ONS BLAD i I I L Voornaamste cMeuws Mr. P. M. Arts Verdere vooruitzichten dit nummer bestaat up TWEE BLADEN DONDERDAG 28 AUGUSTUS 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 201 f 3ooo.- f 750.- f 250-- f 125.- f 50.- AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER ER TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL f 40 De kali-verschepingen Het treinverkeer weer normaal I Een arm afgesneden Dr. G. J. Boekenoogen f De warmte in Engeland JIS De Zes slachtoffers Een slachtoffer van de warmte De Z. V. T. te Enkhuizen Een record-warmte gisteren Verdwijnt uit het politieke leven Het 10.000ste schip Motorboot met 36 badgasten in nood Nederland en het plan-Brland De zwemtocht over de Zuiderzee Burgemeester Parijn De Velserbrug in gebruik gesteld Buitengewone warmte In de bovenlucht Ongevallen bij de Fransche luchtmanoeuvres De Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij Hij stelt zich niet meer herkiesbaar als burgemeester van Den Haag Landhuishoudkundig Congres te Arnhem 50ste verjaardag van de Koningin JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Hittegolf in Spanje VALSCH SPEL Vreeselijk ongeval te Arnhem VERKEERD BEGREPEN De kortegolf-ontvangsten voor iedereen! Vip >1' nil1 H NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Antwerpen en Rotterdam elk 150.000 ton De Velserbrug ia weer hersteld. Een regeling innke de kaJirerschepingea. Mededeelingen over de huidige warmte. ..De aard der menschelijke natuur aal De uitvoed-controle op eieren Hierna vervolgt „De Vrijheid”: te In zal uitzien en wat men morgen De viering in Indië ver- door niemand toe gedwongen Oudhollandsche draverij In den Nieuwen Waterweg de vol- Bereid tot de eonferentledeelneming •n Gedeeltelijk geslaagd Thans 4 dooden de Het optimisme niet aan het wankelen ge bracht. aan. BREET, andere inzittenden bleven on- dat ►ver- „De Vrijheid" citeert dan „De Mor gen”, welk blad schreef: het noodlg maken, ook de nieuwe actie zooveel mogelijk te formuleeren in be paalde concrete dingen.” 'De temperatuur van heden, n.l. 92 graden in de schaduw, was de hoogste van de laat ste zeven jaar. Zes personen zijn ten gevolge van de hitte bezweken. Nieuwe vliegtuigongelukken bij de Fran sche luchtmanoeuvres. Thans 4 dooden. De nieuwe regeering te Peru Kolenel Cerro aan het hoofd. BUREAU Telefoon: ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar f l- Voor buiten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 honger de die ge was aar* t op der- het acle Jets ney aar hü ind er- Ik» mp ren in rit m- en in- noodzakelUke lende is ja> o" en ouwde ar op n zou >r het or de ■uzen- an de De zwemtocht over de Zuiderzee is deelteljjk geslaagd. Barometerstand 9 uur vjn.: 770 stilstond, Nederland is bereid tot bespreking van hei plan-Brland. en op b kan. en al. bedt •Pen iDectto lo" en en en W. onken, mid. 8 de isach- dien en en mocht ’eerga in ter hade iten- >rand leep- ■drijr rist’ let» otre lar- WIJ BREIEN en REPAREEREN alle roorten wollen kleeding, kousen en sokken; ook de allerfijnste JAAP SNOR - Zuidstraat 15 - Den Helder. Let op den gelen winkel. Voor Alkmaar en omgeving: Paardenmarkt. Voor Behagen en omgeving: Mei <1 DB MOEL. Noord. Overige plaatoen mei den vrachtrijder. Inlljk was epen, met ende IheM essa*, as, k dbare rzaak :n de iboot, m do ■zelen oeiers nmen dat I van is het i. het open, r het laven nhuls >ren igh, lees, die rhe na cht iti- h« het hij Gisterochtend Is het 10.000ste schip het Duitsche sa. „Chios” van de Middel- landsche Zee op weg naar Rotterdam den Nieuwen Waterweg binnengekomen. Woensdagmiddag had plaats de door de sportcommlssle van de Z. V. V. uitgeschreven Oudhollandsche harddraverij voor paarden die nog nimmer een prijs hadden gewonnen. Deelgenomen werd door negen paarden. De belangstelling van het publiek was niet zoo groot als met de gewone draverij. Opluistering gaf het muziekcorps Excelsior van Andljk. Prijswinnaars werden: f le pr. 40. Z.V.V. van K. Davidson, Blok ker; 2e prijs 25. Plnksterbloempje van D. Davidson, Blokker; 3e prijs 15. Rosa R. van C. Zwaan, Hoorn; 4e prijs Rolland B van S. Broers, Wognum; 5e prijs f 5. Nelly van C. Smit. Alkmaar. Voor den eersten prijs was nog beschik baar gesteld een zilveren lauwerkrans en voor den 2en prijs een groote zilveren medaille. Naar met de meeste stelligheid wordt me degedeeld. heeft thans de burgemeester van Den Haag, burgemeester PatUn. wiens ambtsperiode op 30 September a.s. na een 12-jarig burgemeesterschap eindigt, ver zocht, niet meer voor herbenoeming op de voordracht te worden gebracht Gisteren is men met de reparatie van de Velserbrug gereed gekomen en heeft de brug voor het laatst proefgedraaid. Dit ging ge heel naar wensch en aan alle gestelde eischen werd weer door de brug voldaan. Met ingang van hedenmorgen kon het treinverkeer alzoo zijn geregelden loop her krijgen ea vertrokken alle treinen uit Haar lem in de richting Beverwijk weer volgens de dienstregeling. LICHT OP. De lantaarns moeten worden opgestoken om 824 uur. ADVERTENTIEPRIJS: V» 5 regels f 1.25: elke regel meer 4-25. RECLAME per regel f vuur de eerste pagina; voor da overige pagina’s 4 56. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bU vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels; Iedere regel meer 0.12 kan niet genoeg aan de worden. De sociaal-democraten Nederlandsche burgerij in jaren al op héél Een eigenaar van een motorboot onder nam met 36 badgasten een pleiriertochtje op zee. Op den terugtocht geraakte de boot in eenige door visschers uitgezette netten verward en werd lek, zoodat het schip dreig de te zinken. Noodsignalen werden eerst op het aller laatste oogenblik in de haven opgevangen, waarna een reddingsboot ter assistentie uit voer. Eerst werden de vrouwen en kinderen ge red. De mannen hielden het schip door bet uitscheppen van het binnenstroomende wa ter drijvende. Ten slotte is het gelukt alle passagio? aan land te brengen. bij verlies van anderen vinger. In Spanje heerscht een hittegolf. Gister middag wees de thermometer te Madrid 50 gr. C. (120 gr. F.) aan. In bijna alle provincies is de temperatuur even hoog als in de hoofdstad. In de eer ste uren van den avond woedde een zeer hevige storm boven Madrid, waardoor ver scheidene schoorsteenen werden afgerukt en de tafels en stoelen op de terrassen der café» werden omvergeslagen. De brandweer moest verscheidene brand jes blusschen. waarvan een op het koninklijk landgoed van Casa de Campo. Nadat de storm bedaard was, steeg temperatuur nog. Naar aanleiding van de vele door aan deelhouders tot haar gerichte vragen in ver band met de sterke koersdaling der laatste dagen, deelt de directie der Koninklijke Petroleum Maatschappij mede, dat er niets van welken aard ook gebeurd is, dat haar optimisme omtrent de naaste toekomst aan het wankelen heeft gebracht. Werst voorzichtig, wilt aanhooren Wat De Blldt ons heden seint: „Droog, zeer warm,” geen commentaren Dit bericht moet rood omlijnd. Mannen! Laat conventie varen, Trekt je jas uit, met je v'st. Stroop de mouwen van je hemd op. Hebt toch maling aan de rest. Laat je boord maar langzaam smelten. Maar doe dan geen nieuwe om. Moeten wU ons laten knechten? ,.t Staat niet netjes’, kerels, kom! Morgen vroeg, een revolutie. Gaan we allen naar kantoor, In een zomer-heel-net-hemdje. Honderd graden'k Moet er door. ACHILLES. bij een breuk van been of arm brlcatie, die het volk gi ken door eenzijdige br door persoonlijke en finantleele laste tot zoowat niets beperkt worden. Met valsche. holle leuzen, met domme, aophismen en zoo noodlg met platvloersche leugens of leugenachtige voorstellingen moet de massa tegen 14 September a.s. opgezweept worden tot z.g. een antl-milltalristische meeting, in werkelijkheid echter: een propagandadae voor de 8. D. A. P., die In de leegheid van haar politiek bestaan In dezen tijd otn wat actie verlegen zit. Mevr. A. E. J. de Vries-Bruins ver raadt dit laatste zélf, waar zij in „Het Volk” van gisteravond oreert: De roode agitatie tegen minister Deckers en diens aanhangig vlootplan kaak geste'd Bericht van De Bildt: droog en zeer warm. Lieve menschep wat een hitte. Alles kleeft en transpireert. Wat een zomer, wat een zonne. 't Winterweer is omgekeerd. Menschen klagen, wU bezwjjkfen, Tachtig graden, nog veel meer In de schaduw. Gut we smelten En m'n voeten doen zoo zeer. Dikke, mode parel-hoofden. Hemden, drijvend(jsco-man. Kwast en Ranja, prikkelwater. Hé, daar komt een sproeikar an. Heel de natie in het water. Jong en oud zocht daar plezier. Op het strand vacantie-gangers, Limonade, Ijs of bier! Maar de mensch is ontevreden, Klaagt en vraagt om ander weer, Daar hij nu dreigt om te komen. Met een tong zoo droog als leer. Bü een vliegtuigwaameming te Soester- berg werden gistermorgen te 8 uur de vol gende temperaturen opgenomen: Op 1000 Meter 26.6. op 2000 Meter 197. op 3000 Meter 12.5. op 4000 Meter 5.0, op 5000 Meter minus 2.8. op 6000 Meter minus 9.1. De hoogste temperaturen tot nu op deze hoogte gemeten waren de volgende: Op 1000 Meter 24.5, In Juli 1923; op 2000 Meter 17.0. In Juli 1923; op 3000 Meter 13.4, In Juli 1926; op 4000 Meter 6.6, In Juli 1926; op 5000 Meter 1.7. in Augustus 1926; zoodat dus gisteren tot 2000 Meter hoogte alle re cords geslagen werden. Uit Den Helder werd gemeld: Op 1000 Meter 25 graden; op 2000 Meter 20 graden; op 3000 Meter 13 graden; op 4000 Meter 5 graden; op 5000 Meter minus 3 graden; op 6000 Meter minus 9 graden. Het Kon. Ned. Met. Instituut te De Bilt deelt nog mede: Naar wij vernemen, heeft ook de Neder landsche regeering zich bereid verklaard deel te nemen aan de door den Franschen Minis ter van Bultenlandcshe Zaken, den heer Brland, bijeengeroepen conferentie In de vol gende maand te Genève met de regeeringen, die op het bekende memorandum-Brland betreffende een Europeeschen statenbond een antwoord hebben Ingezonden. In aansluiting op het bericht betreffende de vastgestelde warmte in de bovenlucht, kan worden vermeld, dat als maximum temperatuur te De Bilt 32.0 graden Celsius Is bereikt, hetgeen een record Is voor dezen tijd van het Jaar. Vóór 27 Augustus zijn wel hoogere maxi ma bereikt, o.a. 33.9 graden op 23 Augus tus 1898. de afdeeling Enkhuizen van den Nedertand- schen Zwembond. bloemen aangeboden. Tegen vier uur werd den kop van het Krabbegat bereikt, waar, zooals gezegd, me vrouw Brouwer aan wal stapte. Te kwart over 4 was men tn de haven. Gisteravond heeft op den Velperweg Arnhem een ernstig ongeval plaats gehad. De 20-jarige C. die met de tram van de Geitenkamp kwam en met zijn linkerhand buiten het raam hing, kwam met dit lichaamsdeel in aanraking met een juist passeerende bus der Geldersche Tram weg- maatschappij. Zijn arm werd door het glas letterlijk afgesneden. De tram werd direct tot stilstand gebracht, waarna de conducteur de eerste hulp verleende. De jongeman werd naar het gemeentelijk ziekenhuis overge bracht, waar de jongen ter verdere ver pleging werd opgenomen. Wij gelooven, dat „De Vrijheid”, In li berale angst voor Iedere vrijheidsbeper king, hier spoken ziet, waar die niet zijn. „De Morgen” moge al schrijven, dat het noodlg zal zijn „de nieuwe actie zoo veel mogelijk te formuleeren in bepaal de concrete dingen”, hiermede kan het blad niet bedoelen, dat er in den geest van de vernieuwde „Sobrlëtas” nieuwe verordeningen en verbodsbepa lingen van overheidswege moeten ko men. Beoogd wordt natuurlijk een alge meens versobering uit v r U en w f 1. waarin voor den katholiek ook juist de verdienste van de ontzegging, van de op offering gelegen is. „De Vrijheid” make zich niet ongerust. Wie er niet den goeden wil of den re delijken moed toe heeft, zichzelf uit hoogere overwegingen vrijwillig te be perken In overigens op zich zelf niet slechte genietingen of ontspanningen, zal er worden. „Zal „Sobrlëtas” dan leefregels gaan geven: zooveel sigaren of sigaretten moogt ge per dag rooken, zooveel suiker per week gebruiken; een zooveelste gedeelte van uw inkomen moogt ge besteden aan lekker eten, mooie kleeren, bioscoop, theater, enz Krijgen we voorschriften, waardoor inderdaad alle denkbare genietingen zul len worden gedoseerd? Dat kan pikant wordenMaarwie waarborgt, dat 41e voorschriften worden nageleefd?’t Zal wel weer uitloopen op een actie voor nieuwe verordeningen en verbodsbepalingen, ieder geval: veel verwachting hebben we er niét van.” „Het Is voor een politieke partij als de onze, die de massa In beweging wil bren gen om haar doel te bereiken, gewenscht ja zelfs noodzakelljk. om af en toe hoog tepunten té hebben In onzen strijd. Zon der dat zou er licht een zekere sleur ko men die voor ons werk niet bevorder lijk zou zijn, die onze aantrekkingskracht stellig zou verminderen. Die hoogtepun ten hebben we zelf herhaaldelijk gebracht of het ontstaan er van bevorderd. Soms komt het oo'; voor, dat onze politieke vij anden ons daarbij helpen en natuurlijs maken we van die hulp dan een danx- - bMhr gebruik. Hun actie wekt dan de onse, hun maatregelen verscherpen onzen atrUd. Ofschoon in onze actie tegen den oor log nog nooit eenige verslapping is ge weest. ontvangen we ook daarbij met eén gevoel van erkentelijkheid hulp uit het vljandeUjxe kamp. Ik meen dan ook, dat in deze dagen een woord van hulde en dank aan excellentie Deckers niet mag worden onthouden. Dank voor de bijzon dere gelegenheid, die hij ons geeft, om het Nederlandsche volk opnieuw te wij zen op de noodzakelijkheid en de hooge waarde van onze vredesactie, hulde voor de wijze, waarop hjj demonstreert, dat het noch hem. noch de tegenwoordige regee ring In haar geheel, ernst Is met bet zoogenaamde verlangen naar verminde ring der uitgaven voor het militarisme. WU zullen uw boodschap overbrengen excellentie; wl) zullen zorgen, dat uw actie bij ons gevolgd wordt door een tegen-actle. die wordt tot een schltte rend hoogtepunt In onzen ontwapenlnga- ■trUd. GU kunt op ons rekenen I Den 14en September zal ongetwijfeld alles, wat er leeft in de arbeidersklasse, aan afkeer en haat tegen het mensch- onteerend oorlogsbedrijf, tot uiting ko men. Het zal gaan op de meest vrede lievende wijze, uwe gewapende machten zullen dien dag rustig thuis kunnen blij ven, maar de uiting zal Juist daardoor des te Indrukwekkender worden. En dan zullen onze menschen gaan naar de hulzen, ook van uw geestverwanten, excellentie en ze zullen deze trachten te overtuigen van het onwaardige, het heil- looze van uw voornemens,” „De Vrijheid”, het liberale weekblad, bespreekt met een enkel woord o.a. het onlangs gehouden congres van „Sobrië- tas”: „Dit laatste congres heeft besloten den werkkring der vereenlglng zeer aanmerke lijk te verruimen, door voortaan de genot zucht. de onmatigheid op Alle gebied te bestrUden. We mogen hieruit afleideru dat de vereenlglng op haar oorspronkelijk terrein, de bestrijding van drankmisbruik, niet veel meer te doen heeft; hoe zou zij anders thans daarbij plotseling nog zóó veel hooi op haar vork kunnen nemen? Voorts zijn we benieuwd naar de wijze, waarop .Sobrlëtas” haar nieuwe taak gaat ter hand nemen.” Te Leiden is. 62 jaar oud, overleden. Juist terwijl hij bezig was een verzameling platen bijeen te brengen', betrekking hebbende op de Ned. Herv. Kerk te Bodegraven uit de zeventiende eeuw, voor een aldaar dezer dagen te houden tentoonstelling, dr. G. J. Boekenoogen, redacteur van het Groot Nederlandsch Woordenboek. Gerrit Jacob Boekenoogen werd 18 April 1868 te Wormerveer geboren en werd in 1891 ingeschreven als student In de Nederlandsche letteren aan de unlversiteit te Leiden. Onder nu wijlen prof. Verdam promoveerde hU aan die unlversiteit tot doctor in de Nederlandsche letteren den len Februari 1896 op een proef schrift. getiteld: „De Zaansche volkstaal; bijdrage tot den kennis van den woordenschat van Noord Holland T’. In den loop der jaren heeft dr. Boekenoogen dit eerste deel aan gevuld tot een uitgebreid boekwerk, waar door de kennis van de Nederlandsche taal op buitengewone wvze werd verrijkt. In 1896 werd hu benoemd tot redacteur bU het Groot Nederlandsch Woordenboek. De begrafenis is bepaald op Zaterdagmid dag te 12 uur op de begraafplaats „RhUn- hof”, te Oegstgeest. Naar wU vernemen, heeft dr. Boeken oogen belangrijk deel zijner uitgebeelde bibliotheek vermaakt aan het Leidsche Gemeente-archief. Naar telegrafisch uit Batavia wordt nomen, blijkt de daar heden te openen ten toonstelling van voor wei pen, bctieWini hebbende op ons Vorstenhuis, ter eere van den 50sten geboortedag van H. M. de Ko ningin een groot succes te zullen zijn. De gouverneur-generaal zal Zaterdag .de tentoonstelling bezoeken. I Tevens kwam een Batavia-comité voor de Vereeniging tot stand. Op den N. Z. Voorburgwal te Amsterdam is gisterenmiddag een bejaard man, vermoe- delUk door warmte onwel geworden. HU werd een melkinrichting binnengedragen. Kort daarop Is hU overleden. Het bleek een bewoner van Heemstede te rijn. Alle abonné’. op dit blad rijn ingevolge de verrekering^oorwa.rden tegen ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeerin^ WIJ hebben In het bovenstaande een en ander onderstreept: de „bewuste” roode arbeider, die zooiets leest, moet wel den indruk krijgen, dat minister Deckers met een waar genoegen alle ver langen naar vermindering van defensle- ultgaven negeert en een actie der socl- aal-democraten noodlg heeft om het mensch-onteerend karakter van het oorlogsbedrijf te leeren Inzien, met .Jiell- looze voornemens”, als hij vervuld Is! Nog een ander staaltje van ophitsing I In „Het Volk” van heden dicht zekere „Kuif”: hebben de den loop dei op héél wat demagogische agitatie vergast, doch nog maar zelden hebben zij t zoo bont gemaakt als thans Letterlijk ieder middel wordt aange grepen om minister Deckers, die dat kan door niemand ontkend worden met een zeer bescheiden en door de omstandigheden minimaal geëischt plan Is gekomen af te schilderen als een onverantwoordelUken militalrlst, die zich niet ontziet, onnoodig met mlllloenen te smijten; katholieke, eerlijke Instem ming met het vlootplan moet beteeke- nen, dat de katholieken van geen ont wapening willen weten en het met den vrede niet ernstig meenen. Daartegenover paradeeren dan opperst-beste sociaal-democraten, het monopolie bezitten In de vredesfa- relukklg willen ma- intwapenlng, waar- De Fransche militaire .luchtvaart werd t: de laatste 24 uur doof niet minder dan drie ongelukken getroffen. Dinsdagavond is. zooals reeds gemeld is. In de nabUheki van Chartreuse, een bom bardementsvliegtuig neergestort, waarbij 6 personen den dood vonden. Slechts eenige een nieuw model niet ver van uren later onderging bombardementsvliegtuig Dyon, hetzelfde lot. Van een hoogte van 800 Meter stortte de machine neer, tengevolge van een defect aan de stuurinrichting. Twee der Inzittenden konden zich met de parachute redden, terwUl de overigen reeds In de lucht door een explosie gedood wer- d<TegelUkertUd stortte op een andere plaats een militaire tweedekker naar omlaag. TerwUl het toestel volkomen vernield werf te-kwaM de bestuurder slecht, lichte kwetsuren. De beide - j- „En als straks minister Deckers Zich schaart onder de verwekkers Van „een nieuwe oorlogsvloot. Die uit tonnen gouds bereid wordt. Die te klein voor eiken strijd wordt Maar de oorlogskans vergroot. Moeten dan de naclfisten Om den wil van den minister Slikken deze politiek? Zullen zU dan In hun daden Weer hun Vredesvorst 'verraden Roomschen, ia dat: katholiek?” Leest u het goed? Minister Deckers verwekt „een nieuwe oorlogsvloot”, „ton nen gouds” smijt hij daartoe weg, hij loert erop de oorlogskans te vergrooten. en tenslotte *t klinkt wel haast Gods lasterlijk in anti-christelljken rooden mond! verraden de katholieken, die met minister Deckers Instemmen, „hu o Vredesvorst". Dergelijke taktiek Is tegenover katho lieken wel geoorloofd, als de sociaal democraten behoefte hebben propaganda. Tegenover mllltalristlsche partljge- nooten nemen wij een heel andere hou ding aan. Daarover een ander maal, HOF ALKMAAR Administratie Na 44? Redactie No. 633 De .Agence Econ. et Flnancière” meldt, dat de besprekingen tusschen het Fransche Ministerie van Bultenlandsche Zaken fn de Belgische regeering aangaande de uitvoer- wegen van de kali van de Soclété des Potasses d’Alsace tot een definitieve overeen komst hebben geleid. De Rotterdamsche haven zal Installaties voor den opslag en het vervoer van kali voor een totaal van 150.000 ton kunnen doen bouwen en de Antwerpsche haven zal haar opslagplaatsen voor dezelfde hoeveelheid kunnen vergrooten. Bovendien garandeert de Antwerpsche harén aan de bovengenoemde Boclété dezelfde tarieyen, die In Rotterdam zullen gelden. I In de Woensdagmorgen voortgezette zit ting van het Landhuishoudkundig Congres werden door den heer F. Breukers, direc teur van de Coöp. Roermondsche Eiermijn te Roermond een Inleiding gehouden over het onderwerp: „Is de ultvoercontrole op eieren gewenscht en welke zün de daarmede nu reeds gedane ervaringen.” Spr. deelde een en ander mede over t tot stand komen eener vrijwillige eier-controle in Nederland. Door het werk van het Ned. Eiercontrolebureau is naar spr. meent ge bleken, dat men wel degeHJk aan deze con trole waarde hecht. Het best is dit gebleken in Engeland, waar aanvankelUk een vrU belangrijk verschil in prijs viel te constatee- ren en waar spoedig na de invoering der controle het Nederlandsche ei weer een goeden naam kreeg. Het voornaamste voor deel is wel. dat de practische mogelijkheid van een eiercontrole door de proefneming is gebleken, teiwUl de regeering nu op de ge dane ervaringen kan voortbouwen. Daarna besprak spr. de vraag, hoe de RUkscontrole er zal uitzien en wat men er van verwacht. De eierhandel verwacht van de eiercon trole niet alleen een stUging van den ex port, doch hoopt en vertrouwt dat door de samenwerking der verschü- groepen In het Ned. Eiercontrolebu- reau er ook meer samenwerking zal komen onder de Nederl. elerexpediteurs over de ge- heele linie. Daarna was aan de orde de vraag; „Is een onderhandellngstarief in ’t belang van onzen land- en tuinbouw aan* te bevelen?” Pro deze vraag trad als eerste inleider op dr. L. G. Kortenhorst te 's-Gravenhage. Spr. wil allerminst betoogen, dat een onder handellngstarief het eenige en groote mid del is om den export te handhaven en te verbeteren en verzachting te krijgen van de tegenwoordige malaise. Doch wel ziet spr. er een middel in, dat waard is gebruikt te wor den. Naar spreker meent moet het stelsel van meest-begunstiging worden gehand haafd, maar er naast moet staan, dat landen met lage rechten zonder tegenprestatie hun- nerzUds van het buitenland tariefreducties verkrijgen. Al blUft het stelsel van meest-bc- guiutiglng van belang, men moet.de moge- lükheid krijgen om te dlfferentleeren. Spr. wil geenszins beweren en heeft dit ook nimmer gedaan dat een onderhandelingsta- rief onmiddellUk voordeelen zal brengen. HU ziet er slechts een middel In, baat het niet, dan schaadt het ook niet. De bedoeling Is niet om een onderhandellngstarief in te voe ren, maar wel om het gereed te maken. Heeft men het dan noodig, dan heeft men een middel om iets te doen. Nu staan we steeds met leege handen. Het bezwaar, dat jnen den strUd brengw op politiek terrein acht spr. niet juist, dodh zelfs, wanneer men er werkelUk politiek in, wil zien, dan is dit nog niet zoo erg. r Daarna was het woord aan den heer Ir. A. Plate uit Rotterdam, die het contra van bedeeld onderwerp zou inleiden. Een ernstig bezwaar voor spr. tegen het onderhandellngstarief is, dat, wanneer men eenmaal een dergelyk tarief gaat toepassen, men er aan vast zit, en er niet zoo gemakko- lUk meer afkomt. In ieder geval blijft er al tijd een deel van hangen. Door de voorstan ders wordt er meermalen op gewezen, dat men moet voorkomen, dat de invoer steeds verhoogd wordt en men wijst ook nu meer malen op hooge cyfers. Een dergelijke be schouwing is echter waardeloos, als men niet tegelUkertUd onderzoekt hoe het sur plus ontstaat. Het kan heel goed mogel jk zijn, dat door toevallige omstandigheden verhooging van den invoer instede van een nadeellg, een gunstig verschUnsel Is ten aanzien van onzen economischen toestand. Ten aanzien van de boycot merkt spr. op. dat hU daarvan geen tegenstander is. mits voorzichtig en niet te dikwijls, na goed over leg toegepast. Spr. gelooft dat men er dan ook wel iets goeds mee kan doen. Als men dan zegt, maar dan rijt gU ook voor een on- derhandellng',tarief, dan antwoordt spr., is juist het tegenovergestelde het geval. Heeft men een vechttarief, dan kan men er niet goed meer af. terwUl men een boycot lede ren dag kan bestendigen. Door verschlüe-ide sprekers werd naar aanleiding van de inleiding het woord ge voerd. waarna door den voorzitter het con gres werd gesloten. Naar „de Morgen” uit zeer goede bron ver neemt. ligt het in het voornemen van Mr p. M. Arts, den oud-voorzitter van de R K VolkspartU, die na het verwerpen van de voorstellen om terug te keeren tot de RK StaatspartU als zoodanig Is afgetreden, zich - geheel uit de politiek terug te trekken en rich uitsluitend aan de advocatuur te gaan wUden. ZUn bedanken als lid van de Prov. Staten van Noord-Brabant en als lid van den gemeenteraad van Tilburg zou zeer aan staande zijn. De zwemtocht over de Zuiderzee van Me vrouw Brouwer en den heer F. Kuiper, ia gedeeltelUk geslaagd. Mevrouw Brouwer is er in geslaagd den kop van de geleidam van het te Enkhuizen te bereiken. De heer Kuiper heeft de tocht 600 Meter tevoren opgegeven. De zwemmers zijn gistermorgen precies te 7 uur te Stavoren in zee gegaan. Het was een prachtige tocht over de Zuiderzee, die zeer goed verliep. De tocht duurde evenwel langer dan ver wacht was. De zwemmers gebruikten in t water slechts enkele boterhammen en wat bonbons. Mevrouw Brouwer was bU aankrenst in Enkhuizen zeer goed In conditie. Dr. Renes- se uit Den Haag, die den tocht, had meege maakt, verklaarde na onderzoek, dat pols slag en hartslag normaal waren. ZU Is 8 uur 46 minuten en 43 seconden in bet water geweest. De heer Kuiper, die heeft moeten opge ven, was zeer uitgeput. BU aankomst in de haven van Enkhuizen werden mevrouw Brouwer door de Directie van „Het Leven" die de zwemtocht had georganiseerd en door Zooals men weet, heerscht ook op het ge bied der ultra-korte golven In den aether een groote bedrijvigheid. Talrijk rijn de ult- zendstatlons. welke tusschen 10 en 100 M. golflengte seinen, telefoneeren en radio- omroepprogramma's uitzenden. Waar deze zeer korte golven meestal worden gebruikt voor radio-communicatie over zeer groote afstanden, heeft het luisteren er naar zijn eigenaardige bekoring. Het Is een geheel aparte sensatie te luisteren naar muziek of gesproken woord, welke van de verst ver- wUderde punten der aarde tot ons komen! Aan die ontvangst echter waren voor den leek tot op heden haast onoverkomelUke moeilUkheden verbonden. De meer technisch ontwikkelde amateur kon met zUn toestel, dat hU tot in de kleinste details kende, dlkwUls uitstekende resultaten bereiken, door b v. zeer critischc Instelling van an- tennekoppellng en "Van terugkoppeling, door een uitbalanceering der afstemorganen, door verwisseling van spoelen, door het kunstje het toestel door handeffect te be ïnvloeden, enz., maar als de leek met het zelfde toestel zooiets probeerde, draalde het meestal uit op een mislukking. Op een klein deeltje van de afstemschalen dwarrelden dozUnen stations door elkaar, welke welis waar elkaar niet onderling stoorden, maar die onmogelük te scheiden bleken. De veelal te grove afstemming was oor zaak. dat zulke proeven voor den leek ont aardden in een soort goocheltoer, die mis lukte! Telefunken maakt het thans met een ge heel nieuwe constructie van ontvangstoestel de Telefunken 32 den leek mogelUk. om zich op het terrein der ultra-korte gol ven te begeven, zonder gevaar te loopen daar te verdwalen in een chaotische ver warring. want het gebruik van dit toestel is niet moeilUker dan van een normaal ap paraat voor ontvangst der lange omroepgol- ven. terwUl het apparaat Ukbaar is. Dit wordt bereikt door een vUfvoudigen schakelaar m verbinding met een groepe- kiezer. die weer in 60 meetbereiken onder verdeeld is, waarbu dan elk dezer 60 ouder- verdeelingen over het geheele bereik wordt afgestemd door een condensator met schaal van volle 360 graden. Sydney en San Francisco, Bandoeng en Kaapstad. Nauen en Schenectady zUn even gemakkelUk af te stemmen als op het om- roep-ontvangtoestel Daventry, Hilversum, ParUs, enz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1