ONS BLAD DE VELSERBRUG WEER GEOPEND :n 3 lï I Vs JOH. LAUWERS TO fff DONDERDAG 21 AUGUSTUS 1930 Voornaamste cJCieuws 7 NT o o o Jo 31* o ra aargifte moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ohgeval DIT nummer bestaat uit twee bladen VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 155 f 40 St. Bonifatiusbroederschap Z. D. H. Mgr. J. D. J. Aengenent Het toezicht op het Noordzeekanaal onvoldoende De buit gevonden I Een schoolkwestie Ongegronde ongerustheid OP 8 Weer naar zee vertrokken 'Een goede vangst Verduistering door een kassier voor 0 Fm. Pastoor H. N. Bollinger Tram en autobus in botsing te Bergen De inbraak bij de firma Berkemeyer te Amsterdam EEN VOLKS-PETITIONNEMENT Fransche Radio-uitzendingen de Koloniën Een dreigbrievenschrijfster aangehouden M 0 rt. :L n. ar sn ik 0 0 De stremming van het scheepvaartverkeer opèeheven Het treinverkeer blijft voorloopiè èestremd 0 De gezondheid van den H. Vader 1000 dollar voor den besten Amerikaansche omroeper PAYGLOP 3 Barometers Thermometers ALKMAAR h» het pettttonDement wordt ge- BUREAUI Beschermheer wordt niet te ii korte tusschen poozen, de Het eatalac aan de Ckr. School te Lemmer op is reederjj i» ook Ris er 9 Niet alleen auto-dief. maar uitgeloofd. Beklaagde tot 1 jaar Trrn »r dtielil sedert - M De gevolgen voor de van de „Amazon". A ENKELE GEWONDEN De Dnüsche studenten uit den Internatio nalen Bond getreden. KG «*m4- *r. De Beierache regeering afgetreden, wegena verwerping van een noodverordening. Wat Churchill zegt over den toestand In Indië en Egypte. De Velserbrug geopend; het scheepvaart verkeer hersteld; het spoorwegverkeer nog gestremd. ge- Eiscben van de Boycott Bri tech-Indië. 4 bij verlies van anderen via«er I’s NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD l 3 a« - De heer J. Syffert havenmeester te IJmuiden? Naar wU vernemen zal in de vacature van havenmeester voor het Noordzeekanaal te IJmuiden, ontstaan door het vertrek van den heer Brutel de la Rivière naar Amsterdam, met groote waarschijnlijkheid worden voor zien door de benoeming van den heer J. Byt- fert, gezagvoerder van de Stoomvaart Maat schappij „Nederland". hebben reederU .Amazon" aansprakelijk gesteld voor de aan de Vel- Barometerstand 9 uur vjn.: 761 achter uit. Gistermorgen is door den Hoogeerw. heer Deken van Gouda B. M. J. van Rooy de Zeereerw. heer emerltus-pastoor H. Bollin ger. uit voorzorg voorzien van de laatste H H Sacramenten der Stervenden. De Zeereerw. heer Bollinger, die eenige jaren rector is van het St Vtncentius- gesticht van de eerw. zusters Franciscanes sen te Gouda, heeft den ouderdom van 73 Naar reeds kort is medegedeeld, de Nederlandsche Spoorwegen de van het Grieksche Stoomschip J ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f L2S: elke regel meer 4-25. RECLAME per regel «-75 vaar de eerste pagina; voer de overige pagina's f 50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 6.12 In Frankrijk is een commissie samenge steld, die tot taak heeft onderzoekingen te doen op het gebied van uitzendingen voor de Fransche koloniën. Bij haar eerste verga dering is deze commissie tot de conclusie ge komen. dat een voorlooplge zender moet worden opgericht te Vincennes waar in 1981 een koloniale tentoonstelling zal plaats vin den. Later hoopt men er toe te kunnen over gaan een permanenten zender bu Parijs te bouwen. Dit onderwerp ic thans in studie ge- vastgesteld. Het sa. „Amazon dat de aan- I nomen. Z. D. H de Bisschop van Haarlem, Mgr. J. D. J. Aengenent, heeft op verzoek van het Bestuur van de 8t. Bonifatiusbroeder schap bij schrUven van 30 Juli 1930 het Be schermheerschap van de St. Bonlfatlus- breederschap welwillend aanvaard en de op richting van parochiale afdelingen van de Broederschap in het Bisdom Haarlem toe gestaan. Een dame op leeftijd te Apeldoorn ontving een dreigbrief, waarin zU werd aangemaand op een bepaalde plaats in het Oranjepark aldaar een enveloppe met inhoud te depo- neeren. Op aanraden van de politie deed zU dit; de politie stelde zich verdekt op en des avonds begaf zich een 26-jarig meisje naar ce aangewezen plek en nam de enveloppe in bezit. ZU werd onmiddeliyk in arrest gesteld. Licht op. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 8.39 uur. LS Constant toezicht zal niet elk ongeval kun nen vermyden, want dan zou een snelle boot aan één stuk door heen-en-weer moeten va ren. maar van een goed toezicht, waarop door de deskundigen reeds vroeger is aange drongen. gaat een preventieve werking uit. Toevallig, zoo zeide de heer v. d Boom, in specteur van de scheepvaart, aan de ..Tel.", zag ik vanmorgen nog, dat een kolen-aak. door een sleepboot losgelaten, in het kanaal dreef. Nogmaals, sluizen, bruggen en het ka naal zyn voor het geheele scheepvaartver keer der hoofdstad en haar havens van te groot belang. Wat of er nu verder met de brug zal gebeuren, is nog niet bekend. De brug biyft voorloopig zoo liggen, zoo- dat het treinverkeer vooreerst nog ge stremd blyft De schade zal nog nader moeten worden Gisteren heeft de rechtbank te Zutphen i uitspraak gedaan in de zaak tegen den 40- jarigen voormallgen kassier en commission- nair in effecten te Deventer, thans gedeti neerd, die 6 dezer terecht stond ter zake van verduistering en diefstal en deswege een jaar en drie maanden gevangenisstraf onder aftrek der preventieve hechtenis tegen zich hoorde eischen. De rechtbank veroordeelde verdachte gis teren tot een jaar met aftrek van pceven serbrug toegebrachte schade. In dit verband vernemen wy, dat de Nederlandsche Spoor wegen een cautie hebben geëischt van één ton, hetgeen er op wijzen zou, dat de ra ming van de schade om en nabu dit bedrag valt. WU vernemen voorts, dat deze cau tie is toegezegd, zoodat de „Amazon" na ontvangst van de borg door de Nederland sche Spoorwegen zal worden vrijgegeven. Hiermede bestaat echter geen zekerheid, dat het schip zyn reis zal kunnen vervol gen. aangezien het waarschUnlUk is. dat van den kant van reederUen, welke door het ophouden hunner schepen schade hebben geleden, actie zal worden ontketend. Voor al de stagnatie der weekbooten. welker la ding direct voor de markt is bestemd, brengt aanzienlijke schade met zich mede. Woensdagavond te omstreeks 8 uur heeft te Bergen een ernstige aanrijding plaats ge had tusschen de tram, welke van Bergen naar Bergen aan Zee rfijdt, en een autobus van den heer Bellekom, welke een dienst onderhoudt van Bergen naar Egmond aan Zee ter hoogte van de Komlaan. De chauffeur van de autobus en een 8- jarig meisje werden licht gewond. Eenige passagiers kregen schrammen. De autobus werd vrijwel geheel vernield. Omtrent de schuldvraag tast men m het duster. Volgens verschillende verklaringen werdenz door het. trampersoneel bij den overweg on voldoende signalen gegeven. Het trampersoneel verklaart evenwel, dat naar behooren signalen zijn gegeven. Op de plaats van het ongeval is bet uit zicht zeer slecht. De tram werd licht beschadigd. Alk .bonte’» op dit blad zijn Ingevolge de verzekeringavoorw. h -------- - tegzw ongevallen verzekerd voor een der volgend» f 3(1(11) Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door f bijeen ongeval met f OCfl Jij verlies van een hand. z Ar bij verlies van een f CA bij een breuk van kenae uitkeenngen: Wde lral-. at beid, oow 1 3U* doodelijken afloop 43U.- voet of een oog 143.- duim of wij^ringei 1 been o< arm Naar reeds is gemeld, heeft de Commissie van Beroep haar uitspraak bekend gemaakt aangaande de ontslagkwestie van den onder wijzer der Chr. schooi te Lemmer, den heer F Schurer, die naar men weet voor de klas propaganda had gemaakt voor den vrede. Aan het desbetreffend schrijven is het volgende ontleend: De Commissie, van oordeel, dat inderdaad de door het Bestuur in den ontslagbrief opgegeven gronden tot ongevraagd geven van ontslag aan den appellant wettigen; overweende toch, dat zoowel uit de stuk ken als by de mondelinge behandellnj komen vast te staan, dat appellant pui kelijk (os. in zijn brochure ..geloofsonder zoek", uitgegeven by de firma F. D. Hoek stra te Balk) in antwoord op door het be stuur gestelde vragen heeft verklaard wat hierboven breedvoerig is geciteerd; overwegende, dat uit deze citaten naar de meenlng der Commissie blijkt, dat appel lant het voeren van oorlog en het verrichten van militairen dienst (althans in dezen tijd) in strijd acht met den geest van Christus en daarom ongeoorloofd (al laat hij anderer consciëntie vrij) en zelfs de hoop uitspreekt dat ook anderen alle militaire werk zuilen weigeren; overwegende dat, gelijk ook wei haast vanzelf spreekt, bij zoo geprononceerde opinie appellant deze opvattingen niet alleen bui ten de school propageert, maar odk zijn onderwijs door dezen geest wenscht gedragen te zien; overwegende, dat deze zienswijze van appellant omtrent hetgeen uit het chris telijk beginsel voortvloeit inzake het ver- ri:hten van militairen dienst in strijd is met de Gereformeerde Belijdenisschriften, gelijk ze op dit punt steeds zijn opgevat en uitgelegd, welke belijdenisschriften krach tens art. 3 der statuten den grondslag vor men van de vereeniging en derhalve maat staf zfjn voor geneel het onderwijs; overwegende, dat de christelijke schooi, waaraan appellant als onderwijzer werk zaam is, tot roeping heeft lager onderwijs te doen geven op den grondslag der Gere formeerde belijdenisschriften in hun «ar» leder bekende traditioneels beteekenis; verstaat, dat er geen termen zijn gevonden om het aan appellant gegeven ontslag te vernietigen en bevestigt, voor zoover noo- dig. dit ontslag, van welke beslissing aan leder der partijen een afschrift zal worden uitgereikt. In de commissie hebben zitting mr. H. v. d. Vegte, oud-minister. dr. K. Dijk, F. Kalsbeek. W. Schouten. J. C. Wurtz Ran mr. J. A. de Wilde en mr. D. W. Q. A. Schut. De „Köln. Volksztg.” verneemt uit Rome: Over den gezondheidstoestand van den H. Vader zijn den laatsten tijd allerlei ongun stige berichten verspreid, welke sommigen bladen aanleiding gaven tot zeer pessimis tische commentaren. Al deze berichten waren echter ongetwij feld sterk overdreven. Naar uit betrouwbare bron thans wordt medegedeeld, heeft Zijne* Heiligheid in Juni tijdelijk aan een blaasaandoening geleden, zoodat toen eenige hoogwaardigheidsbeklee- ders te Rome vreesden, dat de H. Vader de plechtigheden der heiligverklaringen in de Sint Pieter, die gemeenlijk zeer lang duren, niet zou kunnen bijwonen. Deze bezorgdheid over den toestand van den H. Vader, die overigens niet door de autoriteiten van 't Staatssecretariaat gedeeld werd, bleek intusschen ongegrond. Sindsdien hebben zich geen verschijnselen voorgedaan, waaruit men tot een ernstige chronische ziekte zou kunnen concludeeren, zooels een gedeelte van de bladen buiten Italië telkens opnieuw beweert. Den vijftienden Augustus gaf een voor aanstaande Romeinsche prelaat van deze onjuiste berichten nog een nadrukkelfjk dé menti. Tijdens een langdurige audiëntie deel de de H. Vader hem zelfs mede, dat de Goddelijke Voorzienigheid voor Zijn rondheid dankte. De Zwidei see viw hr rtjtentoon stelling Enkhuiaen. Meer dan in de meeste landen van Europa wordt in de Vereenigde Staten het werk van den omroeper op prijs gesteld De aankon digingen worden er als een deel van het programma beschouwd, hetgeen ook voor een deel zijn aanleiding vindt in het feit, dat de Amerikaansche omroep zich niet beperkt tot bet objectief aankondigen van de verschil lende nummers van het programma, maar dit op een geestige manier tracht te doen. Regelmatig wordt elk jaar in Amerika een wedstrijd uitgeschreven, waarbij bepaald wordt wie de beste omroeper is. Hierbij wordt niet alleen gelet op wat bij zegt, doch de uit spraak speelt tevens een belangrijke roL Voor dit jaar heeft de Amerikaansche Aca demie voor Kunst en Literatuur een prijs HOF 6. ALKMAAR Administratie Na, 433 Redactie No, 633 De kostbaarheden, bjj de. firma Berfce- meyer aan bet Rokin te Amsterdam ge at pion, opgespoord. Twee verdachten aangebooden. De hoofdverdachte nog zoek. 1 schadlgd. Aan bakboordsboeg zijn eenige pla ten ingedrukt. De directie van de Nederlandsche Spoor wegen heeft intusschen in afwachting van de regeling der schade het Grieksche ss. ..Ama zon" dcen aanhouden, zoodat dit niet mag vertrekken. Woensdagavond lag het nog in het Noordzeekanaal voor de brug. Den geheelen namiddag en ook des avonds was de publieke belangstelling bij de brug zeer groot, m Van de eanvaring vernemen wij van an dere zijde nog het volgende: Dinsdagavond tegen zeven uur lagen aan de Westzijde van de spoorwegbrug te Vel- sen het ss. „Erato" Van de Koninklijke Ne derlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam en aan den anderen kant als eerste van een aantal uitgaande schepen het Grieksche s.s. ..Amazon". Nadat te 6.55 de trein naar Velsen gepas seerd was. zou de brug van 7.01 tot 7.08 voor de scheepvaart worden opengesteld. Als teeken dat de brug zou worden ge draald, gaf de brugwachter het voorge schreven sein: het op- en neerhalen van de bal. De „Erato" was het eerst voor de brug gearriveerd en had derhalve voor het pas- seeren den voorrang. De brugwachter heesch in verband hiermede den kegel met de punt naar boven, het voorgeschreven sein voor het passeeren van schepen uit Weste lijke richting. Daar evenwel de .Amazon" veel dichter bij de brug lag dan de „Erato” en eerstgenoemd schip vlugger kon passee ren. haalde de brugwachter den kegel weer neer en heesch hem daarna met de punt naar beneden, hetgeen 'beteekende dat de .Amazon” den voorrang kreeg. 1 Het voorschrift luidt, dat de schepen eerst mogen passeeren wanneer op de brug de manden bal is geheschen. Dit teeken heeft de loods, die het Grieksche ss. .Ama zon” naar buiten zou brengen, evenwel niet afgewacht. Toen op de brug het sein was gegeven, dat de „Amazon" het eerst mocht passeeren, is aan boord van dit schip on middellijk „vooruit” gegeven, hetgeen ten gevolge van een defect aan de brug daarna tot de aanvaring heeft geleid. Toen toch de brug. die electriscfr bediend wordt, ongeveer 45 graden gedraaid was zjj draait naar het Oosten bleef zij tot grodte verwondering van den brugwachter plotseling steken. In het bedieningshuisje sloegen de velligheidslampen door en brug bleef staan. Tot dusver is dit nog nimmer voorgekomen. Toen men op de ■Amazon" bemerkte, dat de brug niet ge heel werd geopend, heeft men nog getracht een aanvaring te voorkomen. Onmlddellijk werd .achteruit” gegeven, terwijl men ook nog het anker liet vallen. Het schip had echter reeds te veel vaart en een aanva ring kon niet meer worden vermeden. Met groote kracht voer de „Amazon” te gen de spoorbrug en drukte deze niet alleen weer zoo goed als dicht, doch schoof haar ook ongeveer 2 dM. naar links, waardoor de geheele brug ontzet werd en de toegang tot de Amsterdamsche haven gesloten werd. Het Fransche opleidingsschip .Somme”, dat eenige dagen geleden in Den Helder is binnengeloopen met machineschade, is tennorgen weer naar Zee vertrokken. De vorige week werd in Zaandam uit een pakhuis een zoo goed als nieuwe Che- vrolet-vrachtauto weggehaald. De Zaandamsche politie wist den dader te pakken te krijgen en heeft daardoor, zoo- als nu blijkt, een goede vangst gedaan. De 20-Jarige J. Hensen heeft behalve het geval met den vrachtauto, dien hij uit de garage van den heer Dijkkamp had weg genomen, bekend ook de inbraak bij den puddingfabrikant Homburg, den diefstal van een gouden horloge van een lichter der firma Bruynzeel en de inbraak bjj de fir ma Onrust en Hoorn op zfjn geweten te hebben. Ten opzichte van den autodiefstal doet de verdachte het voorkomen .dat hij den auto weggenomen heeft met het doel rijden te loeren, ten einde een betrekking als chauffeur te kunnen KrjjgeiL vraagd geen geld toe te staan voor de vloot, die slechts dienen moet voor handhaving van de neutraliteit en de onafhankelijkheid. Men vraagt dit krachtens het recht van petitie, ge waarborgd in artikel 8 van de Grond wet. Dat hetgeen men vraagt, in strijd is met diezelfde Grondwet. gezegd, daarover wordt gezwegen. Arti kel 181 bepaalt, dat alle Nederlanders, daartoe in staat, verplicht zijn mede te werken tot handhaving der onafhanke lijkheid van het Rijk en tot verdediging van zijn grondgebied en artikel 182 be paalt, dat tot bescherming der' belan gen van den Staat er eene zee- en eene landmacht zal zijn. De duizenden handteekeningen onder zulk een petitionnement bewijzen dan ook niets omtrent het eigen oordeel en het gezond verstand der onderteeke- naars. Hier komt nog bjj, dat de leiders der actie omtrent de bij deze süppletoirc begrootlng aangevraagde gelden en het door den minister overgelegde werk plan voortdurend In hun pers de meest misleidende voorlichting geven en juist daardoor wordt de waardeloosheid van een aldus tot stand gekomen petition nement, ongeacht het aantal handtee keningen dat opgehaald Is, gebrand - merkt. Waar praktijken als die van mislei dende voorlichting worden toegepast, daar vormen een mlllloen en zelfs meer handteekeningen alleen maar een be wijs van de werkzaamheid der propa gandisten, maar niet van de algemeen wel doordachte inzichten van het volk. Al achten wij daarom de waarde van dit volks-petitionnement van geen be- teekenis, dat neemt niet weg, dat wij toch ieder ernstig waarschuwen daar aan in geen geval, door het zetten van een handteekening, steun te verleenen en zich op die manier te laten spannen voor den reclamewagen van de S. D. A. P. Wil een volks-petitionnement voor ie toekomst waarde behouden, dan moet zeker niet aan de thans door de S. D A. P. en andere politieke organisaties op touw gezette, misleidende, onwaar achtige en holle actie worden deelge nomen. Een actie, die wij niet aarzelen, gezleA de wijze waarop ze gevoerd wordton de middelen, die worden aan gewend om verzet te kweeken tegen iets wat niet wordt voorgesteld, te gis pen als een grof misbruik van een eeuwenoud volksrecht. Hu de S. D. A. P. In samenwerking met andere organisaties zich opmaakt om gedurende de geheele maand Sep tember handteekeningen te verzamelen op een bij de Tweede Kamer In te die nen voiks-petitlonnement, ten einde op dat college Invloed uit te oefenen om geen gelden toe te staan voor het op stapel zetten van een reserve-krulser voor Indië en een flottielje-vaartuig voor Curasao, meenen we goed te doen reeds nu na te gaan wat voor waarde aan een dergelljk petitionnement moet worden toegekend. Het recht van petitie is een heel oud recht, dat voor wat ons land aangaat, is vastgelegd In de Grondwet. Artikel 8 van de Grondwet bepaalt, dat léder het recht heeft om verzoeken, mits schrif- teljjk, aan de bevoegde macht In te die nen. Elk verzoek moet door den verzoe ker onderteekend zijn. Onderteekenlng uit naam van anderen kan alleen ge schieden krachtens schriftelijke, bij het verzoek overgelegde, volmacht. De vraag Is nu of er In de gegeven omstandigheden voor een dergelljk ver zoek van ons volk, of een volks-peti tionnement, werkelijk eenige reden is. De 8. D. A. P„ die agitatie wil en noo- dig heeft om haar eenige leuze, die van directe nationale ontwapening te kun-, nen behouden, meent van wel. In 1923 heeft die party eenzelfde volksbewe ging ontketend tegen de Vlootwet. De leider, de heer Albarda, beroept er zich op in de Socialistische Gids, tegen beter weten In en dus ten onrechte, dat een deel der Katholieke fractie zich toen onder den Invloed van die petitionne- mentsactie met alle linksche partijen tegen dat ontwerp heeft verzet. Daar is geen sprake van en in het voorloopig verslag van de suppletoire begrootlng wordt dit ook weersproken. De tien leden van de Katholieke fractie, die zich In 1923 tegen de Vloot wet verklaarden, deden dit niet, omdat er een petitionnement bjj de Kamer was ingediend, of omdat ze geen gelden wilden toestaan voor schepen, noodig ter handhaving van da neutraliteit in Ned. Ooet-Indië, maar uitsluitend, om dat zij meenden, dat door deze wet, VaarblJ voor tien jaren een vast bedrag op de begrootingen werd uitgetrokken, het budgetrecht van de Kamer werd aangetast. Doordat zij in volgende jaren steeds hun stem gaven aan de marine-begrootlng, waarop gelden voor den aanbouw van de toen noodig ge achte schepen werden aangevraagd, is dit wel bewezen. Door het petitionnement, dat nu in Wording Is, willen S. D. A. P. en andere partijen demonstreeren voor ontwape ning, want de heer Albarda schrijft heet duidelijk, dat daarmede de zaak der ontwapening zal zijn gediend en dat voor die groote zaak In September groote dagen tomen. Een dergelijke demonstratie voor ontwapening is vol komen overbodig, want een jaar gele den heeft de S. D. A. P. de ontwape- ningsleuze gebruikt als inzet voor de verkiezingen en de groote meerderheid van ons volk heeft zich daartegen ver klaard. Ondubbelzinnig heeft de uitslag van de verkiezing aangetoond, dat men hier te lande van eenzijdige ontwape ning niets wil weten en het is voor 1 ieder duidelijk, dat in die opvatting in dit jaar geen wijziging Is gekomen. De S, D. A. P. en de V. D.-party behoeven evenmin een dergeiyke 'volksbeweging te verwekken om aan de regeering of de Tweede Kamer mede te deelen, dat zij voor directe ontwapening zyn. Aan ieder is het bekend,-dat deze elsch de parade-paragraaf is van hun program en geen gelegenheid wordt onbenut ge laten om daar In de Kamer propaganda voor te voeren. Wie het petitionnement teekent, doet niets anders dan steun verleenen aan reclame voor de S. D. A. P. Het 4 volks-petlonnement, ook al komen daar meer dan een mlllloen handteekeningen onder te staan, levert in de tegenwoordige omstandigheden, door de wijze waarop de actie gevoerd wordt, niet den minsten waarborg, dat het ook werkeiyk weergeeft de gevoe lens van de onderteekenaars. Hoevelen, die teekenen, zullen werkeiyk weten wat ze vragen. Een handteekening kost niets en Is zoo gemakkeiyk gezet, vooral als men dan verlost wordt van het ge- *anik van een mede-arbeider, een buurman, of mogelijk een hooger ge plaatste op fabriek, werkplaats of kan toor. Toen de A. V. R. O. een petitionne ment op touw zette en autovrachten bandteekqpingen verzamelde en den minister op zyn departement bezorgde, waren het de V. A. R. A. en de socialis- tisshc persorganen, die om het hardst de waardeloosheid daarvan betoogden. Nu het echter van de ontwapenaars uitgaat en dienen moet voor eigen reclame, is de petionnements-actle Plotseling hoogst belangryk geworden en eischt men, dat ze als ernstig moet Worden opgevat I Twee verdachten aangehouden In den nacht van 29 op 30 Juli werd, zoo- als men zich zal herinneren, de horlogewin- kel van de firma Berkemeyer op het Roku» te Amsterdam, leeggehaald. Een waarde van circa 20.000 aan gouden horloges werd door Inbrekers meegenomen. Het is de politie thans gelukt de bult op te spohen en twee van de drie daders te arresteeren. He was n.l. aan de rechercheurs opgevallen, dat een Dultscher telkens In ge zelschap was van enkele beruchte opkoo- pers te Amsterdam. De gangen van dezen Duitscher, Otto Hahn genaamd, werden daarop nagegaan. Het spoor leidde naar Arnhem. De hoofdinspecteur Van Slobbe en de in specteur Van der Heul zijn Zondag naar Arnhem getogen. Met behulp van de Arn- hem'che recherche kwamen zij het hotel te weten waar de Duitscher kamers had ge huurd. Toen de belde inspecteurs aan het hotel kwamen, was de heer Hahn niet thuis. Zij hebben toen zijn bagage geïnspecteerd en vonden daarbij een zwaar valies, dat bij opening zeer veel gouden horloges bleek te bevatten. Een kort onderzoek bevestigde, dat men hier de horloges had. welke by de firma Berkemeyer gestolen waren. Op som mige stond de naam der tinna. Langen tjj i heeft men nog op den Duitscher gewacht, maar of hij misschien lont heeft geroken is onbekend, teruggekomen is hij in leder geval niet. In verband met het vinden van den buit wist men ook wel de vermoedelljke daders van den inbraak. Het zijn drie goede be kenden van de politie. Twee van hen zijn gisteren gearresteerd. Het zyn H. J. B., rtle onder meer betrokken was bij de inbraak by de firma Kan in de Reguliersbree- straat; de tweede is A J. v. Z. De derde >s Nells de Vries, de meest beruchte van de drie, bekend onder den naam van Witte Nelis. Hy oefent vermoedelijk het ambt van kellner uit en het is niet uitgesloten, dat hy zich op het oogenblik in het buitenland ophoudt. ABONNEMENTSPRIJS /fer kwartaal, vuur Alkmaar 2j— Vrer buiten Alkmaar f 2A5 M*i Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 honger Gisternamiddag, omstreeks 6 uur. is men er in geslaagd de Velserbrug te openen en het scheepvaartverkeer doorgang te ver leenen. Den geheelen dag werd voortgewerkt met hydraulische vyzels. Tegen vier uur In den namiddag werd met een kracht van onge veer 1400 ton het gewicht van de brug gewerkt, doch er was in het gevaarte geen beweging te krygen. Daarop werdbesloten de hulp in te roe pen van een grooten drijvenden bok van 150 ton van de Amsterdamsche Droog dok Maatschappy. Tot nu toe had men van dit hulpmiddel liever geen gebruik gemaakt, omdat men bevreesd was. dat de brug van de rollen rou loopen en in het water terecht komen. Het spreekt vanzelf, dat dit een gevaar lijke onderneming zou zijn, doch het groote belang, gelegen in de opheffing van de strer 1- mlng van het scheepvaartverkeer, zal ten slotte den doorslag hebben gegeven. Amsterdam kon en mocht niet langer verstoken biyven van den toegang naar zee en dies werd dit kracht-instrument naar Velsen ontboden. Zooals begrypelyk is. zou de bok niet be stemd zyn om te heffen. Het was te doen om den grooten winch, waarover de bok beschikt en waarmede dan ook getrokken rou worden. De bok werd daartoe aan den oostellj- ken rust-pyier vastgelegd, waarna aan het noordeiyke (het beschadigde) brugelnde een strop bevestigd werd. De leider van het werk, de heer P. Fe- ninga, uit Amsterdam, begaf zich op de brug, gewapend met een fluitje, om het Aein tot het inwerkingstellen van den •winch te geven. Langzaam, met draaide de winch. Er kwam beweging In het geraamte en spoedig kon men constateeren, dat de doorvaart-opening langzamerhand vrij werd. Ingenieurs hadden zich by de rollen op den midden-pyier opgesteld om te controleeren, of daar alles goed ging. Het opendraaien werd door vele autoritei ten van de Ned. Spoorwegen en van dén Rijkswaterstaat bygewoond. De beuren Dr. Joosting en Maas Geesteranus, hoofd-tnge- nieurs van de Ned. Spoorwegen, alsmede de ingenieur van de sectie Alkmaar van den RUkswaterstaat, waren den geheelen dag aanwezig, zoomede waren er de hoofd-inge- nieur-dlrecteur te Haarlem, ir. W. G. C. Ge- linck en de hoofd-ingenieur In het arrondis sement van het Noordzeekanaal. ir. H. Re- deker. Omstreeks zes uur was de doorvaart in zooverre wederom vry, dat de .Koningin Wilhelmina”, van de .Alkmaar Packet” kon passeeren. Intusschen bleek het andere eind van de brug vast te loopen in de ijzeren loopbrug, welke aan de zuidzyde van den Kanaal- oever naar den westelijken pyier voert. Een bewys dus. hoever de brug van haar plaats is gebracht. Men was genoodzaakt een gedeelte van deze loopbrug af te branden, waarna de brug geheel opengetrokken kon worden. OnmiddellUk werd hierna begonnen met het doorlaten van de wachtende schepen. De uitgaande schepen liet men het eerste pas seeren. Te Amsterdam lagen zestien schepen, waaronder de „Gelria” en voor de brug een twaalftal schepen voor de vaart naar Am sterdam. De schepen, die te IJmuiden binnenkwa men en de haven van Amsterdam nog niet konden bereiken, waren de Engelsche ..Ni gerian'' en de tankboot ..Asperity", de Duit- sche „Westfalia”, „Pinnau". ,_Me»cur” en „Ella Halm”, de Nederlandsche „Erato", .Aurora” en „Orion.” Voorts arriveerde de Zweedsche „Irma” met hout voor Zaandam. In scheepvaartkringen te Amsterdam en te IJmuiden wordt de oorzaak van deze aan varing. die zulke ernstige gevolgen voor de Amsterdamscre scheepvaart had kunnen heb ben. wanneer de brug nog geruimen tyd had biyven vastzitten, mede toegeschreven aan het absoluut onvoldoende toezicht op de scheep vaart in het Noordzeekanaal. Ook wordt nog steeds gewacht op de benoeming van een nieuwen Rykshavenmeester te IJmuiden. waardoor het toezicht aldaar ook onvol doende is. Door deze aanvaring is weer gebleken, de noodzakëiykheid van op belde bruggen van 't kanaal géstationneerd nautisch onderlegd personeel, mannen, die verstand van zaken hebben en overleg. Zü moeten meer weten van het meeren van schepen, van zuigingen en de afstanden tusschen schepen. Er hangt te veel van dit personeel af zoo ook van de loodsen. Het biykt nu veer, welke ernstige gevolgen een aanvaring, verkeerde manoeu vre of het niet opvolgen van seinen kan heb ben. In de tweede plaats is wederom duidelijk gebleken, dat er voortdurend toezicht in dit kanaal moe* zyn. niet van ingenieurs, maar van een nauticus, die weet wat hy wil v en durft optreden tegen ongewenschte toe- van 1000 dollar voor den beéten omroeper standen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1