-i- ONS BLAD JOH. LAUWERS DONDERDAG 4 SEPTEMBER 1930 een lesje Voornaamste Nieuws GEMENGDE HUWELIJKEN Vliegtuigramp in Spanje INTERNATIONAAL R. KATH. PERSCONGRES VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 207 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN f 40 Orkaan te Haiti geteisterd Ned. Eskader naar Australië Indische Dienst Geheimzinnige diefstal opgehelderd n I Faillissement „Amstelrust" Aanslag op een schoonmoeder Verdronken Het rijk bestolen 3 C3 De electrificatie van den Wieringermeerpolder Barometers Thermometers PAYGLOP 3 De omgeving van het kasteel A*ssumburg Militair watervliegtuig brandend omlaag gestort AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAJ. «f 9 door Klim niet op een wagen Een eerste aanvraag van den Kon. Ned. c verkiezingen. Trevi ran os Opstand van de Philippini’s. steeds ger -vra fistel >tel Vakvereeni- van de Barometerstand 9 uur y, m.: 773 stilstand. reisplan. In drie maanden uit en thuis De acht inzittenden gedood Geen gashouder in de nabijheid 4 Zuiderzee-visscherijtentoonstellinè te -Enkhuizen De dader in arrest Het Bloemencorso Mr. Dr. W. F. van Leeuwen Sodalitas Medicorum Een aanvullingsrapport der het De dader onder hevig verset opgebracht ;er. De financiering door de provincie Noord'Holland Congres van Europeesche minderheden ALKMAAR De schrijver van dit artikel is iemand, die feiten en toestanden, oorzaken en De toestand in Zuid Amerika nog critiek. Verbazingwekkende cijfers over de ontwik keling der electriciteit. De staking bU de K.L.M. Vragen aan den Minister. Een handelsrelajger. wonende te Koude- kerke, vlak by Middelburg, heeft gistermor gen met een scheermes een aanslag gepleegd op zijn 87-jarige schoonmoeder door haar in den hals te snijden. De vrouw is nog in leven. De dader is onder hevig verzet naar het politiebureau te Middelburg gebracht waarbij hij zelf door een sabelhouw gewond is. Het mes Is in beslag genomen. De stad San Domingo Verwoest. Het blad ..El Pals'* meldt uit San Do mingo, dat de stad door den orkaan is ver woest. De politie te Maastricht heeft Dinsdag avond aangehouden een magazijnmeester en een mededader, ter zake van diefstal van 125 kilo koper ten nadeele van het Rijk. Ook de heler is aangehouden. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 8.08 uur. Een dankbetuiging van de Koningin ’«w de Indische huldiging. Bezoek van de Koningin-Moeder aan de ZuiderzeevisscherütentoonstelUng te Enkhui- zen. Een plan wordt nader uitgewerkt om op het IJsclubterrein te Amsterdam een twee den Stadsschouwburg te stichten. Nationaal Com Middenstandsbond. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 9 *4 mindemedenafdeeling wonen uit cogres bij. Op ditmaal een aan de vlootmanoeuvres deelnam, in de nabijheid van Ferrol bij Kaap Priorlno, brandend naar beneden gestort. Het toestel werd bestuurd door een schout-by-nacht. Voorts zaten er nog wee officieren en vijf mecaniciens in. Alle acht inzittenden kwamen om het le ven. De spanning In Argentinië Nachtzitting van het Kabinet- Nog een» Jack Diamond en zijn verblijf in Europa. De rechtbank te Amsterdam heeft gisteren het faillissement van het sportpark .Amstel rust" vernietigd. te Wellington. 1 21 Oct., aanroi trek van Auckland 28 Oct.; aankomst Brisbane 7 Nov., vertrek van Brisbane Nov., aankomst te Boela 21 Nov., vertrek van Boela 24 Nov.; aankomst te Ambolna 25 No vember; vertrek van Ambolna 28 Nov.; aan komst te Soerabaya 3 December. San ^)omingo verzoek van het vorige congres zijn rapporten over den toestand der verschillende Europeesche minderheden ver zameld. Aan de hand van deze rapporten, die nog niet onder de deelnemers zijn ver- sreid, hoopt het congres de publieke opinie er van te overtuigen, dat een nauwere aan eensluiting in Europa kpIan-Briand) niet al leen op grond van politieke, economische en andere materteele beginselen zal worden be reikt. Aaar dat allereerst noodig is dat een geestelijke toenadering tusschen de verschil lende volken als zoodanig tot stand komt. Het congres stelt zich daarbij op het stand punt. dat het niet helpt of staatslieden en diplomaten schoone vredesphrasen uitspre ken. wanneer de volken daaraan geen deel hebben Genoemde rapporten moeten de openbare meenlng bovendien duidelijk maken, dat de L bescherming, die de Volkenbond den min derheden verleent, nog geheel onvoldoende is, dat het minderheden-vraagstuk nog steeds een onopgelost probleem is en dat de assi- mileering der minderheden en de meerder- heids bevolking een onmogelijkheid is wan neer niet de minderheid dezelfde rechten geniet als de meerderheid wat betreft haar cultureele zelfstandigheid. De Duitoche contra Curtins. Omtrent den toestand van tnr. dr. van Leeuwen, oud-vice-president van den Raad van State, vernamen wij gisteravond laat, dat de hoop op beterschap thans is opgege ven. obligatie- op een bijeen- bijeenge- Te Hengelo is gistermorgen, terwijl hij aan den Krabbenweg op een zandwagen klom, de schooljongen W. B met het eene been tusschen de raderen bekneld geraakt, waar door dit lichaamsdeel werd verbrijzeld. In zorgvollen toestand werd de jongen naar het ziekenhuis vervoerd. ADVERTENTIEPRIJS: Van I— regels 1.25elke regel meer 8Ü RECLAME per regel 8.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's 8.58. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD** bij vooruitbetaling per plaatsing «.60 per advertentie ran 5 regelgl iedere regel meer 8.12 Op den tweeden dag van het Congres werd in twee secties vergaderd. In de eerste sectie werd door den heer Verschaeve, directeur van de school voor journalistiek aan de Katholieke faculteit te Rjjssel, een Inleiding gehouden over de „Op leiding van de Katholieke journalisten". Aan het slot van zijn rapport kwam de heer Verschaeve tot de volgende conclusies: 1. Het beroep van den journalist, zooals dat zich tot heden ontwikkeld heeft, ver- elscht een speciale voorbereiding. 2. Deze voorbereiding, die niets kan toe voegen aan de natuurlijke kwaliteiten en aan de praktijk van het beroep, maar die de natuurlijke geschiktheid kan ontwikkelen, moet in hoofdzaak een algemeene cultuur omvatten. 3. voor gevolgen volkomen juist bekijkt zijn, zU het protestantschen. bril. Mogen de Katholieken hem niet te leurstellen in den hoogen dunk, welken hij van de Katholieken heeft. Mogen de protestanten door zulke za kelijke, nuchtere redeneering van hun antl-papisme, voorzoover dit hen on billijk en onverstandig doet handelen in de politiek en elders bekeerd worden! De schrijver stelt vervolgens de vraag, of er van protestantsch stand punt bekeken dan geen Roomsch gevaar bestaat. En hij antwoordt: „Ongetwijfeld” maar dit gevaar Is, volgens den schrij ver, van heel anderen dan politieleen aard. Tot nog toe onbekende oorzaak is Spaansch militair watervliegtuig, dat F. H. Wes tersch lager onderw mej. M. G. de Willigen, onderw. 3e kl. bij het openb. Westersch la ger onderw.; Ch. S. Lugt. hoofd V. d. Dienst der Wildhoutbosschen op Java en Madoera. alllen 's-Gravenhage; P. J. J. Mertens, on derw. le kl. bij het openb. Westersch lager onderw.. Voorburg; mej. M H. E. Wolf, on derw. 2e kl. bij het openb. Westerscn lager onderw.; H F. Scbolte. waarn. refer, le kl. bij het Depart, van Binn. Best.; H. W. V. Waersegers. telefoonambt. le kl. b. d. P.T.T.; J. A. M. Hohmann, hoofdcomm. b. d. Alg. Kantoord. van het Binn. Best.; P. H. van Coolwjjk, bouwk. opzichter b. d. Oudheidk. Dienst; C. H. H Snell, res. van Pasoeroean; J. Ch. Perret, waarn telefoonambt. 2e kl b. d. P.T.T.: ir. W. A. Wiemans, tag b. d. Wa terstaat en *s Lands B.O.W., alien s-Graven- hage; mej. J. van Borssum Waalkes, onder wijzeres 2e kl. bij het openb Westersch lager onderw., Rotterdam; J. F. Gramberg, hoofd verificateur b. d. Dienst der In- en Uit- voerr. en Acct, *s Gravenhage: O. R. P. K. Pieper tijd waarn. stationscomm. 2e kl. b. d. Staatssp. en tramw ’s-Gravenhage. Verlofgangers <West-Indië>L. Veltman, techn. ambt, bij het Stoomw. .in Curasao’ Amsterdam; E. van Heeke. distr.-comm. van MarowUne (Suriname). Nijmegen; mej. A. A. Gomperts. onderw. van bfjst bij het openb. gew. lager onderw. te Paramaribo, Amster dam Gepensionneerden (Westt-Indlë)O. A. *t Sas opz. ultv. bij het Dep. van Openb. Wer ken in Curacao, Breda; F. Neub, godsdlenst- leeraar b. d. Evangelische Broedergem., in Suriname, Dornstetten. bij verlffca anderen Na de sluiting van het Cobgres had ten stadhuize een ontvangst plaats, waarbij de hooge geestelijke waardlgheidsbekleeders eveneens tegenwoordig waren. Door Schepene Coelst werden daar in een der fraaie oude zalen allen met een wel komstwoord ontvangen. Ook in zeer bescheiden, plaatselijke en slecht» wekelijks verschijnende blaadjes kunnen belangrijke artikelen verschijnen. Dat bleek ons dezer dagen weer, toen ons heel toevallig een nummer van „De Heemsteder”, uitgave van de Chr. Pers- vereeniging aldaar, onder de oogen kwam, waarin een redactioneel artikel was opgenomen over rfet antl-papisme. Een zeer zuiver gesteld artikel, dat wij in heel de protestantsche pers, voor al In de pers der anti-papistische pro testantsche groepen, volledig geciteerd zouden wenschen te zl^n, omdat het aan het adres dezer anti-papisten zoo n wijs lesje bevat. Na aangetoond te hebben, dat de Ne- derlandsche anti-papisten met hun gestook tegen de katholieken het katho licisme niet deren kunnen Integen deel, de Roomsche eenheid nog meer versterken en den Roomschen invloed, door hun tegen protestantsche geloofs- genooten gerichte en daardoor ver brokkelende actie, juist vergrooten, schrijft de levenswijze man, die in ge noemd protestantsch weekblad aan het woord is: Blijkens een bij het Departement van De fensie ontvangen telegram is een smaldeel, .bestaande uit Hr. Ms. kruiser .Jara” en Hr. Ms. torpedobootjagers „De Ruyter” en „Evertsen” ondef bevel van den Schout-bij- nacht C. C. Kayser 2 September j.l. van Soerabaya vertrokken ter aanvaarding van de vlagvertoonreis naar Australië en Nieuw- Zeeland. Het reisplan van dit eskader is als volgt vastgesteld: Soerabaya Bij den juwelier H. R. in de Wyker Brug straat te Maastricht >verd in den nacht van 9 op 10 November 1929 een inbraak gepleegd, waarvan men ondanks uitgebreide nasporin- gen den dader niet wist te achterhalen. Geld en gouden sieraden ter waarde van ruim vijftien duizend gulden waren den inbreker in handen gevallen. Thans heeft de inspecteur der Maastricht- sche recherche, de heer Mordant, na een onderzoek kunnen vaststelllen, dat een zich in Aken ta arrest bevindenden Duitscher, zekere W. L„ zich aan de inbraak te Maastricht heeft schuldig gemaakt en daags daarna zijn buit in veiligheid wist te brengen by den heler W. O. te Keulen, die door zelfmoord een einde aan zfjn leven maakte. .De Duitscher W. L. hééft bekend. s s De commissie uit obligatiehouders der So dalitas Medicorum zal op haar ter vergade ring van 21 Juli jj. overgelegde rapport \iog een aanvulling uitbrengen. Dit aanvulltagsrapport zal aan houders worden overgelegd komst welke de commissie heeft roepen op 6 September. Op deze bijeenkomst zal tevens het dezer dagen van Hongaarsche zijde definitief aan de commissie gedane voorstel uiteengezet worden. Het radiostation ving een bericht op San Juan op Portorlco, meldende dat een orkaan uit de richting van de Caralbische Zee San Domingo heeft geteisterd. Een twaalfjarige Jongen H. W. Bakker uit de Rosenstelnlaan te Groningen, die eer gisteren baadde in een klein meertje achter het stadspark en niet zwemmen kon, is ver drenken. De heer Boonstra, die er vlak by woonde, haalde den jongen uit het water; de levens geesten konden echter niet meer worden opgewekt. Been van een jongen verbrijzeld Eenigen tijd geleden besloot oe gemeente raad van Beverwyk tot den aankoop van een terrein aan den Tolweg te Heemskerk in de onmiddeliyke omgeving van het kasteel Assumburg. De bedoeling was op dit terrein een drogen gashouder te bouwen in verband met de gasvoorziening van Beverwyk, Heemskerk en Uitgeest, welke twee laatste gemeenten het gas van Beverwyk betrek ken. Ged. Staten hebben thans hun goedkeu ring aan dit besluit onthouden, mede naar aanleiding van het beroep, door de gemeen te Heemskerk tegen bovengenoemd raads besluit ingesteld? het debat dat volgde, zei o.a. de Hol- landsche Journalist Hulsman, dat hy een school voor journalisten onnoodig achtte. Hy was van meening, dat men als jour nalist moest geboren worden om een goed journalist te kunnen zyn; de praktijk zou dan het verdere wel doen. Ook was hy van meenlng. dat er veel te veel geesteiyken zich met de journalistiek bemoeien: waarom be palen die zich niet tot de zielzorg en laten de journalistiek over aan de mannen van het vak. vroeg hy. Vervolgens kreeg het woord de heer Mathias Masslani, secretaris-generaal van het Syndicaat van Fransche journalisten, die den materieelen toestand der journalisten tot onderwerp van zyn rede had gekozen. Hy kwam tot het besluit, dat in alle landen waar dit nog niet was Ingevoerd, een regeling moest tot stand komen, die den journalist een behooriyke bezoldiging waarborgde; die er voor zou waken, dat de materieele en zedeiyke belangen van den journalist niet ta het gedrang kwamen. Ingeval van een verandering van directie; die zou garan- deeren, dat den journalist een behoor iyke en aan het aantal zyner dienst jaren evenredige schadeloosstelling zou wor den uiteekeerd. in geval van plotseling cmt- Deze opleiding is vooral noodzakeiyk de Katholieke journalisten, die meer dan anderen, hun gezag moeten versterken, in het bizonder in de godsdienstige vraag stukken en in alle kwesties, die de actie der Katholieke kerk raken. 4. Die voorbereiding voor het beroep zal het beste verkregen worden in journalisten scholen, verbonden aan Universlteiten en. voor de Kattyjlieken. aan Katholieke Uni verslteiten. 5. Het is zeer wenscheiyk, dat deze op leiding van de Katholieke journalisten met alle kracht wordt bevorderd, niet alleen door de Katholieke pers, maar ook door alle katholieken, die belangstelling koesteren voor de toekomst. •JJe Roomsche invloed wordt vergroot door de Protestanten. Niet omdat men met hen samen werkt op politiek terrein. We durven de stelling verdedigen, dat zonder de rechtsche samenwerking de Roomsche Invloed zeker niet geringer is dan met een coalitie. Het Roomsche gevaar is van anderen aard. Laat men daartoe slechts even letten op de geboorte-cyfers in de Roomsche en niet-Roomsche provinciën. In Noord- Brabant worden ber 1000 inwoners 17.2 meer geboren dan er stierven en in Limburg 18.4. Daarentegen in de overige provinciën slechts ruim 10 per duizend inwoners. Dit wettigt het vermoeden dat ook in de nlet-Katholleke provincie het ge- boorte-overschot dat er nog is, komt door de Roomsch-Kath. Het komt dus hierop neer, dat de Pro testantsche bevolking vrUwel statlonnair biyft en het geheele geboorte-overschot Rocmsch geborenen zyn. Zoodra het nu aan de Roomsch-Kath gelukt, den afval in eigen kring te stui ten. is duideiyk, dat binnen betrekkeiyk korten tijd Nederland ta meerderheid Roomsch is. Wy begeeren dit allerminst, maar als het niet gebeurt, komt dit niet van an ti-papistische actie, maar omdat een deel der Roomschen afvalt, niet naar beter, maar naar slechter, naar het on geloof. Het moet voor ieder duidelijk zyn, dat zulk een „verroomschtag” geen ge volg is van eenig politiek samen werken, maar uitsluitend gevolg van het feit, dat het Protestantisme bezig is zich zelf te vermoorden door zyn gruweiyke beperking der geboorten, niet slech'ts In moderne, maar ook in geloovige krin gen Wy hebben gezien van positief beiy- dende kerken, de samenstelling der ge zinnen, welke doet huiveren. D>t zal tenslotte de zegepraal Roomschen worden. Daar komen nog andere dingen by. De wyze waarop de geloovige Protes tanten zich verbrokkelen, de verultwen- dtging van vele eerediensten. onder „li turgische" motieven, de ondermyning van het Schriftgezag, allerlei week, slap, ethisch gedoe, dit alles helpt mee den weg te bereiden voor grooteren Room schen invloed. Niet het samenwerken met Roomsch- Kath., voor het behoud van orde en ge zag, huwe'yk en gezin, eerbaarheid en aedsiykhed, veroorzaakt Roofnsch ge vaar, maar de zelfmoord van het Pro testantisme”. Maandagavond, na afloop der zitting, waren de congressisten door het Bureau International de la Presse catholique en de Association der Journalistes catholiques de Belgique genoodigd op een banket in het Residence-Palace, dat werd opgeluisterd door de tegenwoordigheid van Z. E. Mgr. Mlcara. den internuntius bij het Belgische hof. Aan dezen maaltyd. die een zeer gezellig verloop had. werd door tal van afgevaardigden van verschillende landen het woord gevoerd. Het waren de gebrulkeiyke tafelreden, waarin het eene land het andere lof toezwaaide, de ontvangende natie werd gehuldigd, enz. En dat alles in het Fransch. de taal, die zich, voor zulke toespraken vooral, zoo uitnemend leent, omdat zy in staat stelt, met vele woor den weinig te zeggen, zonder dat het aan- hooren vervelend wordt Integendeel. Maar toen de afgevaardigde van Peru zyn rede In het Spaansch hield, „omdat”, ze! hy. „er meer Kathogeken op de wereld Spaansch spreken dan eenige andere taal en dus het Spaansch het meeste recht heeft, hier ge hoord te worden,” bewees hy, dat de Fran sche taal in dit opzicht toch nog door de Spaansche wordt overtroffen. Bestemd voor uitzending naar Ned.Indië: mej. J. K. Y. Woldringh, verpleegster 1ste kl. b. d. D.V.G.. Kollum <Fr H. A. G. Roest, hoof^OTiderw. by het openb. lager onderwijs. Rotterdam. Verlofgangers (Oost-Indië)M. E. M. Kneefel, techn. ambt. 2e kl. b. d. P.T.T.; F. J. H. Bol. hoofdcontr. b. d. P.T.T.; Broers, onderw. le kl. by het openb. Op de thans verschenen begrooting voor 1931 van het Provinciaal Electriciteitsbedryf van Noord-Holland komt een post van 250.000 voor, voor de uitvoering van diverse ■werken ten behoeve der electrificatie van den Wieringermeerpolder. In hun toelichting op dezen post zeggen “Ged. Staten: j Het aangevraagde bedrag is een eerste ‘termyn te beschouwen voor een totaalsom, -het bedrag thans nog niet is te be palen en die afhankeiyk zal zyn van ae meerdere of mindere intensiteit van de elec trificatie. Reeds is een aanvraag binnengekomen tot electrielteitsvoorziening van eenige te bou wen woningen op de als kernpunten van be bouwing gedachte plaatsen van den Wierin- .germeerpolder. Om aan deze eerste aan- ?vraag te voldoen, is van bovenbedoelden Kstelpost een bedrag van 125.000 noodig. JHet overige is bestemd om aan eventueel in den loop vkn^iet begroottagsjaar inkomende ^nieuwr aanvragen te kunnen voldoen. Omtrent de financiering van de electrifi catie In haar geheel beschouwd, zyn thans nog onderhandelingen met de bevoegde autoriteiten gaande. „De Sterre der Zee** R. K. Meisjescongregatie. Rumoerige zitting van het gingscongres te Nottingham. Aan Het Vaderland ontleent „De Stan daard” enkele gegevens uit het Haagsche ge- gjeenteverslag over 1929. betrekking hebbend op te dier stede gesloten huweiyken In het verslagjaar. Wat er uit biykt, is nu juist niet te prij zen. Veeleer het tegendeel. De statistiek toch wyst uit dat het aantal gemengde huweiyken groot 1». f«€t „De Standaard". „Van 3208 Ned. Hervormde personen, die in het huweiyk traden, huwden 1008 met personen, tot een andere Kerkge meenschap behoorende. t.w. 31.4 pCt. By de Roomsch-Katholieken was dit percentage 31.1. By de Gereformeerden 33.5 en by de Israëlieten 21.2 pCt. By de Ned. Hervormden, Roomschen en Gereformeerden ontloopen de cyfers el kaar'niet veel. Alleen met de Israëlieten is er opmerkeiyk verschil. Van 922 huwende personen zonder gods dienst waren er 328. die huwden met iemand, die professie deed van kerkelyke aanhoorigheid. Bij die 328 huweiyken staat wel te vreezen, dat de tweede in den bond weldra ook tot de godsdienstloozen zal be hoor en. Deze cyfers verklaren ten slotte ook het feit, dat van het totaal aantal gesloten huweiyken niet minder dan 57 pCt. der gehuwden geen behoefte meer bleek _te hebben aan kerkelyke bevestiging. Van elke 10 slechts 4. die nog iets voelen voor bet geesteiyk element in den huweiyks- band. Deze cyfers werpen een droevig licht op de hedendaagsche opvattingen onder een groot deel van ons volk." slag, indien dit ontslag niet gerechtvaardigd was door de schuld van den redacteur zelf; die den journalist een wekeiykschen rustdag verzekerde, liefst op «en Zondag, en hem een jaariyksche vacantie waarborgde. In de tweede sectie werd het woord ge voerd door Abbé Merkten, hoofdredacteur van La Crolx te Parijs over de middelen tot het ontwikkelen van den Invloed der Katholieke pers en den heer J. Stocky, directeur der Kölnische Volkszeitung, wiens rede, van de zelfde strekking als die van den eersten spr: tot onderwerp had: ..Hoe komen wy tot de beste verbreiding der Katholieke pers?” Beide redevoeringen dekten elkaar en kun nen dus zeer goed geiyktydlg behandeld wor den. Zoowel de een als de ander sprak als zyn oordeel uit, dat het Katholieke blad weliswaar streng katholiek moest zyn, maar daarom nog niet de plaats rrtoest innemen van den pastoor op den kansel. In de aller- i eerste plaats moest de courant werkelijk courant, d.w.z. nieuwsblad zjjn en aetueel. voor de lezers belangwekkend nieuws geven, zonder daarby in sensatie te vervallen. De heer Stoiky was zelfs van meenlng. dat de krant rekerilqg diende te houden met den K--- smaak van heV publiek. De Fransche pers is veelal te hatëlyk en kan dA&rom geen invloed krijgen. En juist naar sterke verspreiding moet tuorden gestreefd, willen we werkeiyk sterk worden en Invloed kunnen uitoefenen. Merkwaardig was in dit verband de uiting van een geesteiyke, dat aan de Katholieke krant niet als elsch mag worden gesteld, dat ze ook voor kinderen geschikt is voor hen ZUn er de speciale kindertydschriften. De kracht van een krant moet niet gezocht worden In allerlei speciale godsdienstige artikelen, maar veeleer in het feit, dat alle kolommen van den katholieken geest zijn doortrokken. Na de paiize werd, om drie uur de sluitlngs- zitttag van het belangryke congres gehouden, waarin o.a. de verschillende conclusies der gehouden inleidingen nogmaals In algemeene zitting werden voorgelezen en goedgekeurd. Z. E. kardinaal van Roey. die in deze vergadering de eereplaats innam, kwam, ver gezeld van den nuntius. Mgr. Mlcara, en den blsschop van Namen. Mgr. Heylen. Nadat door den heer Delforge een woord van welkom tot de bisschoppen en den nun tius was gericht, waarin hij nogmaals her innerde aan de schitterende betooging van heel Katholiek België. Zondag j.l. te Meche len. werd het ^oord gegeven aan pater Edmond A. Walsh 8.J.. die een zeer uitvoerige rede wydde aan de vervolging der Christenen in Rusland, een onderwerp, dat zeker nie mand beter kon bespreken dan deze pater, die in het laatst van Februari 1922 door den toen pas enkele dagen tevoren gekozen Paus Plus XI werd aangewezen om de hulp aan de door den hongersnood bedreigde kinderen in Rusland te organlseeren en te lelden. Door dien arbeid gedurendé twee zware jaren zwaar, daar hy dageiyks in verschillefïde deelen van txet land 160.000 hongerende kin deren! moest voeden werd hy de man. die met’groot gezag kan spreken over de Rus- slsche kwestie. 1 Het Het rapport is van een zoodanlgen omvang, dat het niet goed in het kort Is saam te vatten. Het is echter in druk verschenen (in, het Fransch, zoowel als ta het Engelsch) by The Catholic Near East Welfare Asso- ciaton 480 Lexington Avenue, New-York C„ zoodat ieder belangstellende er Inzage van kan nemen. Ten slotte sprak Z. E. kardinaal van Roey de slultingsrede uit, waarin hy de aanwezi gen geluk wenschte met het vruchtbare ver loop van het Congres en de hoop uitsprak, dat iedereen er toe zou meewerken om het te realiseeren. De samenkomst, zei Z.E.. van zoo velen, allen trouwe kinderen der kerk en trouwe werkers voor de belangen van het Katholicisme, moet voor de toekomst rijke vruchten afwerpen. Z. E. bracht, ook namens den H. Vader, aan allen dank voor het houden van dit Congres, „dat uw aller belangstelling en groote toewyding duidelijk heeft bewezen.” Z. E. noemde de Katholieke journalisten mannen van de daad, apostelen, strijdend voor de belangen der kerk, en hy besloot met de woorden: „Moge de pers voortgaan om Christus te dienen; moge zy in de Ka tholieke actie voorop gaan en steeds de liefde, als de schoonste deugd, betrachten.’’ „De grocte fout van het antl-papUme is. dat het niet inziet, waarom het in onzen tyd gaat, dat men over het hoofd ziet de gansch veranderde om standigheden nu en voor vier honderd jaren. Voor vierhonderd jaren liep de stryd in de wereld en in ons land over de vraag: „Hoe zal God gediend worden?" nu over de vraag: „Zal Hy gediend worden?” In eep tyd, waarin ieder erkent, dat God gediend moet worden, is de eerste vraag vanzelf het hoe van dezen dienst. By dezen stand van zaken moest er zware stryd zyn tusschen wie Jezus Christus als den algenoegzamen Midde laar erkennen, en degenen, welke tus- schenkomst de heiligen hlerby beleden. Deze stryd is nog belangrijk, maar niet in de staatkunde. Hier is n u de eerste vraag: zal met de verordeningen van den Almachtigen God by het Staatsbestuur warden gere kend? Waar er zoo breede groepen zyn, welke dit ontkennen, gaat de vraag omtrent de wijze van God te dienen Baar de tweede plaats. Daarom is het noodig, voortdurend ons volk er op te wyaen. dat, hoeseer diepe geschillen ons scheiden van Rome, de groote macht, welke ons en ons geloof, ons volk en onze kinderen bedreigt, niet is Rome, maar het onge loof in zyn velerlei politieke schakee- rlng.” Het zesde congres van nationale minder heden ta Europa is te Génève geopend. De ruim zestig deelnemers vertegenwoordigen 15 verschillende volkeren uit bijna alle Euro peesche landen. Het congres heeft ditmaal twee gasten uitgenoodlgd. n.l. mevr. Bakker-van Bosse, lid der minderheden-commissie van de In ternationale Unie van Volkenbondsvpreeni- gingen. en den heer Biossier, secretaris generaal Ier Interparlementaire Unie. De chef van de minderheden-afa'eeling van den Volkenbond, de heer Ascarate. en onze land genoot Jhr. Van Asch van wyck. lid der van den Volkenbond persooniyke belangstelling het Alto «bonne’s op dit b’ad «Ijn Insevolae de venekeringivoorwaarden f OnflA Levenslange seheele ongeschiktheid tot werken door z Ten bij een ongeval met z ncn bii verlies van een hand, f 1h£ bij verlies van een f Efl bli een breuk van teaen ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen: 1 «UUU.- verlies van beide armen, beide boenen of beide dosen full.- doodelijken afloop Z5U.- ten voet of een oog duim of wijsvinger 1 been of arm I BUREAU: HOF K ALKMAAR I Telefoon: Administratie Nq. 433 Redactie No. 633 ABONNEMENTSPRIJS ptr kwartaal, voor Alkmaar f t/— Voor buiten Alkmaar2JI5 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hoogvr vertrek 2 Sept* aankomst te Freemantle 8 Sept.; vertrek van Freemantle 13 Sept, aankomst te Adelaide 22 Sept.; aan komst te Melbourne 26. Sept.; vertrek van Melbourne 20 Sept.; aankomst te ^yduey 3 i |XJct vertrek van Sydney 11 Oct.; aankomst 17 Oct., vertrek van Wellington Tnast te Auckland, 24 Oct., ver te 12

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1