ONS BLAD ERNSTIGE VLIEGTUIGRAMP TE OUD-LOOSDRECHT JOH. LAUWERS WOENSDAG 3 SEPTEMBER 1930 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 206 f 40 BUFFERSTAAT Voornaamste cWieuws Mr. Dr. van Leeuwen Geestdriftige ontvangst Het gebeente van Andrée PAYGLOP 3 Een paradijs voor strafgevangenen Onderscheidingen Een handige jongen Breng mij naar Amsterdam terug FAILLISSEMENTEN Onvoorzichtig oversteken Een meevaller Beeld telegrafie IndiëNederland Offerblokken gelicht A De Z. V. T. te Enkhulzen Draadlooze dienst ttrschen Nederland en Italië Barometers Thermometers ALKMAAR Overval op een meisje te Culemborg Koninklijke belangstelling voor film „w. f 3000.- Z.ÏTX tso.- t 250.- f so.- ^T1.™ UN6IFTE MOET OP STRAFFE HAR VERLIES «AR RECHTER, GESCRIEDER UITERLIJK DRIEMAAL VIER ER TWIRTIG OREH HA HET ORGEVAL Costes en Bellonte geland ■1 4 Adverteerders NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD at twee gewonden - Watervlie gtuig in een zwembassin gestort en Bellonte hebben Amerika be llet bezoek beneden de verwachting ..heksenketel zouden uur te en Te Tromsoe aangekomen van Barometerstand 9 uur v.m.. 773 vooruit. in le de in brand «teken 1 het prole- Bejaarde heer ernstig gewond diepten Dit Proefnemingen la October? In de RJL kerk te Bemmel by Nijmegen ■-1 Van voer is een vliegtuig by >rt. Twee militairen Hongarije U In den loop der eeuwen meermalen bufferstaat geweest tusschen en heidendom, tusschen chris- en valsch godsdienstig fana- tusschen beschaving en barba- De Fransche vliegers Costes en Bellonte rijn gisteravond te 8 uur 50 op Curtiss Field (Long Island) vlot geland. tariaat voorbeeld Algemeene vergadering van den Koo. Ned. Middenstandsbond te Groningen. De hoeveelheid melk, verwerkt door de Hf den Alg- Ned. Zuivelbond aangesloten coop, fabrieken steeg van 2100 millloen Kg. in 1955 tot 2200 millloen Kg. in 1929. ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar f t.— Voor bulten Alkmaar 2-15 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 «60 booger de vrijheid der weten de den Dinsdag is op klaarlichten dag ingebro ken In de R. K. kerk te Bemmel by Nijme gen Eenlge offerblokken werden gelicht en de bult meegenomen. Costes reikt. o Industrie Co., te Amsterdam en He selfelt. hulp in de huishouding bij heer A. H. Hoklert te Aerdenhout. heeft Hongarije zijn taak als vervuld en dat danken feit, dat Hongarije niet voor laatste Unnetje mogen wij wel eens ter harte nemen. De communisten mogen In Nederland doen en laten, wat zij willen. Evenals de llnksche sociaaldemocra ten. Waar Karl Huscar, die uit ondervin ding spreken fan, schrijft: Met Ingang van 1 October as. zal tusschen Amsterdam een rechtstreeksche verbinding voor handelsverkeer worden geopend. Drie dooden en Uit Oslo wordt gemeld, dat het Noorsche schip Bratvaag met het stoffelijk overschot Andrée en zijn metgezellen gl termor- gen om 9 uur in Troemsce is aangekomen. Volgens de drie onderzoek waar geconserveerd. Z. K. H. de Prins heeft gi termlddag een bezoek gebracht ten huize van den oud- vice-presldent van den Raad van State, ten einde bij mevrouw Van Meeuwen naar den toestand van haar echtgenoot te infor- meeren Rome en draac'ooze Djjk Is bUaa gereed met rijn plan een wereldvlucht, welke in 1931 worden gehouden. Bedreigd met een mes en Te Oud-Loosdrecht „Het Piashuis" neergesl en een jongen werden I De sorgwekkende toestand van den oud- vice-president van den Raad van State, mr. dr. Van Leeuwen, Is nog deselfde. bii verlies vsa *n anderen vinmr Door het geven van een te laat teeken, dat hij den weg wilde oversteken, kwam de bejaarde heer B. Dinsdagmorgen op de Hoofdstraat te Velp onder een autobus van de Geldersche Tramweg Maatschappij. Bewusteloos met eenlge gebroken ribben en gebroken been, werd het slachtoffer naar het Velpeche ziekenhuis overgebracht. Men vreest voor xyn leven. Licht op. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 8.10 uur. Teen zij geen geld gaf. pakte hU haar, naar de „Tel." meldt, beet en duwde haar In een kuip met waschwater. waarna hij haar be goot met een kan petroleum en haar dreigde in brand te zullen steken. Weer riep zij om hulp, hetgeen gehoord werd doov den heer H. Kok Deze kwam te hulp, terwijl de onbekende zich spoedig uit de voeten maakte. Bij zijn thuiskomst stelde haar vader direct de politie met het ge beurde in kennis. Het onderzoek is in vollen gang, tot nu toe echter zonder resultaat. - De koning en de koningin wan Siam woonden dezer dagen een vergadering bij van meer dan 4 leden van acht verschlUende nationaliteiten, die in het koninklijk paleis van Bangkok bijeengeroepen waren, - om te beslissen over de stichting van een plaatse lijke amateurs-vereenlging. die. zich ten doel stelt het ontwerpen en vervaardigen van al lerlei filmen De koning nam het voorzitterschap waar en gaf in een interessante voordracht uiting aan zijn verwachtingen, die hij aan het stich ten van zoon vereeniging van liefhebbers der filmkunst vastknoopte. Na deze uiteenzetting werd tot een defini tieve stichting van de vereeniging besloten en men koos een commissie uit de leden die de zaak verder zou uitwerken. De nieuwe organisatie zal eens per maand ter bespreking van het fllmvraagstuk bijeen komen en de koning heeft een vleugel van rijn paleis disponibel gesteld, waar de film- vertooningen kunnen plaats hebben. Nadere bijzonderheden Nader wordt ons gemeld: Te ruim 1 uur. zoo deelde een ooggetuige mede, arriveerden hier vier watervliegtui gen. afkomstig uit het vliegkamp ..De Mok" op Texel. De toestellen waren opgestegen tot Dinsdagmorgen is mej. J. Kemp, wonende aan den Straatweg. oud 18 jaar, alleen thuis zijnde, door een tot nu toe onbekend per soon oveivallen. Terwijl haar ouders naar de markt waren, ging zij boven een en an der rege’en. Teen zij weer beneden kwam, zat daar een man, die haar terstond om geld vroeg. Hij bekende reeds drie nachten bij de familie in een hooiberg te hebben geslapen. Direct riep zij haar moeder te hulp, doch de onbekende zeide haar, dat die al lang weg was. Hf) waarschuwde haar teven*., niet om hulp te roepen, daarbij het meisje bedreigend met een mes. De beide Zuid - Afrikaansche ministers zijn gistermorgen In Den Haag aangekomen. gepoogd met kettingen de zware overblijfse len van motor en cockpit boven water te krijgen Rondom sloegen een groot aantal be langstellenden vanuit roeibootjes de pogin gen gade. Ook vanaf den wal wachtten velen in angstige spanning. Eindelek te kwart voor acht werd het lijk dat vreeselijk aan het hoofd was gewond, ge borgen. De beide lijken van de militairen werden vervoerd naar het lijkenhuis van de gemeen- 'te Loosdrecht Het stoffelijk overschot van den Jongen werd per auto naar zijn woning te Hilversum gebracht. De treurige rest van de W 54 en die van de beschadigde W. 66 zullen naar dat gedeelte van de plassen wor den ge leept. dat gr^pst aan de terreinen van burgemeester Jhr. van Swtnderen. om achter te blijven onder de bewaking van de militaire politie, die in samenwerking met de rijks- en gemeente-politie ook voor de af zetting van het terrein van de ramp had zorg gedragen. De luitenant-waarnemer. Roldanus. was 25 jaar oud en ongehuwd. Korporaal Rlk.sman was getrouwd en vader van twee kinderen Riksman was bezig voor zijn militair brevet te vliegen. De verslagenheid in het anders zoo rustige dorp was groot, overal stonden groepjes men- schen de vreeselUke gebeurtenis te bespreken. Tot laat in den avond kwamen belangstellen den per auto en fiets naar de plaats des on- heils. Alle bru.nc np Uit b'a-l «lm Bij Kon. Besluit van 13 Augustus is toe gekend de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden «eremedaille In brons aan: T. Beek te Overveen timmerman, in dienst van de familie Van der Vliet, te Overveen. mej. J. C. Zandvliet, wonende te Nieuwer- A rastel. mach Ine-naaister bij de Koninklijke Manufactuur Industrie M. J. de Waal ea te Amsterdam en aan mej. E. J. M. den De namen der slachtoffers Het beschadigde watervliegtuig is de W. 66. Hoe het ongeval zich heeft toegedragen staat nog niet vast. Volgens een andere le zing dan wij reeds meldden, zou de W. 54 In de lucht in botsing zijn gekomen met het andere beschadigde vliegtuig, de W. 66 Terwijl de W. 54, op den springtoren terecht kwam, zou de bestuurder van de W. 66. kor poraal-vlieger Kroeders uit Den Helder zijn toestel in bedwang hebben gehouden en, hoe wel ernstig beschadigd, goed In het water zijn neergekomen. Volgens de eerste lezing zou, zooals gemeld, de W. 54 op de W. 66 zijn gevallen. De W. 54 werd bestuurd door den korpo- raal-vlleger Riksman uit Den Helder, terwijl als waarnemer optrad de luitenant ter aee tweede klasse Roldanus uit Doorn. Zooals ge meld. werden belden gedood. De W. 66 had als waarnemer luitenant - vlieger Goedhart, die niet ernstig gewond werd. geloof tendom tisme, rondom. En het ziet er naar uit, dat dit land deze taak nog lang niet vaarwel zeggen kan. Het 18 op deze plek In Europa, dat de llenstlg-, en ekonomlsch machten en het Volgens de .Tel." is de installatie, bestemd voor de proefnemingen met bee'dtelegrafie tu schen Nederland en Oost-Indie, thans aldaar aangekomen. Aan den epbeuw wordt geregeld gewerkt. Nader wordt gemeld Nadat In de middaguren bekend was ge worden dat de beide Fransche vliegers Cos tes en Bellonte met de ..Point dTnterroga- tlon' in aantocht waren, stroomden de dui zenden naar het vliegveld, waar alles reeds in gereedheid was gebracht om de vliegen te ontvangen op de plaats, die door hen zelf, bij hun start te Parijs, was aangegeven als het einddoel van hun vlucht. Op het vliegveld werd men van minuut tot minuut op de hoogte gehouden van de vorderingen der koene vliegers op hun laat ste étappe. In alle steden die de „Point d’Interroga- tlon’ passeerde, lieten de bewoners hun be zigheden in den steek om de belde Franschen met enthousiast gejuich te zien passeeren. Eindelijk om kwart voor zeven werden zjj gesignaleerd. Iedere seconde steeg de span ning. vooral, nadat ook de toeschouwers aan de lichtelijk bedekte lucht eindelijk een stip hadden waargenomen, die fteeds groeide en ten slotte het Vraagteeken bleek te rijn, omzwermd door een achttal militaire vlieg tuigen. die als eere-escorte tegemoet gevlo gen waren en hen thans naar de landings plaats geleidden. Majestueus cirkelde het vliegtuig eenlge malen boven Curtiss Field waar het ten slotte om zes uur vijftig vlot neerstreek. Dit allerlaatste gedeelte van hun enorme prestatie, bleek voor de vliegers nog niet eens het gemakkelijkst Het terrein was n.l. door voorafgaande regens geheel doorweekt en aopplg geworden. De kranige vliegers slaagden er evenwel in hun toestel rustig mid den op het veld neer te zetten en in de rich ting van de «eretribune te taxiën. Op dit moment echter was het enthousiasme der toeschouwers tot zoo'n hoogte gestegen dat zelfs het krachtige polltlecordon hen niet meer in bedwang kon houden en zij het ter rein opstermden. waar zij door hun ontzag lijk aantal het vliegtuig tegenhielden. Intusschen waren de ercorteerende vlieg tuigen in de hoeken van het vliegveld neer gestreken. Kort na elkaar stapten toen Coates en Bel- onte uit de machine! werden door het pu bliek op de schouders getild en in triomph rondgedragen. Op de ofllcleele autoriteiten plaats ache ambas adeur een bericht uit Trcmsoe zullen geraamten daar aan land en na in een ziekenhuis worden ge bracht. waar ze zoo veel mogelijk zuilen worden geconserveerd. Daarna worden de geraamten naar Bergen In Zweden gebracht, waar zij worden bijgezet. Nader wordt nog geseind, dat by de aan komst van het sa. Bratvaag geen officieele ontvangstplechtlgheden plaats hadden. De mannen der wetenschap waren reeds by het binnenkomen van het schip aan boord ge gaan. Om half elf werden de belde provi sorische dcodklsten door de bemanning aan land gedragen en naar een Ziekenhuis ge bracht. waar prof. Hadrén de geraamten later aal onderzoeken. Matrozen van het regeertngzstoomaohlp Michael Sara vormden een eerewacht. Thans blijkt, dat het hoofd van Andrée ontbreekt Alles wijst er op. dat Andrée langer dan zijn kameraden heeft geleefd, die aan over vermoeidheid en koude gestorven schijnen te zijn. Het dagboek van Andrée zou slecht-, an derhalve bladzijde bevatten en het vervolg voimen van een ander nog niet gevonden dagboek. Het schrift sou geheel onleesbaar zijn. Uit het logboek blijkt, dat de ballon- tccht slechts weinige dagen heeft geduurd. In het logboek van Andrée zijn, in tegen stelling met het daarboek. verscheiden plaatsen leesbaar. De titel luidt„Waarne- mingsboek tijdens de sledevaart naar het Zuiden". Het boek werd dus na het dalen van de ballon op het ijs gehouden. De deelnemer aan de expeditie hebben naar pet schijnt reeds enkele dagen na het vertrek den ballon op 83 gr. N B en 30 gr. O. L. verlaten en zijn daar den moeizamer: weg naar het Z. ingeslagen het maken van een oefenvlucht. Zooals dit zeer dikwijls gebeurt werd op het midden van de le Loo'drechtsche plas een tusschen- landlng gemaakt. De vliegers taxiden hun toestellen dan naar het Piashuis en meerden aan den springtoren van de zweminrichting. Te omstreeks twee uur besloot het gezel schap weer te vertrekken. Om op te kun- nij stijgen is een zeer groot stuk open water noodig. zoodat de toestellen zich, hetzij op eigen gelegenheid, hetzij gesleept, naar het midden van den plas begeven. De W. 54 bemand met den korporaal-vlie ger Riksman eri den waamemer-Iultenant ter zee. tweede klasse. Roldanus. zou het eerst opstijgen. Alles verliep naar wensch. het toestel keerde in de nabijheid van de Bloklaan om nog eens over het Piashuis te cirkelen Vlak boven den springtoren. aldus onzen zegsman, het toestel was naar zijn schatting, omstreeks 100 Metgr hoog, dook het toestel als een steen, loodrecht naar be neden. In een minimum van tijd was het vreeseli’kste ongeluk, dat ik ooit meemaakte gebeurd. Het toestel kwam vlak op den kop van den toren terecht, de zware balken knap ten letterlijk af als rietje? en boorden zich door romp en cockpit. Aan den toren lag de W. 66 gemeerd. De staart van de W. 54 sloeg den rechter bovenvleugel finaal van het toe stel af. De waarnemer van de W. 66. de lul- tenant-vlieger Goedhart, liep een vleesch- wond aan het been op. Op de springplank stond de 14-jarlge jongen. Tij men de Wit. hjj verdween met de springplank, die van eikenhout Is en minstens 7 c. M. dik in de diepte U kunt u voorstellen, aldus den oogge tuige. wat een vreeselijk gezicht het was. De machine kwam met een hevigen knal op den toren en in het water terecht. Het water spoot in een buil naar boven. Het eerste wat we natuurlijk deden was met de motorboot, die klaar lag om ook de W 66 voor den start weg te sleepen, naar het verongelukte toestel te varen. Direct werd de dokter gewaar schuwd Enkele oogenblikken na het ge beurde was Prof. Bouman uit Amsterdam ter plaatse. Prof. Bouman. die in Loosdrecht woont en wiens tuin aan het Piashuis grenst, had naar het opstijgen van de ongelukkige W 54 staan kijken. Medische hulp mocht echter niet meer baten. Luitenant Roldanus kon onmiddellijk uit het water worden ge trokken. Hij was blijkbaar uit het toestel ge slagen. De levensgeesten waren echter reeds geweken, een schedelbreuk had een einde aan dit 25-jarige jonge leven gemaakt. Kort na het ongeluk kwam ook de plaatselijke me dicus. dr. van Wieringen op het terrein van de ramp aan. Ook hij kon slechts den dood constateeren. Inmiddels was ook een zuur stofapparaat. eigendom van de watersport- vereenlglng gebracht. Direct werd gepoogd, het lijk van den jongen te vinden. Te om streeks 4 uur werd hij gevonden De jongen is eenlg kind, hij woonde te Hilversum en zou aldaar de H gaan bezoeken. De grootste moeilijkheid leverde het los maken van het Lijk van den korporaal-vlleger Riksman op. Hij was bekneld geraakt in de kockpiL Toen wij op het terrein van de ramp arri veerden, was men met man en macht bezig het lichaam uit te zagen, wat echter met zeer veel moeilijkheden gepaard ging, gezien ook de zeer primitieve hulpmiddelen die men ter beschikking had. Een uur na het ongeval arriveerde een groot modem watervliegtuig uil De Mok bet vliegkamp was natuurlijk direct ge waarschuwd met aan boord luitenant Vln- ke. chef van den technischen dienst op het vliegkamp De Mok. De belde onbeschadigde toestellen waren Intusschen weer naar hun basis terugge keerd. Dg gewonde waarnemer luitenant- vlieger Goedhart, werd naar t militair hos pitaal te Utrecht vervoerd. Onvermoeid ging men voort met de pogingen tot het bergen Het zijn straffe, maar In dit ge val noodzakelijke maatregelen^ En wij mogen In dit opzicht aan Hongarije een voorbeeld nemen. Wij wonen wel ver van Moskou, wij wonen wel ver van Budapest, doch niet alleen hebben wij de taak, de Hongaar- sche inspanning tot keering der Euro- peesche revolutie moreel te steunen, wij moeten ook in eigen land het commu nistisch gevaar met nog veel grootere kracht bestrijden. Hongarije is bufferstaat. Geographlsch en politiek kan het nu eenmaal niet anders. Maar wij mogen daarbij niet apa thisch toezien, en onbewogen af wach ten. of vandaag of morgen de buffer staat niet bezwijkt. Wy hebben (zij het ook niet zoo direct als de Hongaren) een positieve taak tegen het communisme te vervul len. Karl Huscar, de vroegere minister president van Hongarije, schreef, her innerend aan de Bela Kun-periode, in sijn werk ,JJe dictatuur van tariaat in Hongarije”: De ZulderzeevisscherU-tentoonstelling Enkhulzen werd in de afgeloopen week be zocht door 12000 personen. Gezien den opzet dezer tentoonstelling moet dit op' een financieel tekort ultloopen. Het uitvoerend comité heeft de prijzen met 50 pCt. verlaagd om het bezoek te bevor deren. In de gevangenis op het „Sparreneiland'* op Cuba, die meer den Indruk van een op voedingsinstituut wekt dan van een gevaar genis, kan men 2800 gevangenen onderbren gen. De vijf gebouwen der Inrichting zijn kringvormig opgesteld. Iedere cel komt uit op een binnenplaats en de lucht in de cellen is altijd frisch, omdat de breede vensters volop licht, en lucht binnenlaten. Een veld bed en een stoel vormen het eenvoudige Opgegeven door v. d. Graaf Co. N. V. (afd. Handelsinformaties) tribune hadden tal van genomen, os de Fran- te Washington en vele leden der Fransche kolonie te New York, on der wie Borotra en Carpentier, terwyi ook kolonel Lindbergh aanwezig was. welke in het bijzonder zijn bewondering uitsprak over de buitengewone wijze, waarop de belde Fran sche vliegers na een dergelyken tocht hadden weten te landen. Eindelijk slaagde men er in de ..Point d'Interrogationin de hangar te brengen, waar de eere-wyn werd rondgediend. Costes en Bellonte echter hadden vooreerst meer in teresse voor het toestel dat hen over den Oceaan gedragen had. Zy onderwierpen het dan ook oogenbllkkeiyk aan een grondig on derzoek. hiermede blijk gevende den ver- moeienden tocht, welke precies acht en dertig uur en 19 minuten geduurd had. voortreffe lijk te hebben doorstaan. Intusschen was het donker geworden en flitsten herhaaldelijk de magnesiumlichten der persfotografen op Nadat eenlge sprekers ow. de Fransche amba sadeur en kolonel Undbergh, de belde vliegers eenlge hartelijke woorden van wel kom hadden toegesproken, dankten Costes en Bellonte voor de harteiyke ontvangst. Hierna werden zy naar hun hotel gebracht ten einde een welverdiende rust te genieten. en cul- elkaar het sterkst op mogen en hoofdstedelijke autoriteiten wel heel dankbaar voor zyn, dat zy de 1 September-onlusten zoo energiek zoo spoedig hebben bezworen. Wéér heeft Hongarye zijn taak als bufferstaat vervuld, want het is duide lijk, dat Sovjet-Rüsland de opstandig heid te Budapest georganiseerd heeft, tegen het niet-communlstlach, Wes- tersch Europa. Wéér bufferstaat wij aan het slaapt en op revolutle-poglngen bereid is. HongarUe is sterk door een wet van 1921, waardoor het krachtig optreden kan tegen een ieder, die revolutie den zin heeft. De eerste paragraaf van het hoofdstuk dezer wet luidt alduc 4 De politie tte Egmond aan den Hoef trof dezer dagen ’s avonds een jongen van 14 jaar aap, die opgaf van Amsterdam te ko men en op weg naar xyn oom te xyn, een zekeren De Vries te Egmond aan Zee. Ni Informatie bleek echter bedoelde De Vries te Egmond onbekend te zyn en werd den jongen voor den nacht te Egmond aan den Hoef een onderkomen bezorgd Den volgenden morgen stelde de burge meester zich in verbinding met Amsterdam doch toen bleek de jongen aan’ het opge geven adres onbekend te zyn. Hij scheen echter goed bekend te zjjn tn Amsterdam daarom zou de politie hem naar Amsterdam brengen. Terwijl de jongeman op het Raadhuis even moest wachten, vroeg hU, zich even te mogen verwijderen. H\j maakte van deze toestemming gebruik om het Raadhuis te verlaten en is spoorloos verdwenen. Nader vernemen wy dat de jongen weer werd aangehouden te Egmond aan Zee. In de Maandag gehouden vergadering van den raad der gemeente Gendrtngen werd de gemeente-rekening 1929 voorloopis vastgesteld met een batig saldo van 37 147 op den gewonen dienst. Vergeleken by de raming Is dit een mee valler van 8000 ,.H(J. die een gewelddadige omverwer ping of de vernietiging van de maat schappelijke orde van den Staat of ce MaatschappU. met name de organisatie of beweging tot het gewelddadig verkrij gen der uitsluitende heerschappij van de een of andere klasse dier Maatschappij, veroorzaakt of leidt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit en wordt gestraft met tuchthuisstraf tot een maximum van 5 jaar. HU. die aan een dergeUjke beweging of organisatie daadwerkelijk deelneem*, evenals degeen. die een dergeiyke bewe ging of organisatie in de hand werkt, maakt zich schuldig aan een misdrijf "n wordt gestraft met gevangenisstraf tot een maximum van 3 jaar. De straf voor aanstokers en leiders zal tuchthuisstraf zijn van 10 tot 15 jaar, die van de overige deelnemers en van hen. die de beweging in de hand werkten, ker kerstraf tot een maximum van 5 jaar wanneer ten dienste der beweging of der organisatie een grootere hoeveelheid wa pens. munitie, spring- of andere tot ver nietiging van menschenlevens geschikte middelen of stoffen aangeschaft worden voor zoover zU daarvan op de hoogte waren of dit met de noodlge oplettend heid hadden kunnen voorzien." meubilair der cellen. Binnen In het gebouw vindt men geen bewaker; de strafgevangenen bewaken elkander en oefenen toezicht uit op elkander. Wanneer een hunner Iets tegen t reglement der gevangenis misdoet, dan wordt door de gevangenen een rechter gekooen, en deze moet het geval onderzoeken- Een comité van vUf gevangenen ontvangt van hem verslag omtrent dit onderzoek. Nu wordt over het geval beraadslaagd en wan neer het vonnis geveld is. wordt dit aan den directeur der gevangenis ter onderteekening voorgelegd. Aan de gevangenis is ook een sdiool ver bonden. maar niemand ia verplicht deze te bezoeken De gevangenen vervaardigen zelf hun kleeren en schoene; ook voor voe dingsmiddelen moeten zy zelf zorgen. Indien de ruimte voor de gevangenen te klein wérdt richten rij zelf nieuwe getxxiwen op. De heele gevangenis Is omgeven door een muur ter hoogte van 1 M. Nu zou men wel licht meenen. rfat niemand hier denkt te vluchten. Toch komt dat wel eens voor. Warmeer een gevangene een poging tot vluchten doet, wordt hy zonder voorafgaande waarschuwing doodgeschoten. De inrichting is een paradijs voor de gevangenen, waarin men vemakkelijk binnenkomt, maar waar men slechts heel moeilijk uit weet te ge raken. „Allen cultuurvolkeren, die des geestes. de schoonheid schap, de waarheid van het recht, de waarde der persoonlijkheid, de reinheid der zeden en de reine harten der onbedor ven jeugd waardeeren en hoogachten, zal de dictatuur van het Hongaarsche prole tariaat eeuwig als een waarschuwend voor oogen moeten biy ven staan.... Nu hier, dan daar laaien bolsje wistische revolutionnalre vlammen uit de op. Zelfmoord begaat de Staat, die dat drijven rustig laat grachteden.” Uitgesproken 38 Aug. Human Metselaar, reiziger, Am sterdam. N Prinsengracht 116 I R.C Mr. M. H. Bregzteln. Cur. Mr. J. A. H M Lampe. Amsterdam, van Breestraa* 98 B. 1 Sept Walradus Chnstophorus Ludovl- cus Huisman, timmerman, zaak gedreven hebbende aan ae Prinsengracht 870. wo nende Bafflnstraat 21 I. Am terdam. R.C. Mr. Th L. van Berckel. Cur Mr. J. H. A. M Lampe. Amsterdam van Breestraa: 98 B 1 Sept.: J. Luyten, aannemer. NUmegen, van Rozendaelstraat 18. R.c. Mr. J. H M. v. d. Grinten. Cur. Mr. J. Santman. NU megen. F. H Werner, ^popman, Den Haag, v Swlndenstraat 129 R-c. Mr. A. 3. Ru-o CUr. Mr. H. van WUk Cm.. Den Haag. Opgeheven wegens gebrek aan actief: 29 Augustus: G. H. Al, Loosduinen. H. van Velzen, Delft. J. v. d. Burg. Leiden. In de week van 3530 Augustus 1930 zijn godsdl tureel-vijandige eerst ontmoeten elkander stooten. De spreekwoordelijke van Europa” is *n duizend kilometer van het Oosten naar het Westen ver plaatst: wat er in Hongarije gebeurt, kan en zal ofwel heilzaam ofwel nood lottig zijn voor heel Europa. •t Is mogeiyk, dat in Weenen de Europeesche revolutie meer strategisch wordt voorbereid in Hongarije zal de revolutie, als de communisten hun zin krijgen, eenmaal inoeten ontbran den. In dit verband beschouwd zijn de revolutionnalre onlusten, welke op 1 September in Budapest hebben plaats gehad, van Europeesch belang En wij mogen er de Hongaarsche Ryka- Gisteren waren te Oud-Loosdrecht vier watervliegtuigen, afkomstig van het vlieg veld de Mok. aangekomen. ZU waren in de onmlddellUke nabijheid van bet zwem bad „Het Piashuis" gemeerd. Gistermiddag te ruim twee de vliegtuigen weer vertrekken. Als eerste vliegtuig startte het water vliegtuig W 54 Door tot nu toe onbekende oorzaak is het vliegtuig direct na den start neergestort. Het kwam bovenop den spring toren van het zwembassin terecht Het toe stel zoowel als de springtoren werden ver nield. De overblijfselen kwamen gelukki- gerwUze buiten het zwembassin terecht, waar weliswaar ook zwemmers waren, Jloch niet zooveel als in het bassin. Wanneer de overblUfselen van het vlieg tuig in het bassin terecht waren gekomen, djtn zou de ramp nog vee) ernstiger dan tbans het geval is geweest, rijn geworden, s Het vliegtuig was bemand met een lui- t^nant-waarnemer en een korporaal-vlle- g»r Belden werden gedood. Op den springtoren bevond zich, toen het vliegtuig dharop viel, een jongen. Deze is verdwe nen en men neemt aan. dat hij met het rileztuig in het meer Is gestort en gedood Er rijn door deze ramp dus drie perso nen om het leven gekomen. Een gedeelte van de overblUfselen van het vernielde vliegtuig kwam terecht op den vleugel van een der andere watervliegtuigen die nog gemeerd lagen Een lultenant-vlie- ger die op het vliegtuig stond, werd getrof fen en gewond. Een vleugel van het vliegtuig knapte af. De ramp veroorzaakte een groote stagna tie. Onmiddellijk werden de autoriteiten ge waarschuwd evenals de Geneeskundigen Dienst te Utrecht. De burgemeester van Loosdrecht. jhr. van Swinderen. was spoe dig ter plaatse. BUREAU: HOF ALKMAAR Telefoon: Administratie No. 433 Itedartle No. 633 aan ADVERTENTIEPRIJS: Van I— regels f LIS: elke regel meer RECLAME per regel f <75 voor de eerste pagina: wee de overige pagina's f 6.56. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" by vooruitbetaling per plaatsing 6.60 per advertentie van 5 regels: tedere regel meer 6.12 Beleefd verzoeken wy de medewerking van onze H H Adverteerders mzaxs net vroegtijdig toezenden van de voor de Zaterda«-num- mers bestemoe advertentlta. wy sullen bet zeer op prijs stellen Indien wU de an nonces. aestetno voo» Zater dag. reeds des Donoerdagz ot ulteriyk des Vrttdagsmorgenx ontvangen Door het vroegtudig inzen den vu advertentién kun nen w« eek au de uitvoe ring, dus au net wetten •an de advertentie, meer aandacht schenken, hetgeen vanzelfsprekend de reclame- waarOe vu ds annonce tem goede komt Mede tn Uw algen belang •urteouwei» wy op Qwe medewerking Inzake au u ander te mogu rekenen, waarvoor bQ voorbaat <mzu d&nlL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1