ONS BLAD MARIA HEMELVAART I Aan het strand BEZOEKT OP 1S AUGUSTUS DEN KATHOLIEKEN LANDDAG TE DEN HELDER DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 190 f 40 f 750 f 50 f 250 f 125 Voornaamste cTCieuws Geen reden tot ongerustheid Een kistje zoek Handel in blanke slavinnen De Wieringermeer Scotland Yard in actie JOH. LAUWERS De moorzaak-Lans Het auto-ongeval bij *t Zand Diefstal - 1 nog Op de kermis te Egtnond aan den Hoef Het 40-jarig priesterfeest van Pastoor J. D. M. Meijer Nieuwe aardbeving in de nabijheid van Napels Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Het Concordaat tusschen Pruisen en den H. Stoel AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN K-. M. - i n L I i NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD of Amerikaanseh bezoek staken 80.00» Vermakelijke onkunde Van een commissaris van poltie. ?e- Zoet water en overvloedig gas Verdachte trekt zijn bekentenis in De dader aangehouden o De ontvoering uit het Haagsche Bosch Wegens den feestdag van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart zal deze courant morgen niet verschijnen Een dronken man steekt vier menschen met een mes Schoolinzegening te Bargeroosterveld De Revolutionnaire Partij te Venezuela Uit de maohinekamer van een melkfabriek te Woerden is een kistje verdwenen, inhou dende een niet onbelangrijk bedrag aan geld. Inrichting van een Wetenschappelijk In stituut tot opleiding van Katholieke Jeugd leiders aan de R.K. Leergangen. De roede terreur tn China Amerikaan, sche bisschep in gevaar. niemand uit Het wonderschoone schilderij van den grooten Rubens in het Museum te Brussel, voorstellende de ten hemel opneming van Maria. Barometerstand 9 uur v.m.: 747 achter» uit. Krachtige houding van gouverneur Van Slobbe bij verlies van *n anderen vinger De behandeling in hooger beroep weer uitgesteld Doordat de waarnemende procureur-gene- raal bij het Haagsche Gerechtshof, mr. J. A. de Visser, sinds eenigen tijd ongesteld is en zijn werkzaamheden waarschijnlijk niet voor begin September aal kunnen hervatten, zal het vermoedelijk nog wel eenigen tijd duren alvorens de zaak tegen den procuratiehouder v. O., beschuldigd van moord op zijn patroon, den heer Lans aan den Oostzeedljk te Rot terdam, in behandeling komt. O. zit met dat al nu al bijna 2 jaar in voorarrest. In de Wieringermeer zijn onder Medemblik de eerste welputten geslagen. Men verkreeg er zoet water en overvloedig gas. L. en abonnementsprijs» Per kwartaal, voor Alkmaar f L— Voor bullen Alkmaar f 2.85 Md Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger Een meisje had een hém ontmoet. Het strand had daaraan schuld. Maar hoe het zjj, zij zag In hem Haar wensch als vrouw vervuld. HU werd verliefd en toen verloofd. Want och, ze zei niet nee En tot getuide namen zij Voorlooplg nog de zee. HU was geleerd, een dr. nog wel, Latijn scheen zUn rubriek. En daarom in de liefde ook Was hU nog wat klassiek. HU kuste haar de rouge weg Van wangen en van lip. Van Vrouwen-schoonheid had hU nog Een zeer antiek begrip I o Twee Zuid-Afrikaansche minist-rs zullen begin September een bezoek aan ons laad brengen. Te Breda is gisteren overleden de Zeer- eerw. Pater Servatius O. Cup. Alle parochies in Drenthe hebben thans een R. K. school Het Concordaat tusschen Pruisen en den H. Stoel. zouden belemmeren. Deze partU begrUpt blUkbaar niet, dat het de vaste wil is van het bestuur, zich niet te mengen in de binnenlandsche poil- Een wetsontwerp is ingediend tot ver lenging van den termijn volgens art. 88a der Tabakswet. Curacao en tionnaire Partij. De Japansche prins Takamatsu en prin ses Kikuko zijn naar Duitschland vertrok ken. Naar wjj nader vernemen Is de zee-officler Posthuma uit den Helder, die gistermorgen bU het auto-ongeluk op den rUksweg Alk maar—Den Helder werd gewond, niet zoo ernstig gekwetst als aanvankelUk werd ge meld. HU kreeg slechts een lichte hersen schudding en zal vennoedelUk binnen een paar dagen het ziekenhuis in Den Helder wear kunnen verlaten. In alle Britsche havens wordt, zoo lezen wU in de „Daily Herald", scherp uitgekeken naar een man en een vrouw, die naar men gelooft de leiders zUn van eén over de geheele wereld verspreide organisatie voor den handel in blanke slavinnen. Dit paar spreekt verschei dene talen en is, naar bekend is, in het bezit van valsche paspoorten met nagemaakte visa van Britsche consuls In het buitenland. Met behulp van deze vervalschte identl- teltsbewUzen zUn zU in staat om, wanneer het in hun kraam te pas komt, van nationaliteit te veranderen. Door agenten in havens van het vasteland in Europa worden zij op de hoogte gehouden van de actie der politie. In de laatste paar maanden is bjj de politie aangifte gedaan van een toenemend aantal verdwijningen van jonge vrouwen en meis jes in Duitschland, FrankrUk, België en En geland. Slechts voor een klein percentage de zer gevallen worden deze meisjes terugge vonden. De politie van BerlUn, ParUs en Brussel heeft zich onlangs met Scotland Yard in ver binding gesteld om degenen, die verantwoor- delük geacht worden te pakken. Binnenkort worden arrestaties verwacht. De bUzondere aandacht viel een week gele den op een Duitsch paar, na de verdwUning van een Belgisch jong meisje. De Brusselsche politie vernam enkele dagen geleden, dat het meisje te BerlUn gezien was in gezelschap van een man en een vrouw. De BerlUnsche politie stelde een uitgebreid onderzoek in en is overtuigd, op het spoor te zijn van twee der gevaarlUkste internationale handelaars in meisjes en vrouwen. Men is er evenwel nog niet in geslaagd het paar te ontdekken, dat naar men gelooft op weg is naar Zuid-Amerika. Dit paar heeft naar geloofd wordt meisjes geleverd aan een centrum in Argentinië vanwaar de meisjes verkocht worden naar steden in Z.-Amerika. Deze organisatie die eenige jaren optrad onder het mom eener liefdadlgheidsvereeni- ging, bleek onlangs meisjes van verschillende nationaliteiten te hebben verkocht. De meis jes zijn meest onder de twintig, arm en zon der vrienden of kennissen, en gezien de groote werkloosheid laten zjj zich gemakkelUk naar het buitenland lokken met beloften van goed betaald werk. Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door 750 bijeen ongeval met f 950 bij verlies ran een hand. f 195 bij ver lies ran een S CA hij een breuk van ’erlies van beide armen, beide beenen ol beide oogen wV» doodeliiken afloop *Uw.“ Voet of een oog I duim of wijsvioget 1 been of arm ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1.25: elke regel meer 0-25. RECLAME per regel ».75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's 0 50 RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 0.12 In de memorie van Antwoord op het af delingsverslag betreffende de Curagaosche suppletoire begrooting, deelt gouverneur Van Slobbe, volgens de „Arnigoe di Cura cao" mede, dat de Partido Revolucionario Venezolano aan het bestuur achtereenvol gens twee brieven zond. Daarin verzocht de partü aan het bestuur zich te onthouden, van handelingen, die de actie van de partij In Noord-Frankrijk werklieden. Op de kermis te Egtnond aan den Hoef ont stond Dinsdagavond omstreeks half tien een vechlpartU, waarbij verschillende personen steekwonden bekwamen. De oorzaak is vermoedelUk. dat men in een danstent DU het dansen tegen elkaar gebotst was. Een zekere C. Groen te Egmcnd aan Zee. öie dronken was. werd hierover zóó verbolgen, dat hU met eet mes zwaaiend de zaal verliet onder bedreiging, iemand dood te zul.en ste ken. Buiten ontstond een ze-'htpartU. waarbij E-uinenberg te Egmonc aan den Hoef en Stam en Zwart te Egmcnd aan Zee steken bekwamen in rug, hels arm, schoudei en hoofd. De politie bracht de gewonden naar dr. Fi scher. Vooral Bruinenberg was er leelijk aan toe en verloor veel bloed. Op den Egn-onder- straatweg werd de dader achterhaald en ge arresteerd Het bebloede mes werd nog op hem bevonden en in beslag genomen. De da der zou gisteren naar Alkmaar worden ver voerd. De kermis werd een uur vroeger ge sloten. Belangstelling voor de Zuiderzee werken Met gesloten deuren heeft het Gerechtshof te Den Haag gisteren behandeld het hooger beroep van Z. de J., die door de rechtbank te ’s-Gravenhage is veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf wegens het plegen van niet nader te noemen handelingen met een jon getje, dat hU te voren op zUn motorfiets uit het Haagsche bosch had ontvoerd naar ae duinen onder Wassenaar, op 19 Maart jJ. Omtrent de behandeling dezer zaak wordt medegedeeld, dat de verdachte, die voor de rechtbank een bekentenis had afgelegd, deze voor het Hof heeft ingetrokken. Eigenaardig in deze zaak was, dat de jongens, die in eer ste instantie, voor de rechtbank als getuigen a charge werden gehoord, thans voor het Hof verschenen als getuigen a décharge In verband namelUk met de intrekking van zUn bekentenis door verdachte, had zUn ver dediger. Mr. Mout, deze jongens als getuigen opgeroepen om te voorkomen, dat de zaag zou moeten worden geschorst. De procureur-generaal, Jhr. mr. v. d. Br^n- deler, heeft bevestiging gevraagd van het In eerste instantie gewezen vonnis. Mr. Mout pleitte vrijspraak. Nieuwe aardbeving in de nabijheid van Napels. Geen reden tut ongerustheid. schuld uit het Paradijs verdreef en aan alle aarde-ellenden overleverde. Man en vrouw, eens deelgenooten In den groeten vloek der erfzonde, nu weer verheven tot de hoogste vqltoollng van het kindschap Gods In hun eerstelingen weer overladen met de zalige genietingen der Goddelijke uit verkiezing. Zoo sluit het feest van Maria Hemelvaart den kring der fees ten van het Kerkelijk jaar, waarin Christus' Verlossingsdaad zich weer spiegelt tot de heerlijkste bekroning Maria Hemelvaart Is ook 1n de eerste plaats een bijzondere feestdag voor onze Christelijke vrouwenwereld, onz? meisjes en onze moeders. In Maria, de verhevenste der vrouwen, zijn zij allen verheven en uitverkoren. Hoe dwaas Is dus het verwijt dat nog maar al te gemakkelijk geloofd wordt ten opzichte der plaats van de Moeder Gods in het scheppingsplan, en dus ook In de Kerk, als zou de vrouw, hetzjj de ongehuwde, hetzij de echtge- noote en moeder, slechts een minder waardige plaats Innemen, omdat zij slechts noode geduld wordt Het tegendeel is waar. De Kerk, die In Maria haar Koningin en Beschermster vereert, is alleen daarom reeds de groot ste, ja de eenige beschermster der echte vrouweltfke waardigheid en de eenige steun tegen alle pogingen die In onze dagen in het werk gesteld worden, om de vrouw te verlagen en haar tot speel tuig van ongeregelde begeerten te ma ken. Zij wijst de menschen Immers op het Ideaal der vrouwen In de glorie des he mels, zetelend op den troon naast dien van haar Goddelljken Zoon. Wij allen echter, mannen en vrouwen, zullen ons, volgens de woorden van den Introïtus uit de H. Mis van dezen feestdag verheugen over den gloriedag van onze Hemelsche Moeder, evenals de Engelen zich verheugden, toen zij de Eeuwige Poorten openden, waardoor de Zaligmaker Zijne Moeder tegemoet ging, om Haar naar den troon Zijner Heer lijkheid te voeren. Daar Is Zij voor ons de Middelares van alle genaden, waar door ook wij de hoop koesteren, eens daarboven met Haar en Haar Godde- lljken Zoon de eeuwige vreugde te mo gen genieten! Te Pozzuoll, een voorstad van Napels, is in den afgeloopen nacht weer een lichte aardbeving waargenomen, die zich golis- gewUze voortplantte. De gansche bevolking verliet in groote opwinding de woonhuizen en bracht den nacht in de open lucht door. Eerst toen bU het aanbreken van den dag bleek, dat er noch persoonlijke ongevallen, noch materieele schade te constateeren viel, keerden de menschen naar hunne woningen terug. Het meteorologisch instituut van Napels heeft vastgesteld, dat het hier slechts een zwakke plaatselUke aardbeving betreft, die een gevolg is van de ernstige aardbevings- ramp van 23 Juli. De laatste aardschok is zelfs niet bulten de onmiddellUke omgeving van Pozzuoll merkbaar geweest. bezoek wordt gebracht aan n»* gemaal „Lely", den Wieringer- En met haar wenkbrauw, u begrijpt. Verging 't ook aldus. Want die, zoo schoon en strak geboogd, Verdwenenna een kus! En toen zU daar zoo voor hem stond Van alle kleur ontdaan. .T..'. Toen veegde hU zün lippen af En is maar weg gegaan! MARTIN BERDEN De Amsterdameche Gemeenterekening over 1929 vertoont een meevaller van 7.000.000. De Spaansche polltie-autoriteiten hebben onlangs scherpe bevelen gekregen om nauw keurige nasporlngen te doen houden naar communisten en dezen te arresteeren. De Madridsche „El Solmaakt nu mel ding van de volgende eenigszins zonderlinge „vergissing”. De „bond van de republikein- sche jeugd" in Alicante heeft dit blad een telegram gestuurd met de mededeeling. dat een Servisch journalist uit Belgrado sinds een week door de politie gevangen wordt gehouden, omdat de commissaris van po litie van meening is, dat Belgrado de hoofd stad van Rusland Is en de journalist dus een zeer gevaarlUke communistische agitator moet zUn. Ernstige vechtpartij °P de kermis te Es mond aan den Hoef. Mr. H. van Haastert over de crisis in den landbouw. tiek var naburige staten. Het bestuur mag en zal geen handelingen dulden, die strijdig zijn met internationale wetten en gebruiken, van kracht in de on derlinge verhouding der landen. Elke wettige regeering in een der na burige staten aan het bewind vJtan op een strikt neutrale houding van het bestuur rekenen. Het bestuur ontkent niet het bestaans recht van politieke partijen in de naburige staten, noch wil het den leden van die partijen moeilijkheden in de weg leggen, maar wel vordert het, dat deze partijen en de leden daaarvan zich op dit grondgebied behoorlük gedragen. Om deze reden kan het bestuur voor— loopig de P. V. R. niet als een politieke partU beschouwen. Een inwoner van RUnzaterwoude miste eenige weken geleden uit een in een kast hangende jas een portefeuille met f 1500. De politie heeft thans iemand aangehou den, die de aandacht trok door het maken van een grove verteringen. Deze persoon heeft bekend zich aan diefstal te hebben schuldig gemaakt. Een belangrijk deel van het Bdd wneglnrto bezit. Licht op. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 8.54 uur en over morgen om 8.52 uur. De toestand bij Peshawar/ jets gunstiger. Het is opmerkelijk hoe weinig er de Hemelvaart van Christus nog ovei Zijne Heilige Moeder gesproken wordt. Nog eenmaal zien wij haar in gezel schap der Apostelen, met wie zjj In de saai te Jeruzalem op de komst van den H. Geest wachtte, en dan verdwijnt zij uit de geschiedenis der jonge Christen gemeente. In de handelingen der Apos telen wordt niet meer over haar ge sproken, In de brieven der Apostelen, vooral van den H. Apostel Paulus kom* haar naam niet eens voor, zelfs Johan nes, die de zorg voor de Moeder God» van den Zaligmaker zelfs als de kost baarste erfenis ontvangen had. noemt haar niet, wij weten niet eens met zekerheid, waar zij na den dood van den Heiland geleefd heeft en waar de dood haar bezocht om haar mee te voeren naar haar Goddelljken Zoon... én evenmin kennen wij het Jaar en den dag van haar overlijden. Het schijnt haast alsof de voorspel ling van de nederige Dienstmaagd des Heeren In het Magnificat: „Zie, van nu af zullen alle geslachten my zalig prij zen,” onvervuld zou blijven, alsof juist degenen die Jezus op deze aarde het meest nabij stonden en Zijn Evangelie zouden verbreiden, zijn Moeder wilden vergeten. Dat Is natuurlijk niet zoo. Veeleer mogen wij dat zwijgen der leerliueHk over de Moeder van hun Meester, die toch nog gerulmen tijd In hun midden leefde, als een eerbiedige terughou dendheid beschouwen, zeker ook als een vervulling van den wil van Maria zelf, die in stille verborgenheid alleen In de gedachtenis van Haar Goddelijk Kind Wilde leven en op Zijne weder komst wilde wachten. Dat zij zich ech ter niet-terugtrok van Zijne jonge kerk, bewijst wel het Evangelie van den H. Lucas, waarvan het eerste hoofdstuk van niemand anders tfltomstlg kan zijn, dan uit den mond der Moeder I Oeds. Immers zij alleen was het ge weest. die „al deze woorden in haar hart bewaard had”, tot de vrome ge neesheer uit Griekenland van hare llp- en vernemen mqpht het bericht van Jt geheimzinnig uur toen de Engel In haar kamertje verscheen.... de reis naar de moeder van den Voorlooper des Heeren, de groote angsten van Jozef en haar eigen bitter lijden.... de zalige geneugten van den heiligen nacht.... de Uefelijke vertellingen uit de jeugd van den Zaligmaker. Hier be willigt zjj er in, den sluier op te lichten dien zij anders zoo vol schroom om zich zelf en haar leven gespreid houdt, dat leven, dat eenig en alleen behoort aan haar Konlng en haar kind. Maar meer ook niet. Overigens houdt xij haar geheim in haar hart besloten, evenals zij ook alleen op de roepstem wacht, die haar naar haar Zoon terug doet keeren. Zooals gezegd, weten wij niet, wan neer die stem haar bereikt. Alleen de legende vertelt ons, hoe de 12 Apostelen op wonderbare wijze aan het sterfbed van Maria geroepen werden, die haar rein lichaam In een graf legden, maar dit na drie dagen ledig vonden.... Maar het Is meer dan een legende, het is door den H. Geest bevestigd en door de H. Kerk zoo goed als geloofspunt aangenomen, dat de Maagdelijke Moe der Gods, evenals haar Goddelijke Zoon ook met haar lichaam In den Hemel opgenomen werd en daar een troon Inneemt, naast dien van Christus, ver heven boven alle Zaligen als hun op perste Koningin. Dit allerzuiverst lichaam, dat nooit of nimmer besmet werd door den ge- ringsten adem der zondemaagde lijk en toch gezegend met het heer- HJkste moederschap, mocht geen prooi der ontbinding worden. Bet kon slechts zijn, waar ook de oorstgeborene der schepping, die uit haar het Vleesch aannam, verwijlt.... het moet deelhebben in Zijn Geluk en Ih Zijne heerlijkheid. Reeds lang heeft de leer der Kerk deze overlevering waarachtig bevestigd. 01 zij. evenals dat andere groote voor recht der Moeder Gods, hare Onbevlek te Ontvangenis ook uitdrukkelijk er kend wordt, als behoorende tot den Schat der Openbaring, moeten wij aan de werking van den H. Geest In het bestuur der Kerk overlaten. Er bestaat thans in de Kerk geen twijfel meer omtrent het feit der llcha- melijke opneming van Maria In den kernel, zij prijst de Moeder Gods als baar Koningin in den Hemel, die onder bet gejubel der Engelenscharen haar intocht hield. Twee menschen: de Godmensch en zUn Maagdelijke Moeder ook llchame üjkf voor Gods troon daar boven In den Hemel, dat Is werkelijk de voldoening der Verlossing en de volkomen zege- Praal over de zonde, die eens de eerste teenschen in de naaktheid van hun Woensdag heeft Deken VelUnan plechtig ingewud de. nieuwe R- K. school te Bargtr- ooBterveki. welke vüf lokalen bevat. Bij 'de plecbtigneid waren aanwezig de burgemees ter van Emmen, mr. J. L. Bouma. de Pastoors uit de omgeving en verschillende onderwUsautoriteiten. Onder de plechtige H. Mis hield Deken Veltman de feestpredikatie, waarin hij met groote dankbaarheid constateerde, dat door de inwuding van het nieuwe schoolgebouw in de parochie Bargeroosterveld alle parochies in Drenthe een Katholieke school hebben. De stichting van deze school is gepaard gegaan met veel moeilijkheden. Immers je bestaande openbare school werd voor meer dan de helft bezocht door katholieke kinde ren. De Raad van Emmen wenschte daarom de bestaande school ter beschikking van het kerkbestuur te stellen en een kleine nieuwe openbare school te bouwen. De openbare school staat echter nogal ver van de kerk en dus niet op een geschikte plaats, met ge volg, dat het kerkbestuur in beroep ging en van Gedeputeerde Staten van Drenthe gelUk kreeg. VrUdagmorgen zal ZUneerw. om half 9 een plechtige H. Mis opdragen in de kapel van huize Sint Bavo. Van 11 tot 12 uur is er receptie in de regentenkamer. De feestdag wordt besloten met een plechtig lof om half 6. ZUneerw. wil geen uiterlUk feestvertoon. Wel zullen de ouden van dagen, de weezen en de Eerw. Zusters extra onthaald worden. Dinsdag aa., de dag van Z.Eerw.’s plech tige eerste H. Mis, zal meer in familiekring gevierd worden. Dien dag draagt Z.Eecw. een plechtige H. Mis op, waarbU assistentie verleenen de Z.Eerw. Heeren Pastoor Meijer uit Lei- derdorp als diaken en pastoor v. d. Bosch, eveneens in huize „St. Bavo” als sub-dia- ken, waarbU ook de overige familieleden van den jubilaris zullen aanwerig zün. Alle ebonnê'» op dit blad «iin inaevoice de venekerinnvoorwaarden f nnnn tajea ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen: «UUU De „Germania” meldt uit de Vatiaanscbe stad, dat op den verjaardag van de uitwis seling van de ratificatie-oorkonden van. het form.el verdrag tusschen den Pruisischen Staat en den H. Soel, de apostolische h»1, waarbU de Pruisische diocesen krachtens het Concordaat opnieuw geregeld worden, onderteekend en afgekondigd is. De bul is onderteekend door Kardinaal Rossi, secretaris van de Consistoriale Con gregatie en Kardinaal Frühwirth, Kanselier •v i de Roomsche Kerk. De Apostolische Nuntius te Berlijn, dr. Orsenigo, is door den -*sus benoemd tot executeur van den bul en met onbeperkte volmachten bekleed. Heden en morgen zal de handelsattaché der Amerikaansche Legatie mr. Jesse F. van Wickei, vergezeld van eenige Europee- sche correspondenten der grootste Amen- kaansche dagbladen op initiatief van den heer J. J. Chabot, secretaris der Verkeers- afdeellng der Ned.-Amerikaansche Kamer van Koophandel, een bezoek brengen aan de Zuiderzeewerken, waar de directie deze' werken de bezoekers zal rondleiden. Van Workum wordt langs den nieuwer. zeedUk gereden en worden aan het Kom- werderzand de sluisputten bezichtigd. Over zee gaat de tocht per directie-bootje lange Breezand. den nieuwen afslultdUk in wor ding, sluisputten en gemalen. VrUdag bezoekt men de kaasmarkt te Alkmaar en in auto's wordt naar Medemblik gereden, waar een electrisch meerpolder en op den terugweg naar Am sterdam den proef polder Andijk. In het Carlton Hotel biedt de directie een diner aan, waar o.a. zullen aanzitten de consul-generaal der V. 8. Chas. M. Hoo ver en de consuls Burri en Chase. Den vol genden ochtend vertrekt men naar 's-Gra- venhage, waar een tocht door 's-Graven- hage en omgeving gemaakt wordt. Hierop volgt een lunch in het Central Hotel, waar mede zullen aanzitten eenige leden der Bui- tenlandsche Persvereeniging, een vertegen woordiger der directie van de Zuiderzee werken, de heer Van Deventer, dir. der A. N. V. V., de heer De Vries der K. L. M. en de heer Baptist, dir. „Holland Express’ Na de lunch wordt gereden naar Meerrust waar een tocht op de Kager plassen maakt zal worden. de Venezolaansche Revolu- BUREAUt HOF C ALKMAAR Telefoon: Administratie Na. 433 Rrdsrtlr No. 633

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1