ONS BLAD 1 •-L Voornaamste c^Cieuws Naar revolutie in Argentinië DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 2«2 f 40 ROODE MILITAIRISTEN Nu weer regen maken? Kinderverlamming te Gouda De Z. V. T. te Enkhuizen De dag der paardensport Einde van den Radiostrijd? Benoemingen ..Petrus Canisius” Zwitsersche invoerrechten op boter Door een ambtenaar in functie Een en twintig gewonden De warmte in Engeland Veie slachtoffers De Koninginne-huldiging in Batavia Mr. dr. W. F. van Leeuwen Ernstig ziek Burgemeester Meyroos Kind verbrand Geweldige hitte in Spanje De agitatie tegen de z.g. Vlootwet Drie jongens bij het zwemmen verdronken Mag de A.V.R.O. zenders gaan bouwen? Zijn vrouw met zwavelzure ammoniak geworpen Minister Deckers en Prins Tjakraningiot VRIJDAG 29 AUGUSTUS 1930 S. D. A. P., N. v. V. EN R. K. V. P. Nieuwe proefnemingen van den heer Veraart De oudste inwoonster van Leeuwarden op haar 101 sten verjaardag overleden JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Spoorwegongeluk in Califomie Diefstal van een cheque AAAGIFTE MOET OP STRAFFE VAR VERLIES VAM RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL Maatregelen van de politie Hoog bezoek aan de Z. V. T. ■ff’ NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Een eerlijke socialist! M** de A. V. R. O. zenders r**n bouwen? een fhnde de Hoogewhool te Utrecht. De hitte in Engeland. Vele slachtoffers. Emetif ongeluk in Boven-Savoye. in Cahforniê. Een verpleegster aangetast Brand in een schip Bü de Patere Minderbr Jaarvergadering te Utrecht Met 50 francs per 100 H.G. verhoogd zijn aan dit vraagstuk veel meer de Droevig ongelwk bü de Maas bü Vrmond Heruitzending door den K.R.O. Tienjarig ambtsjubileum aan het Be te LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken on 8J3 uur. de aan Het slachtoffer liep zware brand wonden op BUREAU! Telefoon: 8BW1NNEMENTSFRIJS3 Per kwartaal, voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar 2.85 'Met Geïllustreerd Zondagsblad 8.60 hooger San personentreinen De directie van den landbouw deelt mede, dat van H. M.’s gezant te Bern telegrafisch bericht is ontvangen, dat het invoerrecht op boter van 70 tot 120 fr. per 100 hectogram verhoogd is met ingang van 1 September. Spoorweg-ongeval gewonden. Verschenen is het rapport-Hillen over de toestanden in den Boven-Digoel. M» Naar revolutie in Argentinië? Veront rustende alanneerende berichten. Te Utrecht is de jaarvergadering gehouden van „Petras Canisius”. Het bestuur der Z. V. T. bericht, dat ZExc Mr Dr. L. M. N. Deckers. Minister van Defensie, voornemens ia de Z. V. T te bezoeken op 3 September aA.. des namiddags om 2.30 uur. Donderdag 4 September zal de Z. V. T worden bezocht door den hier te lande ver- toevenden Javaanschen Prins Tjakraningiot. Z. K H. zal in de ochtenduren de tentoon stelling bezoeken. de sa. In de Maas bij Vrmond (L.) zijn gister middag drie jongens bjj het baden verdron ken. De opstand in Pera. Het land-volkomen rustig. Gisteren ia te s-Heerenberg het achtjarig kindje van Hots, waarschijnlijk door 't spelen met lucifers, in brand geraakt. Het kind be- Gisteren het R K. Leeuwarden, overleden. Naar wjj vernemen, heeft de oud vice-pre sident van den Raad van State, mr. dr. W. P. van Leeuwen, die te Loenen vertoefde, wegens achteruitgang van zijn gezondheids toestand zijn verblijf aldaar moeten afbre ken. HU Barometerstand 9 uur vm.: 770 stilstand. De brand, welke in ruim n van het Rus sische sa. „Profintern" woedt, la naj steeds niet gebluscht. Gisterochtend is de brandweer aan boord gegaan. De „'Havendienst T' heeft water gegeven en manschappen van de af- deeling brandbluschmlddelen hebben een onderzoek ingesteld met behulp van rook maskers. Daarna is stoom in het ruim ge blazen Gistermiddag werd bü de brandweer ge alarmeerd. dat het schip boven de waterlijn roodgloeiend stond. Onmiddellijk rukte de brandweer uit. maar toen men bü het schip kwam bleek de toestand onveranderd te zün. Er is nog wel water gegeven en daarna heeft men wederom stoom in het ruim geblazen, waarmee men tot vanochtend zal doorgaan. Vanochtend zal de brandweer weer aan boord gaan, ten einde dan wanneer zich inmid dels geen nieuwe feiten hebben voorgedaan te bepalen of het schip eventueel onder water moet worden gezet. In verband met de mogelükheid daarvan is men gistermiddag begonnen den deklast van het voorschip, be staande uit ümren buizen en groote stuur- quadranten, te lossen na welke lossing men ook gemakkelüker bü de ruimen zal kuijpen komen. Men achtte het gistermiddag niet onmo- gelük. dat de bunkerkolen in brand waren geraakt, wanneer niet zelfs de brand ont staan is door broeiing in de kolen en dat na het doorbranden van de schotten het vuur zich aan de lading in ruim II heeft mede gedeeld. Gisteren bad te Utrecht de algemeens Jaar vergadering plaats van de Apologetische Ver- eenlging „Petrus Canisius”. Om half tien gistermorgen droeg de vicaris-generaal van het Aartsbisdom Mgr. D. Huurdeman in de kerk van O. L. Vrouw ten Hemelopneming aan de Biltstraat een H. Mis op voor de le vende en overleden leden van de vereeniging. Daarna werd om half 11 in het ..Kasteel van Antwerpen” een vergadering gehouden van het hoofdbestuur en de voorzitters der verschillende commissies. Om half drie ving daar de aigemeene ver gadering aan. welke om. werd bij gewoond door Mgr. Huurdeman. de professoren Bey- sens, Kors, Franses en Krellng.udr. van GUs en eenige vertegenwoordigers van de standa- organisaties, o w me.r SteenbergheEnge- ringh. Nadat Mgr. dr J Hoogveld de vergadering had geopend en eenige huishoudelüke zaken waren af gehandeld, hield prof. dr. Fr. Peren, van het Groot-Seminarie te Roermond een rede over den H. Augustinus als apologeet. Als bestuurslid werd herkozen deken dr. O. van Noort te Amsterdam; in plaats van den niet-herkiesbaren prof. Heesemans werd ge kozen prof. dr. Faron. hoogleeraar te Roer mond. Tot verificateurs in het financieel verslag werd benoemd prof dr P. de Jong van Rij- senburg en dr R Post van Culemborg. Prof. Heezemans sprak over: „Wat kan .Petrus Canisius” doen om den afval onzer geloofsgenooten te stuiten?" Morgenmiddag, van 2 tot 3 uur. zal de K. R O op de golflengte 1071 M de radio- telefonische uitzending door Bandoeng van de Koninginne-feesten op den Pasar Gambir, te Batavia, opnieuw uitzenden. Zooals gemeld, zal H. M. de Koningin op het Loo zich onder de luisteraars bevinden. Z. D. H. de Aartsbisschop van Utrecht beeft benoemd tot pastoor te Lichtenvoorde Pater J. A. M de Graaf; tot kapelaan te Lichten voorde pater P. A. Link. Z. D. H. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot kapelaan te Leiden (O. L. Vr. Onb. Ontv.) pater A. A. A. Smitz. Z. D. H. de Bisschop van ’s-Hertogenboach heeft benoemd tot kapelaan te Nümegen <H. Franciscusi pater A. J. van Lubeek; tot kape laan te Wychen pater J. W. H. Smits. Tot leeraar aan het Missiecollege Sint Wil- librord Is benoemd pater Werenfridus Neef jes; tot leeraar aan het gymnasium te Megen, pater Joannes Joseph Soos. Tot Vicarius van het klooster te Maastricht is benoemd pater Cajetanus Reiber. is Lucie Hoven, verpleegde in gesticht in de Kruisstraat te op haar 101-sten verjaardag Gistermiddag zün te Urmond in de Maas drie jongens van omstreeks tien Jaar ver dronken De kinderen waren zooals gewoon- lük met zün vieren met kramerijen In het dorp gaan venten. Des middags gingen zij in de Maas baden, waarbü zü zich waar- schünlük te ver hebben gewaagd en door een draaikolk gegrepen zijn. Drie der kinderen zijn jammerlük verdronken, terwijl het vier de knaapje juist gered kon worden. Het zijn twee kinderen van de familie Swakhalen en een van de familie Schmeltz. wonende in het woonwagenkamp te Sittard Twee lükjes zün reeds opgehaald, naar het derde wordt nog gezocht. Mr. dr. W. F. van Leeawen. oud viee- president van den Raad van State, ia ernstig ziek. dan zü. te beschouwen als minderwaar dige socialisten. Als wü er aan herinne ren. dat de twee groote profeten van het socialisme. Bebel in Duitschland en Jaurës in Frankrijk, met heel hun hart het beginsel der landsverdediging waren toegedaan, dan is hiermede wel bewe zen. dat er aan dit vraagstuk meer vast zit dan wü in een artikel in de krant kunnen uiteenzetten ADVERTENTIEPRIJS: Van regels 1»: elke regel me«r •-2S- RECLAME per regel *-75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's f 58. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" vooruitbetaling per plaatsing .60 per advertentie van 5 regels; Iedere regel meer 8.12 bil verlies anderen vinger. De houding van de V.AJLA. Anenta seint uit Batavia: Alle bladen betreuren het bericht, dat voor de V A R A, geen termen aanwezig waren, om de uitzending van de huldebetoogtng ter gelegenheid van den vütfigsten verjaardag van de Koningin op de Pasar Gambir te Precies! Er zit vast! En tegenover buitenlandsche militai- ristische partij genooten neemt „Het Volk” al die overwegingen zooals het behoort in aanmerking. Tegenover minister Deckers en de genen, die het met dezen minister ééns zijn, behoeven dergelijke égards echter niet in ^cht genomen te worden: men onderzoekt geen feiten, men wikt en weegt geen motieven, men w i 1 niet eerlijk beoordeelen men wil alleen maar critlseeren, afbreken en schelden, en leugens en leugenachtige voorstellin gen neemt men daarbij gaarne Ik baat. Minister Decker's vlootplan moet tegen alle redelijkheid in uitgekreten worden als een schandelijk en schadelijk militairistisch stuk werk. Aldus eischen het de belangen der S. D. A. P., welke om propaganda verlegen Ut had. opende, dat er opnieuw brand De burgemeester van Batavia, mr. A. Meyroos, vierde onder groote belangstelling zün tienjarig jubileum als zoodanig. Hoezeer de R. K. V. P. vooral sinds het optreden van den nieuwen partij voorzitter, den heer C. O. Wesseling .steeds dieper wegzakt in het rood moe ras kan blijken uit de volgende publi catie uit „Het Volk". HOF ALKMAAR Administratie Nu. 433 Redactie No. 633 De hittegolf teistert nog steeds het ge- heele Iberische Schiereiland. Te Bilbao is het zoo warm, dat in verschillende fabrieken Een 23-jarige verpleegster in het Van Iterson Ziekenhuis te Gouda, die belast was met de verpleging van lijders aan poliomyelitis, is zelf door deze zieekte aange tast. Met dit geval steeg het aantal in Gouda tot 37. Te Rotterdam bleek gisteren, toen men luiken van ruim II van het Russische ..Krasni Provintem”. dat ligplaats aan boei 23 ter hoogte van de Lekhaven geno men was uitgebroken. Men heeft tóen onmiddel- lük de lading onder stoom gezet. Gistermiddag om 2 uur begonnen de platen van het stoomschip boven de water- lün te gloeien. Er zün nu meerdere pomp- booten naar de ligplaats van het schip ver trokken. - Het Kabinet bijeen geroepen In Argentinië wordt groote vrees gekoes terd voor een revolutie, ten gevolge van het succes, dat de opstandige beweging in Peru ten deel is gevallen. Het nieuwe dictatoriale bestuur In Peru heeft verklaard, dat Leguia. die als poli tiek staatsgevangene wordt vastgehouden, naar de Vereenlgde Staten regeertngsmono- poltes heeft verkocht. Deze opstand heeft een reactie tegen de A^gentünsche Nationale regeering veroor zaakt. Irlgoyen, de president der Argentünsche republiek, wordt door cavalerie en polltie- troepen bewaakt. Machinegeweren zijn op de daken der tegenover de presidentieele ambtswoning ge legen hulzen opgesteld. Uit Buenos-Alres wordt gemeld, dat daar het gerucht gaat, „dat een revolutie tegen president Irlgoyen In voorbereiding Is. De regeering heeft scherpe verdedigingsmaat regelen genomen en talrüke troepen ge concentreerd te La Plata, ongeveer 45 K.M. van Buenos-Alres. om eventueel naar de hoofdstad te kunnen oprukken. President Irlgoyen heeft het Kabinet bü- eengeroepen om den toestand te bespreken. Zün huls wordt door een sterke politie macht met machinegeweren bewaakt. Reuter meldt nog het volgende: Het blad ,Xa Prensa' meldt, dat er op Bü San Luis Obispo In Califomie twee personentreinen van den Southern Pacific Spoorweg met elkaar in botsing ge komen. Er werden 19 passagiers en twee treinbeambten gewond. De „Gooi- en Eemlander" verneemt: Naar wü vernemen, zou kort geleden een officieuze büeenkomst hebben plaats gehad tusschen A. V. R. O.-hoofdbestuursleden en den Directeur-Generaal der P. T. T., Ir. Damme. In deze büeenkomst zou besproken zün een plan, waardoor de geheele radioetrüd zou worden opgelost. Volgens dit plan zou de A. V. R. O. vergunning worden verleend over te gaan tot den bouw van een grooten zender, geschikt voor 1071 en 1875 meter golflengte en een zestal kleine zenders, waar van er drie op 217 cn de andere drie op 219 meter zouden werken tGleichwellensysteem). Deze Gleichwellenaenders zouden van gelüke constructie zün. als die te Stettin, Maagden burg en Berlün. Le .Limburger Koerier” verklapt vermakelük gevalletje. We zaten dezer dagen in de tram van Vaals naar Maastricht. Twee socialisten, -waarvan één h tijd lang deel uitmaakte van de Maastnchtsche vroedschap, maakten ook het tochtje, met hunne vrouwen, en het toe val bracht het gezelschap in onze onmiddel- lüke nabüheld. Zü hadden het over niets an ders dan ons Indlë, waar een der twee so cialisten meerdere Jaren scheen verbleven te hebben. Deze verklaarde met groote stellig heid. dat Nederland, tweede koloniale mo gendheid van de wereld, naar evenredigheid de kleinste vloot heeft en dat misbaar over verbetering c.q. herstel van het beschikbare materiaal In Indlë absoluut misplaatst zou zün De anderen, ook de vrouwen zwegen; zü gaven toe niet in staat te zün, daarover te oordeelen. En de man had de waarheid mee gedeeld. Maarwedden dat allen straks hun ne handteekening geven voor het demago gisch petitionnement der sociaal-democratie tegen de vlootplannen van onze regeering! De heele agitatie Is een sterk geval van demagogische volksmisleiding. De Amsterdamsche politie heeft gisteren ter beschikking van de justitie gesteld een 39-jarigen oud-ambtenaar bü de posterüen in Ned Indië. die. in het vaderland teftig- gekeerd. tüdelük werkte als sorteerder bü de posterüen te Amsterdam en die in deze kwa liteit eefr postchëque ten bedrage van 500 heeft ontvreemd. De man. die 1.1 Zaterdag avond op transport is gesteld uit Utrecht, heeft verleden week getracht de gestolen chëque In Den Haag te gelde te maken Hlerbü bediende hü zich als handlangster van een vrouw, die zün daad bü de politie heeft aangegeven. Door allerlei valsche opgaven heeft man. na zün arrestatie, getracht het onder zoek te schaden, zoodat de politie door vele nasporingen vier dagen noodlg heeft gehad, eer de dief aan de justitie kon worden over geleverd. Naar het schünt. heeft deze oud-Indisch- gast zich in zün betrekking te Amsterdam ook reeds schuldig gemaakt aan diefstal van ettelüke brieven. Na afloop van de voorstelling in het cir cus Schneider te Amsterdam, trok een van de stalknechts, een ongeveer dertigjarige Duitscher er op uit om zün wettige vrouw, een Belgische, die van hem weggeloopen was en sindsdien op den O. Z. Achterburgwal woonde, te bewegen tot hem terug te kee- ren. Reeds eerder had de man getracht de vrouw tot betere gedachten te brengen, doch zü had steeds geweigerd. Toen de man nu omstreeks middernacht bü het huis op den O Z. Achterburgwal aankwam, zag hü de vrouw voor een van de ramen zitten. Daar men hem den toe gang tot het perceel weigerde, trapte hü de deur in en sloeg hü er de ramen kapot. Zoodra de woesteling tegenover zün vrouw stond., die opnieuw weigerde met hem mee te gaan, wierp hü haar een flesch met zwa velzure ammoniak In het gezicht. De vloei stof veroorzaakte zware brandwonden aan gezicht, borst en handen van de vrouw De geneeskundige dienst vervoerde haar naar het Binnengasthuis, waar zü ter ver pleging is opgenomen. De man. die onmiddellük door de op het tumult afgekomen politie gearresteerd kon worden, werd eveneens naar het ziekenhuis overgebracht, daar hü brandwonden aan zün handen had gekregen. Nadat hü verbonden was, is hü naar het politiebureau Wannoesstraat overgebracht. Bü zjjn verhoor door commissaris Hoo- genboom heeft de man een volledige beken tenen ongevallen verzekerd voor cé'n f 3000 - I'CVen’l*nge geheele ongeschiktheid tot werken door f WED bij een ongeval met f O Cf) bij verlies van een hand, f 4 O£ bij verlies van een EQ bij een breuk van Ken: verlies vsn beide srmen. beide beenen of beide oogen J wU.” doodeliiken afloop AuU.- Toet „.n I 14w.” duim of winvingér ww- been In verband met het geheel ontbreken van gunstige bewolking zün de proeven voor het neerslaan van wolken door den heer Veraart uitgesteld. Indien de bewolking hedenmiddag gunstig zou Zün. zouden proefnemingen te Scheve- ningen boven de Noordzee worden gehou den tusschen 5 en 6 uur. Een gedeelte van het Kurhaus-terras is gereserveerd voor genoodigden Drie vliegtuigen van de K. L. M zouden worden geladen met ongeveer 4000 K G on derkoeld hetwelk in twee speciale ijs- wagens op Schiphol bewaard is. Bovendien zouden eenige vliegtuigen van de lucht- vaartafdeeling te Soesterberg dienst doen voor observatie. De technische leiding zou. evenals de laat ste maal in handen zün van eerste luite nant Vis. chef van den Meteorologischen Dienst te Soesterberg. Als büzonderheld kan worden medege deeld, dat de bekende Oceaanvilegers Stan- nage en Saul de laatste is Inmiddels ook te Amsterdam aangekomen in een van de K. L. M.-vllegtuigen de proeven uit de lucht zouden volgen. Gevaar voor een revolutie? De „Prensa" meldt voorts nog, dat de stad overstroomd wordt met onrustbarende geruchten. Het hoofd der politie heeft ge confereerd met de chefs van alle politie bureaus van Buenos-Alres De regeerings- autoritatten confereerden met de comman danten der regimenten van de garnizoenen van La Plata. De wacht van het paleis der regeering is aanzienlük versterkt en in de omgeving van de ambtswoning van presi dent Irlgoyen patroullleeren detachementen cavalerie. De minister van justitie heeft er den pre sident van in kennis gesteld, dat er onmid dellük gevaar dreigt van een revolutie, waarbü zekere ixilitieke leiders en een deel van het leger betrokken zouden worden. President Irlgoyen antwoordde dat hü niet vreesde voor een revolutionnaire beweging in het land, maar dat hü persoonlijk aan een aanval zou kunnen blootgesteld worden. Onder sterk escorte begaf de president zich hedenmidag naar het regeeringspaleis. Alle troepen der hoofdstad zün In de ka zernes geconsigneerd. De bevolking van Buenos Aires is kalm. De offlcieele verklaring voor de genomen maatregelen is dat het voorzorgsmaatrege len zün met het oog op eventueele wanorde- lükheden ten gevolge van de staking van het personeel der Union Telegraph Company. Het blad „La Critiqua" meldt dat de mi nister van justitie er den president van in kennis stelde dat hét publiek ontevreden is omdat het congres niet aan het werk gaat. Irlgoyen beloofde ten slotte het congres tegen 8 September In buitengewone zitting büeen te roepen. Als minister Deckers een noodzakelijk vlootplan opmaakt en daaruit de mini male finantleele conclusies trekt, dan wordt hij door de sociaal-demokraten, die het ontwapenings- en vredesgeheim in pacht zeggen te hebben, uitgeschol den, als ware hij een bloeddorstig mili- tairist, die de burgerij zooveel mogelijk persoonlijke en finantleele last wil ver knopen en er een duivelsch genoegen in vindt, een toekomstigen oorlog te bevor deren. En de katholieken en christelüken. die aan zulk demagogisch gedoe niet mee wenschen te doen en zich kalm afvragen, of de minister hier niet in zijn recht is en of hij niet zijn plicht doet, krijgen, mét den minister samen, de volle laag. Een heel andere houding neemt de S. D. A. P. in Nederland echter aan tegen over buitenlandsche partügenooten, die niet alleen izooals de Nederlandsche „bewapenaars”) het allernoodzakelijkste en het mlnst-mogelijke vragen voor de landsverdediging, doch die gerust als roode militairlsten betiteld kunnen wor den, die in niets anders heil zien dan in de zwaarste nationale bewapening. Dèn wordt er b.v. in „Het Volk" gewikt en gewogen, welke excuses er aangevoerd kunnen worden, indien ont kenning niet langer mogelijk is; dan wordt er nagegaan, welke motieven den buitenlandschen partijgenoot tot zijn houding kunnen hebben gebracht en of hij, in zijn omstandigheden, misschien geen gelijk heeft, althans te veront schuldigen is. Heel sterk spreekt hier het geval van Paul Boncour, den zwaar-mllitairisti- schen Franschen socialistischen leider; niet ten onrechte schreef De Standaard” van hem, dat hij bij wijze van spre ken alle burgers en burgeressen van Frankrijk had' ingelijfd in het leger. Met zoo’n rood milltairistisch geval zitten de sociaal-demokraten natuurlijk erg verlegen, getuige het feit, dat de buitenlandsch overzichtschrijver van »Het Volk" een tweetal groote artikelen noodlg oordeelt, om het geval historisch *n psychologisch te onderzoeken en te verklaren. Eb met fluweelen handschoenen wordt de gevierde partijgenoot aange pakt, evenals trouwens ieder buiten landsche partijgenoot, die over lands verdediging en ontwapening anders denkt dan de Nederlandsche sociaal- demokraat. Wij citeeren letterlijk uit „Het Volk": .Laat ons beginnen met te coXta- teeren. dat in alle groote landenalle politieke partüen.' ook de socialistische, het beginsel van de landsverdediging aanvaarden De communisten ook ;n Rusland. Ontwapening aanvaarden de socialisten van de groote landen alleen, als zü wordt doorgevoerd internationaal Nationale ontwapening, ongeacht wat andere landen doen, wordt alleen verde digd door de socialisten- van de kleine landen. Wü zeggen niet, dat 't zoo zal blüven; er zün teekenen. die er op wüzen. dat de opvatting van de socialisten van de kleine landen post vat ook bij socialisten van de groote. Maar in het algemeen is thans de toestand gelük wü hem aandulden. Dit verschil heelt diepe oorzaken Wj kunnen er niet op ingaan; maar wü willen, wel onze Nederlandsche partü genooten er tegen waarschuwen, dé Fransche, Duitsche. Brltsche arbeiders die over dit vraagstuk anders denken Dr. H. C. L. E. Berger Is benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de veeartsenü- aan de Hoogeschool te Utrecht. Donderdag was het de groote dag voor de |>aardensportliefhebbers. Reeds des mor gens kwamen de stroomen bezoekers de stad binnen. De Enkhuizer harddraverijdag heeft een goeden naam. Des morgens werd gehouden een con- cours-hippique, waarvan de uitslag" was als volgt ie pr. f loo Bingley Victor, H. A. Bultmaft Heemstede; ae pr. 75, Tudor Emperor, eig. H. F. Bultman Heem stede; 3e pr. f 40, Gré van H. van derWoude, Kockange, tevens ie prijs voor het schoon ste geheel; 4e pr. f 25 voor den heer G.Lan Delden Amsterdam. Voor de Landbouw- tuigpaarden was de uitslag, ie pr. f 80, Manuel van A. Schagen, Aarts woud; 2e pr. f- 40. voor W. de Jong, Medemblik, tevens eerste prijs voor het schoonste geheel, 3e pr. f 20, Albert, van J. Schouten, Binnenwijzerd; 4e pr. f 10, Nelly van J. Renekens, Wognum. Voor de groote harddraverij waren 17 paarden ingeschreven. Wij waren gewoon de laatste jaren meer paarden aan den start te zien, doch dit vond zijn oorzaak in het feit dat een tweetal belangrijke wedstrijden n.l. te Groningen en Abcoude gelijk vielen. Op de baan was een groote belangstelling. De draverij werd opgeluisterd door het stede- li)k muziekcorps. De prijzen respectievelijk f 500, f 250, f too, en f 50, vielen ten deel aan: ie pr. Kapitein de Bruane van G. Ver- gouw, berijder KI. Bakker; 2e pr. Maggy Henry van Jn. Schoon, Medemblik, be rijder Fr. Brhers; 3e pr. Meteor van K. Hart, Medemblik, berijder eigenaar; 4e pr. Silent Nancy van Ph. Smit, Alkmaar, berij der W- Geersen. Aan den eersten prijs was tevens verbonden een massief zilveren lau wertak, uitgeloofd door burgemeester Zim merman. De prijsuitreiking had plaats in het Hotel „Die Port von Cleve.” „Op initiatief van het bestuur der R. K. Volkspartü hadden drie vertegen woordigers dier partü dezer dagen op het secretariaat der P een sa- menspreklng met ^Hunsaawoordigers van Partü en Vakverbond, omtrent door de R. K. Volkspartü te verleenen steun aan het petitionnement der S. D. A. P en het N. V. V. tegen het vlootplan van minister Deckers. Het bestuur der R-K. Volkspartü gaf kennis van zün voornemen om in het orgaan dezer partü en in een manifest, dat in honderdduizend exemplaren ver spreid zal worden, de katholieken aan te sporen, de petitlonnementslüsten te on- derteekenen. Voorts zal de R. K. Volkspartü eind September te Amsterdam een openbare vergadering beleggen ter bestrüding van het vlootplan. Nog werden maatregelen overwogen van plaatselük contact ten einde te be vorderen. dat de aanhangers der R.' K Volkspartü bezocht zullen kunnen wor den om hun handteekening te winnen. Ten slotte zal de voorzitter der R. K. Volkspartü. de heer C. D. Wesseling, op Woensdagavond 10 September een kwar tier voor den V.A.R.A.-microfoon spreken, ten einde de katholieken tot teekenen aan te sporen.” Dat zijn wél fatale teekenen van jam merlijk verval! De voorzitter eener „katholieke” partij vraagt, of zijn partij mag meedoen met de schandelijks! leugenachtige en onwaardigste agitatie, welke onze aarts vijanden, de sociaal-demokraten, in deze dagen tegen de regeering voeren. En hij stelt zijn pamfletten en zijn stem voor den socialistischen omroep gaarne ter beschikking om te trachten, katholieken te misleiden. Wordt het niet hoog tijd, dat het R.K. vóór den naam van ’s heeren Wesse- lings partij geschrapt wordt? De temperatuur in de schaduw was gis teren te Londen 93 graden, wat de hoogste temperatuur Is. welke In 19 Jaar werd ge constateerd. Tien personen zün ten gevolge van de warmte bezweken. Te Aidershot werden 12 soldaten door de warmte bevangen De ziekendienst te Londen is reeds den geheelen dkg bezig met het vervoeren van hitteslachtoffers. Hedenochtend daalde de temperatuur een weinig ten gevolge van lichte bewolking, doch het blijft de hoogste temperatuur, die sinds jaren is voorgekomen. In de middaguren bereikte bet kwik in de schaduw 33 gr In tal van fabrieken, waar uitsluitend vrouwelüke werkkrachten aan den arbeid zün. mocht heden in badcostuum gewerkt worden. Behalve de reeds gemelde gevallen van overlijden ten gevolge van de warmte, komen uit alle deelen das lands berichten over mannen en vrouwen, die ten gevolge van de hitte flauwvallen en beroerten krijgen. het dak'van de ambtswoning van den pre sident Irlgoyen mitrailleuses zün opgesteld wegens den gespannen toestand, voort vloeiend uit de agitatie onder de arbeiders. De spoorwegautoriteiten in de provincie hebben opdracht gekregen zich gereed te houden om op het eerste bericht troepen naar Buenos-Aires te zenden. De regeering heeft besloten strenge voorzorgsmaatrege- - len te nemen. Het kabinet kwam vanmor gen büeen om de redenen van de ontevre denheid onder de arbeiders te bestudëeren. Het personeel van de telefoonmaatschappü heeft tot een staking van 24 uur besloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1