ONS BLAD N LEEKEPREEKEN TIMMER'S BROOD is t beste! 58 19 R R PELS ADVOCAAT RITSEVOORT 24 K EN Groote ontploffing op Curacao NIET-PRUIMER! Jj±LIIhÜ;V1J VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 299 ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1930 dit nummer bestaat uit vier bladen f 50 Ruim 100.000 verduisterd Opzei niet uitgesloten VOORNAAMSTE cMÏEUWS 1000 dooden, 2500 gewonden De begrafenis van Heintje de Wit bij Botsing met een stier Audiëntie Het testament van Van Lear Black Van een wagen gevallen Heden de start Ongeluk of misdaad? Andrée’s Expeditie 16 en Het tram-ongeluk te Voorschoten De zwemtocht over het Kanaal van mevr. Brouwer Na het ongeluk bij Loosd recht De toestand in San Domingo De J. B. Kan-hoeve verbrand Malversaties van een bank directeur te Uithoorn WEINIG MERKEN EVENAREN JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR LICHT OP die weten bet nog niet maar over den 5moah van Begrafenis Korporaal-vlieger J. A. Riksman Uitbreken van epidemieën AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEDEN OITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL KOORSTRAAT 49-51 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD elden- Begrafenis prof. mr. D. Simons. Het Koninklijk bezoek aan Kokhuizen. De ramp van San Domingo 1000 dooden. Wijziging der regeering in Turkije? C5 in van iverband IAK HOMO SAPIENS Motorrijder ernstig gewond Nog enkele bijzonderheden Lijk in beslag genomen De Inhoud van de boot rs Z. D. H. de Blsschop van Haarlem zal Maandag en Donderdag der volgende week geen audiëntie verleenen. Naar wij vernemen zal de bekende zwem ster mevr. Brouwer hedenochtend haar eerste poging wagen om het Kanaal over te zwem men. Mevr. Brouwer zal te half zeven van Kaap Gris Nez starten. Zij zal worden bege leid door een stoomboot, aan boord waarvan behalve de Nederlandsche consul te Calais, zich een redacteur en een fotograaf van „Het Leven”, alsmede de trainer en Kanaalzwem mer Furgess zullen bevinden. Groote ontploffing op petroleumvelden te Curacao. Vele dooden en gewonden. Malversaties van een bankdirecteur te Uit hoorn tot een bedrag van meer dan een ton. De president van Argentinië gaat heen. Bloedige botsingen in Zuid-Amerika. ERNSTIGE KWALEN KRACHTIGE GENEESMIDDELEN De 65-jarige zwerver C. van W.. die gister morgen onder Voorschoten bij het oversteken van de trambaan door de electrische tram werd gegrepen, is gistermiddag in het Acade misch Ziekenhuis te Leiden aan de gevolgen overleden. ge- nog De arbeider N. te Westerlee (Gron.) is van een hoogopgeladen wagen met koren geval len. Zijn toestand Is zeer zorgwekkend. milieu naar dden, met had- bij verliez van *a vin—. *itsera anneer si. de hand chten. •en de ons 'Tagen I heel doch toch p-oorf fenoo. olk te hun ischa- lach- gave# spre- e zeer onzer lat de neemt i Teil zeker GEEN IS TETER DAN: vanaf f 1.85 per fL Telefoon 207 ALKMAAR ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal, voor Alkmaar 2. Voor bulten Alkmaar f 2.85 Mei Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger ni meer het groote hulshou- gédrang raakt. Immers, het welvaartspeil zal zich hoe meer op het kleine gezin en het groote zal als abnor- onmaatschappelljk worden f 40." anderen Het aanvuUend rapport intake de Sodalltae Medicorum. Barometerstand 9 uur v.m.: 764 achter uit. en. En anders elchtaL voor aan de tatlon- en-In- ur dat «s ge. ar de in uit- 0, 500 is van ver- ;t hun IX reu- g over lar de De lantaarns moeten morgen worden op gestoken om 8 03 en overmorgen om 8.01 uur. ie zich ha, die nd wen, IWdeur h»b- Je net uit <vn klak- stuwde n aan* lotsend oor de 5 naar van tngaar- ir men isklaps, 38 ge- neertje r. met toppen twisf men niet! Zt b on» M smalen M tokk Gistermiddag is op de Algemeene Be graafplaats te Crooswljk ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den korporaal- vlleger J. A. Riksman. die zoo noodlottig om het leven is gekomen bij het jongste vliegongeval te Loosdrecht. De kist, bedekt met een achttal kransen, werd in de kapel geplaatst. Vier collega's in uniform hielden de wacht. Bjj de kran sen wanen er van de Luchtvaartafdeellng van de Marine, van de Luchtvaartafdeellng van het Leger en een van de manschap pen. Behalve de familieleden volgden den droe ven stoet de commandant van het vlieg veld ..De Mok”, luitenant ter zee 1ste klasse J. A. Gauw, verder de sergeant-schrfjver Smit en de korporaal-schrljver Kroeders. Bij de baar werden woorden van deelneming gesproken door den commandant van het vliegveld „De Mok”, en door den sergeant- sch rijver. Aan de groeve heeft een lid van de fa milie bedankt voor de betoonde belangstel ling. opmerking, gehoord, wanneer Weer een onderdak voor te werk gestelde werkloozen afgebitind. Nu si de J. B. Kan hoeve in het Staphorsterveld door vuur Wjj lezen nog hetgeen volgt over het re sultaat van het onderzoek van de boot van canvas. In een der uiteinden vond men de „boekerij" der expeditie, die bestond uit nautische en trigonometrische tabellen, kaarten en een aflevering van het tijd schrift „Ymer met een artikel waarin An dree rijn expeditie naar Spitsbergen In 1896 beschrijft, toen hij genoodzaakt was zün ballonopstljging op te geven. Bjj de tabellen lag ook een tegen bederf geprepareerde zeldzame witte vogel. Een blikken bus bevatte een artikel van professor A. G. Nathorst. Een der twee buk sen werd eveneens in de boot gevonden, de andere naast het lichaam van Andrée. Een bewijs, dat deze Strindberg overleefde, ia daarin te zien, dat dingen welke Strindberg hadden toebehoord zün broeder herkende ze bij Andrée zijn aangetroffen. Bij het bijkantoor der Rotterdamsche Bankvereeniging te Uithoorn (vroeger Na tionale Bankvereenlglngi zijn ernstige mal versaties aan het licht gekomen. Gebleken is, dat de dlrecteui reeds gedurende negen ja- ren de kans heeft gezien belangrijke sommen te verduisteren tot een gezamenlijk bedrag van ongeveer t 100.000 k f 120.000. Ook de schoonvader van dezen is. naar men meldt, het. slachtoffer geworden tan de mal versaties en voor efn bedrag van ongeveer f 10.000 benadeeld. Aan het licht Is gekomen, dat tal van ge fingeerde credietaanvragen bjj het hoofd kantoor zjjn ingediend waarbij de handtee- kenlngen van de aanvragers, zoowel als van de borgen door den dlrectuer van het bü- kantoro werden vervalscht. De directeur is gearresteerd en heeft een volledige bekentenis afgelegd. Men heeft in een uit de Maas nabij de Borghaarder Stuw te Maa trlcht opgehaald- Wk den heer B. uit Bunde herkend, een algemeen geacht huisvader. De drenkeling had, teen hij zün woning in Bunde verliet, een ruim bedrag aan geld bij zich. Men heeft op het lijk geen of weinig geld gevonden. Het is dus niet onmogelijk dat hier een misdaad in het spel is. De op gisteren bepaalde begrafenis van het slachtofler werd inmiddels op last van de politie afgelast. Het lijk werd in beslag genomen. Volgens de nog steeds spaarzaam binnen komende berichten, wordt de toestand San Domingo, volgens een mededeeling van het Amerikaansche Roode Kruis, van uur ALKMAAR Telefoon: Administratie Nu. 433 Redactie No. 633 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1-25: elke regel 1 RECLAME per regel 8.75 voor de eerste pagina: voor de overige pagina’s t M RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bü vooruitbetaling per plaatsing 9.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 6.12 Op petroleumvelden der Shell Vele dooden en gewonden De „Associated Press” verneemt uit Wil lemstad dat op de petroleumvelden van de Shell Oil Company op Curacao een geweldige ontploffing heeft plaats gehad. Volgens de eerste berichten zou een groot aantal personen om het leven gekomen zijn, terwijl ook het aantal gewonden zeer groot zou zijn. De aangerichte materieel# schade is aan zienlijk. vruchtbare huwelijken aan te wijzen dan onder de lagere: de keuze bij een verloving wordt daar maar al te vaak meer bepaald door stands- en geldover- wegingen dan door persoonlijke gene genheid: ook wordt die keuze dikwijls tot een kleinen kring van mln of meer verwijderde bloedverwanten beperkt en na het huwelijk houden allerlei wereld- sche beslommeringen, groote zaken, verre reizen enz. de gehuwden dikwijl' van elkander. Zoo zijn er wel verklarin gen te geven, waarom het huwelijlcs leven van rijke menschen m.n< vruchtbaar is dan van arme. Maar het verschijnsel In zjjn algemeenheid is daarmee niet afdoend verklaard. Wan neer men ook in de hoogere kringen de gezinnen van dlep-geloovlgen met die van ongeloovigen en lauwe christenen gaat vergelijken, blijkt wel, dat rijkdom niet persé een hinderpaal voor de vor ming van een groot gezin behoeft te zijn. We mogen daarom veilig als stel ling voorop zetten, dat de moedwillige kinderbeperking als verschijnsel het e^rst In hoogere leringen Is waar te ne men, waar men de lasten van een groot gezin niet wenscht en bang is voor ver snippering van het familiekapitaal. Zui ver materialistische redenen voeren dan tot de misdadige practijk. Wanneer die materialistische geest doordringt naar de kringen van middenstanders en arbeiders, zal men dezelfde practijken ook daar spoedig vinden. Dit verschijn sel Is In de historie al zoo vaak ver toond en wij maken thans zulk een tijd perk in zijn ergste gedaante mee. De oorzaak van de tot alle kringen der samenleving doorgedrongen practijk der kinderbeperking Is niet anders dan weelde- en gemakzucht. Laten we dit voorop zetten. De meesten zullen u dit niet willen toegeven. Met overtuiging zal men u tegen voeren: X is de onmogelijkheid om tegenwoordig een groot gezin te onder houden, die tot beperking van het kin dertal voert; de maatschappelijke om standigheden, niet wij, zijn de schuld! Al heel gemakkelijk is het voor den waarlijk geloovlgen christen om deze bewering te weerleggen. 1 Is Gods wil, dat wij niet tegen de natuur Ingaan, dat wij m.a.w. niet zondigen. Uiterlijke omstandigheden kunnen daarin nooit wijziging brengen. Niet God is de schuld, wanneer de maatschappelijke omstandigheden slecht zijn. Daarin kan dus nooit een excuus gelegen zijn. X Is Gods wil, dat de menschen llefdevol en vreedzaam onder elkander leven. Wan neer er echter een geloofsvervolging uitbreekt en trawanten van Satan de geloovlgen voor de keus stellen óf wel van hun geloof af te vallen óf te ster ven, mogen dezen dan zeggen: „de om standigheden dwingen mij om mijn ge loof te verzaken? Wanneer men mij met rust laat, zal ik wel geloovig blij ven?" Alle martelaren zouden dan dwa zen zijn geweest! Precies zoo is X met de huwelijksplichten: 1 is lafheid en ge brek aan vertrouwen op de Voorzienig heid om met het oog op de maatschap pelijke omstandigheden moedwillig tot kinderbeperking over te gaan, zelfs om de vaders en moeders van groote gezin nen als slachtoffers en beklagenswaar- dlgen voor te stellen. Kan het daarom niet gebeuren, dat de groote gezinnen het te kwaad krij gen? Natuurlijk! Hoe meer de massa zich aan weelde en genotzucht over geeft, hoe zeldzamer de groote gezinnen worden, hoe den In het t algemeene langer hoe instellen i maal, als beschouwd. Tot welke conclusie moet deze rede- neering voeren? Tot deze, dat, waar de verhoudingen ten ondersteboven zijn gezet, zoo spoedig mogelijk tot normale toestanden moet worden teruggekeerd. Dat kan alleen door een krachtigen strijd van de goede elementen tegen de kwade. Oemakkelljk is dat nooit ge weest en is het ook nu niet. In het over gangstijdperk van een abnormalen tot een meer normalen tijd zullen er steeds lapmiddelen als overgangsmaatregelen gebruikt worden. In welk een verwor den tijd wij leven, kan blijken uit de veelheid van dergelijke lapmiddelen, welke tegenwoordig moeten worden aangewend om het groote gezin te be schermen. Wij hooren van gezinsloon, kindertoeslagen, bonden van groote ge zinnen enz. Hoe prachtig op zichzelf ook, wijzen zulke dingen op een abnor maliteit. De maatschappij diende zóó te zijn ingericht, dat een gezin van zes of acht kinderen als Iets heel gewoons en niet als een monstruositeit werd beschouwd, waarbij Staat en Charitas te pas moeten komen. Daarom is het uriizenswaardlK wanneer in het onge- Onder enorme belangstelling is gistermor gen te Hilversum de uitvaartdienst gehou den voor den zoo noodlottig bü het vlieg ongeluk te Loosdrecht omgekomen dertlen- Jarigen Heintje de Wit. BU de H. Requiemmis in de St.. Vitus- kerir waren onder meer aanwezig burge meester Lambooy van Hilversum, de offl- cier-vlleger der marine 3. Kranenburg, ver tegenwoordigend den commandant der ma rine te Den Helder en de le luitenant ter zee 3. W. A. Heydt, marine-adjudant van den Minister van Defensie. De Requiemmis werd opgedragen door den Weleerw. Pater 3. de Wit O.S.B., oom van het slachtoffer, geassisteerd door de Wel eerw. heeren Kapelaans Vrank en Goos- sens. f Het koor zong ne mis „In paradise" van Perosi. Onder de meer dan vijftig kransen, ge dragen door schoolkinderen, waren er van de schoolmakkers, het vliegkamp De Mok. het vliegkamp te Soesterberg. de directie van Het Piashuis te Loosdrecht enz. De begrafenis der slachtoffers van het vliegongeluk bü Loosdrecht. Alle Sboone'. oo dli b sd Hin Insevolae de versekerinniToorwssrden f tnfln Levenslsnxe ceheele otuua bikt beid tot «erken door f "TCf) bb een onaevsl met f A£A bit eerlien een een hand, f 1 4E bil rerllee ran een f bil een breuk ran teaen oosentllen venekerd voor een der eolwnde ultkeerlnsen OUUU.- ver||c, „n ,rmm ooaeB fÖU.- doodelUken .floot. «U.- M wt of een ook 1duim o< «i»vin«r 1 been of erm tot uur ernstiger. De eerste teekenen van uitbrekende epi- demiën zijn reeds merkbaar en |p verband met het gebrek aan water vreest men voor uitbreiding. De meeste gevangenen en krankzinnigen zijn uit hun cellen ontsnapt en maken de omgeving onveilig. (Volgens een vroeger be richt zouden de ontvluchte krankzinnigen door militairen zijn gepakt). Nadat de wervelstorm in San Domingo gewoed heeft, heeft hij zijn grootste inten siteit verloren. Volgens een mededeeling van het meteo rologisch bureau is er geen gevaar dat hU de kust van Florida zal bereiken. Ook het observatorium te Havana looft niet dat de wervelstorm Cuba bereiken zal. Ter aanvulling van hetgeen reeds is me degedeeld over de legaten, die door den zoo tragisch verdronken Amerikaanschen dag- bladmagnaat en liefhebber van vliegtochten Van Tear Black be proken voor de Neder- landsche vliegers Geyssendorfer en Scholte, volgen hier nog enkele bijzonderheden over het testament: Uit het testament blijkt nJ., dat Van Lear Black op buitengewoon milde wijze de belangen behartigd heeft van degenen die hem in zjjn leven hun d ensten hadden ver leend. Het testament dateert van 8 Januari, toen Van Lear Black zijn tocht naar To kio aanving. De dagbladmagnaat uit Bal timore, die vooral betrokken was bü de Baltimore „Sunpapers”, Iaat 100.000 na aan zijn secretaresse mej. Allison Bene en 8 100 000 aan zjjn prive-secretaris Thomas W. Hogan Mevr. 3. Walter Lord, de weduwe van een vriend van Black zij bevond zich aan boord van het jacht van den multl-milllon- nalr, toen deze (naar men aanneemt) over boord viel krijgt 100.000. De dagblad-belangen” van den erflater komen aan een broer, H. C. Black. De weduwe krügt een derde van wat er overbluft, van de rest komt twee-derde aan den oudsten zcon, die bovend en de baten heeft uit een vruchtgebruik van 50.000. Een dochter, Jessie B. Blacklson, ontvangt In het Staphorsterveld worden en rijn groote ontwaterings- en ontginningswerken uitgevoerd. Voor de huisvesting der hier werkzame werkloozen uit de groote steden werden, behalve barakken, twee mooie mo derne boerderijen gebouwd, die na afloop der ontginning direct beschikbaar zouden rijn voor <je nieuwe bewoners. Eén dezer werd naar den toenmaligen mi nister van Binnenlandsche Zaken en Land bouw, de J. B. Kan-hoeve genoemd en het vorig voorjaar In gebruik* genomen. Gister morgen om kwart voor zeven brak in deze hoeve plotseling brand uit en hoewel de brandspuiten van Zwollerkarspel. Staphorst en Nleuwleusen spoedig ter plaatse waren, kon niets worden gered, zoodat de hier te werk gestelde Rotterdamsche werkloozen niets overhielden dan de werkkleeding. die zü aan hadden De politie heeft een onderzoek Inge steld en het bleek, dat opzet niet uitgesloten was. De werkloozen. waarvoor nieuwe kleeren werden gekocht, werden gisteravond overge bracht naar Giethoorn, om bü de werkzaam heden daar ter plaatse te werk gesteld te worden. del en industrie, op den verkoop weelde-artikelen, op de exploits.: ontspanning en vermaak zeer groj vloed kunnen uitoefenen. Wl het te veel In de politiek, In systemen, In allerli Be ochtendpost van jj. Dinsdag bracht ons zeven brieven te gelijk, naar aanleiding van de laatste „preek”. En in de daarop volgende dagen kwamen nog meer epistels nadruppelen. De meeste brieven zijn bovendien nog uit voerig: drie, vier, vijf vellen vol geschre ven! De geachte inzenders zullen be grijpen, dat wij niet gepoogd hebben een heele pagina van dit nummer ter beschikking te krijgen, om een dozijn Ingezonden stukken af te drukken. Intusschen, het blijkt, dat het oor spronkelijk door „Trui”, de moeder van acht kinderen, aangesneden onderwerp de volle belangstelling van ons Room- sche volk heeft. Gelukkig! Er moge des noods meenlngsverschll zijn, onverschil ligheid ware nog veel erger. En met dat meenlngsverschll loopt het nog al los! Een zeer temperamentvolle moge al eens een hard woord laten vallen; res ten van den laatsten oorlog mogen hier en daar nog wat verwarde begrippen hebben achtergelaten; één ding staat vast: Gods wet leeft nog in de harten van ons katholieke volk en ook zij, die door oorlogspsychose of door hardheden van het leven wat opstandig of verbit terd lijken, wijzen met verontwaardi ging de veronderstelling af, als zouden zij opzettelijk aan den gruwel der kin derbeperking willen meewerken. Daar naast heeft het meerendeel der ontvan gen brieven ons goed gedaan. Vaders en moeders van gezinnen met tien, twaalf veertien kinderen schrijven zulke innig ware en zuiver menschelljke gedachten neer, dat opnieuw het tegendeel blijkt van de veel gehoorde bewering, dat ge zinszorgen sloepen en afstompen en de vaders en moeders van groote huishou dens In den tegenwoordigen tijd tot een soort minderwaardigen zouden maken. Precies het tegendeel blijkt uit de do cumenten die voor ons liggen: door gezinszorgen bulten de wereldache aan raking gebleven, hebben deze menschen een gezonden kijk op verhoudingen en toestanden behouden; zü zien de maat schappij en de daarin levende men- achen met hun fouten en gebreken, zij zien de verhouding van schepsel tot Schepper, van aardsch bestaan tegen over eeuwigheid met onvertroebelde oogen. Daardoor is het te verklaren, dat zulke menschen ondanks moeilijkheden en wederwaardigheden, ondanks mln- achtlhg van de wereld, van kinder zegen spreken en u uit de practijk bewijzen, dat het eenig ware geluk in plichtsbetrachting gelegen Is; dat een groot gezin juist een haard van echte levensvreugde kan zijn. Het doet goed deze waarheden in onzen tijd door va ders en moeders van gezinnen met acht, tien en meer kinderen geboekstaafd te zien. Doch wij zouden naar onze belofte juist de bezwaren bespreken, die te gen het hebben van een groot gezin in onzen tijd worden aangevoerd en de middelen, om de bestaansmogelijkheid van die groote huishoudens te verzeke ren. Wij zullen recht op de kern van de zaak afgaan en nu verder alles ter zijde laten, wat niet rechtstreeks met het vraagstuk verband houdt; dus de be schouwingen over den oorlog, over het oplelden van jongens voor den militai ren dienst, over de vraag, of geestelijken als ongehuwden wel voldoende over ge zinszorgen kunnen oordeelen en al der- gelljke opwerpingen, die wij wederom ontvingen, zullen wij nu maar laten rusten. Mogelljk dat zij aanleiding ge ven tot afzonderlijke bespreking; In dit verband doen ze weinig ter zake. Eén opmerking, welke heel vaak Wordt gehoord, wanneer het over groote gezinnen gaat en die wij In de meeste brieven van onze Inzenders ook aantreffen, willen wij naar voren bren gen, de vraag n.m.: „waarom hebben rijke menschen over het algemeen zoo weinig kinderen; zij zouden toch juist In staat zijn een groot gezin te onder houden!” Bij het bespreken dezer vraag willen wij voor één ding te voren waarschu wen, nJ. hiervoor, dat een goed christen hooit anders mag doen dan het ver schijnsel in zijn algemeenheid bekijken. Het Is zeer gevaarlijk en liefdeloos om in afzonderlijke gevallen te oordeelen: deze of gene heeft weinig of geen kin deren, terwijl hij met aardsche goede ren gezegend Is: dat zal wel moedwil zijn! In geen enkel afzonderlijk geval mag men zulk een oordeel vellen, tenzij wat helaas In onzen tijd ook al voor komt de betrokkene, zelf openlijk verkondigt, dat hij niet van kinderen gediend is. Maar dat zijn slechts uit sonderingen. Als regel komt ons geen oordeel toe over het feit, dat gehuwden Weinig of geen kinderen hebben. Het Amerikaansche Roode Kruis deelt mede, dat bü den wervelstorm boven San Domingo 1000 personen rijn gedood en 2500 gewond. Er werden 4700 huizen verwoest. 200 be schadigd. In de stad San Domingo rijn 29 000 personen dakloos. De gebouwen van het Fransche gezant schap en de archieven rijn eveneens ver woest. de groote gezinnen door hoogere loonen, door voorkeur bij tewerkstelling, door lagere directe en verlaging van Indi recte belastingen, door organisatie en allerlei geoorloofde middelen te hulp komen. Maar afdoende zal het groo te gezin alleen geholpen zijn, wanneer het weer geldt als het normale. En dit Is alleen te bereiken, wanneer wij ko men tot eenvoudiger levensvormen. Een der inzenders zegt: laten de rij ken hun weeldevertoon staken; dit prikkelt den kleinen man en brengt hem tot zondige dingen! Daar schuilt Iets waars in die opmerking; maar een afdoend middel hebben wij er niet mee. Zoolang de wereld bestaat zijn de goe deren der aarde ongelijkmatig verdeeld geweest. Dit zal wel altijd zoo tjlljven. Ook de ergernis van genotzuchtigen, van pronkers en pralers zal wel tot den laatsten dag worden waargenomen, hoe zeer wij daartegen est moeten strijden. Baat zal de maatschappij eerst vinden bij een afneming van den algemeenen, fn alle kringen heerschenden materia- Hstischen geest. Wanneer deze weer plaats maakt voor een geest van eenvoud, van opoffering, van leven voor een hoogere bestemming met de aarde als tijdelijk doorgangshuis, dan eerst krijgen we weer normale toestanden, meer werkelijk geluk en ware levens blijheid. Deze overtuiging heeft er ons toe ge dreven om In deze rubriek zoo onop houdelijk tegen den weelde- en genot zucht in allerlei vormen op te komen’ 't Is de groote kwaal van onzen tijd, waaruit alle andere voortsprulten. Laat daartegen onze strijd gaan, krachtig en onverbiddelijk! Waarom verwekken alle goede, christelijke ele menten niet eens een revolutie In dezen geestelijken zin! Terug tot eenvoudig:r levensvormenWanneer de Goddank nog bestaande millioenen ware christenen dit parool eens tot levenspractijk maakten en overal trachtten om te zet ten In practijk, wat zou de wereld er heel spoedig anders uitzien; hoe snel zouden de groote gezinnen onder den druk uitkomen Een voorbeeld? Waarom beginnen wij niet eens een strijd, liefst Internationaal, voor afschaffing van allen vrouwelijken arbeid buitenshuis? Dat lijkt revolutio nair. Het is X ook In den goeden zin. Er zouden onschuldige slachtoffers vallen er zou in den beginne naar overgangs maatregelen gezocht moeten worden. Maar om het aanschijn van de wereld in goeden geest te vernieuwen, om het gezin weer zijn rechten, de vrouw weer haar heilzame plaats in de samenleving te geven, zou dit een krachtig middel zijn. Zoo zouden de millioenen christenen, één van geest en sterk van wil, op han- >yran r van in tn- fzoeken lomlsche telen. Chris tus heeft met twaalf apostelen en ze ventig leerlingen een heldensche we reld omgekeerd. De millioenen christe nen van tegenwoordig kunnen onze hei- densche maatschappij met hare misda dige practijken, voortvloeiende uit weel de- en genotzucht, eveneens van ge daante veranderen, wanneer de strijd maar aangevat wordt tegen den werke- lijken vijand, n.m. tegen de hedendaag- sche stofvergoding. De kracht van den orkaan Gemeld werd reeds, dat het ss. „Coamo” uit Portorlco op weg was naar San Domingo toen de orkaan losbrak, en terug moest kee- ren. Zeven uur lang werd het schip door den storm gebeukt. De machines werkten volle kracht, doch het schip kwam geen duimbreed verder. Op een oogenbUk maakte bet zooveel slagzij, dat het noodlg was den voorraad stookolie van oakboord naar stuur boord te pompen om het weer overeind te krUgen. Alles wat los was werd weggeslagen van de dekken met Inbegrip van de luiken. Vier uur lang woel het zoo hard en was de regen zoo dicht, dat de kapitein van de brug den voormast niet kon zien. Toen het schip weer te San Juan op Portorlco aankwam noemde de kapitein het schier een wonder, dat het niet gezonken was. Op verzoek van president Hoover 1 Amerikaansche Roode Kruis met de verleening aan San Domingo begonnen. Dok toren en verpleegsters, voorzien van genees middelen en levensmiddelen rijn per vliegtuig naar Haïti gezonden. Eveneens zün drie schepen uit San Juan vertrokken. Uiteraard wordt ook hulp vereischt meer binnenwaarts op het eiland, waar steden zün verwoest. Gisternacht is te Naarden op den Rüks- weg op de grens van Mulden een man in bewusteloczen toestand en met een sche- delfractuur aangetreffen. Het bleek de on geveer dertigjarige Amsterdammer Groene- veld te zün. Deze moet in volle vaart met zijn motorrijwiel in bot Ing gekomen zün met een stier van den landbouwer Van der Bilt, die uit de weide door een openstaand hek op den weg gekomen is. De motorrijder Is toen ever den kop geslagen en de stier Is gedood Het slachtoffer is in de Majella- stichtlng te Bussum opgenomen. De drie overige kinderen worden in het testament niet speciaal genoemd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1