ONS BLAD Ei e Voornaamste cJCieuws St. Bureaucratius VERWEER VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 208 DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1930 f 40 VERZINSELS Een nieuwe meststof: Microba Drie dooden en zes zwaar gewonden Verdronken Auto-ongeluk Het reizen in Italië Veiligheid vóór alles Overleden Brand Invoer van graan Noodlanding Na het feest Krankzinnige aange Schlebaum te Parijs o e Een legaat voor Geyssendorffer en Scholte Ernstig vliegongeluk te Warschau Congres Kon. Nederlandsche Middenstandsbond Hooi en landbouwwerktuigen verloren Groote brand in den IJpolder JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR mA 2^ De nalatenschap van van Lear Black Botsing tusschen motor en vrachtauto **£SX-2S3*SF»f 3000.- f 750- I 250- “**2rT“~ f 125- “S^XZf 50- MieiFTE MOET OP STRAFFE VAN VENUES VAN NECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ORGEVAl 1 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD I bij Zware brand te Halfweg. Koninklijk bezoek aan Enkhuhen. Den in Ministers honderd dooden. 900 gewonden bjj massa geeft, Barometerstand 9 uur v_m.: 768. Achteruit. J-l- nog. Twee moties Bruidegom ernstig gewond Een Nederlandseh paspoort voldoende inge- Motorrijder levensgevaarlijk gewond Herinneringsmedailles uitgereikt i- 10 Deensche marine beschikt, dank de politiek der soclaal-democraten steeds Gedeeltelijke stopaetting sou geen bescherming van den landbouw xijn heid ren. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 8.06 uur. Bij een vliegongeluk te Warschau werden 3 personen gedood en 6 zwaar gewond. Naar gemeld wordt, zal de Nederlandseh; rijder Schlebaum Zondag as. te Parijs weer uitkomen in den revanchewedstrtfd om het wereldkampioenschap. De tienjarige O. Brugman is ter hoogte van het zwembad in de Waal te Nijmegen te water geraakt en verdronken. Hedenmorgen is bet lijkje opgehaald. De Zuid-Afrikaansche Haag. De opening van den Duitschen Katholie kendag te Munster. ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal, voor Alkmaar 2.— Voor bulten Alkmaar f 2.B5 Met, Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 booger De 74-jarige landarbeider J. T. Reineker te Zevenhoven, die eenige dagen geleden van en voer hooi viel, is aan de gevolgen over leden Uit bet testament van Van Lear Black: Geijsendorfer 60.000. Verschenen is de memorie van antwoord inzake het wetsontwerp tot wijziging der Zuiderzee» teunwet. bij een breuk van of arm Woensdagmiddag is de boerderij van Joh. Haan te Holten geheel afgebrand. De in boedel was niet, bet huis laag verzekerd. Aangenomen werden de volgende moties: ..Het Congres spreekt de wenscheiykheid uit, en dit als gevolg van het aannemen van het prae-advles van Jhr. Mollerus en de daarin vervatte conclusie 2. dat zal worden aangedrongen op uitschakeling van de laatste alinea van artikel 2386 Gemeentewet en aan de eerste alinea van dit artikel toegevoegd „gemeenschappelijke bedrijven, waardoor ook daarop art. 254 en art. 194 der Gemeente wet van toepassing worden.’ En: „Het Congres spreekt als zijn meening uit. dat bjj Instellingen en Inrichtingen, inge steld en in stand gehouden ten bate van de Volksgezondheid, zooals de openbare slacht huizen, alsmede op keurloonen en Klacht rechten. door de gemeente geen winst behoort te worden gemaakt.’* De toestand in BHUch Indie De on- derhandelingen met Gandhi mislukt. Drie L de orkaanramp in de stad San Domingo- In de nalatenschap van den Amerikaan- schen krantenkonlng Van Lear Black zijn, blijkens het testament, verschillende giften ■•opgenomen, loopende van 25000 dollar tot 250.000 dollar Onder deze giften bevinden zich o.a. ook legaten voor de piloten, die al de luchtrel- zen met Van Lear Black hebben gemaakt, de Nederlandsche vliegers Geysendorffer en Scholte. De feestcommissie voor de viering van het kontnginnefeest te Batavia kende speciale herinneringsmedailles toe aan dr.Ir. Koo- mans en de andere ingenieurs van den radio dienst benevens aan het bestuur van den Katholieken Radio Omroep, dat de heromroep van de uitzending der huldiging van de ko ningin op het Pasar Gambir-terrein te Wel tevreden mogelijk maakte Donderdagmiddag omstreeks kwart over twee had in de Geleenstraat. hoek Schelde- straat te 's-Oravenhage, een ernstige aan rijding plaats tusschen een motorrijwiel en een vrachtauto. De motorrijder bekwam een schedelfractuur en is door den Geneeskun digen Dienst in sorgwekkenden toestand naar bet ziekenhuis aan den Zuldwal ver voerd. De vermoedehjke oorzaak van het ongeval is bet niet voldoende rechtarljden door den motorrijder. Het Italiaansche Gezantschap verzoekt ons de volgende mededeeling te willen opnemen: Naar aanleiding van de korten tijd geleden door de Italiaansche politie tegen enkele in Italië reizende Nederlanders genomen maat regelen heeft in sommige bladen het bericht de ronde gedaan, als zou op het oogenblik 't reizen in Italië niet wenscheljjk zijn, zoo- dat het aan te raden is, om zich, alvorens de reis te aanvaarden, van aanbevelingsbrieven te voorzien hetzij van het gezantschap, het zij van eenige andere gezaghebbende in stantie. Het Italiaansche Gezantschap stelt er in verband hiermede prijs op met nadruk te ver klaren. dat aan het reizen in Italië op dit tijdstip, zoomin als voorheen, eenig bez 'aar is verbonden en dat voor Nederlanders het eenig noodige en voldoende document een Nederlandseh geldig paspoort (zonder visum) is. zoodat aanbevelingsbrieven van wien ook, gerust achterwege kunnen blijven. Op de vraag van het Tweede Kamerlid den heer Braat betreffende stopzetting van den invoer van gerst en rogge uit Rusland en van tarwe uit Argentinië ter bescherming van den Nederlandschen landbouw, heeft de minister van Binnenlandsche Zaken en L. geantwoord De invoer hier te lande van gerst, rogge en tarwe, noodig ter voorziening In de behoefte voor zoover die door de binnenlandsche pro ductie niet wordt gedekt, heeft plaats uit talrijkr verschillende landen. Stopzetting van den invoer uit een dier landen zoude meer invoer uit andere landen met zich brengen en kan derhalve niet bijdragen tot bescherming van den Nederlandschen land bouw. Reeds uit dien hoofde kan er geen aanleiding bestaan het geopperde denk beeld in overweging te nemen. bij verlies van 'n anderen vinger. Te Renkum is een schilder, die bezig was de ijzeren bogen van de bovenleiding van de electrlsche tram te schilderen met de verf kwast in aanraking gekomen met een van de stroomdraden. De man kreeg een hevigen schok, waardoor hij van den montagewagen achterover op straat sloeg. Hij werd met zware inwendige kneuzingen per Roode Kruisauto naar het Elisabethsgasthuis te Arnhem overgebracht. Th. H. W Heyster, die Zaterdag bjj het baden in de Waai te Nijmegen is verdron ken. genheid aanbood. Maar hoewel het verzet nu anders georga niseerd wordt, het gaat dien kant weer uit. Vindt de Regeering zulk een vrijschutter!) beter dan een regelmatig verweer met rijks- mtddelen? Ons dunkt, dat de Regeering beter deed het verweer zelf ter hand te nemen, dan het over te laten aan het eigen initiatief der be- belanghebbenden Alleen de Regeering kan het verzet lelden in de richting van het algemeen belang. Een strijd van partikulieren onder elkaar lijkt voor beide partijen funest omdat er ’t einde niet van te zien is. Het is 12 k 15 jaar geleden, dat de land en tuinbouwwereld in rep en roer werd ge bracht door de aankondiging, dat een mest stof was uitgevonden of misschien ontdekt, n.l. Normaalmest. die met succes alle mo gelijke meststoffen zou vervangen en bo vendien omdat zij bepaalde bacteriën be vatte. de gewone meststoffen zou overtref fen. Even spoedig als de normaalmest ver scheen. verdween zij ook weder. ZU was wel niet geheel onbruikbaar, doch kon in het geheel niet concurreeren tegen de bestaande kali-fosforzuur- en stikstofmeststoffen. Van de gunstige bacteriewerking bleek zoo goed als niets. Trouwens de natuur zorgt zelf wel voor de noodige bacteriën, al komt de mensch een enkele maal te hulp. Wjj denken hierbij aan het enten met wortelknol- bacteriën, wat soms bjj het ontginnen van woesten grond wordt toegepast. Nu de normaalmest al lang vergeten is, komt weder een alles vervangende mest op- duAen de microba. De naam duldt reeds aan. dat deze meststof haar nuttige werking ontleent aan de daarin zich bevindende bac teriën. waarvan in één kubieke centimeter ten minste 225 milliard (een millard is dui zend millioem aanwezig zijn. Niet alleen, dat deze stof alle plantenvoed- sel geeft, doch zij werkt ook gunstig als voorbehoedmiddel tegen plantenziekten, ja kan deze zelfs genezen. Schadelijke dieren als koperwormen. engerlingen en dergelijke worden er door verdreven... Microba ver spreidt door de bacteriën bjj de ontleding van de humus zulk een ontzettenden stank, dat de tuinder of de bouwerpardon wU bedoelen het ongedierte in den grond de vlucht neemt. Waarheen? Dat wordt er niet bU verteld. We zien, dat wjj hier te doen hebben met een universeel middel, zooals er nog nooit een is geweest. Slechts 1020 K G. per HA. zijn noodig om het beoogde doel te bereiken. Hoe zulk een kleine hoeveelheid over een HJL te ver doelen, is een vraag, die wij niet zullen op lossen. Merkwaardig is, dat deze stof, die zelf uiterst weinig plantenvoedsel bevat door de bacteriën in staat is plantenvoedsel te voor schijn to roepen. Dat dit in sommige geval len ten opzichte van de stikstof kan ge schieden. is .oldoende bekend. Maar hoe het mogelljk is, dat deze bacteriën ook kali, fos- forzuur en kalk te voorschijn kunnen toove- ren. is ons een onoplosbaar raadsel. Wij vermeenen ook. dat de wetenschap *n sneller werkende bacterie dan de bekende stikstofbacterie met al haar onderzoekingen reeds lang aan het licht gebracht zou heb ben. mdien deze bestond. WU geven onzen lezers den welgemeenden raad: Wacht met den aankoop van Microba, tot door wetensohappelijke proeven bewezen is, dat zij beteekenis heeft voor Land- en Tuinbouw. Rijkstumbouw- en landbouwcon- sulenten zullen zeer zeker bereid zijn voor lichting te geven, zoodra iets meer van mi croba bekend is de heer Albarda in „Het heeft erkend, dat er vermeerde- van iónnenmaat wordt voorge- respondentie met de departementen nu aan vlotheid niet meer te ^renschen overlaat. In het laatste geval dient aan de 'Algemeene Rekenkamer hulde te worden gebracht, dat zij 8t. Bureaucra tius aan zich heeft onderworpen, maar wij moeten het nog zien gebeuren. Mo- geljjk dat de volksvertegenwoordiging de behandeling van de begrooting eenlgen steun kan verleenen bfj den strijd tegen dien reus, die tot heden onoverwinnelijk was. Tb Moerdijk 1b aangehouden de 42-jarigs N. T. afkomstig uit Dordrecht, thans ver pleegde tn bet krankzinnigengesticht ..Vrodo Rust," te Bergen op Zoom. De patiënt was daar ontvlucht, doch is pér auto weer te ruggebracht. Z. Eu. Generaal Rich. Mulcahy. Minister van Binnenlandsch Bestuur en der Volksge zondheid in Ierland, die hier te lande ver toeft, om studie te maken van de volkshuis vesting Een voor een stilstaanden wagen uitwij kende auto botste gisteravond op den Dam- sterweg te NoorddiJk (Gron.) met groote kracht tegen een autobus van de Damster Automaatschappij te Appingedam. In den auto was een bruidspaar gezeten uit Woltersum. De bruidegom, de heer LI S.. werd ernstig aan het hoofd gewond, terwijl de bruid er zonder letsel afkwam. De heer 8. is naar het ziekenhuis te Gro ningen overgebracht. Van den auto werd de motorkap drukt, terwijl het stuurrad afbrak. De autobus werd echter licht beschadigd. De chauffeur en de andere inzittenden kwamen er met kleerscheuren en lichte ver wondingen af. WU lezen in ..De Gelderlander”: Onder leiding van het Kon. Ned. Land- bouw-Komitee is er opgericht een komltee van ekonomlsch verweer, dat wel in hoofd zaak gericht zal zijn tegen de handelspoli tiek van Dultschland. Men weet hoe *t gegaan is met de Duitsch- Finse he handëlsovereenkomst: zU heette ingetrokken en daarop is de boycot- beweglng in ons land stopgezet. Doch de onderhandelingen zijn hervat en er Is toch een akkoord getroffen, dat slechts wacht op de bekrachtiging van den Rijksdag. Die bekrachtiging moet plaats hebben na de verkiezingen, zoodat zij verre van zeker is Maar de overeenkomst tusschen Duitsch- land en Finland ligt intusschen kant en klaar op de bureaux te Berlijn en zij maakt een invoerrecht op boter van 50 mark mo gelijk. terwijl aan Finland de leverantie van een bepaald kwantum wordt gegarandeerd Onze landbouworganisaties zjjn dus weer begonnen aan een verweer en dit wordt na ernstig voorbereid en georganiseerd. Vorige maand sprong de boycot plots en spontaan uit de verontwaardiging van het Nederland sche volk; ditmaal zal het geen wild verzet zijn, doch georganiseerd. Het komltee Is begonnen met te vragen aan het ministerie van Bultenlandsche Za ken, wat het van plan is te doen. Niets. Het antwoord* zal een beetje uitvoeriger zijn, maar het zal daarop uitdraaien: wjj doen niets Zoo is er tot nu toe altijd geantwoord op alle krachten, welke landbouw en Industrie hebben gericht tot de Regeering inzake de worg-praktijken van het buitenland. Men doet niets. Het aantal werkloozen moge zich uitbrei den, sommige industrieën werken op halve kracht, andere worden stopgezet, er wordt tegel» het buitenland geen enkel verweer bepspefd. En de antwoord Woensdagmiddag is te Druten uit de Waal opgehaald het lijk van den onderwijzer Gisterenmiddag heeft het vliegtuig D 29. afkomstig van De Kooij. een noodlanding moeten maken in^e Wlertngermeer, tenge volge van een gebroken schroef. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. ADVERTENTIEPRIJS: regels f 125: elke regel meer 0 25. RECLAME per regel 9-75 V^V de eerste pagina; overige paginaf 0-M. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bii vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels; Iedere regel meer 9.12 De Algemeene Rekenkamer is dit jaar zeel- vlot. Het Is ook wel eens anders geweest, maar over vroegere fouten wordt nu niet gesproken. Alhoewel slechts enkele maanden geleden het verslag van de werkzaamheden over het jaar# 1928 verscheen, waarover toen nogal geschreven Is naar aanleiding van de groote sommen, besteed aan de be proeving van nieuw geschut, is nu ook reeds het verslag óver 1929 uitgebracht. Met recht mag dezen keer door haar dan ook aanmerking worden gemaakt op de trage wijze van werken door an dere staatsinstellingen’ of departemen ten. Zij doet dit, zooals steeds als zij iets te zeggen heeft, op de haar eigen ma nier, die aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat. 8t. Bureaucratius zou zoo waar, als het ten minste nog mogelijk was, zich het schaamrood daardoor op de kaken voelen komen. In het jaar 1929 is de Kamer genood zaakt geweest de aandacht van ver schillende ministers te vragen voor de omstandigheid, dat zij meeynalen on; redelijk lang op beantwoording harer brieven en opmerkingen moest wachten. Aa* den minister van justitie werd, toegelicht door een aantal voorbeelden, medegedeeld, dat de zoo noodige vlot heid in de behandeling van brieven we der ontbrak. Uit het antwoord van den minister bleek, dat aan een bijzonderen contrölemaatregel, dien hij naar aanlei ding van een reeds eerder geuite klacht had ingesteld, de hand niet werd gehou den. Volgens dien minister zou het nu voortaan niets meer te wenschen over laten. Een minister is echter tegenover de bureaucratie ook niet almachtig. Het departement van Financiën, dat volgens het verslag In het algemeen niet lang op antwoord laat wachten, bewees dit wel. De Kamer herinnerde den minister van Financiën op 10 Mei 1928 aan een brief van 6 Februari 1928, echter zonder resultaat, zoodat zij op 12 September 1929 nog eens moest vragen om ant woord, dat eindelijk einde December 1929. dus bijna twee jaar nadat de Re kenkamer haar vraag gesteld had, bin nen kwam. Bureaucratie is een moeilijk te bestrijden kwaal in regeeringslicha- men. Dit blijkt wel heel duidelijk uit hetgeen hek verslag mededeelt over het departement van onderwijs, en als het niet de Rekenkamer zelf was, die deze klacht uitte, zou men ze moeilijk kun nen gelooven en denken aan kwaadspre kerij, hetgeen thans absoluut is uitge sloten. Van den toenmaligen Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen had de Kamer in Februari 1929 de toe zegging verkregen, dat de antwoorden op een aantal brieven spoedig in haar bezit zouden zijn. Op 22 April 1929 zag bet college zich genoodzaakt, er op te wijzen, dat deze belofte niet In vervul ling was gegaan. Het voegde bij deze opmerking een lijst van brieven, welke het had geschreven in 1927 en 1928, zonder tot dusver antwoord te ontvan gen. Dit schrijven, tot den minister per soonlijk gericht, bracht te weeg, dat al thans het grootste gedeelte van de be doelde brieven binnen een maand werd beantwoord. Over het resteerend viertal werd, zoo schreef de Minister, nog cor respondentie gevoerd, doch Zijne Excel lentie meende te mogen vertrouwen, dat ook het antwoord daarop het college spoedig zou bereiken. De chefs van af- deellngen van het Departement hadden overigens opdracht ontvangen, een spoe dige afdoening van de brieven der Ka mer zooveel mogelijk te bevorderen. Op 16 September 1929 moest het col lege in weerwil hiervan de aandacht van den opvolgenden Minister van On derwijs, Kunsten en Wetenschappen er op vestigen, dat nog steeds twee brieven van 1928 onbeantwoord waren en dat ook allerlei latere briefwisseling weder vertraging ondervond: o.m. wachtte de Kamer vruchteloos op antwoord op brieven van Januari 1929, ondanks hare herinnering daaraan in Mei d.a.v. Toen ook dit schrijven zeer weinig uitwerkte, volgde den 30sten December 1929 weder een brief aan den Minister persoonlijk, waarin zij nogmaals ten sterkste er op aandrong, dat de vragen, welke zU in de vorenbedoelde brieven had gesteld, nu eindelijk zouden wor tel beantwoord en dat de beloften van Ministers ambtsvoorganger zouden worden nagekomen. Tot dusver is dit schrijven niet be antwoord. St. Bureaucratius is groot en machtig sn trekt zich van het machtige lichaam, te de Rekenkamer in onze staatslnstel- hng is, niet veel aan. Of er na deze spenlljk geuite klacht eenige wijziging te komen, dient te worden afgewacht. In alle geval zou het toch wel aanbe- ▼ellng verdienen om in het verslag over 1930 te vermelden of er verbetering in I Q den toestand gekomen is en of de ebr- De Engelsche bladen melden nog. dat Van Lear Black zijn belden vliegers elk 39.000 dollar (I 60.000) gelegateerd heeft. Miss Allison Bone, die zes jaren lang, In Engeland de secretaresse van den mlllionair geweest, krijgt honderd duizend dollar. Merkwaardig Is. dat Van Lear Black’s laatste wfl de bepaling bevat, dat 1>U bij zijn dood in zee wenschte te worden begra ven! landbouwers zullen wel hetzelfde krijgen als Iedereen: de Regee ring durft zich niet verweren. Echter moet men in Den Haag toch wel ’n oogenblik geschrokken zjjn van de self help. welke door het Nederlandsche volk is Ingezet, toen die uitdagende overeenkomst tusschen Finland en Dultschland hier be kend werd. Een boycot van het felste karak ter is afgekondigd en dadelijk van Duitsche zijde beantwoord. Hier aan de grens zag men de Duitsche plakkaten aan de muren: koopt geen Hollandsche waren, geen boter, geen kaas ent. En de advertenties in de Duitsche kranten kent men. Een wilde beweging was het en waar zou het einde zijn geweest? Het schijnt, dat de’ aanleggers er zelf vad geschrokken zijn, wijl zU de beweging beb- Gisteren heeft bij Warschau een ernstig vliegongeluk plaats gehad. Een militair vliegtuig van het F’ansche type Brequet, dat met een -.50 P.K. motor was uitgerust, was ópgestegen voor een in- structlevlucht. Kort daarop bemerkte de piloot, dat de motor weigerde. Hij trachtte te landen, doch de machine was niet hoog genoeg gestegen en kwam eensklaps in aanraking met een schoorsteen van een huis en even later met een hoog spanningsdraad. De benzinehouder van het toestel explo deerde en vloog in brand. De officier-vlieger en de mecaniciën kwamen om het leven. Het huis, dat in de nabijheid stond vloog in brand, waarbij een persoon in de vlam men omkwam. Zes andere personen werden in hopeloo- zen toestand naar het ziekenhuis ge bracht. oogenblik nog maar over 2 groote en 11’ ben stopgezet, zoodra zich daartoe de gele- kleine schepen. De werkelijke waarde van de Deensche vloot was het vorige jaar volgens het jaarboek van den Vol kenbond slechts 4441 ton. De sociaal democratische minister Rasmussen ver klaarde daarom in het Folketing, dat de thans van kracht zijnde wet spe ciaal de vloot gebracht had op de grens van het uiterste verval. De soclaal-dfemocraten in Denemar ken stellen daarom geen vermindering voor van bewapening ter zee, maar vermeerdering. Volgens het reeds een jaar bij het Folketing liggende wets ontwerp waarmede de soclaal-demo- craten nog geen stap verder zijn ge komen, moet er met spoed aangebouwd worden, opdat de Deensche vloot zal moeten bestaan uit 6 groote schepen en 18 tot 24 kleine schepen. In plaats van 4441 ton zal de vloot gebracht worden op 13100 ton, dat wil dus zeggen onge veer .verdrievoudigd. Het gaat hier bij de actie over de marine, over het leger spreken we niet, want dat is niet aan de orde. Het is dan ook een verzinsel als thans in een proclamatie het Nederlandsche yolk verteld wordt, dat de eenige weg die openstaat, die Is van minder* bewape ning en dat wij daarin Denemarken hebben te volgen. Dit land versterkt op ontzaglijke manier zijn vloot, omdat ze geheel in verval is. Een feit dat niet te ontkennen valt, maar dat wordt niet verteld, want Juiste voorlichting op dit punt zou immers het holle van de ge- heele agitatie aan de kaak stellen. Alle verhalen over Denemarken, dat de yfpegere vloot niet herstellen wil, ver anderen daar niets aan. Toen werd de kracht van de verdediging gezocht ir groot en nu in klein materiaal, maar dat is nog geen bewijs voor verminde ring van bewapening ter zee, zooals men hier ons volk wijs wil maken. BUREAU: HOF 6. ALKMAAR Talefoan: Administratie No. 433 Redactir Na. «33 Verschenen b de memore van antwoord Inzake de Vlootwet. Gistermiddag half vier is door onbekende 'oorzaak brand uitgebroken bjj den land bouwer Loogman aan den Spaarndammer- dl)K in den Grooten IJpolder onder de ge meente Haarlemmerllede en Spaarnwoude. De bewoners slaagden er in zich overhaast in veiligheid te brengen. Het was noodig. want het vuur, dat in den geweldigen hooi berg onultputtelUk voedsel vond, sloeg ra zend snel om zich heen. Daar de hooiberg tegen den stal lag. ging deze mee in brand. Binnen een kwartier was de boerderij een geweldige vuurzee. De wind joeg de vlammen juist den kant van de gebouwen op. Een schuur was het vol gende slachtoffer en ten slotte gebeurde, wat men reeds lang zag aankomenhet Woonhuis, dat met de schuur onder één dak lag. vloog in brand. De motorbrandspuit van Halfweg begon onder leiding van burgemeester Simons, de bestrijding van het vuur met vier stralen. Het resultaat was poover. Zonder in hevlg- ook maar het geringste te verminde- verrichtten de vlammen haar vernie lend werk. Ten laatste sloegen zij ook nog over naar een hooiberg, die een eind ver derop op het erf lag. Daar de brand uit het Westen van Am sterdam zeer goed te zien was. waarschuw de de politie de Amsterdamsche brandweer, die met drie motorspuiten en een babyspult op w«6 ging. Toen dat materiaal op de plaats van den brand arriveerde, bleek het. dat het vuur niet op Amsterdamseh grond gebied woedde. De Amsterdammers mochten dus geen water geven zonder toestemming van den burgemeester van Halfweg. Deze oordeelde de hulp van de Amsterdamsche brandweer niet noodig. zoodat zij ten laatste weer in rukte. Van de boerderij i«. uitgezonderd het woonhuis.dat overeind is gebleven, hoewel het zeer zware waterschade heeft gekregen, nagenoeg geen steen op den anderen ge bleven. Hoe snel het vuur om zich heen heeft ge grepen, blijkt wel uit het feit, dat de be woners bjj hun vlucht geen tijd meer had den twee waakhonden, die in den stal aan den ketting lagen, te bevrijden. De dieren zijn levend verbrand. Tot overmaat van ramp raakte de motor- spult van de Halfwegsche brandweer defect, zoodat er geen druppel water meer kon ge geven worden. Voor de gebouwen was dit minder erg. daar het vuur hier reeds we gens gebrek aart voedsel, vatwlf aan ttU uitsterven was. De beide groote hooibergen echter brandden nog als fakkels. De brand weer heeft ze stil laten uitbranden en er slechts een oogje op gehouden, dat de vlam men geen verder onheil stichtten. De heer Loogman was sinds zeer korten tijd geen eigenaar meer van de boerderij. HU bewoonde haar nog slechts als pachter. De schade wordt door verzekering gedekt. De voorraad hooi, die verbrandde, was on geveer 20.000 K.G. groot. In de proclamatie, die de besturen van 8. D. A. P. en N. V. V. tot het Nederlandsche volk richten, ten einde het aan te zetten tot teekenen van het petitionnement, waaruit zou moeten blijken, dat het tegen de vlootplannen van de regeering Is, lezen we: „Niet meer bewapening, maar minder, dat Is de eenige weg, welke ons volk open staat. In navolging van Denemarken moeten wij als klein land dezen wes doelbewust betreden.” Groote woorden, die volkomen aan sluiten bij de verhalen van een jaar geleden verspreid, dat Denemarken ging ontwapenen, maar die niet juist bleken. Hetzelfde kon nu gezegd worden van dat kleine land, dat doelbewust den weg der vermindering van bewapening be treedt. Het is zeker, voor wat de vloot betreft, een verzinsel, maar wie van de die bewerkt moet worden weet dat, en het beroep op Denemarken, dat onder socialistisch bewind reeds hei voorbeeld geeft, staat goed en zei kracht bij. Aan het einde van het vorige en het begin van dit Jaar is er genoeg over ge schreven, maar het kan toch niet kwaad om de versterking van de vloct in Denemarken nog eens even in her innering te brengen, te meer, omdat ir Maart Volk” ring steld. De om steeds maar gelden te weigeren voor vernieuwing van schepen, op het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1