemeend ook eehs een bereke ning te moeten maken van een akkerbouw- bedrijf, dat als gemiddeld type voor Noord en Zuid-Holland is te beschouwen. De commissie heeft hiervoor de opper vlakte. welke door de akkerbouwgewassen in deze belde provincies wordt ingenomen, nagegaan en aan de hand daarvan een be- waarln de voornaamste in dezelfde verhouding als de statistiek voor ongeoorloofde propaganda van Rüksambte- naren voor de coöperatie en waarbij enkele feiten ter kennis van den minister werden gebracht. De minister heeft een onderzoek toegezegd. De directeur van de Machine en motoren- fabrlek vh. Thomassen en Co. te De Steeg, prof. Klopper, inrichting der Na afloop der vergadering volgde een ge meenschappelijke maaltijd, terwijl de dag met een tocht naar de Westerbouwing werd besloten. ALKMAAR Telefoon: Administratie No. 433 Redactie No. 633 Zooals gemeld, is met toestemming van Z. D. H. den Bisschop van Haarlem door den Diocesanen Jeugdraad voor het bisdom Haar lem een commissie benoemd, welke de op dracht heeft gekregen voor het werk r»n de uitzending van zwakke kinderen naar bulten, een voor het heele bisdom werkende organi satie in het leven te roepen, waardoor op het gebied van de uitzending een plaatseüjke eenheid tot stand zal komen in diocesaan verband Na informatie te bevoegder zijde, doet „de Residentiebode" nadere mededeelingen in zake het in 8t. Bavo meegedeelde. In 1919 is door het Doorluchtig Episcopaat aan het R K. Huisvestingscomité in den Bosch opdracht verstrekt om zich te belas ten met de uitzending van Roomsche zwakke kinderen naar buiten. Die opdracht bestaat nog steeds, maar heeft niet verhinderd, dat vooral in het bisdom Haarlem, vooral in Amsterdaln. Rotterdam en Haarlem, naast het R.K. Huisvesting-Comité. organisaties zijn opgekomen, welke zich met dit werk belasten. Pogingen om hier plaatselijke eenheid en centralisatie In te voeren zijn tot nu toe mis lukt. Eenlge jaren geleden is vanwege het R.K. Huisvesting-Comité voor het bisdom Haarlem een sub-bureau gevestigd in Den Haag, dat zich speciaal zou belasten met de organisatie van dit werk in dat Bisdom. Aan den bestaanden chaos op het gebied der uit- zending heeft dit bureau geen einde kunnen tnaken. ook omdat de bestaande afdeellngen in rechtstreekse!: verband bleven met de centrale in Den Bosch. Z. D. H. de Blsschop van Haarlem heeft thans aan den Diocesanen Jeugdraad op dracht gegeven dit werk diocesaan te organi- ■eeren, door een plaatselijke en diocesane eenheid tot stand te brengen. In overleg met Z. D. H. is daartoe een commissie van zes personen benoemd, drie geestelijken en drie leeken. welke met de voorbereidende werkzaamheden zijn belast. Het ligt intusschen niet in de bedoeling om zich van de landelijke centrale te Den Bosch loc te maken. De commissie heeft wel de opdracht om voor het Haarlemsche dio cees met zjjn groote steden en waar het overgroote deel der werkzaamheden voor de uitzending van zwakke kinderen ligt, een dio cesane organisatie te stichten. met eigen bureau en eigen bestuur, dat echter bereid is in federatief verband met de andere bisdom men in een landelijke centrale samen te •erken, omdat hier ook Inderdaad, lande lijke belangen op het spel staan. De ultzen- <üng der kinderen naar buiten, zoowel m kolonie als in gezinnen, wordt niet beperkt door de grenzen van het bisdom Haarlem. De commissie, welke met haar eerste or- Wnlsatorlsche werkzaamheden gereed is en daarop reeds de goedkeuring gekregen heeft, ml binnenkort besprekingen openen met het hoofdbestuur in Den Bosch, op welke wijze een samenwerking met de centrale van het RK. Huisvesting-Comité mogelijk is. Naar aanleiding van de windhoozen. die Zondag 3 Augustus aanzienlijke verwoestin gen aanrichten te Oud-Gastel. Aalst (Llen- den) en op het eiland Voome is door het Koninklijk NedeTlandsch Meteorologisch In stituut een onderzoek Ingesteld, dat blijkens de voorloopige resultaten wel eenig idee zal Kunnen geveu omtrent de Juistheid van de bestaande theorieën over hoosvorming. Deze theorieën veronderstellen, dat een windhoos deel uitmaakt van een grooten ho rizontalen luchtwervel, welks einden naar de aarde zün omgebogen..Over de draallngs- richting van een dergelüken wervel is men het echter niet eens. De een spreekt van een draaiing met de wijzers wan de klok mee. de ander van een tegengestelde richting. Nu is het heel goed mogelijk, dat van de hoozen van den 3en Augustus, die van Voorne en Putten het eene uiteinde, die van Oud- Gastel en Aalst het andere uiteinde van den wervel hebben gevormd. De draalingsrichtlng van beide hoozen zou dan verschillend moe ten zijn. Het is dus van veel belang deze te kunnen vaststellen. Een tweede interessante bijzonderheid is. dat het onweersgebied blijkens mededeelin gen van vrijwillige waarnemers vrijwel ge heel tusschen de beide banen der hoozen en hun verlengde in ligt, terwijl de meeste be richten van blikseminslag en hagelva! in de banen van de hoozen liggen. Een grondig onderzoek zou dus niet alleen resultaten kunnen geven voor de theorie van hoosvorming. maar ook nog van belang zijn bij een toetsing van eenige theorieën over het onweer. De hoofddirecteur van het Koninklijk Ne derlandsen Meteorologisch Instituut roept daarom de medewerking in van allen, die 1 zich van het weer van Zondag 3 Augustus nog eenige bijzonderheden kunnen herinne ren. door hen te verzoeken, hiervan mededee ling te doen aan het Instituut. Speciaal be richten van personen, die de hoos gezien heb ben en de draallngsrichUng hebben kunnen vaststellen, rullen eeer op prijs gesteld wor den. Verdere berichten omtrent onweer, tijd en trekrichting van de bul. en vooral ook blik seminslag en hagelval zijn van groot belang. Het spreekt vanzelf, dat slechts die berich ten waarde hebben, die op eigen waarneming berusten en waarbij de waarnemer zeker is. dat het door hem waargenomen verschijnsel verloopen is. zooals hij het beschrijft. Zeker zullen deze berichten er het hunne toe bijdragen om de verschijnselen, die zich bij hoosvorming voordoen, theoretisch tot op- lossing te brengen. Gisteren is in het Kanaal tegenover de Cementfabriek te Maastrciht verdronken Aloysrus van Nespen, een zoonje van schip per van Nespen van het schip O.B.R. 3. Dokter Schaepkens van Riempst paste de kunstmatige ademhaling toe. doch helaas tevergeefs. Het lijkje is naar het hospitaal overgebracht. 'TnRe'vllbrnd ve^kerd” 1^7°^ ddcrVC^«7de“uia«7n^7 f 3000- Le’e“1,n«e ongeschiktheid tot werken door f 75Q bijeenonKeval met OEfl oixenae uitkeerlnaen: VWWW. v„)lw tadd, armen, beide beenen of beide ooaen doodclijken afloop AWW.- Beleefd verzoeken wij de medewerking van onze H H. Adverteerders tnzatt net vroegtijdig toezenden van de voor de Zaterdag-num- mers bestemde advertentiën. Wij zullen bet zeer op prijs stellen tndlen wij de an nonces. oestemo vooi Zater dag, reeds des Donaerdags of ulterlUk des Vrljdagsmorgens ontvangen Door net vroegtijdig inzen den van advertentiën kun nen wij ook aan de oitvoe- rtng, dus aan nei zetten van de advertentie, meer aandacht schenken, hetgeen v»naellsprekend de reclame- waarde van de annonce ten goede komt Mede tn Uw eigen belang vet ti ou wou wfj op Uwe medewerking inzake een rn ander te. mogen rekenen, waarvoor bij voorbaat onsen dank. Ifejdagsavond. .JJë Telegraaf” te Amsterdam, Zijn, waarin het geld tot uitbetaling der kro nen bewaard werd. In den avond van Maart IJ. werd die trommel gestolen: bevatte ongeveer f 4865. Drie jongelieden, van ongeveer 22-jarigen leeftijd, van wie er één vroeger bij „De Telegraaf" werkzaam was geweest en die van de aanwezigheid van de trommel op de hoogte was. werden spoedig gearresteerd het geld was toen reeds zoo goed als geheel opgemaakt en hebben zich thans voor de Vacantlekamer der Amsterdamsche Recht bank wegens diefstal in vereeniging te ver antwoorden gehad. Eén bekende volmondig. De beide anderen ontkenden met dezen verdachte een afspraak te hebben gemaakt, maar gaven toe ieder een bedrag van f 800van den buit ont vangen te hebben. Het O. M mr. Overbosch, achtte voor al le drie verdachten mededaderschap aanwe zig. Tegen den eersten verdachte, die be kende. vroeg hü acht maanden en tegen ieder der beide anderen één jaar en drie maanden gevangenisstraf Als verdedigers traden op mrs. Mathuisen, Hartelust en André de Leeuw. Uitspraak 18 Augustus as. Onder den wereldoorlog had de Duftsfhe staf langen tijd haar' hoofdkwartier in Kreuznach. Uit dien tijd dateert ook de vol gende aardige bijzonderheid. Er was een soort vriendschap ontstaan tusschen Hindenburg en den kleinen Frits Kemper, een zoon van opperrentmeester Kemper, die in de Koningstraat woonde, waar de Generaal-Veldmaarschalk telkens voorbij kwam, wanneer hjj zich naar het Oranje-Hotel begaf. De jongen vond het prettig om te zien hoe iedereen voor den generaal salueerde: bij trok daarom een uhlanennunlform aan, ging aan de deur staan, nadat hü zich eerst flink geoefend had en lederen dag presenteerde hjj pu voor taan zelf het geweer aan Hindenburg, wan neer deze voorbijging. De Generaal had groote pret in den kleinen militair; hij ging naar hem toe en vroeg zijn naam. waarop de Jongen echter geen woord uit wist te brengen. Bij de volgende ontmoeting ging ’t beter en langzamerhand ontstond er een ze kere vertrouwelijkheid tusschen belden. Op zekeren keer toonde Hindenburg hem. hoe een Uhlaan eigenlijk moet salueeren. „Zoo. geef nu je geweer maar eens hier. Jij bent nu Hindenburg, ik de Uhlaan en ik presenteer het geweer." Een voorstelling. Onze Fri^-^begri groette zijn noogen vriend vooi militaire wijze Eens was de kleine gedurende vele dagen achtereen niet te zien; hjj was ziek en had de mazelen; toen hij eindelijk weer ver scheen, was de generaal echt blij, hij infor meerde waar hij toch zoo lang geweest was en betuigde met hartelijke woorden zijn deelneming met deze ziekte. Daarna stuurde hij hem direct naar huis, want de. Jongen moest zich de eerste dagen nog in acht ne men. Een gymnasiast, maakte een foto van het ouderhuis van Fritsje, juist op het oogen- bllk. dat de begroeting aan. de deur plaats, vond. Door Prof. Lindenberg, een oorlogscorres pondent. kwam de foto in handen van Hin denburg, die er onder schreef: „Ter herin nering aan mijn trouwen Uhlanenwacht Kreusnach 1917. Generaal-veldmaarschalk v. Hindenburg Daarna liet hjj het aan zijn kleinen vriend bezorgen, die met Kerstmis van Hindenburg jjersoonlijk een doos looden Uhlanensoldaten als Kerstgeschenk ontving. Op den dag van het vertrek uit Kreuz nach. toen het groote hoofdkwartier ver plaats werd, ontbrak ook de kleine Uhlaan niet, die Hindenburg een bouquet bloemen als afscheidsgroet reikte, toen deze de rijen der officieren inspecteerde. Hindenburg was zichtbaar ontroerd en streek met de hand over de oogen. De vriendschap bestaat nog, tot op den dag van heden Verschillende brieven zouden dit kun nen bewijzen. Toeij Frits zijn eindexamen deed In het bégin van 1929 zond de rijks- president hem een gelukwensch en vroeg om de laatste fotografie van zijn Uhlaan. Op Nieuwsjaarsdag 1928 had hij er echt pleizler in. dat hij het dochterje van Mijn heer Loen. dat hem op straat tegenkwam voor zich gewonnen had. door haar t eerst Nieuwjaar te wenschen. Bij gelegenheid van een^fakkeloptocht. die ter eere van hem gehouden werd, besloot hij zijn korte kemachtlge toespraak met de woorden ..Vergeet God en den ouden Hin denburg niet!” Zoo zijn er nog talrijke voorbeelden aan te halen waaruit duidelijk blijkt dat Hinden burg 'n buitengewoon sympathieke figuur is. Eenige dagen geleden verscheen op de redactie van een der bladen in Warschau een heer, die verklaarde. Juist uit Madrid aangekomen te zijn en zich voorstelde als Don Mateo Qulecho, Zigeunerkonlng van Spanje. Hij was vergezeld van een groot gevolg, waaronder ook zijn adjudant, een lange man. met grooten baard. „Dynastlsche” redenen hadden Don Mateo naar Warschau gevoerd, waar hjj als scheidsrechter in den strijd om de Zigeunerkroon in Polen, moest optreden, j Daar was n.l. tusschen twee pre tendenten: Basil uit Marimonta en Michael II uit Plast, zoon heftige strijd om de waar digheid van Zigeunerkonlng uitgebroken, dat het zelfs tot gewapende botsingen tusschen de aanhangers der belde troonpretendenten gekomen was. Vooral in Klein-Polen in Gal- llclë, waar de Zigeuners hun hoofdzetel heb ben, waren gevechten met messen en dolken geleverd. Toen de toestand tenslotte onhoudbaar ge worden was. nAmen enkele verstandige aan voerders een besluit en zonden een telegraj aan den Zigeunerkonlng in Spanje. Don Mateo. Deze liet niet lang op zich wachten, hij nam een expresse-trein om den strijd om den koningstroon in hetzelfde tempo te be slechten. Maar dat ging niet zoo vlug als hij wel gedacht had. In een donkere kroeg tn een der voor steden van Warschau hadden de eerste on- derhandellngen plaats. Beide pretendenten Basil en Michaël legden een plechtigen eed af zich voorwaardelijk aan de tiitspraak van dezen óppersten leider te onderwerpen. De groote Invloed van Dop Mateo is toe te schrijven aan het 'feit dat de dynastie der Quiecho^ als hoogste Instantie van alle in *Eurof>a yerbljjvende Zigeuners geldt en bij alle Zflgeuners. van de Poesta tot de steen achtige rotsen van Portugal, een onbeperkt gezag geniet. De, besprekingen in de kroeg van Warschau dreigden een stormachtig verloop te nemen, maar de scheidsrechter uit Madrid had in wjjze voorzorg, tegen het critieke oogenblik een hoeveelheid jenever besteld, die in zulke gevallen noodig is en die dan ook zijn uit werking niet miste Kr kwam werkelijk een voorloopige vrede tusschen Basil en Michael tot stand. Beiden waren daarover zoo verheugd, dat zij hun scheidsrechter de waardigheid van „Zigeu- nerbaron” van geheel Polen verleenden. Don Mateo schijnt deze onderscheiding uitstekend bevallen te zijn: in ieder geval begaf hij zich vanuit de kroeg direct naar de dichtst bijzijnde drukkerij waar hl) visitekaartjes liet drukken, waarop te lezen stond Mateo. Ba ron van alle Zigeuners in Polen.’’ Vorzien van deze visitekaartjes legde hij verschillende bezoeken af in de Poolsche hoofdstad. Zijn zending als vredestichter was echter nog niet geëindigd. Op 39 Juli had onder zijn voorzitterschap een ..terechtzit ting” plaats. Don Mateo publiceerde door middel van de Poolschfe ners een manifest 'aan de an voerders waarin bevel 1 vegeven werd aan deze samenkomst deel :te nemen. Ieder, die hieraan niet voldeed, werd met strenge straffen bedreigd drijf opgesteld. dezer gewassen worden geteeld Noord- en Zuid-Holland aangeeft. Uit den aard der zaak moest het bedrijf hierdoor betrekkelijk groot worden genomen, namelijk 50 H A. en ook bü deze oppervlakte konden niet alle gewassen tot hun recht komen. Zoo is de 5 H.A. voor handelsgewas- sen vrij willekeurig besteed voor 1 H.A. vlas, 2 H.A. karwü en 2 H.A. spinazie. De com missie had evengoed ajuin of een ander ge was er bü kunrfen betrekken. Intusschen doet dit weinig ter zake, daar het een slechts geringe Oppervlakte betreft. De commissie heeft vogr dit bedrüf opbrengsten aangeno men, die. naar zij meent, goede gemiddelde oogsten vertegenwoordigen en daarbij reke ning gehouden met den werkelüken toestand op 4 Aug. 1930. Zoo is bü de opbrengst van aardappelen rekening gehouden met een goeden oogst, waaraan intusschen de aardajjpelzfekte reeds eenige schade heeft toegebracht. Met de mogelijkheid van uitbreiding Is evenwel geen rekening gehouden. Bjj de erwtenopbrengst kon rekening wor den gehouden met het slechte oogstweer en de reeds waarneembare gevolgen daarvan, bü de bietenopbrengst kon de in het alge meen gunstige stand van het gewas als richtsnoer worden genomen. De geldelüke opbrengst kon gunstiger «rorden beoordeeld dan in de vorige publicatie, door de stüglng der prüzen van verschillende producten. Aangenomen is. dat alles Is verkocht, be- •hHve van voederbieten, klaver, karwü- “n sqinaziestroo, die geheel in het bedrijf ver bruikt worden. Hieruit vloeit voort, dat voor zaai- en pootgoed en peardenvoer weer tets In uitgaaf moest worden gebracht. De uit gaven zün zoo zorgvuillg mogelijk door •ie commissie getaxeerd, waarbü- wat Ja oo- mestmg betreft, aangenomen is. dat de ble tenkopjren eQ bladen op het land zün ach tergebleven en de paardenmest In het bedrijf Is georvikt. Voer de taxatie der uitgaaf aan zaai- en pootgoed is aangenomen, dat dit in den laatsten herfst en winter is gekocht. Aange nomen is. dat het bedrijf 10 werkpaarden telt en 1 melkkoe. De opbrengst van deze koe wordt in het gezin en ten behoeve van arbeiders gebruikt. Het loon per H. A. is op f 170.— en de sociale lasten op f 10 per H.A. berekend. De ontvangsten, waaronder ook het eigen ge bruik uit bedrüf 5 f 500. en de huurwaarde der woning k f 300, is berekend, bedragen tn totaal f 24.156, terwijl de uitgaven In to taal beloopen f 26 40300. Het verlies voor den pachter bedraagt dus het verschil of f 2247.80. Wordt aangenomen, dat het pachtersgezin geleefd heeft van f 3000. dan zal. zoo zich de toestand niet wijzigt, dit „type-bedrüf" bü de genoemde opbrengsten en uitgaven gemiddeld eed kapitaalsachterultgang voor den onbemiddelden pachter met zich bren gen van f 2247 en f 3000 is f 5247. Dezer dagen werd te Elmina (Britsch West-Afrlka), bü gelegenheid van het gou den Jubileum der Katholieke Missie In cfit land, een gedenkteeken onthuld voor de priesters, broeders en zusters, die In deze Missie gestorven zün. Het aantal van deze helden, die by hun Mlssie-arbeid stierven, bedraagt 65. Zestien, d.w.z. een vierde ge deelte' stierven reeds na één jaar, 14 na twee jaar, 12 na 3 tot 5 jaar, 13 nadat zü meer dan 5 Jaar in die Missie hadden gewerkt. Slechts 35 pCt. van alle missionarissen hield het dus langer dan 5 jaar vol. Een derge- lijke statistiek geldt voor de meeste missles in West-Afrika. De gebrachte offers worden overvloedig beloond. Momenteel telt de Mis sie 70.000 Christenen. Op de vragen van het Tweede Kamerlid den heer Braat betreffende het tüdstip van *e®chüning van het rapport der commissie- hovink, inge-teld m verband met den crisis toestand in den landbouw, heeft de minis ter van Binnenl. Zaken en Landbouw ge- •ntwoord. dat deze commissie tot dusverre “7 het onlangs aangenomen, kortheidshalve -Suikerwetje” geheeten ontwerp van wet ïetuigt hiervan de gewoonte heeft ge- haar mededeelingen incidenteel aan L5*?'erlng te richten. Onder deze omstandigheden is „een rap port" niet te wachten, zcodat de gestel-le te dien aanzien niet kan worden ce- antwoord. Van Zaterdag op Zondag werden 170 erupties van den Krakatau geteld, waarvan 38 boven de 1000, 207 boven de 500 meter De hoogste eruptie bereikte een hoogte van 1650 meter. Van Zondag op Maandag werden geteld 1129 erupties, waarvan 4 boven de 1500, 50 boven de 1000 en 352 boven de 500 meter, terwijl de grootste hoogte was 1800 meter. RE AU: HOF Turksche troepen hebben Ferzisch gebied bezet. De onrust in Britsch-Indie. De verwikke lingen bü Peshawar. Brazilië is vóór het memorandum van Briand.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1