ONS BLAD DINSDAG 2 SEPTEMBER 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 205 f 40 Jack Diamond in arrest DIENSTBODEN-NOOD De laatste partijen Toestand zeer achteruitgaande en ZOEKPLAATJE Stijgende ertsenaanvoer Emissie aandeelen Ver. Bezit De oceaanvlucht nieuwe Dultsche heldinnen 1 J- WEBER ZOON Groote Houtstraat 166 Haarlem r 7-jarig jongetje verdronken Moord te Hardegarijp In het bijzijn der politie Een meer stort zich tdt in *t dal De naam „Cocktail” W.KERKMEER - Al.KMAA R ^'«3 Kon. Ned. Hoogovens Staalfabrieken Gestoorde Koningiimedagvlering te Den Helder e e e De Koning der New-Yorksche, onderwereld De onontbindbaarheid van het kerkelijk huwelijk Het schaaktoumooi te Luik I VOORNAAMSTE C^ClEUWS geëindigd N.V. Drukkerij „De Spaamestad” De ziekte van Mr. Dr. W. F. van Leeuwen dit nummer bestaat uit twee bladen AANGIRE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Officieel erkend in Oostenrijk en Italië ff'.’* f of dar De De eindstand ieder te en voor Een interview met Jack Diamond. e Uit vroeger dagen in Nederlanddlenstbo- Barometerstand. 9 uur vm.773. Stilstand Drie montewn gewond OPTICIENS FALUUKANTKN dat EEN KOELBLOEDIG KAPITEIN der Rota, gebrouwen zij van een groote voldoening blijk da Ia het geheeie land is K< vreugde gevierd. Uk te 3 >f r r I De komende verkiezingen in Dutter 11 land. De parQjen. Ernstig spuuuu «gongeluk ie St. Louis Elf dooden. Generaal Alten, oud-bevelhebber van het Amerikaansche bezettingsleger in het Rijn land. overleden. De Europeesche rek, van Jack Dia mond, den Koning der New Yorksche onderwereld. Tsjang Hsoe Liang grijpt in in den strijd in China. rd ba.' d. i). 1. s L even lieke zeer zouden De .Daily Herald" publiceert ven interview, dat een der medewerkers gehad heeft met Jack Diamond. In dit interview zelde de be ruchte koning van de New-Yorksche onder wereld o.a. het volgende: „Ik zou graag een bezoek hebben gebracht aan Engeland, doch blijkbaar hebben zij de deur dichtgegooid. Mijn jongens zijn daarom naar het vasteland overgestoken, waar ik ze later zal opzoeken. Ik zal aan deze zijde van den grooten vijver blijven, totdat de atmoepheer aan den an deren kant weer een beetje koeler geworden is. Bovendien zijn hier dingen te doen. Ik heb een idee In mijn hoofd, dat ik wil nlt werken. maar ik heb geen kwade bedoe lingen jegens menschen op dit deel van de wereld. Ik denk, dat ik ze allemaal heb over bluft. New-York wilde mij hebben, ik denk in verband met dat arsenaal of misschien wel tets anders. Maar ik besloot een poosje weg te gaan. De autoriteiten dachten toen, dat ik op de .Baltic" zou varen Natuurlijk. Want ik had de jongens gezegd ze dat te vertellen. Nu ben ik hier." Bloedige stakingsdemonstraties te Boeda pest. In het schaaktoernooi te Luik is Tarta- kower als 0rste geëindigd. De Oceaanvlucht van Costea en Belfonte. De toestand in China. Noordelijke regeertag gevormd. bet niet werd tl 7 ■o De aanbieding van hei huldeblijk van 4e weermacht aan H. J*. n' VEI RHRUG BAAR IN IS KLAS RUWIELZAKEN Catalo^us^p aanvraag De toestand van mr. dr. W. F. van Laan wen Is «eer achteruitgaarnde. De laatste partijen van het schaaktour- noot te Luik hadden de volgende uitslagen Marshall wint van Rubinstein. Thomas verliest van Athues Colle remise met Pleci. waren geworden. De vliegers zijn voornemens via de Scilly- cilanden en Zuid-Ierland langs den 42sten breedtegraad tot Halifax de groote scheep vaartroute te volgen. Cosies en Bellonte boven Ierland. De Fransche Oceaanvliegers Costes en Bellonte zjjn volgens de laatste berichten te 15.40 uur boven de stad Rosslare in Ierland gesignaleerd. De eindstand is: 1 Tartakower 8% p. 3. Sultan Khan 6K P- 3. Athues. Niemaowitsch en Colle, p. 4. Przeplorkl en Thomas leder 5% p. i. Rubinstein en Weenlnk ieder 5 p. Marshall 4'4 p. 7. Soultanbeieff en Pléci. elder 4 p. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD o' Naar uit Antwerpen gemeld wordt, wordt de Koning der New-Yorksche onderwereld. Jack Diamond, die met het s.s. .Belgenland aldaar is gearriveerd, voorloopig vastgehou den De politie wacht thans nadere instruc ties af De mogelijkheid bestaat, dal Dia mond Jack als ongewenschte vreemdeling naar New York zal worden teruggezonden. Naar verluidt bestaat het voornemen Jack Diamond als ongewenschte vreemdeling over de grens te zetten en wel de Dultsche grens. Uit zijn uitlatingen aan boord blijkt, dat hjj voornemens zou zijn om zich naar Maag denburg te begeven. Intusschen wacht de po litie nog nadere Instructies af. ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal, voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar f 2-85 Mal Geïllustreerd Zondagsblad 1 0.60 booger LICHT OP. De lantaarns moeten motsen worden opgestoken om 8.13 uur. Zoo gooien de Hollandsche meisjes, door hare onvrouwelljke afkeerigheid van huiselijke dienstbaarheid, haar ei gen glazen In en zij moeten het dan vaak nog beleven, dat de buitenland sche meisjes, doordat zij zich meer als toekomstige huisvrouwen getjragen, veel betere huwelljkskansen krijgen dan zij, die recht meenen te mogen doen gelden o^een Hollandschen jongen. Wanneer zullen onze Hollandsche meisjes eens wijzer worden? In het belang van zichzelf in het belang ook van de moraliteit en van de nationale welvaart. De New-Yorksche politie zoekt hem niset. De .Dally Herald" heheft ontnlddelll’k. toen zij het bericht kreeg, dat Diamond aan boord van .Belgenland" was, de New-York sche politie opgebeld, waar dit bericht inder daad waar scheen te zijn, doch waar men den redacteur van de ..Dally Herald" tevens mededeelde, dat Jack Diamond kon gaan waarheen hij wilde, aangezien er geen bevel tot arrestatie was uitgevaardigd, noch te New-York. noch in een der andere Ameri kaansche staten. De koning der New-Yorksche onderwereld. Jack Diamond, die zich naar Europa begeven heeft, is naar thans bekend is geworden, aan boord van het stoomschip .Belgenland" te Antwerpen aangekomen. Zijn paspoort en verdere papieren waren volkomen in orde. Hij verklaarde, dat hjj slechts een drietal dagen in België wenschte te blijven en zich daarna naar de Fransche badplaats Vichy zou begeven, om in verband met zijn maag kwaal een kuur te doen. Hierna zou hij naar New-York terugkeeren. HU zeide zich zeer verwonderd te hebben over de belangstelling, die zijn persoon allerwegen ten deel valt, aoe- wel hem toch niets ten laste gelegd kan wor den en hij zich ook tijdens de reis niet ver loochend heeft. Met de New-Yorksche alco- holsmokkelaars, zoo zeide hij. heeft hij niets uitstaande en hij is overigens ook niet de bendeleider voor wien men hem aanziet! bil verlies ven endereo vingrr De redactie van „Het Volk” moge begrijpen, dat z 1 j niet het aangewezen orgaan Is om met wié ook te debat- teeren over de vraag, of iemand „over tuigd en trouw katholiek" is. De godsdienstige en zedelijke enormi teiten. welke dag In, dag uit in dit blad gelucht worden, zijn van dien aard, dat een wederzijdsch begrijpen op dit stuk uitgesloten moet worden geacht. Alleen willen wij vragen, w 1 e toch de „katholieke soclaal-demokraten” zijn, jegens wie wij een „even lasterlijke tactiek" volgen als nu volgens „Hel Volk” Jegens de R„ K. V. P. De „katholieke soclaal-demokraten". Wie onzer kent ze in zijn omgeving? Waar zijn ze? Zoekplaat je Bu de emissie van f 100.000 gewone aan- deelen der N. V. Vereenlgd Bezit van aan deelen N V. Drukkerij ,De Spaarnestad” te Haarlem, werd door de houders van claims zoodanig van hunne rechten gebruik ge maakt, dat slechts enkele aandeelen voor de vrije inschrijvingen die te zamen f 656 300 beliepen overbleven. Op vrije inschrijvingen beneden f 5000.— kan niets worden toegewezen. De toewijzings- blljetten worden morgen verzonden. toestand van den oud-vice-president van den Raad van State. Mr. Dr. W. F. van Leeuwen, was gisteravond zeer achter uitgaande. Beschrijving door een mede-passagier. De heer Sajnuel Petera, een der mede passagiers op de .Belgenland". gaf oen be- ^ehrijvlng van dezen sinjeur welke hieronder volgt: „Jong, innemend van ulterlljk. met een lach, die voortdurend zijn mond krult, knap.- en toch met het uiterlljk van Iemand, die al wat achter den rug heeft, bezit in alle attributen, noodlg voor het verkrijgen van populariteit bij de andere sexe. Onmiddellljk. toen op het schip bekend werd wie hjj was. werd hjj formeel belegerd. De vrouwen maakten een held van hem. In de morgenuren was hij onzichtbaar. Dan sliep hij. Want Diamond maakte van den nacht een dag. Na het diner zette hjj zich tn de rooksalon onj te pokeren. Hij heeft hon derden ponden opgestreken. HU schijnt niet te weten wat de beteekenls is van vrees. De dames aan boord aanbaden hem. Hij heeft duizenden malen zUn handteekening gezet. In de balzaal bleek hij op een avond zjjn vulpenhouder leeggeschreven te hebben met het zetten van handteekeningen. Het Hagavan. een meer tn de onbewoonde binnenlanden van Ijsland, werd vroeger door een geweldigen gletscher van zijn ai- voerdal gescheiden. Slechts weinig water vond vrijen afvoer. De gletscher sloot ech ter het meer, dat 4 KM lang en 4 i 5 KM. breed is. van jaar tot jaar meer in. Onge veer 27 jaar geleden had bet meer zich reeds eenmaal den weg naar de vrijheid gebaand. Maar het was toen niet geheel en al gelukt en al heel spoedig was het Ttaga- van weer door het gietscherijs omsloten. De toenemende insluiting stuwde van jaar tot jaar grootere watermassa's opeen. Zoo was de catastrophe nog slechts een kwestie van tUden zU is ook gekomen Met donde rend lawaai barstte de gletscher uit elkan der. De watermassa's stortten zich over een breedte van 200 M over een bergrug heen in de kloof. Zoo werd er een breed en diep dal gevormd. Er ontstond een grootsche dub bele waterval, die een hoogte van 100 M. had. De IJslander» noemden hem Legnlstosz. Het moet een der mooiste watervallen ter wereld zUn Er zou meer dan 100 muiloen ton water uit het meer geloopen zijn. Ten gevolge hiervan daalde de spiegel van het meer ongeveer 10 M. In geografische krin gen wordt echter aangenomen, dat de glet scher na verloop van enk. jaren 1 meer weer zal afsluiten. Daarmee zal ook de Legnlstosz weer verdwijnen, tot wellicht een nieuwe doorbraak van den gletscher door het meer den waterval weer opnieuw zal doen ont staan indiec bet meer ten minste geen anderen uitweg zoekt. De weinige jaren ech ter, waarin de watermassa's uit bet Hagavan over den Legnlstosz 100 M. diep naar beneden storten zal de gletscher en de waterval het voornaamste aantrekklngspunt der toeristen op IJsland zUn, die vooral dit jaar. waann het duizendjarig bestaan van het rUk gevierd wordt, in groote scharen naar -TbulR” ko- „Er werd een regeling getroffen tus- schen Amsterdam en Oberhausen, om een vlot verloop te waarboi gen. Alvorens een meisje uit Duitschland 1 der heen komt, is door Oberhausen volledig naar haar geïnformeerd; in het bijzonder bij haar vroegere werkgeefsters. Men weet dus, wat men in huis krijgt en het meisje krijgt cok vooraf kennis In wat voer soort gezin zjj zal worden geplaatst. Hierbij wordt natuurlUk met allerlei indxvidueele omstandigheden rekening gehouden." ALKMAAR Telefoon: Administratie Na 433 Redactie Na SU Het 7-jarig zoontje van den arbeider v. d. Plaats, wonende aan eten Schlnkeldljk te Haarlemmermeer, dat met een kameraadje 's avonds omstreeks 6 uur nabij de ouder- lijke woning aan de Ringvaart zat te hen gelen. had het ongeluk voorover in 't water te vallen. De kleine verdween direct in de diepte. Hoewel daartoe direct pogingen in werk werden gesteld, slaagde men er meer in het kind te redden. Toen t opgehaald, bleken de levensgeesten reeds geweken te zijn. <£-Ver“^CT\"^°?rwi*.,irden f 3000 - LeVeo’,*"Ke ’eh,-ele onxeahlktbeld lot .erken door f we® bij een onnrr.l met f ARA bij -erli» van een h.nd- f 19C_ bil verlie. v.n een f Cfl - W een breuk vnn tra. oosevallen veraekerd voor een der rol «en de uilkeer|„«en 00 U U*" verlie. van beide armen, belde beenen ot beide ooaen •*>«•- «foodelijken afjoop «n roet of een omt 1 duim of whavinxer been of arm Over dit onderwerp. d w.z, heldinnen van ruhn een eeuw geleden, van 1813. is onlangs in een lezing te Berlijn een en ander mede gedeeld. De eerste vrouw, wier naam in de herinne ring van het nageslacht is bewaard geble ven heette mevrouw Von Bonln; haar hel dendaad bestond hierin, dat zU met behulp van een afdeellng van twee officieren en 70 ruiters in jhet jaar 1807 uit de door de Fransche Mzette provincie Sllezlë de Prui sische kas met 22.000 thaler redde, en tege lijk generaal Brun en een aantal van zijn officieren gevangen nam. Een andere beitienMF strijdster was Maria Werder, eveneens een vermogende dame, die zich bij haar man voegde, toen deae dienst nam bjj de Sllezische huzaren; zjj vocht o^. bij Leipzig, waar zij zelf gewond «erd en haar echtgenoot sneuvelde. Bekender is de naam van Eleonora Pro- chaska uit.Potsdam. die zich in het soldaten pak stak als 18-jarig meisje, en dep 16en September 1813 bjj Oóhrde doodelijk getrof fen werd. Op haar graf op het kerkhof van Potsdam staat een standbeeld; Fr. Rückert schreef een treffenden lljkzang over haar. BU het Lützowsche regiment diende nog een ander meisje. Anna LUhrtng uit Bremen, die eveneens aan tal van gevechten uit die Jaren deelnam. De eenige Dultsche heldin, die het Ijzeren Kruis in die dagen verwierf, was Augusta Krüger. die tot onderofficier bevorderd werd wegens haar dapper gedrag bjj Denewitz. Johanna Steger is de naam van het hel- dlnnetje van Lüneburg. die met levensgevaar de soldaten van patronen voorzag; op een kerkhof te Berlijn staat haar gedenkteeken. Nog werden tijdens deze lezing de ge schiedenissen opgehaald van ongeveer twin tig Dultsche vrouwen, die zich in de aan vangsjaren der vorige eeuw onsterfelijk maakten bij de bevrljding van haar vader land. Over den laatsten wereldoorlog werd niet gesproken. Indien dit wel het geval ge weest waren, zouden er ongetwijfeld tallooze vrouwen ten voorbeeld gesteld zijn. competentie bunaaL Nu was er echter een strijd ontstaan of de kerk te beslissen had over de huwelijken, welke na 22 Mei 1929 datum van het van kracht warden der overeenkomst van Late- ranen gesloten waren of over alle kerke lijke echtverbintenissen. Het Vaticaan be schouwde dit laatste volgens den geest van het Concordaat. Italië hield zich echter aan de letter. Thans echter heeft het Rometnsche Oe- réchtshof. dat zich aanvankelijk tegen de Va- tte.utr.srha opvatting had verklaard, zijn be slissing herzien. De „Oss. Rom.” geeft op dit hoogst be langrijk genoemde besluit, een commentaar, waarin L_ «erft. Zóó ver is het met den Import van buitenlandsche dienstboden alreeds ge komen. En den betrouwbaren zakenman, die zich op dit „bedrijf” zou willen werpen, liefst In contact met de geestelijke en wereldlijke autoriteiten, zouden wij een „gutes Geschaft” durven vóórspellen. Onze huismoeders zijn door dezen gang van zaken wellicht ietwat gebaat en het is veelal het verdiende loon voor vele Hollandsche meisjes, wanneer zij zich er over beklagen, dat de „vreemde” meisjes hier vaak met de beste jongens gaan strijken, maar we mogen niet vergeten, dat die vreemde import vele en groote zedelijke gevaren, zoowel voor de meisjes zelf als voor de mannelijke bevolking ten onzent, mede brengt, en (om nu eens aan ons natio naal eigenbelang te denkende bevor dering van onze welvaart niet weinig belemmert. Iedere buitenlandsche dienstbode Is de plaatsvervangster van ’n Hollandsch meisje, dat nu in kantoor of winkel een mannelijke werkkracht verdringt of de zen, Indien hjj al niet verdrongen wordt, in ieder geval beconcurreert. Waarvan het gevolg is, dat duizenden Jongemannen er niet aan kunnen den- ken, te trouwen en een gezin te Hoe komt de cocktail", een .mengsel van dranken, waar men niet al te naar van wordt", aan zijn naam? De cocktail werd ..geboren" In het dorpje Elmsford, dat gelegen is aan den weg van Tarrytown naar White Plains, vlak bij New- York. In dat dorpje kwam eens een cavalerie-af- deellng onder commando van een jovialen kapitein binnen en hield tegen den middag stil voor een herberg bekend onder den naam van Linda Cottage en waarvan de waard, een Hollander, van der Linden heette, schrijft het .Jïbld". Op het geroep van de huzaren, die luide om wjjn vroegen, ging de herbergier naar zijn kelder en bracht bitter en ponunerans mee naar boven; gewonen wijn had hij niet. Maar om het zijn gasten naar den zin te maken, bood hij hun ook nog een flesch champagne aan. Toen kwam de kapitein op het Idéé, om al die dranken te mengen; hij ledigde de flesschen In een grooten punchbowl, en. een veer uitrukkende uit den staart van den haan die een van zijn mannen aan bet slachten was. gebruikte btj die om in de melange te roeren. En men noemde den aldus drank „to the cock's tall". Se non Wat er ook geklaagd moge worden over werkloosheid en malaise er heerecht in Nederland nog steeds dienst boden-nood. Onze meisjes bedanken er in het al gemeen voor, in een gezin vooral als er een behoorlijk agntal kinderen is de nobele huiselijke 'bezigheden te hel pen verrichten, waarin het meisje en de vrouw waarlijk groot kunnen zijn en waarin vooral het jonge meisje de beste opvoeding en de zekerste leerschool kan krijgen voor haar toekomstige bestem ming; zelf eenmaal een gezin met kin deren te bestieren. Kantoren en winkels lokken: de ar beid is er vaak zenuwsloopend en af mattend en onvrouwelljk, maar, dank zij de beconcurreering van den man. is bet salaris er vaak lang niet kwaad de avonden, gedurende welke het ver diende geld aan bloskoopjes en lunch- roompjes uitgegeven kan worden, zijn vrij en, wat het méést verlokt: er behoeft in kantoren' èn winkels geen huiahoudschort gedragen te worden: de meisjes kunnen zich in onnoozelheid ve4>eelde«, voor dames aangezien te worden. Vele levens-onervaren schepseltjes, vaak ook verkeerd opgevoed, denken er niet over na, hoe zij in een gezin hun leven veel schooner en veel nobeler zouden kunnen leven dan in kantoor of winkel, en ze weten niet, hoe zij door den dege- lijken, emstigen jongeman van wien het geluk toch eigenlijk eenmaal zal moeten komen veel meer gewaar deerd en gerespecteerd worden in hui selijke bezigheden dan als „dame” In kantoor of winket Vandaar den-nood. Vandiar elders; Het dorp Hardegarijp in Friesland is Zon dagavond in opschudding gebracht door een moord, waarvan de landbouwer en bekende houder van een stal voor harddraverijen, de 36-jarige J. K. van der Veen het slachtoffer Is geworden. Geruünen tijd geleden heeft de ongeveer 23-jarige fabrieksarbeider G. Douma bjj ge noemden landbouwer de ruiten Ingegooid. Hiervoor was Douma veroordeeld en dezer dagen zou hij zijn straf ondergaan Om zich te wreken op Van der Veen begaf Douma zich Zondagavond met twee vrienden naar de boerderij van Van der Veen. Hij drong op het erf en de landbouwer, die bevreesd werd, ging per auto hulp der politie halen. Hjj keerde met den Rjjksveldwachter J. Visser naar zjjn erf terug. De poitleman hield zich achteraf en zeide tot den landbouwer, dat deze de drie jongemannen moest gelasten het erf te verlaten. De boer deed zulks, doch de drie belhamels wenschten hieraan geen gevolg te geven. De rjjksveldwachter sprong toen naar voren en gelastte het drietal het erf van den landbouwer te verlaten. Hoe de zaak zich verder heeft afgespeeld, staat niet geheel vast. De veldwachter heeft twee van de drie jongemannen aangevat om hen te verwijderen of is dor hen aangeval len. Na een worsteling wist hjj belden van het erf te verdrijven. Intusschen was G. Douma echter op den landbouwer toege sprongen en had hem met een dolkmes van 30 A 40 c.M. lengte een steek In de hart streek toegebracht. De man viel neer en was bjjna onmiddellijk dood- Een der beide andere jongemannen liep weg. De tweede ging evenwel assistentie ha len van politie en dokter Bontekoe. Toen deze ter plaatse kwam was de landbouwer reeds overleden. De dader werd door den rljksveldwachter gegrepen met het dolkmes nog in de hand. Het lijk en de gearresteerde dader werden naar de marechaussee-kwrae te Quatrebns overgebracht Jack Diamond zou aan boord zijn van het stoomschip „Belgenland". Diamond zou heden te Antwerpen aan iapd gaan, en zich vla Brussel naar Luik begeven, waar ver scheidene zijner collega's vertoeven. Nadat aan boord van de „Belgenland" be kend was geworden, dat Jack Diamond aan boord was. werd hjj lof degeen die er voor werd aangezien door de passagiers bestormd om zjjn handteekening. In de afgeloopen maand bedroeg de erts- aanvoer voor het hoogovenbeorijf te IJmulden eene hoeveelheid van 64.383 t. (V.J. 19.941 t>. De vaderlandsche Geschiedenis vermeldt slechts selden of nooit iets van Evert Sta ring. ®en kapitein, die ongeveer op het einde van de achttiende eeuw, in opdracht, op de Engelsche smokkelaars moest letten bij Kaap de Goede Hoop. Op zekeren dag aag Staring een Deensch schip, dat hjj verdacht van onder valscbe vlag te varen. Blijkbaar was het 'll Engelsch schip met oor'.ogsammunltie voor den vijand. Staring meende het zaakje zelf maar eens te moeten onderzoeken en hjj begaf zich bjj den Deen aan boord. Maar dezen was dit allesbehalve naar den sin; toen hU den kapitein, zooals hjj meende, In z|jn macht had. liet hij het anker lichten en wilde, met den Hollander aan boopd. see kiezen. Staring had zoo iets echter voorzien en zjjn maatregelen genomen. Toen de Deen op zjjn bevel niet wilde keeren of blijven liggen, gaf hjj een teeken aan het fort op de reede. dat daarop het gewaande Deensche schip onder vuur nam. Nu begon de kapitein hierover geducht tegen Staring uit te varen en dreigde hem aan den mast te zullen bin den en neer te laten schieten, wanneer hij geen legensein gat om h«8 vuren te doen op houden. In plaats van zich hierdoor te laten afschrikken, dreef Staring den spot met die bedreigingen en seinde naar het fort, dat het vuur verdubbeld moest worden. Nu viel al het scheepsvolk op hem aan. mishandelde hem en bond hem aan den mast, in de hoop, dat een van de kogels van het fort hem daar treffen zou. Maar Staring riep: „Zijn jullie dwaas? Zie je dan riet, dat de kogels op mijn last komen, dat ze mij kennen en mij geen leed doen? Het is jullie schip, dat ze moeten hebben!" Dit laatste bleek maar al te waar Het schip was weldra zoo gehavend en reddeloos geschoten, dat men het zeil moest strijken e- voor anker gaan ouder de batterij. Hier werd het het Week inderdaad een smokkelaar te zijn voor goeden prijs ver klaard ten bate van de „Kompenie" rei kocht. Dat evenwel Staring, die zulk een be nauwd uurtje had meegemaakt, met gejuich tngehaald en als de held van den dac b»- actMuwd werd, te te taErtipen. Naar aanleiding van het samengaan der R. K. V. P. met S. D. A. P. en- N. V. V. stelden wij dezer dagen in een artikel tje de vraag, of het niet hoog tijd wordt, dat het ..R. K.” vóór den naam der R. K. V. P. wordt geschrapt. „Het Volk” vat hier vuur op schrijft: ADVERTENTIEPRIJS: regels f LM: elke regel meer RECLAME per regel f «-7S de eerste pagina: verf de everige pagina a 8A8- RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bjj vooruitbetaling per plaatsing 0.M per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 8.12 „Het blad weet zeer goed, dat de leden der R. K. Volkspartij even overtuigd en treuw katholiek zjjn als die van de R.K Staatsparty. Maar omdat zij met de po litiek dier partij niet instemmen, worden zjj als katholieken verdacht gemaakt Het is slechts een voortzetting van de lasterlijke tactiek, jegens katho- sociaal-democraten gevolgd; ie mands god'd enst in verdenking brengen, omdat hjj politieke en economlscne denkbeelden aanhangt, die aan de oHi- oleele katholieke partij niet bevallen. Een vervolging, niet om godsdienstige, maar om politieke redenen de dlenstboden-import van uit Duitschland, uit Oostenrijk, uit Hongarije, Wie vaak nret den nachttrein 's och tends onze Oostgrens passeert te Zeve- naar, te Oroesbeek of te Venlo, staat versteld over de aantallen buitenland sche meisjes, welke dagelijks nog het aantal In ons land verblijvende bui tenlandsche dienstboden komen vergroo- tea: bevolktngsbureatur. vreemdelingen registers en arbeidsbeurzen kunnen on- gelooflijke statistieken publiceeren van buitenlandsche meisjes hier te lande; In verschillende steden wordt op zekere avonden In de drukste straten voor een groot deel.... Dultsch gesproken; onze Ijverige priesters hebben deze duizen den. veelal op zichzelf aangewezen meis jes in congregaties en vereenlgingén ter bescherming en gepaste ontspanning „opgevangen"; er worden Dultsche avonden georganiseerd hier en daar is zelfs een speciale .Jjultsche” kerk be schikbaar met een Dultechen zielszor- gef. X En steeds krachtiger en Bolleder wordt de Import van buitenlandsche dienstboden georganiseerd. De Amsterdamsche Arbeidsbeurs pu bliceerde dezer dagen in de bladen, dat haar „filiaal”, de Nederlandsche Ar beidsbeurs te Oberhausen, tot levering van Dultsche dienstboden, thans veel systematischer en veel vlotter en veel betrouwbaarder kon gaan werken, door dat er aan die Nederlandsche Arbeids beurs te Oberhausen een 'vrouwelljke kracht was aangesteld. De „Oss. Rom." maakt met groote vol doening melding van het feit, dat de hoogste rechtscolleges van Oostenrijk en Italië officieel hebben toegegeven dat de burgerlijke macht niet in staat is het ker kelijk huwelijk te ontbinden. In Oostenrijk Is de onontbindbaarheid van het kerkelijk huwelijk door het burger lijk wetboek erkend sedert 1811. Omstreeks 1918 echter begonnen de socialistische machtshebbers, natuurlijk met verkrachting der wet, ontbinding van het kerkelijk hu welijk toe te staan. Van deze concessie werd een zoo rjjk gebruik gemaakt, dat momenteel ruim 50.000 van die gevallen bekend zjjn. Zooals van zelf spreekt, konden de ver schillende rechtbanken deze beslissing der politieke autoriteiten met erkennen. Er rezen verschillende conflicten, welke leidden tol een uitspraak van het Hooggerechtshof, dat, geheel volgens de wet, de kerkeljjk gesloten huwelijken onontbmdbaar en de later aan gegane echtverbintenissen ongeldig ver- klaerde. De Constitutioneele Rechtbank, welke in zoodanige gevallen te beslissen heeft, maakte zich in 1926 van alle moeilijkheden af zonder een directe uitspraak te doen. Thans echter heeft ditzelfde college, gere organiseerd na de nieuwe constitutie, de kwestie opnieuw onderzocht en beslist, dat volgens de wet het kerkelijk huwelijk niet kan ontbonden worden en dat de echtver bintenissen van hen die een kerkeljjk hu welijk verbraken, als ongeldig moeten worden beschouwd. „Door deze beslissing.” teekent, de ,,Oss. Rem." aan. „is. minstens in theorie, de Juri dische chaos der huweHjken-met-dispentat.ie ten einde. Rest echter nog de practische chaos der gezinnen, die .jnet-dispensatle" uit elkaar gevallen of opgebouwd zjjn; rest de ellende der kinderen die geen wetteljjk ouder huis, geen wettelljke vader en moeder bezit ten. Deze uitspraak heeft den chaos nog grocter gemaakt Aan de wet en aan de liefdadigheid is het nu de orde en het recht te herstellen." In Italië was de erkenning van het onont bindbare kerkelijke huwelijk heel wat minder dramatisch, i Als bekend. valt volgens het Concordaat het cordeel over het al of niet ontbindbaar zjjn van een kerkelijk huwelijk, onder de competentie'' der Rota, het kerkelijk trl- Costra en Bellonte gestart. De Franrche vliegers Dieudonné en Costes en Bellonte zjjn hedenochtend te 11.10 uur gestart voor de vlucht over den Atlantischen Oceaan naar New-York. De vliegers hadden reeds ge ruimen tijd hun voorbereidingen getroffen Toen Zondag de weersvoorspellingen beter werden, ver klaarden zij. dat zjj zeer waarschijnlijk Maandagochtend vroeg zouden vertrekken. Het vertrek had echter eerst te ruim elf uur plaats, toen de laatste weerberichten bekend Gisterenavond heeft te Den Helder bjj de feestviering ter gelegenheid van den verjaar dag van H. M. de Koningin een ongeval plaats gehad .met een der schUnwerpers- auto's. welke hier en daar waren opgesteld, om den historisch-allegorischen optocht te belichten. Op den hoek WërdstraatH()ofdgracht reed naar 't schijnt een dezer auto's, bestuurd dnor den heer P. K. met zulk een snelheid de bocht om, dat de geheeie lichtinstallatie van den auto kantelde. De drie monteurs, die zich op den wagen bevonden. n.l. de heeren K. Trap, K. M(1erman en Agerna. werden van den auto geslingerd De heer Trap bekwam slechts een lichte wonde aan zijn pnls. terwijl de twee anderen een been- blessure schijnen pgelopen te hebben. Nadat in het café van den heer Dito een noodver band was gelegd, kon de heer Trap zich naar huis begeven, doch de andere twee werden per brancard van het Roode Kruis, welke In den optocht mee liepen, naar het Marine- hospitaal ()vergebracht. De menschen. die op den hoek aldaar standen te wachten, voelden als bij intutte het gevaar en gingen achteruit, zoodat het nog een geluk mag genoemd worden, geen der toeschouwers verw()nd werd. so e- m ne m 13. Je JB. m n. n- Mi ui m ir« 4. te r-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1