ONS BLAD Bezoekt de Motorraces te Alkmaar Voldoening aan den Voornaamste cKieuws De Velserbrug leerpi ;ht 70 DEELNEMERS, 26 Juniores, 25 Seniores JOH. LAUWERS i PIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 196 f 40 s Wolkbreuk boven Tilburg Een angstwekkend schouwspel Zij die Europa regeerden Dorpsstad in Nëw-VörE vërwoest Bij het baden verdronken Emiel Huilebroeck Een al te ijverig brandweerman De Bovenwindsche Eilanden Knaapje overreden Vermist De Vlaardinger tollen Verjaardag H. M. de Koningin Meisje in brand De moordaanslag te Djember Door het Hoog Militair Gerechtshof Inbraken te Voorschoten Opgravingen in Siberië Joris de Leeuw vrij gesproken Windhoos boven Zaandam AANVANG HALF TWEE „ALCMARIA” V.V.V. Ondanks kranig reddingswerk van een badmeester Groote schade aangericht Voetbalhuisje in een sloot geworpen VRIJDAG 22 AUGUSTUS 1930 Kostbaar schilderij te Kleef gestolen 24 AUGUSTUS 1930 (1st»n Kcrsiszondag) PAYGLOP 3 Barometers Thermometers AT.KMA AR Uhkeeringen aan oud-gepension neerden bij de Spoorwegen MIIGIFTE OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEBEI UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL ongevallen verzekerd voor Kardinaal van Rossom in Belfië. Voor ejn lichte operatie zal Het water in halzen en kelders nu vrijstelline Het arbeidsconflict te Rüaeel ia bügelegd. Slapte in het bedrijf Veel personeel ontslagen Ambtenaar aan een Belgisch Departement? Stichtte zelf brand De Erfgooierskwestie Het Gooireservaat een Algeheele opheffnig gevraagd Te Deum in alle R. K. Kerken niet. se vandaag Vragen van het Kamerlid Suring is Zes op een nacht Een pre-historische stad? NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD gevallen kan vrü- i verleend van de ver- de kinderen een lagere alkmaar Na. 433 Gisteren is op het stille strand bij Noord- wyk aan Zee een 34-jarig kaashandelaar in zee verdronken. Een badmeester, die het ongeluk gebeuren zag, begaf zich te paard in zee en slaagde er in den drenkeling bij zijn badpak te grij pen. Dit scheurde echter en de ongelukkige spoelde weer weg. Even later kwam hij door den golfslag onder het paard te liggen, zoodat hij ook ditmaal niet gegrepen kon worden. Toen men er eindelijk in slaagde hem op het droge te brengen, was hij reeds dermate uitgeput, dat hij. ondanks het toepassen van kunstmatige ademhaling, kort daarop overleed. De gouverneur van Curacao, de heer Van Slobbe, heeft het voornemen in de tweede helft van September a.s. een officieel bezoek te brengen aan de Bovenwindsche Eilanden. Deze reis zal de gouverneur maken aan boord van H. M. torpedojager „Van Galen". Eergisteren is hei. 5-jarig zoontje van den gemeentearbeider F. op den Bleekerssingel te Gouda, teen het uit een poort kwam loopen. door een Juist passeerenden auto gegrepen en overreden. In deernlswekkenden toestand is de kleine naar het van Itersonziekenhuis vervoerd. Den chauffeur treft geen schuld. hij heeft. Keizer Frans Jooef als hü geen blaadje voor den mond nam Het zou zeer onaangenaam trouver en si mauvaise com- Gisternacht is te Voorschoten op zes ver schillende plaatsen ingebroken, nJ. in bet raadhuis, bü den burgemeester, btf de heeren Mennlng, van der Ende en Raumann en bü mevrouw Duymaer van Twist. Bjj laatstge noemde is een bedrag van 100 ontvreemd en bij den heer Raumann een rijwiel. Bij de overigen wordt niets vermist. De Velserbrug. hetklinkt wat vreemd. Heeft voeten in de aarde! Nu dat de Grieksche Amazon Het bruggedek niet spaarde. De Amazonen waren reeds Ten tijde van de oudheid Een zeer strijdlustig damesvolk. Berucht door hare stoutheid. Een officieel bezoek van gouverneur Van Slobbe Te Ossendrecht wordt sedert eenige dagen vermist A B die lijdende was aan zwaar moedigheid. Hankau opnieuw bedreigd door de eoeamar- nisten. Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 8.37 uur. Joris de Leeuw in booger beroep vrijge sproken. bij verlies van 'a anderen vinger Na den moordaanslag op Rusteika. De situatie kritiek in Litauen. gang, ernstig. Barometerstand 9 uur v.m. 765. Vooruit. Minister Reymer geeft eenige toalichtlngea over de saznens radio- progra mma. Emiel Huilebroeck schijnt ernstig in aan merking te komen voor de functie van mu zikaal inspecteur aan het Belgische Depar tement van Wetenschappen en Kunsten. Kingsford Smith weer naar hei rirhaw huis; nu voor een lichte operatie. De Amazon doet dus haar naam. Wat dit betreft, wel eer aan. Nu dat zü bij de Velserbrug Zoo duchtig kon te keer gaan. Zü won den slag, de brug verloor Nü komt zü tot bezinning. Want dat zü won. dat blükt haar thans Een Pyrrhus-overwinnlng Zü kon niet onder, door of langs De Velserbrug opstoomen: Maar over de betalingsbrug Zal zü wel móéten komen' MARTIN BERDEN ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar t.— Voor bulten Alkmaar f 2 85 Mei Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger Tegen een spuitgast te Rotterdam is pro cesverbaal opgemaakt, omdat hü in de Baan, een paar matrassen heeft opengesneden en daarna in brand gestoken, om vervolgens weg te loopen en zün spuit te gaan alar- meeren. Toevallig hadden twee vrouwen den man bezig gezien, en zü hebben van de brandstichting en het alarm aangifte ge daan bü de politie. Allo eboené's op dit M.d zijn ingevolge de verzekyringzvoorwn. (agea ongevallen verzekerd voor Een windhoos boven Zaandam richt be langrijke schade aan. bliksemflitsen en het gerommel van donder waren van weinig beteekents. doch de zonderlinge lucht, die geheel de stad als het ware in den avondgloed zette van eiectrlsche booglampen, terwül de regen neer zwiepte met felle vlagen, verontrustte allen. Ruim 20 minuten hield de zondvloed aan. Büna alle straten werden blank gezet, wül de riolen dezen bandjir niet konden verzwelgen. Het station kwam op een eiland te liggen en ook de Heuvel en de Markt liepen spoedig droog. In tal van buurten had men intusschen overlast en drong het water in de huizen en liepen de kelders vol. Het kwartier van de Bpoorlaan, de Willem II-straat met het Post kantoor. het WUhelmlnapark. maar vooral de straten bü het Piusplein en 't Willemsplein waren er het ergst aan toe. Hier is men juist bezig met de vernieuwing en de vergrootlng van het riool, waarvoor een deel van het oude jrtool is at gedamd, Zoodoende kon het water in de straten der zoogenaamde Koningswei niet weg en liepen al de daaraanliggende hulzen onder. Op tal van plaatsen stond het water een halven meter hoog en moest men badende de woning bereiken. Er is dan ook veel schade in deze buurt aangericht, niet alleen in de kelders, maar ook in de winkels en de woonkamers. Voor de jeugd was het een verrassing, nu zü den geheelen avond kon pootje baden bü moeder in huis en voor de deur. In Noordelüke richting is de bui over de stad weg gedreven, om misschien ook elders haar overvloed uit te storten. Na een broeierigen dag. zonder veel zonne- :n een malsche id uit het ZUid- dónkere wolk boven Tilburg De Katholieke kerk en twaalf huizen van het dorp Chermont-el-Crouse. b{j Water town. negen entrepots en een schip werden heden door brand vernield. De aangertcbte schade wordt op 100.000 dollars gearhat, Een der huiseigenaars viel dood neer, toen een hem toebehoorend huis vuur vatte. Ter gelegenheid van den 50sten verjaar dag van H M. de Koningin, zal Zonoag 31 Augustus na de Hoogmis in alle R. K. ker ken hier te lande, alsmede in kapellen, waar, over een rector is aangesteld, behalve het voorgeschreven gebed „Domine Salvam fac Reginam nostram” de lofzang „Te Deum Laudamus' worden gezongen. De Duitache verkiexingspoliUek. gemeenschappelijk verkiezingsmanifest. Het bestuur van Stad en Lande van Gooi land heeft Donderdag na zeer langdurige be raadslagingen besloten aan de algemeene vergadering van Stad en Lande voor te stel len het cdtnplex grond, bestemd voor bet Gooireservaat voor f 2.000.000 te verkoppen mits: 1. Na wetswüziglng ultkeering van bet opkomende kapitaal aan de leden zal plaats vinden 2. de voorwaarden nader worden vastge steld aan de hand van de voorwaarden in het tweede Bevredigingsrapport genoemd; 3. de combinatie van Amsterdam, de pro vincie en de Gooische gemeentebesturen dit besluit binnen drie maanden aanvaarden. Nieuw OVERDEKTE TRIBUNE beschikbaar wet zegt, strekken zorg te voorbeeld geval, dat vader leeft. In aanraking gekomen met een nachtlampje Door de vlam van een nacntlampje raak ten in de Ruiterstraat te Maastricht de kleederen van het achttienjarige meisje J. E. D. in brand. Het meisje kreeg zeer ernstige brandwonden, speciaal aan den rug. De ongelukkige is door den G. G. D. over gebracht naar het ziekenhuis Calvanënberg. De daders naar Nederland uitgeweken V<y>r een hotel te Kleef werd eergisteren uit een auto een kostbaar schllderü gestolen, ter vpiarde van ongeveer duizend gulden. De dieven zün vermoedelük naar Nümegen of Artihem Uitgeweken. Te Zaandam heeft gisteren een windhoos die uit het Zuki-Westen kwam en over de Vogelenbuurt zün richting naar het Oost- züderveld zocht, groote schade aangericht. Na eerst een bezoek te hebben gebracht aan verschillende houten werven in het West- zijderveld. waar vele loodsen van de dak pannen werden beroofd heeft de wervel storm groote schade aangericht in de Valk maar vooral in de Relgerstraat. Hier wer den van verscheidene huizen de daken ge heel of gedeeltelük afgerukt. Dakpannen en stukken glas van gebroken ruiten lagen op de straten. De hulp van de brandweer werd ingeroepen voor het opruimen der straten. In de oostzijde is de lattenmolen „De Vech ter" het slachtoffer geworden. Deze kwun tn de Gouw terecht. Op het voetbalveld van Zaanlandia waar eenige jongens be schutting hadden gezocht in het clubhuisje werd dit gebouwtje opgenomen en in de sloot neergeworpen. De jongens kwamen met den schrik en een nat pak vrij Per soonlijke ongelukken kwamen niet voor. Kingsford Smith weer naar het ziekenhuis Het Tweede Kamerlid, de heer Suring heeft aan d«n Minister van Waterstaat ge vraagd: Is het juist, dat bü de toekenning van uit- keeringen aan oud-gepensionneerden der Nederlandsche Spoorwegen dezelfde regeling wordt toegepast als tot 31 Augustus aa. geldt voor de oud-gepensionneerden van het Rijk? Is de Minister bereid te bevorderen, dat voor de oud-gepensionneerden der NedZr- landsche Spoorwegen van 1 September 1830 af dezelfde regeling van uitkeringen gelden als bü Koninklijk besluit van 21 Juli 1930 voor de oud-g Rijk is vastgesteld? Ten gevolge van slapte in het bedrüf heeft men in de glasindustrie te Sas van Gent Woensdag aan 83 werklieden aangezegd, dat zü tegen het einde van de loopende maand ontslagen worden. In de maand Maart waren in deze Industrie nog 600 werkkrachten aanwezig. Ten ge volge van geleidelüke afdanking is het aan tal werklieden gedaald tot circa 250. Ook in de verschillende langs het kanaal Gent-Terneuzen gelegen nüverheidslnrich- tingen ziet het er met de werkgelegenheden niet goed uit. Zelfs overweegt een der groot ste fabrieken het bedrüf gedurende zekeren tüd geheel en al stop te zetten. Nader wordt gemeld, dat de heer Boon te Djember vü-'tien slag- en steekwonden wer den toegebracht met een bandenlepel en een broodmes. Hiervan zün drie steken in hoofd en hals gevaarlük Het onderzoek is in vollen De toestand van het slachtoffer noemde de regeerine de moeder. die den vader met de kinderen ge scheiden leeft, aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. Er zijn natuurlijk ook andere gevallen denkbaar, waarin de jiersoon. bij wien een kind Inwoont, niet aansprakelijk gesteld kan worden. Aan de verplichting kan op tweeërlei wijze worden voldaan. Gezorgd moet worden öf dat het kind als leerling eener lagere school is ingeschreven en dat het na plaatsing die school geregeld bezoekt, öf dat het kind voldoende huisonderwijs ontvangt. Deze verplichting vangt aan uiterlljk, soodra het kind den leeftijd van 7 jaar heeft bereikt. Wat betreft het einde der leerver plichting willen wij er op wijzen, dat er verschil is naar gelang het kind leerling is eener school, waarvan de klassen samen een leertijd van 7 jaren inne men, of eener school, waar die leertijd langer duurt. Op de zevenjarige school eindigt de verplichting, zoodra het kind 7 jaren leerling der school is geweest en het alle klassen doorloopen heeft. Op de school, die langeren leertijd dan 7 jaren heeft, eindigt de verplichting, zoodra het kind 7 jaren leerling der school is geweest en het zoovele klassen doorloo pen heeft als samen een leertijd van 7 jaren omvatten. In beide gevallen komt er echter nog de voorwaarde bij, dat de verplichting niet eindigt, voordat het kind den 13-jarigen leeftijd bereikt heeft en het de klasse doorloopen heeft, 'waarin het 13 jaar werd. Hierop bestaat één uitzondering, gel dende bij de beide soorten van scholen: de verplichting eindigt in elk geval bij het bereiken van den. leef tijd van 14 jaren. Bezoekt een kind een school, welke krachtens vrijstelling volgens de Lager Onderwijswet geen zevende leerjaar omvat, dan zullen de ouders dat kind, nadat het het zesde leerjaar heeft doorloopen, moeten overplaatsen op een school met ’n zevende leerjaar of op een school voor uitgebreid lager oijderwljs. om aldus aan de eischen der leerplicht wet te voldoen. Wordt een kind bij toelating op een school In een hoogere klasse geplaatst, dan wordt het geacht de lagere klasse of klassen doorloopen te hebben. ■BIJ huisonderwijs eindigt de leerver plichting, indien het huisonderwijs aanving toen het kind 6 jaar werd of reeds eerder, zoodra het kind 13 jaar wordt, mits het dan ook 7 jaar onder wijs heeft genoten. Begint het huis onderwijs later, dan eindigt de ver plichting, als het kind 14 jaar wordt. Zoodra het kind als leerling op de school plaats neemt of na inschrijving had kunnen plaats nemen, moet het de school ook geregeld bezoeken. Dit geldt ook voor de kinderen, die nog geen 7 jaren oud zijn. Is de leerver plichting geëindigd en blijft het kind toch nog op school, dan geldt de ver plichting tot geregeld schoolbezoek niet langer. In verschillende stelling worden plichting om school te doen bezoeken of huisonder wijs te doen genieten, en wel: 1. Zoolang de aansprakelijke per soon een vaste woonplaats mist. Zj), die langer dan 8 dagen In een gemeente verblijf houden, worden geacht daar vaste woonplaats te hebben. X Zoolang de kinderen een school be zoeken voor buitengewoon lager onder wijs, d. L een z.g. school voor achterlijke kinderen. Bü opgravingen in de nabijheid van Irkoetsk in Siberië beeft men dte óverblüfeelen van een voorhistorische stad gevonden. Os. werden merkwaardige beeldhouwwerken ont dekt, op primitieve wüae gesneden in mam- mouthbeenderen. Een wolkbreuk sette Tilburg’s stratus groutendeels onder water. Naar de „Telegraaf" verneemt. Kingsford Smith de volgende week wederom in het Gasthuis te Middelburg worden op genomen. De Oceaanvlieger zal nog een lichte operatie moeten ondergaan, en wel aan zün amandelen. Het Belgisch Hoog Militair Gerechtshof heeft zich heden in hooger beroep bezig gehouden met de zaak van den Vlaamschen milicien De Leeuw, die door den Krijgsraad te Luik tot 3J4 maand militaire gevange nisstraf was veroordeeld, omdat hü inder tijd geweigerd had gevolg te geven aan in de Fransche taal gestelde bevelen. Het Gerechtshof was van meening, dat aan De Leeuw niet de bedoeling kan wor den toegedicht in bet algemeen te weige ren aan militaire bevelen te voldoen, doch slechts aan die, welke in de Fransche taal gegeven werden. Het Hof vernietigde het vonnis van den Krijgsraad en sprak De Leeuw vrü Binnenkort zal een interessante verzame ling brieven van keizer Frans Jozef aan zün moeder, aartshertogin Sophie, verschijnen. Deze zün daarom van zoo n belang, omdat de keizer. die als de belichaming van het strakke Habsburgzche protocol gold, zich in deze correspondentie laat gaan en men zoo een beter beeld van zijn gedachten en opvat tingen krijgt dan enkel uit hetgeen naar de buitenwereld scheen. In een brief van 2 October 1860 schrüft hü: „Ik vertrouw, dat u mij mün lang zwügen solt vergeven en zeg slechts tot mün verontschuldiging. dat de rooverijen van Garibaldi, de diefstallen van Victor Emanuel, de nog niet vertoonde schurkenstreken van den aartsschoft in Parüs (daar bedoelt hij Napoleon III mede Red.) die zichzelf nu overtreft, de nu gelukkig en boven ver wachting goed en vreedzaam begraven Rijks raad. de Hongaarsche misstanden en van alle provincies, enz. me dermate in beslag namen en mün armen kop plaagden, dat ik haast geen enkel oogenbilk voor mezelf had. aan mün gezin alleen het kwartier van bet ont- büt kon besteden en niet eens meer des avonds bü de thee verscheen. Ik heb vaak ‘n oneindig heimwee naar Ischl en weet toch niet, of het me mogelük zal zün u daar te bezoeken. Heelemaal heb ik de hoop nog niet opgegeven, dat ik mis schien voor mün reis naar Warschau eenige dagen in Ischl kan komen. Nuf wordt er ge zegd. dat de keizer van Rusland den 20sten in Warschau komt; daar de keizerin nog immer niet bevallen is. kan het ook later worden. De samenkomst in Warschau biedt het voor deel. ook den prins-regent (de latere Keizer Wilhelm I Red.) daar te kunnen bewer ken. wat hü weer hard noodig heeft, daar opnieuw groote aanvallen van zwakte Ook in Parüs is iets, dat Warschau bang maakt, wat ook zeer goed is. Maar zoo’n gemeenheid eener- en lafheid anderzüds. als nu de wereld regeert, is nog niet voorgekomen: men vraagt zich vaak af. of alles wat gebeurt, werkelük waar is. Ik verlies echter den moed niet en hoop op een betere toekomst. De kiemen der ontbin ding nemen in Italië zichtbaar toe en als Hongarüe er niet was. zou ik heel rustig de toekomst tegemoet senl; uw trouwe zoon Na de uitvaardiging van de October- verordening schreef Frans Jozef 21 October van hetzelfde jaar: Vanavond 7 uur vertrek ik naar Warschau, waar ik morgenmiddag aankomIk zal al het mogelijke doen en ook Rechtberg en Alexander zullen duchtig werken, maar Ik heb weinig hoop, dat er iets practised van komt, want de zwakheid en lafheid is groot In de wereld en vooral Pruisen is. trots de voortref- felüke gezindheid van den prins-regent nu weer heel mat. En het schünt toch nu alles tamelük, helder te zün. vooral in Italië. Niet tegenstaande vele aanwijzingen geloof ik dat de aartsschoft van Parüs naar Warschau komt, zün de pagnie. Dat we in het binnenland niet lui waren, zullen u de resoluties en benoemingen van vandaag leeren. We zullen weliswaar een beetje parlementair leven krijgen, maar de macht blüft in mün handen en het geheel zal goed aan de Oostenrijksche verhoudin gen aangepast zün. Vooral in Hongarije zullen we hoop ik goede resultaten bereiken. Dat Bay den post van kanselier heeft aangenomen, verzekert den maatregel in Hongarije haast het suc ces In een brief uit zomer 1870 zegt de kiezer: De catastrofen in Frankrijk zijn ver- schrikkelük en voor onze toekomst niet troostrijk. De Fransche lichtzinnigheid en de onhandigheden, welke daar begaan zün. gaan alle grenzen te buiten. Intusschen is het nog niet uit en de verliezen der Pruisen schünen kolossaal te zijn, waarvan ze zich niet zoo snel herstellen zullen. De koning (Willem I) met zün hoogmoed, zün üdelheld en schünheiligheid heeft *n onbeschaamd geluk. Slsi (keizerin Elisa beth) is in grooten angst voor haar broe ders, van wie ze zeer zelden door hun schoonmoeder wat boort. Frans Jozef heeft de vorsten van «tjn buurstaten inderdaad liefeltyk gedoopt: een aartascbcCt, een dief en een schijnheUige! Op de ouders of verzorgers van kin deren rust de plicht zorg te dragen, dat aan het leerplichtige kind, gedurende den tijd en overeenkomstig de regelen bjj de wet gesteld, voldoende lager on- derwüs wordt verstrekt. Tëlken jare blükt opnieuw uit de vele overtredingen, dat verscheidene ouders niet op de hoogte zün van de bepalin gen der Leerplichtwet, zich althans geen rekenschap geven van de rechten en verplichtingen daarin geregeld. Het kan daarom zün nut hebben, aanstonds weer een nieuw leerjaar aanvangt, een duidelijk overzicht te geven van de bepalingen der wet. voor- zoover die van belang zün voor de ouders, voogden en verzorgers van leer plichtige kinderen. De verplichting om te zorgen, dat aan het kind voldoende lager onderwüs wordt gegeven, rust op den vader, de moeder, den voogd of den persoon bij wlen het kind Inwoont. De vader, moe der of voogd is niet van de verplichting ontheven, door het enkele feit, dat het kind niet bü hem of haar inwoont. De dat zij alleen voor het ver- van onderwijs verplicht zün dragen „voorzoover hü of zü daarvoor aansprakelük kan worden ge steld”. Als het van BVREAVi HOF TalefoanAdministratie Redactie No. 633 ADVERTENTIRFRIJ»: rafels 1.23: elke regrt aaoer 6J3- RECLAME per regel Z A7» veer de eerste pagina; voer de overige pagina’s f 9J9- RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bü voorwitbetoling per plistring 6.M per advertenUe van 5 regels: Iedere regel meer 6.12 een der rolBende^uiUeZrin^” f 3000 - ,-®ven»l*nee Seheele ongeschiktheid tot werken door f TCfl bijeen ongeval met f OCf» »ii verlies ran een hand. f «4E bij sertiea -ran «en f CQ bij «ea breuk van ’n,*n' Verlies van beide armen, beide beenen of beide oogen 1 1 doodelijken efloop *0U.- »n voet of een oog I I Z3.” duim o< wijrringei been of arm 3. Zoolang de aansprakelijke perso nen tegen het onderwüs op alle, binnen den afstand van 4 K M. van de woning gelegen, lagere scholen, waar voor de kinderen plaats te verkrijgen is. over wegend bezwaar gemoedsbezwaar) hebben. 4. Zoolang voor de kinderen op geen enkele der binnen den afstand van 4 K.M. van de woning, gelegen lagere scholen plaatsen zün te verkrügen 5. Zoolang een wettehjk voorschrift het bezoeken van de lagere scholen ver biedt 'besmettelijke ziekte büv). 6. Zoolang de kinderen, volgens schrifteiyke verklaring van een genees kundige, ongeschikt zün voor het be zoeken eener lagere school In het alge meen of van de school binnen 4 K.M afstand waar zij plaats kunnen ver krügen, in het büzonder. Zü, die aanspraak op maken, moeten daarvan aan den bur gemeester kennis geven. Die kennisge ving moet jaariyks vóór 1 Februari worden vernieuwd. Tüdelyk schoolverzuim is o.a. geoor loofd bij ongesteldheid van het kind, vervulling van godsdienstplichten of andere ernstige omstandigheden, die als geldige redenen kunnen worden be schouwd. Vergunning voor veldarbeid is alleen mogelük in de bedrüven van landbouw tuinbouw en veehouderü- Zü kan jaar- lüks worden verleend voor ten hoogste twee weken, ongerekend de vacantles. De vergunning wordt geweigerd, als zij gevraagd wordt voor werkzaamheden in loondienst. Zü Is dus vrijwel beperkt tot het eigen bedrüf v»n den aanspra- kelüken persoon. De leeftyd, welken de kinderen moeten hebben voor vergun ning tot veldarbeid, is elf jaar. De In specteur van het lager onderwüs kan de vergunning verleenen, doch alleen voor kinderen, die de laatste zes maan den de school geregeld hebben bezocht. De vergunningen kunnen alleen ver leend worden in een of meer door den Gemeenteraad aan te wijzen tijdvak ken van te zamen ten hoogste 4 weken, welke voor verschillende deelen der ge meente verschillend kunnen zijn. Nog een belangrijke vraag willen wij onder de oogen zien, de vraag nJ. of leerlingen van lagere scholen tegen den wil der ouders of verzorgers mogen worden overgeplaatat. Het spreekt vanzelf, dat de gemeen tebesturen zullen trachten de leerlin gen der lagere scholen zoo goed en zoo voordeelig mogelijk over deze scholen te verdeelen. Nu heeft de Kantonrechter te Utrecht op 18 December 1.1. beslist, dat de over plaatsing van leerlingen, tegen den wil van ouders of verzorgers, niet gebaseerd kan zijn op de leerplichtwet, zoodat bü veroordeellng wegens schoolverzuim ontslag van rechtsvervolging moet vol gen. De Rechtbank te Utrecht heeft het vonnis van den Kantonrechter In hoo ger beroep bevestigd. De Kantonrechter overwoog o.a. dat de ouders het recht hebben de school te kiezen, die zü wenschen en dat een ambtshalve overplaatsing en dien ten gevolge ambtshalve af- en daarna in schrijving van leerlingen op een andere school, dan door de ouders der leerlin gen is gekozen, als in strüd met de leerplichtwet, geen gevolg kan hebben en de daarop gebaseerde vervolging in gevolge de leerplichtwet nimmer tot een veroordeellng kan leiden. De Kantonrechter erkent wel de be voegdheid van den Gemeenteraad om z.g. verdeellng In schoolwljken In te voeren, doch deze bevoegdheid brengt niet mee het recht om kinderen, die reeds als leerling eener lagere school waren Ingeschreven, naar een andere school over te plaatsen, aangezien daar door een inbreuk zou worden gemaakt op de voorschriften der leerplichtwet. De beslissing van de Kantonrechter zal, wordt zij In hoogste instantie ge handhaafd, heel wat ongerief voor de gemeenten kunnen veroorzaken. In elk geval zal bü ambtshalve overplaatsing van leerlingen geen vervolging wegens schoolverzuim indien de ouders hun kinderen thuis houden plaats kun nen hebben. schün en bü tusschenpoozei regenbui, kwam gisterenavond Westen een gedreven Het was ongeveer 8 uur. toen enkele bliksemflitsen, gevolgd door een vérren don der. de menschen naar huls dreven, beducht voor het opkomend onweer In een ommezien had zich de wolk boven de stad verspreid. Er zat een ongewone wer king in de lucht, die de wolkenbanken uit eendreef totdat plotseling een stortvloed neergulpte, die de geheele stad dreigde weg te spoelen. Een ondoorzichtig watergordijn hing in de ‘Straten, als stonden al de sluizen des hemels open. Het was een onheilspellend gezicht, dat allen beklemde, want zóó on stuimig had men het nog nooit gezien De wolken waren lichtend geel, met randen als gloeiend koper en ver aan den einder het üle blauw van een wolkenloozen hemel. Grootsch. maar tevens angstwekkend was het schouwspel, dat allen met ontzag ver vulde De den Het lid der Tweede Kamer, de heer Boon, heeft aan den Minister van Waterstaat ge vraagd: Is het juist, dat omtrent opheffing der tollen rondom Vlaardingen. waarvan aDo toegangswegen tot de gemeente, tw. Vlaar dingenSchiedam, VlaardingenVlaardln- ger-Ambacht, VlaardingenMaassluis en VlaardingenMaasland, door tollen zün af gesloten, overeenstemming is bereikt tus- schen de betreffende gemeenten en de pro vincie. zoodat in laatste instantie nog steeds op de beslissing van het Rük wordt gewacht? Zoo ja. is de Minister dan bereid zijn m«- dewerking te verleenen om tot spoedige alge- heele opheffing der tollen rondm Vlaardin gen te geraken? ca

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1